Kódy pre formáty čísel

Pomocou formátov čísel môžete zmeniť vzhľad čísel vrátane dátumov a časov bez zmeny samotného čísla. Formát čísla neovplyvní hodnotu bunky, ktorú program Excel používa na vykonávanie výpočtov. Na zobrazenie skutočnej hodnoty slúži riadok vzorcov.

Excel ponúka niekoľko vstavaných formátov čísel. Tieto vstavané formáty môžete použiť v nezmenenej podobe alebo ich môžete použiť ako základ pri vytváraní vlastných formátov čísel. Pri vytváraní vlastných formátov čísel môžete určiť až štyri sekcie kódu formátu. Tieto sekcie kódu definujú formáty pre kladné čísla, záporné čísla, nulové hodnoty a text (v tomto poradí). Sekcie kódu musia byť oddelené bodkočiarkou (;).

Nasledujúci príklad znázorňuje štyri typy sekcií kódu formátu.

Obrázok tlačidla

Bublina 1 Formát pre kladné čísla

Bublina 2 Formát pre záporné čísla

Bublina 3 Formát pre nuly

Bublina 4 Formát pre text

Ak určíte iba jednu sekciu kódu formátu, kód v danej sekcii sa použije pre všetky čísla. Ak určíte dve sekcie kódu formátu, prvá sekcia kódu sa použije pre kladné čísla a nuly a druhá časť kódu sa použije pre záporné čísla. Ak vo formáte čísel vynecháte sekcie kódu, musíte každú chýbajúcu sekciu kódu nahradiť bodkočiarkou. Na spojenie dvoch hodnôt môžete použiť textový operátor ampersand (&).

Vytvorenie kódu vlastného formátu

  1. Na karte Domov kliknite na položku Formát čísla Pole Formát čísel a potom kliknite na položku Ďalšie formáty čísel.

  2. V dialógovom okne Formát buniek kliknite v poli Kategória na položku Vlastné.

  3. V zozname Typ vyberte číselný formát, ktorý chcete prispôsobiť.

    Vybraný formát čísel sa zobrazí v poli Typ v hornej časti zoznamu.

  4. V poli Typ vykonajte na vybratom číselnom formáte potrebné zmeny.

Pravidlá kódu formátu

Ak chcete v bunke zobraziť text a čísla súčasne, uzatvorte textové znaky do dvojitých úvodzoviek (" ") alebo pred ne napíšte jeden znak s opačnou lomkou (\). Tieto znaky zaraďte do príslušnej sekcie kódu formátu. Ak chcete napríklad zobraziť kladnú čiastku v tvare „125,74 USD zisk“ a zápornú čiastku v tvare „-125,74 USD schodok“, použite tento formát: 0,00 $" zisk";-0,00 $" schodok".

Na zobrazenie znakov uvedených v nasledujúcej tabuľke nie je potrebné používať úvodzovky:

Znak

Názov

$

znak dolára

+

znamienko plus

-

znamienko mínus

/

lomka

(

ľavá zátvorka

)

pravá zátvorka

:

dvojbodka

!

výkričník

^

znak ^

&

ampersand

'

apostrof

~

vlnovka

{

ľavá zložená zátvorka

}

pravá zložená zátvorka

<

znak menšie

>

znak väčšie

=

znak rovnosti

medzera

Ak chcete vytvoriť formát čísel, ktorý obsahuje text zadaný v bunke, vložte zavináč (@) do textovej sekcie v sekcii kódu formátu čísel na mieste, kde sa má zadaný text zobraziť v bunke. Ak do textovej sekcie formátu čísel nepridáte znak @, text zadaný do bunky sa nezobrazí a zobrazia sa len čísla. Môžete tiež vytvoriť formát čísel, ktorý kombinuje špecifické textové znaky s textom zadaným do bunky. Ak to chcete urobiť, zadajte konkrétne textové znaky, ktoré sa majú zobrazovať pred znakom @, za znakom @ alebo pred aj za znakom @. Zadané textové znaky potom uzatvorte do dvojitých úvodzoviek (" "). Ak napríklad chcete pred text zadaný do bunky pridať iný text, do textovej sekcie kódu formátu čísel zadajte "hrubé príjmy "@.

Ak chcete vytvoriť medzeru širokú ako znak vo formáte čísel, vložte znak podčiarknutia (_) nasledovaný požadovaným znakom. Ak napríklad chcete, aby sa kladné čísla správne zarovnali so zápornými číslami uvedenými v zátvorke, na koniec formátu kladných čísel vložte znak podčiarknutia nasledovaný znakom pravej zátvorky.

Ak chcete vo formáte čísel opakovať znak tak, aby sa stĺpec vyplnil šírkou čísla, do kódu formátu zadajte pred požadovaný znak hviezdičku (*). Ak napríklad zadáte 0*–, pridá sa za číslo toľko spojovníkov, aby sa vyplnila celá bunka. Ak pred akýkoľvek formát zadáte *0, bunky sa vyplnia číslami s nulami na začiatku.

Pomocou kódov formátu čísel môžete riadiť zobrazovanie číslic pred a za desatinnou čiarkou. Ak chcete, aby sa v čísle zobrazovali len významné číslice, použite znak mriežky (#). Tento znak nepovoľuje zobrazovanie nevýznamných núl. Ak chcete, aby sa v prípade, že číslo má menej číslic, než je počet zadaný v kóde formátu, zobrazovali nevýznamné nuly, použite číselný znak nuly (0). Ak chcete pridať medzery pre nevýznamné nuly na každej strane desatinnej čiarky tak, aby sa pri použití formátu s písmom s pevne stanovenou šírkou, ako je napríklad Courier New, zarovnali desatinné čiarky, použite otáznik (?). Otáznik (?) môžete použiť aj v prípade, že chcete zobraziť zlomky, ktoré majú na mieste čitateľa a menovateľa rôzny počet číslic.

Ak číslo obsahuje naľavo od desatinnej čiarky viac číslic ako zástupných symbolov v kóde formátu, v bunke sa zobrazia dodatočné číslice. Ak však číslo obsahuje napravo od desatinnej čiarky viac číslic ako zástupných symbolov v kóde formátu, číslo sa zaokrúhli na počet desatinných miest zodpovedajúci počtu zástupných symbolov. Ak kód formátu obsahuje naľavo od desatinnej čiarky iba znaky mriežky (#), čísla menšie ako 1 sa budú začínať desatinnou čiarkou, a nie nulou nasledovanou desatinnou čiarkou.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12

1234,568

12,0

1234,57

#,0#

Číslo:

44,398

102,65

2,8

Zarovnané desatinné čiarky:

  44,398

102,65

    2,8

???.???

Číslo:

5,25

5,3

Zarovnané čitatele zlomkov:

5 1/4

5 3/10

# ???/???

Ak chcete zobraziť medzeru ako oddeľovač tisícov alebo ak chcete upraviť mierku čísla násobkom čísla 1 000, zadajte do kódu formátu čísel čiarku (,).

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0,,

Ak chcete pred alebo za celým číslom zobraziť nuly na začiatku alebo na konci, použite kódy v nasledujúcej tabuľke.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

12

123

00012

00123

00000

12

123

00012

000123

"000"#

123

0123

"0"#

Ak chcete v kóde formátu zadať farbu sekcie, zadajte do kódu názov jednej z nasledujúcich ôsmych farieb v hranatých zátvorkách, ako je to uvedené nižšie. Kód farby musí byť prvou položkou v sekcii kódu.

[Black] [Blue] [Cyan] [Green] [Magenta] [Red] [White] [Yellow]

Ak chcete určiť, že formát čísel sa použije len vtedy, keď číslo splní uvedenú podmienku, uzavrite podmienku do hranatých zátvoriek. Podmienka obsahuje operátor porovnania a hodnotu. Nasledujúci formát čísel napríklad zobrazí červeným písmom čísla, ktoré sú menšie alebo rovnajúce sa 100, a modrým písmom čísla, ktoré sú väčšie ako 100.

[Red][<=100];[Blue][>100]

Ak chcete v bunkách skryť nuly alebo všetky hodnoty, vytvorte vlastný formát pomocou nasledujúcich kódov. Skryté hodnoty sa zobrazia len v riadku vzorcov. Pri tlači hárka sa hodnoty nevytlačia. Ak chcete znova zobraziť skryté hodnoty, zmeňte formát na všeobecný formát čísel alebo na zodpovedajúci formát dátumu alebo času.

Hodnoty, ktoré sa majú skryť

Kód

Nulové hodnoty

0;–0;;@

Všetky hodnoty

;;; (tri bodkočiarky)

Na zadanie nasledujúcich symbolov meny do poľa Typ použite nasledujúce klávesové skratky.

Zadajte

Stlačte tieto klávesy

¢ (centy)

OPTION + 4

£ (libry)

OPTION + 3

¥ (jen)

OPTION + Y

€ (euro)

OPTION + SHIFT + 2

Miestne nastavenia pre menu určujú umiestnenie symbolu meny (teda, či sa má symbol zobraziť pred alebo za číslom a či medzi číslom a symbolom má byť medzera). Miestne nastavenia určujú aj symbol desatinnej čiarky a oddeľovača tisícov. Tieto nastavenia možno ovládať pomocou systémových nastavení Medzinárodné v systéme Mac OS X.

Ak chcete zobrazovať čísla ako percentuálne hodnoty zo 100 (napríklad zobraziť hodnotu ,08 ako 8 % alebo 2,8 ako 280 % ), zadajte do formátu čísel symbol percenta (%).

Ak chcete zobraziť čísla vo vedeckom formáte, použite v kóde formátu čísel jeden z exponenciálnych kódov, napríklad E–, E+, e– alebo e+. Ak sekcia kódu formátu čísel obsahuje nulu (0) alebo znak mriežky (# ) napravo od kódu exponenta, Excel číslo zobrazí vo vedeckom formáte a so znakom „E“ alebo „e“. Počet núl alebo mriežok napravo od kódu určuje počet číslic v exponente. Kód „E-“ alebo „e-“ vloží do záporného exponenta znak mínus (-). Kód „E+“ alebo „e+“ vloží znak mínus (-) do záporných exponentov a znak plus (+) do kladných exponentov.

Na formátovanie dátumu a času použite nasledujúce kódy.

Dôležité: Ak bezprostredne za kódom „h“ alebo „hh“ (hodiny) alebo bezprostredne pred kódom „ss“ (sekundy) použijete kód „m“ alebo „mm“, Excel zobrazí namiesto mesiaca minúty.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

Roky

00 – 99

yy

Roky

1900 – 9999

yyyy

Mesiace

1 – 12

m

Mesiace

01 – 12

mm

Mesiace

Jan – Dec

mmm

Mesiace

Január – December

mmmm

Mesiace

J – D

mmmmm

Dni

1 – 31

d

Dni

01 – 31

dd

Dni

Po – Ne

ddd

Dni

Pondelok – Nedeľa

dddd

Hodiny

0 – 23

h

Hodiny

00 – 23

hh

Minúty

0 – 59

m

Minúty

00 – 59

mm

Sekundy

0 – 59

s

Sekundy

00 – 59

ss

Čas

04:00:00

h AM/PM

Čas

16:36:00

h:mm AM/PM

Čas

4:36:03 PM

h:mm:ss A/P

Čas

4:36:03,75 PM

h:mm:ss,00

Uplynutý čas (hodiny a minúty)

1:02

[h]:mm

Uplynutý čas (minúty a sekundy)

62:16

[mm]:ss

Uplynutý čas (sekundy a stotiny)

3735,80

[ss],00

Poznámka: Ak formát obsahuje kód AM alebo PM, zobrazenie hodín vychádza z 12-hodinového cyklu, pričom „AM“ alebo „A“ udáva čas od polnoci do poludnia a „PM“ alebo „P“ udáva čas od poludnia do polnoci. V opačnom prípade zobrazenie hodín vychádza z 24-hodinového cyklu.

Pozrite tiež

Vytvorenie a použitie vlastného formátu čísel

Zobrazenie čísiel vo formáte PSČ alebo telefónneho čísla

Zobrazenie dátumov, času, meny, zlomky alebo percentuálnych hodnôt

Zvýraznenie vzorov a trendov pomocou podmieneného formátovania

Zobrazenie alebo skrytie nulových hodnôt

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×