Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Lync Server 2013

Posledná aktualizácia: február 2013

Obsah

Táto stránka je doplnkom k dokumentu Prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete pochopiť postupy zberu údajov a používania pre konkrétny produkt alebo službu Microsoft Lync, odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync a tento doplnok.

Tento doplnok o ochrane osobných údajov sa týka nasadenia a používania komunikačného softvéru Microsoft Lync 2013 nasadeného v rámci vášho podniku. Ak vaša spoločnosť používa Lync Server ako súčasť online riešenia alebo služby (inými slovami, ak servery, na ktorých je spustený softvér, hosťuje tretia strana [napríklad spoločnosť Microsoft]), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní vašich údajov prenesených tretej strane, obráťte sa na správcu podniku alebo na svojho poskytovateľa služieb.

Archivácia

Popis tejto funkcie: Funkcia archivovania umožňuje organizáciám, ktoré by mohli podliehať požiadavkám na uchovávanie zo strany odvetvia či legislatívy, alebo ktoré majú vlastné požiadavky na uchovávanie v rámci organizácie, archivovať určité konverzácie a používateľské údaje týkajúce sa Lyncu, a tak spĺňať tieto požiadavky.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Archivovaním sa uchováva obsah okamžitých správ odoslaných prostredníctvom technológie peer-to-peer, ako aj z konverzácií medzi viacerými účastníkmi, obsah konferencií vrátane nahratého obsahu (napríklad podkladov) aj informácie vzťahujúce sa na jednotlivé udalosti (napríklad pripojenie, odpojenie, nahranie, zdieľanie či zmena viditeľnosti) na serveri nastavenom podnikovým správcom. Prenosy súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer, obrazové a zvukové konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer, zdieľanie aplikácií počas konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer, ani poznámky a ankety cez konferencie nie je možné archivovať. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Umožňuje organizácii archivovať obsah v záujme splnenia požiadaviek na uchovávanie zo strany odvetvia, legislatívy či organizácie.

Výber a ovládanie: Archivácia je predvolene vypnutá. Túto funkciu nie je možné ovládať na úrovni používateľa, riadi ju podnikový správca danej organizácie.

 • Zo stránky Nastavenie sledovania a archivácie aktualizujte položky Politika archivácie a Konfigurácia archivácie.

Povolenie integrácie so serverom Exchange:

 • Zo stránky Nastavenie sledovania a archivácie aktualizujte položku Konfigurácia archivácie.

Poznámka: Po povolení integrácie servera Exchange musia byť používatelia, ktorí sa nachádzajú v rámci systému Microsoft Exchange Server 2010 alebo novšej verzie, spravovaní pomocou ovládacieho panela systému Exchange.

Informačný kanál aktivity

Popis tejto funkcie: Informačný kanál aktivity umožňuje koncovým používateľom zobraziť „sociálne aktualizácie“ kontaktov vo svojom zozname kontaktov. Prostredníctvom funkcie môžu koncoví používatelia zobraziť iným osobám najnovšie osobné poznámky, zmeny obrázka a zmeny funkcie alebo adresy pracoviska.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Koncoví používatelia budú prostredníctvom prítomnosti zverejňovať v Microsoft Lyncu 2013 tieto informácie:

 • čas aktualizácie podnikového obrázka (z podnikového adresára, napríklad doménových služieb Active Directory),

 • webový obrázok (nahratý koncovým používateľom na zobrazenie iným osobám) s aktualizovaným časom,

 • čas zmeny funkcie v podniku a samotnú funkciu (z podnikového adresára),

 • čas zmeny adresy pracoviska v podniku a samotnú adresu pracoviska (z podnikového adresára),

 • históriu niekoľkých posledných zverejnených osobných poznámok,

 • poznámku Mimo pracoviska z Microsoft Exchange Servera.

Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie informácií: Tieto informácie sa budú zdieľať s kontaktmi v zozname kontaktov koncového používateľa, ktoré zobrazujú informačný kanál aktivity používateľa, a sú s ním vo vzťahu na ochranu osobných údajov na úrovni Priatelia a rodina, Pracovná skupina, Kolegovia alebo Externé kontakty.

Voľby/ovládanie: Správca podniku môže nakonfigurovať pásmové nastavenie PersonalNoteHistoryDepth, ktoré bude určovať počet osobných poznámok ponechaných pre koncového používateľa. Pri nastavení na hodnotu 0 sa nezachová žiadna história poznámok a uloží sa iba aktuálna poznámka (rovnako ako v predchádzajúcich vydaniach). Každý koncový používateľ bude mať tiež možnosť nezverejňovať prostredníctvom informačného kanála aktivity žiadne údaje začiarknutím príslušného nastavenia v dialógovom okne možností klienta Lyncu.

Služby adresára

Popis tejto funkcie: Služby adresára umožňujú klientom Lync Servera vyhľadávanie kontaktov, napríklad Lyncu 2010 alebo novším klientskym počítačovým programom, Lyncu pre mobilné zariadenia atď.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Koncový používateľ zadá vyhľadávací reťazec, ktorý sa použije na vyhľadávanie zhody v databáze alebo v sťahovaných súboroch adresára. Klientovi sa vrátia všetky zodpovedajúce záznamy nájdené pre daný vyhľadávací reťazec.

Využitie informácií: Informácie vo vyhľadávacom reťazci sa použijú na vyhľadávanie zodpovedajúcich záznamov.

Voľby/ovládanie: Služby adresára sú predvolene povolené. Možnosť zakázať tieto služby nie je k dispozícii.

Riadenie prístupu hovorov

Popis tejto funkcie: Funkcia riadenia prístupu hovorov umožňuje správcom podniku riadiť množstvo prenosov zvuku a videa v Lync Serveri prostredníctvom linky WAN.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Funkcia riadenia prístupu hovorov zbiera, spracúva a získava adresy IP volajúceho a volaného, informácie o umiestnení koncového bodu (v rámci podnikovej siete alebo mimo nej) obidvoch strán a informácie o tom, či ide o externý hovor. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku môže tieto informácie používať na spravovanie spôsobu, akým podnik používa konkrétnu linku WAN na uskutočňovanie zvukových hovorov a videohovorov v Lync Serveri.

Výber/ovládanie: Funkcia riadenia prístupu hovorov je predvolene vypnutá a správca podniku ju môže zapnúť na stránke nastavenia ovládacieho panela Lync Servera Konfigurácia siete aktualizovaním položky Globálna politika povolenia správy šírky pásma.

Poznámka: Politiky funkcie riadenia prístupu hovorov môžu mať vplyv na záchranné služby (záchranné služby môžu byť smerované na nesprávny kanál).

Zhromažďovanie a vykazovanie údajov v záznamoch s podrobnosťami hovorov

Popis tejto funkcie: Funkcia zhromažďovania a vykazovania údajov v záznamoch s podrobnosťami hovorov zbiera a hlási podrobnosti registrácií, komunikácie a schôdzí prostredníctvom technológie peer-to-peer uskutočnených pomocou Lync Servera.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak je funkcia povolená, údaje z každej registrácie, komunikácie a schôdze prostredníctvom technológie peer-to-peer sa zaznamenávajú do databázy záznamov s podrobnosťami hovorov. (Obsah sa nezaznamenáva.) Údaje záznamov s podrobnosťami hovorov sa ukladajú v databáze servera Monitoring Server nasadeného v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení servera Monitoring Server. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie o záznamoch s podrobnosťami hovorov možno použiť na zobrazenie histórie registrácií, komunikácie a schôdzí prostredníctvom technológie peer-to-peer uskutočnených v organizácii.

Voľby/ovládanie: Funkcia záznamov s podrobnosťami hovorov je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zbieranie záznamov s podrobnosťami hovorov nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Delegovanie hovorov

Popis tejto funkcie: Delegovanie hovorov umožňuje používateľom stanoviť jedného alebo viac používateľov (delegátov), ktorí budú vykonávať alebo prijímať hovory a vytvárať alebo sa zúčastňovať schôdzí v ich mene.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Pri stanovovaní delegátov musí používateľ počas procesu konfigurácie zadať kontaktné údaje delegáta. Používatelia nastavení ako delegáti dostanú upozornenie o tom, že ich niekto v ich organizácii stanovil ako svojho delegáta. Keď delegát prijme hovor v mene osoby, ktorá ho stanovila ako delegáta, táto osoba dostane e-mailom upozornenie na túto udalosť. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Lync využíva kontaktné údaje delegátov na to, aby im umožnil vykonávať a prijímať hovory a plánovať alebo sa zúčastňovať schôdzí v mene osoby, pre ktorú pôsobia ako delegáti

Voľby/ovládanie: Funkcia Delegovanie hovorov je predvolene vypnutá. Správca podniku môže povoliť alebo zakázať funkciu Delegovanie hovorov pre svoju organizáciu nastavením vlastnosti EnableDelegation na hodnotu True.

Poznámka: Podnikoví správcovia môžu nastaviť synchronizáciu delegátov kalendára servera Exchange s Lync Serverom 2010 alebo novšou verziou. Keď je táto synchronizácia aktivovaná, delegáti kalendára servera Exchange s príslušnými povoleniami (rovnaké alebo väčšie než povolenia redaktora – konzultanta) sa automaticky pridajú ako delegáti v Lyncu. Nastavenie presmerovania hovorov sa tým však nezmení.

Identifikácia volajúceho

Popis tejto funkcie: Funkcia Identifikácia volajúceho určuje telefónne číslo, ktoré sa zobrazí volanému. Správca podniku môže prepísať identifikáciu volajúceho zadaním alternatívneho čísla, ktoré sa zobrazí ako identifikácia volajúceho pre všetky hovory odchádzajúce z organizácie alebo z určitej množiny čísel. Správca môže napríklad identifikáciu volajúceho nastaviť tak, že sa namiesto osobného pracovného čísla používateľa zobrazí všeobecné číslo spoločnosti.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Telefónne číslo používateľa alebo alternatívne nakonfigurované telefónne číslo. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje.

Využitie informácií: Pri uskutočnení hovoru sa telefónne číslo používateľa alebo alternatívne číslo (ak je nakonfigurované) zobrazí príjemcovi hovoru.

Voľby/ovládanie: Na stránke ovládacieho panela Lync Servera Trasa je možné začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Potlačiť identifikáciu volajúceho. Ak políčko Potlačiť identifikáciu volajúceho nie je začiarknuté, zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je políčko Potlačiť identifikáciu volajúceho začiarknuté, je potrebné zadať alternatívne číslo a to zobrazí sa volanému.

Zobrazenie mena volajúceho účastníka hovoru

Popis tejto funkcie: Toto zobrazované meno obsahuje meno koncového používateľa uložené v lokálnom odkladacom priestore Lync Servera (služby adresára). Pri odchádzajúcich hovoroch koncových používateľov Lync Servera do verejnej telefónnej siete (PSTN) sa prostredníctvom tejto funkcie odošlú všetky informácie o zobrazovanom mene do výstupnej brány PSTN, systému IP-PBX alebo hraničného radiča relácií.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Pri odchádzajúcich hovoroch zo siete Lync Servera sa zobrazované meno odošle do výstupnej brány PSTN, systému IP-PBX alebo hraničného radiča relácií v prípade, že v Lync Serveri neexistujú žiadne obmedzenia ochrany osobných údajov na poskytovanie týchto informácií. Tieto informácie potom môže zobraziť cieľový účastník hovoru.

Využitie informácií: Informácie sa použijú na zobrazenie mena volajúceho účastníka súčasne s jeho telefónnym číslom volanému účastníkovi. Tieto informácie sa nepovažujú za konečné.

Voľby/ovládanie: V súčasnosti neexistujú v Lync Serveri ovládacie prvky na nastavenie obmedzení ochrany osobných údajov na poskytovanie informácií o zobrazovanom mene. Zobrazované meno sa zo servera prenáša vždy. Niektoré brány PSTN, systémy IP-PBX a hraničné radiče relácií môžu umožňovať filtrovanie alebo nahradenie informácií o zobrazovanom mene podľa smeru hovoru (prichádzajúci, odchádzajúci).

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Popis tejto funkcie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje zbierať informácie, pomocou ktorých môže oddelenie podpory druhej úrovne určiť príčinu problému. Záznamy v denníku zo strany klienta sa uchovávajú lokálne v počítači používateľa.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď je povolené zapisovanie do denníka na strane klienta, v počítači používateľa sa budú do denníka zapisovať a ukladať špecifické informácie o používaní. Do denníka na strane klienta sa ukladajú napríklad predmety a miesta konania schôdzí; správy využívajúce protokol SIP (session initiation protocol); odpovede na pozvánky cez Lync; informácie o odosielateľovi a príjemcovi okamžitých správ a o trase správy; zoznam kontaktov používateľov a informácie o prítomnosti; názvy všetkých aplikácií, príloh, súborov Microsoft PowerPointu, tabúľ či ankiet, ktoré zdieľali pri vkladaní zdieľaných anketových otázok, ako i index ich odpovedí. Obsah konverzácii cez Lync sa v záznamoch denníka na strane klienta neukladá (okamžité správy, balík powerpointových snímok, obsah tabúľ, poznámky, podrobnosti o anketách atď.). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie informácií: Informácie zozbierané z denníkov na strane klienta môže využiť podpora zákazníkov používateľa alebo sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft na riešenie problémov s Lyncom.

Voľby/ovládanie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá. Správca podniku môže túto funkciu povoliť alebo zakázať pre svoj podnik nastavením vlastnosti ucEnableUserLogging na hodnotu 1.

Záchranné služby (112)

Popis tejto funkcie: Ak ich podnikový správca sprístupní, záchranné služby umožňujú Lyncu prenášať polohu tretej strane ponúkajúcej služby smerovania, ktoré si zákazník vyberie. Táto tretia strana poskytujúca služby smerovania následne túto polohu v prípade vytočenia čísla záchranných služieb (ako napríklad čísla 911 v Spojených štátoch) poskytne záchranným službám. Ak je funkcia povolená, zamestnancom záchranných služieb sa ako informácie o polohe poskytnú polohy, ktoré jednotlivým používateľom pridelil podnikový správca (napríklad budova a číslo kancelárie) a zadal do databázy polôh, alebo, ak takáto poloha nie je k dispozícii, polohy, ktoré používatelia manuálne zadali do poľa Poloha. Ak používateľ vytočí záchranné služby v čase, keď Lync využíva prostredníctvom internetového pripojenia a stále sa nachádza na svojom mieste pracoviska, záchranným službám sa ako informácia o polohe poskytne iba približná poloha určená na základe polohy pridelenej danému bezdrôtovému koncovému bodu, s ktorým daný počítač komunikuje. Informácie o polohe daného bezdrôtového koncového bodu navyše iba manuálne zadáva správca siete, a preto informácie o polohe, ktoré budú poskytnuté zamestnancom záchrannej služby, nemusia označovať skutočnú fyzickú polohu používateľa. Aby táto funkcia správne fungovala, musí podnik využívať služby smerovania poskytované oprávnenými poskytovateľmi takýchto riešení, pričom táto služba je dostupná iba v rámci Spojených štátov.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o polohe získané Lyncom predstavujú buď automatické informácie o umiestnení, ktoré vyplní server s informáciami o polohe, alebo informácie o polohe, ktoré do poľa polohy manuálne zadal používateľ. Tieto informácie sú uložené v pamäti používateľovho počítača, takže pri zadaní čísla záchranných služieb sa informácie o polohe prenášajú s hovorom s cieľom smerovania na príslušného poskytovateľa záchranných služieb a poskytnutia približnej polohy používateľa. Polohu možno odoslať aj prostredníctvom okamžitej správy na číslo lokálneho operátora pre tiesňové volania. V prípade tiesňových volaní bude záznam s podrobnosťami hovoru obsahovať informácie o používateľovej polohe. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie informácií: Informácie o umiestnení sa používajú na smerovanie hovoru k príslušnému poskytovateľovi záchranných služieb a na vyslanie pracovníkov záchranných služieb. Tieto informácie možno tiež odoslať podnikovému operátorovi pre tiesňové volania ako oznámenie obsahujúce umiestnenie volajúceho a informácie na spätné volanie.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá. Povoliť ju môže správca podniku.

Vypnuté:

Funkcia tiesňových hovorov je predvolene vypnutá. Ak ju správca podniku povolí, politiku umiestnenia podsietí alebo používateľov možno upraviť alebo odstrániť a službu smerovania zabezpečovanú poskytovateľom služby je možné prerušiť.

Zapnutá:

Vyžaduje sa definovanie politiky umiestnenia, ktorá povoľuje funkciu tiesňových hovorov, a jej priradenie k podsieti, v ktorej sa klienti zjednotenej komunikácie budú registrovať od používateľov alebo k používateľom. Prostredníctvom poskytovateľa je potrebné zabezpečiť službu smerovania funkcie tiesňových hovorov a vytvoriť pripojenie so smerovaním na poskytovateľa služby.

Poznámka: Správca podniku môže volanie na číslo záchrannej služby obmedziť na miesto pracoviska používateľa, používatelia by preto mali od svojho správcu žiadať informácie o tom, v akom rozsahu je funkcia volania na číslo záchrannej služby k dispozícii.

Infraštruktúra polohy

Popis tejto funkcie: Vypočítajú sa informácie o polohe a časovom pásme koncového používateľa, ktoré sa zdieľajú s ostatnými používateľmi prostredníctvom funkcie prítomnosti.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o geografickej polohe koncového používateľa sa zbierajú prostredníctvom jedného z dvoch mechanizmov: používateľ zadá údaje manuálne alebo sa automaticky poskytnú podnikovým serverom informácií o polohe (LIS). Z operačného systému Windows v počítači koncového používateľa sa navyše načíta jeho časové pásmo. Zozbierané údaje o polohe tvorí reťazec s popisom a formátované informácie o adrese. Za popis sa považuje každý reťazec, ktorý pomáha informovať iných používateľov o polohe koncového používateľa (napríklad Doma alebo Práca), pričom formátované informácie o adrese predstavujú skutočnú adresu (napríklad Dlhá ul. 1, 800 00 Bratislava). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie o popise polohy a časovom pásme sa zdieľajú s inými používateľmi prostredníctvom funkcie prítomnosti v Lyncu na základe spôsobu konfigurácie ochrany osobných údajov pre funkciu prítomnosti. Informácie sa zobrazujú na karte kontaktu používateľa. Formátovaná adresa alebo skutočná adresa sa prostredníctvom karty kontaktu nezdieľa, ale môže byť prenášaná k pracovníkom záchranných služieb v prípade, že koncový používateľ uskutoční tiesňové volanie (napríklad na číslo 911). (Pozri popis v časti Záchranné služby.)

Voľby/ovládanie: Správca podnikovej siete má k dispozícii tieto ovládacie prvky:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Pri nastavení na hodnotu True je po použití položky Nastaviť umiestnenie v ponuke oblasti polohy k dispozícii záznam názvu polohy v poli polohy a úplné dialógové okno Poloha. Pri nastavení na hodnotu False je pre názov polohy v poli polohy k dispozícii obmedzený záznam. Ak je ovládací prvok nastavený na hodnotu True, údaje o polohe sa navyše budú zdieľať pri hovoroch na čísla záchranných služieb. Pri nastavení na hodnotu False sa údaje prostredníctvom hovorov na čísla záchranných služieb zdieľať nebudú. Koncoví používatelia nemôžu toto nastavenie prepísať. Popis polohy (načítaný prostredníctvom servera LIS alebo zadaný koncovým používateľom) sa bude zdieľať prostredníctvom funkcie prítomnosti bez ohľadu na nastavenie tohto prepínača.

 • UseLocationForE911Only: Pri nastavení na hodnotu True sa údaje o polohy zo servera LIS nebudú automaticky zdieľať prostredníctvom funkcie prítomnosti. Pri nastavení na hodnotu False sa údaje o polohy zo servera LIS budú automaticky zdieľať prostredníctvom funkcie prítomnosti.

 • PublishLocationDataDefault: Tento ovládací prvok konfiguruje predvolené správanie pre všetkých používateľov, ktorí explicitne nevybrali zdieľanie alebo nezdieľanie popisu polohy pomocou funkcie prítomnosti. Pri nastavení na hodnotu True sa poloha predvolene bude zdieľať. Pri nastavení na hodnotu False sa poloha predvolene nebude zdieľať.

 • LocationRequired: Toto nastavenie určuje, či sa koncovým používateľom zobrazí výzva na zadanie polohy. Existujú tri možné hodnoty: Áno, Vyhlásenie a Nie.

  • Áno Ak nie sú zadané údaje o polohe, zobrazí sa červená výzva Nastavte polohu.

  • Vyhlásenie Ak nie sú zadané údaje o polohe, zobrazí sa červená výzva Nastavte polohu a symbol X. Koncoví používatelia môžu kliknúť na symbol X a zobraziť vyhlásenie. Poznámka: Ak správca podniku vyberie túto hodnotu, bude musieť vyplniť text vyhlásenia.

  • Nie Ak nie sú zadané údaje o polohe, zobrazí sa čierna výzva Nastavte polohu.

Server Lync Web App

Popis tejto funkcie: Ak chcete použiť aplikáciu Lync Web App, ktorá je založená na doplnku prehliadača Microsoft Silverlight a umožňuje uskutočňovanie schôdzí, je potrebné nasadiť webovú súčasť Microsoft Lync Web App.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Pred pripojením koncového používateľa k schôdzi sa uskutoční overenie prostredníctvom prihlasovacej adresy, hesla a informácií o schôdzi. So všetkými používateľmi v príslušnej schôdzi sa budú zdieľať informácie o zdieľaní programov a pracovnej plochy. Všetci účastníci schôdze budú môcť zobraziť prítomnosť a kontaktné informácie koncového používateľa.

Využitie informácií: Pred pripojením používateľa k schôdzi sa uskutoční overenie prostredníctvom prihlasovacej adresy, hesla a informácií o schôdzi.

Voľby/ovládanie: Webová súčasť Lync Web App je predvolene povolená.

Aspekty umiestnenia funkcie obídenia médií

Popis tejto funkcie: Funkcia obídenia médií určuje lokalitu predvolených lokálnych koncových adries IP médií používateľa Lync Servera a brány PSTN, systému IP-PBX alebo hraničného radiča relácií, ktorý sa použije pri hovore v sieti PSTN alebo PBX priradenom k tomuto používateľovi. Ak sú obidva prvky umiestnené tak, že sú pripojené správne bez obmedzenia šírky pásma a funkcia obídenia médií je povolená, médiá sa budú prenášať priamo medzi používateľom Lync Servera a bránou PSTN, systémom IP-PBX alebo hraničným radičom relácií, pričom sa obíde sprostredkujúci server Lync Servera. Signalizácia hovoru bude pokračovať od používateľa Lync Servera na sprostredkujúci server Lync Servera a k bráne PSTN, systému IP-PBX alebo hraničnému radiču relácií.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Lokalita predvolenej lokálnej koncovej adresy IP médií pre koncového používateľa a bránu PSTN, systém IP-PBX alebo hraničný radič relácií sa určí priradením každej predvolenej lokálnej adresy IP médií k identifikátoru obídenia uloženom v ukladacom priestore konfigurácie Lync Servera. Identifikátor obídenia má formát GUID a nie je filtrovaný prístupovým serverom proxy, takže je k dispozícii používateľom v organizácii, ale poskytuje sa tiež používateľom mimo organizácie a externým používateľom. Táto funkcia neodosiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft.

Využitie informácií: Ak používateľ Lync Servera a brána PSTN, systém IP-PBX alebo hraničný radič relácií používajú rovnaké miestne nastavenie, identifikátor obídenia priradený k predvolenej lokálnej adrese IP médií každého prvku bude rovnaký. Účastník prijímajúci identifikátor obídenia od svojho partnera uvidí, že jeho vlastný identifikátor obídenia sa s ním zhoduje. V takom prípade môžu médiá hovoru prejsť priamo od používateľa Lync Servera k bráne PSTN, systému IP-PBX alebo hraničnému radiču relácií, pričom sa obíde sprostredkujúci server.

Voľby/ovládanie: Funkcia obídenia médií je predvolene zakázaná globálne aj pre každý kanál ku konkrétnej bráne PSTN, systému IP-PBX alebo hraničnému radiču relácií. Správca podniku môže funkciu povoliť globálne aj pre jednotlivý kanál pomocou dvoch postupov nižšie.

Používanie ovládacieho panela Lync Servera

 • Ak chcete povoliť globálne obídenie, kliknite na položku Konfigurácia siete a dvakrát kliknite na konfiguráciu Globálna v zozname. Na stránke Upravenie globálneho nastavenia kliknite na položku Zapnúť obídenie médií a vyberte zrnitosť.

 • Ak chcete povoliť obídenie pre určitý kanál, kliknite na položku Smerovanie hlasu, kliknite na kartu Konfigurácia kanála, dvakrát kliknite na existujúci kanál a potom kliknite na položku Povoliť obídenie médií.

Použitie prostredia Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • Na povolenie obídenia médií pre kanál možno použiť rutiny typu cmdlet New-CsTrunkConfiguration alebo Set-CsTrunkConfiguration.

 • Na povolenie globálneho obídenia médií možno použiť rutiny typu cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration a Set-CsNetworkConfiguration.

Prílohy schôdze

Popis tejto funkcie: Príloha schôdze umožňuje organizátorom schôdze nahrávať a zdieľať súbory s účastníkmi schôdze formou zobrazenia počas schôdze alebo poskytnutím na stiahnutie neskôr.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Prílohy schôdze nahráva organizátor schôdze a uchovávajú sa na Lync Serveri. Čas uchovania príloh na serveri nastavuje podnikový správca. Pre organizátora schôdze a účastníkov sú k dispozícii na stiahnutie, kým ich organizátor schôdze neodstráni alebo kým neuplynie čas uchovania nastavený podnikovým správcom. Po dosiahnutí tohto času sa prílohy schôdze odstránia. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Nahraté prílohy schôdze sa zdieľajú s účastníkmi schôdze, ktorí si ich môžu stiahnuť. Dostupnosť príloh je možné obmedziť v závislosti od rolí jednotlivých účastníkov schôdze (organizátor, prezentujúci, všetci). Ak má niektorá rola zamedzený prístup k niektorej z príloh, táto príloha sa nezobrazí v jej zozname príloh.

Voľby/ovládanie: Prílohy schôdze sú predvolene povolené. Správca podniku môže túto funkciu povoliť alebo zakázať pre niektorých alebo všetkých používateľov prostredníctvom politiky AllowFileTransfer.

Prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer

Popis tejto funkcie: Prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer umožňuje používateľom vzájomne prenášať súbory prostredníctvom konverzácie okamžitými správami za využitia technológie peer-to-peer (medzi dvoma zúčastnenými stranami).

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Súbor sa prenáša priamo medzi jeho vlastníkom a druhou osobou v konverzácii. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: O spustení prenosu súboru rozhodujú sami používatelia, ktorí tiež vyberú, ktorý súbor chcú prenášať. Príjemca súboru musí s prijatím súboru výslovne súhlasiť. Súbory zdieľané formou prenosu pomocou technológie peer-to-peer sa neukladajú na Lync Serveri.

Voľby/ovládanie: Prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer je predvolene povolený. Správca podniku môže túto funkciu povoliť alebo zakázať pre ľubovoľných alebo všetkých používateľov prostredníctvom politiky EnableP2PFileTransfer.

Trvalá skupinová konverzácia

Popis tejto funkcie: Trvalá skupinová konverzácia umožňuje používateľom spolupracovať pomocou odosielania správ do trvalých hovorní. Údaje sa uchovávajú na serveri, pričom členovia hovorne majú prístup k týmto údajom aj k historickým údajom. Trvalá skupinová konverzácia umožňuje ľuďom viesť skupinové konverzácie, vyhľadávať, pridávať sa a zúčastňovať sa skupinových konverzácií, vyhľadávať obsah v miestnostiach aj medzi nimi a vytvárať filtre na sledovanie konverzácií na konkrétne témy.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Trvalá skupinová konverzácia uchováva obsah skupinových konverzácií na serveri, ktorý nakonfiguruje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Trvalá skupinová konverzácia je trvalou konverzáciou podobnou hovorni, kde konverzácia prakticky nikdy úplne nekončí, vzhľadom na to, že sa do nej jednotliví členovia priebežne pridávajú a odhlasujú. Aby to bolo možné, táto konverzácia musí byť trvalá.

Voľby/ovládanie: Trvalú skupinovú konverzáciu musí povoliť podnikový správca. Ak je povolená, správca môže ovládať čas uchovávania, server, na ktorom sa informácie uchovávajú, či sa história skupinovej konverzácie archivuje v záujme zachovania súladu alebo na iné účely, ako aj spravovať a upravovať vlastnosti miestnosti. Používatelia s rôznymi rolami majú rôzny prístup k uchovaným údajom tak, ako je uvedené v tomto zozname.

 • Správcovia môžu odstrániť starší obsah (napríklad obsah zverejnený pred určitým dátumom) z ktorejkoľvek miestnosti, a tak zabrániť neúmernému narastaniu databázy. Alebo môžu odstrániť a nahradiť správy, ktoré v danej hovorni považujú za nevhodné (alebo nesúvisiace).

 • Koncoví používatelia vrátane autorov správ nemôžu odstraňovať obsah zo žiadnej hovorne.

 • Správcovia hovorní môžu hovorne zakázať, ale nemôžu ich odstrániť. Po vytvorení môžu hovorňu odstrániť len správcovia.

Osobný obrázok

Popis tejto funkcie: Osobný obrázok umožňuje používateľom na svojej karte kontaktu zobrazovať vlastný obrázok ostatným používateľom v rámci svojej organizácie. Ak sa používateľ rozhodne zobraziť svoj osobný obrázok na svojej karte kontaktu, ostatní používatelia Lyncu budú môcť tento obrázok zobraziť v rámci svojho zoznamu kontaktov Lyncu pomocou možnosti Zobraziť fotografie kontaktov. Ak sa používatelia rozhodnú svoj osobný obrázok zobraziť ostatným, môžu použiť predvolený obrázok, ktorý používa ich organizácia, ak je táto možnosť pre podnik povolená, alebo môžu nahrať vlastný obrázok z počítača.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Preferencie zdieľania osobného obrázka a akékoľvek vlastné nahraté obrázky. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie sa uchovávajú na serveri Lyncu a využívajú sa na prispôsobenie možností používateľa a zdieľanie s ostatnými používateľmi.

Voľby/ovládanie: Správca podniku určuje:

•či používatelia zdieľajú obrázky predvolene alebo nie – toto nastavenie možno prepísať,

•maximálnu veľkosť obrázka, ktorú môže nahrať každý používateľ,

•povolené druhy obrázkov.

Overenie pomocou PIN kódu

Popis tejto funkcie: Overenie pomocou PIN kódu je mechanizmus používaný na overenie používateľov, ktorí sa pripájajú k schôdzam aplikácie Conference Auto Attendant, a používateľov, ktorí nasadzujú aplikáciu Microsoft Lync Phone Edition prvýkrát. Používateľ zadá telefónne číslo alebo klapku a PIN kód, ktorý Lync Server použije na overenie poverení používateľa. PIN kód môže nastaviť používateľ alebo ho môže poskytnúť správca podniku.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Počas overenia sa zbierajú telefónne čísla alebo klapky a PIN kódy používateľov. Lync Server informácie overí porovnaním so záložnou databázou. PIN kód je uložený v záložnej databáze ako jednosmerná hodnota hash na účely zabezpečenia. Po nastavení sa PIN kód nezobrazuje nikomu. Nastaviť PIN kód alebo vytvoriť nový PIN kód môže používateľ, správca alebo pracovník technickej podpory.

Ak správca alebo pracovník technickej podpory nastaví PIN kód alebo vytvorí nový PIN kód, nový PIN kód sa zobrazí a voliteľne ho možno odoslať používateľovi v e-maile. Poskytnutú šablónu e-mailu je možné prispôsobiť. Obsahuje text informujúci používateľa, že PIN kód mohol zobraziť správca alebo pracovník technickej podpory, a preto sa odporúča, aby používateľ nastavil PIN kód znova.

Využitie informácií: Lync Server používa PIN kód na overenie používateľa pri pripojení k schôdzi alebo pri nasadzovaní telefónu s aplikáciou Lync Phone Edition.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene povolená. Správca podniku môže overenie pomocou PIN kódu zakázať na stránke ovládacieho panela Nastavenie zabezpečenia Lync Servera, a to začiarknutím políčka Overenie pomocou PIN kódu.

Ankety

Popis tejto funkcie: Ankety umožňujú organizátorom schôdze rýchlo zbierať informácie alebo kompilovať preferencie účastníkov schôdze alebo konverzácie. Tieto informácie je zároveň možné uložiť a analyzovať po ukončení schôdze.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Jednotlivé hlasovania sú anonymné. Súhrnné výsledky ankety sa zobrazia všetkým prezentujúcim a ľubovoľný prezentujúci ich môže zobraziť všetkým účastníkom. Prieskumy sa ukladajú na Lync Serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Funkcia ankiet umožňuje prezentujúcim rýchlo zistiť predvoľby účastníkov a vylepšuje spoluprácu.

Voľby/ovládanie: Správca podnikovej siete má k dispozícii tieto ovládacie prvky:

 • EnableDataCollaboration: Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť všetky funkcie spolupráce medzi údajmi – spoluprácu s Microsoft PowerPointom, zdieľanie súborov, ankety, spoluprácu s tabuľou a prílohy. Ak je táto politika nastavená na hodnotu False, politiky úrovní funkcií pre tieto funkcie sú irelevantné.

 • AllowPolling: Táto politika umožňuje správcom podniku povoliť alebo zakázať funkciu ankiet. Táto funkcia je predvolene povolená.

Spolupráca s PowerPointom

Popis tejto funkcie: Spolupráca s PowerPointom umožňuje používateľom zobrazovať, prezerať a komentovať powerpointové prezentácie počas schôdze alebo konverzácie online.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Všetky spôsoby použitia tejto funkcie sú určené akciami koncových používateľov, či už powerpointovú prezentáciu nahrajú, prechádzajú ňou alebo k nej pridajú anotáciu. Každý súbor prezentovaný v konverzácii alebo na schôdzi sa bude prenášať všetkým účastníkom schôdze, ktorí ho budú môcť načítať priamo z priečinka vo svojom počítači. Vlastník súboru alebo prezentujúci môže obmedziť ukladanie súboru inými používateľmi, toto nastavenie však neobmedzí načítanie ani zobrazenie súboru. Powerpointové súbory sa ukladajú na Lync Serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Spolupráca s PowerPointom pomáha účastníkom konverzácie poskytovať efektívne prezentácie a získavať odozvu.

Voľby/ovládanie: Správca podnikovej siete má k dispozícii tieto ovládacie prvky:

 • EnableDataCollaboration: Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť alebo povoliť všetky funkcie spolupráce medzi údajmi – spoluprácu s PowerPointom, zdieľanie súborov, ankety, spoluprácu s tabuľou a prílohy. Ak je táto politika nastavená na hodnotu False, politiky na úrovni funkcií pre tieto funkcie sú irelevantné.

 • AllowAnnotations: Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť možnosti komentovať obsah PowerPointu pre účastníkov schôdze.

Prezentujúci navyše môžu obmedziť komentáre prezentácie PowerPointu podľa roly účastníka (Žiadne, Iba prezentujúci, Každý) prostredníctvom dialógového okna Možnosti schôdze. Toto nastavenie je k dispozícii pre každú schôdzu.

Prítomnosť a kontaktné informácie

Popis tejto funkcie: Prítomnosť a kontaktné informácie umožňujú používateľom zobrazovať informácie o prítomnosti a kontaktné informácie iných používateľov (v rámci organizácie aj mimo nej) a zdieľať svoje vlastné zverejnené informácie, napríklad o prítomnosti, stave, funkcii, telefónnom čísle, polohe a poznámkach. Podnikový správca môže zároveň nastaviť integráciu s Microsoft Outlookom a serverom Microsoft Exchange Server, aby sa mohli zobrazovať informácie používateľov o stave mimo pracoviska a iné informácie o stave (napríklad, keď má používateľ v kalendári programu Outlook naplánovanú schôdzu).

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Prihlasovacia adresa a heslo používateľa na prihlásenie a autentifikáciu. Na karte kontaktu sa zobrazia aj prípadné ďalšie telefónne čísla, ktoré chcú používatelia sprístupniť, ďalšie informácie, ako napríklad informácie o stave mimo pracoviska alebo iné informácie o stave, ak správca nastavil integráciu Microsoft Outlooku a servera Microsoft Exchange Server a je povolená v Outlooku; vrátane prípadných poznámok či informácií o dostupnosti, ktoré používateľ zadal. Tie sa zobrazia na karte kontaktu. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Prihlasovacia adresa a heslo sa využijú na prihlásenie do Lyncu a pripojenie k serveru Lyncu. V závislosti od toho, ako si používatelia nastavia ochranu svojich osobných údajov, budú mať používatelia Lyncu a programy prístup k prípadným zverejneným informáciám o prítomnosti, kontakte a stave, aby mohli vzájomne lepšie komunikovať.

Voľby/ovládanie: Používatelia môžu vybrať informácie, ktoré o sebe zverejnia, alebo správca podniku môže nakonfigurovať zverejnené informácie v ich mene. Správca podniku môže zakázať možnosť koncových používateľov riadiť ich zverejnené informácie na stránkach ovládacieho panela Lync Servera Používatelia a Nastavenie okamžitých správ a prítomnosti.

Režim ochrany osobných údajov

Popis tejto funkcie: Režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré umožňuje používateľom nastaviť mieru zdieľania informácií o ich prítomnosti (napríklad Online, Nemám čas, Nerušiť atď.), o ktoré sa podelia s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Po povolení režimu ochrany osobných údajov Lync prejde do režimu, v ktorom používateľ môže upraviť používateľské nastavenia tak, aby sa informácie o ich prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Toto nastavenie umožňuje používateľom nastaviť spôsob zdieľania údajov o prítomnosti.

Voľby/ovládanie:

 • Správca podniku môže na úrovni fondu režim ochrany osobných údajov povoliť (pomocou pásmového nastavenia EnablePrivacyMode). Po povolení režimu všetci koncoví používatelia Lyncu predvolene prejdú do režimu ochrany osobných údajov ihneď po prihlásení.

 • Ak je na serveri povolený režim ochrany osobných údajov prostredníctvom nastavenia správcu, koncoví používatelia môžu vybrať zobrazenie svojej prítomnosti všetkým používateľom (štandardný režim) alebo iba svojim kontaktom (režim ochrany osobných údajov).

 • Ak je na serveri povolený štandardný režim prostredníctvom nastavení správcu, koncoví používatelia nemôžu prejsť do režimu ochrany osobných údajov. Môžu pracovať iba v štandardnom režime, ale zároveň vopred explicitne nesúhlasiť s režimom ochrany osobných údajov. Ak sa teda správca neskôr rozhodne prejsť do režimu ochrany osobných údajov, používatelia pri prihlásení do Lyncu do režimu neprejdú.

Súkromná linka

Popis tejto funkcie: Súkromná linka je funkcia, ktorá poskytuje koncovému používateľovi nezverejnené dodatočné telefónne číslo. Koncový používateľ môže dodatočné telefónne číslo oznámiť iným používateľom.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Informácie funkcie Súkromná linka sa zbierajú podobným spôsobom, ako sa spracúvajú hovory na bežné verejné číslo. Znamená to, že rovnako ako pri každom hovore sa budú ukladať záznamy s podrobnosťami hovorov.

V niektorých inštanciách sa súkromné číslo neúmyselne odošle inému účastníkovi, napríklad v prípade, že volajúci na súkromné číslo prepojí hovor na inú osobu.

Využitie informácií: Tieto informácie sa používajú na poskytovanie histórie výskytu hovorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zbieranie a vykazovanie údajov v záznamoch s podrobnosťami hovorov.

Voľby/ovládanie: Pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky koncového používateľa ani správcu.

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o používateľskej skúsenosti (QoE) sa zhromažďujú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom Lyncu. Táto štatistika zahŕňa adresy IP, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru, atď.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak správca podniku povolí zbieranie a hlásenie informácií o spokojnosti používateľa, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom Lyncu sa zaznamenávajú do databázy informácií o spokojnosti používateľa. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v Lyncu. Údaje o spokojnosti používateľa sa ukladajú v záložnej databáze servera Monitoring Server nasadeného v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení servera Monitoring Server. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zbieranie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: Funkcia zbierania a hlásenia informácií o kvalite vnímania je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zber údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Správcovia podnikov môžu hlásenia o používateľských skúsenostiach vypnúť pomocou nasledujúcej rutiny cmdlet v prostredí Windows PowerShell pre Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Riadenie prístupu na základe rolí

Popis tejto funkcie: Funkcia riadenia prístupu na základe rolí umožňuje delegovanie oprávnení správcu v scenároch správcu podniku. Interakciu správcu podniku s rozhraniami správy možno obmedziť na konkrétne povolené operácie alebo v závislosti od objektov, ktoré možno zmeniť.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Možnosti správcu podniku sa vyhodnocujú počas spustenia na základe členstva používateľa v skupine, konkrétne v skupinách zabezpečenia služby Active Directory. Možnosti roly v systéme sa konfigurujú a nastavujú na centrálnom serveri správy.

Využitie informácií: Správca podniku môže nakonfigurovať dodatočné roly správcu pre riadenie prístupu na základe rolí pre konkrétne nasadenie. Správca podniku môže zobraziť všetky roly, ktorých členom je iný správca.

Voľby/ovládanie: Toto je mechanizmus zabezpečenia a overenia pre úlohy správy oddelenia IT. Funkcia nemá vplyv na zobrazenie koncovým používateľom ani na koncových používateľov.

Zaznamenávanie

Popis tejto funkcie: Zaznamenávanie umožňuje účastníkom schôdze počas schôdze zaznamenávať zvuk, video, okamžité správy, zdieľanie aplikácií, prezentácie v Microsoft PowerPointe, tabuľu a ankety na účely archivovania a prehrávania.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak sa účastníci schôdze rozhodnú reláciu zaznamenávať, záznam sa uloží lokálne v ich vlastnom počítači. Ak účastníci počas schôdze zdieľajú obsah, ktorý sa zaznamenáva, tento obsah bude súčasťou záznamu schôdze. Keď účastník spustí zaznamenávanie, všetkým účastníkom s kompatibilnými klientmi a zariadeniami sa zobrazí upozornenie. Účastníci zaznamenávanej relácie, ktorí využívajú nekompatibilných klientov alebo zariadenia, budú zaznamenaní, no nezobrazí sa im upozornenie na zaznamenávanie. Nižšie je uvedený zoznam kompatibilných klientov a zariadení. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Medzi nekompatibilných klientov patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Medzi nekompatibilné zariadenia patria:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka: Bez ohľadu na použité zariadenie nebude účastník upozornený na spustenie zaznamenávania, ak počas schôdze alebo konverzácie používa video v režime celej obrazovky, a to až dovtedy, kým sa nevráti do okna konverzácie.

Využitie informácií: Záznam sa ukladá lokálne v používateľovom zariadení, pričom používateľ ho môže využívať alebo zdieľať tak, akoby zdieľal akýkoľvek iný typ súboru. Ak sa počas fázy publikovania záznamu vyskytnú chyby, je možné, že sa v zázname nechcene objavia údaje zachytené počas prerušeného zaznamenávania. Ak sa počas akejkoľvek časti fázy publikovania vyskytne chyba (pozrite stav Upozornenie... vo funkcii Správca záznamu), záznamy by ste nemali poskytovať iným používateľom ani vtedy, ak sa v nejakej forme dajú prehrať.

Voľby/ovládanie: Správca podnikovej siete má k dispozícii tieto ovládacie prvky:

 • AllowConferenceRecording: Predvolené nastavenie politiky je False.

  • Ak je politika používateľa, ktorý prejde od hovoru technológiou peer-to-peer ku schôdzi, nastavená na hodnotu True, všetci prezentujúci budú môcť zaznamenávať.

  • Ak je politika používateľa, ktorý začne schôdzu ad hoc, nastavená na hodnotu True, všetci prezentujúci budú môcť zaznamenávať.

  • Ak je politika používateľa, ktorý naplánoval schôdzu, nastavená na hodnotu True v čase pripojenia prvej osoby k schôdzi, všetci prezentujúci budú môcť zaznamenávať.

  • Ak je politika používateľa, ktorý v týchto troch scenároch inicializoval, naplánoval alebo prešiel na schôdzu, nastavená na hodnotu False, zaznamenávanie nie je k dispozícii pre prezentujúcich ani účastníkov.

  • Ak sa politika zmení počas relácie schôdze, politika nemusí nadobudnúť účinnosť, kým všetci účastníci neopustia schôdzu a opäť sa k nej nepripoja.

 • EnableP2PRecording: Predvolená hodnota je False a nastaví sa pri prihlásení používateľa do Lyncu.

  • Ak je politika nastavená na hodnotu True, používateľ inicializujúci konverzáciu s používateľom, ktorý tiež nastavil túto politiku na hodnotu True, bude môcť zaznamenávať.

  • Používatelia môžu zaznamenávať iba v prípade, že obidvaja účastníci komunikácie technológiou peer-to-peer majú povolenie na zaznamenávanie.

 • AllowExternalToRecord: Predvolená hodnota je False. Medzi externých používateľov patria externí aj anonymní používatelia.

  • Schôdza: Politika AllowExternalToRecord sa použije v čase pripojenia prvej osoby k schôdzi a iba v prípade, že je politika AllowConferenceRecording nastavená na hodnotu True.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu True, na schôdzi s povoleným zaznamenávaním budú môcť zaznamenávať aj prezentujúci mimo podniku. Ak sa politika zmení počas relácie schôdze, nová politika nenadobudne účinnosť, kým všetci účastníci neopustia schôdzu a opäť sa k nej nepripoja.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu False, na schôdzi s povoleným zaznamenávaním nebudú môcť zaznamenávať prezentujúci mimo podniku. Ak sa politika zmení počas relácie schôdze, nová politika nemusí nadobudnúť účinnosť, kým všetci účastníci neopustia schôdzu a opäť sa k nej nepripoja.

  • Technológia peer-to-peer (P2P): politika AllowExternalToRecord sa použije na konverzácie technológiou peer-to-peer iba v prípade, že politika EnableP2PRecording je nastavená na hodnotu True.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu True, používatelia mimo podniku budú môcť zaznamenávať.

   • Ak je politika nastavená na hodnotu False, používatelia mimo podniku nebudú môcť zaznamenávať, pričom používateľ zabraňujúci zaznamenávaniu mimo podniku bude môcť zaznamenávať.

Služba skupín pre odpovede – anonymizácia zástupcu

Popis tejto funkcie: Služba skupín pre odpovede umožňuje správcom podniku vytvoriť a konfigurovať jednu alebo viaceré malé skupiny pre odpovede na účely smerovania a dotazovania prichádzajúcich telefónnych hovorov na jedného alebo viacerých určených zástupcov alebo koncových používateľov. Táto funkcia umožňuje zástupcovi služby skupín pre odpovede spracovať hovory bez toho, aby automaticky zverejnil svoju identitu vzdialenému účastníkovi.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak vzdialený účastník používa klienta Microsoft Communications alebo telefón PSTN, identita zástupcu sa nezobrazí vizuálnym spôsobom, ale prenáša sa prostredníctvom paketov protokolu SDP (Session Description Protocol) v prípade, že sa k anonymnému hlasovému hovoru pridá modalita okamžitých správ. Identitu je preto možné načítať prostredníctvom sledovaní klienta. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Klient, ktorý nie je klientom Microsoft Communications, môže informácie o zástupcovi zobraziť v používateľskom rozhraní, a teda zistiť identitu agenta. To môže umožniť vzdialenému účastníkovi volať s agentom priamo bez použitia služby skupín pre odpovede.

Voľby/ovládanie: Pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky koncového používateľa ani správcu.

Zapisovanie do denníka na strane servera

Popis tejto funkcie: Zapisovanie do denníka na strane servera umožňuje správcovi podniku zbierať rôzne typy údajov, ktoré sa prenášajú do ľubovoľnej domény alebo identifikátora URI (Uniform Resource Identifier) alebo z nich.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak správca podniku povolí zapisovanie do denníka Lyncu, do súborov denníkov sa zahrnú údaje prenášané do určenej domény alebo identifikátora URI alebo z nich. V závislosti od konfigurácie môžu byť zozbierané informácie použité na účely ladenia. Do súboru určeného správcom sa zaznamenávajú napríklad nasledujúce informácie o koncových používateľoch: predmet schôdze, miesto konania, správy využívajúce protokol SIP, odpovede pozvaným účastníkom v Lyncu, informácie o odosielateľovi a príjemcovi každej správy Lyncu, trasa správy, zoznam kontaktov a informácie o prítomnosti, obsah konverzácie cez okamžité správy, ako aj názvy všetkých zdieľaných programov, príloh, súborov Microsoft PowerPointu, tabúľ, ankiet, anketové otázky a index možností, za ktoré používatelia hlasovali. Spoločnosti Microsoft sa automaticky neodošlú žiadne informácie, správca sa však môže rozhodnúť odoslať informácie manuálne.

Využitie informácií: Denníky na strane servera možno použiť na riešenie problémov s Lyncom, t. j. na určenie toho, aké problémy sa vyskytli na jednotlivých serveroch alebo doménach.

Voľby/ovládanie: Funkcia zapisovania do denníka na strane servera je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť správca podniku. Správca môže na zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie pre jednotlivé lokality, služby alebo servery použiť nasledujúce rutiny typu cmdlet rozhrania príkazového riadka systému Windows PowerShell: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration a Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Na zaznamenávanie obsahu konverzácií cez okamžité správy je potrebné vykonať určité nastavenia s pomocou technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Nahlasovanie chýb prihlásenia

Popis tejto funkcie: Funkcia nahlasovania chýb prihlásenia automaticky vygeneruje správu o chybe, keď sa používateľ neúspešne pokúša prihlásiť do Lyncu. Používateľ má potom na výber možnosť odoslania správy o chybe spoločnosti Microsoft.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Zhromaždené informácie v správe o chybe obsahujú napríklad informácie o kvalite internetového pripojenia používateľa a kódy chýb alebo údaje o výnimkách vytvorené v dôsledku zlyhania pokusov o prihlásenie. Správa môže obsahovať aj osobne identifikovateľné informácie, napríklad IP adresu používateľa a identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

Použitie informácií: Údaje obsiahnuté v správe o chybe pri prihlasovaní použije spoločnosť Microsoft pri riešení problémov s prihlasovaním. Spoločnosť Microsoft ich použije aj na určenie bežných problémov pri prihlasovaní a trendov na zlepšenie prihlasovania do Lyncu.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá a môže ju spravovať podnikový správca. Správca môže rozhodnúť o tom, že správa o chybe pri prihlasovaní sa bude do spoločnosti Microsoft odosielať vždy (alebo nikdy) alebo že o odoslaní správy rozhodne používateľ.

Vyhľadávanie podľa schopností

Popis tejto funkcie: Vyhľadávanie podľa schopností umožňuje používateľom vyhľadávať v podniku osoby prostredníctvom ľubovoľnej vlastnosti uvedenej v službách Microsoft SharePoint (napríklad mena, e-mailovej adresy, schopností, oblasti odborného pôsobenia atď.). Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že podnikový správca spustil SharePoint a zapol integráciu Lyncu a SharePointu.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Vyhľadávací dotaz zadaný v Lyncu sa odošle na podnikový server SharePoint. Odpoveď zo SharePointu sa spracuje v Lyncu a zobrazia sa výsledky vyhľadávania a súvisiace informácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie zadané používateľom sa odošlú do SharePointu na získanie výsledkov vyhľadávania, ktoré sa zobrazia v Lyncu.

Voľby/ovládanie: Túto funkciu môžu povoliť alebo zakázať správcovia podnikov prostredníctvom 4 pásmových nastavení.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Inteligentné orezanie

Popis tejto funkcie: Keď používateľ zdieľa video počas videokonfencie, funkcia Inteligentné orezanie pomocou detekcie tvárí určí pozíciu hlavy používateľa v zábere webovej kamery. Po určení pozície hlavy používateľa klientsky program Lync 2013 prevedie tento údaj na súradnice a pridá ich do odosielaného bitového prúdu videa. Prijímajúci klient Lyncu 2013 na základe týchto informácií oreže natívny pomer strán (na šírku) prichádzajúceho prúdu videa podľa súradníc obdĺžnika tak, aby bola hlava používateľa v strede orezaného videa. Funkcia Inteligentné orezanie pracuje v reálnom čase a priebežne sleduje pohyby používateľa, pričom upravuje súradnice zahrnuté v bitovom prúde videa. Prijímajúci klient Lyncu 2013 tak môže upraviť orezanie videa a udržiavať hlavu používateľa v strede zobrazenia videa.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Do bitového prúdu videa sa zadajú súradnice používateľovej hlavy v rámci oblasti snímanej kamerou. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Súradnice sa využijú na orezanie správnej časti prichádzajúceho videa.

Voľby/ovládanie: Túto funkciu nie je možné zakázať.

Poznámka: Používateľom starších klientov Lyncu a Lyncu pre mobilné zariadenia sa zobrazí úplný pomer strán odosielaného videa.

Zjednotené ukladanie kontaktov

Popis tejto funkcie: Zjednotený zoznam kontaktov sa skladá z troch hlavných funkcií:

 • Zlúčenie pri vyhľadávaní – Táto funkcia zlúči globálny zoznam adries (GAL) s osobnými outlookovými kontaktmi používateľa, takže pri vyhľadávaní daného kontaktu sa vo výsledkoch hľadania používateľovi zobrazí iba jeden záznam.

 • Zlúčenie kontaktov – Táto funkcia spája kontaktné informácie v záznamoch Outlooku a v globálnom zozname adries prostredníctvom zodpovedajúcej e-mailovej adresy alebo identifikátorov prihlásenia. Pri zistení zhody Lync spojí údaje z troch zdrojov údajov (Outlook, globálny zoznam adries a funkcia prítomnosti). Tieto spojené údaje sa zobrazia v rôznych súčastiach používateľského rozhrania vrátane výsledkov hľadania, zoznamu kontaktov a karty kontaktu.

 • Vytvorenie kontaktov programu Outlook pre kontakty Lyncu (synchronizácia kontaktov) – Ak má používateľ k dispozícii poštovú schránku servera Microsoft Exchange Server 2010 alebo novšej verzie, Lync vytvorí outlookové kontakty pre všetky kontakty používateľa v predvolenom priečinku kontaktov. Vytvorením outlookového kontaktu pre každý kontakt Lyncu môže používateľ získať prístup k informáciám o kontaktoch Lyncu z Outlooku, aplikácie Outlook Web Access a z mobilných zariadení umožňujúcich synchronizáciu kontaktov s programom Exchange.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Lync spája kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a Outlooku. Tieto informácie sa používajú interne v Lyncu. Pri vytváraní kontaktov Outlooku bude Lync zapisovať kontaktné informácie (informácie o prítomnosti, informácie služby Active Directory a Outlooku) do programu Exchange. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Využitie údajov: V používateľskom rozhraní Lyncu sa zobrazujú kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a Outlooku (zoznam kontaktov, karta kontaktu, výsledky vyhľadávania atď). Tieto informácie tiež môžu byť zapisované do programu Exchange pri synchronizácii kontaktov (tretia položka v predchádzajúcom zozname).

Voľby/ovládanie: Túto funkciu povoľuje alebo zakazuje správca podniku prostredníctvom pásmového nastavenia EnableExchangeContactSync.

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Popis tejto funkcie: Lync umožňuje používateľovi zlepšiť kvalitu hovoru zobrazovaním upozornení v prípade, že sa počas hovoru zistia problémy so zariadením, sieťou alebo počítačom.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Lync v záujme určenia kvality zvuku zbiera informácie o nastavení zvukového zariadenia koncového používateľa, nastavení siete a iných pripojených médiách. Ak Lync usúdi, že niečo počas hlasovej komunikácie negatívne vplýva na kvalitu zvuku, upozorní používateľa na problém s kvalitou hlasu. Ostatným účastníkom hovoru sa zobrazí iba upozornenie na to, že koncoví používatelia využívajú zariadenia spôsobujúce nízku kvalitu zvuku. Nebudú vedieť, aké zariadenie koncový používateľ využíva. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie odoslané iným používateľom počas hovoru sa používajú na zlepšenie kvality hovoru.

Voľby/ovládanie: Správca podniku môže oznámenia o kvalite zvuku zariadení vypnúť pomocou príkazu v prostredí PowerShell popísaného nižšie.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Spolupráca s tabuľou

Popis tejto funkcie: Spolupráca s tabuľou umožňuje používateľom vytvoriť a zdieľať virtuálnu tabuľu, kde si môžu účastníci relácie robiť poznámky, nákresy a importovať obrázky na vzájomnú spoluprácu počas schôdzí a konverzácií.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Komentáre na tabuliach sa zobrazia všetkým účastníkom. Pri ukladaní sa tabuľa so všetkými oznamami uloží na Lync Server a uchová sa ňom tak dlho, ako to určujú politiky exspirácie obsahu, ktoré nastavuje správca. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Využitie informácií: Funkcia tabule umožňuje účastníkom schôdze napríklad spoluvytvárať nápady a diskutovať o nich, zapisovať poznámky, a tak vylepšuje spoluprácu.

Voľby/ovládanie: Správca podniku má k dispozícii nasledujúce politiky:

 • Politika správcu EnableDataCollaboration – Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť všetky funkcie spolupráce medzi údajmi – spoluprácu s PowerPointom, zdieľanie súborov, ankety, spoluprácu s tabuľou a prílohy. Ak je táto politika nastavená na hodnotu False, politiky úrovní funkcií pre tieto funkcie sú irelevantné.

 • Politika správcu AllowAnnotations – Táto politika umožňuje správcovi podniku obmedziť možnosti pridávania komentárov pre všetkých účastníkov schôdze. Ak je toto nastavenie vypnuté, koncovým používateľom sa nezobrazí vstupný bod na vytvorenie tabule v používateľskom rozhraní Lyncu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×