Akcia makra ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok

Pomocou akcie makra ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok môžete importovať alebo exportovať údaje medzi aktuálnou accessovou databázou (.mdb alebo .accdb) a súborom tabuľkového hárka. Môžete tiež prepojiť údaje v excelovom tabuľkovom hárku s aktuálnou databázou programu Access. Prepojený tabuľkový hárok vám umožňuje zobraziť údaje v tabuľkovom hárku v Accesse a zároveň mať úplný prístup k údajom z tabuľkového programu Excel. Môžete prepojiť aj údaje v súbore tabuľkového hárka Lotusu 1-2-3, ale tieto údaje sú v Accesse k dispozícii len na čítanie.

Poznámka: Počínajúc Accessom 2010 bola akcia makra PreniesťTabuľkovýHárok premenovaná na ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná.

Nastavenie

Akcia makra ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok obsahuje tieto argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ prenosu

Typ prenosu, ktorý chcete vykonať. V okne návrhu makra v časti Argumenty akcie vyberte v poli Typ prenosu možnosť Import, Export alebo Prepojenie. Predvolene je vybratá možnosť Import.

Poznámka: Typ prenosu Prepojenie nie je podporovaný v accessových projektoch (.adp).

Typ tabuľkového hárka

Typ tabuľkového hárka, z ktorého sa má importovať, do ktorého sa má exportovať alebo ktorý sa má prepojiť. V tomto poli môžete vybrať jeden z viacerých typov tabuľkového hárka. Predvolene je vybratý typ Zošit Excelu.

Poznámka: Zo súborov .WK4 Lotusu je možné importovať údaje alebo na ne vytvoriť prepojenie (iba na čítanie), do tohto formátu tabuľkového hárka však nemožno exportovať accessové údaje. Táto akcia Accessu už nepodporuje import, export ani prepojenie údajov zo súborov .WKS Lotusu a tabuľkových hárkov Excelu verzie 2.0. Ak chcete importovať údaje z tabuľkového hárka Excelu 2.0 alebo formátu .WKS Lotusu alebo vytvoriť prepojenie na tieto údaje, pred importovaním alebo prepojením týchto údajov tabuľkového hárka do Accessu ich skonvertujte na novšiu verziu Excelu alebo Lotusu 1-2-3.

Názov tabuľky

Názov accessovej tabuľky, do ktorej sa majú údaje tabuľkového hárka importovať, z ktorej sa majú exportovať alebo s ktorou sa majú prepojiť. Môžete tiež zadať názov dotazu Select Accessu, z ktorého chcete exportovať údaje. Tento argument je povinný.

Ak v argumente Typ prenosu vyberiete možnosť Import, Access pripojí údaje tabuľkového hárka k tejto tabuľke za predpokladu, že tabuľka už existuje. V opačnom prípade Access vytvorí novú tabuľku, ktorá obsahuje údaje tabuľkového hárka.

V Accesse pri použití akcie makra ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok nemožno použiť príkaz SQL na určenie údajov, ktoré sa majú exportovať. Namiesto použitia príkazu SQL je nutné najprv vytvoriť dotaz a potom zadať názov tohto dotazu do argumentu Názov tabuľky.

Názov súboru

Názov súboru tabuľkového hárka, z ktorého sa má importovať, do ktorého sa má exportovať alebo ktorý sa má prepojiť. Zadajte úplnú cestu. Tento argument je povinný.

Pri exporte údajov z Accessu vytvorí Access nový tabuľkový hárok. Ak je názov súboru rovnaký ako názov existujúceho tabuľkového hárka, Access nahradí existujúci tabuľkový hárok okrem prípadu, keď exportujete údaje do zošita Excelu verzie 5.0 alebo novšej. V takom prípade Access skopíruje exportované údaje do nasledujúceho dostupného nového hárka v zošite.

Ak importujete alebo prepájate údaje z tabuľkového hárka Excelu verzie 5.0 alebo novšej, môžete zadať konkrétny hárok pomocou argumentu Rozsah.

S názvami polí

Tento argument určuje, či prvý riadok tabuľkového hárka obsahuje názvy polí. Ak vyberiete možnosť Áno, Access pri importe alebo prepojení údajov tabuľkového hárka použije názvy v tomto riadku ako názvy polí v accessovej tabuľke. Ak vyberiete možnosť Nie, Access spracuje prvý riadok ako normálny riadok údajov. Predvolene je vybratá možnosť Nie.

Pri exporte accessovej tabuľky alebo výbere dotazu na tabuľkový hárok sa názvy polí vložia do prvého riadka tabuľkového hárka bez ohľadu na možnosť, ktorú vyberiete v tomto argumente.

Rozsah

Rozsah buniek, ktoré sa majú importovať alebo prepojiť. Ak chcete importovať alebo prepojiť celý tabuľkový hárok, ponechajte tento argument prázdny. Môžete zadať názov rozsahu v tabuľkovom hárku alebo určiť rozsah buniek, ktoré chcete importovať alebo prepojiť, napríklad A1:E25 (upozorňujeme, že v Accesse 97 alebo novšom nefunguje syntax A1..E25). Ak importujete alebo prepájate údaje do tabuľkového hárka Excelu verzie 5.0 alebo novšej, môžete pred rozsah zadať predponu s názvom tabuľkového hárka a výkričníkom, napríklad Rozpočet!A1:C7.

Poznámka: Pri exporte do tabuľkového hárka je nutné ponechať tento argument prázdny. Ak zadáte rozsah, export zlyhá.

Poznámky

Do tabuľkových hárkov možno exportovať údaje v dotazoch Select Accessu. Access exportuje množinu výsledkov dotazu, ktorú spracuje rovnako ako tabuľku.

Údaje tabuľkového hárka, ktoré pripojíte k existujúcej accessovej tabuľke, musia byť kompatibilné so štruktúrou tabuľky.

  • Každé pole v tabuľkovom hárku musí mať rovnaký typ údajov ako zodpovedajúce pole v tabuľke.

  • Polia musia byť v rovnakom poradí (okrem prípadu, keď nastavíte argument S názvami polí na možnosť Áno – v takom prípade sa názvy polí v tabuľkovom hárku musia zhodovať s názvami polí v tabuľke).

Táto akcia makra je podobná ako kliknutie na kartu Externé údaje a následné kliknutie na položku Excel v skupine Importovať alebo Exportovať. Tieto príkazy môžete použiť na výber zdroja údajov, ako je napríklad Access alebo typ databázy, tabuľkového hárka alebo textového súboru. Ak vyberiete tabuľkový hárok, zobrazí sa séria dialógových okien alebo sa spustí Sprievodca programu Access, v ktorom vyberiete názov tabuľkového hárka a ďalšie možnosti. Argumenty akcie makra ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok zodpovedajú možnostiam v týchto dialógových oknách alebo sprievodcoch.

Poznámka: Ak vytvárate dotaz na prepojený tabuľkový hárok alebo ho filtrujete, v dotaze alebo filtri sa rozlišujú malé a veľké písmená.

Ak vytvárate prepojenie na excelový tabuľkový hárok, ktorý je otvorený v režime úprav, Access prepojenie dokončí až po ukončení režimu úprav excelového tabuľkového hárka, pričom tu nie je stanovený žiadny časový limit.

Na spustenie akcie ImportovaťAleboExportovaťTabuľkovýHárok v module Visual Basic for Applications (VBA) použite metódu PreniesťTabuľkovýHárok objektu DoCmd.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×