Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Import údajov alebo prepojenie s údajmi v inej databáze programu Access

Import údajov alebo prepojenie s údajmi v inej databáze programu Access

Prenos údajov z jednej accessovej databázy do druhej je možný mnohými spôsobmi. Najjednoduchšou metódou je kopírovanie a prilepenie, ale importovanie a prepojenie ponúka väčšiu flexibilitu a kontrolu nad prichádzajúcimi údajmi a spôsobom vkladania údajov do cieľovej databázy.

V tejto téme sa nachádzajú informácie o importovaní alebo prepojení údajov do inej accessovej databázy.

Čo vás zaujíma?

Informácie o importovaní a prepojení na údaje z inej accessovej databázy

Import údajov z accessovej databázy

Prepojenie na údaje v inej accessovej databáze

Informácie o importovaní a prepojení na údaje z inej accessovej databázy

Pri importe z inej databázy Access vytvorí kópiu údajov v cieľovej databáze bez toho, aby došlo k zmene údajov v zdroji. Počas importovania môžete vybrať objekty, ktoré chcete kopírovať, určiť spôsob importovania tabuliek a dotazov, určiť, či sa majú importovať vzťahy medzi tabuľkami, a tak ďalej.

Môžete napríklad importovať údaje na vytvorenie tabuliek, ktoré sú podobné s tabuľkami nachádzajúcimi sa v inej databáze. Môžete skopírovať celú tabuľku alebo len danú definície tabuľky, aby ste sa vyhli nutnosti manuálneho návrhu každej z nich. Ak sa rozhodnete importovať iba definíciu tabuľky, vytvorí sa prázdna tabuľka. Inými slovami, polia a vlastnosti polí sa skopírujú do cieľovej databázy, ale údaje v tabuľke nie. Ďalšou výhodou importovania (v porovnaní s kopírovaním a prilepením) je, že môžete spolu s tabuľkami importovať aj vzťahy medzi tabuľkami.

Ak je vaším cieľom pridať záznamy z jednej databázy do tabuľky v inej databáze, mali by ste zvážiť import záznamov do novej tabuľky a následné vytvorenie pripájacieho dotazu. Počas importovania nie je možné pripojiť záznamy do existujúcej tabuľky. Ďalšie informácie o pripájacích dotazoch nájdete v téme Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Ak vaša organizácia používa niekoľko accessových databáz, odporúčame vám vytvoriť prepojenie na údaje v inej accessovej databáze, ale údaje v niektorých tabuľkách, ako napríklad v tabuľke Zamestnanci, je potrebné zdieľať medzi rôznymi databázami. Namiesto duplikovania tabuľky v každej takejto databáze môžete tabuľku nechať v jednej databáze a z iných databáz na ňu vytvoriť prepojenie. Iná pracovná skupina alebo oddelenie musí mať možnosť pridávať a používať údaje vo vašej databáze, ale štruktúru tabuliek chcete vlastniť aj naďalej.

Import údajov z accessovej databázy

Pri importovaní údajov sa postupuje podľa týchto všeobecných krokov:

 • Príprava operácie importovania

 • Spustenie sprievodcu importovaním

 • Prípadné uloženie nastavení importu ako špecifikácie importu na ďalšie použitie v budúcnosti

Nasledujúce kroky popisujú priebeh jednotlivých činností.

Príprava operácie importovania

 1. Vyhľadajte zdrojovú databázu a identifikujte objekty, ktoré chcete importovať.

  Ak zdrojová databáza je súborom vo formáte .mdb alebo .accdb, môžete importovať tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly. Ak má zdrojový súbor formát .mde alebo .assde, je možné importovať iba tabuľky.

 2. Ak importujete údaje z accessovej databázy po prvýkrát, v nasledujúcej tabuľke nájdete užitočné tipy.

  Prvok

  Popis

  Výber viacerých objektov

  V jednej operácii importovania môžete importovať viacero objektov.

  Nový objekt

  Pri každej operácii importovania sa v cieľovej databáze vytvorí nový objekt. Nemôžete prepísať existujúci objekt alebo pripojiť záznamy k existujúcej tabuľke pomocou importu.

  Import prepojenej tabuľky

  Ak je zdrojová tabuľka (napríklad Zamestnanci1 v databáze Predaj) prepojenou tabuľkou (tabuľka, ktorá sa prepája na tabuľku Zamestnanci v databáze Mzdy), súčasná operácia importu sa nahradí operáciou prepojenia. Konečným výsledkom operácie bude prepojená tabuľka (s názvom napríklad Zamestnanci1), ktorá je prepojená na pôvodnú zdrojovú tabuľku (Zamestnanci v databáze Mzdy).

  Vynechanie polí a záznamov

  Pri importe údajov z tabuľky alebo dotazu nie je možné vynechať konkrétne polia alebo záznamy. Ak však nechcete importovať žiadne záznamy z tabuľky, môžete si vybrať importovať iba definície.

  Vzťahy

  Môžete si vybrať importovať vzťahy medzi zdrojovými tabuľkami.

  Definícia tabuľky

  Môžete importovať celú tabuľku alebo iba definíciu tabuľky. Ak sa rozhodnete importovať iba definíciu, Access vytvorí tabuľku s rovnakými poľami ako v zdrojovej tabuľke, ale nebudú v nej žiadne údaje.

  Vyhľadávacie polia

  Ak pole v zdrojovej tabuľke vyhľadáva hodnoty v inej tabuľke alebo dotaze, je nutné importovať aj súvisiacu tabuľku alebo dotaz. Iba tak sa budú v cieľovom poli zobrazovať vyhľadávané hodnoty. Ak neimportujete súvisiacu tabuľku alebo dotaz, v cieľovom poli sa zobrazia iba identifikácie vyhľadávania.

  Dotazy

  Dotazy je možné importovať vo forme dotazu alebo tabuľky. Ak dotaz importujete ako dotaz, musíte importovať aj základné tabuľky.

 3. Zavrite zdrojovú databázu. Presvedčte sa, že žiaden používateľ ju nemá otvorenú vo výhradnom režime.

 4. Otvorte cieľovú databázu. Overte, či databáza nie je určená iba na čítanie a či máte požadované povolenia na pridávanie objektov a údajov do databázy.

  Ak je zdrojová databáza chránená heslom, zobrazí sa výzva na zadanie hesla vždy, keď ju použijete ako zdroj operácie importu.

  Poznámka: Ak chcete údaje importovať do novej databázy, pred spustením operácie importu je potrebné vytvoriť prázdnu databázu, ktorá neobsahuje tabuľky, formuláre ani zostavy.

  Operácia importu neprepíše ani neupraví žiadne z existujúcich objektov ani tabuliek. Ak sa v cieľovej databáze nachádza objekt s rovnakým názvom ako zdrojový objekt, Access pridá k názvu importovaného objektu číslo (1, 2, 3 atď.). Ak napríklad importujete tabuľku s názvom Problémy do databázy, v ktorej sa už tabuľka s týmto názvom nachádza, importovaná tabuľka sa premenuje na Problémy1. Ak už bol názov Problémy1 použitý, nová tabuľka sa premenuje na Problémy2 atď.

  Je dôležité poznamenať, že ak chcete pripojiť záznamy v zdrojovej tabuľke k tabuľke v cieľovej databáze, musíte namiesto importovania použiť pripájací dotaz. Ďalšie informácie o pripájacích dotazoch nájdete v téme Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Import údajov

 1. Umiestnenie sprievodcu importom sa mierne líši v závislosti od verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu verziu Accessu v predplatnom služieb Microsoft 365, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položky Nový zdroj údajov > Z databázy > Access.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položku Access.

 2. Otvorí sa sprievodca importovaním a prepojením Získať externé údaje – databáza programu Access.

  Snímka obrazovky sprievodcu importovaním Získať externé údaje – databáza programu Access.

 3. Do textového poľa Názov súboru zadajte názov zdrojovej databázy alebo kliknite na položku Prehľadávať, čím zobrazíte dialógové okno Otvorenie súboru.

 4. Vyberte možnosť Importovať tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly do aktuálnej databázy a kliknite na položku OK.

  Otvorí sa dialógové okno Import objektov.

  Vyberte objekty na import v dialógovom okne Import objektov

 5. V dialógovom okne Importovať objekty na karte Tabuľky vyberte tabuľky, ktoré chcete importovať. Ak chcete importovať dotazy, kliknite na kartu Dotazy a vyberte dotazy, ktoré chcete importovať.

  Ak chcete výber objektu zrušiť, kliknite na objekt ešte raz.

 6. Kliknutím na položku Možnosti môžete zadať ďalšie nastavenia.

  Nasledujúca tabuľka popisuje vplyv jednotlivých možností na výsledok operácie.

  Prvok

  Popis

  Začiarkavacie políčko Vzťahy

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať vzťahy medzi vybratými tabuľkami.

  Začiarkavacie políčko Ponuky a panely s nástrojmi

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať všetky vlastné ponuky a panely s nástrojmi, ktoré sa nachádzajú v zdrojovej databáze. Ponuky a panely s nástrojmi sa zobrazujú na karte s názvom Doplnky.

  Začiarkavacie políčko Špecifikácie pre import a export

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať všetky uložené špecifikácie pre import alebo export, ktoré sa nachádzajú v zdrojovej databáze.

  Začiarkavacie políčko Skupiny navigačnej tably

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať všetky vlastné skupiny navigačnej tably, ktoré sa nachádzajú v zdrojovej databáze.

  Tlačidlo možností Definícia a údaje

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať štruktúru a údaje všetkých vybratých tabuliek.

  Tlačidlo možností Iba definícia

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať len polia vo vybratých tabuľkách. Zdrojové záznamy sa importovať nebudú.

  Tlačidlo možností Ako dotazy

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať vybraté dotazy v podobe dotazov. V tomto prípade nezabudnite importovať spolu s dotazmi aj všetky príslušné tabuľky.

  Tlačidlo možností Ako tabuľky

  Túto možnosť vyberte, ak chcete importovať dotazy v podobe tabuliek. V tomto prípade je potrebné importovať aj príslušné tabuľky.

 7. Dokončite operáciu kliknutím na tlačidlo OK.

  V prípade akýchkoľvek problémov Access skopíruje údaje a zobrazí chybové hlásenia. Ak bola operácia importovania údajov úspešná, pomocou poslednej strany sprievodcu môžete uložiť podrobnosti operácie v podobe špecifikácie pre import pre použitie v budúcnosti.

Prepojenie na údaje z inej accessovej databázy

Prepojenie umožňuje pripojiť sa k údajom v inej databáze bez nutnosti importu, aby ste mohli zobrazovať a upravovať najnovšie údaje v zdrojovej aj cieľovej databáze bez nutnosti vytvárania a spravovania dvoch kópií rovnakých údajov. Môžete vytvoriť prepojenie iba na tabuľky v inej accessovej databáze. Nie je možné vytvoriť prepojenie na dotazy, formuláre, zostavy, makrá alebo moduly.

Keď vytvoríte prepojenie na tabuľku v accessovej databáze, Access vytvorí novú tabuľku, nazvanú prepojená tabuľka, ktorá obsahuje prepojenie na zdroj záznamov a polí. Zmeny v údajoch zdrojovej databázy sa zobrazia v prepojenej tabuľke v cieľovej databáze a naopak. Nemôžete však meniť štruktúru prepojenej tabuľky v cieľovej databáze. Inými slovami, nie je možné vykonávať zmeny v prepojenej tabuľke, ako napríklad pridávať alebo odstraňovať polia, či upravovať typ údajov poľa.

Proces vytvorenia prepojenia na údaje v inej accessovej databáze postupuje podľa týchto všeobecných krokov:

 • Príprava operácie prepojenia

 • Spustenie Sprievodcu prepojením

Nasledujúce kroky popisujú priebeh jednotlivých činností.

Príprava na prepojenie tabuliek v accessovej databáze

 1. Vyhľadajte zdrojovú databázu.

  Formát súboru môže byť MDB, MDE, ACCDB alebo ACCDE. Ak je zdrojová databáza chránená heslom, zobrazí sa počas prepojenia výzva na zadanie hesla.

 2. Určte, ktoré tabuľky chcete prepojiť. Môžete vytvoriť prepojenie na tabuľky, ale nie je možné vytvoriť prepojenie na dotazy, formuláre, zostavy, makrá alebo moduly. Ak vytvárate prepojenie na tabuľky z inej accessovej databázy po prvý krát, v nasledujúcej tabuľke nájdete užitočné tipy.

  Prvok

  Popis

  Výber viacerých objektov

  Môžete vytvoriť prepojenia na viaceré tabuľky v rámci jednej operácie prepojenia. Pre každú zdrojovú tabuľku sa vytvorí prepojená tabuľka.

  Prepojené tabuľky ako zdroj

  Prepojenie na tabuľku, ktorá je už prepojenou tabuľkou v zdrojovej databáze, nie je možné vytvoriť.

  Napríklad ak tabuľka Zamestnanci1, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie v databáze Predaj, je prepojená tabuľka s prepojením na tabuľku Zamestnanci v databáze Mzdy, tabuľku Zamestnanci1 v databáze Predaj nie je možné použiť ako zdrojovú tabuľku. Namiesto toho by ste mali vytvoriť prepojenie priamo na tabuľku Zamestnanci v databáze Mzdy.

  Nová alebo existujúca tabuľka

  Každá operácia prepojenia vytvorí pre každú zdrojovú tabuľku novú prepojenú tabuľku. Existujúcu tabuľku nie je možné pomocou operácie prepojenia prepisovať alebo k nej niečo pripájať.

  Vzťahy

  Ak vyberiete viaceré zdrojové tabuľky, vzťahy medzi tabuľkami sa automaticky prenesú do cieľovej databázy. Vzťahy v cieľovej databáze však nemôžete meniť ani odstrániť.

  Vyhľadávacie polia

  Ak pole v zdrojovej tabuľke vyhľadáva hodnoty v inej tabuľke, je nutné vytvoriť prepojenie na súvisiacu tabuľku. Iba tak sa budú v cieľovom poli zobrazovať vyhľadávané hodnoty. Ak nevytvoríte prepojenie na súvisiacu tabuľku alebo dotaz, v cieľovom poli sa zobrazia iba identifikácie vyhľadávania.

 3. Zavrite zdrojovú databázu. Skontrolujte, či žiaden používateľ nemá databázu otvorenú vo výhradnom režime.

 4. Otvorte cieľovú databázu. Overte, či cieľová databáza nie je určená iba na čítanie a či máte požadované povolenia na pridávanie objektov a údajov do databázy.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenia v novej databáze, pred spustením operácie prepojenia je potrebné vytvoriť prázdnu databázu, ktorá neobsahuje tabuľky, formuláre ani zostavy.

  Operácia neprepíše ani neupraví žiadne z existujúcich objektov ani tabuliek. Ak sa v cieľovej databáze nachádza objekt s rovnakým názvom ako zdrojový objekt, Access pridá k názvu prepojenej tabuľky číslo (1, 2, 3 atď.). Ak napríklad vytvoríte prepojenie s tabuľkou s názvom Problémy z databázy, v ktorej sa už tabuľka s týmto názvom nachádza, prepojená tabuľka sa premenuje na Problémy1. Ak už bol názov Problémy1 použitý, nová tabuľka sa premenuje na Problémy2 atď.

  Je dôležité poznamenať, že ak chcete pripojiť záznamy v zdrojovej tabuľke k tabuľke v cieľovej databáze, musíte namiesto spustenia operácie prepojenia použiť pripájací dotaz.

  Ďalšie informácie o pripájacích dotazoch nájdete v téme Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Prepojenie s údajmi

 1. Umiestnenie sprievodcu prepojením sa mierne líši v závislosti od verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu verziu Accessu v predplatnom služieb Microsoft 365, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položky Nový zdroj údajov > Z databázy > Access.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položku Access.

 2. Otvorí sa sprievodca importovaním a prepojením Získať externé údaje – databáza programu Access.

  Snímka obrazovky sprievodcu importovaním Získať externé údaje – databáza programu Access.

 3. Do textového poľa Názov súboru zadajte názov zdrojovej databázy alebo kliknite na položku Prehľadávať, čím zobrazíte dialógové okno Otvorenie súboru.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Otvorí sa dialógové okno Prepojiť tabuľky.

  Vyberte tabuľku, na ktorú sa má vytvoriť prepojenie, v dialógovom okne Prepojiť tabuľky

 5. V dialógovom okne Prepojiť tabuľky vyberte tabuľky, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

  Ak chcete zrušiť výber, znova kliknite na tabuľku.

 6. Dokončite operáciu kliknutím na tlačidlo OK.

  V Accesse sa vytvoria prepojené tabuľky.

 7. Otvorte prepojené tabuľky v údajovom zobrazení a overte, či sa údaje zobrazujú správne.

Čo ešte treba vedieť?

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×