Doplnok Prehlásenia o používaní osobných údajov pre server Microsoft Lync Server 2010

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Posledná aktualizácia: október 2010

Obsah

Táto stránka je doplnkom Prehlásenia o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Lync. Ak chcete porozumieť postupom zhromažďovania a používania údajov, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu alebo služby Microsoft Lync, prečítajte si Prehlásenie o používaní osobných údajov pre produkty Microsoft Lync, ako aj tento doplnok.

Tento doplnok prehlásenia o používaní osobných údajov sa vzťahuje na nasadenie a použitie softvéru Microsoft Lync Server 2010 v podnikovej sieti. Ak spoločnosť používa server Lync Server 2010 ako službu (to znamená, že hostiteľom serverov, na ktorých je softvér spustený, je iná spoločnosť, napríklad Microsoft), informácie budú prenesené k tejto spoločnosti.

Archivácia

Čo táto funkcia ponúka: funkcia archivácie umožňuje správcovi podniku archivovať konverzácie formou okamžitých správ, aktivity a obsah schôdze a charakteristiku používania, napríklad prihlásenia používateľa alebo začatie konverzácie a pripojenie sa k nej.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: pri archivácii sa obsah konverzácií formou okamžitých správ, informácie o používaní funkcie výmeny okamžitých správ koncovým používateľom, obsah schôdzí a informácie o schôdzi ukladajú na serveri, ktorý nakonfiguruje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: správca podniku môže tieto údaje používať na spravovanie spôsobu, akým sa v podniku používa server Lync Server 2010.

Výber a ovládanie: funkcia archivácie je predvolene vypnutá a správca podniku ju môže zapnúť na stránke nastavenie ovládacieho panela servera Microsoft Lync Server 2010 Sledovanie a archivácia aktualizovaním položiek Politika archivácie a Konfigurácia archivácie.

Informačný kanál aktivity

Čo táto funkcia ponúka: informačný kanál aktivity umožňuje koncovým používateľom zobraziť „sociálne aktualizácie“ kontaktov v ich zozname kontaktov. Prostredníctvom funkcie môžu koncoví používatelia zobraziť iným osobám najnovšie osobné poznámky, zmeny obrázka a zmeny funkcie alebo adresy pracoviska.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: koncoví používatelia budú prostredníctvom prítomnosti zverejňovať v programe Microsoft Lync 2010 nasledujúce informácie:

 • čas aktualizácie podnikového obrázka (z podnikového adresára, napríklad doménových služieb Active Directory),

 • webový obrázok (odovzdaný koncovým používateľom na zobrazenie iným osobám) s aktualizovaným časom,

 • čas zmeny funkcie v podniku a samotnú funkciu (z podnikového adresára),

 • čas zmeny adresy pracoviska v podniku a samotnú adresu pracoviska (z podnikového adresára),

 • históriu niekoľkých posledných zverejnených osobných poznámok,

 • poznámku Mimo pracoviska z programu Microsoft Exchange Server.

Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Používanie informácií: tieto informácie sa budú zdieľať s kontaktmi v zozname kontaktov koncového používateľa, ktoré zobrazujú informačný kanál aktivity používateľa a sú s ním vo vzťahu na ochranu osobných údajov na úrovni Priatelia a rodina, Pracovná skupina, Kolegovia alebo Externé kontakty.

Výber a ovládanie: správca podniku môže nakonfigurovať pásmové nastavenie PersonalNoteHistoryDepth, ktoré bude určovať počet osobných poznámok ponechaných pre koncového používateľa. Pri nastavení na hodnotu 0 sa neponechá žiadna história poznámok a uloží sa iba aktuálna poznámka (rovnako ako v predchádzajúcich vydaniach). Každý koncový používateľ bude mať tiež možnosť nezverejňovať prostredníctvom informačného kanála aktivity žiadne údaje začiarknutím príslušného nastavenia v dialógovom okne možností programu Lync 2010.

Služby adresára

Čo táto funkcia ponúka: služby adresára umožňujú klientom servera Lync Server, napríklad Lync alebo Microsoft Lync 2010 Mobile, vyhľadávanie kontaktov.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: koncový používateľ zadá hľadaný reťazec, ktorý sa použije na vyhľadávanie zhody v databáze alebo v preberaných súboroch adresára. Klientovi sa vrátia všetky zodpovedajúce záznamy nájdené pre daný hľadaný reťazec.

Používanie informácií: informácie v hľadanom reťazci sa použijú na vyhľadávanie zodpovedajúcich záznamov.

Výber a ovládanie: služby adresára sú predvolene povolené. Možnosť zakázať tieto služby nie je k dispozícii.

Riadenie prístupu hovorov

Čo táto funkcia ponúka: funkcia riadenia prístupu hovorov umožňuje správcom podniku riadiť množstvo prenosov zvuku a videa v serveri Lync Server prostredníctvom linky WAN.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: funkcia riadenia prístupu hovorov zhromažďuje, spracúva a získava adresy IP volajúceho a volaného, informácie o umiestnení koncového bodu (v rámci podnikovej siete alebo mimo nej) obidvoch strán a informácie o tom, či ide o externý hovor. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: správca podniku môže tieto údaje používať na spravovanie spôsobu, akým podnik používa konkrétnu linku WAN na uskutočňovanie zvukových hovorov a videohovorov v serveri Lync Server.

Výber a ovládanie: funkcia riadenia prístupu hovorov je predvolene vypnutá a správca podniku ju môže zapnúť na stránke nastavenia ovládacieho panela servera Lync Server 2010 Konfigurácia siete aktualizovaním položky Globálna politika povolenia správy šírky pásma.

Poznámka:  Politiky funkcie riadenia prístupu hovorov môžu mať vplyv na záchranné služby (záchranné služby môžu byť smerované na nesprávny kanál).

Zhromažďovanie a vykazovanie údajov v záznamoch s podrobnosťami hovorov

Čo táto funkcia ponúka: funkcia zhromažďovania a vykazovania údajov v záznamoch s podrobnosťami hovorov zhromažďuje a hlási podrobnosti komunikácie a schôdzí prostredníctvom technológie peer-to-peer uskutočnených pomocou servera Lync Server.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak je funkcia povolená, údaje z každej komunikácie a schôdze prostredníctvom technológie peer-to-peer sa zaznamenávajú do databázy záznamov s podrobnosťami hovorov. (Obsah sa nezaznamenáva.) Údaje záznamov s podrobnosťami hovorov sa ukladajú v databáze servera Monitoring Server nasadeného v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení servera Monitoring Server. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: údaje záznamov s podrobnosťami hovorov možno použiť na zobrazenie histórie komunikácie a schôdzí prostredníctvom technológie peer-to-peer uskutočnených v organizácii.

Výber a ovládanie: funkcia záznamov s podrobnosťami hovorov je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zhromažďovanie záznamov s podrobnosťami hovorov nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Delegovanie hovorov

Čo táto funkcia ponúka: funkcia delegovania hovorov umožňuje koncovým používateľom priradenie jedného alebo viacerých delegátov, ktorí môžu uskutočňovať a prijímať hovory v ich mene a vytvoriť a pripojiť sa k schôdzam online v ich mene.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak delegát prijme hovor v mene koncového používateľa, koncový používateľ dostane e-mailové oznámenie, ktoré ho bude informovať o tejto udalosti. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: koncoví používatelia môžu pomocou tejto funkcie pracovať so svojimi delegátmi, ktorí môžu spravovať ich plán a schôdze. Koncoví používatelia tiež môžu spolu s delegátmi reagovať na hovory uskutočnené alebo prijaté v ich mene.

Výber a ovládanie: funkcia delegovania hovorov je predvolene vypnutá a správca podniku ju musí zapnúť pomocou nastavenia vlastnosti EnableDelegation na hodnotu True.

Poznámka:  Správcovia podnikov môžu nastaviť synchronizáciu delegátov kalendára servera Exchange so serverom Lync Server. Ak je funkcia povolená, delegáti kalendára servera Exchange s príslušnými povoleniami (aspoň s povoleniami Redaktor – konzultant) sa automaticky pridajú ako delegáti koncového používateľa v programe Lync. Táto funkcia nezmení nastavenie smerovania hovorov koncového používateľa.

Ovládacie prvky identifikácie volajúceho

Čo táto funkcia ponúka: funkcia ovládacích prvkov identifikácie volajúceho určuje telefónne číslo, ktoré sa zobrazí volanému. Správca podniku môže potlačiť identifikáciu volajúceho pre každú trasu zadaním alternatívneho čísla. Alternatívne číslo sa zobrazí ako identifikácia volajúceho pre všetky hovory odchádzajúce príslušnou trasou. Ak napríklad koncový používateľ uskutoční hovor z telefónneho čísla osobného pracovného telefónu, volanému účastníkovi sa namiesto osobného pracovného čísla používateľa zobrazí všeobecné číslo spoločnosti.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: zobrazuje sa telefónne číslo volajúceho.

Používanie informácií: táto funkcia sa používa na potlačenie telefónneho čísla volajúceho a zobrazenie alternatívneho čísla.

Výber a ovládanie: na stránke ovládacieho panela servera Lync Server 2010 Trasa je možné začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Potlačiť identifikáciu volajúceho. Ak políčko Potlačiť identifikáciu volajúceho nie je začiarknuté, zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je políčko Potlačiť identifikáciu volajúceho začiarknuté, je potrebné zadať alternatívne číslo, ktoré sa zobrazí volanému.

Zobrazenie mena účastníka hovoru

Čo táto funkcia ponúka: toto zobrazované meno obsahuje meno koncového používateľa uložené v lokálnom odkladacom priestore servera Lync Server (služby adresára). Pri odchádzajúcich hovoroch koncových používateľov servera Lync Server do verejnej telefónnej siete (PSTN) sa prostredníctvom tejto funkcie odošlú všetky informácie o zobrazovanom mene do výstupnej brány PSTN, systému IP-PBX alebo hraničného radiča relácií.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: pri odchádzajúcich hovoroch zo siete servera Lync Server sa zobrazované meno odošle do výstupnej brány PSTN, systému IP-PBX alebo hraničného radiča relácií v prípade, že v serveri Lync Server neexistujú žiadne obmedzenia ochrany osobných údajov na poskytovanie týchto informácií. Tieto informácie potom môže zobraziť cieľový účastník hovoru.

Používanie informácií: informácie sa použijú na zobrazenie mena volajúceho účastníka súčasne s jeho telefónnym číslom volanému účastníkovi. Tieto informácie sa nepovažujú za konečné.

Výber a ovládanie: v súčasnosti neexistujú v serveri Lync Server ovládacie prvky na nastavenie obmedzení ochrany osobných údajov na poskytovanie informácií o zobrazovanom mene. Zobrazované meno sa zo servera prenáša vždy. Niektoré brány PSTN, systémy IP-PBX a hraničné radiče relácií môžu umožňovať filtrovanie alebo nahradenie informácií o zobrazovanom mene podľa smeru hovoru (prichádzajúci, odchádzajúci).

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Čo táto funkcia ponúka: funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje koncovým používateľom zapisovať do denníka informácie o používaní programu Lync v ich počítači a v ich profile používateľa.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak je funkcia povolená, v počítači koncového používateľa sa budú ukladať napríklad tieto informácie: predmet a miesto konania schôdze, správy využívajúce protokol SIP (Session Initiation Protocol), odpovede na konverzácie v programe Lync, informácie o odosielateľovi a príjemcovi každej správy v programe Lync, trasa správy, zoznam kontaktov a informácie o prítomnosti. Obsah konverzácií používateľa v programe Lync sa neukladá. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú automaticky žiadne informácie, ale koncoví používatelia alebo správca podniku môžu odoslať denníky spoločnosti Microsoft manuálne.

Používanie informácií: denníky na strane klienta možno použiť pri riešení problémov programu Lync.

Výber a ovládanie: funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá a správca podniku ju musí zapnúť pomocou nastavenia vlastnosti ucEnableUserLogging na hodnotu 1.

Záchranné služby (911)

Čo táto funkcia ponúka: ak je funkcia záchranných služieb povolená správcom podniku, umožňuje programu Lync prenášať informácie o umiestnení k inému poskytovateľovi služby smerovania, ktorého vybral zákazník. Poskytovateľ služby smerovania potom po vytočení čísla záchranných služieb (napríklad 911 v USA) prenesie informácie o umiestnení k záchrannej službe. Správca podniku môže volanie na číslo záchrannej služby obmedziť na miesto pracoviska koncového používateľa, a teda by mal každému koncovému používateľovi vysvetliť, v akom rozsahu je funkcia volania na číslo záchrannej služby k dispozícii. Ak je funkcia povolená, informácie o umiestnení prenášané k pracovníkom záchranných služieb predstavujú informácie, ktoré správca podniku priradil k umiestneniu koncového používateľa (napríklad číslo kancelárie) a zadal do databázy umiestnení, alebo (ak umiestnenie nie je k dispozícii) umiestnenie, ktoré koncoví používatelia mohli zadať do poľa umiestnenia manuálne. Ak koncoví používatelia vytočia číslo záchranných služieb, pričom používajú program Lync prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia na mieste svojho pracoviska, informácie o umiestnení prenesené k záchrannej službe budú predstavovať iba približné umiestnenie, pretože sa použije umiestnenie konkrétneho bezdrôtového koncového bodu, s ktorým počítač komunikuje. Informácie o umiestnení tohto bezdrôtového koncového bodu sú navyše zadávané manuálne správcom podniku, a preto informácie o umiestnení prenášané k pracovníkom záchranných služieb nemusia obsahovať skutočné umiestnenie koncového používateľa. Na úplnú funkčnosť vyžaduje táto funkcia poskytovanie služby smerovania v podniku certifikovanými poskytovateľmi riešení. Táto služba je dostupná len v USA.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: informácie o umiestnení získané programom Lync predstavujú automatické informácie o umiestnení dodané serverom informácií o umiestnení (LIS) alebo informácie o umiestnení zadané manuálne koncovým používateľom do poľa umiestnenia. Tieto informácie o umiestnení sú uložené v pamäti počítača koncového používateľa, takže pri zadaní čísla záchranných služieb sa prenášajú spolu s hovorom s cieľom smerovania na príslušného poskytovateľa záchranných služieb a poskytnutia približného umiestnenia používateľa. Umiestnenie koncového používateľa možno tiež odoslať prostredníctvom okamžitej správy na číslo lokálneho operátora pre tiesňové volania. V prípade tiesňových volaní bude záznam s podrobnosťami hovoru obsahovať informácie o umiestnení volajúceho. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie o umiestnení sa používajú na smerovanie hovoru k príslušnému poskytovateľovi záchranných služieb a na vyslanie pracovníkov záchranných služieb. Tieto informácie možno tiež odoslať podnikovému operátorovi pre tiesňové volania ako oznámenie obsahujúce umiestnenie volajúceho a informácie na spätné volanie.

Výber a ovládanie:

Zakázaná:

funkcia E911 je predvolene zakázaná. Ak ju správca podniku povolí, politiku umiestnenia podsietí alebo používateľov možno upraviť alebo odstrániť a službu smerovania zabezpečovanú poskytovateľom služby je možné prerušiť.

Povolená:

vyžaduje sa definovanie politiky umiestnenia, ktorá povoľuje funkciu E911, a jej priradenie k podsieti, v ktorej sa klienti zjednotenej komunikácie budú registrovať od používateľov alebo k používateľom. Prostredníctvom poskytovateľa je potrebné zabezpečiť službu smerovania funkcie E911 a vytvoriť pripojenie so smerovaním k poskytovateľovi služby.

Infraštruktúra umiestnenia

Čo táto funkcia ponúka: vypočítajú sa informácie o umiestnení a časovom pásme koncového používateľa, ktoré sa zdieľajú s ostatnými používateľmi prostredníctvom funkcie prítomnosti.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: údaje o geografickej oblasti koncového používateľa sa zhromažďujú prostredníctvom jedného z dvoch mechanizmov: používateľ zadá údaje manuálne alebo sa automaticky poskytnú podnikovým serverom informácií o umiestnení (LIS). Z operačného systému Windows v počítači koncového používateľa sa navyše načíta jeho časové pásmo. Zhromaždené údaje o umiestnení tvorí reťazec s „popisom“ a formátované informácie o adrese. Za popis sa považuje každý reťazec, ktorý pomáha informovať iných používateľov o umiestnení koncového používateľa (napríklad „Doma“ alebo „Práca“), pričom formátované informácie o adrese predstavujú skutočnú adresu (napríklad „5678 Main St, Buffalo, NY, 98052“). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: údaje popisu umiestnenia a časového pásma sa zdieľajú s inými používateľmi prostredníctvom funkcie prítomnosti v programe Lync na základe spôsobu konfigurácie ochrany osobných údajov pre funkciu prítomnosti. Informácie sa zobrazujú na karte kontaktu používateľa. Formátovaná adresa alebo skutočná adresa sa prostredníctvom karty kontaktu nezdieľa, ale môže byť prenášaná k pracovníkom záchranných služieb v prípade, že koncový používateľ uskutoční tiesňové volanie (napríklad na číslo 911). (Informácie nájdete v popise časti Záchranné služby.)

Výber a ovládanie:

Správca podniku má k dispozícii nasledujúce ovládacie prvky:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Pri nastavení na hodnotu True je po použití položky Nastaviť umiestnenie v ponuke oblasti umiestnenia k dispozícii záznam názvu umiestnenia v poli umiestnenia a úplné dialógové okno Umiestnenie. Pri nastavení na hodnotu False je pre názov umiestnenia v poli umiestnenia k dispozícii obmedzený záznam. Ak je ovládací prvok nastavený na hodnotu True, údaje o umiestnení sa navyše budú zdieľať pri hovoroch na čísla záchranných služieb. Pri nastavení na hodnotu False sa údaje prostredníctvom hovorov na čísla záchranných služieb zdieľať nebudú. Koncoví používatelia nemôžu toto nastavenie prepísať. Popis umiestnenia (načítaný prostredníctvom servera LIS alebo zadaný koncovým používateľom) sa bude zdieľať prostredníctvom funkcie prítomnosti bez ohľadu na nastavenie tohto prepínača.

 • UseLocationForE911Only Pri nastavení na hodnotu True sa údaje o umiestnení zo servera LIS nebudú automaticky zdieľať prostredníctvom funkcie prítomnosti. Pri nastavení na hodnotu False sa údaje o umiestnení zo servera LIS budú automaticky zdieľať prostredníctvom funkcie prítomnosti.

 • PublishLocationDataDefault Tento ovládací prvok konfiguruje predvolené správanie pre všetkých používateľov, ktorí explicitne nevybrali zdieľanie alebo nezdieľanie popisu umiestnenia pomocou funkcie prítomnosti. Pri nastavení na hodnotu True sa umiestnenie predvolene bude zdieľať. Pri nastavení na hodnotu False sa umiestnenie predvolene nebude zdieľať.

 • LocationRequired Toto nastavenie určuje, či sa koncovým používateľom zobrazí výzva na zadanie umiestnenia. Existujú tri možné hodnoty: Áno, Vyhlásenie a Nie.

  • Áno Ak nie sú zadané údaje o umiestnení, zobrazí sa červená výzva Nastavte umiestnenie.

  • Vyhlásenie Ak nie sú zadané údaje o umiestnení, zobrazí sa červená výzva Nastavte umiestnenie a symbol „X“. Koncoví používatelia môžu kliknúť na symbol „X“ a zobraziť vyhlásenie. Poznámka: ak správca podniku vyberie túto hodnotu, bude musieť naplniť text vyhlásenia.

  • Nie Ak nie sú zadané údaje o umiestnení, zobrazí sa čierna výzva Nastavte umiestnenie.

Server Lync Web App

Čo táto funkcia ponúka: ak chcete použiť program Lync Web App, ktorý je založený na doplnku prehľadávača Microsoft Silverlight a umožňuje uskutočňovanie schôdzí, je potrebné nasadiť webovú súčasť Microsoft Lync Web App.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: pred pripojením koncového používateľa k schôdzi sa uskutoční overenie prostredníctvom prihlasovacej adresy, hesla a informácií o schôdzi. So všetkými používateľmi na príslušnej schôdzi sa budú zdieľať informácie o zdieľaní programov a pracovnej plochy. Všetci účastníci schôdze budú môcť zobraziť prítomnosť a kontaktné informácie koncového používateľa.

Používanie informácií: pred pripojením používateľa k schôdzi sa uskutoční overenie prostredníctvom prihlasovacej adresy, hesla a informácií o schôdzi.

Výber a ovládanie: webová súčasť Lync Web App je predvolene povolená.

Aspekty umiestnenia funkcie obídenia médií

Čo táto funkcia ponúka: funkcia obídenia médií určuje lokalitu predvolených lokálnych koncových adries IP médií používateľa servera Lync Server a brány PSTN, systému IP-PBX alebo hraničného radiča relácií, ktorý sa použije pri hovore v sieti PSTN alebo PBX priradenom k tomuto používateľovi. Ak sú obidva prvky umiestnené tak, že sú pripojené správne bez obmedzenia šírky pásma a funkcia obídenia médií je povolená, médiá sa budú prenášať priamo medzi používateľom servera Lync Server a bránou PSTN, systémom IP-PBX alebo hraničným radičom relácií, pričom sa obíde sprostredkujúci server servera Lync Server. Signalizácia hovoru bude pokračovať od používateľa servera Lync Server na sprostredkujúci server servera Lync Server a k bráne PSTN, systému IP-PBX alebo hraničnému radiču relácií.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: lokalita predvolenej lokálnej koncovej adresy IP médií pre koncového používateľa a bránu PSTN, systém IP-PBX alebo hraničný radič relácií sa určí priradením každej predvolenej lokálnej adresy IP médií k identifikátoru ID obídenia uloženom v ukladacom priestore konfigurácie servera Lync Server. Identifikátor obídenia má formát GUID a nie je filtrovaný prístupovým serverom proxy, takže je k dispozícii používateľom v organizácii, ale poskytuje sa tiež používateľom mimo organizácie a externým používateľom. Táto funkcia neodosiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft.

Používanie informácií: ak používateľ servera Lync Server a brána PSTN, systém IP-PBX alebo hraničný radič relácií používajú rovnaké miestne nastavenie, identifikátor obídenia priradený k predvolenej lokálnej adrese IP médií každého prvku bude rovnaký. Účastník prijímajúci identifikátor obídenia od svojho partnera uvidí, že jeho vlastný identifikátor obídenia sa s ním zhoduje. V takom prípade môžu médiá hovoru prejsť priamo od používateľa servera Lync Server k bráne PSTN, systému IP-PBX alebo hraničnému radiču relácií, pričom sa obíde sprostredkujúci server.

Výber a ovládanie:

funkcia obídenia médií je predvolene zakázaná globálne aj pre každý kanál ku konkrétnej bráne PSTN, systému IP-PBX alebo hraničnému radiču relácií. Správca podniku môže funkciu povoliť globálne aj pre jednotlivý kanál použitím dvoch postupov nižšie.

Používanie ovládacieho panela servera Lync Server

 • Ak chcete povoliť globálne obídenie, kliknite na položku Konfigurácia siete a dvakrát kliknite na konfiguráciu Globálna v zozname. Na stránke Upravenie globálneho nastavenia kliknite na položku Zapnúť obídenie médií a vyberte zrnitosť.

 • Ak chcete povoliť obídenie pre určitý kanál, kliknite na položku Smerovanie hlasu, kliknite na kartu Konfigurácia kanála, dvakrát kliknite na existujúci kanál a potom kliknite na položku Povoliť obídenie médií.

Používanie prostredia Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • Na povolenie obídenia médií pre kanál možno použiť rutiny typu cmdlet New-CsTrunkConfiguration alebo Set-CsTrunkConfiguration.

 • Na povolenie globálneho obídenia médií možno použiť rutiny typu cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration a Set-CsNetworkConfiguration.

Prílohy schôdze

Čo táto funkcia ponúka: koncoví používatelia môžu s účastníkmi schôdze zdieľať súbory tak, že ich odovzdajú ako prílohy.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: prílohy sa ukladajú v serveri Lync Server podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Koncoví používatelia môžu odovzdávať prílohy. Prílohy môže prevziať používateľ alebo iní účastníci schôdze. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie nachádzajúce sa v odovzdaných prílohách schôdze sa zdieľajú s ostatnými účastníkmi schôdze v programe Lync.

Výber a ovládanie: správca podniku môže túto funkciu povoliť alebo zakázať pre ľubovoľných alebo všetkých používateľov prostredníctvom politiky AllowFileTransfer. Táto politika je predvolene povolená.

Prenos súborov prostredníctvom technológie typu peer to peer

Čo táto funkcia ponúka: používatelia programu Lync môžu vzájomne prenášať súbory v dvojstranných konverzáciách formou okamžitých správ (nie schôdzach).

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: súbor sa prenáša priamo medzi klientmi programu Lync. Používatelia vyberú inicializáciu prenosu súboru a súbor, ktorý sa má preniesť. Príjemca súboru musí explicitne súhlasiť s prijatím súboru. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Používanie informácií: funkcia prenosu súborov technológiou peer-to-peer umožňuje používateľom vzájomné odosielanie súborov v reálnom čase počas konverzácie formou okamžitých správ.

Výber a ovládanie: správca podniku môže túto funkciu povoliť alebo zakázať pre ľubovoľných alebo všetkých používateľov prostredníctvom politiky EnableP2PFileTransfer. Táto politika je predvolene povolená.

Osobný obrázok

Čo táto funkcia ponúka: funkcia Osobný obrázok umožňuje zobrazenie osobného obrázka koncového používateľa iným koncovým používateľom. Tento obrázok nastavuje iba koncový používateľ a líši sa od obrázka, ktorý sa nachádza v podnikovom adresári spoločnosti (napríklad v službe Active Directory).

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: predvoľba zdieľania osobného obrázka koncového používateľa a webová adresa obrázka sa zhromažďuje prostredníctvom vstupu koncového používateľa a zverejňuje sa prostredníctvom funkcie prítomnosti v programe Lync. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie sa použijú na prispôsobenie spôsobu používania koncovým používateľom a zdieľanie obrázka s inými používateľmi.

Výber a ovládanie:

Správca podniku určuje:

 • či používatelia zdieľajú obrázky predvolene alebo nie – toto nastavenie možno prepísať,

 • maximálnu veľkosť obrázka, ktorú môže prevziať každý používateľ,

 • povolené druhy obrázkov.

Overenie pomocou kódu PIN

Čo táto funkcia ponúka: overenie pomocou kódu PIN je mechanizmus používaný na overenie používateľov, ktorí sa pripájajú k schôdzam aplikácie Conference Auto Attendant, a používateľov, ktorí nasadzujú aplikáciu Microsoft Lync 2010 Phone Edition prvýkrát. Používateľ zadá telefónne číslo alebo klapku a kód PIN, ktorý server Lync Server použije na overenie poverení používateľa. Kód PIN môže nastaviť používateľ alebo ho môže poskytnúť správca podniku.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: počas overenia sa zhromažďujú telefónne čísla alebo klapky a kódy PIN používateľov. Server Lync Server informácie overí porovnaním so záložnou databázou. Kód PIN je uložený v záložnej databáze ako jednosmerná hodnota hash na účely zabezpečenia. Po nastavení sa kód PIN nezobrazuje nikomu. Nastaviť kód PIN alebo vytvoriť nový kód PIN môže používateľ, správca alebo pracovník technickej podpory.

Ak správca alebo pracovník technickej podpory nastaví kód PIN alebo vytvorí nový kód PIN, nový kód PIN sa zobrazí a voliteľne ho možno odoslať používateľovi v e-maile. Poskytnutú šablónu e-mailu je možné prispôsobiť. Obsahuje text informujúci používateľa, že kód PIN mohol zobraziť správca alebo pracovník technickej podpory, a preto sa odporúča, aby používateľ nastavil kód PIN znova.

Používanie informácií:

server Lync Server používa kód PIN na overenie používateľa pri pripojení k schôdzi alebo pri nasadzovaní telefónu s aplikáciou Lync 2010 Phone Edition.

Výber a ovládanie: táto funkcia je predvolene povolená. Správca podniku môže overenie pomocou kódu PIN zakázať na stránke ovládacieho panela Nastavenie zabezpečenia servera Lync Server, a to začiarknutím políčka Overenie pomocou kódu PIN.

Ankety

Čo táto funkcia ponúka: používatelia programu Lync môžu uskutočňovať ankety a zhromažďovať anonymné odpovede od účastníkov počas schôdzí online a konverzácií.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: jednotlivé hlasovania sú anonymné. Súhrnné výsledky ankety sa zobrazia všetkým prezentujúcim a ľubovoľný prezentujúci ich môže zobraziť všetkým účastníkom. Prieskumy sa ukladajú v serveri Lync Server podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: funkcia ankiet umožňuje prezentujúcim rýchlo zistiť predvoľby účastníkov a vylepšiť spoluprácu.

Výber a ovládanie:

správca podniku má k dispozícii nasledujúce politiky:

 • EnableDataCollaboration: táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť všetky funkcie spolupráce medzi údajmi – spoluprácu s programom Microsoft PowerPoint, zdieľanie súborov, ankety, spoluprácu s tabuľou a prílohy. Ak je táto politika nastavená na hodnotu False, politiky úrovní funkcií pre tieto funkcie sú irelevantné.

 • AllowPolling: táto politika umožňuje správcom podniku povoliť alebo zakázať funkciu ankiet. Táto funkcia je predvolene povolená.

Informácie o prítomnosti a kontaktoch

Čo táto funkcia ponúka: táto funkcia umožňuje koncovým používateľom prístup k informáciám zverejneným o iných používateľoch (v rámci organizácie aj mimo nej) a poskytuje iným používateľom prístup k informáciám zverejneným o nich. Medzi tieto informácie patrí napríklad stav, funkcia, telefónne číslo, umiestnenie a poznámky. Správca podniku tiež môže nakonfigurovať vzájomnú spoluprácu s klientom pri odosielaní správ a spoluprácu s programom Microsoft Outlook a službami Exchange, aby sa koncovým používateľom zobrazovali správy Mimo kancelárie a ďalšie informácie o stave.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: koncoví používatelia sa pomocou svojej prihlasovacej adresy a hesla pripájajú k serveru Lync Server. Spoločne so správcom môžu zverejňovať informácie o stave svojej prítomnosti a kontaktné informácie, ktoré budú priradené k ich prihláseniu. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: ostatní používatelia a programy Lync budú mať prístup k informáciám o prítomnosti a kontaktoch koncového používateľa s cieľom zistiť jeho zverejnený stav a informácie na zlepšenie vzájomnej komunikácie.

Výber a ovládanie: koncoví používatelia môžu vybrať informácie, ktoré sa zverejnia. Správca podniku tiež môže nakonfigurovať zverejnené informácie v ich mene. Správca podniku môže zakázať možnosť koncových používateľov riadiť ich zverejnené informácie na stránkach ovládacieho panela servera Lync Server Používatelia a Nastavenie okamžitých správ a prítomnosti.

Spolupráca s programom PowerPoint

Čo táto funkcia ponúka: používatelia programu Lync môžu počas konverzácie alebo schôdze online zobraziť prezentácie programu PowerPoint alebo k nim pridať komentár.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov:

všetky spôsoby použitia tejto funkcie sú určené akciami koncových používateľov, ktorí odovzdajú prezentáciu programu PowerPoint, pridajú k nej anotáciu alebo ňou prechádzajú. Každý súbor prezentovaný v konverzácii alebo na schôdzi sa bude prenášať ku všetkým účastníkom schôdze a budú ho môcť načítať priamo z priečinka vo svojom počítači. Vlastník súboru alebo prezentujúci môže obmedziť uloženie súboru v programe Lync inými používateľmi, ale toto nastavenie neobmedzí načítanie alebo zobrazenie súboru. Súbory programu PowerPoint sa ukladajú v serveri Lync Server podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: spolupráca s programom PowerPoint pomáha účastníkom konverzácie poskytovať efektívne prezentácie a získavať odozvu.

Výber a ovládanie:

správca podniku má k dispozícii nasledujúce politiky:

 • EnableDataCollaboration Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť alebo povoliť všetky funkcie spolupráce medzi údajmi – spoluprácu s programom PowerPoint, zdieľanie súborov, ankety, spoluprácu s tabuľou a prílohy. Ak je táto politika nastavená na hodnotu False, politiky úrovní funkcií pre tieto funkcie sú irelevantné.

 • AllowAnnotations Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť možnosti komentovať obsah programu PowerPoint pre účastníkov schôdze.

Prezentujúci navyše môžu obmedziť komentáre prezentácie programu PowerPoint podľa roly účastníka (Žiadne, Iba prezentujúci, Každý) prostredníctvom dialógového okna Možnosti schôdze. Toto nastavenie je k dispozícii pre každú schôdzu.

Režim ochrany osobných údajov

Čo táto funkcia ponúka: režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré umožňuje koncovým používateľom zdieľať informácie o ich prítomnosti (napríklad Online, Nemám čas, Nerušiť atď.) iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: po povolení režimu ochrany osobných údajov program Lync prejde do režimu, v ktorom koncoví používatelia môžu prepnúť používateľské nastavenia tak, aby sa informácie o ich prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: v programe Lync sa používa nastavenie režimu ochrany osobných údajov na zistenie, či sa má prejsť do režimu ochrany osobných údajov.

Výber a ovládanie:

 • Správca podniku môže na úrovni fondu režim ochrany osobných údajov povoliť (pomocou pásmového nastavenia EnablePrivacyMode). Po povolení režimu všetci koncoví používatelia programu Lync predvolene prejdú do režimu ochrany osobných údajov ihneď po prihlásení.

 • Ak je na serveri povolený režim ochrany osobných údajov prostredníctvom nastavenia správcu, koncoví používatelia môžu vybrať zobrazenie svojej prítomnosti všetkým používateľom (štandardný režim) alebo iba svojim kontaktom (režim ochrany osobných údajov). Koncoví používatelia môžu svoj stav nastaviť na karte Stav v dialógovom okne Možnosti.

 • Ak je na serveri povolený štandardný režim prostredníctvom nastavení správcu, koncoví používatelia nemôžu prejsť do režimu ochrany osobných údajov. Môžu pracovať iba v štandardnom režime, ale zároveň vopred explicitne nesúhlasiť s režimom ochrany osobných údajov. Ak sa teda správca neskôr rozhodne prejsť do režimu ochrany osobných údajov, používatelia pri prihlásení do programu Lync do režimu neprejdú.

Súkromná linka

Čo táto funkcia ponúka: súkromná linka je funkcia, ktorá poskytuje koncovému používateľovi nezverejnené dodatočné telefónne číslo. Koncový používateľ môže dodatočné telefónne číslo oznámiť iným používateľom.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: informácie funkcie Súkromná linka sa zhromažďujú podobným spôsobom ako sa spracúvajú hovory na bežné verejné číslo. Znamená to, že rovnako ako pri každom hovore sa budú ukladať záznamy s podrobnosťami hovorov.

V niektorých inštanciách sa súkromné číslo neúmyselne odošle inému účastníkovi, napríklad v prípade, že volajúci na súkromné číslo prepojí hovor na inú osobu.

Používanie informácií: tieto informácie sa používajú na poskytovanie histórie výskytu hovorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zhromažďovanie a vykazovanie údajov v záznamoch s podrobnosťami hovorov.

Výber a ovládanie: pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky koncového používateľa ani správcu.

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o spokojnosti používateľa

Čo táto funkcia ponúka: prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o spokojnosti používateľa sa zhromažďujú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom programu Lync. Táto štatistika zahŕňa adresy IP, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru, atď.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak správca podniku povolí zhromažďovanie a hlásenie informácií o spokojnosti používateľa, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom programu Lync sa zaznamenávajú do databázy informácií o spokojnosti používateľa. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v programe Lync. Údaje o spokojnosti používateľa sa ukladajú v záložnej databáze servera Monitoring Server nasadeného v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení servera Monitoring Server. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zhromažďovanie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: funkcia zhromažďovania a hlásenia informácií o spokojnosti používateľa je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zhromažďovanie údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Správcovia podnikov môžu hlásenia o spokojnosti používateľa vypnúť pomocou nasledujúcej rutiny typu cmdlet v prostredí Windows PowerShell pre server Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Riadenie prístupu na základe rolí

Čo táto funkcia ponúka: funkcia riadenia prístupu na základe rolí umožňuje delegovanie oprávnení správcu v scenároch správcu podniku. Interakciu správcu podniku s rozhraniami správy možno obmedziť na konkrétne povolené operácie alebo v závislosti od objektov, ktoré možno zmeniť.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: možnosti správcu podniku sa vyhodnocujú počas spustenia na základe členstva používateľa v skupine, konkrétne v skupinách zabezpečenia služby Active Directory. Možnosti roly v systéme sa konfigurujú a nastavujú na centrálnom serveri správy.

Používanie informácií: správca podniku môže nakonfigurovať dodatočné roly správcu pre riadenie prístupu na základe rolí pre konkrétne nasadenie. Správca podniku môže zobraziť všetky roly, ktorých členom je iný správca.

Výber a ovládanie: toto je mechanizmus zabezpečenia a overenia pre úlohy správy oddelenia IT. Funkcia nemá vplyv na zobrazenie koncovým používateľom ani na koncových používateľov.

Nahrávanie záznamov

Čo táto funkcia ponúka: táto funkcia umožňuje organizátorom alebo prezentujúcim zaznamenávať všetky aspekty relácie programu Lync vrátane osôb, ktoré sa pripojili k schôdzi, zvuku, videa a obsahu, napríklad konverzácií formou okamžitých správ, zdieľania programov, prezentácií programu PowerPoint, ankiet, podkladov a tabúľ. Ak organizátor alebo iní prezentujúci pozastavia alebo zastavia zaznamenávanie, priebeh ostatných záznamov sa neovplyvní.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak sa prezentujúci rozhodnú nahrávať záznam, bude uložený v ich počítači. Dodatočné súbory videa generované pri nahrávaní záznamu sa predvolene uložia do lokálneho počítača prezentujúceho, ale prezentujúci, ktorý nahráva záznam, môže vybrať aj ich ukladanie do iného počítača. Ak používatelia odovzdajú k schôdzi obsah, pridelí sa povolenie na pridanie obsahu do záznamov vytvorených týmito alebo inými používateľmi.

Ak sa počas fázy zverejňovania záznamu vyskytnú zlyhania, je možné, že do záznamu boli neúmyselne zahrnuté údaje zachytené v čase pozastaveného nahrávania záznamu. Ak ktorákoľvek časť fázy zverejňovania zlyhá (v aplikácii Správca záznamov sa zobrazí stav Upozornenie...), záznamy by nemali byť distribuované iným používateľom ani v prípade, že je možné ich určitým spôsobom prehrať.

Používanie informácií: záznam môže prehrať každý používateľ, ktorý má prístup k umiestneniu, v ktorom je záznam uložený.

Výber a ovládanie:

Správca podniku má k dispozícii nasledujúce ovládacie prvky:

 • AllowConferenceRecording: predvolené nastavenie politiky je False.

  • Ak je politika používateľa, ktorý prejde od hovoru technológiou peer-to-peer ku schôdzi, nastavená na hodnotu True, všetci prezentujúci budú môcť nahrávať záznam.

  • Ak je politika používateľa, ktorý začne schôdzu ad-hoc, nastavená na hodnotu True, všetci prezentujúci budú môcť nahrávať záznam.

  • Ak je politika používateľa, ktorý naplánoval schôdzu, nastavená na hodnotu True v čase pripojenia prvej osoby k schôdzi, všetci prezentujúci budú môcť nahrávať záznam.

  • Ak je politika používateľa, ktorý v týchto troch scenároch inicializoval, naplánoval alebo prešiel na schôdzu, nastavená na hodnotu False, nahrávanie záznamu nie je k dispozícii pre prezentujúcich ani účastníkov.

  • Ak sa politika zmení počas relácie schôdze, politika nemusí nadobudnúť účinnosť, kým všetci účastníci neopustia schôdzu a opäť sa k nej nepripoja.

 • EnableP2PRecording: predvolená hodnota je False a nastaví sa pri prihlásení používateľa do programu Lync.

  • Ak je politika nastavená na hodnotu True, používateľ inicializujúci konverzáciu s používateľom, ktorý tiež nastavil túto politiku na hodnotu True, bude môcť nahrávať záznam.

  • Používatelia môžu nahrávať záznam iba v prípade, že obidvaja účastníci komunikácie technológiou peer-to-peer majú povolenie na nahrávanie záznamu.

 • AllowExternalToRecord: predvolená hodnota je False. Medzi externých používateľov patria externí aj anonymní používatelia.

  • Schôdza: politika AllowExternalToRecord sa použije v čase pripojenia prvej osoby k schôdzi a iba v prípade, že je politika AllowConferenceRecording nastavená na hodnotu True.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu True, na schôdzi s povoleným nahrávaním záznamu budú môcť nahrávať záznam aj prezentujúci mimo podniku. Ak sa politika zmení počas relácie schôdze, nová politika nenadobudne účinnosť, kým všetci účastníci neopustia schôdzu a opäť sa k nej nepripoja.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu False, na schôdzi s povoleným nahrávaním záznamu nebudú môcť nahrávať záznam prezentujúci mimo podniku. Ak sa politika zmení počas relácie schôdze, nová politika nemusí nadobudnúť účinnosť, kým všetci účastníci neopustia schôdzu a opäť sa k nej nepripoja.

  • Technológia peer-to-peer (P2P): politika AllowExternalToRecord sa použije na konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer iba v prípade, že politika EnableP2PRecording je nastavená na hodnotu True.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu True, používatelia mimo podniku budú môcť nahrávať záznam.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu False, používatelia mimo podniku nebudú môcť nahrávať záznam, pričom používateľ zabraňujúci nahrávaniu záznamu mimo podniku bude môcť nahrávať záznam.

Služba skupín pre odpovede – anonymizácia zástupcu

Čo táto funkcia ponúka: služba skupín pre odpovede umožňuje správcom podniku vytvoriť a konfigurovať jednu alebo viaceré malé skupiny pre odpovede na účely smerovania a dotazovania prichádzajúcich telefónnych hovorov na jedného alebo viacerých určených zástupcov alebo koncových používateľov. Táto funkcia umožňuje zástupcovi služby skupín pre odpovede spracovať hovory bez toho, aby automaticky zverejnil svoju identitu vzdialenému účastníkovi.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak vzdialený účastník používa klienta Microsoft Communications alebo telefón PSTN, identita zástupcu sa nezobrazí vizuálnym spôsobom, ale prenáša sa prostredníctvom paketov protokolu SDP (Session Description Protocol) v prípade, že sa k anonymnému hlasovému hovoru pridá modalita okamžitých správ. Identitu je preto možné načítať prostredníctvom sledovaní klienta. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: klient, ktorý nie je klientom Microsoft Communications, môže informácie o zástupcovi zobraziť v používateľskom rozhraní, a teda zistiť identitu agenta. To môže umožniť vzdialenému účastníkovi volať s agentom priamo bez použitia služby skupín pre odpovede.

Výber a ovládanie: pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky koncového používateľa ani správcu.

Zapisovanie do denníka na strane servera

Čo táto funkcia ponúka: funkcia na zapisovanie do denníka na strane servera umožňuje správcovi podniku zhromažďovať rozličné typy obojsmerných prenosov v rámci ľubovoľných domén alebo identifikátorov URI.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: ak správca podniku povolí zapisovanie do denníka pre program Lync, potom obojsmerné prenosy v rámci špecifikovanej domény alebo identifikátora URI sa nachádzajú v súboroch denníka. V závislosti od konfigurácie je tieto zhromaždené informácie možné použiť na účely ladenia. Informácie o koncových používateľoch, ako napríklad nasledujúce, sa zapíšu do súboru denníka určeného správcom: predmet schôdze, miesto, správy SIP, odpovede pozvaným účastníkom v programe Lync, informácie o odosielateľovi a príjemcovi každej správy v programe Lync, trasa správy, zoznam kontaktov, informácie o prítomnosti, obsah konverzácií prostredníctvom okamžitých správ, ako aj názvy všetkých zdieľaných programov, príloh, súborov programu Microsoft PowerPoint, tabúľ, ankiet a anketových otázok, a index možností, za ktoré ste v rámci ankety hlasovali. Spoločnosti Microsoft sa automaticky neodošlú žiadne údaje, správca sa môže rozhodnúť odoslať údaje manuálne.

Používanie informácií: denníky na strane servera je možné použiť pri riešení problémov s programom Lync, a to na určenie, aké problémy sa vyskytli a na ktorom serveri alebo v ktorej doméne.

Výber a ovládanie: funkcia na zapisovania do denníka na strane servera je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Na zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie v rámci lokality, služby alebo servera môže správca použiť tieto rutiny typu cdmlet rozhrania príkazového riadka v prostredí Windows PowerShell: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration a Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Na zapisovanie obsahu konverzácií prostredníctvom okamžitých správ do denníka je potrebné vykonať s pomocou pracovníkov technickej podpory spoločnosti Microsoft určité nastavenia.

Hľadanie podľa schopností

Čo táto funkcia ponúka: táto funkcia umožňuje koncovým používateľom vyhľadať v podniku osoby prostredníctvom ľubovoľnej vlastnosti uvedenej v programe Microsoft SharePoint (napríklad mena, e-mailovej adresy, schopností, oblasti odborného pôsobenia atď.). Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že správca podniku nasadil program SharePoint a povolil vzájomnú spoluprácu programov Lync 2010 a SharePoint.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: vyhľadávací dotaz zadaný v programe Lync 2010 sa odošle na podnikový server SharePoint Server. Odpoveď zo servera SharePoint sa spracuje v programe Lync 2010 a zobrazia sa výsledky hľadania a súvisiace informácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie zadané používateľom sa odošlú do programu SharePoint na získanie výsledkov hľadania, ktoré sa zobrazia v programe Lync 2010.

Výber a ovládanie: túto funkciu môžu povoliť alebo zakázať správcovia podnikov prostredníctvom 4 pásmových nastavení.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Zjednotený zoznam kontaktov

Čo táto funkcia ponúka: zjednotený zoznam kontaktov sa skladá z troch hlavných funkcií:

 1. Zlúčenie pri vyhľadávaní – táto funkcia zlúči kontakty služby Active Directory s osobnými kontaktmi programu Outlook, takže pri vyhľadávaní daného kontaktu sa vo výsledkoch hľadania zobrazí iba jeden záznam.

 2. Zlúčenie kontaktov – táto funkcia spája kontaktné informácie medzi záznamami programu Outlook a služby Active Directory prostredníctvom zodpovedajúcej e-mailovej adresy alebo identifikátora prihlásenia. Pri zistení zhody program Lync 2010 spojí údaje z troch zdrojov údajov (program Outlook, služba Active Directory a funkcia prítomnosti). Tieto spojené údaje sa zobrazia v rôznych súčastiach používateľského rozhrania vrátane výsledkov hľadania, zoznamu kontaktov a karty kontaktu.

 3. Vytvorenie kontaktov programu Outlook pre kontakty programu Lync 2010 (synchronizácia kontaktov) – ak má používateľ k dispozícii poštovú schránku programu Exchange 2010 alebo novšej verzie, program Lync 2010 vytvorí kontakty programu Outlook pre všetky kontakty používateľa v predvolenom priečinku kontaktov. Vytvorením zálohy všetkých kontaktov programu Lync 2010 prostredníctvom kontaktov programu Outlook môže používateľ získať prístup k informáciám o kontaktoch programu Lync 2010 v programe Outlook, službe Outlook Web Access a v mobilných zariadeniach umožňujúcich synchronizáciu kontaktov s programom Exchange.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: program Lync 2010 spája kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a programu Outlook. Tieto informácie sa používajú interne v programe Lync 2010. Pri vytváraní kontaktov programu Outlook bude program Lync 2010 zapisovať kontaktné informácie (informácie o prítomnosti, informácie služby Active Directory a programu Outlook) do programu Exchange. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: v používateľskom rozhraní programu Lync 2010 sa zobrazujú kontaktné informácie z funkcie zaznamenávajúcej prítomnosť, služby Active Directory a programu Outlook (zoznam kontaktov, karta kontaktu, výsledky hľadania atď). Tieto informácie tiež môžu byť zapisované do programu Exchange pri synchronizácii kontaktov (popis je uvedený vyššie).

Výber a ovládanie: túto funkciu povoľujú alebo zakazujú správcovia servera Lync Server 2010 prostredníctvom pásmového nastavenia EnableExchangeContactSync.

Zvýšenie kvality hlasového prenosu v programe Lync 2010

Čo táto funkcia ponúka: program Lync 2010 poskytuje koncovým používateľom oznámenia v prípade, že sa počas hovoru zistia problémy zariadenia, siete alebo počítača.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: v programe Lync 2010 sa zhromažďujú informácie o nastavení zvukového zariadenia, nastavení siete a pripojeniach k ďalším médiám koncového používateľa s cieľom zistiť príčinu nízkej kvality zvuku počas hlasovej komunikácie. Koncový používateľ bude prostredníctvom programu Lync 2010 informovaný o probléme kvality zvuku, pričom ostatným účastníkom hovoru sa zobrazí iba oznámenie, že koncoví používatelia používajú zariadenie spôsobujúce nízku kvalitu zvuku. Používatelia nevedia, aké zariadenie koncový používateľ používa. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: informácie odoslané iným používateľom počas hovoru sa používajú na zlepšenie kvality hovoru.

Výber a ovládanie: správca podniku môže oznámenia o kvalite zvuku zariadení vypnúť pomocou príkazu v prostredí PowerShell popísaného nižšie.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Spolupráca s tabuľou

Čo táto funkcia ponúka: táto funkcia umožňuje koncovým používateľom zdieľať v programe Lync 2010 virtuálne tabule a pridať k nim komentáre počas schôdzí a konverzácií online.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: komentáre na tabuliach sa zobrazia všetkým účastníkom. Tabule sa ukladajú v serveri Lync Server 2010 podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: funkcia tabule umožňuje účastníkom schôdze napríklad spoluvytvárať nápady a diskutovať o nich, zapisovať poznámky, a tak vylepšovať spoluprácu.

Výber a ovládanie:

správca podniku má k dispozícii nasledujúce politiky:

 • Politika správcu EnableDataCollaboration: táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť všetky funkcie spolupráce medzi údajmi – spoluprácu s programom PowerPoint, zdieľanie súborov, ankety, spoluprácu s tabuľou a prílohy. Ak je táto politika nastavená na hodnotu False, politiky úrovní funkcií pre tieto funkcie sú irelevantné.

 • Politika správcu AllowAnnotations: táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť možnosti pridávania komentárov pre všetkých účastníkov schôdze. Ak je toto nastavenie vypnuté, koncovým používateľom sa nezobrazí vstupný bod na vytvorenie tabule v používateľskom rozhraní programu Lync 2010.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×