Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Skype for Business

Poznámka: Počítačový klient Lync 2013 sa premenoval na Skype for Business.

Posledná aktualizácia: apríl 2015

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Skype for Business

Archivácia

Služba testovania zvuku

Delegovanie hovorov

Denníky volaní

Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Karta kontaktu

História konverzácie

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácií

Záchranné služby (112)

Federácia

Zdieľanie polohy

Program vylepšovania Skypu for Business

Spravované rozhranie API Lyncu

Doplnok VDI Lyncu

Prílohy schôdze

Telefonické pripojenie k schôdzi

Integrácia OneNotu

Doplnok schôdzí online pre Outlook

Prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer

Trvalá skupinová konverzácia

Osobný obrázok

Ankety

Spolupráca s PowerPointom

Prítomnosť a kontaktné informácie

Režim ochrany osobných údajov

Pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC)

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Zaznamenávanie

Vyhľadávanie podľa schopností

Inteligentné orezanie

Konverzácie na kartách

Zjednotené ukladanie kontaktov

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Spolupráca s tabuľou

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Skype for Business

Táto stránka je doplnkom k prehláseniu o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete pochopiť postupy zhromažďovania a používania údajov pre konkrétny produkt alebo konkrétnu službu Microsoft Lync, odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync a tento doplnok.

Tento doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov sa týka nasadenia a používania komunikačného softvéru Microsoft Skype for Business nasadeného vo vašom podniku. Ak Microsoft Lync používate ako súčasť online riešenia či služby (inými slovami, ak servery, na ktorých je softvér spustený alebo ku ktorým sa pripája, hosťuje tretia strana [napríklad spoločnosť Microsoft]), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ďalšie informácie o používaní údajov prenesených tejto tretej strane vám poskytne podnikový správca alebo poskytovateľ služieb.

Archivácia

Popis tejto funkcie: Funkcia archivovania umožňuje organizáciám, ktoré by mohli podliehať požiadavkám na uchovávanie údajov zo strany odvetvia či regulačných orgánov, alebo ktoré majú vlastné požiadavky na uchovávanie údajov v rámci organizácie, archivovať určité konverzácie a používateľské údaje týkajúce sa aplikácie Skype for Business, a tak spĺňať tieto požiadavky.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Archivovaním sa uchováva obsah okamžitých správ odoslaných prostredníctvom technológie peer-to-peer, ako aj z konverzácií medzi viacerými účastníkmi, obsah konferencií vrátane nahratého obsahu (napríklad podkladov) aj informácie vzťahujúce sa na jednotlivé udalosti (napríklad pripojenie, odpojenie, nahranie, zdieľanie či zmena viditeľnosti) na serveri nastavenom podnikovým správcom. Prenosy súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer, obrazové a zvukové konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer, zdieľanie aplikácií počas konverzácie prostredníctvom technológie peer-to-peer, ani poznámky a ankety cez konferencie nie je možné archivovať. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Umožňuje organizácii archivovať obsah v záujme splnenia požiadaviek na uchovávanie zo strany odvetvia, legislatívy či organizácie.

Výber a ovládanie: Archivácia je predvolene vypnutá. Túto funkciu nie je možné ovládať na úrovni používateľa, riadi ju podnikový správca danej organizácie.

Služba testovania zvuku

Popis tejto funkcie: Služba testovania zvuku umožňuje používateľovi skontrolovať kvalitu svojho hovoru prostredníctvom skúšobného hovoru cez Skype for Business, pomocou ktorého sa používateľ môže počuť tak, ako by znel pri reálnom hovore. Po kliknutí na tlačidlo Skontrolovať kvalitu hovoru služba testovania zvuku vytvorí simulovaný hovor a vyzve používateľa na nahratie krátkej ukážky hlasu (približne 5 sekúnd), ktorú mu následne prehrá. Ak sieť nefunguje uspokojivo alebo zariadenie používateľa nie je správne nastavené či nakonfigurované, tieto skutočnosti sa odrazia na kvalite zvukovej ukážky.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Počas hovoru služby testovania zvuku sa nahrá krátka (približne 5 sekundová) ukážka vášho hlasu. Po ukončení hovoru služby testovania zvuku sa táto ukážka odstráni. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Použitie informácií: Ukážku hlasu využijete na kontrolu a overenie kvality zvuku hovoru cez Skype for Business na základe kvality záznamu.

Výber a ovládanie: Kvalitu hovoru môžete skontrolovať pomocou týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Zvukové zariadenie.

 3. Na karte Zvukové zariadenie kliknite na tlačidlo Skontrolovať kvalitu hovoru a postupujte podľa pokynov.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na použitie tejto funkcie je nutné zaznamenať ukážku hlasu.

Delegovanie hovorov

Popis tejto funkcie: Delegovanie hovorov umožňuje používateľom stanoviť jedného alebo viac používateľov (delegátov), ktorí budú vykonávať alebo prijímať hovory a vytvárať alebo sa zúčastňovať schôdzí v ich mene.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Pri stanovovaní delegátov musí používateľ počas procesu konfigurácie zadať kontaktné údaje delegáta. Používatelia nastavení ako delegáti dostanú upozornenie o tom, že ich niekto v ich organizácii stanovil ako svojho delegáta. Keď delegát prijme hovor v mene osoby, ktorá ho stanovila ako delegáta, táto osoba dostane e-mailom upozornenie na túto udalosť. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Skype for Business využíva kontaktné informácie delegátov na to, aby mohli delegáti v mene osoby, pre ktorú pôsobia ako delegáti, uskutočňovať a prijímať hovory, plánovať schôdze a zúčastňovať sa schôdzí.

Výber a ovládanie: Funkcia Delegovanie hovorov je predvolene vypnutá. Podnikový správca môže pre svoju organizáciu zapnúť a vypnúť funkciu delegovania hovorov. Ak je funkcia delegovania hovorov zapnutá, používatelia môžu nastaviť svojich delegátov pomocou týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Presmerovanie hovorov.

 3. V časti Presmerovanie hovorov vyberte položku Presmerovať moje hovory na alebo Súčasne zvoniť a kliknite na položku Moji delegáti v rozbaľovacom zozname.

 4. Ak nie sú nastavení žiadni delegáti, v dialógovom okne Presmerovanie hovorov – delegáti kliknite na položku Pridať a vyberte osoby, ktoré chcete pridať ako delegátov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Delegáti.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Podnikoví správcovia môžu nastaviť synchronizáciu delegátov kalendára Exchangu s Lync Serverom 2010 alebo novším. Keď je synchronizácia aktivovaná, delegáti kalendára Exchangu s príslušnými povoleniami (rovnaké alebo väčšie než povolenia redaktora – konzultanta) sa automaticky pridajú ako delegáti v aplikácii Skype for Business. Nastavenie presmerovania hovorov sa tým však nezmení.

Denníky volaní

Popis tejto funkcie: Denníky volaní používateľovi umožňujú uložiť záznam hlasových hovorov cez Skype for Business v priečinku Microsoft Outlooku.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o zvukových hovoroch, napríklad čas začatia, čas ukončenia, trvanie alebo účastníci hovoru, sa budú ukladať v priečinku histórie konverzácie v Outlooku. Do denníka je možné zapísať aj predmet a miesto konania schôdze, a to tak, že na karte Osobné v dialógovom okne Možnosti vyberiete ako správcu osobných údajov Outlook. V denníkoch hovorov sa neukladá obsah zvukových hovorov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Používateľ môže využiť denníky volaní na sledovanie a prehliadanie svojej histórie hovorov.

Výber a ovládanie: Funkcia denník volaní je predvolene zapnutá. Váš podnikový správca môže funkciu denník volaní pre váš podnik povoliť alebo zakázať. Ak správca funkciu denník volaní povolil, môžete ju zapnúť alebo vypnúť pomocou týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Osobné.

 3. V časti Správca osobných informácií zrušte začiarknutie políčka Ukladať denníky hovorov v priečinku História konverzácie môjho e-mailového programu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze

Popis tejto funkcie: Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze zobrazuje identifikáciu volajúceho všetkých účastníkov schôdze v zozname účastníkov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Zbierajú sa identifikácie volajúcich účastníkov schôdze. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Keď sa účastník pripája k schôdzi, jeho identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze sa zobrazí ostatným účastníkom schôdze.

Voľby/ovládanie: Pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky používateľa; identifikácia volajúceho sa získava od poskytovateľa telefónnych služieb. Niektorí poskytovatelia používateľom umožňujú identifikáciu volajúceho vypnúť. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na podnikového správcu alebo poskytovateľa telefónnych služieb.

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Popis tejto funkcie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje zbierať informácie, pomocou ktorých môže oddelenie podpory druhej úrovne určiť príčinu problému. Záznamy v denníku zo strany klienta sa uchovávajú lokálne v počítači používateľa.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď je povolené zapisovanie do denníka na strane klienta, v počítači používateľa sa budú do denníka zapisovať a ukladať špecifické informácie o používaní. Napríklad predmety a umiestnenia schôdze, protokol SIP (session začatí), odpovede na Skype for Business pozvaní; informácie o odosielateľovi a správcovi okamžitých správ a trase, v ktorej sa správa uskutočnila, Zoznam kontaktov a informácie o prítomnosti používateľov, názvy všetkých aplikácií, príloh, súborov programu Microsoft PowerPoint, tabule alebo ankety, ktoré zdieľajú, aby obsahovali všetky otázky týkajúce sa ankety, ktoré boli zdieľané, a index toho, ako sa hlasovali, sa zapíšu do denníkov na strane klienta. Obsah Skype for Business konverzácie sa neukladajú (okamžité správy, PowerPointové balíčky, obsah tabule, poznámky, Podrobnosti ankety atď.) v denníkoch na strane klienta. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie zhromaždené z denníkov na strane klienta môže využiť oddelenie služieb zákazníkom pre používateľa alebo sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft na riešenie problémov s aplikáciou Skype for Business.

Výber a ovládanie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá. Podnikový správca môže túto funkciu pre svoju organizáciu povoliť alebo zakázať. Ak správca túto funkciu povolil, používatelia môžu zapisovanie do denníka na strane klienta nastaviť pomocou týchto krokov.

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Všeobecné.

 3. V časti Umožnite tímu podpory pomôcť vám kliknite na rozbaľovací zoznam Úroveň zapisovania do denníka a vyberte možnosť Slabá alebo Úplná. Používatelia môžu povoliť zapisovanie udalostí do denníka Windowsu aj výberom možnosti Zhromažďovať aj informácie o riešení problémov pomocou zapisovania udalostí do denníka Windowsu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Karta kontaktu

Popis tejto funkcie: Karta kontaktu uvádza informácie o kontakte, prítomnosti a polohe vás a ľudí v rámci vašej organizácie, a to v aplikácii Skype for Business aj v nových verziách Outlooku. Karta kontaktu súčasne umožňuje začať konverzáciu jediným kliknutím. Priamo z karty kontaktu môžete napríklad odoslať okamžitú správu, začať hovor alebo odoslať e-mailovú správu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Statické informácie v karte kontaktu sa získavajú z podnikového adresára podniku (napríklad zo služby Active Directory). Dynamické informácie, ako sú napríklad informácie o voľnom čase v kalendári, sa načítajú zo servera Microsoft Exchange Server. informácie o polohe sa načítajú viacerými spôsobmi (Pozrite si časť umiestnenie). telefónne čísla je možné načítať z podnikového adresára alebo ho používateľ manuálne zadáva. informácie o prítomnosti a informácie o prítomnosti spravuje Skype for Business s použitím outlookového kalendára (ak ho povolí používateľ) alebo ho používateľ zadal manuálne. Server Lyncu tieto informácie zdieľa s ďalšími ľuďmi v rámci organizácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Karta kontaktu slúži na zobrazenie informácií o kontakte, polohe a prítomnosti osôb v rámci organizácie používateľa. Množstvo informácií, ktoré sa zobrazujú kontaktom používateľa v aplikácii Skype for Business a Outlooku, je možné upraviť pomocou nastavenia Vzťahy na ochranu osobných údajov a zapnutím alebo vypnutím režimu ochrany osobných údajov (pozri časť Režim ochrany osobných údajov).

Výber a ovládanie: Vzťahy na ochranu osobných údajov sa konfigurujú pomocou týchto krokov:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakt.

 2. Kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov.

 3. Kliknite na príslušnú kategóriu daného kontaktu.

Hoci niektoré informácie v rámci karty kontaktu sa zbierajú z podnikového adresára a konfiguruje ich správca, aj používateľ má možnosť spravovať niektoré z týchto údajov. Ide o tieto položky:

 • Informácie kalendára: To, či používatelia vidia informácie z vášho kalendára, nastavíte v ponuke možností Microsoft Outlooku pomocou položky Zmeniť povolenia na zobrazenie informácií o voľnom čase.

 • Poloha: Pozri časť Poloha v tomto dokumente.

 • Prítomnosť a kontaktné informácie: Pozri časť Prítomnosť a kontaktné informácie v tomto dokumente.

 • Osobný obrázok: Pozri časť Osobný obrázok v tomto dokumente.

História konverzácie

Popis tejto funkcie: História konverzácie umožňuje uchovávať predchádzajúce, nedávne a zmeškané konverzácie cez okamžité správy, ako aj štatistiky vašich hlasových konverzácií (napr. dátum, čas, trvanie a informácie o volajúcom) v priečinku histórie konverzácie v Microsoft Outlooku a načítavať ich pomocou karty Konverzácie v aplikácii Skype for Business.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: obsah konverzácií cez okamžité správy a štatistiky o hlasových konverzáciách (ako je napríklad dátum, čas, trvanie a informácie o používateľovi). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Históriu konverzácie je možné zobraziť v aplikácii Skype for Business pomocou karty Konverzácie v hlavnom používateľskom rozhraní, pričom umožňuje používateľom zobrazovať staršie konverzácie a pokračovať v nich.

Výber a ovládanie: História konverzácie je predvolene vypnutá. Dá sa ovládať pomocou týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Osobné.

 3. V časti Správca osobných informácií začiarknite políčko Ukladať konverzácie cez okamžité správy v priečinku História konverzácie môjho e-mailového programu alebo jeho začiarknutie zrušte.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Popis tejto funkcie: Ak sa rozhodnite zúčastniť, program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP) zbiera základné informácie o tom, ako využívate programy, počítač či zariadenie a pripojené zariadenia. Rovnako zbierame informácie o ich nastavení a výkone. Tieto hlásenia sa odosielajú spoločnosti Microsoft, ktorá na ich základe zdokonaľuje funkcie najčastejšie využívané zákazníkmi a vytvára riešenia najbežnejších problémov. Program CEIP zbiera aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Spoločnosť Microsoft nebude zbierať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď je táto funkcia zapnutá, informácie programu CEIP sa automaticky odosielajú spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o zbieraní, spracúvaní alebo prenášaní informácií prostredníctvom programu CEIP sa nachádzajú v prehlásení o používaní osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií: Tieto údaje spoločnosť Microsoft použije na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Program CEIP je predvolene vypnutý. Podnikový správca môže program CEIP pre svoju organizáciu povoliť alebo zakázať. Ak podnikový správca pre svoj podnik nenastavil program CEIP, používateľ má možnosť prihlásiť sa doň počas procesu prvej inštalácie. Ak podnikový správca ovládanie programu CEIP nezakázal, používatelia môžu svoje voľby pre program CEIP kedykoľvek meniť pomocou týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Všeobecné.

 3. V časti Pomôžte nám zlepšiť sa začiarknite políčko Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov alebo jeho začiarknutie zrušte.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak správca zmení nastavenie aktivácie alebo deaktivácie programu CEIP v čase, keď používateľ používa Skype for Business, nové nastavenie začne platiť až vtedy, keď používateľ Skype for Business ukončí a potom sa opäť prihlási.

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácie umožňuje používateľom spolupracovať prostredníctvom videokonverzácie a popri tom zdieľať svoju pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu s ostatnými účastníkmi schôdze, vďaka čomu budú môcť zdieľať a upravovať súbory, ako keby sa s kolegami nachádzali v jednej miestnosti. Používatelia tiež môžu zobrazovať prezentácie Microsoft PowerPointu a spolupracovať s inými používateľmi na virtuálnej tabuli, ktorá je novou stranou na poznámky a kresby, a ktorú môžu spolu používať všetci účastníci schôdze. Keď používateľ začne zdieľať svoju pracovnú plochu alebo aplikáciu, môže ju ovládať iba on. Ak sa tak používateľ rozhodne, môže ostatným používateľom umožniť prevziať kontrolu nad jeho zdieľanou plochou alebo aplikáciou, prechádzať nimi a vykonávať zmeny pomocou vlastnej myši a klávesnice (pozri časť Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácie).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď je zdieľanie spustené, v závislosti od toho, čo zdieľate, budú môcť všetci účastníci konverzácie vidieť monitor alebo monitory, celú pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu na obrazovkách svojich počítačov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Funkciu zdieľania pracovnej plochy a aplikácií môžete použiť na spoluprácu s účastníkmi konverzácií a schôdzí.

Výber a ovládanie:

Spustenie zdieľania pracovnej plochy a aplikácií (priamo z konverzácie alebo schôdze):

 1. Kliknutím na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze otvorte okno zdieľania.

 2. Ďalším kliknutím na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze otvorte ponuku.

 3. V kontextovej ponuke v časti Prezentovať kliknite na možnosť Pracovná plocha a vyberte monitor (ak máte viac ako jeden) alebo možnosť Program.

 4. (Voliteľné) Ak kliknete na možnosť Program, z ponúkaného zoznamu vyberte program, ktorý chcete zdieľať.

ALEBO

 1. Ukázaním kurzorom na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze otvorte ponuku.

 2. V kontextovej ponuke v časti Prezentovať kliknite na možnosť Pracovná plocha a vyberte monitor (ak máte viac ako jeden) alebo možnosť Program.

 3. (Voliteľné) Ak kliknete na možnosť Program, z ponúkaného zoznamu vyberte program, ktorý chcete zdieľať.

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy alebo aplikácie:

 • Kliknite na položku Zastaviť zdieľanie na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky.

DÔLEŽITÉ Dokumenty alebo obrázky otvorené na vašej pracovnej ploche chránené softvérom na správu digitálnych prístupových práv (DRM) môžu vidieť ostatní, s ktorými zdieľate svoju pracovnú plochu počas konverzácie cez Skype for Business.

Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácie umožňuje používateľom udeliť povolenie na ovládanie svojej zdieľanej pracovnej plochy alebo aplikácie ďalším účastníkom konverzácie alebo schôdze, ktorí tiež v inom počítači používajú Skype for Business.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Po udelení povolenia na ovládania môže daná osoba ovládať zdieľanú pracovnú plochu alebo aplikáciu a vykonávať zmeny, ako keby sama zdieľaný počítač používala pomocou klávesnice a myši. Používateľ, ktorý pracovnú plochu alebo aplikáciu zdieľa, ako aj ostatní účastníci konverzácie alebo schôdze cez Skype for Business, môžu sledovať vykonávanie týchto zmien. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácie umožňuje účastníkovi konverzácie alebo schôdze ovládať zdieľanú pracovnú plochu alebo aplikáciu, kým ho vy a ostatní účastníci konverzácie pozorujete.

Výber a ovládanie:

Ak chcete zdieľať ovládanie svojej pracovnej plochy alebo aplikácie (ak ešte nezdieľate, pozrite Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácie):

 1. Kliknite na možnosť Odovzdať ovládanie v hornej časti obrazovky.

 2. Vyberte, komu chcete ovládanie odovzdať.

Ak chcete prevziať ovládanie pracovnej plochy od vzdialeného účastníka, postupujte takto:

 1. Kliknite na možnosť Odovzdať ovládanie v hornej časti obrazovky.

 2. Kliknite na položku Prevziať ovládanie.

Záchranné služby (112)

Popis tejto funkcie: Ak ich podnikový správca sprístupní, záchranné služby umožňujú aplikácii Skype for Business prenášať polohu tretej strane ponúkajúcej služby smerovania, ktorú si zákazník vyberie. Táto tretia strana poskytujúca služby smerovania následne túto polohu v prípade vytočenia čísla záchranných služieb (ako napríklad čísla 112 na Slovensku) poskytne záchranným službám. Ak je to povolené, zamestnancom záchranných služieb sa odošlú informácie o polohe, ktoré podnikový správca priradil každému používateľovi (napríklad budova a číslo kancelárie) a zadal do databázy polôh, alebo, ak takáto poloha nie je k dispozícii, informácie o polohe, ktorú mohli používatelia manuálne zadať do poľa Poloha. Ak používateľ vytočí číslo záchrannej služby z aplikácie Skype for Business cez bezdrôtové internetové pripojenie, kým sa nachádza na svojom pracovnom mieste, informácie o polohe odoslané záchranárom budú predstavovať iba približnú polohu na základe polohy pridelenej príslušnému bezdrôtovému koncovému bodu, s ktorým komunikuje ich počítač. Informácie o polohe daného bezdrôtového koncového bodu navyše iba manuálne zadáva podnikový správca a preto informácie o polohe, ktoré budú poskytnuté zamestnancom záchrannej služby, nemusia označovať skutočnú fyzickú polohu používateľa. Na správne fungovanie tejto funkcie musí podnik využívať služby smerovania poskytované certifikovanými poskytovateľmi takýchto riešení, pričom táto služba je dostupná iba v rámci Spojených štátov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o polohe získané aplikáciou Skype for Business predstavujú buď automatické informácie o polohe, ktoré vyplní server určovania polohy, alebo informácie o polohe, ktoré do poľa polohy manuálne zadal používateľ. Tieto informácie sú uložené v pamäti používateľovho počítača, takže pri zadaní čísla záchranných služieb sa informácie o polohe prenášajú s hovorom na účely smerovania na príslušného poskytovateľa záchranných služieb a poskytnutia približnej polohy používateľa. Polohu možno odoslať aj prostredníctvom okamžitej správy na číslo lokálneho operátora pre tiesňové volania. V prípade tiesňových volaní bude záznam s podrobnosťami hovoru obsahovať informácie o používateľovej polohe. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Informácie o umiestnení sa používajú na smerovanie hovoru k príslušnému poskytovateľovi záchranných služieb a na vyslanie pracovníkov záchranných služieb. Tieto informácie možno tiež odoslať podnikovému operátorovi pre tiesňové volania ako oznámenie obsahujúce umiestnenie volajúceho a informácie na spätné volanie.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá. Povoliť ju môže správca podniku. Ak chcete zistiť, či je táto funkcia k dispozícii, obráťte sa na svojho podnikového správcu. Nie je možné ovládať, či sa umiestnenie získava automaticky alebo sa prenáša do núdzových odosielateľov, keď sa uskutočňuje Tiesňový hovor.

Poznámka:  Podnikový správca môže volanie na číslo záchrannej služby obmedziť na miesto vášho pracoviska, mali by ste teda od svojho správcu žiadať informácie o tom, v akom rozsahu je funkcia volania na číslo záchrannej služby k dispozícii.

Federácia

Popis tejto funkcie: Federácia umožňuje používateľom aplikácie Skype for Business v rámci vašej organizácie zobrazovať prítomnosť, odosielať okamžité správy a uskutočňovať hlasové hovory z počítača na počítač (pod podmienkou, že je počítač vybavený reproduktormi a mikrofónom alebo náhlavnou súpravou) s používateľmi aplikácie Skype for Business z iných organizácii, ktorí figurujú ako externé kontakty.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie z karty kontaktu, ako je meno, e-mailová adresa a informácie o prítomnosti, sa medzi externými kontaktmi zdieľajú. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Použitie informácií: Ak je funkcia povolená, používatelia z jednej organizácie môžu pridávať používateľov z inej organizácie do zoznamov kontaktov, posielať im okamžité správy a zobrazovať informácie o ich prítomnosti. Používatelia si môžu vybrať ten najvhodnejší spôsob komunikácie pre danú úlohu – hlasom, videom či inak – pričom môžu konverzáciu dvoch osôb jednoducho premeniť na konferencie viacerých osôb.

Výber a ovládanie: Funkcia federácia je predvolene vypnutá, pričom ju ovláda a nastavuje podnikový správca. Po povolení federácie môžu používatelia vyhľadávať a pridávať externé kontakty rovnakým spôsobom, ako by pridávali kontakty v rámci svojej organizácie.

Poznámka:  Na základe predvoleného nastavenia sa všetkým externým kontaktom, či už osobným alebo externým, priradí vzťah externých kontaktov na ochranu osobných údajov a budú zdieľať vaše meno, funkciu, e-mailovú adresu, spoločnosť a obrázok. Tieto kontakty nebudú vidieť vašu Poznámku o prítomnosti. Ak externým kontaktom priradíte iný vzťah na ochranu osobných údajov, napríklad Pracovná skupina, Priatelia a rodina atď., umožníte im vidieť vašu Poznámku o prítomnosti, môže sa však stať, že budete neúmyselne zdieľať informácie, ktoré nechcete zverejniť.

Zdieľanie polohy

Popis tejto funkcie: Zdieľanie polohy slúži na zobrazenie aktuálnej geografickej polohy a časového pásma používateľa ostatným používateľom aplikácie Skype for Business prostredníctvom funkcie prítomnosti na karte kontaktu (pozri časť Karta kontaktu). Zapnutím režimu ochrany osobných údajov v ponuke Možnosti môžu používatelia rozhodovať o tom, ktoré informácie sa ostatným zobrazujú. (Pozri časť Režim ochrany osobných údajov).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: umiestnenie používateľa je odvodené jedným z dvoch spôsobov. Zbiera sa z informačného servera o umiestnení podniku (LIS), ktorý je nakonfigurovaný správcom podniku, alebo ho môže používateľ nastaviť manuálne tak, že zadáte vlastné umiestnenie do ovládacieho prvku umiestnenia v používateľskom rozhraní Skype for Business, napríklad "Home", "Práca" alebo "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052". Časové pásmo sa zhromažďuje priamo z operačného systému počítača používateľa. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: V závislosti od toho, ako používateľ či správca upravili nastavenia ochrany osobných údajov, sa poloha a časová zóna zdieľajú prostredníctvom aplikácie Skype for Business a ostatní používatelia k nim majú prístup prostredníctvom karty kontaktu. Prostredníctvom informácií o prítomnosti sa nezdieľa formátovaná adresa ani civilná adresa.

Výber a ovládanie: Ak podnikový správca povolil zdieľanie polohy a nastavil ho tak, aby mali používatelia prístup k celému používateľskému rozhraniu polohy, budú mať v hornej časti hlavného okna aplikácie Skype for Business prístup k týmto položkám poľa polohy a ponuky:

 • Nastaviť polohu: Polohu je možné manuálne zadať písaním do textového poľa polohy.

 • Zobraziť ostatné moje umiestnenie: umožňuje používateľovi ovládať, či sa údaje o polohe zdieľajú s ostatnými používateľmi. Toto nemá vplyv na zdieľanie polohy tiesňových služieb, t. j. volanie 911 (Pozrite si časť tiesňové služby).

Skype for Business Program na zlepšenie

Popis tejto funkcie: Program zlepšovania aplikácie Skype for Business zhromažďuje informácie o vašom používaní aplikácie Skype for Business a odosiela ich do spoločnosti Microsoft vždy, keď použijete Skype for Business. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na vytváranie riešení bežných problémov a zlepšovanie aplikácie Skype for Business a ďalších produktov spoločnosti Microsoft.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie odoslané do spoločnosti Microsoft môžu obsahovať informácie o tom, ako používate Skype for Business, o výkone a spoľahlivosti, o konfigurácii zariadenia a kvalite sieťového pripojenia, ako aj kódy chýb, denníky chýb a údaje o výnimkách. Program LIP tiež môže odosielať informácie o vás a vašom zariadení, napríklad vaše meno používateľa alebo IP adresu, tieto informácie sú však pred uložením na servery spoločnosti Microsoft anonymizované.

Použitie informácií: Informácie sa používajú na vytváranie riešení bežných problémov a zlepšovanie programu Skype for Business a ďalších produktov spoločnosti Microsoft. Informácie sa nepoužijú na vašu identifikáciu ani kontaktovanie.

Výber a ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá a môže ju spravovať podnikový správca. Správca si môže vybrať, či chcete do spoločnosti Microsoft vždy odosielať alebo nikdy odosielať informácie o vylepšení Skype for Business, alebo vám umožní vybrať si nastavenie.

Používateľ môže zmeniť svoje nastavenia takto:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Všeobecné.

 3. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Odosielať spoločnosti Microsoft informácie z programu vylepšovania Skype for Business alebo jeho začiarknutie zrušte.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Podnikový správca môže túto funkciu nakonfigurovať v mene používateľov v organizácii pomocou skupinovej politiky. V takom prípade sa používateľovi nezobrazí dialógové okno o zlyhaní prihlásenia ani otázka o odoslaní chybového hlásenia spoločnosti Microsoft.

Spravované rozhranie API Lyncu

Popis tejto funkcie: Spravované rozhranie API Lyncu umožňuje programom tretích strán prístup ku klientovi Skype for Business a interakciu s ním s cieľom rozšíriť možnosti používania aplikácie Skype for Business. Medzi programy tretích strán patria programy vytvorené dodávateľmi alebo spoločnosťou Microsoft (napríklad Outlook a iné aplikácie v rámci balíkov Microsoft Office).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie dostupné aplikáciám tretích strán prostredníctvom spravovaného rozhrania API Lyncu zahŕňajú všetky osobné informácie, ktoré je možné zobraziť v rámci používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business. Informácie môžu zahŕňať umiestnenie používateľa, telefónne čísla, pracovnú funkciu, zoznam kontaktov (vrátane telefónnych čísel a iných podrobností), osobnú poznámku, stav činnosti a aktuálne konverzácie a ich obsah.

Použitie informácií: Programy používajúce spravované rozhranie API Lyncu používajú údaje v rámci relácie aplikácie Skype for Business na poskytovanie vylepšených alebo doplnkových funkcií koncovým používateľom. Použitie týchto údajov však závisí od uváženia programov tretích strán, ktoré by mali poskytnúť vlastné prehlásenia o používaní osobných údajov týkajúce sa toho, akým spôsobom chcú tieto údaje používať.

Výber a ovládanie: programy tretích strán, ktoré používajú rozhrania API spravované cez Lync, spadajú do troch kategórií: počítačové (lokálne nainštalované) programy, webové hosťované programy, a Skype for Business rozširujúce programy (programy, ktoré sú vložené v používateľskom rozhraní okna konverzácie Skype for Business ). Kontrola prístupu tretích strán k vašim informáciám sa líši v závislosti od jednotlivých scenárov:

 • Počítačové (lokálne nainštalované) programy: počítačové programy sú nainštalované vami alebo ktorýmkoľvek správcom lokálneho počítača a budú mať vždy prístup k informáciám o používateľovi prostredníctvom rozhrania API spravovaného cez Lync. Ako vždy Neinštalujte žiadne programy, ktoré nedôverujete.

 • Programy hosťované na webe: Programy hosťované na internete alebo na intranete môžu tiež získať prístup k údajom používateľa prostredníctvom spravovaného rozhrania API Lyncu. Ak sa chcete uchrániť pred tým, aby prístup k vašim údajom získali bez vášho vedomia neželané programy, takéto programy musia byť hosťované doménou/URL adresou, ktorá bola pridaná správcom lokálneho počítača do zoznamu dôveryhodných lokalít Internet Explorera.

 • Programy rozširujúce Skype for Business: V aplikácii Skype for Business môžu vývojári rozšíriť možnosti používania aplikácie Skype for Business vložením programu do okna konverzácie cez Skype for Business. Tento program môže tiež získať prístup k informáciám v aplikácii Skype for Business prostredníctvom spravovaného rozhrania API Lyncu. Platí to len pre rozširujúce programy, ktoré boli registrované pre klienta Skype for Business správcom lokálneho počítača. Registrácia zároveň udeľuje programu prístup k spravovanému rozhraniu API Lyncu.

Špeciálne ovládanie pre názov umiestnenia: Na vylepšenie ochrany má správca systému možnosť povoliť či zablokovať prístup programov tretích strán k poľu Názov umiestnenia v aplikácii Skype for Business alebo od tom nechať rozhodnúť koncového používateľa. Predvolene je prístup k umiestneniu pre programy tretích strán k dispozícii. Tieto nastavenia môžete ovládať takto:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Osobné.

 3. V časti Správca osobných informácií upravte podľa potreby začiarkavacie políčka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Doplnok VDI Lyncu

Popis tejto funkcie: V organizáciách využívajúcich architektúru vzdialenej pracovnej plochy doplnok Lync VDI umožňuje pripojenie hrubých i tenkých klientov k aplikácii Skype for Business a možnosť využívať kompletnú ponuku funkcií a možností, ako keby ho používali priamo zo svojho klientskeho zariadenia.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Pri používaní aplikácie Skype for Business v prostredí vzdialenej pracovnej plochy s doplnkom Lync VDI nainštalovaným v prístupovom zariadení sa od používateľa zdieľaného medzi doplnkom VDI a aplikáciou Skype for Business získavajú prihlasovacie poverenia do siete (t. j. meno používateľa a heslo). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Prihlasovacie poverenia do siete, ktoré doplnok Lync VDI zaznamená, tento doplnok využije na pripojenie prístupového zariadenia používateľa k jeho inštancii aplikácie Skype for Business na vzdialenej ploche.

Výber a ovládanie: Na prihlásenie do aplikácie Skype for Business na vzdialenej pracovnej ploche je potrebné zadať svoje prihlasovacie poverenia do siete. Používatelia majú možnosť vybrať si, či svoje poverenia zadajú pri každom prihlásení alebo ich zadajú raz a uložia ich pomocou možnosti Uložiť heslo v dialógovom okne na zadanie poverení.

Prílohy schôdze

Popis tejto funkcie: Príloha schôdze umožňuje organizátorom schôdze nahrávať a zdieľať súbory s účastníkmi schôdze formou zobrazenia počas schôdze alebo poskytnutím na stiahnutie neskôr.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Prílohy schôdze nahráva organizátor schôdze a uchovávajú sa na Lync Serveri. Čas uchovania príloh na serveri nastavuje podnikový správca. Pre organizátora schôdze a účastníkov sú k dispozícii na stiahnutie, kým ich organizátor schôdze neodstráni alebo kým neuplynie čas uchovania nastavený podnikovým správcom. Po dosiahnutí tohto času sa prílohy schôdze odstránia. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Nahraté prílohy schôdze sa zdieľajú s účastníkmi schôdze, ktorí si ich môžu stiahnuť. Dostupnosť príloh je možné obmedziť v závislosti od rolí jednotlivých účastníkov schôdze (organizátor, prezentujúci, všetci). Ak má niektorá rola zamedzený prístup k niektorej z príloh, táto príloha sa nezobrazí v jej zozname príloh.

Výber a ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte kurzorom na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze.

 2. Vyberte kartu Prílohy.

 3. Kliknite na položku Pridať prílohu.

 4. Vyhľadajte prílohu, ktorú chcete pridať, a vyberte súbor.

 5. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Vlastníci schôdze môžu obmedziť dostupnosť na stiahnutie v závislosti od roly účastníka (organizátor, prezentujúci, všetci) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze.

 2. Pod kartou Prílohy kliknite na položku Spravovať prílohy.

 3. V dialógovom okne Prílohy v časti Povolenia vyberte z rozbaľovacej ponuky požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak majú niektoré roly k prílohe obmedzený prístup, táto príloha sa nezobrazí v ich zozname obsahu a nebudú si ju môcť uložiť do počítača.

Telefonické pripojenie k schôdzi

Popis tejto funkcie: Telefonické pripojenie k schôdzi umožňuje používateľom aplikácie Skype for Business prítomným na schôdzi pridať k existujúcej konverzácii alebo schôdzi so zvukom a videom (AV) číslo jednotnej telefónnej siete (PSTN). Používateľa siete PSTN je možné pridať volaním na číslo PSTN z klávesnice na vytáčanie aplikácie Skype for Business. Používateľ siete PSTN sa pridá prijatím hovoru.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Používateľ siete PSTN pri prijatí hovoru slúžiaceho ako pozvanie do schôdze uvidí ako identifikáciu volajúceho buď organizátora schôdze alebo účastníka schôdze.

Použitie informácií: Identifikácia volajúceho slúži na to, aby osoba prijímajúca hovor videla identitu volajúceho.

Výber a ovládanie: Túto funkciu nemôžu ovládať používatelia ani podnikový správca.

Integrácia OneNotu

Popis tejto funkcie: Integrácia OneNotu umožňuje používateľom aplikácie Skype for Business zdieľať poznámkové bloky OneNotu s účastníkmi schôdze, prezerať si ich alebo prispievať do blokov zdieľaných ďalšími účastníkmi, ktorí používajú Lync 2010 alebo novšie klientske programy.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak účastník schôdze cez Lync 2010 alebo novšieho klienta zdieľa poznámkový blok Microsoft OneNotu, ďalší používatelia aplikácií Skype for Business a Lync Web App môžu poznámkový blok OneNotu zobraziť a prispievať doň. Celý obsah vložený do poznámkového bloku bude viditeľný a dostupný všetkým účastníkom schôdze.

Použitie informácií: Táto funkcia umožňuje používateľom aplikácie Skype for Business zdieľať, zobrazovať a zúčastňovať sa spolupráce vo OneNote.

Výber a ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť ONENOTE.

 3. Vyberte poznámkový blok programu OneNote, ktorý chcete otvoriť.

Poznámka:  Vlastníci schôdze môžu obmedziť dostupnosť podľa roly účastníka (organizátor, prezentujúci, každý). Ak majú niektoré roly k poznámkovému bloku programu OneNote obmedzený prístup, tento poznámkový blok nebude viditeľný v ich zozname obsahu, takže ho nebudú môcť otvoriť ani uložiť do svojho počítača.

Doplnok schôdzí online pre Outlook

Popis tejto funkcie: Doplnok schôdzí online pre Outlook (ďalej len konferenčný doplnok pre Outlook) je doplnok, ktorý po inštalácii spolu s aplikáciou Skype for Business používateľovi umožní zvládnuť mnohé úlohy v rámci aplikácie Skype for Business priamo z Microsoft Outlooku. Zoznam týchto úloh je uvedený nižšie.

 • Plánovať schôdzu online

 • Nastaviť možnosti schôdze

 • Plánovať konferenčné hovory

 • Začať zdieľať informácie cez Skype for Business

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: informácie uvedené nižšie sa uložia v počítači používateľa v klientovi Microsoft Outlooku. Ďalšie informácie o používaní a štatistiky sa môžu zaznamenať aj v závislosti od nastavenia zapisovania do denníka na strane klienta používateľa. (Pozrite si časť zapisovanie do denníka na strane klienta.) Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

 • Meno organizátora

 • Mená účastníkov

 • Mená prezentujúcich

 • Zoznam e-mailových adries

 • Predmet schôdze a iné informácie o schôdzi (ako napríklad čas začatia a ukončenia, identifikácia konferencie, prístupový kód a informácie pre používateľa z aplikácie Conference Auto Attendant a od poskytovateľa služby zvukovej konferencie)

 • Všetky adresy proxy používateľa v rámci servera Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy v službe Exchange Unified Messaging (UM) a identifikátory URI hlasovej schránky vo formáte SIP a pre telefón a službu Exchange UM)

 • Informácie o mieste konania schôdze

Použitie informácií: Vyššie uvedené informácie sa využívajú výlučne na plánovanie schôdze alebo konferenčného hovoru. Uchovávajú sa lokálne v počítači používateľa a zdieľajú sa s Lync Serverom. Ďalej sa s Lync Serverom zdieľajú informácie o schôdzi a konferenčnom hovore.

Poznámka:  Táto informácia sa zdieľa aj so spravovaným rozhraním API Lyncu (pozrite si časť Spravované rozhranie API Lyncu).

Výber a ovládanie: Neexistujú žiadne ovládacie prvky, ktoré by koncovému používateľovi umožnili regulovať informácie, ktoré sa vytvoria, zozbierajú, uložia či prenesú počas používania doplnku schôdzí online pre Outlook. Používateľ sa však môže rozhodnúť tento doplnok zakázať alebo odstrániť.

Prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer

Popis tejto funkcie: Prenos súborov prostredníctvom technológie Peer-to-Peer umožňuje používateľom aplikácie Skype for Business vzájomne prenášať súbory prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy s využitím technológie Peer-to-Peer (medzi dvoma zúčastnenými stranami).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Súbor sa prenáša priamo medzi jeho vlastníkom a druhou osobou v konverzácii. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: O spustení prenosu súboru rozhodujú sami používatelia, ktorí tiež vyberú, ktorý súbor chcú prenášať. Príjemca súboru musí s prijatím súboru výslovne súhlasiť. Súbory zdieľané formou prenosu pomocou technológie peer-to-peer sa neukladajú na Lync Serveri.

Výber a ovládanie: Prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer je predvolene povolený. Podnikový správca môže túto funkciu povoliť či zakázať pre niektorých alebo všetkých používateľov vo svojej organizácii.

Trvalá skupinová konverzácia

Popis tejto funkcie: Trvalá skupinová konverzácia umožňuje používateľom spolupracovať pomocou odosielania správ do trvalých hovorní. Údaje sa uchovávajú na serveri, pričom členovia hovorne majú prístup k týmto údajom aj k historickým údajom. Trvalá skupinová konverzácia umožňuje ľuďom viesť skupinové konverzácie, vyhľadávať, pridávať sa a zúčastňovať sa skupinových konverzácií, vyhľadávať obsah v miestnostiach aj medzi nimi a vytvárať filtre na sledovanie konverzácií na konkrétne témy.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Trvalá skupinová konverzácia uchováva obsah skupinových konverzácií na serveri, ktorý nakonfiguruje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Trvalá skupinová konverzácia je trvalou konverzáciou podobnou hovorni, kde konverzácia prakticky nikdy úplne nekončí, vzhľadom na to, že sa do nej jednotliví členovia priebežne pridávajú a odhlasujú. Aby to bolo možné, táto konverzácia musí byť trvalá.

Výber a ovládanie: Trvalú skupinovú konverzáciu musí povoliť podnikový správca. Ak je povolená, správca môže ovládať čas uchovávania, server, na ktorom sa informácie uchovávajú, či sa história skupinovej konverzácie archivuje v záujme zachovania súladu alebo na iné účely, ako aj spravovať a upravovať vlastnosti miestnosti. Používatelia s rôznymi rolami majú rôzny prístup k uchovaným údajom tak, ako je uvedené v tomto zozname.

 • Správcovia môžu odstrániť starší obsah (napríklad obsah zverejnený pred určitým dátumom) z ktorejkoľvek miestnosti, a tak zabrániť neúmernému narastaniu databázy. Alebo môžu odstrániť a nahradiť správy, ktoré v danej hovorni považujú za nevhodné (alebo nesúvisiace).

 • Koncoví používatelia vrátane autorov správ nemôžu odstraňovať obsah zo žiadnej hovorne.

 • Správcovia hovorní môžu jednotlivé miestnosti zakázať, no nemôžu ich odstrániť. Po vytvorení môžu hovorňu odstrániť iba správcovia.

Osobný obrázok

Popis tejto funkcie: Osobný obrázok umožňuje používateľom na svojej karte kontaktu zobrazovať vlastný obrázok ostatným používateľom v rámci svojej organizácie. Ak sa používateľ rozhodne zobraziť svoj osobný obrázok na svojej karte kontaktu, ostatní používatelia aplikácie Skype for Business budú môcť tento obrázok zobraziť v rámci svojho zoznamu kontaktov aplikácie Skype for Business pomocou možnosti Zobraziť fotografie kontaktov. Ak sa používatelia rozhodnú svoj osobný obrázok zobraziť ostatným, môžu použiť predvolený obrázok, ktorý používa ich organizácia, ak je táto možnosť pre podnik povolená, alebo môžu nahrať vlastný obrázok z počítača.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Preferencie zdieľania osobného obrázka a akékoľvek vlastné nahraté obrázky. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie sa uchovávajú na serveri Lyncu a využívajú sa na prispôsobenie možností používateľa a zdieľanie s ostatnými používateľmi.

Výber a ovládanie:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Môj obrázok.

 3. V časti Môj obrázok vyberte možnosť Zobraziť môj obrázok alebo Skryť môj obrázok.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť alebo odstrániť obrázok je možné nastaviť vlastný obrázok.

Poznámka:  Podnikový správca môže určiť, aké druhy obrázkov sú povolené, maximálnu veľkosť obrázka, ktorý je povolený nahrať, ako i to, či sa obrázky predvolene zdieľajú alebo nie, no toto nastavenie môže používateľ prepísať.

Ankety

Popis tejto funkcie: Ankety umožňujú organizátorom schôdze rýchlo zbierať informácie alebo kompilovať preferencie účastníkov schôdze alebo konverzácie. Tieto informácie je zároveň možné uložiť a analyzovať po ukončení schôdze.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Jednotlivé hlasovania sú anonymné. Súhrnné výsledky ankety sa zobrazia všetkým prezentujúcim a ľubovoľný prezentujúci ich môže zobraziť všetkým účastníkom. Prieskumy sa ukladajú na Lync Serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Funkcia ankiet umožňuje prezentujúcim rýchlo zistiť predvoľby účastníkov a vylepšuje spoluprácu.

Voľby/ovládanie:

 1. V okne konverzácie kliknutím na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze otvorte ponuku.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť Anketa.

 3. Vyplňte polia Názov ankety, Otázka a Možnosti.

 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť anketu.

Poznámka:  V rámci ankety môžu prezentujúci obmedziť dostupnosť ankety v závislosti od roly účastníkov (organizátor, prezentujúci, všetci). Osoba, ktorej je zabránený prístup k ankete, nemôže anketu zobraziť v zozname obsahu, ak sa práve nezdieľa, pričom ju ani nemôže uložiť do svojho osobného počítača. Prezentujúci môžu kedykoľvek otvoriť alebo uzavrieť hlasovanie a vymazať výsledky ankety.

Spolupráca s PowerPointom

Popis tejto funkcie: Spolupráca s PowerPointom umožňuje používateľom zobrazovať, prezerať a komentovať powerpointové prezentácie počas schôdze alebo konverzácie online.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Všetky spôsoby použitia tejto funkcie sú určené akciami koncových používateľov, či už powerpointovú prezentáciu nahrajú, prechádzajú ňou alebo k nej pridajú anotáciu. Každý súbor prezentovaný v konverzácii alebo na schôdzi sa bude prenášať všetkým účastníkom schôdze, ktorí ho budú môcť načítať priamo z priečinka vo svojom počítači. Vlastník súboru alebo prezentujúci môže obmedziť ukladanie súboru inými používateľmi, toto nastavenie však neobmedzí načítanie ani zobrazenie súboru. Powerpointové súbory sa ukladajú na Lync Serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Spolupráca s PowerPointom pomáha účastníkom konverzácie poskytovať efektívne prezentácie a získavať odozvu.

Výber a ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte kurzorom na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze, čím otvoríte ponuku.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť PowerPoint.

 3. Vyhľadajte powerpointovú prezentáciu, ktorú chcete pridať, a vyberte súbor.

 4. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Prezentujúci môžu obmedziť oprávnenia na komentovanie podľa roly účastníka (iba prezentujúci, každý a žiadne) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zobraziť účastníkov.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti (...).

 3. Kliknite na položku Možnosti schôdze online.

 4. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Kto môže používať poznámky? vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú možnosť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Prezentujúci môžu obmedziť sledovanie snímok účastníkmi osamote na základe roly účastníka (iba prezentujúci, každý a nikto) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zobraziť účastníkov.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti (...).

 3. Kliknite na položku Možnosti schôdze online.

 4. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Kto môže sám prezerať obsah vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú možnosť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Prezentujúci môžu obmedziť možnosť sťahovania v závislosti od roly účastníka (organizátor, prezentujúci, všetci) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze.

 2. Kliknite na možnosť Spravovať prezentovaný obsah.

 3. V dialógovom okne Spravovať prezentovaný obsah v časti Povolenia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak je powerpointová prezentácia pre niektoré role zakázaná, prezentácia sa v ich zozname obsahu nezobrazí a nebudú ju môcť uložiť do svojho počítača.

Prítomnosť a kontaktné informácie

Popis tejto funkcie: Prítomnosť a kontaktné informácie umožňujú používateľom zobrazovať informácie o prítomnosti a kontaktné informácie iných používateľov (v rámci organizácie aj mimo nej) a zdieľať svoje vlastné zverejnené informácie, napríklad o prítomnosti, stave, funkcii, telefónnom čísle, polohe a poznámkach. Podnikový správca môže zároveň nastaviť integráciu s Microsoft Outlookom a serverom Microsoft Exchange Server, aby sa mohli zobrazovať informácie používateľov o stave mimo pracoviska a iné informácie o stave (napríklad, keď má používateľ v kalendári programu Outlook naplánovanú schôdzu).

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Prihlasovacia adresa a heslo používateľa slúžiace na prihlásenie a autentifikáciu. Akékoľvek ďalšie telefónne čísla, ktoré môžu chcieť sprístupniť, informácie, ako sú správy mimo pracoviska a ďalšie informácie o stave, ak je Microsoft Outlook a Microsoft Exchange Server Integration nakonfigurovaný správcom a zapnutý v Outlooku zahrnutie všetkých poznámok alebo dostupnosti, ktoré mohol používateľ vykonať manuálne, je k dispozícii na karte kontaktu. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Prihlasovacia adresa a heslo sa využijú na prihlásenie do aplikácie Skype for Business a pripojenie k Lync Serveru. V závislosti od toho, ako si používatelia nastavia ochranu svojich osobných údajov, budú mať používatelia aplikácie Skype for Business a programy prístup k prípadným zverejneným informáciám o prítomnosti, kontakte a stave, aby mohli vzájomne lepšie komunikovať.

Výber a ovládanie: O tom, aké informácie sa o používateľoch publikujú, môžu rozhodnúť sami používatelia alebo to môže podnikový správca nastaviť za nich. Ak správca používateľom nezakázal možnosť regulovať svoje publikované informácie, môžu svoje nastavenia kedykoľvek upraviť pomocou týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti:

  1. Na karte Osobné vyplňte pole Prihlasovacia adresa. Pomocou tlačidla Spresniť môžete zadať názov servera, ku ktorému sa chcete pripojiť. Informácie o serveri vám poskytne podnikový správca.

  2. V karte Osobné môžete vybrať aj úroveň integrácie Outlooku, ktorú chcete povoliť, a tak umožniť ostatným používateľom sledovať aktualizácie vašej prítomnosti, správy mimo pracoviska, predmetu schôdze či polohy.

  3. Ak váš podnikový správca povolil režim ochrany osobných údajov (pozri časť Režim ochrany osobných údajov), na karte Stav môžete výberom príslušných možností zdieľať informácie o svojej prítomnosti s kontaktmi vo vašom zozname kontaktov.

  4. Na karte Telefóny môžete zobraziť, aké čísla váš správca publikoval vo vašom mene, a pridať ďalšie čísla, ktoré chcete ostatným používateľom poskytnúť k dispozícii.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Používatelia môžu informácie o svojom stave a polohe aktualizovať tiež manuálne pomocou ponúk stavu a lokality, ako aj zadať vlastnú poznámku v hlavnom používateľskom rozhraní aplikácie Skype for Business.

Režim ochrany osobných údajov

Popis tejto funkcie: Režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré umožňuje používateľom nastaviť mieru zdieľania informácií o ich prítomnosti (napríklad Online, Nemám čas, Nerušiť atď.), o ktoré sa podelia s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Po povolení režimu ochrany osobných údajov Skype for Business prejde do režimu, v ktorom používateľ môže upraviť používateľské nastavenia tak, aby sa informácie o jeho prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Toto nastavenie umožňuje používateľom nastaviť spôsob zdieľania údajov o prítomnosti.

Výber a ovládanie: Ak podnikový správca pre svoj podnik povolil režim ochrany osobných údajov, používatelia sa môžu rozhodnúť, či chcú, aby informácie o ich prítomnosti videli všetci v ich organizácii (Štandardný režim) alebo iba ich kontakty (Režim ochrany osobných údajov).

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Stav.

 3. V časti Stav vyberte požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak podnikový správca pre svoju organizáciu zapol štandardný režim, používatelia nebudú môcť prepnúť na režim ochrany osobných údajov. Používatelia však budú môcť vopred explicitne nesúhlasiť s režimom ochrany osobných údajov tak, že vyberú jednu z poskytovaných možností tak, aby v prípade, že by správca neskôr pre ich organizáciu povolil režim ochrany osobných údajov, sa ich nastavenia po prihlásení do aplikácie Skype for Business nezmenili.

Pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC)

Popis tejto funkcie: Pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC) umožňuje používateľom aplikácie Skype for Business pridávať používateľov iných verejných služieb okamžitých správ, napríklad Microsoft Live Messenger, vďaka čomu môžu rýchlejšie a efektívnejšie komunikovať a zdieľať informácie o prítomnosti a kontaktné informácie.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Medzi kontaktmi verejnej služby okamžitých správ sa zdieľajú informácie z karty kontaktu, ako napríklad meno, e-mailová adresa a informácie o prítomnosti. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Keď je táto funkcia zapnutá, používatelia môžu do zoznamu svojich kontaktov aplikácie Skype for Business pridávať kontakty od iných poskytovateľov verejných služieb okamžitých správ, posielať im okamžité správy a sledovať informácie o ich prítomnosti. Používatelia môžu vybrať ten najvhodnejší spôsob komunikácie pre danú úlohu (hlasom, videom či inak), pričom môžu konverzáciu dvoch osôb jednoducho premeniť na konferenciu viacerých osôb.

Výber a ovládanie: Keď podnikový správca funkciu pripojenie k verejným službám okamžitých správ (PIC) povolí, môže regulovať prístup k verejným pripojeniam služieb okamžitých správ pre jednotlivých používateľov či skupiny, vyberať verejných poskytovateľov služieb okamžitých správ, ku ktorým sa používatelia môžu pripojiť, ako aj zapisovať do denníka a archivovať správy odoslané používateľom verejných služieb okamžitých správ.

Poznámka:  Na základe predvoleného nastavenia sa všetkým externým kontaktom, či už osobným alebo externým, priradí vzťah externých kontaktov na ochranu osobných údajov a budú zdieľať vaše meno, funkciu, e-mailovú adresu, spoločnosť a obrázok. Tieto kontakty nebudú vidieť vašu Poznámku o prítomnosti. Ak externým kontaktom priradíte iný vzťah na ochranu osobných údajov, napríklad Pracovná skupina, Priatelia a rodina atď., umožníte im vidieť vašu Poznámku o prítomnosti, môže sa však stať, že budete neúmyselne zdieľať informácie, ktoré nechcete zverejniť.

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o používateľskej skúsenosti (QoE) sa zhromažďujú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou Peer-to-Peer prostredníctvom aplikácie Skype for Business. Táto štatistika zahŕňa IP adresy, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru, atď.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak podnikový správca povolí zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou Peer-to-Peer prostredníctvom aplikácie Skype for Business sa zaznamenávajú do databázy používateľských skúseností. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v aplikácii Skype for Business. Údaje o používateľských skúsenostiach sa ukladajú v záložnej databáze Monitoring Servera nasadenej v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení Monitoring Servera. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zbieranie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: Funkcia zbierania a hlásenia informácií o kvalite vnímania je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zber údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Zaznamenávanie

Popis tejto funkcie: Zaznamenávanie umožňuje účastníkom schôdze počas schôdze zaznamenávať zvuk, video, okamžité správy, zdieľanie aplikácií, prezentácie v Microsoft PowerPointe, tabuľu a ankety na účely archivovania a prehrávania.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak sa účastníci schôdze rozhodnú reláciu zaznamenávať, záznam sa uloží lokálne v ich vlastnom počítači. Ak účastníci počas schôdze zdieľajú obsah, ktorý sa zaznamenáva, tento obsah bude súčasťou záznamu schôdze. Keď účastník spustí zaznamenávanie, všetkým účastníkom s kompatibilnými klientmi a zariadeniami sa zobrazí upozornenie. Účastníci zaznamenávanej relácie, ktorí využívajú nekompatibilných klientov alebo zariadenia, budú zaznamenaní, no nezobrazí sa im upozornenie na zaznamenávanie. Nižšie je uvedený zoznam kompatibilných klientov a zariadení. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Medzi nekompatibilných klientov patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Medzi nekompatibilné zariadenia patria:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Bez ohľadu na použité zariadenie nebude účastník upozornený na spustenie zaznamenávania, ak počas schôdze alebo konverzácie používa video v režime celej obrazovky, a to až dovtedy, kým sa nevráti do okna konverzácie.

Použitie informácií: Záznam sa ukladá lokálne v používateľovom zariadení, pričom používateľ ho môže využívať alebo zdieľať tak, akoby zdieľal akýkoľvek iný typ súboru. Ak sa počas fázy publikovania záznamu vyskytnú chyby, je možné, že sa v zázname nechcene objavia údaje zachytené počas prerušeného zaznamenávania. Ak sa počas akejkoľvek časti fázy publikovania vyskytne chyba (pozrite stav Upozornenie... vo funkcii Správca záznamu), záznamy by ste nemali poskytovať iným používateľom ani vtedy, ak sa v nejakej forme dajú prehrať.

Výber a ovládanie: Možnosť zaznamenávať je predvolene vypnutá a musí ju povoliť podnikový správca. Ak je zaznamenávanie povolené, spustiť ho môže ktorýkoľvek účastník schôdze. Zaznamenávanie je možné spustiť týmito krokmi.

Spustenie zaznamenávania:

 1. Priamo v rámci schôdze kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti.

 2. Kliknite na možnosť Spustiť nahrávanie a zaznamenávanie začne.

Ukončenie zaznamenávania

 1. Priamo v rámci schôdze kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti.

 2. Kliknite na možnosť Zastaviť nahrávanie a zaznamenávanie sa ukončí.

Poznámka:  Niektoré právne systémy požadujú, aby ste pred nahrávaním záznamu získali výslovný súhlas všetkých strán konverzácie. Povinnosťou používateľa je poznať právne povinnosti, ktoré sa na neho vzťahujú, a porozumieť im.

Vyhľadávanie podľa schopností

Popis tejto funkcie: Vyhľadávanie podľa odborností umožňuje používateľom vyhľadávať v podniku osoby podľa ľubovoľnej vlastnosti uvedenej v službách Microsoft SharePoint (napríklad mena, e-mailovej adresy, odbornosti, oblasti odborného pôsobenia atď.). Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že podnikový správca nasadil SharePoint a zapol integráciu aplikácie Skype for Business a SharePointu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Vyhľadávací dotaz zadaný v aplikácii Skype for Business sa odošle na podnikový server SharePoint. Odpoveď zo SharePointu sa spracuje v aplikácii Skype for Business a zobrazia sa výsledky hľadania a súvisiace informácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie zadané používateľom sa odošlú do SharePointu na získanie výsledkov vyhľadávania, ktoré sa zobrazia v aplikácii Skype for Business.

Výber a ovládanie: Podnikový správca môže v rámci svojej organizácie povoliť či zakázať vyhľadávanie podľa schopností. Ak vyhľadávanie podľa schopnosti povolí, je ho možné využívať pomocou týchto krokov:

 1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte schopnosť, ktorú chcete vyhľadať.

 2. Kliknite na kartu Schopnosti.

 3. Zobrazte výsledky.

Inteligentné orezanie

Popis tejto funkcie: Keď používateľ počas videokonferencie zdieľa video, inteligentné orezanie pomocou funkcie detekcie tvárí určí polohu jeho hlavy v rámci zorného poľa webovej kamery. Po určení polohy hlavy používateľa klient Skype for Business túto informáciu preloží do súradníc, ktoré pridá do odosielaného bitového prúdu videa. Prijímajúci klient Skype for Business na základe týchto informácií oreže prichádzajúci bitový prúd videa z prirodzeného pomeru strán (na šírku) podľa súradníc obdĺžnika tak, aby sa hlava používateľa nachádzala v strede orezaného videa. Inteligentné orezanie je funkcia pracujúca v reálnom čase, ktorá nepretržite sleduje pohyby používateľa a upravuje súradnice prenášané v bitovom prúde videa tak, aby prijímajúcemu klientovi Skype for Business umožnili prispôsobiť orezanie videa a uchovať hlavu používateľa v strede videa.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Do bitového prúdu videa sa zadajú súradnice používateľovej hlavy v rámci oblasti snímanej kamerou. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Súradnice sa využijú na orezanie správnej časti prichádzajúceho videa.

Voľby/ovládanie: Túto funkciu nie je možné zakázať.

Poznámka:  Používateľom starších klientov Lyncu a Lyncu pre mobilné zariadenia sa zobrazí úplný pomer strán odosielaného videa.

Konverzácie na kartách

Popis tejto funkcie: Konverzácie na kartách umožňujú používateľovi zobrazovať a spravovať viacero súčasne prebiehajúcich konverzácií v jednom okne s konverzáciami na kartách.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Túto funkciu môžete využiť na zobrazenie všetkých prebiehajúcich konverzácií v jednom okne konverzácie.

Výber a ovládanie: Konverzácie na kartách sú predvolene vypnuté a používateľ ich musí zapnúť.

Zjednotené ukladanie kontaktov

Popis tejto funkcie: Zjednotený zoznam kontaktov sa skladá z troch hlavných funkcií:

 • Zlúčenie pri vyhľadávaní – Táto funkcia zlúči globálny zoznam adries (GAL) s osobnými outlookovými kontaktmi používateľa, takže pri vyhľadávaní daného kontaktu sa vo výsledkoch hľadania používateľovi zobrazí iba jeden záznam.

 • Zlúčenie kontaktov – Táto funkcia spája kontaktné informácie v záznamoch Outlooku a v globálnom zozname adries prostredníctvom zodpovedajúcej e-mailovej adresy alebo identifikátorov prihlásenia. Pri zistení zhody Skype for Business spojí údaje z troch zdrojov údajov (Outlooku, globálneho zoznamu adries a funkcie prítomnosti). Tieto spojené údaje sa zobrazia v rôznych súčastiach používateľského rozhrania vrátane výsledkov hľadania, zoznamu kontaktov a karty kontaktu.

 • Vytvorenie kontaktov Outlooku pre kontakty aplikácie Skype for Business (synchronizácia kontaktov) – Ak má používateľ k dispozícii poštovú schránku Microsoft Exchange Servera 2010 alebo novšej verzie, Skype for Business vytvorí outlookové kontakty pre všetky kontakty používateľa v predvolenom priečinku kontaktov. Vytvorením outlookového kontaktu pre každý kontakt aplikácie Skype for Business môže používateľ získať prístup k informáciám o kontaktoch aplikácie Skype for Business z Outlooku, Outlook Web Accessu a z mobilných zariadení umožňujúcich synchronizáciu kontaktov s Exchangom.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Skype for Business spája kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a Outlooku. Tieto informácie sa používajú interne v aplikácii Skype for Business. Pri vytváraní kontaktov Outlooku bude Skype for Business zapisovať kontaktné informácie (informácie o prítomnosti, informácie služby Active Directory a Outlooku) do Exchangu. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: V používateľskom rozhraní aplikácie Skype for Business sa zobrazujú kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a Outlooku (zoznam kontaktov, karta kontaktu, výsledky vyhľadávania atď). Tieto informácie sa tiež môžu zapisovať do Exchangu pri synchronizácii kontaktov (tretia položka v predchádzajúcom zozname).

Výber a ovládanie: Synchronizáciu kontaktov môžete aktivovať alebo deaktivovať takto:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Skype for Business kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. V dialógovom okne Skype for Business – možnosti kliknite na položku Osobné.

 3. V časti Správca osobných informácií upravte podľa potreby začiarkavacie políčka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosť pre používateľov – Možnosť pre používateľov Microsoft Exchangu alebo Microsoft Outlooku je dostupná v časti Správca osobných informácií v dialógovom okne Skype for Business – možnosti.

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Popis tejto funkcie: Skype for Business umožňuje používateľovi zlepšiť kvalitu hovoru zobrazovaním oznámení v prípade, že sa počas hovoru zistia problémy so zariadením, sieťou alebo počítačom.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Skype for Business v záujme určenia kvality zvuku zhromažďuje informácie o nastavení zvukového zariadenia koncového používateľa, nastavení siete a iných pripojených médiách. Ak Skype for Business usúdi, že niečo počas hlasovej komunikácie negatívne vplýva na kvalitu zvuku, upozorní používateľa na problém s kvalitou hlasu. Ostatným účastníkom hovoru sa zobrazí iba oznámenie o tom, že koncoví používatelia využívajú zariadenia spôsobujúce nízku kvalitu zvuku. Nebudú vedieť, aké zariadenie koncový používateľ používa. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie odoslané iným používateľom počas hovoru pomôžu zlepšiť kvality hovoru.

Výber a ovládanie: Upozornenia na kvalitu hovoru môže zapnúť alebo vypnúť podnikový správca.

Spolupráca s tabuľou

Popis tejto funkcie: Spolupráca s tabuľou umožňuje používateľom vytvoriť a zdieľať virtuálnu tabuľu, kde si môžu účastníci relácie robiť poznámky, nákresy a importovať obrázky na vzájomnú spoluprácu počas schôdzí a konverzácií.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: komentáre vykonané na tabuliach budú vidieť všetci účastníci. Pri ukladaní tabule sa tabule a všetky poznámky uložia na serveri Lync. Zachová sa na serveri podľa politiky uplynutia platnosti obsahu schôdze nastavenej správcom. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Funkcia tabule umožňuje účastníkom schôdze napríklad spoluvytvárať nápady a diskutovať o nich, zapisovať poznámky, a tak vylepšuje spoluprácu.

Výber a ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte kurzorom na tlačidlo Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť Tabuľa.

Vlastníci schôdze môžu obmedziť dostupnosť na stiahnutie v závislosti od roly účastníka (organizátor, prezentujúci, všetci) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zdieľať obsah a viesť aktivity v rámci schôdze.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na položku Spravovať prezentovaný obsah.

 3. V dialógovom oknePrezentovaný obsah v časti Povolenia z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak sú niektoré role pre tabuľu zakázané, tabuľa v ich zozname obsahu nezobrazí a nebudú ju môcť uložiť do svojho počítača.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×