Klávesové skratky pre Access

Mnoho používateľov zistí, že klávesové skratky pre Access počítačových databáz pomáhajú pracovať efektívnejšie. Pre používateľov s poruchou mobility alebo zraku sú klávesové skratky nevyhnutnou alternatívou k používaniu myši. Tento článok nachádza zoznam klávesových skratiek pre Access vo Windowse.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka nachádza zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v Access počítačových databázach.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia klávesových skratiek

ALT alebo F10
(ak sa chcete presunúť na inú kartu, použite klávesové tipy alebo klávesy so šípkami)

Otvorenie karty Domov

Alt + H

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

Shift + F10

Presunutie zamerania na inú tablu okna

F6

Otvorenie existujúcej databázy

Ctrl + O alebo Ctrl + F12

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably

F11

Zobrazenie alebo skrytie hárka vlastností

F4

Prepínanie medzi režimom úprav (s zobrazeným kurzorom) a režimom navigácie v údajovom hárku alebo v návrhovom zobrazení

F2

Prepnutie do formulárového zobrazenia v návrhovom zobrazení formulára

F5

Presunutie do ďalšieho alebo predchádzajúceho poľa v údajovom zobrazení

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Prechod na konkrétny záznam v údajovom zobrazení

ALT + F5
(potom v poli číslo záznamu zadajte číslo záznamu a stlačte kláves Enter)

Otvorenie dialógového okna tlač z časti tlač (pre údajové hárky, formuláre a zostavy)

Ctrl + P

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany (týka sa formulárov a zostáv)

S

Priblíženie alebo vzdialenie časti strany

Z

Otvorenie karty Hľadanie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie v údajovom alebo formulárovom zobrazení

Ctrl + F

Otvorenie karty Nahradiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie v údajovom alebo formulárovom zobrazení

Ctrl + H

Pridanie nového záznamu v údajovom alebo formulárovom zobrazení

Ctrl + znamienko plus (+)

Otvorenie okna Pomocníka

F1

Skončiť Access

Alt + F4

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Pás s nástrojmi je pás v hornej časti Access, ktorý je usporiadaný podľa kariet. Každá karta zobrazuje rôzny pás s nástrojmi, ktoré pozostávajú zo skupín, pričom každá skupina zahŕňa jeden alebo viacero príkazov.

Na navigáciu na páse s nástrojmi vám môže stačiť iba klávesnica. Klávesové tipy sú špeciálne kombinácie klávesov, ktoré môžete použiť na rýchly prístup k príkazu na páse s nástrojmi stlačením niekoľkých klávesov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate v Access. Každý príkaz v Access môže byť daný pomocou tipe.

Poznámka: Doplnky a ďalšie programy môžu na pás s nástrojmi pridať nové karty a poskytnúť týmto kartám klávesové skratky.

Ku kartám na páse s nástrojmi môžete prejsť dvomi spôsobmi:

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom na pohyb medzi kartami použite klávesy so šípkami doprava a doľava.

 • Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorú z týchto klávesových skratiek:

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie strany Súbor

Alt + F

Otvorenie karty Domov

Alt + H

Otvorenie karty Vytvorenie

Alt + C

Otvorenie karty Externé údaje

Alt + X alebo Alt + X, 1

Otvorenie karty Databázové nástroje

Alt + Y

Otvorenie karty Polia

Alt + J, B

Otvorenie karty Tabuľka

Alt + J, T

Otvorenie karty Doplnky , ak je k dispozícii

Alt + X, 2

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Práca na kartách na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

 • Ak chcete prejsť do zoznamu kariet na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Ak chcete prejsť priamo na kartu, stlačte klávesovú skratku.

 • Ak sa chcete presunúť na aktuálne vybratú skupinu, stlačte kláves Šípka nadol.

 • Ak sa chcete presúvať medzi skupinami na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Šípka doprava alebo Ctrl + Šípka doľava.

 • Ak sa chcete presúvať medzi príkazmi v rámci skupiny, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Budete prechádzať dopredu alebo dozadu príkazmi v poradí.

 • Ovládacie prvky sa v závislosti od typu ovládacieho prvku aktivujú rôznymi spôsobmi:

  • Ak je vybratý príkaz tlačidlo a vy ho chcete aktivovať, stlačte Medzerník alebo Enter.

  • Ak je vybratým príkazom tlačidlo rozdelenia (teda tlačidlo, ktoré otvorí ponuku ďalších možností) a chcete ho aktivovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Šípka nadol. Ťuknite na možnosti. Ak chcete vybrať aktuálnu položku, stlačte Medzerník alebo Enter.

  • Ak je vybratým príkazom zoznam (ako je napríklad zoznam písiem), otvoríte ho stlačením klávesu Šípka nadol. Potom na pohyb medzi položkami použite kláves Šípka nahor alebo Šípka nadol.

  • Ak je vybratým príkazom galéria a chcete tento príkaz vybrať, stlačte kláves Medzerník alebo Enter. Potom sa v položkách presúvajte ťukaním.

Tip: V galériách, v ktorých sa nachádza niekoľko riadkov položiek, môžete pomocou klávesu Tab presúvať zameranie zo začiatku riadka na jeho koniec. Po dosiahnutí konca riadka sa zameranie presunie na začiatok nasledujúceho riadka. Stlačením klávesu so šípkou doprava na konci aktuálneho riadka sa zameranie presunie späť na začiatok aktuálneho riadka.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby, ako presúvať zameranie pomocou klávesnice:

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia klávesových skratiek

ALT alebo F10
(ak sa chcete presunúť na inú kartu, použite klávesové tipy alebo klávesy so šípkami)

Presunutie zamerania na príkazy na páse s nástrojmi

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Presunutie smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

Kláves so šípkou nadol, nahor, doľava alebo doprava

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

Shift + F10

Presunutie zamerania na inú tablu okna

F6

Presunutie na ďalší alebo predchádzajúci príkaz na páse s nástrojmi

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi

Medzerník alebo Enter

Otvorenie vybratého zoznamu na páse s nástrojmi, ako napríklad zoznamu Písmo

Kláves so šípkou nadol

Presunutie medzi položkami v otvorenej ponuke alebo galérii

Kláves Tab

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presun zamerania späť na dokument

Enter

Zobrazenie klávesových skratiek

Klávesové skratky si môžete zobraziť. Sú to písmená používané na vydávanie príkazov pomocou klávesnice, ktoré umožňujú prechádzanie na páse s nástrojmi.

 1. Stlačte kláves Alt. Klávesové skratky sa zobrazia v malých štvorcoch vedľa jednotlivých príkazov na páse s nástrojmi.

 2. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte písmeno zobrazené v štvorcovej klávesovej skratke, ktorá sa zobrazí vedľa príkazu.

V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak napríklad stlačíte kombináciu klávesov Alt + F, zobrazenie Backstage otvorí stránku s informáciami, na ktorej sa nachádza iná množina klávesových skratiek. Ak potom znova stlačíte kláves Alt, zobrazia sa klávesové skratky na pohyb na aktuálnej stránke.

Práca s databázovými súbormi

Otvorenie a uloženie databázy

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie novej databázy

Ctrl + N

Otvorenie existujúcej databázy

Ctrl + O alebo Ctrl + F12

Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru

Enter

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je vybratý priečinok

Backspace

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

Delete

Zobrazenie ponuky odkazov pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor

Shift + F10

Posun v možnostiach dopredu

Tabulátor

Posun v možnostiach dozadu

Shift + Tab

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo Alt + I

Uloženie objektu databázy

Ctrl + S alebo Shift + F12

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako

F12 alebo Alt + F + S

Informácie o tlači databázy

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačenie aktuálneho alebo vybratého objektu

Ctrl + P

Otvorenie dialógového okna Tlačiť zo zobrazenia Ukážka pred tlačou

P alebo Ctrl + P

V ukážke pred tlačou otvorte dialógové okno Nastavenie strany

S

Zrušenie ukážky pred tlačou alebo ukážky rozloženia

C alebo Esc

Návrat do databázy zo zobrazenia Backstage

Esc

Navigácia v pracovnom priestore Accessu

Predvolene sa Access databázy zobrazujú ako dokumenty s kartami. Ak chcete prepnúť na dokumenty s oknami namiesto toho, na karte súbor vyberte položku Možnosti. V dialógovom okne Access – možnosti vyberte položku Aktuálna databáza a v časti Možnosti okna dokumentuvyberte položku prekrývajúce sa okná.

Poznámka: Výber sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably

F11

Prechod do vyhľadávacieho poľa na navigačnej table (ak sa už zameranie nachádza na navigačnej table)

Ctrl + F

Prepnutie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu tablu v pracovnom priestore

Poznámka: Možno bude potrebné niekoľkokrát stlačiť kláves F6. Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu Alt presuňte zameranie na pás s nástrojmi a potom stlačením klávesov Ctrl + Tab prejdite na pracovnú tablu.

F6 alebo Shift + F6

Prepnutie do nasledujúceho alebo predchádzajúceho okna databázy

Ctrl + F6 alebo Ctrl + Shift + F6

Obnovenie vybratého minimalizovaného okna v prípade, že sú všetky okná minimalizované

Enter

Zapnutie režimu zmeny veľkosti v aktívnom okne, keď nie je maximalizované

Ctrl + F8
(stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a potom použite novú veľkosť, stlačte kláves Enter)

Zavretie aktívneho okna databázy

Ctrl + W alebo Ctrl + F4

Prepnutie medzi programom Visual Basic Editor a predchádzajúcim oknom

Alt + F11

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

Ctrl + F10

Práca s ponukami, dialógovými oknami, sprievodcami a hárkami vlastností

Použitie ponúk

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie klávesových skratiek

Alt alebo F10

Zobrazenie ponuky ikony programu (v záhlaví okna programu), taktiež známej ako ponuky ovládacieho prvku

Alt + medzerník

Vybratie ďalšieho alebo predchádzajúceho príkazu v prípade, že je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Výber ponuky naľavo alebo napravo alebo, ak je vedľajšia ponuka viditeľná, prepnutie medzi hlavnou a vedľajšou ponukou

Kláves so šípkou doľava alebo doprava

Vybratie prvého alebo posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke

Home alebo End

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

Medzerník alebo Enter

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

Shift + F10

Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie

Page Up alebo Page Down

Presunutie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie

Ctrl + Home alebo Ctrl + End

Zavretie zobrazenej ponuky zároveň s vedľajšou ponukou

Alt

Zatvorenie viditeľnej ponuky alebo, ak je zobrazená vedľajšia ponuka, zatvoríte iba vedľajšiu ponuku

Esc

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kartu v dialógovom okne

Ctrl + Tab alebo Ctrl + Shift + Tab

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Presunutie medzi možnosťami vo vybratých rozbaľovacích poliach alebo presunutie medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

Medzerník

Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Vyberte možnosť alebo začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka písmenom, ktoré je podčiarknuté v názve možnosti

Alt + kláves písmena

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho poľa

Alt + šípka nadol

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho poľa

Esc

Vykonanie akcie priradenej v dialógovom okne k predvolenému tlačidlu

Enter

Zrušenie príkazu a zavretie dialógového okna

Esc

Použite sprievodcov

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie smerom dopredu medzi ovládacími prvkami v sprievodcovi

Kláves Tab

Prepnutie zamerania medzi sekciami (hlavička, text, päta) sprievodcu

F6

Posunutie na ďalšiu stranu sprievodcu

Alt + N

Posunutie na predchádzajúcu stranu sprievodcu

Alt + B

Dokončenie sprievodcu

Alt + F

Použitie hárkov vlastností

Tieto klávesové skratky sa týkajú hárkov vlastností pre tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy v návrhovom zobrazení a pre formuláre a zostavy v zobrazení rozloženia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie hárka vlastností

F4

Zobrazenie hárka vlastností v návrhovom zobrazení

Alt + Enter

Presun medzi možnosťami rozbaľovacieho zoznamu na výber ovládacieho prvku o jednu položku

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Presun medzi možnosťami rozbaľovacieho zoznamu na výber ovládacieho prvku o jednu stránku

Page Down alebo Page Up

Presun do kariet hárka vlastností z rozbaľovacieho zoznamu na výber ovládacieho prvku

Kláves Tab

Posunutie medzi kartami hárka vlastností pri vybratej karte, ale bez vybratej vlastnosti

Kláves so šípkou doľava alebo doprava

Posunutie o vlastnosť nadol na karte s už vybratou vlastnosťou

Kláves Tab

Posunutie o vlastnosť nahor na karte s u vybratou vlastnosťou. V prípade dosiahnutia vrcholu presunutie na kartu.

Shift + Tab

Prepnutie medzi kartami dopredu v prípade, že je vybratá vlastnosť

Ctrl + Tab

Prepnutie medzi kartami dozadu v prípade, že je vybratá vlastnosť

Ctrl + Shift + Tab

Práca s textovými poľami, rozbaľovacími poľami a zoznamami polí

Úprava v textovom poli

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na začiatok zadaného textu

Home

Presunutie na koniec zadaného textu

End

Posunutie o jeden znak doľava alebo doprava

Kláves so šípkou doľava alebo doprava

Posunutie o slovo doľava alebo doprava

Ctrl + šípka doľava alebo Ctrl + šípka doprava

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok textu

Shift + Home

Výber od umiestnenia kurzora po koniec textu

Shift + End

Zmena výberu o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Zmena výberu o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Zmena výberu o jedno slovo doľava

Ctrl + Shift + šípka doľava

Zmena výberu o jedno slovo doprava

Ctrl + Shift + šípka doprava

Použitie rozbaľovacieho poľa alebo stĺpcového zoznamu

Stĺpcový zoznam zobrazuje rozsah nemenných hodnôt alebo možností, ktoré sú automaticky uvedené. Rozbaľovacie pole taktiež zobrazuje hodnoty alebo možnosti, ale zobrazuje ich až po kliknutí na šípku rozbaľovacieho zoznamu. Do rozbaľovacieho poľa môžete zadať aj hodnotu, ktorá nie je v zozname, podobe ako v textovom poli.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie rozbaľovacieho poľa

F4 alebo Alt + šípka nadol

Obnovenie obsahu poľa zoznam vyhľadávacieho poľa alebo rozbaľovacieho poľa

F9

Posunutie o riadok nadol

Kláves so šípkou nadol

Posunutie o stranu nadol

Page Down

Posunutie o riadok nahor

Kláves so šípkou nahor

Posunutie o stranu nahor

Page Up

Zatvorenie rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu

Kláves Tab

Otvorenie dialógového okna Úprava položiek zoznamu

Poznámka: Ak chcete použiť klávesovú skratku Ctrl + E na otvorenie dialógového okna Úprava položiek zoznamu, musíte mať predplatné na Microsoft 365

Ctrl + E

Práca s objektmi

Úprava a navigácia zoznamu objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Premenovanie vybratého objektu

Poznámka: Objekt môžete premenovať len vtedy, keď je zatvorený.

F2

Posunutie o riadok nadol

Kláves so šípkou nadol

Posunutie o okno nadol

Page Down

Posunutie na posledný objekt

End

Posunutie o riadok nahor

Kláves so šípkou nahor

Posunutie o okno nahor

Page Up

Navigácia a otvorenie objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie vybratej tabuľky alebo dotazu v údajovom zobrazení

Enter

Otvorenie vybratého formulára alebo zostavy

Enter

Spustenie vybratého makra

Enter

Otvorenie vybratej tabuľky, dotazu, formulára, zostavy, makra alebo modulu v návrhovom zobrazení

Ctrl + Enter

Zobrazenie okna Okamžité v programe Visual Basic Editor

Ctrl + G

Práca v návrhovom a údajovom zobrazení a zobrazení rozloženia

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie medzi režimom úpravy (pri zobrazenom kurzore) a režimom navigácie v údajovom hárku

F2

Ukončenie režimu navigácie a návrat do režimu úprav vo formulári alebo zostave

Esc

Prepnutie na hárok vlastností (v návrhovom zobrazení a v zobrazení rozloženia vo formulároch a zostavách)

F4 alebo Alt + Enter

Prepnutie na zobrazenie formulára v návrhovom zobrazení formulára

F5

Prepínanie medzi hornou a dolnou časťou okna (v návrhovom zobrazení dotazov, makier a v okne rozšírený filter alebo zoradenie)

F6

Prechádzanie cez mriežku poľa, hárok vlastností, vlastnosti poľa, navigačnú tablu, panel s nástrojmi Rýchly prístup a klávesovétipy na páse s nástrojmi (v návrhovom zobrazení tabuliek)

F6

Otvorenie dialógového okna Výber Zostavovača z vybratého ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave (iba v návrhovom zobrazení)

F7

Otvorenie programu Visual Basic Editor z vybratej vlastnosti hárka vlastností pre formulár alebo zostavu

F7

Prepnutie z editora jazyka Visual Basic späť na Návrhové zobrazenie formulára alebo zostavy

Alt + F11

Prepnutie smerom dopredu medzi zobrazeniami v tabuľke, dotaze, formulári alebo zostave

Poznámka: Ak sú k dispozícii aj ďalšie zobrazenia, stláčaním klávesov sa zameranie presunie na ďalšie dostupné zobrazenie.

Ctrl + šípka doprava alebo CTRL + čiarka (,)

Prepnutie smerom dozadu medzi zobrazeniami v tabuľke, dotaze, formulári alebo zostave

Poznámka: Ak sú k dispozícii aj Ak sú k dispozícii aj ďalšie zobrazenia, stláčaním klávesov sa zameranie presunie na predchádzajúce zobrazenie.

Ctrl + šípka doľava alebo CTRL + bodka (.)

Poznámka: Táto skratka nefunguje v časti všetky podmienky so všetkými objektmi.

Práca v údajovom zobrazení

Keď pracujete s tabuľkami a dotazmi, použite údajové zobrazenie.

Navigácia medzi poľami a záznamami

Tieto klávesové skratky fungujú v režime navigácie v údajovom zobrazení.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na ďalšie pole

Kláves TAB alebo kláves so šípkou doprava

Presunutie na predchádzajúce pole aktuálneho záznamu

End

Presunutie na predchádzajúce pole

SHIFT + TAB alebo kláves so šípkou doľava

Presunutie na prvé pole aktuálneho záznamu

Home

Presunutie na aktuálne pole ďalšieho záznamu

Kláves so šípkou nadol

Presunutie na aktuálne pole posledného záznamu

Ctrl + šípka nadol

Presunutie na posledné pole posledného záznamu

Ctrl + End

Presunutie na aktuálne pole predchádzajúceho záznamu

Kláves so šípkou nahor

Presunutie na aktuálne pole prvého záznamu

Ctrl + šípka nahor

Presunutie na prvé pole prvého záznamu

Ctrl+Home

Prechod na konkrétny záznam

ALT + F5
(potom v poli číslo záznamu zadajte číslo záznamu a stlačte kláves Enter)

Prechod na inú obrazovku údajov

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie o obrazovku nahor

Page Down

Posun o obrazovku nadol

Page Up

Posunutie o obrazovku doprava

Ctrl + Page Down

Posunutie o obrazovku doľava

Posunutie o obrazovku doprava

Výber a presun stĺpca

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktuálneho stĺpca alebo zrušenie výberu stĺpca len v režime navigácie

Ctrl + medzerník

Rozšírenie výberu o jeden stĺpec doprava v prípade, ak je vybratý aktuálny stĺpec.

SHIFT + kláves so šípkou doprava

Rozšírenie výberu o jeden stĺpec doľava v prípade, ak je vybratý aktuálny stĺpec.

SHIFT + kláves so šípkou doľava

Zapnutie režimu presúvania

CTRL + SHIFT + F8
(potom stláčaním klávesu so šípkou doprava alebo doľava premiestnite vybraté stĺpce doprava alebo doľava)

Práca s podriadenými údajovými hárkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zadanie podriadeného údajového hárka z posledného poľa predchádzajúceho záznamu údajového hárka

Kláves Tab

Zadanie podriadeného údajového hárka z prvého poľa nasledujúceho záznamu údajového hárka

Shift + Tab

Zatvorenie podriadeného údajového hárka a presunutie na prvé pole ďalšieho záznamu údajového hárka

Ctrl + Tab

Zatvorenie podriadeného údajového hárka a presunutie na prvé pole predchádzajúceho záznamu údajového hárka

Ctrl + Shift + Tab

Z posledného poľa podriadeného údajového hárka zadajte ďalšie pole v údajovom hárku

Kláves Tab

Obídenie podriadeného údajového hárka z údajového hárka a presunutie na ďalší záznam údajového hárka

Kláves so šípkou nadol

Obídenie podriadeného údajového hárka z údajového hárka a presunutie na predchádzajúci záznam údajového hárka

Kláves so šípkou nahor

Presunutie na konkrétny záznam v podriadenom údajovom hárku

Poznámka: Takto sa presúva aj zameranie z podriadeného údajového hárka do poľa počtu záznamov.

ALT + F5
(potom v poli číslo záznamu zadajte číslo záznamu a stlačte kláves Enter)

Presunutie z údajového hárka do podriadeného údajového hárka so záznamom

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou nadol

Zbalenie podriadeného údajového hárka

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou nahor

Poznámka: Na navigáciu medzi poľami a záznamami v podriadenom údajovom hárku sa používajú rovnaké klávesové skratky ako v údajovom zobrazení.

Práca v návrhovom zobrazení

V návrhovom zobrazení pracujete pri navrhovaní tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv a makier.

Navigácia v návrhovom zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie medzi režimom úpravy (pri zobrazenom kurzore) a režimom navigácie

F2

Otvorenie alebo zatvorenie hárka vlastností

F4 alebo Alt + Enter

Prepnutie do formulárového alebo návrhového zobrazenia

F5

Prepínanie medzi hornou a dolnou časťou okna (v návrhovom zobrazení dotazov, makier a v okne rozšírený filter alebo zoradenie)

Poznámka: Použite kláves F6, ak sa pomocou klávesu Tab nepresuniete na požadovanú časť obrazovky.

F6

Prepínanie medzi tablou návrhu, vlastnosťami, navigačnou tablou, pásom s nástrojmi a ovládacími prvkami lupy (v návrhovom zobrazení tabuliek, formulárov a zostáv)

F6

Otvorenie programu Visual Basic Editor z vybratej vlastnosti hárka vlastností pre formulár alebo zostavu

F7

Zobrazenie alebo skrytie tably Zoznam polí

Alt + F8

Ak máte otvorený modul kódu, Prepnutie z programu Visual Basic Editor na Návrhové zobrazenie formulára alebo zostavy

Shift + F7

Prepnutie z hárka vlastností ovládacieho prvku v návrhovom zobrazení zostavy alebo formulára do prostredia návrhu bez zmeny umiestnenia kurzora

Shift + F7

Skopírovanie vybratého ovládacieho prvku do Schránky

Ctrl + C

Vystrihnutie ovládacieho prvku a jeho skopírovanie do Schránky

Ctrl + X

Prilepenie obsahu Schránky do ľavého horného rohu vybratej časti

Ctrl + V

Presunutie vybratého ovládacieho prvku doprava o pixel pozdĺž mriežky strany

Kláves so šípkou doprava

Posunutie vybratého ovládacieho prvku doľava o pixel pozdĺž mriežky strany

Kláves so šípkou doľava

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nahor pozdĺž mriežky strany

Poznámka: Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo nad ním, ak už nie je najvyššie položeným prvkom rozloženia.

Kláves so šípkou nahor

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nadol pozdĺž mriežky strany

Poznámka: Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo pod ním, ak už nie je najnižšie položeným prvkom rozloženia.

Kláves so šípkou nadol

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel doprava (bez ohľadu na mriežku strany)

Ctrl + šípka doprava

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel doľava (bez ohľadu na mriežku strany)

Ctrl + šípka doľava

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nahor (bez ohľadu na mriežku strany)

Poznámka: Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo nad ním, ak už nie je najvyššie položeným prvkom rozloženia.

Ctrl + šípka nahor

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nadol (bez ohľadu na mriežku strany)

Poznámka: Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo pod ním, ak už nie je najnižšie položeným prvkom rozloženia.

Ctrl + šípka nadol

Rozšírenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (doprava)

Poznámka: Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa rozšíri celé rozloženie.

SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zúženie vybratého ovládacieho prvku o pixel (doľava)

Poznámka: Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa zúži celé rozloženie.

SHIFT + kláves so šípkou doľava

Zmenšenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (od spodnej časti)

SHIFT + kláves so šípkou nahor

Zväčšenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (od spodnej časti)

Shift + šípka nadol

Úprava pomocou ovládacích prvkov v návrhovom zobrazení formulára a zostavy

Požadovaná akcia

Klávesy

Skopírovanie vybratého ovládacieho prvku do Schránky

Ctrl + C

Vystrihnutie ovládacieho prvku a jeho skopírovanie do Schránky

Ctrl + X

Prilepenie obsahu Schránky do ľavého horného rohu vybratej časti

Ctrl + V

Posunutie vybratého ovládacieho prvku doprava (okrem ovládacieho prvku, ktorý je súčasťou rozloženia)

Kláves so šípkou doprava alebo Ctrl + šípka doprava na presun v menších krokoch

Posunutie vybratého ovládacieho prvku doľava (okrem ovládacieho prvku, ktorý je súčasťou rozloženia)

Kláves so šípkou doľava alebo CTRL + kláves so šípkou doľava na presun v menších krokoch

Posunutie vybratého ovládacieho prvku nahor (okrem ovládacieho prvku, ktorý je súčasťou rozloženia)

Kláves so šípkou nahor alebo Ctrl + šípka nahor na presun v menších krokoch

Posunutie vybratého ovládacieho prvku nadol (okrem ovládacieho prvku, ktorý je súčasťou rozloženia)

Kláves so šípkou nadol alebo Ctrl + šípka nadol na presun v menších krokoch

Zväčšenie výšky vybratého ovládacieho prvku

Poznámka: Pri použití s ovládacím prvkom, ktorý je súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého riadka rozloženia.

Shift + šípka nadol

Zväčšenie šírky vybratého ovládacieho prvku

Poznámka: Pri použití s ovládacím prvkom, ktorý je súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého stĺpca rozloženia.

SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zmenšenie výšky vybratého ovládacieho prvku

Poznámka: Pri použití s ovládacím prvkom, ktorý je súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého riadka rozloženia.

SHIFT + kláves so šípkou nahor

Zmenšenie šírky vybratého ovládacieho prvku

Poznámka: Pri použití s ovládacím prvkom, ktorý je súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého stĺpca rozloženia.

SHIFT + kláves so šípkou doľava

Navigácia v zobrazení formulára

Pri zadávaní údajov do formulára pracujete vo formulárovom zobrazení.

Navigácia medzi poľami a záznamami

Tieto klávesové skratky fungujú v režime navigácie vo formulárovom zobrazení.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie na ďalšie pole

Kláves Tab

Presunutie na predchádzajúce pole

Shift + Tab

Presunutie na posledný ovládací prvok formulára a zotrvanie v aktuálnom zázname

End

Presunutie na posledný ovládací prvok formulára a nastavenie zamerania na posledný záznam

Ctrl + End

Presunutie na prvý ovládací prvok formulára a zotrvanie v aktuálnom zázname

Home

Presunutie na prvý ovládací prvok formulára a nastavenie zamenia na prvý záznam

Ctrl+Home

Presunutie na aktuálne pole ďalšieho záznamu

Ctrl + Page Down

Presunutie na aktuálne pole predchádzajúceho záznamu

Ctrl + Page Up

Prechod na konkrétny záznam

ALT + F5
(potom v poli číslo záznamu zadajte číslo záznamu a stlačte kláves Enter)

Navigácia vo formulároch s viacerými stranami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie o stranu nadol. Na konci záznamu presunutie na rovnakú stranu ďalšieho záznamu

Page Down

Presunutie o stranu nahor. Na konci záznamu presunutie na rovnakú stranu predchádzajúceho záznamu

Page Up

Prechod medzi hlavným formulárom a podformulárom

Požadovaná akcia

Klávesy

Zadanie podformulára z predchádzajúceho poľa do hlavného formulára

Kláves Tab

Zadanie podformulára z nasledujúceho poľa do hlavného formulára

Shift + Tab

Zavretie podformulára a presunutie do ďalšieho poľa hlavného formulára alebo ďalšieho záznamu

Ctrl + Tab

Zavretie podformulára a presunutie do predchádzajúceho poľa hlavného formulára alebo predchádzajúceho záznamu

Ctrl + Shift + Tab

Navigácia v ukážke pred tlačou a ukážke rozloženia

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Tlačiť z časti Tlač (pre údajové hárky, formuláre a zostavy)

Ctrl + P

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany (týka sa formulárov a zostáv)

S

Priblíženie alebo vzdialenie časti strany

Z

Zrušenie ukážky pred tlačou alebo ukážky rozloženia

C alebo Esc

Presunutie nadol po malých krokoch

Kláves so šípkou nadol

Presunutie nadol o celú obrazovku

Page Down

Presunutie do spodnej časti strany

Ctrl + šípka nadol

Presunutie nahor po malých krokoch

Kláves so šípkou nahor

Presunutie nahor o celú obrazovku

Page Up

Presunutie do vrchnej časti strany

Ctrl + šípka nahor

Presunutie doprava po malých krokoch

Šípka doprava

Presunutie na pravý okraj strany

End

Presunutie do ľavého dolného rohu strany

Ctrl + End

Presunutie doľava po malých krokoch

Kláves so šípkou doľava

Presunutie na ľavý okraj strany

Home

Presunutie do ľavého horného rohu strany

Ctrl+Home

Presunutie do poľa s číslom strany

ALT + F5
(potom zadajte číslo strany a stlačte kláves Enter)

Práca s tablami

Použitie tably diagramu

Požadovaná akcia

Klávesy

Presúvanie medzi tabuľkami, zobrazeniami a funkciami (a spájaním riadkov, ak je k dispozícii)

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Posunutie medzi stĺpcami tabuľky, zobrazením alebo funkciou

Klávesy so šípkami

Vybratie zvoleného stĺpca údajov pre výstup

Medzerník alebo znamienko plus (+)

Odstránenie vybratého stĺpca údajov z výstupu dotazu

Medzerník alebo znamienko mínus (-)

Odstránenie vybratej tabuľky, zobrazenia alebo funkcie alebo pripojenie riadku z dotazu

Delete

Poznámka: Ak je vybratých viacero položiek, stlačenie medzerníka ovplyvní všetky vybraté položky. Viaceré položky sa vyberajú tak, že pri vybratí sa zároveň stlačí kláves Shift. Na stav jednej položky sa prepína tak, že pri vybratí sa zároveň stlačí kláves Ctrl.

Použitie tably mriežky

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie medzi bunkami

Kláves Tab, klávesy so šípkami alebo Shift + Tab

Presunutie na posledný riadok v aktuálnom stĺpci

Ctrl + šípka nadol

Presunutie na prvý riadok v aktuálnom stĺpci

Ctrl + šípka nahor

Presunutie do ľavej hornej bunky vo viditeľnej časti mriežky

Ctrl+Home

Presunutie do pravej dolnej bunky

Ctrl + End

Presunutie do rozbaľovacieho zoznamu

Kláves so šípkou nahor alebo nadol

Vybratie celého stĺpca mriežky

Ctrl + medzerník

Prepnutie medzi režimom úpravy a režimom výberu bunky

F2

Skopírovanie vybratého textu bunky do Schránky (v režime úpravy)

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratého textu bunky a jeho umiestnenie do Schránky (v režime úpravy)

Ctrl + X

Prilepenie textu zo Schránky (v režime úpravy)

Ctrl + V

Prepnutie medzi režimom prepisovania a vkladania pri úprave bunky

Kláves Insert

Prepnutie začiarkavacieho políčka vo výstupnom stĺpci

Poznámka: Pri výbere viacerých položiek ovplyvní použitie tohto klávesu všetky vybraté položky.

Medzerník

Odstránenie vybratej časti bunky

Delete

Odstránenie všetkých hodnôt pre vybratý stĺpec mriežky

Delete

Použitie tably SQL

Pri práci na table SQL môžete použiť štandardné klávesy na úpravu Windows. Môžete napríklad použiť kombináciu klávesov CTRL + klávesy so šípkami na pohyb medzi slovami a príkazy Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť na karte Domov fungujú ako zvyčajne. Môžete vkladať iba text. Režim prepisovania nie je k dispozícii.

Poznámka    V zobrazení SQL je kláves CTRL + A (použitý na výber celého textu) podporovaný len v Microsoft 365 e, Access 2016 klikni a spusti a Access 2019. Ako alternatívu stlačte kláves F2.

Používanie tably Zoznam polí s formulárom alebo zostavou v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie tably Zoznam polí

Alt + F8

Pridanie vybratého poľa do formulára alebo sekcie podrobnosti zostavy

Enter

Posunutie nahor alebo nadol na table Zoznam polí

Kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol

Presun medzi hornou a dolnou priečkou v zozname polí

Kláves Tab

Výber textu alebo údajov

Výber poľa alebo záznamu

Poznámka: Na zrušenie výberu sa používa kláves s opačnou šípkou

Požadovaná akcia

Klávesy

Vybratie ďalšieho poľa

Kláves Tab

Prepnutie medzi režimom úpravy (pri zobrazenom kurzore) a režimom navigácie v údajovom hárku

F2

Ukončenie režimu navigácie vo formulári alebo zostave

Esc

Prepnutie medzi výberom aktuálneho záznamu a prvého poľa aktuálneho záznamu v režime navigácie

Shift + medzerník

Rozšírenie výberu o predchádzajúci záznam v prípade, že je vybratý aktuálny záznam

Shift + šípka nahor

Výber všetkých záznamov

CTRL + A

Výber textu v poli

Úloha

Stlačte klávesy

Zmenenie veľkosti výberu o znak doprava

SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zmenenie veľkosti výberu o slovo doprava

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zmenenie veľkosti výberu o znak doľava

SHIFT + kláves so šípkou doľava

Zmenenie veľkosti výberu o slovo doľava

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Rozšírenie výberu

Úloha

Stlačte klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia

Poznámka: V údajovom zobrazení, sa zobrazí rozšírený výber v pravom dolnom rohu okna

Kláves F8
(opakovaným stláčaním klávesu F8 sa výber rozšíri na slovo, pole, záznam a všetky záznamy)

Rozšírenie výberu o priľahlé polia v rovnakom riadku v údajovom zobrazení

Kláves so šípkou doľava alebo doprava

Rozšírenie výberu o priľahlé riadky v údajovom zobrazení

Kláves so šípkou nahor alebo nadol

Odvolanie predchádzajúceho rozšírenia

Shift + F8

Zrušenie režimu rozšírenia

Esc

Hľadanie a nahradenie textu alebo údaju

Úloha

Stlačte klávesy

Otvorenie karty Hľadať v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (len v údajovom a formulárovom zobrazení)

Ctrl + F

Otvorenie karty nahradiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (len v údajovom zobrazení a v zobrazení formulára)

Ctrl + H

Vyhľadanie ďalšieho výskytu textu zadaného v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie , keď je dialógové okno zavreté (iba v údajovom zobrazení a v zobrazení formulára)

Shift + F4

Úprava textu alebo údajov

Posúvanie kurzora v poli

Poznámka: Ak nie je kurzor zobrazený, zobrazte ho stlačením klávesu F2

Úloha

Stlačte klávesy

Presunutie kurzora o znak doprava

Kláves so šípkou doprava

Presunutie kurzora o slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Presunutie kurzora o znak doľava

Kláves so šípkou doľava

Presunutie kurzora o slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Presunutie kurzora na koniec poľa v poliach s jednou čiarou alebo ho premiestnite na koniec čiary v poliach s viacerými položkami

End

Presunutie kurzora na koniec poľa vo viacriadkových poliach

Ctrl + End

Presunutie kurzora na začiatok poľa v jednoriadkových poliach; alebo presunutie na začiatok riadku vo viacriadkových poliach

Home

Presunutie kurzora na koniec poľa vo viacriadkových poliach

Ctrl+Home

Kopírovanie, premiestnenie alebo odstránenie textu

Úloha

Klávesy

Skopírovanie výberu do Schránky

Ctrl + C

Vystrihnutie a skopírovanie do Schránky

Ctrl + X

Vloženie obsahu Schránky na miesto vyznačené kurzorom

Ctrl + V

Odstránenie výberu alebo znaku naľavo od kurzora

Backspace

Odstránenie výberu alebo znaku napravo od kurzora

Delete

Odstránenie všetkých znakov napravo od kurzora

Ctrl + Delete

Vrátenie zmien

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Vrátenie akcie písania o krok späť

Ctrl + Z alebo Alt + Backspace

Vrátenie zmien v aktuálnom poli alebo zázname

Kláves ESC
(ak sa zmenilo aktuálne pole aj aktuálny záznam, dvakrát stlačte kláves ESC, čím zrušíte zmeny, najprv v aktuálnom poli a potom v aktuálnom zázname)

Zadávanie údajov do údajového hárka alebo zobrazenia formulára

Úloha

Stlačte klávesy

Vloženie aktuálneho dátumu

Ctrl + bodkočiarka (;)

Vloženie aktuálneho času

Ctrl + Shift + dvojbodka (:)

Vloženie predvolenej hodnoty pre pole

Ctrl + Alt + medzerník

Vloženie hodnoty z rovnakého poľa predchádzajúceho záznamu

Ctrl + apostrof (')

Pridanie nového záznamu

Ctrl + znamienko plus (+)

Odstránenie aktuálneho záznamu v údajovom hárku

Ctrl + znamienko mínus (-)

Uloženie zmien v aktuálnom zázname

Shift + Enter

Prepnutie medzi hodnotami v začiarkavacom políčku alebo prepínači

Medzerník

Vloženie nového riadka do poľa Krátky text alebo do poľa Dlhý text

Ctrl + Enter

Obnovenie polí s aktuálnymi údajmi

Úloha

Stlačte klávesy

Prepočítanie polí v okne

F9

Opätovné zadanie dotazu na podkladové tabuľky; v podformulári len na podkladovú tabuľku podformulára

SHIFT + F9
Alebo
F5

Obnovenie obsahu rozbaľovacieho poľa alebo stĺpcového zoznamu Vyhľadávacie pole

F9

Navigácia v tabuľkách a bunkách

Presunutie medzi tabuľkami a práca v nich

Úloha

Stlačte

Presunutie do ďalšej bunky

Kláves Tab

Presunutie do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presunutie do ďalšieho riadka

Kláves so šípkou nadol

Presunutie do predchádzajúceho riadka

Kláves so šípkou nahor

Vloženie tabulátora do bunky

Ctrl + Tab

Začatie nového odseku

Enter

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves Tab na konci posledného riadka

Presúvanie medzi tabuľkami alebo bunkami

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Posun o jeden znak doľava

Kláves so šípkou doľava

Posun o jeden znak doprava

Kláves so šípkou doprava

Posunutie o riadok nahor

Kláves so šípkou nahor

Posunutie o riadok nadol

Kláves so šípkou nadol

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Presunutie na koniec riadka

End

Presunutie na začiatok riadka

Home

Presunutie o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Presunutie o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Presunutie na koniec textového poľa

Ctrl + End

Presunutie na začiatok textového poľa

Ctrl+Home

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať

Shift + F4

Získanie pomoci pre Access

V okne Pomocníka je k dispozícii všetok obsah Pomocníka Access.

Úloha

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka

F1

Návrat na domovskú stránku Pomocníka Access

Alt + Home

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

Kláves Tab

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

Shift + Tab

Vykonanie akcie pre vybratú položku

Enter

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v zozname tém pomocníkaAccess

Enter

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

Kláves Tab

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

Shift + Tab

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

Enter

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT + kláves so šípkou doľava alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

Alt + šípka doprava

Posúvanie sa po malých krokoch nahor alebo nadol v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka

Kláves so šípkou nahor alebo nadol

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

Page Up alebo Page Down

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť)

Esc

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

CTRL + P
(ak sa kurzor nenachádza v aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P)

Zmena stavu pripojenia

Kláves F6 a potom stlačenie klávesu Enter na otvorenie zoznamu možností

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka, napríklad medzi panelom s nástrojmi a zoznamom Vyhľadávanie

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

Kláves so šípkou nahor alebo nadol

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

Enter

Rôzne klávesové skratky

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie celej adresy hypertextového prepojenia (URL) pre vybraté hypertextové prepojenie

F2

Kontrola pravopisu

F7

Otvorenie poľa Lupa na uľahčenie zadávania výrazov a iného textu do malých vstupných oblastí

Shift + F2

Vyvolanie zostavovača

Ctrl + F2

Kopírovanie snímky celej obrazovky do schránky

Print Screen

Kopírovanie snímky aktuálneho okna do schránky

Alt + Print Screen

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably

Ctrl + šípka nadol

Skončiť Access

Alt + F4

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×