Dialógové okno Rozšírené nastavenie tlačiarne v programe Publisher

Pomocou týchto možností môžete v Publisheri spravovať celý rad nástrojov tlače, ako napríklad nastavenie tlačiarne pomocou sprievodcu, vďaka čomu môžete jednoducho tlačiť obálky a obojstranné publikácie, samostatne tlačiť farebné dosky a zahrňovať značky tlačiarne.

Karta Oddeľovania

Sekcia Výstup

Vyberte nastavenia, ktoré určujú, či tlačíte kompozitne alebo oddelene, ktoré dosky chcete tlačiť a v akom rozlíšení.

Vytlačiť farby ako     Výberom jednej z týchto možností určíte farebný model:

 • Kompozitné farby RGB     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kompozitné farby definované modelom farieb RGB. Táto možnosť sa odporúča pre stolnú tlač.

 • Kompozitné odtiene sivej     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kompozitné farby definované ako odtiene sivej.

 • Kompozitné farby CMYK     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kompozitné farby definované modelom farieb CMYK (azúrová, purpurová, žltá, čierna).

  • Aby ste mohli tlačiť vo farbách CMYK, musíte mať k počítaču pripojenú farebnú tlačiareň podporujúcu jazyk PostScript úrovne 2 alebo novší.

  • Ak ste v dialógovom okne Tlačiť nevybrali farebnú tlačiareň a vybrali ste túto možnosť, zobrazí sa správa, ktorá vás upozorní, aby ste vybrali farebnú tlačiareň.

 • Oddeľovania     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť samostatnú dosku pre každú farbu v publikácii.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Oddeľovania, sprístupnia sa možnosti Netlačiť prázdne dosky a Obrazovka v poltónových farbách.

  Tieto dosky     Ak chcete vybrať farby, ktoré sa použijú pri tlači, vyberte jednu z týchto možností. Podľa toho, akú možnosť zo zoznamu vyberiete, sa možnosti v ponuke Obrazovka v poltónových farbách budú od seba líšiť.

  Poznámka: Táto možnosť je sprístupnená iba vtedy, ak je vybratá možnosť Oddeľovania.

  • Všetky definované farby     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť samostatnú dosku pre každú vybratú farbu v publikácii bez ohľadu na to, či sa farba použije.

  • Iba použité farby     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť samostatné dosky iba pre tie farby, ktoré sú v publikácii použité.

  • Konverzia spot na proces     Vyberte túto možnosť, ak chcete skonvertovať ľubovoľné priame farby použité v publikácii na ich ekvivalentné hodnoty CMYK a vytlačte tieto objekty ako súčasť separácií výťažkov.

   Netlačiť prázdne dosky     Toto políčko začiarknite, ak nechcete tlačiť dosky pre farby, ktoré sú síce použité v publikácii, ale nie na konkrétnej strane. Ak je toto políčko začiarknuté, Publisher bude tlačiť iba dosku pre čiernu farbu, a to pre stranu, ktorá obsahuje len čierny text. Ak strany obsahujú farebné fotografie, Publisher vytlačí dosky pre azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu farbu.

Rozlíšenie     Zobrazené možnosti závisia od typu vašej tlačiarne. Okrem možnosti (predvolené) sa môžu zobraziť aj rozlíšenia 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 alebo 1800 x 1800. Rozlíšenia v zozname sa zvyčajne udávajú v bodoch na palec (dpi). V závislosti od vašej tlačiarne alebo osvitovej jednotky sa môžu udávať aj v bodoch na centimeter (dpc). Dostupné rozlíšenia závisia od používaného ovládača tlačiarne. Tlačiarne majú preddefinované rozlíšenia, ktoré nie je možné prispôsobovať. Niektoré tlačiarne umožňujú tlačiť iba v jednom rozlíšení.

Sekcia Obrazovka v poltónových farbách

Vyberte nastavenia, ktoré určujú počet riadkov na palec (lpi). Nastavenia sa líšia podľa toho, akú možnosť ste vybrali v zozname Tieto dosky.

Poznámka: Tieto možnosti sú sprístupnené iba vtedy, ak je vybratá možnosť Oddeľovania.

Použiť nižšie uvedené vlastné nastavenie     Toto políčko začiarknite, ak chcete nastaviť vlastné hodnoty uhlov a hustoty rastra pre dosky základných a priamych farieb. V závislosti od toho, či ste vybrali možnosť Všetky definované farby, Iba použité farby alebo Konvertovať priame farby na základné, sa budú meniť možnosti Vytlačiť dosku, Frekvencia a Uhol. Spýtajte sa poskytovateľa komerčnej tlače, či potrebujete zmeniť predvolené možnosti.

Vytlačiť dosku     Začiarknite políčka tých atramentových dosiek, ktoré chcete tlačiť.

Frekvencia     Zadajte vlastné hodnoty hustoty rastra pre všetky obrazovky a poltóny na doske.

Uhol     Zadajte vlastné hodnoty uhlov rastra pre všetky obrazovky a poltóny na doske.

Predvolená hustota v Publisheri je 133 riadkov na palec (lpi). Predvolené uhly v Publisheri sú takéto:

 • Čierna (K): 45 stupňov.

 • Azúrová (C): 105 stupňov.

 • Purpurová (M): 75 stupňov.

 • Žltá (Y): 90 stupňov.

 • Priame farby: môžu sa meniť v závislosti od použitého množstva. Publisher prvú priamu farbu vytlačí pod uhlom 45 stupňov. Ostatné priame farby sa vytlačia pod uhlami 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 a 0.

Obnoviť túto kartu

Kliknutím na toto tlačidlo sa obnovia predvolené nastavenia všetkých možností.

Karta Strana – nastavenie

Nastavte, ktoré značky tlačiarne sa majú použiť. Tieto značky sa vytlačia mimo strany a iba v tom prípade, ak je veľkosť papiera väčšia než veľkosť strany publikácie.

Sekcia Tlačový výstup

Vyberte orientáciu a spracovanie výstupu. Ukážka vybratých možností sa zobrazí v časti Ukážka.

Poznámka: Nasledujúce možnosti sú k dispozícii iba pre tlačiarne s jazykom PostScript:

 • Prevrátiť zvislo     Začiarknite toto políčko, ak chcete vytlačiť zvislý zrkadlový obraz publikácie. Táto možnosť sa najčastejšie používa pri tlači na film na osvitovú, aby sa obrázok správne čítal, keď sa strana emulzie filmu nachádza nadol (ako pri napaľovaní tlačových dosiek).

 • Prevrátiť vodorovne     Začiarknite toto políčko, ak chcete vytlačiť vodorovný zrkadlový obraz publikácie. Táto možnosť sa najčastejšie používa pri tlači na film na osvitovú, aby sa obrázok správne čítal, keď sa strana emulzie filmu nachádza nadol (ako pri napaľovaní tlačových dosiek).

 • Negatív     Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť negatív publikácie. Táto možnosť sa najčastejšie využíva pri tlači na film pomocou osvitovej jednotky, aby sa obrázok po prenose na tlačovú dosku zobrazil správne.

Oblasť ukážky

V tomto okne sa zobrazí ukážka toho, ako vybraté možnosti vplývajú na obrázky a text. Ak napríklad vyberiete možnosti Preklopiť vodorovne a Negatív, v časti Ukážka sa zobrazí zviera bielej farby bežiace smerom k textu vľavo hore, ktorý je zarovnaný vpravo. A pozadie bude čierne.

Sekcia Značky tlačiarne

Vyberte si z množstva rozličných značiek tlačiarne. Tieto značky sa vytlačia mimo strany a môžu sa vytlačiť iba v tom prípade, ak je veľkosť papiera väčšia než veľkosť strany publikácie.

Poznámka: Možnosti Informácie o projekte, Registračné značky a Kalibračné pruhy pre hustotu sú k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť Kompozitné odtiene sivej, Oddeľovania alebo Kompozitné farby CMYK v časti Výstup na karte Oddeľovania. Tieto možnosti nie sú k dispozícii, ak vyberiete možnosť Kompozitné farby RGB.

 • Značky orezania     Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť značky označujúce orezanie strany na požadovanú veľkosť publikácie.

 • Informácie o projekte     Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť informácie o tlačovej úlohe na každú dosku. Informácie o projekte zahŕňajú názov súboru publikácie, dátum tlače a číslo strany. Ak tlačíte oddelene, informácie o projekte obsahujú údaje aj o tom, ktorá doska je určená pre ktorú farbu (azúrovú, purpurovú, žltú, čiernu alebo priamu farbu).

 • Registračné značky     Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť registračné značky, ktoré sa použijú na zarovnanie tlače dvoch alebo viacerých tlačových dosiek na jednej strane.

 • Kalibračné pruhy pre hustotu     Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť kalibračné pruhy pre hustotu odstupňované od 10 do 100 percentného vyplnenia obrazovky. Poskytovateľ komerčnej tlače použije kalibračné pruhy na určenie správneho času expozície pri prenose obrazu na dosku a na otestovanie počtu získaných bodov na vytlačených stranách.

 • Kalibračné pruhy pre farbu (iba CMYK a oddelenie farieb)     Toto políčko začiarknite, ak chcete vytlačiť kalibračný pruh, ktorý poskytovateľ komerčnej tlače použije na kontrolu tlače farby. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť Oddeľovania alebo Kompozitné farby CMYK na karte Oddeľovania.

Štýl značky     Kliknutím na ikonu vyberiete štýl značky.

Sekcia Presahy

Vyberte, či chcete povoliť presahy a zobraziť veľkosť orezania pomocou znakov pre presah.

Poznámka: Nasledujúce možnosti sú k dispozícii iba pre tlačiarne s jazykom PostScript:

 • Povoliť presahy     Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby sa objekty presahujúce cez okraj strany vytlačili, pričom veľkosť strany môžu presahovať až o 0,32 cm. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

 • Znaky pre presah     Toto políčko je k dispozícii iba vtedy, ak je vybratá možnosť Povoliť presahy. Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť znaky označujúce rozsah presahu. Znaky pre presah sa vytlačia vo vzdialenosti 0,32 cm za značkami orezania.

Karta Grafika a písma

Vyberte spôsob, akým sa budú tlačiť písma, rozlíšenia, orezania a zmenšenia obrázkov.

Sekcia Písma

Použiť iba písma publikácie     Na túto možnosť kliknite, ak chcete, aby tlačiareň používala len ten typ písma, ktorý je použitý v publikácii.

Poznámka: Existujú rôzne verzie rovnakého písma. Ak aj používate štandardné písmo Times New Roman, nemusí to byť tá istá verzia písma, ktorá je vstavaná v stolnej tlačiarni. Ak použijete verzie písma poskytované Publisherom, publikácia sa vytlačí podľa očakávaní a často aj vo vyššej kvalite, než keby ste povolili nahrádzanie písma.

Povoliť tlačiarni nahrádzanie písma     Na túto možnosť kliknite, ak chcete použiť vstavané písma tlačiarne, či už v pamäti ROM, RAM alebo na jednotke pevného disku, ktoré majú rovnaký názov ako písma v publikácii. Výberom tejto možnosti sa tlač súboru urýchli, pretože súbor je menší, ale vytlačená publikácia môže vyzerať inak.

Sekcia Obrázky

Tlačiť obrázky s plným rozlíšením     Na túto možnosť kliknite, ak chcete prepojené obrázky tlačiť vo vysokom rozlíšení.

Tlačiť obrázky s nízkym rozlíšením     Na túto možnosť kliknite, ak chcete prepojené obrázky tlačiť ako zástupné obrázky s nízkym rozlíšením, ktoré sú uložené v publikácii.

Netlačiť žiadne obrázky     Na túto možnosť kliknite, ak chcete namiesto obrázkov vytlačiť pole. Táto možnosť môže byť užitočná, ak chcete rýchlo vytlačiť ukážku na skontrolovanie rozloženia obrázkov.

Poznámka: Táto možnosť nahradí všetky obrázky, či už ide o obrázky prepojené, vložené alebo obrázky ClipArt. Automatické tvary a orámovania sa vytlačia vždy. To sa týka aj obrázkov, ktoré sú použité ako výplň v automatických tvaroch, textových poliach a v objektoch WordArt, a vytlačia sa aj obrázky použité ako pozadia strán.

Sekcia Orezať a zmenšiť vzorku obrázkov

Tieto možnosti nie sú k dispozícii pre komerčné kompozitné farby RGB.

Poznámka: Ak chcete vybrať možnosť Kompozitné farby CMYK, v dialógovom okne Tlačiť musíte vybrať farebnú tlačiareň podporujúcu jazyk PostScript úrovne 2 alebo novší.

Farebné obrázky a obrázky v odtieňoch sivej     Ak chcete nastaviť kvalitu tlače, začiarknite toto políčko a potom pre farebné obrázky a obrázky v odtieňoch sivej zadajte rozsah v bodoch na palec (dpi). Predvolený minimálny a maximálny rozsah sa bude líšiť pri každom spôsobe tlače. Pre vysokokvalitnú tlač je napríklad predvolený minimálny rozsah 300 dpi a maximálny rozsah je 450 dpi.

Čiarová grafika (1 bitová verzia)     Začiarknite toto políčko pre tlač s vyššou kvalitou a potom zadajte rozsah bodov na palec (dpi) pre čiarový obrázok. Predvolená minimálna hodnota je 1200 dpi a Predvolená maximálna hodnota je 1500 dpi.

Obnoviť túto kartu     Kliknutím na toto tlačidlo sa obnovia predvolené nastavenia všetkých možností.

Karta Sprievodca nastavením tlačiarne

Výber možností na tejto karte vám umožní v tlačiarni nastaviť manuálnu tlač obálok a obojstranných publikácií. V časti Manuálne podávanie pre obojstrannú tlač môžete vybrať možnosti, ktoré upravia nastavenia zozbierané sprievodcom.

Poznámky: 

 • Ak nebudete pri prvej tlači obálky alebo obojstrannej publikácie využívať Sprievodcu nastavením tlačiarne, zobrazí sa správa s otázkou, či si prajete použiť sprievodcu na zbieranie nastavení podávania. Ak kliknete na položku Áno, sprievodca nastaví tlačiareň.

 • Ak používate viac ako jednu tlačiareň, tak pred použitím spustite sprievodcu, ktorý zozbiera nastavenia tlače pre každú tlačiareň.

Sprievodca nastavením obojstrannej tlače

Ak chcete spustiť sprievodcu, ktorý vám v šiestich krokoch pomôže správne vytlačiť obojstranné publikácie, kliknite na tlačidlo Sprievodca nastavením obojstrannej tlače. Medzi tieto kroky patrí identifikácia spôsobu podávania papiera v tlačiarni a spustenie testu na kontrolu, či sa publikácia vytlačí požadovaným spôsobom. Keď spustíte sprievodcu, na všetky úlohy obojstrannej tlače bude automaticky používať nastavenia tlačiarne.

Poznámky: 

 • Pre každú novonainštalovanú tlačiareň musíte spustiť sprievodcu ešte pred tlačou obojstrannej publikácie.

 • Ak používate stolnú tlačiareň, ktorá neumožňuje obojstrannú tlač, spustite Sprievodcu nastavením obojstrannej tlače a potom manuálne vytlačte svoju obojstrannú publikáciu.

Manuálne podávanie pre obojstrannú tlač

Keď spustíte Sprievodcu nastavením obojstrannej tlače, nastavenia tlačiarne zozbierané sprievodcom môžete upraviť tak, aby sa obojstranné publikácie dali vytlačiť manuálne.

Dôležité: Pokiaľ nepatríte medzi skúsených používateľov, tieto nastavenia nemeňte. Zmena nastavení môže spôsobiť zlyhanie tlačovej úlohy.

Zásobník     

Vyberte, či bude papier podávaný zo zásobníka v dolnej alebo hornej časti tlačiarne.

Podávanie papiera     

 • Dlhý okraj     Na túto možnosť kliknite, ak sa papier do tlačiarne podáva širokým okrajom (orientácia na šírku).

 • Krátky okraj     Na túto možnosť kliknite, ak sa papier do tlačiarne podáva krátkym okrajom (orientácia na výšku).

Otočenie hárka     

 • 0 stupňov     Túto možnosť vyberte, ak môžete do tlačiarne vložiť ten istý hárok papiera v rovnakom smere, v akom ste ho vložili pri tlači prvej strany.

 • 180 stupňov     Túto možnosť vyberte, ak potrebujete hárok papiera otočiť o 180 stupňov vo vodorovnom smere predtým, než ho opäť vložíte do tlačiarne na vytlačenie druhej strany.

Podávanie prednou stranou     

 • Lícom nahor    Túto možnosť vyberte, ak vaša tlačiareň stranu tlačí lícom nahor.

 • Lícom nadol     Túto možnosť vyberte, ak vaša tlačiareň stranu tlačí lícom nadol.

Podávanie zadnou stranou     

 • Lícom nadol     Túto možnosť vyberte, ak vaša tlačiareň stranu tlačí lícom nadol.

 • Lícom nahor     Túto možnosť vyberte, ak vaša tlačiareň stranu tlačí lícom nahor.

Poradie tlače zadných strán     

 • Obrátene     Túto možnosť vyberte, ak chcete strany publikácie tlačiť obrátene (zrkadlový efekt).

 • Normálne     Túto možnosť vyberte, ak chcete publikáciu tlačiť normálne.

Dialógové okno nastavení obálok

Kliknite na tlačidlo Dialógové okno nastavení obálok a otvorí sa dialógové okno Obálka – nastavenie, pomocou ktorého môžete tlačiť obálky. Všimnite si, že toto dialógové okno je dostupné iba v programe Publisher 2007.

Obnoviť túto kartu

Kliknutím na toto tlačidlo sa obnovia iba možnosti v časti Manuálne podávanie pre obojstrannú tlač a v dialógovom okne Obálka – nastavenie. Možnosti Sprievodcu nastavením obojstrannej tlače sa neobnovia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×