Dostupné typy grafov v Office

Pri tvorbe grafu v excelovom hárku, vo wordovom dokumente alebo v powerpointovej prezentácii máte mnoho možností. Či už použijete graf odporúčaný pre vaše údaje alebo graf, ktorý vyberiete zo zoznamu všetkých grafov, môže sa vám hodiť viac informácií o každom type.

Ak chcete začať vytvárať graf, kliknite sem.

Ak chcete zobraziť popis každého typu grafu, vyberte možnosť z nasledujúceho rozbaľovacieho zoznamu.

Údaje, ktoré sú usporiadané do stĺpcov alebo riadkov hárka, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. Stĺpcový graf zvyčajne zobrazuje kategórie pozdĺž vodorovnej osi (kategória) a hodnoty pozdĺž zvislej osi (hodnota) tak, ako je to znázornené v tomto grafe:

Skupinový stĺpcový graf

Typy stĺpcových grafov

 • Skupinový stĺpcový a priestorový skupinový stĺpcový   

  Skupinový stĺpcový a 3D skupinový stĺpcový graf

  Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch. Priestorový skupinový stĺpcový graf zobrazuje stĺpce v priestorovom formáte, no nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky). Tento graf použite v prípade kategórií, ktoré predstavujú:

  • Rozsahy hodnôt (napríklad počty položiek).

  • Špecifické stupnicové usporiadania (napríklad Likertova stupnica s možnosťami Rozhodne súhlasím, Súhlasím, Neutrálne, Nesúhlasím, Rozhodne nesúhlasím).

  • Názvy, ktoré nie sú v určenom poradí (napríklad, názvy položiek, geografické názvy alebo mená ľudí).

 • Skladaný stĺpcový a priestorový skladaný stĺpcový     Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných skladaných stĺpcoch. Priestorový skladaný stĺpcový graf zobrazuje skladané stĺpce v priestorovom formáte, no nevyužíva os hĺbky. Tento graf použite v prípade viacerých rad údajov a na zdôraznenie celkovej hodnoty.

  Skladaný stĺpcový a 3D skladaný stĺpcový graf

 • 100-percentný skladaný stĺpcový a priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový    100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch poskladaných tak, aby predstavovali 100 %. Priestorový 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje stĺpce v priestorovom formáte, no nevyužíva os hĺbky. Tento graf použite v prípade aspoň dvoch radov údajov a na zdôraznenie ich príspevkov k celku, a to najmä vtedy, keď je celková hodnota rovnaká v prípade každej kategórie.

  100 % skladaný stĺpcový a 3D 100 % skladaný stĺpcový graf

 • 3-D stĺpec    priestorové stĺpcové grafy používajú tri osi, ktoré môžete zmeniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky) a porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovných osí a osí hĺbky. Tento graf použite v prípade, ak chcete porovnať údaje v oboch kategóriách a radoch údajov.

  3D stĺpcový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi. Čiarové grafy môžu zobrazovať kontinuálne údaje v čase na osi s rovnomernou mierkou a sú preto ideálne na zobrazenie trendov vývoja údajov v rovnakých intervaloch, napríklad mesiacoch, štvrťrokoch alebo fiškálnych rokoch.

Čiarový graf so značkami

Typy čiarových grafov

 • Čiarové a čiarové so značkami    Čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendov v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

  Čiarový graf a čiarový graf so značkami

 • Skladané čiarové a skladané čiarové so značkami    Skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách.

  Skladaný čiarový graf a skladaný čiarový graf so značkami

 • Stopercentné skladané čiarové a stopercentné skladané čiarové so značkami    Stopercentné skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite stopercentný skladaný čiarový graf bez značiek.

  100 % skladaný čiarový graf a 100 % skladaný čiarový graf so značkami

 • Priestorový čiarový    Priestorové čiarové grafy zobrazujú každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

  3D čiarový graf

  Poznámky: 

  • Čiarové grafy sú najužitočnejšie v prípade viacerých radov údajov v grafe. Ak máte len jeden rad údajov, odporúčame namiesto toho použiť XY (závislosť) graf.

  • Skladané čiarové grafy vytvárajú súčet údajov, čo možno nie je výsledok, ktorý požadujete. Pravdepodobne nebude jednoduché zistiť, ktoré čiary sú skladané, preto môže byť namiesto tohto grafu vhodné použiť iný typ čiarového grafu alebo skladaný plošný graf.

Údaje, ktoré sú usporiadané v jednom stĺpci alebo riadku v hárku, možno vykresliť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rad údajov proporcionálne k súčtu položiek. údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Koláčový graf

Koláčový graf odporúčame použiť, ak:

 • máte len jeden rad údajov,

 • žiadna z hodnôt v údajoch nie je záporná,

 • takmer žiadna z hodnôt v údajoch nie je nulová,

 • nemáte viac než sedem kategórií, pričom všetky z nich predstavujú časti celého koláča.

Typy koláčových grafov

 • Koláčový a priestorový koláčový    Koláčové grafy zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

  Koláčový a 3D koláčový graf

 • Koláčový s čiastkovými výsekmi a koláčový s čiastkovými pruhmi    Koláčové grafy s čiastkovými výsekmi alebo koláčové grafy s čiastkovými pruhmi zobrazujú koláčové grafy s menšími hodnotami vysunutými do vedľajšieho koláčového alebo skladaného pruhového grafu, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie rozlíšiť.

  Koláčový graf s čiastkovými výsekmi a koláčový graf s čiastkovými pruhmi

Údaje, ktoré sú usporiadané iba v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, možno zobraziť v prstencovom grafe. Podobne ako koláčové grafy, aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku, ale môžu obsahovať viac než jeden rad údajov.

Prstencový graf

Typy prstencových grafov

 • Prstencový    Prstencové grafy zobrazujú údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  Prstencový graf

  Poznámka: V prstencových grafoch sa ťažšie orientuje. Namiesto toho možno budete chcieť použiť Skladané stĺpcové grafy alebo skladaný pruhový graf.

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe. Pruhové grafy zobrazujú vzájomné porovnanie jednotlivých položiek. V týchto grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi.

Pruhový graf

Pruhový graf odporúčame použiť, ak:

 • sú menovky osí dlhé,

 • sú zobrazené hodnoty trvania.

Typy pruhových grafov

 • Skupinový pruhový a priestorový skupinový pruhový    Skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v dvojrozmernom formáte. Priestorový skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nevyužíva os hĺbky.

  Skupinový pruhový a 3D skupinový pruhový graf

 • Skladaný pruhový a priestorový skladaný pruhový    Skladané pruhové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku vo forme dvojrozmerných pruhov. Priestorový skladaný pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nevyužíva os hĺbky.

  Skladaný pruhový a 3D skladaný pruhový graf

 • 100-percentný skladaný pruhový a priestorový 100-percentný skladaný pruhový    100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje dvojrozmerné pruhy, ktoré porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. Priestorový 100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje pruhy v priestorovom formáte, pričom nepoužíva os hĺbky.

  100 % skladaný pruhový a 3D 100 % skladaný pruhový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Plošné grafy možno použiť na zobrazenie zmeny za určité obdobie a zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Tieto grafy zobrazujú súčet zobrazených hodnôt a znázorňujú tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf

Typy plošných grafov

 • Plošný a priestorový plošný    Plošné grafy sa zobrazujú v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňujú trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Spravidla je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

  Plošný a 3D plošný graf

 • Skladaný plošný a priestorový skladaný plošný    Skladané plošné grafy zobrazujú trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie vo dvojrozmernom formáte. Priestorový skladaný plošný graf znázorňuje to isté, no plochy sú v ňom zobrazené v priestorovom formáte bez použitia osi hĺbky.

  Skladaný plošný a 3D skladaný plošný graf

 • Stopercentný skladaný plošný a priestorový stopercentný skladaný plošný    Stopercentné skladané plošné grafy zobrazujú trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorový stopercentný skladaný plošný graf znázorňuje to isté, no plochy sú v ňom zobrazené v priestorovom formáte bez použitia osi hĺbky.

  100 % skladaný plošný a 3D 100 % skladaný plošný graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov a riadkov, možno zobraziť v grafe XY (závislosť). Vložte hodnoty x do jedného riadka alebo stĺpca a potom zadajte príslušné hodnoty y do susedných riadkov alebo stĺpcov.

Graf XY (závislosť) obsahuje dve osi hodnôt: vodorovná (x) a zvislá (y) os hodnôt. Spája hodnoty x a y na jednotlivé údajové body a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo v klastroch. Grafy XY (závislosť) sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnávanie číselných hodnôt, ako sú napríklad vedecké, štatistické a inžinierske údaje.

Bodový graf

Závislý graf odporúčame použiť, ak:

 • chcete zmeniť rozsah vodorovnej osi,

 • chcete urobiť takúto os logaritmickou stupnicou,

 • hodnoty pre vodorovnú os nie sú rovnomerne rozmiestnené,

 • na vodorovnej osi existuje viac údajových bodov,

 • chcete upraviť nezávislé stupnice osí bodového grafu tak, aby zobrazovali viac informácií o údajoch zahŕňajúcich páry alebo zoskupené množiny hodnôt,

 • chcete zobraziť podobnosti medzi veľkou skupinou údajov namiesto rozdielov medzi údajovými bodmi,

 • chcete porovnávať množstvo údajov bez ohľadu na čas – čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Typy bodových grafov

 • Bodový    Tento graf zobrazuje údajové body bez spojníc a porovnáva páry hodnôt.

  Bodový graf

 • Bodový s hladkými čiarami a značkami a bodový s hladkými čiarami    Tento graf zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

  Graf XY (závislosť) s hladkými čiarami a značkami a graf XY (závislosť) s hladkými čiarami

 • Bodový s rovnými čiarami a značkami a bodový s priamkami    V tomto grafe sa zobrazujú priame spojovacie čiary medzi údajovými bodmi. Rovné čiary sa dajú zobraziť so značkami alebo bez nich.

  XY (závislosť) s priamkami a značkami a XY (závislosť) s priamkami

V bublinovom grafe je podobne ako v bodovom grafe pridaný tretí stĺpec, ktorý určuje veľkosť v ňom zobrazených bublín. Tieto bubliny predstavujú údajové body v rade údajov.

Bublinový graf

Typy bublinových grafov

 • Bublinový alebo 3-D bublinový    Oba tieto bublinové grafy namiesto množín dvoch hodnôt porovnávajú množiny troch hodnôt, pričom bubliny sú zobrazené vo dvojrozmernom alebo priestorovom formáte, a to bez použitia osi hĺbky. Tretia hodnota určuje veľkosť bublinovej značky.

  Bublinový a 3D bublinový graf

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe. Ako naznačuje ich názov, burzové grafy môžu znázorňovať pohyby cien akcií. Takýto graf však môže znázorňovať aj pohyby iných údajov, napríklad denných zrážok alebo teplôt v priebehu roka. Pri vytváraní burzového grafu nezabudnite údaje usporiadať v správnom poradí.

Ak napríklad chcete vytvoriť jednoduchý burzový graf typu maximum-minimum-koniec, údaje usporiadajte so záhlaviami stĺpcov zadanými v poradí maximum, minimum a koniec.

Burzový graf

Typy burzových grafov

 • Maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa tri rady hodnôt v tomto poradí: maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu maximum-minimum-koniec

 • Začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa štyri rady hodnôt v tomto poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec

 • Objem-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa štyri rady hodnôt v tomto poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

  Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec

 • Objem-začiatok-maximum-minimum-koniec    Tento burzový graf používa päť radov hodnôt v tomto poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

  Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Tento graf je užitočný, keď chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt. Povrchový graf môžete vytvoriť vtedy, keď kategórie aj rady údajov obsahujú číselné hodnoty.

Povrchový graf

Typy povrchových grafov

 • Priestorový povrchový    Tento graf poskytuje priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok, ktorý je natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov, ale označujú rozdiely medzi hodnotami.

  3D povrchový graf

 • Drôtený priestorový povrchový    Priestorový povrchový graf zobrazený bez farieb povrchu sa nazýva aj priestorový drôtený povrchový graf. Tento graf zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchovom grafe sa môže ťažšie orientovať, no dokáže zobraziť veľké množiny údajov omnoho rýchlejšie ako priestorový povrchový graf.

  Drôtený 3D povrchový graf

 • Obrysový graf    Obrysové grafy sú povrchové grafy po zobrazení zhora. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

  Obrysový graf

 • Obrys drôtu    Na základe vyššie uvedených grafov sa zobrazujú aj plošné grafy obrysových grafov. Bez farebných pásiem na povrchu sa v drôtenom grafe zobrazujú len čiary. Drôtové obrysové grafy sa nedajú jednoducho prečítať. Namiesto toho možno budete chcieť použiť priestorový povrchový graf.

  Drôtený obrysový graf

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, je možné vyniesť na radarový graf. Radarové grafy porovnávajú agregované hodnoty, ktoré predstavujú viaceré rad údajov.

Radarový graf

Typy radarových grafov

 • Radarový a radarový so značkami    Radarové grafy so značkami pre jednotlivé údajové body alebo bez nich zobrazujú zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

  Radarový graf a radarový graf so značkami

 • Radarový s výplňou    V radarovom grafe s výplňou je oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov, vyplnená farbou.

  Radarový graf s výplňou

Stromová mapa ponúka hierarchické zobrazenie údajov a jednoduché porovnávanie rôznych úrovní kategorizácie. Stromová mapa zobrazuje kategórie podľa farby a vzdialenosti a dokáže prehľadne ukázať veľké množstvo údajov, v ktorých by sa v iných typoch grafu ťažko orientovalo. Stromová mapa sa môže vykresliť v prípade, že hierarchická štruktúra obsahuje prázdne bunky, a stromové mapy sú vhodné na porovnávanie pomerov v rámci hierarchie.

Príklad stromového grafu v Office 2016 pre Windows

Poznámka: Stromové mapy nemajú žiadne podtypy.

Sunburst graf je ideálny na zobrazenie hierarchických údajov a môže sa vykresliť, keď v hierarchii nie sú k dispozícii prázdne bunky (prázdne). Každú úroveň hierarchie predstavuje jeden kruh, pričom kruh úplne vnútri je najvyššou úrovňou hierarchie. Lúčový graf bez hierarchických údajov (jedna úroveň kategórií) vyzerá podobne ako prstencový graf. Lúčový graf s viacerými úrovňami kategórií však zobrazuje, ako vonkajšie kruhy súvisia s vnútornými. Lúčový graf najlepšie zobrazuje rozdelenie jedného kruhu na jednotlivé časti.

Obrázok lúčového grafu v Office 2016 pre Windows

Poznámka: Lúčové grafy nemajú žiadne podtypy.

Údaje vykreslené v histograme zobrazujú frekvencie v rámci rozdelenia. Jednotlivé stĺpce histogramu sa nazývajú rozsahy a v záujme ďalšej analýzy údajov je možné meniť ich.

Ukážka histogramu

Typy histogramov

 • Histogram    Histogram zobrazuje rozdelenie údajov zoskupených do frekvenčných rozsahov.

  Histogram v podtype histogramu
 • Paretov graf    Paretov graf je triedený histogram, ktorý obsahuje stĺpce zoradené v zostupnom poradí a riadok predstavujúci celkový kumulatívny percentuálny podiel.

  Podtyp Paretovho grafu v dostupných histogramoch

Pole a graf metly znázorňuje rozdelenie údajov na kvartil, čím sa zvýrazňujú stredné a odľahlé hodnoty. Polia môžu mať čiary, ktoré sa rozširujú zvislo s názvom "fúzy". Tieto čiary označujú variabilitu mimo horného a dolného kvartil a ktorékoľvek miesto mimo týchto čiar alebo whisky sa považuje za odľahlé. Tento typ grafu použite v prípade, že existuje viacero množín údajov, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú.

Vzorový škatuľový graf

Poznámka: Škatuľové grafy nemajú žiadne podtypy.

Vodopádový graf zobrazuje medzisúčet finančných údajov počas pridávania alebo odčítania hodnôt. Pomocou tohto grafu môžete porozumieť tomu, aký účinok má na počiatočnú hodnotu rad kladných a záporných čísel. Stĺpce sú farebne odlíšené, preto je veľmi jednoduché rozlíšiť kladné čísla od záporných.

Príklad vodopádového grafu

Poznámka: Vodopádové grafy nemajú žiadne podtypy.

Lievikové grafy zobrazujú hodnoty v rámci viacerých etáp v procese.

Lievikový graf znázorňujúci predajný kanál. Etapy sú uvedené v prvom stĺpci, hodnoty v druhom.

Hodnoty zvyčajne klesajú postupne, a preto pruhy pripomínajú lievik. Ďalšie informácie o lievikových grafoch nájdete tu.

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch a riadkoch, je možné zakresliť do rozbaľovacieho grafu. Kombinované grafy kombinujú dva alebo viaceré typy grafov, aby boli údaje zrozumiteľné, a to najmä v prípade, ak sú údaje rôznorodé. Zobrazuje sa s vedľajšou osou, tento graf sa ešte ľahšie číta. V tomto príklade sme použili stĺpcový graf na zobrazenie počtu domácností predávaných v období od januára do júna a potom použili riadokový graf, aby sa uľahčil čitateľom rýchlo identifikovať priemernú predajnú cenu o mesiac.

Kombinovaný graf s vedľajšou osou

Typy kombinovaných grafov

 • Skupinový stĺpcový – riadok a skupinový stĺpcový – riadok na vedľajšej osi    V tomto grafe s vedľajšou osou alebo bez nej sa v ňom kombinuje skupinový stĺpcový a čiarový graf, v ktorom sa zobrazujú niektoré rady údajov ako stĺpce a iné ako čiary v tom istom grafe.

  Skupinové stĺpcové grafy

 • Skladaný plošný – skupinový stĺpcový    Tento graf je kombináciou skladaného plošného a skupinového stĺpcového grafu a zobrazuje niektoré rady údajov ako skladané plochy a ďalšie rady údajov ako stĺpce v tom istom grafe.

  Skladaný plošný – skupinový stĺpcový graf

 • Vlastná kombinácia    Tento graf vám umožňuje skombinovať požadované grafy a zobraziť ich v tom istom grafe.

  Graf s vlastnou kombináciou

Na porovnanie hodnôt a zobrazenie kategórií v jednotlivých geografických oblastiach môžete použiť kartogram. Je užitočný, ak vaše údaje obsahujú geografické oblasti, ako napríklad krajiny alebo oblasti, štáty, okresy alebo poštové smerovacie čísla.

Napríklad krajiny podľa populácie používajú hodnoty. Hodnoty predstavujú celkový počet obyvateľov v každej krajine, pričom každý z nich je zobrazený s použitím prechodového spektra dvoch farieb. Farba každej oblasti je diktovaná umiestnením na základe toho, kde sa v celom spektre nachádza jeho hodnota, pokiaľ ide o ostatných.

Údaje hodnôt v kartograme v Exceli

V nasledujúcom príklade (Krajiny podľa kategórie) sa kategórie zobrazujú pomocou štandardnej legendy určenej na zobrazenie skupín alebo vzťahov. Každý údajový bod je znázornený úplne odlišnou farbou.

Kartogram v Exceli podľa kategórie

Zmena typu grafu

Ak už máte k dispozícii graf a chcete iba zmeniť jeho typ:

 1. Vyberte graf, kliknite na kartu Návrh a potom na položku Zmeniť typ grafu.

  Zmeniť typ grafu

 2. Vyberte nový typ grafu v poli Zmena typu grafu.

Pomocou viacerých typov grafov môžete zmysluplne zobrazovať údaje pre vaše publikum. Tu je niekoľko príkladov najbežnejších typov grafov a ich použitia.

chart column

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané zvyčajne pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Stĺpcové grafy sú užitočné na zobrazenie zmien údajov v čase alebo zobrazenie porovnania medzi položkami.

Stĺpcové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový stĺpcový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých obdĺžnikov. Skupinový stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve.

 • Skladaný stĺpcový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku, pričom porovnáva príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu v rámci kategórií. Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých skladaných obdĺžnikov. Skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný stĺpcový graf     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných 100-percentných zvislých skladaných obdĺžnikov. 100-percentný skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • Priestorový stĺpcový graf     Používajú sa v ňom tri osi, ktoré môžete meniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky). Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

Možnosť Naposledy použité farby

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch v excelovom hárku, možno vykresliť v čiarovom grafe. Čiarové grafy môžu v priebehu času zobrazovať priebežné údaje, ktoré sú nastavené na bežnú mierku, a preto sú ideálne na zobrazenie trendov v údajoch v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi.

Čiarové grafy fungujú aj vtedy, keď sú označenia kategórií vo forme textu a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

Čiarové grafy majú tieto podtypy:

 • Čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite skladaný čiarový graf bez značiek.

 • 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trend percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

 • Priestorový čiarový graf     Zobrazuje každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

Pás s nástrojmi v hornej časti strany a kurzor v prázdnom dokumente

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rade údajov proporcionálne k súčtu položiek. Údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Zvážte použitie koláčového grafu, pokiaľ máte len jeden rad údajov, ktorý chcete zobraziť, žiadna z hodnôt na zobrazenie nie je záporná, takmer žiadne hodnoty nie sú nulové, nemáte k dispozícii viac než sedem kategórií a kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú tieto podtypy:

 • Koláčový graf     Zobrazuje príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

 • Koláčový graf s koláčom alebo pruhom     Zobrazí koláčové grafy s hodnotami definovanými používateľom, ktoré sa extrahujú z hlavného koláčového grafu a zlúčia do sekundárneho koláčového grafu alebo do skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné, ak chcete ľahšie rozlišovať malé výseky v hlavnom koláčovom grafe.

 • Prstencový graf     Podobne ako koláčové grafy aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov. Každý prstenec prstencového grafu predstavuje jeden rad údajov. Zobrazuje údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  chart doughnut

chart bar

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe.

Pomocou pruhových grafov zobrazíte porovnanie jednotlivých položiek.

Pruhové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový pruhový a Priestorový skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. V skupinových pruhových grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Skupinový pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Skladaný pruhový a Priestorový skladaný pruhový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • 100% skladaný pruhový graf a 100% skladaný pruhový graf v 3-D     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

Úvod do ovládacích prvkov

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v závislom grafe XY. Závislý graf má dve osi hodnôt. Jednu množinu číselných údajov zobrazuje pozdĺž vodorovnej osi (osi x) a druhú pozdĺž zvislej osi (osi y). Tieto hodnoty kombinuje do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastroch.

Závislé grafy zobrazujú vzťahy medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov alebo zobrazujú dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc XY. Závislé grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislé grafy majú tieto podtypy:

 • Bodový graf     Porovnáva páry hodnôt. Ak používate viacero údajových bodov a spojníc, pre ktoré môže byť čítanie údajov sťažené, použite radšej závislý graf so značkami údajového bodu. Tento typ grafu môžete takisto použiť vtedy, keď nie je nutné zobraziť pripojiteľnosť údajových bodov.

 • Závislý graf s hladkými čiarami a závislý graf s hladkými čiarami a značkami     Zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • Závislý graf s priamkami a závislý graf s priamkami a značkami     Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

 • Bublinový graf alebo bublinový graf s trojrozmerným efektom    Bublinový graf je druh grafu XY (závislosť), kde veľkosť bublín predstavuje hodnotu tretej premennej. Porovnáva množiny troch hodnôt namiesto dvoch hodnôt. Tretia hodnota určuje veľkosť bubliny. Bubliny môžete zobraziť v dvojrozmernom formáte alebo s trojrozmerným efektom.

  chart bubble

chart area

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Zobrazením súčtu zobrazených hodnôt plošný graf znázorňuje tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošné grafy zdôrazňujú veľkosť zmien v priebehu času a možno ich použiť na zdôraznenie celkovej hodnoty v trende. Údaje, ktoré predstavujú zisk v priebehu času, môžu byť napríklad znázornené v plošnom grafe na zdôraznenie celkového zisku.

Plošné grafy majú tieto podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje sa v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňuje trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Vo všeobecnosti je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. 100-percentný skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

chart stock

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom konkrétnom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe.

Burzový graf sa najčastejšie používa - ako vyplýva z jeho názvu - na znázornenie kolísania cien akcií. Tento graf však možno použiť aj na zaznamenanie vedeckých údajov. Burzový graf môžete použiť napríklad na znázornenie výkyvu denných alebo ročných teplôt.

Burzové grafy majú tieto podtypy:

 • Burzový graf s vysokou úrovňou zatvorenia     Ilustruje ceny akcií. Musia v ňom byť uvedené tri rady hodnôt v správnom poradí: maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf s otvorenými vysokými hodnotami     V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf s vysokým objemom – minimum – záver     V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

 • Burzový graf s objemovým otvorením-maximum-minimum-Close     V tomto burzovom grafe sa musí použiť päť radov hodnôt v správnom poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

chart surface

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf je užitočný, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov.

Povrchové grafy majú tieto podtypy:

 • Priestorový povrchový graf     Zobrazujú sa v ňom trendy hodnôt medzi dvoma rozmermi pomocou súvislej krivky. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov. Predstavujú rozdiely medzi hodnotami. V tomto grafe sa nachádza priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť.

 • Drôtený priestorový povrchový graf     Zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchom grafe sa ťažšie orientuje, no je užitočný pri rýchlejšom zobrazení veľkých množín údajov.

 • Obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora, ktoré sa podobajú na dvojrozmerné topografické mapy. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

 • Drôtený obrysový graf     Povrchové grafy zobrazené zhora. Bez farebných pásiem na povrchu sa v drôtenom grafe zobrazujú len čiary. Drôtové obrysové grafy sa nedajú jednoducho prečítať. Namiesto toho možno budete chcieť použiť priestorový povrchový graf.

Vloženie bloku textu pomocou karty Vložiť

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty rovnakého radu.

Pomocou radarových grafov možno porovnávať agregované hodnoty niekoľkých radov údajov.

Radarové grafy majú tieto podtypy:

 • Radarový graf     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radar so značkami    Zobrazí zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovej čiare so značkami.

 • Radarový graf s výplňou     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu a vyplní farbou oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov.

Na porovnanie hodnôt a zobrazenie kategórií v jednotlivých geografických oblastiach môžete použiť kartogram. Je užitočný, ak vaše údaje obsahujú geografické oblasti, ako napríklad krajiny alebo oblasti, štáty, okresy alebo poštové smerovacie čísla.

Údaje hodnôt v kartograme v Exceli Kartogram v Exceli podľa kategórie

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie mapy grafu.

Lievikové grafy zobrazujú hodnoty v rámci viacerých etáp v procese.

Lievikový graf znázorňujúci predajný kanál. Etapy sú uvedené v prvom stĺpci, hodnoty v druhom.

Zvyčajne hodnoty klesajú postupne a preto úsečky vytvárajú lievik. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie lievikového grafu.

Stromová mapa ponúka hierarchické zobrazenie údajov a jednoduché porovnávanie rôznych úrovní kategorizácie. Stromová mapa zobrazuje kategórie podľa farby a vzdialenosti a dokáže prehľadne ukázať veľké množstvo údajov, v ktorých by sa v iných typoch grafu ťažko orientovalo. Stromová mapa sa môže vykresliť v prípade, že hierarchická štruktúra obsahuje prázdne bunky, a stromové mapy sú vhodné na porovnávanie pomerov v rámci hierarchie.

Príklad stromového grafu v Office 2016 pre Windows

Stromové mapy nemajú žiadne podtypy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie stromová mapa grafu.

Sunburst graf je ideálny na zobrazenie hierarchických údajov a môže sa vykresliť, keď v hierarchii nie sú k dispozícii prázdne bunky (prázdne). Každú úroveň hierarchie predstavuje jeden kruh, pričom kruh úplne vnútri je najvyššou úrovňou hierarchie. Lúčový graf bez hierarchických údajov (jedna úroveň kategórií) vyzerá podobne ako prstencový graf. Lúčový graf s viacerými úrovňami kategórií však zobrazuje, ako vonkajšie kruhy súvisia s vnútornými. Lúčový graf najlepšie zobrazuje rozdelenie jedného kruhu na jednotlivé časti.

Obrázok lúčového grafu v Office 2016 pre Windows

Lúčové grafy nemajú žiadne podtypy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie Sunburst grafu.

Vodopádový graf zobrazuje medzisúčet finančných údajov počas pridávania alebo odčítania hodnôt. Pomocou tohto grafu môžete porozumieť tomu, aký účinok má na počiatočnú hodnotu rad kladných a záporných čísel. Stĺpce sú farebne odlíšené, preto je veľmi jednoduché rozlíšiť kladné čísla od záporných.

Príklad vodopádového grafu

Vodopádové grafy nemajú žiadne podtypy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vodopádového grafu.

Údaje vykreslené v histograme zobrazujú frekvencie v rámci rozdelenia. Jednotlivé stĺpce histogramu sa nazývajú rozsahy a v záujme ďalšej analýzy údajov je možné meniť ich.

Ukážka histogramu

Typy histogramových grafov

 • Histogram    Histogram zobrazuje rozdelenie údajov zoskupených do frekvenčných rozsahov.

  Histogram v podtype histogramu
 • Paretov graf    Paretov graf je triedený histogram, ktorý obsahuje stĺpce zoradené v zostupnom poradí a riadok predstavujúci celkový kumulatívny percentuálny podiel.

  Podtyp Paretovho grafu v dostupných histogramoch

Ďalšie informácie nájdete v grafoch histogramu a Pareto .

Pole a graf metly znázorňuje rozdelenie údajov na kvartil, čím sa zvýrazňujú stredné a odľahlé hodnoty. Polia môžu mať čiary, ktoré sa rozširujú zvislo s názvom "fúzy". Tieto čiary označujú variabilitu mimo horného a dolného kvartil a ktorékoľvek miesto mimo týchto čiar alebo whisky sa považuje za odľahlé. Tento typ grafu použite v prípade, že existuje viacero množín údajov, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú.

Vzorový škatuľový graf

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie škatule a grafu na šľahanie.

chart column

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. V stĺpcových grafoch sú kategórie usporiadané zvyčajne pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Stĺpcové grafy sú užitočné na zobrazenie zmien údajov v čase alebo zobrazenie porovnania medzi položkami.

Stĺpcové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový stĺpcový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých obdĺžnikov. Skupinový stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve.

 • Skladaný stĺpcový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku, pričom porovnáva príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu v rámci kategórií. Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných zvislých skladaných obdĺžnikov. Skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný stĺpcový graf     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty vo forme dvojrozmerných 100-percentných zvislých skladaných obdĺžnikov. 100-percentný skladaný stĺpcový graf v priestore zobrazuje údaje v priestorovej perspektíve. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • Priestorový stĺpcový graf     Používajú sa v ňom tri osi, ktoré môžete meniť (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky). Tieto grafy porovnávajú údajové body pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

 • Valcový, kužeľový a ihlanový graf     Tieto grafy sú k dispozícii v tom istom skupinovom, skladanom, 100-percentnom skladanom a trojrozmernom type grafov, ktoré možno použiť pri vytváraní obdĺžnikových stĺpcových grafov. Údaje zobrazujú a porovnávajú rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že tieto typy grafov zobrazujú namiesto obdĺžnikov valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

Možnosť Naposledy použité farby

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch v excelovom hárku, možno vykresliť v čiarovom grafe. Čiarové grafy môžu v priebehu času zobrazovať priebežné údaje, ktoré sú nastavené na bežnú mierku, a preto sú ideálne na zobrazenie trendov v údajoch v rovnakých intervaloch. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi.

Čiarové grafy fungujú aj vtedy, keď sú označenia kategórií vo forme textu a predstavujú rovnomerne rozložené hodnoty, ako napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

Čiarové grafy majú tieto podtypy:

 • Čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo zoradených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite skladaný čiarový graf bez značiek.

 • 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami alebo bez značiek     Zobrazuje trend percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

 • Priestorový čiarový graf     Zobrazuje každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

Pás s nástrojmi v hornej časti strany a kurzor v prázdnom dokumente

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rade údajov proporcionálne k súčtu položiek. Údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Zvážte použitie koláčového grafu, pokiaľ máte len jeden rad údajov, ktorý chcete zobraziť, žiadna z hodnôt na zobrazenie nie je záporná, takmer žiadne hodnoty nie sú nulové, nemáte k dispozícii viac než sedem kategórií a kategórie predstavujú časti celého koláča.

Koláčové grafy majú tieto podtypy:

 • Koláčový graf     Zobrazuje príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte. Výseky koláčového grafu môžete manuálne vysunúť a zdôrazniť tak ich význam.

 • Koláčový graf s koláčom alebo pruhom     Zobrazí koláčové grafy s hodnotami definovanými používateľom, ktoré sa extrahujú z hlavného koláčového grafu a zlúčia do sekundárneho koláčového grafu alebo do skladaného pruhového grafu. Tieto typy grafov sú užitočné, ak chcete ľahšie rozlišovať malé výseky v hlavnom koláčovom grafe.

 • Rozložený koláčový graf     Zobrazuje príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Rozložený koláčový graf možno zobraziť v priestorovom formáte. Môžete zmeniť nastavenie rozloženia koláča pre všetky výseky a jednotlivé výseky. Výseky rozloženého koláčového grafu však nemožno presunúť manuálne.

chart bar

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe.

Pomocou pruhových grafov zobrazíte porovnanie jednotlivých položiek.

Pruhové grafy majú tieto podtypy:

 • Skupinový pruhový graf     Porovná hodnoty v rámci kategórií. V skupinových pruhových grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi. Skupinový pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Skladaný pruhový graf     Zobrazuje vzťah jednotlivých položiek voči celku. Skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • 100% skladaný pruhový graf a 100% skladaný pruhový graf v 3-D     Pomocou tohto typu grafu sa porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií. 100-percentný skladaný pruhový graf v priestore zobrazuje vodorovné obdĺžniky v priestorovom formáte. Nezobrazuje údaje na troch osiach.

 • Vodorovný valcový, kužeľový a ihlanový graf     Tieto grafy sú k dispozícii v tom istom skupinovom, skladanom a 100-percentnom skladanom type grafov, ktoré možno použiť pri vytváraní obdĺžnikových pruhových grafov. Údaje zobrazujú a porovnávajú rovnakým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že tieto typy grafov zobrazujú namiesto vodorovných obdĺžnikov valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

chart area

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Zobrazením súčtu zobrazených hodnôt plošný graf znázorňuje tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošné grafy zdôrazňujú veľkosť zmien v priebehu času a možno ich použiť na zdôraznenie celkovej hodnoty v trende. Údaje, ktoré predstavujú zisk v priebehu času, môžu byť napríklad znázornené v plošnom grafe na zdôraznenie celkového zisku.

Plošné grafy majú tieto podtypy:

 • Plošný graf     Zobrazuje sa v dvojrozmernom alebo priestorovom formáte a znázorňuje trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Priestorové plošné grafy používajú tri osi (vodorovnú os, zvislú os a os hĺbky), ktoré môžete meniť. Vo všeobecnosti je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

 • 100-percentný skladaný plošný graf     Zobrazuje trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. 100-percentný skladaný plošný graf v priestore sa zobrazuje rovnako, ale používa priestorovú perspektívu. Pri priestorovej perspektívne nejde o skutočný priestorový graf, pretože sa v ňom nepoužíva os tretej hodnoty (os hĺbky).

Úvod do ovládacích prvkov

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v závislom grafe XY. Závislý graf má dve osi hodnôt. Jednu množinu číselných údajov zobrazuje pozdĺž vodorovnej osi (osi x) a druhú pozdĺž zvislej osi (osi y). Tieto hodnoty kombinuje do zjednotených údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastroch.

Závislé grafy zobrazujú vzťahy medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov alebo zobrazujú dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc XY. Závislé grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Závislé grafy majú tieto podtypy:

 • Závislý graf iba so značkami     Porovnáva páry hodnôt. Ak používate viacero údajových bodov a spojníc, pre ktoré môže byť čítanie údajov sťažené, použite radšej závislý graf so značkami údajového bodu. Tento typ grafu môžete takisto použiť vtedy, keď nie je nutné zobraziť pripojiteľnosť údajových bodov.

 • Závislý graf s hladkými čiarami a závislý graf s hladkými čiarami a značkami     Zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • Závislý graf s priamkami a závislý graf s priamkami a značkami     Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

chart bubble

Bublinový graf je druh grafu XY (závislosť), kde veľkosť bublín predstavuje hodnotu tretej premennej.

Bublinové grafy majú tieto podtypy:

 • Bublinový graf alebo bublinový graf s trojrozmerným efektom     Porovnáva množiny troch hodnôt namiesto dvoch hodnôt. Tretia hodnota určuje veľkosť bubliny. Bubliny môžete zobraziť v dvojrozmernom formáte alebo s trojrozmerným efektom.

chart stock

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov v určitom konkrétnom poradí, možno zobraziť v burzovom grafe.

Burzový graf sa najčastejšie používa - ako vyplýva z jeho názvu - na znázornenie kolísania cien akcií. Tento graf však možno použiť aj na zaznamenanie vedeckých údajov. Burzový graf môžete použiť napríklad na znázornenie výkyvu denných alebo ročných teplôt.

Burzové grafy majú tieto podtypy:

 • Burzový graf typu maximum-minimum-koniec     Ilustruje ceny akcií. Musia v ňom byť uvedené tri rady hodnôt v správnom poradí: maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf typu začiatok-maximum-minimum-koniec     V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: začiatok, maximum, minimum a koniec.

 • Burzový graf typu objem-maximum-minimum-koniec     V tomto burzovom grafe sa musia použiť štyri rady hodnôt v správnom poradí: objem, maximum, minimum a koniec. Graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt – jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem, a druhú pre ceny daných akcií.

 • Burzový graf typu objem-začiatok-maximum-minimum-koniec     V tomto burzovom grafe sa musí použiť päť radov hodnôt v správnom poradí: objem, začiatok, maximum, minimum a koniec.

chart surface

Údaje, ktoré sú v excelovom hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v povrchovom grafe. Rovnako ako v topografickej mape, farby a vzorky výplne v povrchovom grafe označujú časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf je užitočný, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch množín údajov.

Povrchové grafy majú tieto podtypy:

 • Priestorový povrchový graf     Zobrazujú sa v ňom trendy hodnôt medzi dvoma rozmermi pomocou súvislej krivky. Farebné pásy v povrchovom grafe nepredstavujú rady údajov. Predstavujú rozdiely medzi hodnotami. V tomto grafe sa nachádza priestorové zobrazenie údajov, ktoré si možno predstaviť ako gumený hárok natiahnutý na priestorový stĺpcový graf. Zvyčajne sa používa na zobrazenie vzťahov medzi veľkými množstvami údajov, ktoré by inak bolo ťažké vidieť.

 • Drôtený priestorový povrchový graf     Zobrazuje iba čiary. V drôtenom priestorovom povrchom grafe sa ťažšie orientuje, no je užitočný pri rýchlejšom zobrazení veľkých množín údajov.

 • Obrysový graf     Sú to povrchové grafy po zobrazení zhora, ktoré sa podobajú na dvojrozmerné topografické mapy. Farebné pásma v obrysových grafoch predstavujú určité rozsahy hodnôt. Čiary v obrysovom grafe spájajú interpolované body rovnakej hodnoty.

 • Drôtený obrysový graf     Povrchové grafy zobrazené zhora. Bez farebných pásiem na povrchu sa v drôtenom grafe zobrazujú len čiary. Drôtové obrysové grafy sa nedajú jednoducho prečítať. Namiesto toho možno budete chcieť použiť priestorový povrchový graf.

chart doughnut

Podobne ako koláčové grafy aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov. Každý prstenec prstencového grafu predstavuje jeden rad údajov.

Prstencové grafy majú tieto podtypy:

 • Prstencový graf     Zobrazuje údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

 • Rozložený prstencový graf     Zobrazuje príspevok každej hodnoty k celkovému súčtu. Môžu však obsahovať viac než jeden rad údajov.

Vloženie bloku textu pomocou karty Vložiť

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt vychádzajúcu zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty rovnakého radu.

Pomocou radarových grafov možno porovnávať agregované hodnoty niekoľkých radov údajov.

Radarové grafy majú tieto podtypy:

 • Radarový graf     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radarový graf s výplňou     Zobrazuje zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu a vyplní farbou oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov.

Zmena typu grafu

Ak už máte k dispozícii graf a chcete iba zmeniť jeho typ:

 1. Vyberte graf, kliknite na kartu návrh grafu a potom kliknite na položku zmeniť typ grafu.

  Chart design tab right half
 2. Vyberte nový typ grafu v galérii dostupných možností.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu s odporúčanými grafmi

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×