Blokovanie odosielateľa e-mailu

Filter nevyžiadanej pošty Outlooku ako súčasť kritérií filtrovania kontroluje, či sa odosielatelia prichádzajúcich správ nenachádzajú v zoznamoch e-mailových adries alebo internetových domén, ktoré sú označené ako dôveryhodné alebo blokované. Filter môžete prispôsobiť tak, aby blokoval alebo povolil odosielateľov alebo rôzne typy správ.

Blokovanie odosielateľa

Keď nechcete, aby sa ďalej zobrazovali správy od určitého odosielateľa, môžete odosielateľa zablokovať.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na správu od odosielateľa, ktorého chcete zablokovať, a potom kliknite na položky Nevyžiadané > Zablokovať odosielateľa.

Príkaz Zablokovať odosielateľa v zozname správ

Zablokovaná osoba vám môže odosielať poštu, ale všetky správy smerované od nej na vaše e-mailové konto sa ihneď presunú do priečinka Nevyžiadaná pošta. Budúce správy od tohto odosielateľa sa presunú do priečinka Nevyžiadaná pošta alebo do karantény koncového používateľa,Ak ho povolí váš správca.

Je vhodné pravidelne kontrolovať e-mailové správy označené ako nevyžiadaná pošta, aby ste zaznamenali všetky dôležité správy.

Ak sa neskôr rozhodnete odosielateľa odblokovať, nastavenie zobrazovania správ môžete zmeniť pomocou filtrov nevyžiadanej pošty.

Správy z adries alebo názvov domén, ktoré sú v zozname blokovaných odosielateľov, sa vždy spracovávajú ako nevyžiadaná pošta. Outlook premiestňuje všetky zistené prichádzajúce správy od odosielateľov v zozname blokovaných odosielateľov do priečinka Nevyžiadaná pošta bez ohľadu na to, aký je obsah premiestňovanej správy.

Poznámka: Filter nevyžiadanej pošty Outlooku nezabráni doručeniu nevyžiadanej pošty, ale potenciálne nevyžiadanú poštu namiesto priečinka Doručenej pošty smeruje do priečinka Nevyžiadaná pošta. Filter nevyžiadanej pošty je možné nastaviť na prísnejšie filtrovanie zmenou úrovne ochrany, ktorú poskytuje, môžete však použiť aj dostupné riešenia od iných spoločností, ktoré môžu vykonávať ešte prísnejšie filtrovanie.

Ak chcete do zoznamu blokovaných odosielateľov pridať konkrétneho odosielateľa, kliknite na správu od daného odosielateľa. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Nevyžiadané a potom na položku Zablokovať odosielateľa.

Ak chcete pridať názvy do zoznamu blokovaných odosielateľov:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Nevyžiadané a potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Na karte Blokovaní odosielatelia kliknite na tlačidlo Pridať.

  Dialógové okno Pridanie adresy alebo domény

 3. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktorá sa má pridať do zoznamu zadajte názov alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo microsoft.sk.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a zopakujte postup pre každú položku, ktorú chcete pridať.

  Poznámky: 

  • Ak používate existujúce zoznamy dôveryhodných názvov a adries, môžete tieto informácie premiestniť do Outlooku. Kliknite na položku Importovať zo súboru a prejdite na súbor s požadovaným zoznamom. Ak chcete vytvoriť súbor, ktorý bude používať aktuálny zoznam, kliknite na položku Exportovať do súboru a zadajte umiestnenie, kam sa má nový súbor uložiť.

  • Ak chcete zmeniť niektorý názov v zozname, kliknite naň a potom kliknite na položku Upraviť. Ak chcete odstrániť niektorý názov, kliknite naň a potom kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak používate konto servera Microsoft Exchange, všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako Globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné a nie je možné pridať ich do zoznamu blokovaných príjemcov alebo odosielateľov.

Ak do zoznamu dôveryhodných odosielateľov pridáte e-mailové adresy a názvy domén, ktorým dôverujete, nastavíte Outlook tak, aby správy z týchto zdrojov nikdy nepovažoval za nevyžiadanú poštu. Ak patríte do poštových alebo distribučných zoznamov, môžete tieto názvy pridať do zoznamu dôveryhodných príjemcov.

Poznámka: Ak máte poštovú schránku hosťovanú v službe Exchange alebo Exchange Online, zmeny vykonané v zozname dôveryhodných odosielateľov nebudú rozpoznané serverom Exchange ani Exchange Online. Môže to mať za následok správy od domén alebo odosielateľov, ktoré ste pridali do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, ktorý sa skončí v priečinku Nevyžiadaná pošta. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na svojho správcu. 

Ak chcete do zoznamu dôveryhodných odosielateľov pridať osobu, kliknite na správu od daného odosielateľa. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Nevyžiadané a potom kliknite na položku Nikdy neblokovať odosielateľa.

Ak chcete do zoznamu dôveryhodných príjemcov pridať konkrétnu adresu alebo doménu, kliknite na správu od daného odosielateľa. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Nevyžiadané a potom kliknite na položku Nikdy neblokovať túto skupinu ani poštový zoznam.

Ak do týchto zoznamov chcete pridať názvy alebo domény manuálne, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Nevyžiadané a potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní odosielatelia kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete pridať dôveryhodných príjemcov, na karte Dôveryhodní príjemcovia kliknite na tlačidlo Pridať.

   Dialógové okno Pridanie adresy alebo domény

 3. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktorá sa má pridať do zoznamu zadajte názov alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo microsoft.sk.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a zopakujte postup pre každú položku, ktorú chcete pridať.

  • Ak sa majú všetky kontakty považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko Považovať za dôveryhodné aj e-maily od odosielateľov zo zoznamu Kontakty na karte Dôveryhodní odosielatelia.

  • Niektoré osoby, ktorým píšete, nemusia byť uvedené v zozname kontaktov. Ak chcete všetky tieto osoby považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko Automaticky pridávať ľudí, ktorým odosielam e-maily, do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

  • Ak používate existujúce zoznamy dôveryhodných názvov a adries, môžete tieto informácie premiestniť do Outlooku. Kliknite na položku Importovať zo súboru a prejdite na súbor s požadovaným zoznamom. Ak chcete vytvoriť súbor, ktorý bude používať aktuálny zoznam, kliknite na položku Exportovať do súboru a zadajte umiestnenie, kam sa má nový súbor uložiť.

  • Ak chcete zmeniť názov v niektorom z týchto zoznamov, kliknite na požadovaný názov a potom kliknite na položku Upraviť. Ak chcete odstrániť niektorý názov, kliknite naň a potom kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak používate konto servera Microsoft Exchange Server, všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako Globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné.

Môže sa stať, že z niektorých krajín alebo oblastí začnete prijímať nevyžiadané e-mailové správy. V Outlooku môžete správy z týchto oblastí blokovať pomocou zoznamu blokovaných domén najvyššej úrovne, ktorý slúži na blokovanie správ z e-mailových adries, ktoré sa končia konkrétnou doménou najvyššej úrovne alebo kódom krajiny alebo oblasti. Ak v zozname začiarknete napríklad políčka CA [Kanada], US [Spojené štáty]MX [Mexiko], zablokujú sa správy prichádzajúce z e-mailových adries, ktoré končia reťazcom ca, us alebo mx. V zozname sa nachádzajú aj ďalšie kódy krajín a oblastí.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na položku Nevyžiadané a potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Na karte Medzinárodné kliknite na položku Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne.

  Dialógové okno Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne

 3. V zozname začiarknite políčko pre každý kód krajiny alebo oblasti, ktorý sa má blokovať, alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 4. V oboch dialógových oknách kliknite na tlačidlo OK.

Všetky e-mailové adresy môžete blokovať aj podľa konkrétnych kódovaní jazykov – označujú sa aj ako tabuľky znakov alebo abecedy. V súčasnosti sa väčšina nevyžiadaných e-mailov odosiela s kódovaním US-ASCII. Ostatné sa odosielajú s rôznymi medzinárodnými kódovaniami. Zoznam blokovaných kódovaní umožňuje filtrovať nechcené e-mailové správy s textom zobrazeným v jazykoch, ktorým nerozumiete.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odstrániť na šípku vedľa položky Nevyžiadané a potom kliknite na položku Možnosti nevyžiadanej pošty.

 2. Na karte Medzinárodné kliknite na položku Zoznam zablokovaných kódovaní.

  Dialógové okno Zoznam zablokovaných kódovaní

 3. V zozname kliknite na kódovanie jazyka, ktoré sa má blokovať, alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 4. Kliknite na tlačidlo OK v oboch otvorených dialógových oknách

  Poznámky: 

  • Kódovanie Unicode nie je zahrnuté v zozname blokovaných kódovaní.

  • Správy s neznámym alebo neuvedeným kódovaním filtruje bežný filter nevyžiadanej pošty.

Pridanie nevyžiadaných názvov do zoznamu blokovaných odosielateľov

Správy od konkrétnych odosielateľov môžete jednoducho blokovať pridaním e-mailovej adresy odosielateľa alebo názvu domény odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov. Správy z adries alebo názvov domén v tomto zozname sa vždy spracovávajú ako nevyžiadaná pošta. Outlook premiestňuje všetky prichádzajúce správy od odosielateľov v zozname blokovaných odosielateľov do priečinka Nevyžiadaná pošta bez ohľadu na to, aký je obsah premiestňovanej správy.

Blokovaní odosielatelia

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite v časti E-mail na položku Nevyžiadaná pošta a otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Blokovaní odosielatelia.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktorá sa má pridať do zoznamu zadajte názov alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@microsoft.sk,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo jednoducho microsoft.sk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie adresy alebo domény

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo pridať odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov, kliknite pravým tlačidlom myši na e-mailovú správu od daného odosielateľa. V kontextovej ponuke ukážte na položku Nevyžiadaná pošta a potom kliknite na položku Pridať odosielateľa do zoznamu blokovaných odosielateľov.

 • Ak používate existujúce zoznamy blokovaných názvov a adries, môžete tieto informácie premiestniť do Outlooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie e-mailových adries do zoznamov filtrov nevyžiadanej pošty.

 • Ak chcete odstrániť meno zo zoznamu blokovaných odosielateľov, na karte Blokovaní odosielatelia v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť názov v zozname blokovaných odosielateľov, na karte Blokovaní odosielatelia kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

Do zoznamu dôveryhodných odosielateľov môžete zadať e-mailové adresy a názvy domén, ktorým dôverujete. Keď ich pridáte do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, Outlook nebude správy z týchto zdrojov nikdy spracovávať ako nevyžiadanú poštu.

Dôveryhodní odosielatelia

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite v časti E-mail na položku Nevyžiadaná pošta a otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Dôveryhodní odosielatelia.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktorá sa má pridať do zoznamu zadajte názov alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@microsoft.sk,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo jednoducho microsoft.sk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie adresy alebo domény

 • Ak sa majú všetky kontakty považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko Považovať za dôveryhodné aj e-maily od odosielateľov zo zoznamu Kontakty na karte Dôveryhodní odosielatelia.

 • Kontakty nemusia uvádzať niektoré osoby, s ktorými si píšete. Ak chcete všetky tieto osoby považovať za dôveryhodných odosielateľov, začiarknite políčko Automaticky pridávať ľudí, ktorým odosielam e-maily, do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie osôb, ktorým odosielam e-maily, do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

 • Ak je zapnuté Blokovanie automatického sťahovania obrázkov (predvolené nastavenie), správy z e-mailových adries alebo názvov domén či pre ne, ktoré sú v zozname dôveryhodných odosielateľov a v zozname dôveryhodných príjemcov, sa budú považovať za výnimky a externý obsah (napríklad obrázky) nebude blokovaný. Výnimka sa vytvorí, keď v dialógovom okne Nastavenie blokovania automatického sťahovania obrázkov zrušíte začiarknutie políčka Povoliť preberanie súčastí v e-mailových správach od odosielateľov a pre príjemcov definovaných v zoznamoch Dôveryhodní odosielatelia a Dôveryhodní príjemcovia, ktoré používa filter nevyžiadanej pošty.

 • Ak používate existujúce zoznamy dôveryhodných názvov a adries, môžete tieto informácie premiestniť do Outlooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie e-mailových adries do zoznamov filtrov nevyžiadanej pošty.

 • Ak chcete rýchlo pridať odosielateľa, názov domény alebo názov poštového zoznamu do zoznamu dôveryhodných odosielateľov, kliknite pravým tlačidlom myši na správu zo zdroja, ktorý považujete za bezpečný. V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, ukážte na položku Nevyžiadaná pošta a potom kliknite na položku Pridať odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov alebo Pridať doménu odosielateľa (@microsoft.sk) do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. Je vhodné pravidelne kontrolovať správy premiestnené do priečinka Nevyžiadaná pošta v prípade, že niektoré boli omylom označené ako nevyžiadaná pošta. Ak chcete, môžete správy obnoviť a pridať ich odosielateľov do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

 • Ak chcete odstrániť meno zo zoznamu dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní odosielatelia v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť názov v zozname dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní odosielatelia kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak používate konto Microsoft Exchange, všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné. (Microsoft Exchange sa často používa v pracovných e-mailových systémoch a zriedkavo sa používa v domácnostiach alebo osobných kontách).

Ak patríte do poštových alebo distribučných zoznamov, môžete tieto názvy pridať do zoznamu dôveryhodných príjemcov a žiadne správy odoslané na tieto e-mailové adresy alebo názvy domén nebudú spracované ako nevyžiadaná pošta.

Dôveryhodný príjemca

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite v časti E-mail na položku Nevyžiadaná pošta a otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Dôveryhodní príjemcovia.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Zadajte e-mailovú adresu alebo internetovú doménu, ktorá sa má pridať do zoznamu zadajte názov alebo adresu, ktorú chcete pridať. Môžete pridať:

  • konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad meno@microsoft.sk,

  • internetovú doménu, napríklad @microsoft.sk alebo jednoducho microsoft.sk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie adresy alebo domény

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo pridať odosielateľa, názov domény alebo názov poštového zoznamu do zoznamu dôveryhodných príjemcov, kliknite pravým tlačidlom myši na správu zo zdroja, ktorý považujete za bezpečný. V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, ukážte na položku Nevyžiadaná pošta a potom kliknite na položku Pridať príjemcu do zoznamu dôveryhodných príjemcov.

 • Ak chcete odstrániť meno zo zoznamu dôveryhodných odosielateľov, na karte Dôveryhodní príjemcovia v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť názov v zozname dôveryhodných príjemcov, na karte Dôveryhodní príjemcovia kliknite na názov, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak používate konto Exchange (zriedkavé v domácnostiach alebo osobných kontách), všetky názvy a e-mailové adresy v adresári organizácie (označuje sa aj ako globálny zoznam adries) sa automaticky považujú za dôveryhodné.

Môže sa stať, že z niektorých krajín alebo oblastí začnete prijímať nevyžiadané e-mailové správy. V Outlooku môžete správy z týchto oblastí blokovať pomocou zoznamu blokovaných domén najvyššej úrovne, ktorý slúži na blokovanie správ z e-mailových adries, ktoré sa končia konkrétnou doménou najvyššej úrovne alebo kódom krajiny alebo oblasti. Ak v zozname začiarknete napríklad políčka CA [Kanada], US [Spojené štáty]MX [Mexiko], zablokujú sa správy prichádzajúce z e-mailových adries, ktoré končia reťazcom ca, us alebo mx. V zozname sa nachádzajú aj ďalšie kódy krajín a oblastí.

Medzinárodné

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite v časti E-mail na položku Nevyžiadaná pošta a otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Medzinárodné a potom kliknite na položku Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne.

 4. V zozname začiarknite políčko pre každý kód krajiny alebo oblasti, ktorý sa má blokovať, alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Zoznam blokovaných domén najvyššej úrovne

Všetky e-mailové adresy môžete blokovať aj podľa konkrétnych kódovaní jazyka – označujú sa aj ako tabuľky znakov alebo abecedy. V súčasnosti sa väčšina nevyžiadaných e-mailov odosiela s kódovaním US-ASCII. Ostatné sa odosielajú s rôznymi inými medzinárodnými kódovaniami. Zoznam blokovaných kódovaní umožňuje filtrovať nechcené e-mailové správy s textom zobrazeným v jazykoch, ktorým nerozumiete.

Medzinárodné

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti.

 2. Na karte Predvoľby kliknite v časti E-mail na položku Nevyžiadaná pošta a otvorte dialógové okno Možnosti nevyžiadanej pošty.

 3. Kliknite na kartu Medzinárodné a potom kliknite na položku Zoznam zablokovaných kódovaní.

 4. V zozname kliknite na kódovanie jazyka, ktoré sa má blokovať, alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Zoznam zablokovaných kódovaní

Poznámky: 

 • Kódovania Unicode nie sú v zozname zablokovaných kódovaní uvedené. (Kódovanie Unicode je štandardizovaný katalóg digitálnych kódov, ktoré predstavujú znaky [písmená a symboly] v abecedách 24 svetových jazykov po celom svete.)

 • Správy s neznámym alebo neuvedeným kódovaním filtruje bežný filter nevyžiadanej pošty.

Súvisiace témy

Označenie e-mailu ako nevyžiadanej alebo blokovaných odosielateľov v Outlook.com
filtrovanie nevyžiadanej pošty a nevyžiadanej pošty v Outlooku

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×