Doplnok Prehlásenia o používaní osobných údajov pre aplikáciu Microsoft Lync 2010 Attendee

Posledná aktualizácia: október 2010

Obsah

Táto stránka je doplnkom Prehlásenia o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Lync. Ak chcete porozumieť postupom zhromažďovania a používania údajov, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu alebo služby Microsoft Lync, prečítajte si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Lync, ako aj tento doplnok.

Tento doplnok prehlásenia o používaní osobných údajov sa týka nasadenia a používania komunikačného softvéru Microsoft Lync 2010 vo vašej sieti alebo v sieti vášho podniku. Ak používate server Microsoft Lync Server 2010 ako službu (to znamená, že softvér je spustený na serveroch, ktorých hostiteľom je tretia strana – napríklad spoločnosť Microsoft), informácie sa prenášajú tejto tretej strane. Ďalšie informácie o používaní údajov, ktoré sa prenášajú tretej strane, vám poskytne správca podniku alebo poskytovateľ služby.

Archivácia

Čo táto funkcia ponúka: funkcia archivácie umožňuje správcovi archivovať okamžité správy, aktivity a obsah schôdze a informácie o používaní, napríklad o začiatkoch schôdzí alebo o pripojeniach k nim.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: pri archivácii sa obsah konverzácií prostredníctvom okamžitých správ, informácie o používaní funkcie výmeny okamžitých správ, obsah schôdzí a informácie o schôdzach ukladajú na serveri, ktorý nakonfiguruje správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: správca môže tieto údaje používať na spravovanie spôsobu, akým sa vo vašom podniku používa aplikácia Lync 2010 Attendee.

Výber a ovládanie: funkcia archivácie je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť podnikový správca. Ak chcete zistiť, či možno archiváciu povoliť, prečítajte si zásady používania údajov a pravidlá monitorovania platné vo vašej spoločnosti.

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Čo táto funkcia ponúka: funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje zápis informácií o používaní aplikácie Attendee v počítači vo vašom profile používateľa. Informácie možno použiť pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v aplikácii Attendee.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak vy alebo správca povolíte funkciu zapisovania do denníka na strane klienta, vo vašom počítači sa budú ukladať určité informácie, napríklad predmet a miesto konania schôdze, správy používajúce protokol SIP (Session Initiation Protocol), odpovede odoslané pri používaní aplikácie Attendee, informácie o odosielateľovi a príjemcovi každej správy v aplikácii Attendee, ako aj cesta, ktorou sa správa prenáša. Obsah schôdze, ku ktorej sa pripojíte prostredníctvom aplikácie Attendee, sa neuloží. Spoločnosti Microsoft sa automaticky neodosielajú žiadne informácie, ale môžete ich odoslať manuálne.

Používanie informácií: denníky na strane klienta je možné použiť na riešenie problémov v aplikácii Attendee.

Výber a ovládanie: funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Ak správca nezakázal možnosť kontroly zapisovania do denníka, nastavenia môžete zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V okne konverzácie aplikácie Attendee kliknite na položku Ponuka a potom na položku Nastavenia.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položky Zapnúť zapisovanie do denníka v aplikácii Lync Attendee a Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows pre aplikáciu Lync Attendee.

 3. Kliknite na položku OK.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Čo táto funkcia ponúka: ak sa rozhodnete pre účasť v tomto programe, program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP – Customer Experience Improvement Program) zhromaždí základné informácie o vašej hardvérovej konfigurácii a spôsobe používania softvéru a služieb spoločnosti Microsoft s cieľom identifikácie trendov a spôsobov používania. Program CEIP zhromažďuje aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Spoločnosť Microsoft neukladá vaše meno, adresu ani iné kontaktné informácie.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: po zapnutí funkcie CEIP sa informácie programu CEIP automaticky odošlú spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o údajoch zhromažďovaných, spracovávaných a prenášaných prostredníctvom programu CEIP sa nachádzajú v Prehlásení o používaní osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Používanie informácií: tieto informácie spoločnosť Microsoft použije na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: ak správca podniku nezapol program CEIP, táto funkcia je predvolene vypnutá. V inštalátore aplikácie Attendee sa zobrazí výzva na zaregistrovanie. Ak správca nezakázal ovládanie, nastavenia programu CEIP môžete kedykoľvek zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V okne konverzácie aplikácie Attendee kliknite na položku Ponuka a potom na položku Nastavenia.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať anonymné informácie o používaní aplikácie Lync Attendee.

 3. Kliknite na položku OK.

Poznámka:  Ak už používateľ pracuje v aplikácii Attendee a správca zmení nastavenie, ktoré povolí alebo zakáže program CEIP, nové nastavenie sa začne uplatňovať, až keď používateľ ukončí aplikáciu Attendee a neskôr sa znova pripojí k schôdzi.

Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu

Čo táto funkcia ponúka: funkcia zdieľania pracovnej plochy alebo programu umožňuje prostredníctvom aplikácie Attendee zdieľať zobrazenie obrazovky počítača alebo spustených programov s inými účastníkmi.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: keď spustíte reláciu zdieľania, v závislosti od toho, čo zdieľate, budú môcť všetci účastníci schôdze vidieť obrazovku monitora, celú pracovnú plochu alebo vybraté programy na obrazovke počítača. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: funkciu zdieľania pracovnej plochy alebo programu môžete používať na spoluprácu s ďalšími účastníkmi.

Výber a ovládanie:

Ak chcete spustiť zdieľanie pracovnej plochy alebo programu počas prebiehajúcej schôdze v aplikácii Attendee, použite nasledujúci postup:

 1. V okne konverzácie aplikácie Attendee kliknite na tlačidlo Zdieľať.

 2. V ponuke kliknite na položku Pracovná plocha, na požadovaný monitor (ak máte viaceré monitory) alebo na položku Program, ak chcete vybrať jeden alebo viaceré programy.

Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu môžete zastaviť pomocou nasledujúceho spôsobu:

 • Na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky vyberte položku Zastaviť zdieľanie.

Dôležité:  Ak sú na pracovnej ploche otvorené dokumenty alebo obrázky, ktoré sú chránené softvérom na správu digitálnych prístupových práv, môžu ich uvidieť ostatní, s ktorými zdieľate svoju pracovnú plochu v aplikácii Attendee.

Ovládanie zdieľania pracovnej plochy alebo programu

Čo táto funkcia ponúka: funkcia ovládania zdieľania pracovnej plochy alebo programu umožňuje zveriť ovládanie pracovnej plochy alebo programu inej osobe, ktorá používa klienta programu Microsoft Lync 2010 alebo aplikáciu Attendee v inom počítači.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: po zverení ovládania inej osobe môže táto osoba ovládať váš počítač alebo vybratý program a vykonávať zmeny, ako keby váš počítač priamo ovládala pomocou svojej klávesnice a myši. Vy a ostatní účastníci v aplikácii Attendee uvidíte tieto zmeny v reálnom čase. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: pomocou funkcie ovládania zdieľania môžete zveriť ovládanie svojej pracovnej plochy alebo programov (podľa toho, čo zdieľate) inej osobe, zatiaľ čo vy budete spolu s ostatnými účastníkmi sledovať vykonávané zmeny.

Výber a ovládanie:

Ak chcete zdieľať ovládanie svojej pracovnej plochy, použite nasledujúci postup:

1.Spustite zdieľanie pracovnej plochy alebo programu.

2.V ponuke Odovzdať ovládanie na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky vyberte osobu, ktorej chcete odovzdať ovládanie.

Ak chcete prevziať ovládanie pracovnej plochy od vzdialeného účastníka, postupujte takto:

• V ponuke Odovzdať ovládanie na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky kliknite na položku Odobrať ovládanie.

Prílohy schôdze

Čo táto funkcia ponúka: môžete zdieľať súbory s účastníkmi schôdze tak, že ich odovzdáte ako prílohy.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: prílohy sa uchovávajú v aplikácii Attendee v súlade s politikami uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Prílohy je možné odovzdať. Počas schôdze môžete vy alebo ostatní prílohy prevziať. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie v odovzdaných prílohách schôdze sa zdieľajú s ostatnými účastníkmi schôdze v programe Lync 2010.

Výber a ovládanie:

Prezentujúci môžu obmedziť dostupnosť príloh na základe rol účastníkov schôdze (organizátor, prezentujúci, každý). Ak príloha nie je dostupná, nezobrazí sa v zozname príloh.

Vytočenie externého čísla schôdze

Čo táto funkcia ponúka: funkcia vytočenia externého čísla schôdze umožňuje používateľom programu Attendee, ktorí sa zúčastňujú schôdze, pridať do existujúcej schôdze s podporou zvuku a videa (AV) číslo z verejnej telefónnej siete (PSTN).

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: keď používateľ s číslom PSTN, ktorý je pozvaný na schôdzu AV, prijme hovor, zobrazí sa mu identifikácia volajúceho organizátora schôdze AV (nemusí to byť vždy identifikácia účastníka, ktorý ho pridal do schôdze). Po prijatí telefonického hovoru sa používateľ s číslom PSTN ihneď pripojí k schôdzi.

Používanie informácií:

Používateľovi s číslom PSTN, ktorý je pozvaný na schôdzu, sa odošle identifikácia volajúceho organizátora.

Výber a ovládanie:

Pre funkciu vytočenia externého čísla schôdze neexistujú žiadne možnosti ovládania používateľmi alebo správcom podniku. Ak je to možné, pred pridaním používateľa s číslom PSTN by ste sa mali prostredníctvom okamžitej správy alebo e-mailu tohto používateľa spýtať, či sa chce pripojiť k schôdzi AV, aby vedel, že bude pozvaný. Používateľ s číslom PSTN sa môže rozhodnúť, že hovor neprijme.

Ankety

Čo táto funkcia ponúka: používatelia aplikácie Attendee môžu počas schôdzí uskutočňovať ankety a zhromažďovať od účastníkov anonymné odpovede.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: jednotlivé hlasy sú anonymné. Súhrnné výsledky ankety vidia všetci prezentujúci a ktorýkoľvek z nich môže tieto výsledky zobraziť všetkým účastníkom. Ankety sa uchovávajú na serveri Lync Server 2010 v súlade s politikami uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: prostredníctvom ankiet sa podporuje spolupráca, pretože umožňujú prezentujúcim rýchlo zistiť preferencie účastníkov.

Výber a ovládanie:

 • Prezentujúci môžu na základe rol účastníkov (organizátor, prezentujúci, každý) obmedziť dostupnosť ankety v čase, keď sa anketa nezobrazuje všetkým účastníkom. Ak k ankete nemáte prístup, nebude sa zobrazovať v zozname obsahu, pokiaľ sa práve nezdieľa, a nebudete ju môcť uložiť vo svojom počítači.

 • Prezentujúci môžu kedykoľvek otvoriť alebo uzavrieť anketu pre hlasovanie a vymazať jej výsledky.

Spolupráca s programom PowerPoint

Čo táto funkcia ponúka: funkcia spolupráce s programom Microsoft PowerPoint umožňuje používateľom aplikácie Attendee zobrazovať, prezerať a komentovať prezentácie programu PowerPoint počas schôdze online.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov:

Všetky spôsoby použitia funkcie spolupráce s programom PowerPoint sú určené vašimi akciami – či už odovzdáte prezentáciu programu PowerPoint, komentujete ju alebo ňou prechádzate. Každý súbor prezentovaný na schôdzi sa bude prenášať všetkým účastníkom schôdze, ktorí ho budú môcť načítať priamo z priečinka vo svojom počítači. Vlastník súboru alebo prezentujúci môže ostatným používateľom zakázať uloženie súboru, ale toto nastavenie neobmedzí možnosť načítania alebo zobrazenia súboru.

Súbory programu PowerPoint sa uchovávajú na serveri Lync Server v súlade s politikami uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Používanie informácií: spolupráca s programom PowerPoint pomáha účastníkom schôdze poskytovať efektívne prezentácie a získavať odozvu.

Výber a ovládanie:

 • Prezentujúci môžu obmedziť oprávnenia na komentovanie podľa roly účastníka (Iba prezentujúci, Každý, Žiadne) pomocou nasledujúceho postupu:

  1. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdzí v okne konverzácie kliknite na položku Možnosti schôdze.

  2. V časti Oprávnenia kliknite v rozbaľovacom zozname Oprávnenia na komentovanie na požadovanú možnosť.

  3. Kliknite na položku OK.

 • Prezentujúci môžu účastníkom zakázať zobrazenie snímok, ktoré sa práve neprezentujú, nasledujúcim spôsobom:

  1. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdzí kliknite na položku Možnosti schôdze.

  2. V časti Oprávnenia kliknite v rozbaľovacom zozname Zobraziť súkromne na požadovanú možnosť.

  3. Kliknite na položku OK.

Poznámka:  Toto oprávnenie je možné nastaviť podľa roly účastníka (Iba prezentujúci, Každý, Žiadne).

 • Prezentujúci môžu obmedziť dostupnosť prezentácie programu PowerPoint podľa roly účastníka (organizátor, prezentujúci, každý) v čase, keď sa prezentácia nezdieľa. Ak prezentácia programu PowerPoint nie je dostupná, nezobrazí sa v zozname obsahu, pokiaľ sa práve nezdieľa, a nemožno ju uložiť do počítača.

Nahrávanie záznamov

Čo táto funkcia ponúka: funkcia nahrávania záznamov umožňuje prezentujúcim, ktorí používajú program Lync, zaznamenávať všetky aspekty schôdze v programe Lync vrátane osôb, ktoré sa pripojili k schôdzi, zvuku, videa a obsahu, napríklad konverzácií prostredníctvom okamžitých správ, zdieľania programov, prezentácií programu PowerPoint, ankiet, podkladov a tabúľ. Keď organizátor alebo iní prezentujúci pozastavia alebo celkom zastavia nahrávanie záznamu, neovplyvní to nahrávanie ostatných záznamov.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov:

Ak sa prezentujúci rozhodnú nahrávať záznam, bude uložený v ich počítači. Doplnkové videosúbory generované pri nahrávaní záznamu sa predvolene uložia do lokálneho počítača prezentujúceho, ale prezentujúci, ktorý nahráva záznam, môže vybrať aj ich ukladanie do iného počítača. Ak používatelia odovzdajú k schôdzi obsah, pridelí sa povolenie na pridanie obsahu do záznamov vytvorených týmito alebo inými používateľmi.

Ak sa počas fázy zverejňovania záznamu vyskytnú zlyhania, je možné, že do záznamu boli neúmyselne zahrnuté údaje zachytené v čase pozastaveného nahrávania záznamu. Ak ktorákoľvek časť fázy zverejňovania zlyhá (v aplikácii Správca záznamov sa zobrazí stav Upozornenie...), záznamy by nemali byť distribuované iným používateľom ani v prípade, že je možné ich určitým spôsobom prehrať.

Používanie informácií:

Záznam môže prehrať každý používateľ, ktorý má prístup k umiestneniu, v ktorom je záznam uložený.

Výber a ovládanie:

Možnosť nahrávania záznamov je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Ak je pre schôdze táto funkcia zapnutá, nahrávanie záznamu môže spustiť ktorýkoľvek z prezentujúcich na schôdzi. Keď prezentujúci zapne nahrávanie záznamu, účastníkom s kompatibilnými klientmi a zariadeniami sa rozpošle upozornenie na spustenie nahrávania. Používatelia, ktorí sa zúčastňujú nahrávanej relácie, ale používajú nekompatibilného klienta alebo zariadenie, budú nahrávaní, avšak nedoručí sa im upozornenie na spustenie nahrávania.

Medzi nekompatibilných klientov patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Medzi nekompatibilné zariadenia patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Bez ohľadu na použité zariadenie alebo klienta nebude účastník upozornený na spustenie nahrávania, ak počas schôdze používa video v režime celej obrazovky, a to až dovtedy, kým sa nevráti do okna konverzácie.

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Čo táto funkcia ponúka: aplikácia Attendee umožňuje zlepšiť kvalitu hovoru poskytovaním upozornení v prípade, že sa počas hovoru zistia problémy so zariadením, sieťou alebo počítačom.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak v zariadení používate nastavenie, ktoré spôsobuje nižšiu kvalitu zvuku počas hovoru (napríklad vzniká ozvena alebo šum), v aplikácii Attendee sa zobrazí vám aj ostatným účastníkom hovoru informácia, že z dôvodu nastavenia vášho zariadenia sa znižuje kvalitu hovoru. Ostatným účastníkom sa zobrazí iba upozornenie, že používate zariadenie, ktoré spôsobuje nízku kvalitu zvuku. Nevedia však, aké zariadenie používate. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie odoslané iným účastníkom hovoru pomáhajú zlepšiť kvalitu hovoru. Prezentujúci môžu napríklad stlmiť vašu linku, ak sa hovoru zúčastňujete iba ako poslucháč.

Výber a ovládanie: v aplikácii Attendee nie je možné vypnúť upozornenia na kvalitu hovoru.

Spolupráca s tabuľou

Čo táto funkcia ponúka: funkcia spolupráce s tabuľou umožňuje počas schôdzí online v aplikácii Attendee zdieľať virtuálne tabule a komentovať ich.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: komentáre na tabuliach sa zobrazia všetkým účastníkom. Tabule sa uchovávajú na serveri Lync Server v súlade s politikami uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Používanie informácií: funkcia spolupráce s tabuľou umožňuje účastníkom schôdze spoločne vytvárať nápady a diskutovať o nich, zapisovať poznámky či vykonávať ďalšie činnosti, ktoré podporujú spoluprácu.

Výber a ovládanie: prezentujúci môžu obmedziť dostupnosť tabule na základe rol účastníkov (organizátor, prezentujúci, každý) v čase, keď sa tabuľa nezobrazuje všetkým účastníkom. Ak používateľ nemá k tabuli prístup, tabuľa sa nebude zobrazovať v jeho zozname obsahu a nebude ju môcť uložiť vo svojom počítači.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×