Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zošite programu Excel

Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zošite programu Excel

Údaje z excelového zošita možno preniesť do databáz Accessu rôznymi spôsobmi. Údaje z otvoreného hárka môžete skopírovať a prilepiť do údajového hárka Accessu, môžete importovať hárok do novej alebo existujúcej tabuľky alebo môžete vytvoriť prepojenie na hárok z databázy Accessu.

Táto téma podrobne objasňuje, ako z počítačových databáz Accessu importovať alebo vytvoriť prepojenie na excelové údaje.

Čo vás zaujíma?

Porozumenie importovaniu údajov z Excelu

Importovanie údajov z Excelu

Odstránenie problémov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi hodnotami

Prepojenie na údaje Excelu

Odstránenie problémov s hodnotou #Num! a s ďalšími nesprávnymi hodnotami v prepojenej tabuľke

Porozumenie importovaniu údajov z Excelu

Ak chcete uložiť časť alebo všetky údaje z jedného alebo viacerých hárkov programu Excel do programu Access, je potrebné, aby ste importovali obsah hárka do novej alebo existujúcej databázy programu Access. Keď importujete údaje, program Access vytvorí kópiu údajov v novej alebo existujúcej tabuľke bez toho, aby došlo k zmene zdrojového hárka programu Excel.

Bežné scenáre importovania údajov programu Excel do programu Access

 • Predpokladajme, že ste skúseným používateľom programu Excel, časom však chcete na prácu s týmito údajmi používať program Access. Chcete premiestniť údaje z hárkov programu Excel do jednej alebo viacerých nových databáz programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, vy však z času na čas dostávate údaje vo formáte programu Excel, ktoré treba zlúčiť s databázami programu Access. Tieto hárky programu Excel chcete po ich prijatí importovať do databázy.

 • Na správu údajov používate program Access, ale týždenné zostavy, ktoré dostávate od zvyšnej časti kolektívu, sú v zošitoch programu Excel. Chcete zjednodušiť proces importovania a zabezpečiť, aby sa údaje do databázy importovali každý týždeň v špecifickom čase.

Importovanie údajov z Excelu po prvý raz

 • Zošit programu Excel sa nedá uložiť ako databáza programu Access. Program Excel neposkytuje možnosť vytvorenia databázy programu Access z údajov programu Excel.

 • Keď otvoríte zošit Excelu v Accesse (v dialógovom okne Otvoriť súbor zmeňte pole zoznamu Súbory typu na hodnotu Súbory programu Microsoft Office Excel a vyberte požadovaný súbor), Access namiesto importovania údajov zo zošita vytvorí prepojenie na zošit. Vytvorenie prepojenia na zošit je odlišné od importovania hárka do databázy. Ďalšie informácie o vytváraní prepojenia nájdete v časti Prepojenie na údaje Excelu tohto článku.

Importovanie údajov z programu Excel

Kroky uvedené v tejto časti vysvetľujú spôsob prípravy a spustenia operácie importovania, ako aj spôsob uloženia nastavenia importovania vo forme špecifikácie na neskoršie používanie. Zapamätajte si, že naraz možno importovať údaje iba z jedného hárka. Všetky údaje z celého zošita sa naraz importovať nedajú.

Príprava hárka

 1. Vyhľadajte zdrojový súbor a vyberte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete importovať do Accessu. Ak chcete importovať iba časť hárka, môžete zadefinovať pomenovaný rozsah, ktorý bude zahŕňať iba bunky, ktoré chcete importovať.

  Definovanie pomenovaného rozsahu (voliteľné)   

  1. Prejdite do Excelu a otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete importovať.

  2. Vyberte rozsah buniek obsahujúcich údaje, ktoré chcete importovať.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratý rozsah a potom kliknite na položku Pomenovať rozsah alebo Definovať názov.

  4. V dialógovom okne Nový názov zadajte do poľa Názov názov rozsahu a kliknite na tlačidlo OK.

   Pamätajte, že počas operácie importovania môžete naraz importovať iba jeden hárok. Ak chcete importovať údaje z viacerých hárkov, opakujte operáciu importovania pre každý hárok.

 2. Preskúmajte zdrojové údaje a vykonajte príslušnú činnosť podľa nižšie uvedenej tabuľky.

  Prvok

  Popis

  Počet stĺpcov

  Počet zdrojových stĺpcov, ktoré chcete importovať, nesmie presiahnuť 255, pretože program Access nepodporuje výskyt viac než 255 polí v tabuľke.

  Vynechanie stĺpcov a riadkov

  Je vhodné, aby ste do zdrojového hárka alebo pomenovaného rozsahu zahrnuli iba tie riadky a stĺpce, ktoré chcete importovať.

  Riadky    Počas operácie importovania sa riadky nedajú filtrovať ani vynechávať.

  Stĺpce    Ak sa rozhodnete pridať údaje do existujúcej tabuľky, stĺpce sa počas tejto operácie nedajú vynechať.

  Tabuľkový formát

  Overte, či majú bunky tabuľkový formát. Ak hárok alebo pomenovaný rozsah obsahuje zlúčené bunky, obsah bunky sa vloží do poľa, ktoré zodpovedá stĺpcu najviac vľavo, pričom ďalšie polia ostanú prázdne.

  Prázdne stĺpce, riadky a bunky

  Odstráňte všetky prázdne stĺpce a riadky v hárku alebo rozsahu. Ak hárok alebo rozsah obsahuje prázdne bunky, skúste pridať chýbajúce údaje. Ak chcete pripojiť záznamy do existujúcej tabuľky, overte, či príslušné pole v tabuľke akceptuje nulové (chýbajúce alebo neznáme) hodnoty. Pole akceptuje nulové hodnoty vtedy, keď je vlastnosť poľa Povinné nastavená na hodnotu Nie a jeho vlastnosť OverovaciePravidlo nezabraňuje použitiu nulových hodnôt.

  Chybové hodnoty

  Ak jedna alebo viacero buniek v hárku alebo rozsahu obsahuje chybové hodnoty, ako napríklad #NUM a #DIV, opravte ich skôr než spustíte operáciu importovania. Ak zdrojový hárok alebo rozsah obsahuje chybové hodnoty, Access vloží do príslušných polí tabuľky nulovú hodnotu. Ďalšie informácie o spôsoboch opravy týchto chýb nájdete v časti Odstránenie problémov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi hodnotami tohto článku.

  Typ údajov

  Aby nedochádzalo k chybám počas importovania, overte, či každý stĺpec obsahuje v každom riadku rovnaký typ údajov. Program Access preverí prvých osem zdrojových riadkov a stanoví typ údajov v poliach tabuľky. Odporúča sa, aby ste overili, či sa v prvých ôsmich riadkoch v ktoromkoľvek stĺpci nenachádzajú pomiešané hodnoty s rôznym typom údajov. V opačnom prípade nemusí program Access priradiť správny typ údajov k stĺpcu.

  Je tiež vhodné, aby sa v programe Excel naformátoval každý zdrojový stĺpec a v každom stĺpci sa pred spustením operácie importu priradí špecifický formát údajov. Formátovanie sa dôrazne odporúča, ak stĺpec obsahuje hodnoty rôznych typov údajov. Stĺpec ČísloLetu v hárku môže napríklad obsahovať číselné a textové hodnoty, ako napríklad 871, AA90 a 171. Aby nedošlo k výskytu chýbajúcich alebo nesprávnych hodnôt, postupujte nasledovne:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na hlavičku stĺpca a potom na položku Formátovať bunky.

  2. Na karte Číslo v časti Kategória vyberte formát. V prípade stĺpca ČísloLetu by ste pravdepodobne mali vybrať možnosť Text.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sú zdrojové stĺpce naformátované, ale v riadkoch nasledujúcich po ôsmom riadku stále obsahujú zmiešané hodnoty, operácia importovania môže tieto hodnoty stále vynechávať alebo ich nesprávne konvertovať. Informácie o odstraňovaní problémov nájdete v časti Odstránenie problémov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi hodnotami.

  Prvý riadok

  Ak prvý riadok hárka alebo pomenovaného rozsahu obsahuje názvy stĺpcov, môžete zadať, aby počas operácie importovania program Access považoval údaje v prvom riadku za názvy polí. Ak zdrojový hárok alebo rozsah neobsahuje názvy, pred spustením operácie importovania je vhodné ich pridať do zdroja.

  Poznámka: Ak plánujete pripojiť údaje do existujúcej tabuľky, overte, či názov každého stĺpca presne zodpovedá názvu príslušného poľa. Ak sa názov stĺpca odlišuje od názvu príslušného poľa v tabuľke, operácia importovania bude neúspešná. Ak chcete zobraziť názvy polí, otvorte tabuľku v programe Access v návrhovom zobrazení.

 3. Ak je zdrojový zošit otvorený, zavrite ho. Ak by ste zdrojový súbor nechali otvorený, počas operácie importovania môže dôjsť k chybám konverzie údajov.

Príprava cieľovej databázy

 1. Otvorte databázu programu Access, do ktorej sa uložia importované údaje. Overte, či databáza nie je určená iba na čítanie a či máte povolenie na uskutočnenie zmien v databáze.

  alebo

  Ak nechcete uložiť údaje do žiadnej z existujúcich databáz, vytvorte prázdnu databázu. Postupujte nasledovne:

  Kliknite na kartu Súbor, potom na položku Nový a potom kliknite na položku Prázdna databáza.

 2. Pred pustením operácie importovania sa rozhodnite, či chcete uložiť údaje do novej alebo existujúcej tabuľky.

  Vytvorenie novej tabuľky    Ak sa rozhodnete uložiť údaje do novej tabuľky, program Access vytvorí tabuľku a pridá importované údaje do tejto tabuľky. Ak tabuľka so zadaným názvom už existuje, program Access prepíše obsah tabuľky importovanými údajmi.

  Pripojenie k existujúcej tabuľke    Ak sa rozhodnete pridať údaje do existujúcej tabuľky, riadky v hárku programu Excel sa pripoja do zadanej tabuľky.

  Pamätajte, že väčšina chýb počas operácií pripojenia sa vyskytuje z toho dôvodu, že zdrojové údaje nekorešpondujú so štruktúrou a nastavením polí cieľovej tabuľky. Aby nedochádzalo k výskytu takýchto chýb, otvorte cieľovú tabuľku v návrhovom zobrazení a preskúmajte nasledovné položky:

  • Prvý riadok    Ak prvý riadok zdrojového hárka alebo pomenovaného rozsahu neobsahuje záhlavia stĺpcov, presvedčte sa, či je pozícia a typ údajov každého stĺpca v zdrojovom hárku zhodné s príslušnými poliami v tabuľke. Ak prvý riadok obsahuje záhlavia stĺpcov, poradie stĺpcov a polí sa nemusí zhodovať, ale názov a typ údajov každého stĺpca sa musia presne porovnať s príslušnými poľami.

  • Chýbajúce alebo nadbytočné polia    Ak v cieľovej tabuľke neexistuje jedno alebo viacero polí zdrojového hárka, pridajte ich skôr, než spustíte operáciu importovania. Ak však tabuľka obsahuje polia, ktoré v zdrojovom súbore neexistujú, netreba ich odstrániť z tabuľky v prípade, ak akceptujú nulové hodnoty.

   Tip: Pole akceptuje nulové hodnoty vtedy, keď je jeho vlastnosť Povinné nastavená na hodnotu Nie a jeho vlastnosť OverovaciePravidlo nezabraňuje použitiu nulových hodnôt.

  • Hlavný kľúč    Ak tabuľka obsahuje pole s hlavným kľúčom, zdrojový hárok alebo rozsah musí obsahovať stĺpec obsahujúci hodnoty, ktoré sú kompatibilné s poľom s hlavným kľúčom, pričom importované hodnoty kľúča musia byť jedinečné. Ak importovaný záznam obsahuje hodnotu hlavného kľúča, ktorá už v cieľovej tabuľke existuje, operácia importovania vedie k zobrazeniu chybového hlásenia.

  • Indexované polia    Ak je vlastnosť poľa Indexované v tabuľke nastavená na hodnotu Áno (bez duplicít), príslušný stĺpec v zdrojovom hárku alebo rozsahu musí obsahovať jedinečné hodnoty.

   Prejdite na ďalšie kroky a spustite operáciu importovania.

Spustenie operácie importovania

 1. Umiestnenie sprievodcu importom/prepojením sa mierne líši v závislosti od verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu Microsoft 365 verziu verzie Accessu programu Access alebo Accessu 2019, na karte externé údaje v skupine importovať prepojenie na & kliknite na položku nový zdroj údajov > zo súboru > Excel.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položku Excel.

  Poznámka: Ak nie je databáza otvorená, karta Externé údaje nie je dostupná.

 2. V dialógovom okne Načítať externé údaje – tabuľkový hárok programu Excel v poli Názov súboru zadajte názov súboru programu Excel obsahujúceho údaje, ktoré chcete importovať.

  alebo

  Kliknite na položku Prehľadávať a na vyhľadanie súboru, ktorý chcete importovať, použite dialógové okno Otvoriť súbor.

 3. Zadajte, ako chcete uložiť importované údaje.

  Ak chcete uložiť údaje do novej tabuľky, vyberte položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze. Systém vás neskôr vyzve, aby ste zadali názov tejto tabuľky.

  Ak chcete pripojiť údaje do existujúcej tabuľky, vyberte položku Pripojiť kópiu záznamov k tabuľke a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte tabuľku. Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade, ak databáza neobsahuje žiadne tabuľky.

  Ak chcete vytvoriť prepojenie na zdroj údajov formou vytvorenia prepojenej tabuľky, prečítajte si časť Prepojenie na údaje Excelu tohto článku.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca importovaním z tabuľkového hárka, ktorý vás prevedie procesom importovania. Prejdite na ďalšiu skupinu krokov.

Používanie Sprievodcu importovaním z tabuľkového hárka

 1. Na prvej strane sprievodcu si vyberte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Na druhej strane sprievodcu kliknite na položku Zobraziť hárky alebo Zobraziť pomenované rozsahy, vyberte hárok alebo pomenovaný rozsah, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Ak prvý riadok zdrojového hárka alebo rozsahu obsahuje názvy polí, vyberte položku Prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak importujete údaje do novej tabuľky, program Access použije tieto hlavičky stĺpcov na pomenovanie polí v tabuľke. Tieto názvy možno zmeniť počas alebo po ukončení operácie importovania. Ak pripájate údaje do existujúcej tabuľky, overte, či hlavičky stĺpcov v zdrojovom hárku presne zodpovedajú názvom polí v cieľovej tabuľke.

  Ak pripájate údaje do existujúcej tabuľky, prejdite priamo na krok 6. Ak pridávate údaje do novej tabuľky, postupujte podľa zvyšných krokov.

 4. Sprievodca vás vyzve, aby ste preskúmali vlastnosti poľa. Kliknite na stĺpec v dolnej polovici strany, čím zobrazíte príslušné vlastnosti poľa. Môžete vykonať aj nasledovné kroky:

  • Preskúmajte a podľa potreby zmeňte názov a typ údajov cieľového poľa.

   Access preskúma prvých osem riadkov v každom stĺpci a navrhne typ údajov pre príslušné pole. Ak stĺpec v hárku obsahuje rôzne typy hodnôt v prvých ôsmich riadkoch stĺpca, ako napríklad text a čísla, sprievodca navrhne typ údajov, ktorý je kompatibilný so všetkými hodnotami v stĺpci – najčastejšie ide o textový typ údajov. Môžete si vybrať aj odlišný typ údajov, ale pamätajte, že hodnoty, ktoré nie sú kompatibilné s vybratým typom údajov, sa budú počas procesu importovania ignorovať alebo sa nesprávne skonvertujú. Ďalšie informácie o oprave chýbajúcich alebo nesprávnych hodnôt nájdete v časti Odstránenie problémov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi hodnotami tohto článku.

  • Ak chcete v poli vytvoriť index, nastavte vlastnosť Indexované na hodnotu Áno.

  • Ak chcete úplne vynechať zdrojový stĺpec, začiarknite políčko Neimportovať pole (Preskočiť).

   Po dokončení výberu možností kliknite na položku Ďalej.

 5. Na ďalšej obrazovke zadajte hlavný kľúč pre tabuľku. Ak vyberiete položku Hlavný kľúč pridá program Access, program Access pridá pole typu Automatické číslovanie ako prvé pole do cieľovej tabuľky a automaticky ho bude vkladať s jedinečnými identifikačnými hodnotami počnúc hodnotou 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na záverečnej obrazovke sprievodcu zadajte názov cieľovej tabuľky. Do poľa Importovať do tabuľky zadajte názov tabuľky. Ak už tabuľka existuje, program Access zobrazí výzvu s otázkou, či chcete prepísať existujúci obsah tabuľky. Pokračujte kliknutím na položku Áno alebo vyberte položku Nie, zadajte odlišný názov cieľovej tabuľky a potom kliknutím na položku Dokončiť importujte údaje.

  Ak Access dokázal importovať niektoré alebo všetky údaje, Sprievodca zobrazí stránku so stavom operácie importovania. Okrem toho môžete uložiť podrobné informácie o tejto operácii (pre prípad budúcej potreby) ako špecifikáciu. Ak operácia zlyhá, Access zobrazí hlásenie Pri pokuse o importovanie súboru sa vyskytla chyba.

 7. Kliknutím na tlačidlo Áno uložíte podrobné informácie o operácii pre prípad budúcej potreby. Uloženie podrobných informácií umožňuje zopakovať operáciu neskôr bez toho, aby ste museli vždy používať sprievodcu.

Postup na uloženie podrobností o špecifikácii nájdete v téme Uloženie podrobností o operácii importu a exportu ako špecifikácie.

Postup na spustenie uloženej špecifikácie pre import alebo prepojenie nájdete v téme Spustenie uloženej špecifikácie pre import alebo export.

Postup na naplánovanie spustenia úloh importu a prepojenia na konkrétny čas nájdete v téme Naplánovanie špecifikácie pre import alebo export.

Odstránenie problémov s chýbajúcimi alebo nesprávnymi hodnotami

Ak sa zobrazí hlásenie Pri pokuse o importovanie súboru sa vyskytla chyba, operácia importovania zlyhala. Ak sa však zobrazí dialógové okno s výzvou na uloženie podrobných informácií o operácii, importovali sa všetky alebo časť údajov. Stavové hlásenie taktiež uvedie názov tabuľky denníka chýb obsahujúceho popis všetkých chýb, ktoré sa vyskytli počas operácie importovania.

Dôležité: Aj v prípade, ak stavové hlásenie oznámi úspešne dokončenú operáciu, preskúmajte obsah a štruktúru tabuľky a pred začatím používania sa uistili, že celá operácia prebehla správne.

 • Otvorte cieľovú tabuľku v údajovom zobrazení a skontrolujte, či sa do tabuľky pridali údaje.

 • Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a skontrolujte typ údajov a ostatné nastavenia vlastností jednotlivých polí.

Nasledujúca tabuľka popisuje kroky, ktoré možno vykonať pri oprave chýbajúcich alebo nesprávnych hodnôt.

Tip: Ak počas odstraňovania problémov s výsledkami nájdete iba pár chýbajúcich hodnôt, môžete ich pridať do tabuľky manuálne. Ak zistíte, že chýbajú alebo boli nesprávne importované celé stĺpce alebo veľký počet hodnôt, problém treba odstrániť v zdrojovom súbore. Po odstránení všetkých známych problémov zopakujte operáciu importovania.

Problém

Riešenie

Grafické prvky

Grafické prvky, ako napríklad logá, grafy a obrázky, sa nedajú importovať. Po dokončení operácie importovania ich do databázy pridajte ručne.

Vypočítané hodnoty

Výsledky vypočítaného stĺpca alebo buniek sa importujú, neimportujú sa však súvisiace vzorce. Počas importovania môžete zadefinovať typ údajov, ktorý je kompatibilný s výsledkami vzorca, ako napríklad typ údajov Number.

Hodnoty TRUE alebo FALSE a -1 alebo 0

Ak zdrojový hárok alebo rozsah zahrňuje stĺpec, ktorý obsahuje iba hodnoty TRUE alebo FALSE, program Access vytvorí pole typu Yes/No pre tento stĺpec a do poľa pridá hodnoty -1 alebo 0. Ak však zdrojový hárok alebo rozsah obsahuje stĺpec, ktorý obsahuje iba hodnoty -1 alebo 0, program Access predvolene vytvorí pre tento stĺpec číselné pole. Aby nedochádzalo k výskytu tohto problému, typ údajov tohto poľa môžete počas operácie importovania zmeniť na typ Yes/No.

Polia s viacerými hodnotami

Keď importujete údaje do novej tabuľky alebo pripájate údaje do existujúcej tabuľky, program Access nepodporuje režim viacerých hodnôt v poli, a to ani vtedy, ak zdrojový stĺpec obsahuje zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkou (;). Zoznam hodnôt sa považuje za jednu hodnotu a umiestni sa do textového poľa.

Skrátené údaje

Ak sa údaje v stĺpci tabuľky programu Access zobrazujú skrátené, pokúste sa zväčšiť šírku stĺpca v údajovom zobrazení. Ak tento krok nepomôže odstrániť problém, údaje v číselnom stĺpci v programe Excel sú príliš veľké vzhľadom na veľkosť cieľového poľa programu Access. Cieľové pole môže mať napríklad v databáze programu Access vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú na hodnotu Bajt, ale zdrojové údaje obsahujú hodnotu väčšiu ako 255. Opravte hodnoty v zdrojovom súbore a skúste vykonať import znova.

Formát zobrazenia

Je možné, že budete musieť nastaviť vlastnosť Formát niektorých polí v návrhovom zobrazení, aby sa hodnoty v údajovom zobrazení správne zobrazovali. Napríklad:

 • V poli typu Yes/No sa v údajovom zobrazení po dokončení importovania zobrazia hodnoty -1 a 0. Ak chcete odstrániť tento problém, po dokončení importovania nastavte vlastnosť poľa Formát na hodnotu Áno/Nie a následne sa zobrazia začiarkavacie políčka.

 • Dlhé a stredné dátumy sa v programe Access môžu zobraziť ako krátke dátumy. Ak chcete odstrániť tento problém, otvorte cieľovú tabuľku v návrhovom zobrazení v programe Access a nastavte vlastnosť poľa Formát na hodnotu Dlhý dátum alebo Stredný dátum.

Poznámka: Ak zdrojový hárok obsahuje formátovanie RTF, ako napríklad tučné písmo, podčiarknutie alebo kurzívu, text sa importuje, ale formátovanie sa stratí.

Duplicitné hodnoty (chyba porušenia kľúča)

Importované záznamy môžu obsahovať duplicitné hodnoty, ktoré nemožno uložiť do poľa hlavného kľúča tabuľky alebo do poľa, ktoré má vlastnosť Indexované nastavenú na hodnotu Áno (bez duplicít). Odstráňte duplicitné hodnoty v zdrojovom súbore a skúste vykonať importovanie znova.

Hodnoty dátumu sú posunuté o 4 roky

Polia dátumov, ktoré sa importujú z excelového hárka, môžu byť vyradené štyrmi rokmi. Excel pre Windows používa dátumový systém 1900 (v rozsahu od 1 do 65 380), ktorý zodpovedá dátumom január 1, 1900 až 31. decembra 2078. Excel pre systém Macintosh však používa kalendárny systém 1904 (v rozsahu od 0 do 63 918), ktorý zodpovedá dátumom január 1, 1904 až 31. decembra 2078.

Skôr než importujete údaje, zmeňte dátumový systém zošita programu Excel alebo po pripojení údajov spustite aktualizačný dotaz, ktorý používa výraz [názov dátumového poľa] + 1462 a opravte dátumy.

Nulové hodnoty

Na konci operácie importu sa môže zobraziť chybové hlásenie o údajoch, ktoré boli odstránené alebo stratené počas operácie, alebo pri otvorení tabuľky v údajovom zobrazení sa môže zobraziť, že niektoré hodnoty polí sú prázdne. Ak nie sú zdrojové stĺpce v Exceli formátované alebo prvých osem zdrojových riadkov obsahuje hodnoty rôznych typov údajov, otvorte zdrojový hárok a postupujte takto:

 • Naformátujte zdrojové stĺpce.

 • Premiestnite riadky tak, aby prvých osem riadkov v každom stĺpci neobsahovalo hodnoty rôznych typov údajov.

 • Počas operácie importovania vyberte pre každé pole príslušný typ údajov. Ak je typ údajov nesprávny, po dokončení operácie importovania sa v celom stĺpci môžu zobrazovať nulové alebo nesprávne hodnoty.

Predchádzajúce kroky môžu pomôcť minimalizovať výskyt hodnôt typu null. Nasledujúca tabuľka obsahuje prípady, kedy sa budú zobrazovať hodnoty typu null:

Typ chýbajúcich hodnôt...

Importovanie do...

Typ cieľového poľa je...

Riešenie...

Text

Nová tabuľka

Dátum

Nahraďte všetky textové hodnoty dátumom a skúste importovať znova.

Text

Existujúca tabuľka

Číselné alebo dátumové

Nahraďte všetky textové hodnoty hodnotami, ktoré sa zhodujú s typom údajov cieľového poľa, a potom skúste vykonať importovanie znova.

Hodnoty dátumu nahradené číselnými hodnotami

V nasledovných situáciách sa zobrazia zdanlivo náhodné päťciferné čísla namiesto skutočných hodnôt dátumu:

 • Zdrojový stĺpec v hárku obsahuje v prvých ôsmich riadkoch iba číselné hodnoty, ale v ďalších riadkoch obsahuje niekoľko dátumových hodnôt. Tieto hodnoty dátumu sa skonvertujú nesprávne.

 • Zdrojový stĺpec obsahuje v prvých ôsmich riadkoch niekoľko hodnôt dátumu, pričom ste sa pokúsili tento stĺpec importovať do číselného poľa. Tieto dátumové hodnoty sa skonvertujú nesprávne.

  Aby nedochádzalo k takejto situácii, nahraďte v zdrojovom stĺpci dátumové hodnoty číslom a skúste vykonať importovanie znova.

  Niekedy sa stáva, že ak stĺpec obsahuje väčšinou hodnoty dátumu, ale zároveň aj niekoľko textových hodnôt, všetky dátumové hodnoty sa zobrazia ako zdanlivo náhodné päťciferné čísla. Aby nedochádzalo k takýmto situáciám, nahraďte textové hodnoty dátumom a skúste vykonať importovanie znova.

Číselné hodnoty nahradené hodnotami dátumu

V nasledovných situáciách sa namiesto skutočných číselných hodnôt zobrazia zdanlivo náhodné hodnoty dátumu:

 • Zdrojový stĺpec obsahuje v prvých ôsmich riadkoch iba hodnoty dátumu, ale v ďalších riadkoch obsahuje niekoľko číselných hodnôt. Tieto číselné hodnoty sa skonvertujú nesprávne.

 • Zdrojový stĺpec obsahuje v niektorých z prvých ôsmich riadkov číselné hodnoty, pričom ste sa pokúsili tento stĺpec importovať do dátumového poľa. Tieto číselné hodnoty sa skonvertujú nesprávne.

Aby nedochádzalo k takejto situácii, nahraďte v zdrojovom stĺpci číselné hodnoty hodnotami dátumu a skúste vykonať importovanie znova.

Okrem toho je možné, že budete chcieť skontrolovať tabuľku denníka chýb (uvedenú na poslednej stránke sprievodcu) v údajovom zobrazení. Táto tabuľka má tri polia – Chyba, Pole a Riadok. Každý riadok obsahuje informácie o špecifickej chybe, pričom obsah poľa Chyba by mal používateľovi pomôcť pri odstraňovaní problému.

Chybové reťazce a tipy na odstránenie problémov

Chyba

Popis

Skrátenie poľa

Hodnota v súbore je príliš veľká vzhľadom na nastavenie vlastnosti VeľkosťPoľa pre tohto pole.

Chyba konverzie typov

Hodnota v hárku je nesprávnym typom údajov pre toto pole. Hodnota môže v cieľovom poli chýbať, alebo sa v ňom môže zobrazovať nesprávne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v predchádzajúcej tabuľke.

Porušenie kľúča

Hodnota hlavného kľúča tohto záznamu je duplicitná – v tabuľke už existuje.

Zlyhanie overovacieho pravidla

Hodnota porušuje pravidlo nastavené pomocou vlastnosti OverovaciePravidlo pre toto pole alebo tabuľku.

Nula v poli Povinné

Nulová hodnota nie je v tomto poli povolená, pretože vlastnosť Povinné pre toto pole je nastavená na hodnotu Áno.

Nulová hodnota v poli typu Automatické číslovanie

Importované údaje obsahujú hodnotu Null, ktorú ste sa pokúsili pripojiť do poľa typu Automatické číslovanie.

Nedeliteľný záznam

Textová hodnota obsahuje znak oddeľovača textu (spravidla dvojité úvodzovky). Vždy keď hodnota obsahuje znak oddeľovača, tento znak sa musí v textovom súbore vyskytovať dvakrát, napríklad:

Priemer 4 1/2""

Na začiatok stránky

Prepojenie na údaje Excelu

Po prepojení databázy programu Access s údajmi v inom programe môžete používať nástroje programu Access na vytvorenie dotazu alebo zostavy bez toho, aby ste v databáze museli uchovávať kópiu údajov programu Excel.

Po vytvorení prepojenia na hárok alebo pomenovaný rozsah programu Excel vytvorí program Access novú tabuľku, ktorá bude prepojená so zdrojovými bunkami. Všetky zmeny vykonané v zdrojových bunkách v programe Excel sa zobrazia v prepojenej tabuľke. Obsah príslušnej tabuľky v programe Access sa však nedá upravovať. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť údaje, zmeny treba vykonať v zdrojovom súbore.

Bežné scenáre prepojenia na hárok programu Excel z programu Access

Dôvody vytvorenia prepojenia na súbor programu Excel (namiesto importovania) bývajú spravidla tieto:

 • Aj naďalej chcete uchovávať svoje údaje v hárkoch programu Excel, súčasne však chcete využívať výkonné funkcie vytvárania dotazov a zostáv programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, ale údaje z externých zdrojov, s ktorými pracujete, sa nachádzajú v hárkoch programu Excel. Nechcete uchovávať kópie externých údajov, napriek tomu však s nimi chcete pracovať v programe Access.

Vytvorenie prepojenia s hárkom programu Excel po prvý raz

 • Prepojenie na databázu programu Access sa z programu Excel nedá vytvoriť.

 • Keď vytvoríte prepojenie so súborom programu Excel, program Access vytvorí novú tabuľku, ktorá sa často nazýva ako prepojená tabuľka. V tejto tabuľke sa zobrazujú údaje zo zdrojového hárka alebo pomenovaného rozsahu, ale údaje sa neukladajú v databáze.

 • Údaje programu Excel nemožno prepojiť s existujúcou tabuľkou v databáze. Znamená to, že vytvorením prepojenia sa nedajú pripojiť údaje do existujúcej tabuľky.

 • Databáza môže obsahovať viacero prepojených tabuliek.

 • Všetky zmeny údajov v programe Excel sa automaticky premietnu do prepojenej tabuľky. Obsah a štruktúra prepojenej tabuľky v programe Access sú však určené iba na čítanie.

 • Keď otvoríte zošit programu Excel v programe Access (v dialógovom okne Otvoriť súbor zmeňte pole zoznamu Súbory typu na možnosť Microsoft Excel a vyberte požadovaný súbor), program Access vytvorí prázdnu databázu a automaticky spustí Sprievodcu prepojením s tabuľkovým hárkom.

Príprava údajov programu Excel

 1. Vyhľadajte excelový súbor a hárok alebo rozsah obsahujúci údaje, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie. Ak nechcete vytvoriť prepojenie na celý hárok, zvážte možnosť definovania pomenovaného rozsahu obsahujúceho iba tie bunky, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

  Vytvorenie pomenovaného rozsahu v Exceli (voliteľné – užitočné len vtedy, ak chcete vytvoriť prepojenie na niektoré údaje z hárkov)   

  1. Prejdite do Excelu a zobrazte si hárok, v ktorom chcete zadefinovať pomenovaný rozsah.

  2. Vyberte rozsah buniek obsahujúcich údaje, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybratý rozsah a potom kliknite na položku Pomenovať rozsah alebo Definovať názov.

  4. V dialógovom okne Nový názov zadajte do poľa Názov pomenovanie rozsahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Pamätajte, že počas operácie prepojenia môžete naraz vytvoriť prepojenie iba na jeden hárok alebo rozsah. Ak chcete vytvoriť prepojenie s údajmi, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach zošita, opakujte operáciu prepojenia pre každý hárok alebo rozsah.

 2. Preskúmajte zdrojové údaje a vykonajte príslušnú činnosť podľa nasledovnej tabuľky.

  Prvok

  Popis

  Tabuľkový formát

  Overte, či majú bunky tabuľkový formát. Ak rozsah obsahuje zlúčené bunky, obsah bunky sa vloží do poľa, ktoré zodpovedá stĺpcu najviac vľavo, pričom ďalšie polia ostanú prázdne.

  Vynechanie stĺpcov a riadkov

  Počas operácie prepojenia sa zdrojové stĺpce a riadky nedajú vynechať. Môžete však skryť polia a filtrované záznamy – po ich importovaní do programu Access otvorte prepojenú tabuľku v údajovom zobrazení.

  Počet stĺpcov

  Počet zdrojových stĺpcov nesmie presiahnuť 255, pretože program Access nepodporuje výskyt viac než 255 polí v tabuľke.

  Prázdne stĺpce, riadky a bunky

  Odstráňte všetky prázdne stĺpce a riadky v hárku alebo rozsahu programu Excel. Ak existujú prázdne bunky, pokúste sa pridať chýbajúce údaje.

  Chybové hodnoty

  Ak jedna alebo viac buniek v hárku alebo rozsahu obsahuje chybové hodnoty, opravte ich ešte pred spustením operácie importovania. Pamätajte, že ak zdrojový hárok alebo rozsah obsahuje chybové hodnoty, program Access zadá nulovú hodnotu do príslušných polí v tabuľke.

  Typ údajov

  V prepojenej tabuľke sa nedá zmeniť typ údajov ani veľkosť polí. Ešte pred spustením operácie prepojenia overte, či každý stĺpec obsahuje údaje špecifického typu.

  Ak stĺpec obsahuje hodnoty rôzneho typu údajov, odporúčame, aby ste stĺpec naformátovali. Stĺpec ČísloLetu v hárku môže napríklad obsahovať číselné a textové hodnoty, ako napríklad 871, AA90 a 171. Aby nedošlo k výskytu chýbajúcich alebo nesprávnych hodnôt, postupujte nasledovne:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stĺpec a potom kliknite na položku Formátovať bunky.

  2. Na karte Číslo v časti Kategória vyberte formát.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prvý riadok

  Ak prvý riadok hárka alebo pomenovaného rozsahu obsahuje názvy stĺpcov, môžete zadať, aby počas operácie prepojenia program Access považoval údaje v prvom riadku za názvy polí. Ak hárok neobsahuje žiadne názvy stĺpcov, alebo ak špecifický názov stĺpca porušuje pravidlá pomenovania polí v programe Access, program Access priradí každému zodpovedajúcemu poľu platný názov.

 3. Ak je zdrojový súbor otvorený, zavrite ho.

Príprava cieľovej databázy

 1. Otvorte databázu, v ktorej chcete vytvoriť prepojenie. Overte, či databáza nie je určená iba na čítanie a či máte požadované povolenia na jej zmenu.

 2. Ak nechcete uložiť prepojenie do žiadnej z existujúcich databáz, vytvorte prázdnu databázu: Kliknite na kartu Súbor, potom na položku Nový a potom kliknite na položku Prázdna databáza. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Nové.

Teraz môžete spustiť operáciu prepojenia.

Vytvorenie prepojenia

 1. Umiestnenie sprievodcu importom/prepojením sa mierne líši v závislosti od verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu Microsoft 365 verziu verzie Accessu programu Access alebo Accessu 2019, na karte externé údaje v skupine importovať prepojenie na & kliknite na položku nový zdroj údajov > zo súboru > Excel.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položku Excel.

  Poznámka: Ak nie je databáza otvorená, nie je dostupná na karta Externé údaje.

 2. V dialógovom okne Načítať externé údaje – tabuľkový hárok programu Excel v poli Názov súboru zadajte názov zdrojového súboru programu Excel.

 3. Vyberte položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca prepojením s tabuľkovým hárkom, ktorý vás bude sprevádzať procesom vytvorenia prepojenia.

 4. Na prvej strane sprievodcu vyberte hárok alebo pomenovaný rozsah a kliknite na položku Ďalej.

 5. Ak prvý riadok zdrojového hárka alebo rozsahu obsahuje názvy polí, vyberte položku Prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov. Program Access použije tieto hlavičky stĺpcov na pomenovanie polí v tabuľke. Ak názov stĺpca obsahuje niektoré zvláštne znaky, v programe Access ho nemožno použiť ako názov poľa. V takýchto prípadoch sa zobrazí chybové hlásenie s informáciou, že program Access priradí poľu platný názov. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo OK.

 6. Na poslednej strane sprievodcu zadajte názov prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Ak tabuľka s vami zadaným názvom už existuje, zobrazí sa otázka, či chcete prepísať existujúcu tabuľku alebo dotaz. Kliknite na položku Áno , ak chcete prepísať tabuľku alebo dotaz, alebo kliknutím na položku nie zadajte iný názov.

  Program Access sa pokúsi vytvoriť prepojenú tabuľku. Ak je operácia úspešná, program Access zobrazí hlásenie Prepojenie tabuľky sa dokončilo. Otvorte prepojenú tabuľku, skontrolujte polia a údaje a uistite sa, či sa vo všetkých poliach zobrazujú správne údaje.

  Ak sa zobrazujú chybové hodnoty alebo nesprávne údaje, bude potrebné odstrániť problém so zdrojovými údajmi. Ďalšie informácie o odstránení problémov s chybnými hodnotami alebo nesprávnymi údajmi nájdete v ďalšej časti.

Na začiatok stránky

Odstránenie problémov s hodnotou #Num! a s ďalšími nesprávnymi hodnotami v prepojenej tabuľke

Aj v prípade, ak sa zobrazí hlásenie Prepojenie tabuľky sa dokončilo, mali by ste otvoriť tabuľku v údajovom zobrazení a overiť, či sa v riadkoch a stĺpcoch zobrazujú správne hodnoty.

Ak sa kdekoľvek v tabuľke zobrazujú chyby alebo nesprávne údaje, podľa informácií uvedených v nasledujúcej tabuľky vykonajte opravné kroky a potom sa znova pokúste o vytvorenie prepojenia. Pamätajte, že hodnoty sa priamo do prepojenej tabuľky pridať nedajú, pretože tabuľka je určená iba na čítanie.

Problém

Riešenie

Grafické prvky

V programe Access sa nedá vytvoriť prepojenie s grafickými prvkami (napríklad logá, grafy a obrázky) v hárku programu Excel.

Formát zobrazenia

Je možné, že budete musieť nastaviť vlastnosť Formát niektorých polí v návrhovom zobrazení, aby sa hodnoty v údajovom zobrazení správne zobrazovali.

Vypočítané hodnoty

Výsledky vypočítaného stĺpca alebo buniek sa zobrazujú v príslušnom poli, vzorec (alebo výraz) sa však v programe Access zobraziť nedá.

Skrátené textové hodnoty

Zväčšenie šírky stĺpca v údajovom zobrazení. Ak sa stále nezobrazuje celá hodnota, môže to byť spôsobené tým, že hodnota je dlhšia ako 255 znakov. Access môže prepojiť len s prvými 255 znakmi, preto by ste mali údaje importovať namiesto prepojenia na to.

Chybové hlásenie o pretečení číselného poľa

Prepojená tabuľka sa môže zdať v poriadku, ale neskôr po spustení dotazu na tabuľku sa môže zobraziť chybové hlásenie Pretečenie číselného poľa. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť v dôsledku konfliktu medzi typom údajov poľa v prepojenej tabuľke a typom údajov uloženým v tomto poli.

Hodnoty TRUE alebo FALSE a -1 alebo 0

Ak zdrojový hárok alebo rozsah obsahuje stĺpec, ktorý obsahuje iba hodnoty TRUE alebo FALSE, program Access vytvorí pre tento stĺpec v prepojenej tabuľke pole typu Yes/No. Ak však zdrojový hárok alebo rozsah obsahuje stĺpec len s hodnotami -1 alebo 0, program Access predvolene vytvorí pre tento stĺpec číselné pole a typ údajov v príslušnom poli tabuľky sa nebude dať zmeniť. Ak chcete, aby prepojená tabuľka obsahovala pole typu Yes/No, zabezpečte, aby zdrojový stĺpec obsahoval hodnoty TRUE a FALSE.

Polia s viacerými hodnotami

Program Access nepodporuje viacero hodnôt v poli, a to ani vtedy, ak zdrojový stĺpec obsahuje zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkou (;). Zoznam hodnôt sa bude považovať za jednu hodnotu a umiestni sa do textového poľa.

#Num!

V nasledovných situáciách zobrazí program Access v poli chybovú hodnotu #Num! namiesto skutočných údajov:

 • Ak zdrojový stĺpec obsahuje niekoľko číselných alebo dátumových hodnôt v stĺpci, ktorý obsahuje väčšinu textových hodnôt, číselné a dátumové hodnoty sa nebudú importovať.

 • Ak zdrojový stĺpec obsahuje niekoľko textových hodnôt v stĺpci, ktorý obsahuje väčšinu číselných hodnôt, textové hodnoty sa nebudú importovať.

 • Ak zdrojový stĺpec obsahuje niekoľko textových hodnôt v stĺpci, ktorý obsahuje väčšinu dátumových hodnôt, textové hodnoty sa nebudú importovať.

Ak chcete minimalizovať výskyt nulových hodnôt v tabuľke, postupujte nasledovne:

 1. Zabezpečte, aby zdrojový stĺpec neobsahoval hodnoty rôzneho typu údajov.

 2. Naformátujte stĺpce v hárku programu Excel.

 3. Počas operácie prepojenia vyberte správny typ údajov pre každé pole. Ak je typ údajov nesprávny, výsledný stĺpec môže obsahovať iba #Num. hodnoty pre všetky riadky údajov.

Číselné hodnoty namiesto hodnôt dátumu

Ak sa v poli zobrazí zdanlivo náhodné päťciferné číslo, overte, či zdrojový stĺpec, ktorý obsahuje väčšinu číselných hodnôt, neobsahuje aj niekoľko hodnôt dátumu. Hodnoty dátumu zobrazujúce sa v číselných stĺpcoch sa nesprávne skonvertovali na číslo. Nahraďte hodnoty dátumu číselnými hodnotami a skúste vykonať prepojenie znova.

Hodnoty dátumu namiesto číselných hodnôt

Ak sa v poli zobrazí zdanlivo náhodná hodnota dátumu, overte, či zdrojový stĺpec, ktorý obsahuje väčšinu hodnôt dátumu, neobsahuje aj niekoľko číselných hodnôt. Číselné hodnoty zobrazujúce sa v dátumových stĺpcoch sa nesprávne skonvertovali na dátum. Nahraďte číselné hodnoty dátumom a skúste vykonať prepojenie znova.


Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×