ACCRINT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ACCRINT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti akumulovaný úrok z cenného papiera, z ktorého sa úrok vypláca pravidelne.

Syntax

ACCRINT(emisia;prvý_úrok;splatnosť;sadzba;por;frekvencia;[základ];[metóda_výpočtu])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ACCRINT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Prvý_úrok    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Por    Povinný argument. Nominálna hodnota cenného papiera. Ak tento parameter nezadáte, funkcia ACCRINT použije hodnotu 1 000 EUR.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európska hodnota 30/360

 • Metóda_výpočtu    Voliteľný argument. Logická metóda určujúca spôsob výpočtu celkového akumulovaného úroku, ak je dátum vyrovnania neskôr ako dátum prvého úroku. Hodnota TRUE (1) vracia celkový akumulovaný úrok od emisie po vyrovnanie. Hodnota FALSE (0) vracia akumulovaný úrok od prvého úroku po vyrovnanie. Ak parameter nezadáte, predvolená hodnota parametra je TRUE.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Emisia, prvý_úrok, vyrovnanie, počet_platieb a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak problém, first_interest alebo vyrovnanie nie je platným dátumom, funkcia ACCRINT vráti #VALUE! .

 • Ak je sadzba ≤ 0, alebo ak je rovná ≤ 0, funkcia ACCRINT vráti #NUM. .

 • Ak je argument frekvencia iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia ACCRINT vráti #NUM. .

 • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia ACCRINT vráti #NUM! .

 • Ak je problém ≥ vyrovnanie, funkcia ACCRINT vráti #NUM. .

 • Funkcia ACCRINT sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  kde:

  • Ai = počet dní pripadajúci na i-té kvázikupónové obdobie v inom období.

  • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú zahrnuté v inom období. Ak tento počet obsahuje zlomok, zaokrúhli sa na celé číslo.

  • NLi = normálna dĺžka v dňoch kvázikupónového obdobia v inom období.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

39508

Dátum emisie

39691

Dátum prvého úroku

39569

Dátum vyrovnania

0,1

Úroková miera

1000

Nominálna hodnota

2

Polročná frekvencia splátok (pozrite vyššie)

0

Základ 30/360 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Akumulovaný úrok z dlhopisu pri vyššie uvedených podmienkach

16,666667

=ACCRINT(DATE(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSE)

Akumulovaný úrok pri vyššie uvedených podmienkach, ale s dátumom emisie 5. marec 2008.

15,555556

=ACCRINT(DATE(2008; 4; 5); A3; A4; A5; A6; A7; A8; TRUE)

Akumulovaný úrok pri vyššie uvedených podmienkach, ale s dátumom emisie 5. apríl 2008 a výpočtom akumulovaného úroku od dátumu prvého úroku po dátum vyrovnania

7,2222222

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×