Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Grafický prvok SmartArt je vizuálnym znázornením informácií a myšlienok. Vytvoríte ho výberom rozloženia vhodného pre vaše informácie. Niektoré rozloženia (akými sú organizačné schémy alebo Vennove diagramy) znázorňujú špecifické druhy informácií, zatiaľ čo iné len zvýraznia vzhľad zoznamu s odrážkami.

V kombinácii s ďalšími funkciami, ako sú napríklad motívy, Grafické prvky SmartArt vám pomôžu vytvoriť ilustrácie dizajnérskej kvality len s niekoľkými kliknutiami myši.

Obsah tohto článku:

Prehľad grafických prvkov SmartArt

Čo je potrebné brať do úvahy pri výbere rozloženia

Čo je textová tabla

Štýl, farba a efekty grafického prvku SmartArt

Animácie pre grafické prvky SmartArt

Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich článkoch

Prehľad grafických prvkov SmartArt

Grafický prvok SmartArt možno vytvoriť v programe Excel, PowerPoint, Word alebo e-mailovej správe Outlooku. Tlačidlo Grafické prvky SmartArt sa nachádza na karte Vložiť a v závislosti od veľkosti vašej obrazovky môže vyzerať jedným z nasledovných spôsobov:

Tlačidlo SmartArt v plnej veľkosti Zmenšené tlačidlo SmartArt Malé tlačidlo SmartArt bez textového označenia

Ďalšie Office programy nepovoľujú Grafický prvok SmartArt vytváranie, ale do týchto programov môžete kopírovať a prilepiť Grafické prvky SmartArt ako obrázky.

Vzhľad grafického prvku SmartArt je možné upraviť zmenou výplne tvaru alebo textu, pridaním efektov, ako sú napríklad tiene, žiary, odrazy alebo hladké okraje, prípadne pridaním priestorových efektov ako skosenie alebo otáčanie.

Ďalšie informácie o práci s Grafické prvky SmartArt nájdete v časti s príslušnými informáciami uvedenými v spodnej časti tohto článku.

Čo je potrebné brať do úvahy pri výbere rozloženia

Keď vyberiete rozloženie Grafický prvok SmartArt, opýtajte sa sami seba, čo chcete oznámiť a či chcete, aby sa informácie zobrazili určitým spôsobom. Pri vytváraní Grafický prvok SmartArt v rámci tohto procesu sa zobrazí výzva na výber typu, ako je napríklad proces, hierarchiaalebo vzťah. Typ je podobný kategórie Grafický prvok SmartArt a každý typ obsahuje niekoľko rôznych rozložení.

Keďže rozloženia možno rýchlo a jednoducho prepínať, skúšajte rozličné rozloženia (z rozličných typov), kým nenájdete to, ktoré najlepšie vystihuje vaše informácie.

Možnosti dialógového okna Vybrať grafiku SmartArt

Tabuľka nižšie uvádza príklady niekoľkých bežných spôsobov používania grafických prvkov SmartArt a najlepšie typy grafických prvkov SmartArt na jednotlivé spôsoby použitia.

Požadovaná akcia

Najvhodnejší typ

Zobrazenie nesekvenčných informácií.

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti.

Proces

Zobrazenie nepretržitého procesu.

Cyklus

Vytvorenie organizačnej schémy.

Hierarchia

Zobrazenie rozhodovacieho stromu.

Hierarchia

Znázornenie prepojení.

Vzťah

Zobrazenie vzťahu častí k celku.

Matrica

Použitie obrázkov na vyjadrenie alebo zvýraznenie obsahu. (Nie je k dispozícii v Office 2007)

Obrázok

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom v hornej alebo dolnej časti.

Ihlan

Ďalšie informácie o výbere správneho rozloženia Grafický prvok SmartArt a ďalšie informácie o jednotlivých typoch rozloženia nájdete v téme Výber grafického prvku SmartArt.

Čo je textová tabla

Textová tabla sa používa na zadanie a úpravu textu, ktorý sa zobrazí v grafickom prvku SmartArt. Textová tabla sa zobrazuje naľavo od grafického prvku SmartArt. Pri zadávaní a úprave obsahu v textovej table sa automaticky aktualizuje aj grafický prvok SmartArt – tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

Obrázok textovej tably zobrazujúcej text úrovne 1 a úrovne 2

Keď vytvárate grafický prvok SmartArt, tak grafický prvok a jeho textová tabla sa zaplní zástupným textom, ktorý môžete nahradiť vlastnými informáciami. V hornej časti textovej tably môžete upravovať text, ktorý sa zobrazí v grafickom prvku SmartArt. V dolnej časti textovej tably si môžete prečítať popis grafického prvku SmartArt.

V Grafické prvky SmartArt, ktoré obsahujú pevný počet tvarov, sa v Grafický prvok SmartArt zobrazí len časť textu na textovej table. Text, obrázky alebo iný obsah, ktorý sa nezobrazuje, je identifikovaný na table text s červeným znakom X. Tento obsah je k dispozícii aj v prípade, ak prepnete na iné rozloženie, ale ak toto rozloženie zachová a zavriete, informácie sa neuložia, aby sa zaistila ochrana vášho súkromia.

Textová tabla s červenými krížikmi

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo ku grafickému prvku SmartArt. Každý grafický prvok SmartArt má definované vlastné mapovanie odrážok na textovej table ku skupine tvarov v grafickom prvku SmartArt.

Ak chcete na textovej table vytvoriť nový riadok textu s odrážkami, stlačte kláves Enter. Ak chcete odsadiť riadok na textovej table, vyberte požadovaný riadok a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite na položku Degradovať. Ak chcete odsadiť riadok smerom doľava, kliknite na položku Povýšiť. Na textovej table môžete na odsadenie použiť aj kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab na odsadenie doľava.

Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta návrh nezobrazuje, dvakrát kliknite na Grafický prvok SmartArt.

V závislosti od vybratého rozloženia sa jednotlivé odrážky na textovej table zobrazujú v grafickom prvku SmartArt ako nové tvary alebo ako odrážky vnútri tvaru. Pozrite si napríklad, ako je ten istý text odlišne mapovaný v dvoch nasledujúcich grafických prvkoch SmartArt. V prvom príklade sa pododrážky zobrazujú ako samostatné tvary. V druhom príklade sú pododrážky znázornené ako odrážky vnútri tvaru.

Grafický prvok SmartArt Hierarchický zoznam, na ktorom sa odrážky zobrazujú na textovej table, ale nie v tvaroch

Grafický prvok SmartArt Základný proces, na ktorom sa odrážky na textovej table zobrazujú ako odrážky vnútri tvaru

Tip:   Ak nechcete, aby sa text nachádzal v samostatných tvaroch, prepnite na iné rozloženie, ktoré umožňuje zobrazenie celého textu vo forme odrážok.

Ak použijete rozloženie organizačnej schémy s tvarom asistenta, odrážka s pripojenou čiarou označuje tvar asistenta.

Textová tabla zobrazujúca odrážky pre nadradený tvar, podradené tvary a tvar asistenta.

Použitím formátovania textu na textovej table možno pre text grafického prvku SmartArt použiť formátovanie znakov, akým je typ písma, veľkosť písma, tučné, kurzívu a podčiaknutie, ktoré sa hneď zobrazí vo vašom grafickom prvku. Keď sa veľkosť písma v jednom tvare zmenší dôsledkom pridania ďalšieho textu do tvaru, všetok ďalší text v ostatných tvaroch grafického prvku SmartArt sa zmenší na tú istú veľkosť, aby grafický prvok SmartArt vyzeral konzistentne a profesionálne.

Po výbere rozloženia môžete ukazovateľ myši premiestniť nad akékoľvek iné zobrazené rozloženia na karte Návrh a pomocou predbežnej ukážky zobraziť, ako by s takýmto rozložením váš obsah vyzeral.

Štýl, farba a efekty grafického prvku SmartArt

V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtna karte návrh sa nachádzajú dve galérie umožňujúce rýchlu zmenu vzhľadu Grafický prvok SmartArt: štýly grafických prvkov SmartArt a zmeniť farby.

Štýly grafických prvkov SmartArt zahŕňajú výplne tvarov, okraje, tiene, štýly čiary, prechody a trojrozmerné (3-D) perspektívy a používajú sa na celý Grafický prvok SmartArt. Na jeden alebo viacero tvarov v Grafický prvok SmartArt môžete použiť aj individuálny štýl tvaru.

Druhá galéria, Zmena farieb, poskytuje rozsah rôznych farebných možností pre Grafický prvok SmartArt, pričom každý z nich použije jeden alebo viacero farby motívu rôznymi spôsobmi na tvary v Grafický prvok SmartArt.

Po umiestnení ukazovateľa myši na miniatúru v niektorej z týchto galérií môžete zobraziť ukážku, ako daný štýl grafického prvku SmartArt alebo farebný odtieň ovplyvní grafický prvok SmartArt skôr, ako ho použijete.

Štýly grafických prvkov SmartArt a kombinácie farieb sú navrhnuté tak, aby podčiarkli obsah. Ak sa použije napríklad priestorový štýl grafického prvku SmartArt s perspektívou, uvidíte každého na rovnakej úrovni.

Rozloženie Organizačná schéma s bielym obrysom

Priestorový štýl grafického prvku SmartArt s perspektívou je možné použiť, ak chcete zvýrazniť časovú os smerujúcu do budúcnosti.

Základná časová os z vtáčej perspektívy

Tip:   3-D štýly grafických prvkov SmartArt, najmä priestorová scénická kamera, sa najlepšie používajú striedmo, aby ste sa vyhli rozptyľovaniu správy, ktorú chcete oznámiť. Priestorové štýly grafických prvkov SmartArt sa často hodia na použitie na prvej strane dokumentu alebo na prvej snímke prezentácie.

Ak chcete zdôrazniť odlišné kroky v Grafický prvok SmartArt typu procesu , môžete použiť ľubovoľnú z kombinácií v časti farebné.

Rozloženie Základný proces so štýlom Farebné – zvýraznené farby 5 až 6

Ak máte Grafický prvok SmartArt typu cyklu , môžete použiť ľubovoľnú z možností zvýraznenia na zdôraznenie kruhového pohybu. Tieto farebné prechody sa menia smerom k stredu obrázka a potom opačne k prvému tvaru.

Rozloženie Nepretržitý cyklus s rozsahom s prechodom – zvýraznenie 3

Pri výbere farieb by ste tiež mali zvážiť, či chcete, aby si vaše publikum grafický prvok vytlačilo alebo zobrazilo online.

Tip:   Ak je súčasťou pozadia snímky obrázok, je vhodné použiť farebné kombinácie s názvom obsahujúcim slovo Priehľadné, ktoré dokumentu dodajú prepracovanejší vzhľad.

Keď vložíte Grafický prvok SmartArt do dokumentu bez zadania motívu, grafický motív sa zhoduje s ostatnými obsahom v dokumente. Ak zmeníte motív dokumentu, vzhľad Grafický prvok SmartArt sa automaticky aktualizuje.

Takmer všetky časti Grafický prvok SmartArt sú prispôsobiteľné. Ak Galéria štýlov grafického prvku SmartArt nemá požadovanú kombináciu výplní, čiar a efektov, môžete použiť samostatný štýl tvaru alebo úplne prispôsobiť tvar. Tvary môžete presúvať aj okolo seba a zmeniť ich veľkosť. Väčšina možností prispôsobenia sa nachádza v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát.

Dokonca aj po prispôsobení Grafický prvok SmartArt môžete zmeniť iné rozloženie a väčšina vašich prispôsobení bude uložená. Ak chcete odstrániť všetko formátovanie a začať odznova, na karte Návrh kliknite v skupine Obnoviť na položku Zrušiť zmeny v obrázku.

Obrázok tlačidla Obnoviť grafický prvok

Animácie pre grafické prvky SmartArt

V PowerPoint môžete do Grafický prvok SmartArt Pridať animáciu alebo do samostatného tvaru Grafický prvok SmartArt. Môžete napríklad nastaviť, aby tvar rýchlo priletel z jednej strany obrazovky alebo sa postupne zobrazil.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia grafického prvku SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Ďalšie informácie nájdete v článku Animovanie grafických prvkov SmartArt.

Pozrite tiež

Výber grafického prvku SmartArt

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Použitie animácie v grafickom prvku SmartArt

Obnovenie predvoleného rozloženia a farby

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×