Export databázového objektu do inej databázy programu Access

Export databázového objektu do inej databázy programu Access

Access poskytuje viacero spôsobov kopírovania objektov, ako je napríklad tabuľka alebo formulár, z jednej databázy do druhej. Najjednoduchšou možnosťou je kopírovanie a prilepenie objektu, export objektu však ponúka viac možností. Môžete napríklad exportovať definíciu tabuľky aj údaje v tabuľke alebo iba definíciu tabuľky (prázdnu kópiu tabuľky). Môžete tiež uložiť podrobnosti operácie ako špecifikácie exportu na budúce použitie.

Prehľad

Môžete exportovať tabuľku, dotaz, formulár, zostavu, makro alebo modul z jednej accessovej databázy do druhej. Pri importe objektu vytvorí Access v cieľovej databáze kópiu objektu.

Databázové objekty môžete exportovať v prípade, že potrebujete vykonať niektorú z nasledovných úloh:

 • Kopírovanie štruktúry tabuľky do inej databázy ako odkazu na vytvorenie novej tabuľky.

 • Kopírovanie návrhu a rozloženia formulára alebo zostavy do inej databázy na rýchle vytvorenie nového formulára alebo zostavy.

 • Kopírovanie najnovšej verzie tabuľky alebo formulára do inej databázy v pravidelných intervaloch. Na tento účel môžete pri prvom exporte objektu vytvoriť špecifikáciu exportu a potom použiť túto špecifikáciu pri opakovanom vykonávaní tejto operácie.

Všimnite si, že export objektu do inej databázy sa len veľmi málo líši od otvorenia druhej databázy a importu objektu z prvej databázy. Dva hlavné rozdiely medzi importovaním a exportovaním objektov medzi accessovými databázami sú:

 • V rámci jednej operácie môžete importovať viacero objektov, avšak export viacerých objektov v jednej operácii možný nie je. Ak chcete do inej databázy exportovať viacero objektov, otvorte cieľovú databázu a potom v rámci danej databázy vykonajte operáciu importu. Je to oveľa jednoduchšie.

 • Okrem objektov databázy môžete importovať aj vzťahy medzi tabuľkami a tiež akékoľvek špecifikácie pre import a export, panely s ponukami a panely s nástrojmi. Môžete importovať aj dotaz v podobe tabuľky. Pri exportovaní tieto možnosti nie sú k dispozícii.

Hľadáte informácie o importovaní objektov do accessovej databázy? Pozrite si tému Import databázových objektov do aktuálnej accessovej databázy.

Príprava na export

 1. Ak zdrojová databáza ešte nie je otvorená, otvorte ju. Formát súboru môže byť MDB alebo ACCDB. Ak je súbor vo formáte MDE alebo ACCDE, zdrojovým objektom musí byť tabuľka, dotaz alebo makro. Zo súboru MDE a ACCDE nie je možné exportovať formuláre, zostavy ani moduly.

  Poznámka: Ak sa databáza nachádza v režime iba na čítanie, alebo ak nemáte povolenia na vykonávanie zmien v databáze, môžete vykonať export, ale nemôžete uložiť špecifikáciu exportu.

 2. Identifikujte objekt, ktorý chcete exportovať. Ak exportujete údaje do accessovej databázy prvýkrát, nezabúdajte na nasledovné skutočnosti:

  Prvok

  Popis

  Jeden objekt na operáciu

  Naraz je možné exportovať iba jeden objekt. Ak chcete exportovať viacero objektov, operáciu exportu je nutné opakovať pre každý objekt, alebo je možné vykonať operáciu importu z cieľovej databázy.

  Nová tabuľka

  Pri každej operácii exportu sa v cieľovej databáze vytvorí nový objekt. Ak už objekt s rovnakým názvom existuje, môžete prepísať existujúci objekt alebo zadať iný názov pre nový objekt.

  Poznámka: Pomocou operácie exportu nie je možné pridávať záznamy do existujúcej tabuľky. Ak chcete pridať záznamy, zvážte možnosť vytvorenia pripájacieho dotazu. Ďalšie informácie nájdete v článku Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

  Export prepojenej tabuľky

  Ak je tabuľka, ktorú chcete exportovať, prepojenou tabuľkou, operácia exportu vytvorí v cieľovej databáze prepojenú tabuľku. Nová prepojená tabuľka je prepojená s pôvodnou zdrojovou tabuľkou.

  Ak napríklad exportujete prepojenú tabuľku s názvom Zamestnanci1 v databáze Predaj, ktorá je prepojená s tabuľkou Zamestnanci v databáze Mzdy, operácia exportu vytvorí v cieľovej databáze prepojenú tabuľku. Nová prepojená tabuľka bude prepojená priamo s tabuľkou Zamestnanci v databáze Mzdy.

  Čiastkový export

  Nie je možné exportovať časť objektu alebo iba niekoľko vybratých záznamov.

  Vzťahy

  Keďže nie je možné exportovať viacero tabuliek súčasne, operácia exportu neumožňuje kopírovanie vzťahov. Ak chcete importovať viacero tabuliek a ich vzťahy, otvorte cieľovú databázu a importujte objekty.

  Definícia tabuľky

  Môžete exportovať celú tabuľku alebo iba definíciu tabuľky. Pri exporte definície tabuľky sa v cieľovej databáze vytvorí prázdna kópia tabuľky.

  Zdroj záznamov

  Pri exporte dotazu, formulára alebo zostavy sa zdroje záznamov neexportujú automaticky. Je nutné exportovať aj zdroje záznamov, z ktorých sú tieto objekty vytvorené, v opačnom prípade dotaz, formulár alebo zostava nebudú funkčné.

  Vyhľadávacie polia

  Ak pole v zdrojovej tabuľke vyhľadáva hodnoty v inej tabuľke alebo dotaze, je nutné exportovať aj súvisiacu tabuľku alebo dotaz. Iba tak sa budú v cieľovom poli zobrazovať vyhľadávané hodnoty. Ak neexportujete súvisiacu tabuľku alebo dotaz, v cieľovom poli sa zobrazia iba identifikácie vyhľadávania.

  Podformuláre a čiastkové zostavy

  Pri exporte formulára alebo zostavy sa podformuláre a čiastkové zostavy, ktoré sa nachádzajú vo formulári alebo v zostave, nebudú exportovať automaticky spolu s formulárom alebo zostavou. Každý podformulár a čiastkovú zostavu je spolu s príslušným zdrojom záznamov nutné exportovať samostatne.

 3. Otvorte cieľovú databázu. Formát súboru môže byť MDB alebo ACCDB. Môže to byť aj súbor MDE alebo ACCDE. Uistite sa, že nie je v režime iba na čítanie a že máte povolenia na jeho úpravu.

  Poznámky: 

  • Ak databázu nie je možné otvoriť, pravdepodobne ju má iný používateľ otvorenú vo výhradnom režime. Ak je to tak, zvyčajne je potrebné vyhľadať tohto používateľa a požiadať ho, aby databázu zavrel a znova otvoril v normálnom režime pre viacerých používateľov.

  • Ak je databáza zabezpečená heslom, pri každom spustení Sprievodcu exportom alebo uloženej špecifikácie sa v Accesse zobrazí výzva na zadanie hesla.

  • Ak chcete objekt exportovať do novej databázy, pred spustením operácie exportu je potrebné vytvoriť prázdnu databázu, ktorá neobsahuje tabuľky, formuláre ani zostavy.

 4. Ak už v cieľovej databáze existuje objekt s rovnakým názvom ako je názov zdrojového objektu, musíte sa rozhodnúť, či chcete prepísať existujúci objekt alebo zadať iný názov pre nový objekt.

  Teraz môžete spustiť operáciu exportu. Prejdite na ďalšiu skupinu krokov.

Export databázového objektu do inej databázy programu Access

 1. Na karte Externé údaje v skupine Exportovať kliknite na položku Access

  Tip: Proces exportu môžete spustiť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na objekt na Navigačnej table a kliknutím na položky Exportovať > Access.

 2. Access otvorí dialógové okno Export – databáza programu Access.

 3. V dialógovom okne Export – databáza programu Access zadajte do poľa Názov súboru názov cieľovej databázy a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak nechcete prepísať existujúci objekt s rovnakým názvom v cieľovej databáze, v dialógovom okne Export zmeňte názov nového objektu.

 5. Ak je vybratým objektom tabuľka, zadajte, či chcete exportovať definíciu aj údaje tabuľky alebo iba definíciu tabuľky.

 6. Dokončite operáciu kliknutím na tlačidlo OK.

  Ak v cieľovej databáze existuje objekt s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na prepísanie objektu alebo zadanie iného názvu. Ak chcete objekt prepísať, kliknite na tlačidlo Áno. Ak sa chcete vrátiť do dialógového okna Export, kliknite na tlačidlo Nie. Zadajte názov, ktorý sa v cieľovej databáze nepoužíva, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Access exportuje objekty. Ak sa vyskytne chyba, Access zobrazí chybové hlásenie. V opačnom prípade sa zobrazí záverečná obrazovka sprievodcu, pomocou ktorej môžete vytvoriť špecifikáciu na uloženie podrobností o operácii exportu.

Čo ešte treba vedieť?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×