Importovanie údajov do doplnku Business Contact Manager

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook umožňuje jednoduché importovanie obchodných záznamov uložených v priečinku outlookových kontaktov alebo v iných programoch, ako je napríklad Excel.

Do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete pomocou Sprievodcu importovaním obchodných údajov importovať obchodné záznamy o zákazníkoch a obchodných kontaktoch spolu s prispôsobeniami.

Obsah tohto článku

Veci, na ktoré treba pamätať pri importovaní

Výber typu súboru na importovanie

Čo je prispôsobenie?

Importovanie súboru doplnku Business Contact Manager (.bcm)

Importovanie prispôsobení doplnku Business Contact Manager (.bcmx)

Importovanie z inej aplikácie s použitím súboru typu .csv a importovanie z Microsoft Excelu alebo Microsoft Accessu

Importovanie priečinka kontaktov Microsoft Outlooku

Importovanie súborov aplikácie ACT! alebo QuickBooks

Pri niektorých typoch súborov Sprievodca zobrazí výzvu na zadanie súboru, ktorý sa má importovať, a potom daný súbor naimportuje. Pri iných typoch súborov je potrebné zadať názov súboru, ktorý sa má importovať, a potom určiť, ako má Sprievodca spracovať určité záznamy a prispôsobenia. Ak importujete excelový súbor alebo zoznam produktov a služieb s použitím typu súboru známeho pod názvom súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv), Sprievodca tiež zobrazí kroky procesu priradenia záhlaví stĺpcov importovaného zoznamu k zodpovedajúcim poliam v doplnku Business Contact Manager (napr. Jednotková cena, Adresa do práce). Tento proces sa nazýva priradenie.

Na začiatok stránky

Veci, na ktoré treba pamätať pri importovaní

Pred importovaním obchodných údajov do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zvážte toto:

 • Pred importovaním súboru vždy zálohujte databázu, pretože tento proces nemožno zvrátiť.

 • Pred importovaním súboru odporúčame porovnať jeho polia s poľami v zázname zákazníka alebo obchodného kontaktu a potom zmeniť polia v súbore tak, aby sa zhodovali s poliami v zázname doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Môžete napríklad oddeliť informácie o adrese v importovanom súbore tak, aby sa zhodovali s poľami Ulica (práca), Mesto (práca) a Okres (práca) v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

 • Keď Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook importuje veľké množstvo údajov, stavové okno môže zobrazovať nepresný priebeh procesu importovania. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook naďalej importuje údaje, aj keď je stavové okno prázdne alebo sa v ňom zobrazuje hlásenie o nereagovaní.

 • Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook podporuje len formát súborov Unicode. Iné formáty súborov, ako napríklad ANSI, nie sú podporované.

Na začiatok stránky

Výber typu súboru na importovanie

Do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete importovať viaceré rôzne typy súborov. Kliknutím na typ súboru zobrazíte pokyny na importovanie daného typu súboru.

Typ súboru

Popis

Údaje doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook (.bcm)

Všetky údaje v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vrátane všetkých zákazníkov, obchodných kontaktov, príležitostí, obchodných projektov, projektových úloh a ich histórie komunikácie. Obsahuje aj prispôsobenia, marketingové aktivity a zoznamy produktov a služieb.

Prispôsobenia doplnku Business Contact Manager (.bcmx)

Obsahuje vlastné rozloženia formulárov, stránky, zobrazenia, vlastné zostavy a šablóny projektov.

Poznámka: Prispôsobenia môže importovať len vlastník databázy.

Hodnoty oddelené čiarkou (.csv)

Vo formáte súboru .csv sú zvyčajne zoznamy produktov a služieb.

Obsahuje údaje vo formáte súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv). Vo formáte súboru .csv možno uložiť údaje z takmer ľubovoľného programu, takže aj keď formát súboru pre určitú aplikáciu nie je uvedený v zozname, údaje z tejto aplikácie môžete uložiť do formátu súboru .csv a potom ich importovať do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Excelový zošit (.xls, .xlsx)

Obsahuje údajové súbory vo formátoch zošita Microsoft Excelu.

Accessová databáza (.mdb, .accdb)

Obsahuje údaje z formátov súborov Microsoft Accessu.

Priečinok outlookových kontaktov (.pst)

Obsahuje kontakty vo formáte súboru Microsoft Outlooku (.pst). Ak je databáza doplnku Business Contact Manager zdieľaná, je možné, že každý používateľ bude chcieť importovať svoje outlookové kontakty.

ACT! (.dbf, .pad)

Odkazuje na údaje uložené vo formáte súboru aplikácie ACT!. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje Nástroj na konverziu údajov, pomocou ktorého môžete údaje aplikácie ACT! pred ich importovaním konvertovať do formátu .bcm.

Poznámky: Ak vyberiete formáty súborov aplikácie ACT! (.dbf. .pad) alebo QuickBooks (.IIF), kliknutím na položku Konvertovať údaje skonvertujete údaje do formátu súboru doplnku Business Contact Manager (.bcm). Tento nástroj vám pomôže importovať tieto typy súborov. Postupujte podľa pokynov v nástroji.

 • Na importovanie údajov vo formáte súboru aplikácie ACT! je potrebné, aby bola v počítači nainštalovaná aplikácia ACT!.

QuickBooks (.IIF)

Importovať možno ľubovoľnú verziu súboru aplikácie QuickBooks vo formáte .iif. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje Nástroj na konverziu údajov, pomocou ktorého môžete údaje aplikácie QuickBooks pred ich importovaním konvertovať do formátu .bcm.

Tip: Ak sú údaje uložené vo formáte súboru, ktorý nie je uvedený v zozname Sprievodcu importovaním obchodných údajov, uložte údaje ako súbor s hodnotami oddelenými čiarkou a potom ho importujte do databázy doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Čo je prispôsobenie?

Prispôsobenie je úprava, ktorú ste vykonali v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Prispôsobenia môžu mať mnoho foriem. Keď v pracovnom priestore vytvoríte novú kartu, je to prispôsobenie. Prispôsobením je aj to, keď vytvoríte nové formuláre alebo pridáte či odstránite polia a časti existujúcich formulárov. Prispôsobenia tiež zahŕňajú polia vytvorené používateľom, vlastné zostavy a šablóny obchodných projektov. Vždy, keď idete nad rámec predvolených formulárov a polí doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, pravdepodobne je to prispôsobenie.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o importovaní prispôsobení

Existujú dva spôsoby na importovanie prispôsobení do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Prvým spôsobom je použitie súboru typu .bcm. Tento typ súboru obsahuje nielen záznamy obchodných údajov, ale aj prispôsobenia vykonané v záznamoch, formulároch a zostavách. Druhým spôsobom na importovanie prispôsobení je použitie súboru typu .bcmx. Tento typ súboru neobsahuje obchodné údaje, ale len prispôsobenia vykonané v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Tento spôsob je užitočný vtedy, keď chcete použiť prispôsobenia na údaje, ktoré už máte, no údaje nechcete prepísať ani do nich pridať ďalšie položky.

Pri importovaní prispôsobení zo súboru .bcm alebo .bcmx sa nastavenia v cieľovej databáze prepíšu prispôsobeniami uloženými v súbore. Existujú však výnimky:

 • Ak cieľová databáza obsahuje prispôsobenia, ktoré neexistujú v súbore .bcmx, napríklad nový typ záznamu založený v zákazníkovi, tieto prispôsobenia sa zachovajú.

 • Ak súbor .bcmx obsahuje typ vlastného poľa alebo vzťah, no v cieľovej databáze neexistuje zodpovedajúci typ údajov, na ktorý pole odkazuje, dané pole sa nepridá do databázy.

Na začiatok stránky

Importovanie súboru doplnku Business Contact Manager (.bcm)

Tento typ súboru obsahuje záznamy obchodných údajov a prispôsobenia uskutočnené v záznamoch, formulároch a zostavách.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Import a export.

 3. Kliknite na položku Importovať zo súboru.

  Otvorí sa Sprievodca importovaním obchodných údajov.

 4. Zadajte umiestnenie a názov súboru .bcm alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  okno výberu možností importu

 6. Vyberte spôsob, akým sa majú spracovať duplicitné záznamy. Máte tieto možnosti:

  • Neimportovať duplicitné záznamy. Duplicitné záznamy importovaného súboru sa neimportujú a existujúce záznamy zostanú nezmenené.

  • Importovať duplicitné záznamy ako nové záznamy. Duplicitné záznamy importovaného súboru sa importujú a zadá sa im iný, súvisiaci názov, pričom existujúce záznamy zostanú nezmenené.

  • Aktualizovať existujúce záznamy. Ak existujú duplicitné záznamy a importovaný záznam obsahuje iné alebo ďalšie informácie, zodpovedajúci záznam sa aktualizuje.

   Snímka obrazovky s nastavenými predvolenými programami

   Duplicity sa vyskytujú, keď je názov importovaného záznamu rovnaký ako názov existujúceho záznamu.

 7. Vyberte spôsob, akým sa majú spracovať prispôsobenia. Máte tieto možnosti:

  • Importovať vlastné rozloženia (formuláre, stránky a zobrazenia). Rozloženia existujúcich formulárov, stránok a zobrazení sa nahradia formulármi, stránkami a zobrazeniami v importovanom súbore.

  • Neodstraňovať žiadne pole z existujúceho rozloženia formulára. Formuláre, stránky a zobrazenia v importovanom súbore neodstránia žiadne polia, ktoré sa momentálne používajú v existujúcej databáze. Všetky nové polia z importovaného súboru sa pripoja do formulárov, stránok alebo zobrazení.

   Výber buniek a značiek koncov buniek

 8. Vyberte všetky ďalšie položky, ktoré chcete zahrnúť do importovania. Máte tieto možnosti:

  • História komunikácie

  • Produkty (a služby)

  • Vlastné zostavy

  • Šablóny projektov

 9. Kliknite na položku Importovať.

Na začiatok stránky

Importovanie prispôsobení doplnku Business Contact Manager (.bcmx)

Prispôsobenie je úprava, ktorú ste vykonali v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na prispôsobenie vlastným potrebám. Súbor s príponou .bcmx obsahuje iba prispôsobenia a neobsahuje obchodné údaje, ako sú napríklad zákazníci, obchodné kontakty a potenciálni zákazníci.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Import a export.

 3. Kliknite na položku Importovať zo súboru.

  Otvorí sa Sprievodca importovaním obchodných údajov.

 4. Zadajte umiestnenie a názov súboru .bcmx alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor.

  Názov súboru .bcmx, ktorý importujete, sa zobrazí v poli Súbor na import.

 5. Kliknite na položku Importovať.

  Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook importuje údaje. Po dokončení máte skontrolovať hlásenia importu a možné chyby zaznamenané v súbore denníka. Súbor denníka môžete zobraziť kliknutím na položku Zobraziť denník.

Na začiatok stránky

Importovanie z inej aplikácie s použitím súboru typu .csv a importovanie z Microsoft Excelu alebo Microsoft Accessu

Formát súboru .csv je jednoduchý, no výkonný formát na prenos údajov z jedného programu do druhého. Súbory .csv dokážu čítať mnohé programy vrátane Excelu.

Formát súboru .csv môžete použiť aj na importovanie zoznamu produktov a služieb. Aby bolo možné takýto zoznam importovať, musí mať príslušnú štruktúru. Ďalšie informácie o problémoch, ktoré treba vyriešiť pred importovaním zoznamu produktu a služieb, nájdete v časti Importovanie zoznamu produktov a služieb.

Tento postup na importovanie údajov použite aj vtedy, keď máte údaje v excelovom alebo accessovom súbore.

Obsah tejto časti

Krok 1: Výber súboru .csv alebo excelového alebo accessového súboru, ktorý chcete importovať

Krok 2: Priradenie polí

Importovanie zoznamu produktov a služieb

Importovanie zoznamu

Oprava chýb importovania súboru .csv

Krok 1: Výber súboru .csv alebo excelového alebo accessového súboru, ktorý chcete importovať

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Import a export.

 3. Kliknite na položku Importovať zo súboru.

  Otvorí sa Sprievodca importovaním obchodných údajov.

 4. Zadajte umiestnenie a názov súboru .csv alebo excelového alebo accessového súboru, alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor.

  Súbor sa zobrazí v poli Súbor na import.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte spôsob, akým sa majú spracovať duplicitné záznamy. Máte tieto možnosti:

  • Neimportovať duplicitné záznamy. Duplicitné záznamy importovaného súboru sa neimportujú a existujúce záznamy zostanú nezmenené.

  • Importovať duplicitné záznamy ako nové záznamy. Duplicitné záznamy importovaného súboru sa importujú a zadá sa im iný, súvisiaci názov, pričom existujúce záznamy zostanú nezmenené. Duplicity sa vyskytujú, keď je názov importovaného záznamu rovnaký ako názov existujúceho záznamu.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Na začiatok stránky

Krok 2: Priradenie polí

Teraz priradíte záhlavia stĺpcov (polia) importovaného súboru k zodpovedajúcim poliam v doplnku Business Contact Manager. Tento proces sa nazýva priradenie.

 1. Priradenie súboru .csv alebo excelového alebo accessového súboru:

  • Súbor .csv    

   V prípade potreby začiarknite políčko súboru .csv, ktorý chcete importovať.

  • Excelový súbor    

   V zozname sa zobrazia všetky excelové hárky obsiahnuté v excelovom zošite. Začiarknite políčka všetkých hárkov, ktoré chcete importovať.

   Ak excelový zošit obsahuje údaje len v jednom hárku (bez ohľadu na počet existujúcich hárkov v danom súbore), začiarknite len políčko tohto hárka.

  • Accessový súbor    

   V zozname sa zobrazia tabuľky obsiahnuté v accessovej databáze. Začiarknite políčka všetkých tabuliek, ktoré chcete importovať.

   Ak accessová databáza obsahuje údaje len v jednom hárku alebo tabuľke (bez ohľadu na počet existujúcich tabuliek v danom súbore), začiarknite len políčko tejto tabuľky.

 2. V stĺpci Importovať ako kliknite na typ importovaného záznamu, napríklad na typ Zákazník alebo Obchodný kontakt.

 3. Kliknite na položku Priradiť.

  Dialógové okno Prezentovať

 4. Priraďte polia vykonaním niektorého z týchto postupov:

  • Ak chcete priradiť polia manuálne, v zozname Importovať polia (1) presuňte myšou pole, ktoré chcete importovať, na pole v zozname Dostupné polia.

  • Ak chcete, aby Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook priradil polia za vás, kliknite na položku Priradiť automaticky (2). Potom si posúvaním prezrite celý zoznam Dostupné polia a skontrolujte priradenie.

  • Ak chcete priradiť polia rovnako, ako ste to urobili v skoršom priradení, kliknite na položku Použiť predchádzajúce priradenie (3).

  • Ak chcete vytvoriť nové pole a priradiť k nemu pole z importovaného súboru, kliknite na položku Priradiť k novému poľu (4).

 5. Postup opakujte, kým zoznam Importovať polia nebude prázdny.

 6. Ak chcete zmeniť niektoré z priradení, vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete zmeniť priradenie samostatného poľa, presuňte myšou priradené pole zo zoznamu Dostupné polia späť do zoznamu Importovať polia.

  • Ak chcete vymazať všetky priradenia, kliknite na položku Vymazať priradenie. Potom skúste priradiť polia znova.

 7. Po dokončení výberu možností priradenia kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Importovať.

  Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook importuje údaje. Po dokončení máte skontrolovať hlásenia importu a možné chyby zaznamenané v súbore denníka. Súbor denníka môžete zobraziť kliknutím na položku Zobraziť denník.

Tip:  Môže sa stať, že po dokončení importovania excelového súboru sa nezobrazia niektoré telefónne čísla. Ide o známy problém. Skúste otvoriť súbor v Exceli 2010 a potom ho pomocou príkazu Uložiť ako uložte vo formáte súboru .csv. Tento súbor .csv potom môžete znova importovať v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Na začiatok stránky

Importovanie zoznamu produktov a služieb

Ak chcete importovať zoznam produktov a služieb, zoznam musí spĺňať tieto podmienky:

 • Musí byť vo formáte súboru .csv. Ak daný zoznam produktov a služieb možno otvoriť v Exceli, môžete ho pomocou príkazu Uložiť ako uložiť vo formáte súboru .csv.

 • Musí obsahovať aspoň tri stĺpce usporiadané v predpísanom poradí.

Usporiadanie zoznamu produktov a služieb so správnymi stĺpcami

Aby sa súbor .csv pozostávajúci z produktov a služieb importoval správne, musí obsahovať aspoň tri stĺpce a maximálne päť stĺpcov, ktoré sú usporiadané takto:

Usporiadanie s tromi stĺpcami

Názov položky

Popis

Jednotková cena

Usporiadanie so štyrmi stĺpcami

Názov položky

Popis

Jednotková cena

Množstvo

Usporiadanie s piatimi stĺpcami

Názov položky

Popis

Jednotková cena

Množstvo

Jednotkové náklady

Bez ohľadu na vybraté usporiadanie musí prvý riadok súboru .csv predstavovať záhlavia stĺpcov zoznamu.

Príklad pre Excel

Tu je ukážka, ako sa môže zoznam s dvoma položkami zobraziť v Exceli. Obsahuje riadok so záhlavím, za ktorým nasleduje riadok pre jednotlivé položky.

Názov položky

Popis

Jednotková cena

Bicyklová reťaz

Titán, 48"

56,50

Fľaša na vodu

Priesvitná modrá

11,75

Príklad pre Poznámkový blok

Ak súbor neupravujete v Microsoft Exceli, ale v textovom editore, ako je napríklad Poznámkový blok, vytvorte v súbore osobitný riadok pre každú položku, ktorú importujete, a oddeľte položky v každom riadku čiarkami (bez medzier pred a za čiarkami).

Názov položky,Popis,Jednotková cena
Bicyklová reťaz,Titán, 48",56,50
Fľaša na vodu,Priesvitná modrá,11,75

Tip:  Ak sa zobrazí hlásenie s upozornením, že vstupný súbor obsahoval nesprávny počet stĺpcov, je možné, že ste do riadkov pridali príliš veľa čiarok. Ak sa tomu chcete vyhnúť, použite niektoré z usporiadaní stĺpcov uvedených vyššie v tomto článku.

Nezabudnite, že prvý riadok súboru .csv musí predstavovať záhlavia stĺpcov.

Na začiatok stránky

Importovanie zoznamu

Po dokončení prípravy môžete súbor .csv importovať, a tým pridať položky do existujúceho zoznamu produktov a služieb alebo nahradiť existujúci zoznam novými importovanými položkami.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Produkty a služby.

 3. V dialógovom okne Produkty a služby kliknite na položku Importovať.

 4. Zadajte umiestnenie a názov súboru .csv alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor.

 5. Kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Nahradiť existujúci zoznam položkami v tomto súbore. Táto akcia odstráni existujúci zoznam produktov a služieb a nahradí ho importovaným zoznamom položiek.

  • Pridať položky v tomto súbore do existujúceho zoznamu.

   Dôležité: Importovanie nemožno vrátiť späť. Pred pokračovaním vám odporúčame zálohovať svoje údaje.

 6. Kliknite na položku Importovať.

 7. Po dokončení importovania súboru kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Oprava chýb importovania súboru .csv

Ak práve importujete produkty a služby a proces sa preruší alebo vykáže chyby, príčinou sú pravdepodobne nesprávne formátované údaje v súbore .csv, symboly meny alebo duplicitné položky v existujúcom zozname.

Kontrola formátovania súboru .csv

Nasledujúce problémy formátovania môžu viesť k zobrazeniu chybových hlásení počas importovania súboru .csv.

Príčina

Riešenie

Stĺpce nemajú záhlavia.

Pridajte záhlavie stĺpca pre každý typ údajov. Importovanie údajov bude jednoduchšie, ak použijete záhlavie stĺpca, ktoré momentálne existuje v databáze doplnku Business Contact Manager.

Označenia alebo záhlavia stĺpcov nie sú jedinečné.

Skontrolujte duplicitné označenia alebo záhlavia a zabezpečte, aby boli jedinečné. Ak napríklad existujú dve označenia alebo záhlavia s názvom Telefónne číslo, zmeňte ich názvy na Telefónne číslo 1 a Telefónne číslo 2.

Súbor .csv obsahuje netlačiteľné znaky.

Netlačiteľné znaky zahŕňajú napríklad zariadkovania a zlomy strán alebo sekcií. Pred opätovným pokusom o importovanie súboru sa presvedčte, že všetky tieto znaky sú odstránené.

Importovaný súbor obsahuje nesprávny počet stĺpcov.

Súbor musí obsahovať aspoň tri stĺpce usporiadané v tomto poradí: Názov položky, Popis, Jednotková cena.

Na začiatok stránky

Pokyny pre interpunkciu a peňažné údaje

Ceny a množstvá produktov nesmú obsahovať symboly meny ani interpunkciu, ako sú napríklad bodky alebo čiarky. V prípade meny však môžete použiť desatinnú čiarku. Príklad:

 • Pre každú hodnotu, ktorá predstavuje celé číslo (vrátane meny), zadajte hodnotu 10000, ale nie hodnotu s čiarkou alebo desatinnou čiarkou.

 • Ak ide o cenu, ktorá zahŕňa desatinnú hodnotu, zadajte desatinnú čiarku, napríklad 10,50 v prípade ceny vo výške desať eur a päťdesiat centov.

Hodnotenie spracovania duplicitných záznamov

Ak sa pokúšate importovať položky, ktoré sa už nachádzajú v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ale neuviedli ste, že tieto duplicitné položky môžu prepísať existujúce položky, môže sa zobraziť chybové hlásenie týkajúce sa importovania produktov a služieb. Chybové hlásenie v súbore denníka chýb uvádza, že dané položky sa už nachádzajú v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Ak chcete opraviť túto chybu, znova importujte nové produkty a služby. V dialógovom okne Importovať položky produktov a služieb kliknite na položku Nahradiť existujúci zoznam položkami v tomto súbore. Položky v aktuálnom zozname produktov a služieb sa prepíšu položkami v súbore, ktorý importujete.

časť s možnosťami importu

Keď budete znova importovať tento zoznam, chyba duplicitných položiek sa už nevyskytne.

Na začiatok stránky

Importovanie priečinka kontaktov Microsoft Outlooku

Pomocou niekoľkých kliknutí môžete Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook naplniť obchodnými kontaktmi importovaním priečinka outlookových kontaktov.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Import a export.

 3. Kliknite na položku Importovať kontakty programu Outlook.

  Otvorí sa Sprievodca importovaním obchodných údajov.

 4. Sprievodca zobrazí predvolený priečinok kontaktov ako priečinok na importovanie. Ak chcete importovať iný priečinok kontaktov, kliknite na položku Prehľadávať. Kliknite na priečinok kontaktov, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Vyberte spôsob, akým sa majú spracovať duplicitné záznamy.

  Máte tieto možnosti:

  • Neimportovať duplicitné záznamy. Duplicitné záznamy importovaného súboru sa neimportujú a existujúce záznamy zostanú nezmenené.

  • Importovať duplicitné záznamy ako nové záznamy. Duplicitné záznamy importovaného súboru sa importujú a zadá sa im iný, súvisiaci názov, pričom existujúce záznamy zostanú nezmenené.

   Duplicity sa vyskytujú, keď je názov importovaného záznamu rovnaký ako názov existujúceho záznamu.

 6. Kliknite na položku Importovať.

Tip: Ak chcete do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook importovať údaje služby Windows Live Mail, najskôr je potrebné pridať konto služby Windows Live Mail do Outlooku.

Na začiatok stránky

Importovanie súborov aplikácie ACT! alebo QuickBooks

Ak máte obchodné údaje v aplikácii ACT! alebo QuickBooks, môžete ich importovať do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook pomocou Nástroja na konverziu údajov a Sprievodcu importovaním obchodných údajov. Nástroj na konverziu údajov konvertuje údaje aplikácie ACT! alebo QuickBooks do formulára, ktorý Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook dokáže interpretovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Import a export.

 3. Kliknite na položku Importovať z iných aplikácií.

 4. V Sprievodcovi importovaním obchodných údajov kliknite na položku Konvertovať údaje. Otvorí sa Nástroj na konverziu údajov. Kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na verziu aplikácie ACT! alebo QuickBooks a potom na položku Ďalej.

 6. Zadajte umiestnenie a názov súboru alebo kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte súbor a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Začiarknite políčka kategórií údajov, ktoré chcete konvertovať. V zozname Cieľ vyberte typ záznamu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, do ktorého sa údaje majú konvertovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

 8. Vyberte polia vytvorené používateľom, ktoré sa majú zahrnúť ako súčasť konverzie údajov, a potom kliknite na položku Ďalej.

 9. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte umiestnenie konvertovaného súboru, zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Kliknite na položku Ďalej.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Po dokončení konverzie zavrite Nástroj na konverziu údajov.

 11. Konvertované údaje teraz môžete importovať podľa postupu popísaného v časti Importovanie súboru doplnku Business Contact Manager (.bcm).

  Tip: Výbery pre prispôsobenia môžete ignorovať, pretože neovplyvňujú konvertované údaje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×