Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov v Microsoft Lyncu 2010

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Posledná aktualizácia: október 2010

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov v Microsoft Lyncu 2010

Táto stránka je dodatkom k dokumentu Prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny produkt alebo službu Microsoft Lync, mali by ste si prečítať prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync aj tento dodatok.

Tento doplnok prehlásenia o ochrane osobných údajov sa týka nasadenia a používania komunikačného softvéru Microsoft Lync 2010 nasadeného vo vašej sieti alebo sieti vášho podniku. Ak používate server Microsoft Lync Server 2010 ako službu (inými slovami, ak servery, na ktorých je spustený softvér, hosťuje tretia strana [napríklad spoločnosť Microsoft]), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ďalšie informácie o používaní vašich údajov prenesených tejto tretej strane získate od podnikového správcu alebo svojho poskytovateľa služieb.

Archivácia

Čo táto funkcia ponúka: funkcia archivácie umožňuje správcovi archivovať konverzácie formou okamžitých správ, aktivity a obsah schôdzí a charakteristiku používania, ako napríklad prihlásenia používateľa alebo začatie konverzácie a pripojenie sa k nej.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: funkcia archivácie uloží obsah konverzácií formou okamžitých správ, informácie o používaní funkcie výmeny okamžitých správ, obsah schôdzí a informácie o schôdzach na server konfigurovaný správcom. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: správca môže používať tieto informácie na spravovanie používania Lyncu 2010 v rámci vášho podniku.

Výber a ovládanie: funkcia archivácie je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť podnikový správca. Ak chcete zistiť, či možno archiváciu povoliť, prečítajte si zásady používania údajov a pravidlá monitorovania platné vo vašej spoločnosti.

Informačný kanál aktivity

Čo táto funkcia ponúka: informačný kanál aktivity umožňuje zobrazenie „sociálnych aktualizácií“ vašich kontaktov v rámci vášho zoznamu kontaktov. Dovoľuje vám zobraziť pre ostatných vaše najnovšie osobné poznámky, zmeny fotografie a zmeny vašej funkcie alebo adresy pracoviska.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: v rámci funkcie prítomnosti zverejníte v Lyncu tieto údaje:

 • čas aktualizácie svojho podnikového obrázka (z podnikového adresára vašej spoločnosti, ako napríklad z doménových služieb Active Directory),

 • webový obrázok (ktorý nahráte a chcete, aby sa ostatným zobrazoval) s časom aktualizácie,

 • čas zmeny vašej funkcie v rámci podniku,

 • čas zmeny adresy vášho pracoviska,

 • históriu niekoľkých posledných zverejnených osobných poznámok,

 • vašu poznámku Mimo pracoviska zo servera Microsoft Exchange.

Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: tieto informácie budú zdieľať kontakty, ktoré majú zobrazený váš informačný kanál aktivity a sú priradené k vzťahu na ochranu osobných údajov na úrovni Rodina a priatelia, Pracovná skupina, Kolegovia alebo Externé kontakty.

Výber a ovládanie:

Pomocou týchto krokov môžete skontrolovať, či sú vyššie uvedené informácie zdieľané:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné v časti Informačný kanál aktivity zdieľanie týchto aktualizácií prepnite (zapnite alebo vypnite). Vaša aktuálna osobná poznámka a aktuálna poznámka k vášmu stavu Mimo pracoviska sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity (ak sú poznámky nastavené). Ak nechcete zobrazovať informácie v osobnej poznámke, nechajte pole poznámky prázdne.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Služba testovania zvuku

Čo táto funkcia ponúka: tlačidlo Skontrolovať kvalitu hovoru umožňuje v programe Lync uskutočniť skúšobný hovor, aby ste mohli skontrolovať kvalitu hlasového prenosu hovoru. Umožňuje vám vypočuť si, ako to bude znieť pri skutočnom hovore. Pri uskutočňovaní skúšobného hovoru vás služba testovania zvuku vyzve, aby ste po zaznení pípnutia zaznamenali hlasovú vzorku. Hlasová vzorka sa bude zaznamenávať počas vopred definovaného časového intervalu (napríklad 5 sekúnd) a potom sa prehrá. Ak sieť nie je optimálna alebo ak nemáte dobrú inštaláciu zariadenia, zistíte to počas prehrávania záznamu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: ak uskutočníte skúšobný hovor, služba testovania zvuku po výzve zaznamená vašu hlasovú vzorku. Po ukončení hovoru sa hlasové vzorky odstránia. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: hlasová vzorka je určená na vaše vlastné použitie, aby ste mohli skontrolovať, ako by ste zneli pri skutočnom hovore, a zároveň má signalizovať, že vaše zariadenie je správne nainštalované a pripravené na uskutočnenie hovoru. Používatelia si môžu vypočuť zaznamenanú hlasovú vzorku a rozhodnúť, či je zariadenie vo fungujúcom stave a či sa vykresľuje zvuk dostatočne kvalitne na uskutočnenie hovoru.

Výber a ovládanie: ak nechcete zaznamenať hlasovú vzorku, môžete sa rozhodnúť neuskutočniť skúšobný hovor. Skúšobný hovor môžete uskutočniť takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Zvukové zariadenie kliknite na tlačidlo Skontrolovať kvalitu hovoru a postupujte podľa pokynov.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Denníky hovorov

Čo táto funkcia ponúka: denníky hovorov vám umožňujú uložiť záznam hlasových hovorov cez Lync v priečinku Microsoft Outlooku.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: informácie o zvukových hovoroch, napríklad čas začatia, čas ukončenia, trvanie alebo účastníci hovoru, sa budú ukladať v priečinku História konverzácie v programe Microsoft Office Outlook. Vy alebo podnikový správca môžete do denníka zapísať aj predmet a miesto konania schôdze, a to tak, že na karte Osobné v dialógovom okne Možnosti vyberiete ako správcu osobných údajov Outlook. V denníkoch hovorov sa neukladá obsah zvukových hovorov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: tieto informácie môžete použiť na prezeranie histórie zvukových hovorov.

Výber a ovládanie: funkcia Denníky hovorov je predvolene zapnutá. Ak správca nezakázal možnosť kontroly funkcie denníkov hovorov, nastavenia môžete zmeniť takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné zrušte začiarknutie políčka Ukladať moje denníky hovorov v priečinku histórie konverzácie programu Outlook.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Delegovanie hovorov

Čo táto funkcia ponúka: funkcia delegovanie hovorov vám umožňuje priradiť jedného alebo viacerých delegátov, ktorí budú môcť vo vašom mene uskutočňovať hovory, odpovedať na hovory a nastavovať a pripájať sa k schôdzam online.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: keď delegát vo vašom mene odpovie na hovor, dostanete e-mailové upozornenie informujúce vás o tejto udalosti. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: túto funkciu môžete použiť na spoluprácu so svojimi delegátmi pri spravovaní plánu a schôdzí alebo na rozhovor s delegátmi o hovoroch, ktoré uskutočnili alebo na ktoré odpovedali za vás (vo vašom mene) .

Výber a ovládanie: funkcia Delegovanie hovorov je predvolene vypnutá, podnikový správca ju však môže zapnúť alebo vypnúť. Ak je zapnutá, môžete nastaviť delegátov takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Presmerovanie hovorov kliknite na jednu z položiek Súčasne zvoniť alebo Presmerovať hovory na a potom kliknite v rozbaľovacom zozname na možnosť Moji delegáti.

 3. Ak nemáte nakonfigurovaných delegátov, kliknite na položku Pridať a potom vyberte osoby, ktoré chcete nastaviť ako svojich delegátov.

 4. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Delegáti.

 5. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Presmerovanie hovorov.

  Poznámky: 

  • Používateľom nastaveným za delegátov sa zobrazí upozornenie informujúce ich o tom, že sú v Lyncu nastavení ako vaši delegáti.

  • Podnikoví správcovia môžu nastaviť synchronizáciu delegátov kalendára servera Exchange so serverom Lync Server 2010. Keď je táto synchronizácia aktivovaná, delegáti kalendára servera Exchange s príslušnými povoleniami (rovné alebo väčšie než povolenia redaktora – konzultanta) sa automaticky pridajú ako vaši delegáti v Lyncu. Nastavenie presmerovania hovorov sa tým však nezmení.

Presmerovanie hovorov

Čo táto funkcia ponúka: presmerovanie hovorov umožňuje určiť osobu alebo číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, keď nie ste k dispozícii alebo nie ste pri svojom pracovnom stole.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: pomocou tejto funkcie môžete presmerovať hovory na inú osobu alebo na iné číslo, keď nie ste k dispozícii alebo sa nenachádzate pri svojom pracovnom stole.

Výber a ovládanie: možnosti presmerovania hovorov sú k dispozícii, iba ak ich správca podniku pre organizáciu zapol. Ak správca podniku túto funkciu pre organizáciu zapol, predvolene je v klientskom počítači s Lyncom vypnutá. Nakonfigurujte presmerovanie hovorov pomocou týchto krokov:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie presmerovania hovorov alebo na položku Možnosti a potom na tlačidlo Presmerovanie hovorov.

 2. V časti Presmerovanie hovorov kliknite na položku Presmerovať hovory sem a potom postupujte takto:

  • Vyberte položku Hlasová schránka a kliknite na tlačidlo OK.

  • Vyberte položku Nové číslo alebo kontakt. V dialógovom okne Výber kontaktu alebo čísla kliknite na kontakt, vyhľadajte kontakt alebo zadajte nové telefónne číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, a kliknite na tlačidlo OK. Znova kliknite na tlačidlo OK.

  • Vyberte položku Moji delegáti. V dialógovom okne Presmerovanie hovorov – delegáti konfigurujte delegátov podľa pokynov v časti tohto dokumentu Delegovanie hovorov a kliknite na tlačidlo OK. Znova kliknite na tlačidlo OK.

Dôležité:  Ak nakonfigurujete presmerovanie hovorov v Lyncu 2010, prichádzajúce hovory sa presmerujú na určené číslo. Po pripojení hovoru sa volajúcemu zobrazí číslo, na ktoré ste presmerovali hovor. Je to možné iba v prípade hovorov z Lyncu na Lync.

Identifikácia volajúceho v zozname účastníkov schôdze

Čo táto funkcia ponúka: v zozname účastníkov sa zobrazí zoznam všetkých účastníkov schôdze.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: keď sa telefonicky pripojíte ku konferenčnému hovoru, telefónne číslo, z ktorého voláte, (identifikácia volajúceho) sa zobrazí všetkým účastníkom. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: osoby na schôdzi môžu tieto údaje použiť na rozlišovanie jednotlivých účastníkov pripojených k schôdzi cez telefón.

Výber a ovládanie:

Identifikácia volajúceho sa zobrazuje predvolene a načítava sa z telefónnej spoločnosti. Pri uskutočnení telefónneho hovoru sa môžete rozhodnúť svoje telefónne číslo nezdieľať a zablokovať identifikáciu volajúceho.

 • Ak chcete svoju identifikáciu volajúceho zablokovať natrvalo, obráťte sa na miestnu telefónnu spoločnosť.

 • Ak je táto funkcia vo vašej oblasti dostupná, svoju identifikáciu volajúceho v rámci jednotlivých hovorov môžete zablokovať zadaním špeciálneho kódu pred vytočením telefónneho čísla. Informácie získate od miestnej telefónnej spoločnosti.

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Čo táto funkcia ponúka: funkcia zapisovania do denníka na strane klienta vám umožňuje zapísať do profilu používateľa informácie o používaní Lyncu vo vašom počítači. Informácie možno použiť pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v Lyncu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: ak vy alebo správca povolíte zapisovanie do denníka na strane klienta, v počítači sa uložia údaje ako napríklad: predmet schôdze, miesto konania schôdze, správy využívajúce protokol SIP (Session Initiation Protocol), odpovede pozvaným účastníkom v Lyncu, informácie o odosielateľovi a príjemcovi každej správy v Lyncu, trasa správy, zoznam kontaktov, informácie o prítomnosti, názvy všetkých zdieľaných programov, názvy všetkých zdieľaných príloh, názvy všetkých zdieľaných súborov Microsoft PowerPointu, názvy všetkých zdieľaných tabúľ, názvy všetkých zdieľaných ankiet, zdieľané anketové otázky a index možnosti, za ktorú ste hlasovali. Obsahy konverzácií v Lyncu sa neuložia. Spoločnosti Microsoft sa automaticky neodošlú žiadne údaje, môžete sa však rozhodnúť odoslať údaje manuálne.

Použitie informácií: denníky na strane klienta možno použiť pri riešení problémov s Lyncom.

Výber a ovládanie: funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť podnikový správca. Ak správca nezakázal možnosť kontroly zapisovania do denníka, nastavenia môžete zmeniť takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné kliknite na položky Zapnúť zapisovanie do denníka v programe Lync a Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows pre program Lync.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zhromažďovanie denníkov

Čo táto funkcia ponúka: funkcia Zhromažďovanie denníkov umožňuje zhromažďovať denníky Lyncu, aby spoločnosť Microsoft mohla preveriť problémy so zvukom, videom alebo pripojením, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: ak kliknete na položku Zhromažďovanie denníkov, budú sa zhromažďovať tieto údaje:

 • denníky Lyncu obsahujúce zoznam vašich kontaktov a informácie o vašich predchádzajúcich reláciách konverzácie. Denníky Lyncu nezahŕňajú obsah konverzácií formou okamžitých správ;

 • parametre zvuku, ako napríklad úroveň signálu reči a úroveň šumu,

 • podmienky siete,

 • inštalácia zariadení,

 • verzia operačného systému a informácie o operačnom systéme,

 • programy spustené v počítači, ako napríklad Outlook a Windows Internet Explorer.

Na základe vášho rozhodnutia sa môžu zhromažďovať aj tieto údaje:

 • 30-sekundový záznam posledného hovoru,

 • snímka obrazovky pracovnej plochy.

Denníky bude potrebné nahrať manuálne podľa pokynov podnikového správcu. Podnikový správca ich odošle spoločnosti Microsoft na účely riešenia problémov.

Použitie informácií: údaje zhromaždené z vášho počítača sa použijú pri riešení problémov a na vylepšenie Lyncu.

Výber a ovládanie: Lync predvolene nezhromažďuje denníky z vášho počítača. Denníky zhromažďuje len vtedy, keď kliknete na tlačidlo Zhromažďovanie denníkov. Denníky sa zhromažďujú lokálne v počítači (v priečinku %USERPROFILE%\tracing\). Denníky bude potrebné nahrať manuálne podľa pokynov podnikového správcu. Kliknutím na tlačidlo Zhromažďovanie denníkov sa denníky neprenesú automaticky na vzdialený server.

Karta kontaktu

Čo táto funkcia ponúka: karta kontaktu zhromažďuje statické a dynamické informácie o ostatných osobách v rámci vášho podniku a zobrazuje tieto informácie v Lyncu a pre kontakty v predchádzajúcich verziách Outlooku. Karta kontaktu umožňuje vykonať jedným kliknutím akcie, ako napríklad odoslanie e-mailu, uskutočnenie hovoru, odoslanie okamžitej správy, naplánovanie schôdze a iné.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: statické informácie na karte kontaktu sa zhromažďujú z podnikového adresára spoločnosti (ako je napríklad služba Active Directory) a zdieľajú sa s ostatnými prostredníctvom servera Lync Server. Zhromažďované dynamické informácie, ako napríklad telefónne čísla a stav prítomnosti, môžete zadávať vy a potom ich zdieľať s ostatnými prostredníctvom servera Lync Server. Informácie z kalendára o čase dostupnosti alebo nedostupnosti zobrazené na karte sa načítavajú zo servera Microsoft Exchange. Informácie o umiestnení zobrazené na karte kontaktu sa načítavajú podľa popisu v časti Umiestnenie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: karta kontaktu sa zobrazuje, aby ste mohli s ostatnými zdieľať údaje o kontaktoch.

Výber a ovládanie: v rámci ovládania máte tieto možnosti:

Vzťahy na ochranu osobných údajov: konkrétnym kontaktom môžete priradiť rôzne úrovne vzťahov na ochranu osobných údajov (Rodina a priatelia, Pracovná skupina, Kolegovia, Externé kontakty a Blokované kontakty). Prostredníctvom toho ovládate, ktoré údaje chcete zdieľať s ktorými kontaktmi. Vzťahy na ochranu osobných údajov môžete nastaviť takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakt.

 2. Kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov.

 3. Kliknite na príslušnú možnosť, ktorá sa týka spôsobu, akým chcete zdieľať informácie.

Informácie kalendára: povolenia na zobrazenie informácií o čase dostupnosti alebo nedostupnosti môžete ovládať cez možnosti Outlooku.

Umiestnenie: informácie nájdete v časti Výber a ovládanie pre funkciu Umiestnenie.

História konverzácie

Čo táto funkcia ponúka: história konverzácie v Lyncu získava históriu konverzácií používateľa zo servera Exchange a zobrazuje ju na karte Konverzácie programu Lync.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: ak ste aktivovali zaznamenávanie histórie konverzácií, obsah konverzácií formou okamžitých správ a štatistika vašich zvukových konverzácií (ako napríklad dátum, čas, trvanie a informácie o volajúcom) sa budú ukladať vo vašom konte v programe Exchange. Ak je zaznamenávanie histórie konverzácií v Lyncu deaktivované buď vami, alebo politikou definovanou podnikovým správcom, tieto položky sa nebudú zhromažďovať ani zobrazovať. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Lync zobrazuje tieto informácie na karte Konverzácie v rámci hlavného používateľského rozhrania, čo umožňuje používateľom zobraziť predchádzajúce konverzácie a pokračovať v nich.

Výber a ovládanie: môžete deaktivovať zaznamenávanie konverzácií formou okamžitých správ, zaznamenávanie hovorov alebo obe zaznamenávania. Tieto nastavenia môžete zmeniť takto:

 1. V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Ukladať moje konverzácie cez okamžité správy v priečinku histórie konverzácie programu Outlook.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak aktivujete funkciu História konverzácie, mali by ste upozorniť osoby, s ktorými komunikujete, že ich konverzácie formou okamžitých správ sa uložia.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Čo táto funkcia ponúka: ak sa rozhodnete pre účasť v tomto programe, program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP – Customer Experience Improvement Program) zhromaždí základné informácie o vašej hardvérovej konfigurácii a spôsobe používania softvéru a služieb spoločnosti Microsoft s cieľom identifikácie trendov a spôsobov používania. Program CEIP zhromažďuje aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Spoločnosť Microsoft neukladá vaše meno, adresu ani iné kontaktné informácie.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: keď je táto funkcia zapnutá, informácie programu CEIP sa automaticky odosielajú spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o zhromažďovaní, spracúvaní alebo prenášaní informácií prostredníctvom programu CEIP nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií: tieto údaje spoločnosť Microsoft použije na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: ak podnikový správca nezapol program CEIP, je predvolene vypnutý. Zobrazí sa výzva zaregistrovať sa v inštalátore Lyncu. Ak správca nezakázal ovládanie, nastavenia programu CEIP môžete kedykoľvek zmeniť takto:

 1. V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o používaní programu Lync.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak správca zmení nastavenie aktivácie alebo deaktivácie programu CEIP v čase, keď používateľ používa Lync, nové nastavenie začne platiť až vtedy, keď používateľ ukončí používanie Lyncu a potom sa opäť prihlási.

Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu

Čo táto funkcia ponúka: funkcia Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu umožňuje zdieľať zobrazenie obrazovky počítača alebo program, ktorý máte spustený, s ostatnými účastníkmi konverzácie v rámci Lyncu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: keď spustíte zdieľanie, v závislosti od toho, čo zdieľate, všetci účastníci konverzácie budú môcť vidieť monitor alebo monitory, celú pracovnú plochu alebo vybratý program na obrazovke vášho počítača. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: funkciu zdieľania pracovnej plochy alebo programu môžete použiť na spoluprácu s účastníkmi konverzácie.

Výber a ovládanie:

Spustenie zdieľania pracovnej plochy v novej konverzácii Lyncu:

 1. V zozname Kontakty ukázaním na obrázok kontaktu alebo ikonu prítomnosti zobrazte kartu kontaktu.

 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť ďalšie možnosti interakcie s touto osobou.

 3. Kliknite na ponuku Zdieľať a potom na položku Pracovná plocha.

Spustenie zdieľania pracovnej plochy počas prebiehajúcej konverzácie Lyncu:

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Zdieľať.

 2. V ponuke kliknite na položku Pracovná plocha, na príslušný monitor (ak máte viac než jeden monitor) alebo na položku Program, ak chcete vybrať jeden alebo viac programov.

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy alebo programu:

 1. Kliknite na položku Zastaviť zdieľanie na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky.

Dôležité: Dokumenty alebo obrázky otvorené na vašej pracovnej ploche chránené softvérom na správu digitálnych prístupových práv môžu uvidieť ostatní, s ktorými zdieľate svoju pracovnú plochu počas konverzácie v Lyncu.

Ovládanie zdieľania pracovnej plochy alebo programu

Čo táto funkcia ponúka: funkcia zdieľania ovládania vám umožňuje udeliť právo ovládania vašej pracovnej plochy alebo programu inej osobe, ktorá tiež používa klienta Lync v inom počítači.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: keď udelíte právo ovládania inej osobe, táto osoba bude môcť ovládať váš počítač alebo vybratý program a vykonávať zmeny prostredníctvom vlastnej klávesnice a myši, akoby priamo používala váš počítač. Vy a ostatní účastníci konverzácie v Lyncu uvidíte tieto zmeny v reálnom čase. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: pomocou funkcie zdieľania ovládania môžete iným účastníkom konverzácie umožniť ovládať vašu pracovnú plochu alebo programy podľa toho, čo zdieľate, zatiaľ čo vy a ostatní účastníci budete tieto úkony sledovať.

Výber a ovládanie: ak chcete zdieľať ovládanie svojej pracovnej plochy s osobou z konverzácie, postupujte takto:

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Zdieľať a potom nastavte požadované zdieľanie (napríklad pracovnej plochy).

 2. V ponuke Odovzdať ovládanie na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky vyberte osobu, ktorej chcete umožniť ovládanie.

Ak chcete prevziať ovládanie pracovnej plochy od vzdialeného účastníka, postupujte takto:

 1. Kliknite na ponuku Odovzdať ovládanie na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky.

 2. Kliknite na položku Prevziať ovládanie.

Záchranné služby (911)

Čo táto funkcia ponúka: ak je funkcia záchranných služieb povolená podnikovým správcom, umožňuje Lyncu prenášať informácie o umiestnení po vytočení čísla záchranných služieb (napríklad 911 v USA) k záchrannej službe. Podnikový správca môže volanie na číslo záchrannej služby obmedziť na miesto vášho pracoviska, mali by ste teda od svojho správcu žiadať informácie o tom, v akom rozsahu je funkcia volania na číslo záchrannej služby k dispozícii. Ak je funkcia povolená, informácie o umiestnení prenášané k pracovníkom záchranných služieb predstavujú informácie, ktoré podnikový správca priradil k vášmu umiestneniu (napríklad číslo kancelárie) a zadal do databázy umiestnení, alebo (ak umiestnenie nie je k dispozícii) umiestnenie, ktoré ste mohli zadať do poľa umiestnenia manuálne. Ak vytočíte číslo záchranných služieb, pričom používate Lync prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia na mieste svojho pracoviska, informácie o umiestnení prenesené k záchrannej službe budú predstavovať iba približné umiestnenie, pretože sa použije umiestnenie konkrétneho bezdrôtového koncového bodu, s ktorým počítač komunikuje. Informácie o umiestnení tohto bezdrôtového koncového bodu sú navyše zadávané manuálne podnikovým správcom, a preto informácie o umiestnení prenášané k pracovníkom záchranných služieb nemusia obsahovať vaše skutočné umiestnenie. Na úplnú funkčnosť vyžaduje táto funkcia poskytovanie služby smerovania v podniku certifikovanými poskytovateľmi riešení. Táto služba je k dispozícii len v USA.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: informácie o umiestnení získané Lyncom predstavujú automatické informácie o umiestnení dodané serverom informácií o umiestnení alebo informácie o umiestnení, ktoré ste zadali manuálne do poľa umiestnenia. Tieto informácie o umiestnení sú uložené v pamäti vášho počítača, takže pri zadaní čísla záchranných služieb sa prenášajú s hovorom s cieľom smerovania na príslušného poskytovateľa záchranných služieb a poskytnutia vášho približného umiestnenia. Umiestnenie možno tiež odoslať cez okamžitú správu na číslo lokálneho operátora pre tiesňové volania. V prípade tiesňových volaní bude záznam s podrobnosťami hovoru obsahovať informácie o vašom umiestnení. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: informácie o umiestnení sa používajú na smerovanie hovoru k príslušnému poskytovateľovi záchranných služieb a na vyslanie pracovníkov záchranných služieb. Tieto informácie možno tiež odoslať podnikovému operátorovi pre tiesňové volania ako oznámenie obsahujúce umiestnenie volajúceho a informácie na spätné volanie.

Výber a ovládanie:

Táto funkcia je predvolene vypnutá a aktivovať ju môže len podnikový správca. Zistite u podnikového správcu, či je táto funkcia k dispozícii. Vy sami nemáte žiadnu možnosť zistiť, či sa umiestnenie získava automaticky alebo je prenesené k dispečerom záchrannej služby pri uskutočnení tiesňového volania.

Ak sa umiestnenie nezískava automaticky, môže vám byť poskytnutá možnosť zadať umiestnenie manuálne a môžete dostať upozornenie, aby ste to urobili. Upozornenie sa môže zrušiť, na základe politiky sa však môže vyžadovať vaše potvrdenie, že ste sa rozhodli umiestnenie nezadať.

Umiestnenie.

Čo táto funkcia ponúka: vypočítajú sa informácie o umiestnení a časovom pásme, ktoré sa zdieľajú s ostatnými používateľmi cez funkciu prítomnosti. Informácie o umiestnení sa môžu tiež použiť pre záchranné služby, ako je popísané vo vyššie uvedenej časti Záchranné služby. Ak aktivujete režim ochrany osobných údajov (ako je popísané v časti Režim ochrany osobných údajov), informácie o umiestnení sa budú zdieľať, ako je popísané v danej časti.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: údaje o vašom geografickom umiestnení sa zhromažďujú prostredníctvom jedného z dvoch mechanizmov: údaje zadáte manuálne alebo údaje o umiestnení poskytne programu Lync podnikový server informácií o umiestnení. Z operačného systému Windows v počítači sa navyše načíta vaše časové pásmo. Zhromaždené údaje o umiestnení tvorí reťazec s popisom a formátované údaje adresy. Za popis sa považuje každý reťazec, ktorý pomáha informovať iných používateľov o vašom umiestnení (napríklad Domov alebo Práca), pričom formátované údaje adresy predstavujú skutočnú adresu, na ktorej vás môžu nájsť (napríklad Hlavná ulica 123, 123 45 Horné Vyšné, Slovensko). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: údaje popisu umiestnenia a časového pásma sa zdieľajú cez funkciu prítomnosti v Lyncu podľa spôsobu konfigurácie ochrany osobných údajov pre funkciu prítomnosti. Tieto informácie sa zobrazujú na karte kontaktu používateľa. Formátovaná adresa alebo skutočná adresa sa prostredníctvom funkcie prítomnosti nezdieľa.

Výber a ovládanie:

Ak podniková administrácia aktivovala zdieľanie umiestnenia a na základe konfigurácie vám umožňuje zobrazenie používateľského rozhrania s kompletným umiestnením, prostredníctvom poľa Umiestnenie a ponuky v hornej časti hlavného okna Lyncu budete mať k dispozícii tieto ovládacie prvky:

 1. Nastaviť umiestnenie: manuálne môžete upraviť textový reťazec zdieľaný v rámci funkcie prítomnosti (popis umiestnenia).

 2. Zobrazovať moje umiestnenie kontaktom: prepínač zapnutia a vypnutia, ktorý ovláda zdieľanie jednotlivých údajov o umiestnení v rámci funkcie prítomnosti. Zdieľanie umiestnenia pre záchranné služby sa neovplyvní.

Prílohy schôdze

Čo táto funkcia ponúka: môžete zdieľať súbory s účastníkmi schôdze tak, že ich nahráte ako prílohy.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: prílohy sa ukladajú na serveri Lync Server podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Používatelia môžu nahrávať prílohy. Prílohy môže stiahnuť používateľ alebo iní účastníci schôdze. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: informácie obsiahnuté v nahratých prílohách schôdze sa zdieľajú s ostatnými účastníkmi schôdze v Lyncu.

Výber a ovládanie: prezentujúci môžu obmedziť dostupnosť príloh v závislosti od rolí účastníkov schôdze (organizátor, prezentujúci, každý). Ak príloha nie je k dispozícii, nezobrazí sa v zozname príloh.

Telefonické pripojenie k schôdzi

Čo táto funkcia ponúka: funkcia Telefonické pripojenie k schôdzi umožňuje používateľom Lyncu prítomným na schôdzi pridať k existujúcej schôdzi so zvukom a videom (AV) číslo verejnej telefónnej siete (PSTN).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: keď používatelia PSTN čísla pozvaní na schôdzu AV (audio/video) prijmú hovor, zobrazí sa im identifikácia volajúceho organizátora schôdze AV (nie identifikácia volajúceho účastníka, ktorý ich ku schôdzi pridal). Používatelia PSTN čísla budú po prijatí hovoru okamžite pripojení k schôdzi.

Použitie informácií: používateľovi PSTN čísla pozývanému na schôdzu sa odošle organizátorova identifikácia volajúceho.

Výber a ovládanie: pre túto funkciu neexistujú žiadne ovládacie prvky používateľa ani podnikového správcu. Ak je to možné, pred pridaním používateľov PSTN čísla by ste mohli odoslať používateľom PSTN čísla okamžitú správu alebo e-mail a opýtať sa, či súhlasia s pripojením k schôdzi AV, aby boli o pripojení k schôdzi AV informovaní. Používatelia PSTN čísla by sa mohli tiež rozhodnúť hovor neprijať.

Spravované API rozhranie Lyncu 2010

Čo táto funkcia ponúka: spravované API rozhranie Lyncu 2010 umožňuje programom tretích strán prístup ku klientovi Lync a interakciu s ním s cieľom rozšíriť možnosti používania Lyncu. Programy tretích strán zahŕňajú programy vytvorené dodávateľmi alebo spoločnosťou Microsoft (napríklad Outlook a iné aplikácie v rámci balíka Microsoft Office).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: informácie sprístupnené aplikáciám tretích strán cez spravované API rozhranie Lyncu zahŕňajú všetky osobné údaje, ktoré možno zobraziť v rámci používateľského rozhrania Lyncu. Informácie môžu zahŕňať umiestnenie používateľa, telefónne čísla, pracovnú funkciu, zoznam kontaktov (vrátane telefónnych čísel a iných podrobností), osobnú poznámku, stav činnosti a aktuálne konverzácie a ich obsah.

Použitie informácií: programy používajúce spravované API rozhranie Lyncu používajú údaje v rámci relácie Lyncu na poskytovanie vylepšených alebo doplnkových funkcií koncovým používateľom. Použitie týchto údajov však závisí od uváženia programov tretích strán, ktoré by mali poskytnúť vlastné prehlásenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa toho, akým spôsobom chcú tieto údaje používať.

Výber a ovládanie:

Programy tretích strán používajúce spravované API rozhrania Lyncu sa dajú rozdeliť do troch kategórií: programy v počítači (t. j. lokálne nainštalované), programy hosťované na webe a programy rozširujúce Lync (programy vložené v rámci okna konverzácie používateľského rozhrania Lyncu). Ovládanie prístupu tretích strán k údajom je pre jednotlivé kategórie rozličné:

Programy v počítači (lokálne nainštalované): programy v počítači inštalujete sami alebo ich inštaluje iný správca lokálneho počítača. Tieto programy budú mať vždy prístup k údajom používateľa cez spravované API rozhranie Lyncu. Ako vždy – neinštalujte žiadne programy, ktorým nedôverujete.

Programy hosťované na webe: programy hosťované na internete alebo na intranete môžu tiež získať prístup k údajom používateľa cez spravované API rozhranie Lyncu. Ak sa chcete uchrániť pred tým, aby prístup k vašim údajom získali bez vášho vedomia neželané programy, takéto programy musia byť hosťované doménou/URL adresou, ktorá bola pridaná správcom lokálneho počítača do zoznamu dôveryhodných lokalít Internet Exploreru.

Programy rozširujúce Lync: v Lyncu môžu vývojári rozšíriť možnosti používania Lyncu vložením programu do okna konverzácie Lyncu. Tento program môže tiež získať prístup k údajom v Lyncu cez spravované API rozhranie Lyncu. Platí to len pre rozširujúce programy, ktoré boli registrované pre klienta Lync správcom lokálneho počítača. Takýto úkon registrácie zároveň udeľuje programu prístup k spravovanému API rozhraniu Lyncu.

Špeciálne ovládanie pre názov umiestnenia: na vylepšenie ochrany má správca systému možnosť povoliť, zablokovať alebo nechať rozhodnúť koncového používateľa o povolení alebo zablokovaní prístupu programov tretích strán k poľu Názov umiestnenia v programe Lync. Predvolene je prístup k umiestneniu pre programy tretích strán k dispozícii. Tieto nastavenia môžete ovládať takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné prejdite na položku Správca osobných informácií.

 3. Podľa potreby zmeňte začiarnutie začiarkavacích políčok.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Doplnok schôdzí online pre Outlook

Čo táto funkcia ponúka: toto je doplnok pre Outlook nainštalovaný v rámci Lyncu, ktorý umožňuje používateľom plánovať a prispôsobovať schôdze online.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: v počítači sa uložia nižšie uvedené informácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

 • meno organizátora,

 • mená účastníkov,

 • mená prezentujúcich,

 • zoznam e-mailových adries,

 • predmet schôdze a ďalšie informácie o schôdzi (ako napríklad čas začatia a ukončenia, identifikácia konferencie, prístupový kód a informácie pre používateľa z aplikácie Conference Auto Attendant a od poskytovateľa služby zvukovej konferencie),

 • všetky adresy proxy používateľa v rámci servera Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy v službe Exchange Unified Messaging (UM) a URI identifikátory hlasovej schránky vo formáte SIP a pre telefón a službu Exchange UM),

 • informácie o mieste konania schôdze.

Použitie informácií:

Vyššie uvedené informácie sa použijú na naplánovanie schôdze a príslušné zapisovanie do denníka, ako je popísané v časti Zapisovanie do denníka na strane klienta. Pri plánovaní sa údaje spracujú v pamäti a na umožnenie rýchleho prístupu sa uložia v databáze Registry lokálneho počítača.

Poznámka:  Údaje sa zdieľajú so spravovaným rozhraním API programu Lync a so serverom Lync.

Výber a ovládanie:

Zapisovanie do denníka je predvolene vypnuté. Ak podnik povoľuje zapisovanie do denníka, aktiváciu a deaktiváciu zapisovania do denníka môžete ovládať v rámci časti Možnosti -> Zapisovanie do denníka.

Prenos súborov prostredníctvom technológie typu peer to peer

Čo táto funkcia ponúka: používatelia Lyncu môžu medzi sebou vzájomne prenášať súbory v dvojstranných konverzáciách formou okamžitých správ (nie v schôdzach).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: súbor sa prenáša priamo medzi klientmi Lyncu. Používatelia vyberú inicializáciu prenosu súboru a súbor, ktorý sa má preniesť. Príjemca súboru musí explicitne súhlasiť s prijatím súboru. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: funkcia prenosu súborov prostredníctvom technológie typu peer-to-peer umožňuje používateľom vzájomné odosielanie súborov v reálnom čase počas konverzácie formou okamžitých správ.

Výber a ovládanie:

Podnikový správca môže túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať pre ľubovoľných alebo všetkých používateľov. Máte možnosť povoliť alebo odmietnuť požiadavku na prenos súboru od iného používateľa.

Osobný obrázok

Čo táto funkcia ponúka: funkcia Osobný obrázok umožňuje zobrazenie vášho osobného obrázka, ako aj obrázkov ostatných osôb v rámci vášho podniku.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: predvoľba zdieľania vášho osobného obrázka sa zaznamená pri zobrazovaní aj zdieľaní obrázka vrátane jeho webovej adresy. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Používanie informácií: Informácie sa používajú na prispôsobenie prostredia a zdieľanie vášho obrázka s ostatnými používateľmi.

Výber a ovládanie:

Správca podniku má k dispozícii tieto ovládacie prvky:

 • Ovládanie, či používatelia zdieľajú obrázky predvolene alebo nie. Toto nastavenie môžete prepísať.

 • Ovládanie maximálnej veľkosti obrázka, ktorú môže stiahnuť každý používateľ.

 • Ovládanie povolených druhov obrázkov.

Vy máte k dispozícii tieto ovládacie prvky predvoľby osobného obrázka:

 • Zobraziť fotografie kontaktov: ovládanie zobrazenia obrázkov v Lyncu.

 • Nezobrazovať môj obrázok: publikovanie hodnoty v stave prítomnosti, ktorá spôsobí, či sa osobám zobrazujúcim váš stav prítomnosti zobrazí alebo nezobrazí váš obrázok. Ak kontakty nedostanú túto hodnotu v stave prítomnosti, vrátia sa k predvolenému nastaveniu správcu (pozrite vyššie).

 • Predvolený podnikový obrázok: ak podnik poskytuje mechanizmus na úpravu obrázka v službe Active Directory, potom môžete zmeniť obrázok v službe Active Directory a zmeny sa prejavia v Lyncu do 48 hodín. Lync má tiež prepojenie na váš profil na osobnej lokalite v Microsoft SharePointe a zmeny tohto obrázka môžu mať v závislosti od konfigurácie správcu vplyv na službu Active Directory.

Prítomnosť a kontaktné informácie

Čo táto funkcia ponúka: funkcia Prítomnosť a kontaktné informácie umožňuje prístup k zverejneným informáciám o ostatných používateľoch (v rámci organizácie i mimo nej) a poskytuje ostatným používateľom prístup k informáciám zverejneným o vás, ako sú napríklad stav, funkcia, telefónne číslo, umiestnenie a poznámky. Správca môže nakonfigurovať aj integráciu s Outlookom a serverom Exchange, aby ste mohli zobrazovať správy Mimo pracoviska a ďalšie informácie o stave (napríklad o schôdzi naplánovanej v outlookovom kalendári).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: pomocou svojej prihlasovacej adresy a hesla sa pripájate k programu Lync Server. Spoločne so správcom môžete zverejňovať informácie o stave svojej prítomnosti a kontaktné informácie, ktoré budú priradené k vášmu prihláseniu. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: ostatné programy a používatelia Lyncu budú mať prístup k informáciám o vašej prítomnosti a kontaktoch, aby mohli zistiť váš zverejnený stav a informácie na zlepšenie vzájomnej komunikácie.

Výber a ovládanie: môžete vybrať informácie, ktoré sa o vás zverejnia. Správca môže tiež nakonfigurovať zverejnené informácie vo vašom mene. Ak správca nedeaktivoval vašu možnosť ovládania zverejnených informácií, nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné zadajte v časti Moje konto svoju prihlasovaciu adresu. Môžete použiť tlačidlo Spresniť a zadať názov servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 3. Na karte Telefóny si môžete pozrieť informácie o telefónnych číslach, ktoré zverejnil správca. Môžete zadať aj ďalšie čísla a rozhodnúť sa, či sa majú zverejniť ostatným používateľom.

 4. Ak podnikový správca aktivoval režim ochrany osobných údajov, môžete zmeniť nastavenie na zdieľania vášho stavu prítomnosti s kontaktmi vo vašom zozname kontaktov uskutočnením príslušného výberu na karte Stav.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Môžete nastaviť aj vzťahy na ochranu osobných údajov a určiť, ktoré informácie a úrovne prítomnosti sa majú zobraziť jednotlivým používateľom. Postupujte takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakt.

 2. Kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov.

 3. Kliknite na požadovanú úroveň prístupu používateľa.

Ankety

Čo táto funkcia ponúka: používatelia Lyncu môžu uskutočňovať ankety a zhromažďovať anonymné odpovede od účastníkov počas online schôdzí a konverzácií.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: jednotlivé hlasovania sú anonymné. Súhrnné výsledky ankety sa zobrazia všetkým prezentujúcim a ľubovoľný prezentujúci ich môže zobraziť všetkým účastníkom. Prieskumy sa ukladajú v programe Lync Server podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: funkcia ankiet umožňuje prezentujúcim rýchlo zistiť predvoľby účastníkov a vylepšuje spoluprácu.

Výber a ovládanie:

 • Prezentujúci môžu na základe rolí účastníkov (organizátor, prezentujúci, každý) obmedziť dostupnosť ankety v čase, keď sa anketa nezobrazuje všetkým účastníkom. Ak k ankete nemáte prístup, nebude sa zobrazovať v zozname obsahu, pokiaľ sa práve nezdieľa, a nebudete ju môcť uložiť vo svojom počítači.

 • Prezentujúci môžu kedykoľvek otvoriť alebo uzavrieť anketu pre hlasovanie a vymazať jej výsledky.

Spolupráca s PowerPointom

Čo táto funkcia ponúka: používatelia Lyncu môžu počas konverzácie alebo online schôdze zobraziť powerpointové prezentácie alebo k nim pridať komentár.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie:

Všetky spôsoby použitia tejto funkcie sú určené vašimi akciami – či už nahráte powerpointovú prezentáciu, komentujete ju alebo ňou prechádzate. Každý súbor prezentovaný v rámci konverzácie alebo na schôdzi sa bude prenášať ku všetkým účastníkom schôdze, ktorí ho budú môcť načítať priamo z priečinka vo svojom počítači. Vlastník súboru alebo prezentujúci môže ostatným používateľom zakázať uloženie súboru, ale toto nastavenie neobmedzí možnosť načítania ani zobrazenia súboru.

Powerpointové súbory sa uchovávajú na serveri Lync Server v súlade s politikami uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: spolupráca s PowerPointom pomáha účastníkom konverzácie poskytovať efektívne prezentácie a získavať odozvu.

Výber a ovládanie:

 • Prezentujúci môžu obmedziť oprávnenia na komentovanie podľa roly účastníka (Iba prezentujúci, Každý, Žiadne) takto:

  1. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdze v okne konverzácie kliknite na položku Možnosti schôdze.

  2. V časti Oprávnenia kliknite v rozbaľovacom zozname Oprávnenia na komentovanie na požadovanú možnosť.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Prezentujúci môžu účastníkom zakázať zobrazenie snímok, ktoré sa práve neprezentujú, takto:

  1. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdze kliknite na položku Možnosti schôdze.

  2. V časti Oprávnenia kliknite v rozbaľovacom zozname Zobraziť súkromne na požadovanú možnosť.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Vyberte upozornenie a sem zadajte text. Môžete tiež nastaviť jeho vlastnosť AlertPosition.

Poznámka: toto oprávnenie je možné nastaviť podľa roly účastníka (Iba prezentujúci, Každý, Žiadne).

 • Prezentujúci môžu obmedziť dostupnosť powerpointovej prezentácie podľa roly účastníka (organizátor, prezentujúci, každý) v čase, keď sa prezentácia nezdieľa. Ak powerpointová prezentácia nie je k dispozícii, nezobrazí sa v zozname obsahu, pokiaľ sa práve nezdieľa, a nemožno ju uložiť do počítača.

Režim ochrany osobných údajov

Čo táto funkcia ponúka: režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré vám umožňuje zdieľať informácie o prítomnosti (napríklad Online, Nemám čas, Nerušiť atď.) iba s kontaktmi uvedenými vo vašom zozname kontaktov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: po povolení režimu ochrany osobných údajov Lync prejde do režimu, v ktorom môžete prepnúť používateľské nastavenia tak, aby sa informácie o vašej prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými vo vašom zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: spôsob zdieľania údajov o prítomnosti je určený nastavením tohto režimu.

Výber a ovládanie:

 • Ak je na serveri prostredníctvom nastavenia správcu aktivovaný režim ochrany osobných údajov, na karte Stav v dialógovom okne Možnosti môžete vybrať, či sa váš stav prítomnosti má zobrazovať každému (štandardný režim) alebo iba vašim kontaktom (režim ochrany osobných údajov).

 • Ak je na serveri prostredníctvom nastavenia správcu aktivovaný štandardný režim, nemôžete prejsť do režimu ochrany osobných údajov. Môžete však vopred explicitne nesúhlasiť s režimom ochrany osobných údajov a ak sa správca neskôr rozhodne prejsť do režimu ochrany osobných údajov, pri prihlásení do Lyncu do tohto režimu neprejdete.

Nahrávanie

Čo táto funkcia ponúka

Táto funkcia umožňuje prezentujúcim zaznamenávať všetky aspekty relácie v Lyncu vrátane osôb, ktoré sa pripojili k schôdzi, zvuku, videu a obsahu, ako napríklad konverzácie formou okamžitých správ, zdieľanie programov, powerpointové prezentácie, ankety, podklady a tabule. Keď organizátor alebo iní prezentujúci pozastavia alebo celkom zastavia nahrávanie záznamu, neovplyvní to nahrávanie ostatných záznamov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie:

Ak sa prezentujúci rozhodnú nahrávať záznam, bude uložený v ich počítači. Doplnkové videosúbory generované pri nahrávaní záznamu sa predvolene uložia do lokálneho počítača prezentujúceho, ale prezentujúci, ktorý nahráva záznam, môže vybrať aj ich ukladanie do iného počítača. Ak používatelia nahrajú k schôdzi obsah, pridelí sa povolenie na pridanie obsahu do záznamov vytvorených týmito alebo inými používateľmi.

Ak sa počas fázy zverejňovania záznamu vyskytnú zlyhania, je možné, že do záznamu boli neúmyselne zahrnuté údaje zachytené v čase pozastaveného nahrávania záznamu. Ak ľubovoľná časť fázy zverejňovania zlyhá (v aplikácii Správca záznamov sa zobrazí stav Upozornenie), záznamy by nemali byť distribuované iným používateľom ani v prípade, že je možné ich určitým spôsobom prehrať.

Použitie informácií:

Záznam môže prehrať každý používateľ, ktorý má prístup k umiestneniu, v ktorom je záznam uložený.

Výber a ovládanie:

Možnosť nahrávania záznamov je predvolene vypnutá a musí ju zapnúť podnikový správca. Ak je pre schôdze táto funkcia zapnutá, nahrávanie záznamu môže spustiť ktorýkoľvek z prezentujúcich na schôdzi. Keď prezentujúci zapne nahrávanie záznamu, účastníkom s kompatibilnými klientmi a zariadeniami sa rozpošle upozornenie na spustenie nahrávania. Účastníci nahrávanej relácie, ktorí používajú nekompatibilného klienta alebo zariadenie, budú nahrávaní, avšak nedoručí sa im upozornenie na spustenie nahrávania.

Medzi nekompatibilných klientov patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Medzi nekompatibilné zariadenia patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Bez ohľadu na použité zariadenie alebo klienta nebude účastník upozornený na spustenie nahrávania, ak počas schôdze alebo konverzácie používa video v režime celej obrazovky, a to až dovtedy, kým sa nevráti do okna konverzácie.

Hľadanie podľa schopností

Čo táto funkcia ponúka: táto funkcia umožňuje vyhľadať v podniku osoby prostredníctvom ľubovoľnej vlastnosti uvedenej v Microsoft SharePointe (napríklad mena, e-mailovej adresy, schopností, oblasti odborného pôsobenia atď.). Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že podnikový správca nasadil SharePoint a zapol integráciu Lyncu a SharePointu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: vyhľadávací dotaz zadaný v Lyncu sa odošle na podnikový server SharePoint. Odpoveď zo SharePointu sa spracuje v Lyncu a zobrazia sa výsledky hľadania a súvisiace informácie. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: informácie zadané používateľom sa odošlú do SharePointu na získanie výsledkov hľadania, ktoré sa zobrazia v Lyncu.

Výber a ovládanie:

Túto funkciu aktivujú a deaktivujú správcovia servera Lync.

Zjednotené ukladanie kontaktov

Čo táto funkcia ponúka: zjednotený zoznam kontaktov sa skladá z troch hlavných funkcií:

 • Zlúčenie pri vyhľadávaní – táto funkcia zlúči váš globálny zoznam adries (GAL) s osobnými kontaktmi Outlooku, takže pri vyhľadávaní daného kontaktu sa vo výsledkoch hľadania zobrazí iba jeden záznam.

 • Zlúčenie kontaktov – táto funkcia spája kontaktné informácie v záznamoch Outlooku a v globálnom zozname adries prostredníctvom zodpovedajúcej e-mailovej adresy alebo identifikátorov prihlásenia. Pri zistení zhody Lync spojí údaje z troch zdrojov údajov (Outlook, globálny zoznam adries a funkcia prítomnosti). Tieto spojené údaje sa zobrazia v rôznych súčastiach používateľského rozhrania vrátane výsledkov hľadania, zoznamu kontaktov a karty kontaktu.

 • Vytvorenie kontaktov Outlooku pre kontakty Lyncu (synchronizácia kontaktov) – ak má používateľ k dispozícii poštovú schránku programu Microsoft Exchange Server 2010 alebo novšej verzie, Lync vytvorí kontakty Outlooku pre všetky kontakty používateľa v predvolenom priečinku kontaktov. Vytvorením kontaktu Outlooku pre každý kontakt Lyncu môže používateľ získať prístup k informáciám o kontaktoch Lyncu v Outlooku, službe Outlook Web Access a v mobilných zariadeniach umožňujúcich synchronizáciu kontaktov s programom Exchange.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Lync spája kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a Outlooku. Tieto informácie sa používajú interne v Lyncu. Pri vytváraní kontaktov Outlooku bude Lync zapisovať kontaktné informácie (informácie o prítomnosti, informácie služby Active Directory a Outlooku) do programu Exchange. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: v používateľskom rozhraní Lyncu sa zobrazujú kontaktné informácie z funkcie prítomnosti, služby Active Directory a Outlooku (zoznam kontaktov, karta kontaktu, výsledky hľadania atď). Tieto informácie tiež môžu byť zapisované do programu Exchange pri synchronizácii kontaktov (tretia položka v predchádzajúcom zozname).

Výber a ovládanie:

Synchronizáciu kontaktov môžete aktivovať alebo deaktivovať takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné v časti Správca osobných informáciízmeňte podľa potreby začiarnutie políčok.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosť pre používateľov – možnosť pre používateľov Microsoft Exchange alebo Microsoft Outlook je dostupná v časti Správca osobných informácií v dialógovom okne Lync – možnosti.

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Čo táto funkcia ponúka: Lync umožňuje zlepšiť kvalitu hovoru poskytovaním upozornení v prípade, že sa počas hovoru zistia problémy so zariadením, sieťou alebo počítačom.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: ak v zariadení používate nastavenie, ktoré spôsobuje nižšiu kvalitu zvuku počas hovoru (napríklad vzniká ozvena alebo šum), v Lyncu sa zobrazí pre vás aj pre ostatných účastníkov hovoru informácia, že nastavenie vášho zariadenia znižuje kvalitu hovoru. Ostatným účastníkom sa zobrazí iba upozornenie, že používate zariadenie, ktoré spôsobuje nízku kvalitu zvuku. Nevedia však, aké zariadenie používate. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: informácie odoslané iným účastníkom hovoru pomáhajú zlepšiť kvalitu hovoru. Prezentujúci môžu napríklad stlmiť vašu linku, ak sa hovoru zúčastňujete iba ako poslucháč.

Výber a ovládanie: v Lyncu nie je možné vypnúť upozornenia na kvalitu hovoru.

Spolupráca s tabuľou

Čo táto funkcia ponúka: táto funkcia umožňuje zdieľať v Lyncu virtuálne tabule a pridať k nim anotáciu počas schôdzí a online konverzácií.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: komentáre na tabuliach sa zobrazia všetkým účastníkom. Tabule sa uchovávajú na serveri Lync Server v súlade s politikami uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: funkcia tabule umožňuje účastníkom schôdze napríklad spoluvytvárať nápady a diskutovať o nich, zapisovať poznámky, a tak vylepšuje spoluprácu.

Výber a ovládanie:

Prezentujúci môžu obmedziť dostupnosť tabule na základe rolí účastníkov (organizátor, prezentujúci, každý) v čase, keď sa tabuľa nezobrazuje všetkým účastníkom. Ak používateľ nemá k tabuli prístup, tabuľa sa nebude zobrazovať v jeho zozname obsahu a nebude ju môcť uložiť vo svojom počítači.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×