Animácie, video a zvuk

Animácia textu alebo objektov

Animácia textu alebo objektov

V prezentácii programu PowerPoint môžete animovať text, obrázky, tvary, tabuľky, Grafické prvky SmartArt a iné objekty.

Pomocou efektov je možné objekty zobraziť, nechať zmiznúť alebo ich presunúť. Dá sa tiež zmeniť veľkosť a farba objektu.

PowerPoint 2013

1:54

K dispozícii je aj súvisiace video o animovaní textu.

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with animation!

Pridanie animácií do textu, obrázkov, tvarov a ďalších objektov v prezentácii

 1. Vyberte objekt alebo text, ktorý chcete animovať.

 2. Vyberte položku Animácie a vyberte animáciu.

 3. Vyberte položku Možnosti efektu a vyberte efekt.

Spravovanie animácií a efektov

Animácie v prezentácii sa môžu spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Po kliknutí: Animácia sa spustí po kliknutí na snímku.

 • S predchádzajúcou: Animácia sa prehrá v rovnakom čase ako predchádzajúca animácia v postupnosti.

 • Po predchádzajúcej: Animácia sa spustí okamžite po ukončení predchádzajúcej animácie.

 • Trvanie: Efekt môžete predĺžiť alebo skrátiť.

 • Oneskorenie: Môžete pridať čas pred spustením efektu.

Pridanie ďalších efektov do animácie

 1. Vyberte objekt alebo text s animáciou.

 2. Vyberte položku Pridať animáciu a vyberte animáciu.

Zmena poradia animácií

 1. Vyberte značku animácie.

 2. Vyberte požadovanú možnosť:

  • Posunúť dopredu: Animácia sa prehrá skôr v poradí.

  • Posunúť dozadu: Animácia sa prehrá neskôr v poradí.

Pridanie animácie do zoskupených objektov

Animáciu môžete pridať do zoskupených objektov, textu a ďalších objektov.

 1. Stlačte kláves Ctrl a vyberte požadované objekty.

 2. Výberom položiek Formát > Zoskupiť > Zoskupiť zoskupte objekty.

 3. Vyberte položku Animácie a vyberte animáciu.

Pridanie animácie do objektu

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi kliknite v skupine Animácia na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom vyberte požadovaný efekt animácie.

  Skupina Animácia na karte Animácie.

  Zobrazené sú najobľúbenejšie efekty. Ak máte záujem o ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalšie v dolnej časti galérie.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Rýchlosť efektu závisí od nastavenia Trvanie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie zadajte do poľa Trvanie počet sekúnd, koľko má daný efekt trvať.

  Možnosť Trvanie pre efekty animácie v PowerPointe

  (Maximálne 59 sekúnd. Minimálne 0,01 sekundy. Môžete zadať trvanie alebo pomocou šípok nahor alebo nadol vybrať štandardnú prírastkovú hodnotu.)

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie otvorte zoznam Spustenie a vyberte jednu z troch možností popísaných nižšie:

  Možnosti spustenia animácií v PowerPointe

  Vyberte

  Spustenie efektu animácie

  Po kliknutí

  Po kliknutí na snímku

  S predchádzajúcou

  V rovnakom čase ako predchádzajúci efekt animácie v zozname. (Jedným kliknutím sa spustia dva alebo viaceré efekty animácie v rovnakom čase).

  Po predchádzajúcej

  Okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu animácie v zozname. (Na spustenie tohto efektu animácie nie je potrebné žiadne ďalšie kliknutie.)

Možnosť Oneskorenie určuje, koľko času uplynie pred začatím konkrétneho efektu animácie buď po kliknutí, alebo po skončení predchádzajúceho efektu animácie.

 1. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Animácie v možnostiach Časovanie zadajte čas v sekundách do poľa Oneskorenie.

Možnosť Oneskorenie pre efekty animácie v PowerPointe

Zmena poradia skupiny animácií na snímke:

 1. Otvorte tablu animácie: na karte Animácie v skupine Rozšírená animácia vyberte položku Tabla animácií.

 2. Na table animácie vyberte efekt animácie, ktorého poradie chcete zmeniť.

 3. Na karte Animácie na páse s nástrojmi v skupine Časovanie vyberte v časti Zmeniť poradie animácie niektorú z týchto možností:

  Možnosti časovania animácií v PowerPointe
  • Výberom možnosti Posunúť dopredu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nahor.

  • Výberom možnosti Posunúť dozadu sa efekt presunie v poradí animácií o jedno miesto nadol.

  Ak potrebujete posunúť efekt na príslušné miesto v poradí animácií, môžete vybrať niektorú z možností viackrát.

Pri animovaní objektu sa naľavo od daného objektu zobrazí malá číslica, ktorá označuje prítomnosť efektu animácie a príslušné miesto v poradí animácií na aktuálnej snímke.

 1. Vyberte číslicu animácie, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Podrobnejšiu diskusiu nájdete v téme Zmena, odstránenie alebo vypnutie efektov animácie.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorému chcete pridať viacero animácií.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Pridať animáciu.

  Skupina Rozšírená animácia na karte Animácie.

Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácie overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • Na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

  Skupina Ukážka na karte Animácie.

Vyhnite sa nutnosti manuálne animovať viaceré objekty rovnakou animáciou: Použitie funkciu Kopírovať animáciu na skopírovanie efektov animácie z jedného objektu do druhého. Úplné podrobnosti a stručnú videoukážku nájdete v téme Duplikovanie animácií pomocou funkcie Kopírovať animáciu.

Funkcia Kopírovať animáciu je k dispozícii na páse s nástrojmi Animácia, keď sa na snímke vyberie niečo animované.

Pridanie animácie do textu, objektu alebo grafu

 • Vyberte položku, ktorú chcete animovať, kliknite na kartu Animácie a potom vyberte niektorý z týchto krokov:

  Požadovaná akcia

  Kliknite sem na karte Animácie pásu s nástrojmi

  Zobrazenie na snímke

  Výber jednej z možností pohybu na animovanie textu alebo objektu

  (Kliknutím na šípku doprava zobrazíte ďalšie možnosti)

  Zvýraznenie

  Vyberte niektorú z možností na zvýraznenie textu alebo objektu

  Opustenie snímky

  Vyberte niektorú z možností ukončenia na nastavenie animácie objektu tak, aby zmizol z obrazovky

  Pohyb po vopred určenej dráhe

  Vyberte niektorú z možností trasy pohybu na pohyb objektov určeným spôsobom

Na jeden objekt môžete použiť viac ako jednu animáciu. Jednoducho opäť vyberte objekt a použiť ďalší efekt.

Každý efekt animácie je na snímke označený číslom  Číslo animácie vedľa objektu. Toto číslo označuje poradie, v ktorom sa efekt prehrá.  Ak sú dva efekty animácie nastavené na prehrávanie v rovnaký čas, budú označené číslami nad sebou Číslovaný zásobník animácie .

Úprava efektov animácie

Zmena, odstránenie alebo zmena poradia efektov animácie:

 1. Vyberte požadovanú snímku a následne na nej kliknite na číslo animovaného efektu, ktorý chcete upraviť.

 2. Tabla Animácie sa nachádza vpravo a zobrazuje všetky animácie na snímke.

  Nastavenie možností animácie na table Vlastnosti

  Tu môžete:

  • Zmeniť poradie alebo odstrániť animácie v položke Prehrať od

  • Meniť spôsob fungovania animácie alebo pridávať zvuk v položke Možnosti efektu

   Snímka obrazovky zobrazujúca časť Možnosti efektu na table Animácie spolu s rozbalenou ponukou Zvuk.

  • Meniť spôsob spúšťania animácie a dĺžku trvania v položke Časovanie

   Snímka obrazovky zobrazujúca časť Časovanie na table Animácie spolu s možnosťami Spustiť, Trvanie, Oneskorenie a Opakovanie a začiarkavacím políčkom pri položke Po prehratí previnúť.

  • Ak chcete na začiatku animácie zobraziť prázdny graf s efektom animácie vybratým v table animácie, v ponuke Animácie grafov začiarknite políčko Nakreslením pozadia grafu spustite animáciu.

   Snímka obrazovky zobrazujúca časť Animácia grafov na table Animácie spolu s možnosťou rozbaľovacej ponuky Zoskupiť grafiku a začiarkavacím políčkom pri položke Nakreslením pozadia grafu spustite animáciu.

Ak chcete zobraziť ukážku zmien, vyberte položku Prehrať od.

Pozrite tiež

Animácia textu a objektov pomocou trasy pohybu

Zmena alebo odstránenie efektov animácie

Zobrazovanie slov v jednom riadku naraz

Postupná animácia odrážok na snímke

Použitie animácie

 1. Vyberte na snímke objekt alebo text, ktorý chcete animovať.

  Pojmom Objekt sa v tejto súvislosti myslí položka na snímke, ako napríklad obrázok, graf alebo textové pole. Po výbere objektu na snímke sa okolo neho zobrazia rukoväte na zmenu veľkosti. (Na účely animácie sa za objekt považuje aj odsek v textovom poli. Po jeho vybratí sa však rukoväte na zmenu veľkosti nezobrazia okolo daného objektu, ale okolo celého textového poľa.)

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi otvorte galériu animácií a požadovanú animáciu.

  Galéria animácií s možnosťami v PowerPointe Online
 3. Na karte Animácie otvorte zoznam Možnosti efektu a vyberte si z dostupných možností. Možnosti efektu sú k dispozícii pre text alebo pri výbere smeru či intenzity animácie. (Nie všetky animácie ponúkajú možnosti efektu.)

 4. Ak chcete zobraziť ukážku animácie, na páse s nástrojmi na karte Prezentácia vyberte položku Prehrať od začiatku.

  Ak chcete spustiť prezentáciu, na páse s nástrojmi na karte Zobraziť vyberte položku Prehrať od začiatku.

  (Ak ste vypli zjednodušený pás s nástrojmi, nemáte kartu Prezentácia. Na spustenie prezentácie použite namiesto toho kartu Zobraziť.)

 5. Ak chcete prehrať efekt animácie, v zobrazení prezentácie kliknite na snímku.

Odstránenie efektu animácie

 1. Vyberte objekt s animáciou.

 2. Na karte Animácie na páse s nástrojmi otvorte galériu animácií a vyberte položku Bez animácie.

Zmena poradia efektov animácie

Pri animovaní objektu sa naľavo od daného objektu zobrazí malá číslica, ktorá označuje prítomnosť efektu animácie a príslušné miesto v poradí animácií na snímke. Tieto značky sa zobrazia po výbere karty Animácia na páse s nástrojmi.

 1. Vyberte na snímke objekt s animáciou.

 2. Na karte Animácia na páse s nástrojmi v skupine Časovanie kliknite na položku Posunúť dozadu alebo Posunúť dopredu.

  Každé kliknutie prírastkovo zmení pozíciu objektu v poradí. Číslovanie v značkách animácie sa mení podľa poradia efektov.

Pozrite tiež

Zobrazovanie textu po jednotlivých riadkoch, slovách alebo písmenách

Pridanie animovaného obrázka vo formáte GIF na snímku

Použitie viacerých efektov animácie na jeden objekt

Pridanie efektu animácie dráha pohybu

3D efekty animácií v PowerPointe

Prechody medzi snímkami

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×