Klávesové skratky pre Project

Mnoho používateľov zistí, že používanie externej klávesnice s klávesovým skratkám pre Project im pomáha pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov naraz.

  • Znak s čiarkou (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky vProject 2010, Project 2013, Project 2016 a Project pre Microsoft 365 spustené na pracovnej ploche Windowsu podľa potreby.

Poznámky: 

  • Dôležité: Niektoré klávesové skratky sú dostupné len pre predplatiteľov Projectu Online. Nové funkcie sa predplatiteľom služieb poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii.

  • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Úloha

Klávesy

Otvorenie súboru projektu (zobrazenie dialógového okna Otvoriť)

Ctrl + F12

Otvorenie súboru projektu (zobrazenie karty Otvoriť v zobrazení BackStage)

Ctrl + O

Uloženie súboru projektu

Ctrl + S

Vytvorenie nového projektu

Ctrl + N

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli

F2

Aktivácia panelu s ponukami

F10 alebo Alt

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu

ALT + spojovník (-) alebo ALT + MEDZERNÍK

Navigácia v zobrazeniach a oknách

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli

F2

Aktivácia panelu s ponukami

F10 alebo Alt

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu

ALT + spojovník (-) alebo ALT + MEDZERNÍK

Aktivácia rozdeľovacieho pruhu

Shift + F6

Zatvorenie okna programu

Alt + F4

Zobrazenie všetkých filtrovaných úloh alebo filtrovaných zdrojov

F3

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie poľa

Alt + F3

Otvorenie nového okna

Shift + F11

Zmenšenie výberu do jedného okna

Shift + Backspace

Zmena spôsobu zoradenia na zoradenie podľa identifikácie a vypnutie zoskupovania

Shift + F3

Výber nakresleného objektu

F6

Zobrazenie informácií o úlohe

Shift + F2

Zobrazenie informácií o zdroji

Shift + F2

Zobrazenie informácií o nasadení

Shift + F2

Zapnutie alebo vypnutie režimu Pridať do výberu

Shift + F8

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatických výpočtov

Ctrl + F9

Zapnutie alebo vypnutie režimu Rozšírenie výberu

F8

Presun doľava, doprava, nahor alebo nadol na zobrazenie rôznych strán v okne Ukážka pred tlačou

Alt + klávesy so šípkami

Použitie hlavného okna

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete pracovať v hlavnom okne v Project 2013, Project 2016 a Project pre Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú v Project 2010 k dispozícii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi aktívnymi dialógových oknách a hlavnou aplikáciou.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + F6

Otvorenie kontextovej ponuky pre vybratú položku (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši).

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + F10

Aktivácia pásu s nástrojmi.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

F10

Aktivácia rozdeľovača zobrazenia.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F6

Zobrazenie rozbaľovacej ponuky automatického filtra pre vybratý stĺpec.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F3

Opätovné použitie aktuálneho filtra

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + F3

Otvorenie ponuky objektu pre vybratú bunku

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F10

Používanie zobrazenia Plánovač tímov

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete pracovať v zobrazení plánovač tímov v 2013, 2016, 2019 a Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú v Project 2010 k dispozícii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalenie alebo zbalenie riadka zdroja či riadka zoskupenia

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + znamienko plus (+) alebo znamienko mínus (-)

Posun časovej mierky doľava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doprava

Preplánovanie naplánovanej úlohy

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + klávesy so šípkami

Otvorte dialógové okno informácie o úlohe.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Vyberte úlohu a stlačte kláves Enter

Zmena priradenia úlohy

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

CTRL + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Používanie zobrazenia časová os

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete pracovať v zobrazení časovej osi v Project 2013, Project 2016 a Project pre Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú v Project 2010 k dispozícii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechádzanie jednotlivými typmi prvkov – panel úloh, medzník, bublina a pruh časovej osi – keď už je jeden z prvkov vybratý.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Kláves Tab alebo šípka nadol

Prechádzanie jednotlivými typmi prvkov v opačnom poradí – pruh časovej osi, bublina, medzník, panel úloh – keď už je jeden z prvkov vybratý.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

SHIFT + TAB alebo kláves so šípkou nahor

Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci prvok daného typu, napríklad nasledujúci medzník

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Šípka doľava alebo doprava

Posun časovej mierky doľava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doprava

Presunutie položky nahor alebo nadol na nasledujúci kanál alebo pruh časovej osi

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

CTRL + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Otvorte dialógové okno informácie o úlohe.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + F2

Vytvorenie prehľadu projektu

Požadovaná akcia

Klávesy

Skrytie čiastkových úloh.

ALT + SHIFT + spojovník (-) alebo ALT + SHIFT + znamienko mínus na numerickej klávesnici (-)

Odsadenie vybratej úlohy

Alt + Shift + šípka doprava

Zobrazenie čiastkových úloh

ALT + SHIFT + znamienko rovnosti (=) alebo ALT + SHIFT + znamienko plus na numerickej klávesnici (+)

Zobrazenie všetkých úloh

ALT + SHIFT + hviezdička na numerickej klávesnici (*)

Zníženie úrovne vybratej úlohy

Alt + Shift + šípka doľava

Výber a úpravy v dialógovom okne

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi poľami v spodnej časti formulára

Klávesy so šípkami

Presun do tabuliek v spodnej časti formulára

Ľavý kláves ALT + 1 alebo šípka doprava Alt + 2

Presun na nasledujúcu úlohu alebo nasledujúci zdroj

Enter

Presun na predchádzajúcu úlohu alebo predchádzajúci zdroj

Shift + Enter

Výber a úpravy v zobrazení hárka

Úpravy v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridanie novej úlohy.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Insert

V Project 2010 nie je k dispozícii.

Zrušenie vstupu

Esc

Vymazanie alebo obnovenie vybratého poľa

Ctrl + Delete

Kopírovanie vybratých údajov

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratých údajov

Ctrl + X

Odstránenie vybratých údajov

Delete

Odstránenie riadka s vybratou bunkou

Ctrl + znamienko mínus na numerickej klávesnici (-)

Vyplnenie nadol

Ctrl + D

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

Ctrl + F alebo Shift + F5

Pokračovanie vo vyhľadávaní ďalšieho výskytu textu vo výsledkoch v rámci dialógového okna príkazu Hľadať

Shift + F4

Používanie príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy)

F5

Prepojenie úloh

Ctrl + F2

Prilepenie skopírovaných alebo vystrihnutých údajov

Ctrl + V

Zmenšenie výberu do jedného poľa

Shift + Backspace

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Zrušenie prepojenia úloh

Ctrl + Shift + F2

Nastavenie úlohy na manuálne naplánovanie

Ctrl + Shift + M

Nastavenie úlohy na automatické naplánovanie

Ctrl + Shift + A

Presun v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na začiatok projektu (časová mierka)

Alt + Home

Presun na koniec projektu (časová mierka)

Alt + End

Presun časovej mierky doľava

Alt + šípka doľava

Presun časovej mierky doprava

Alt + šípka doprava

Presun na prvé pole v riadku

Home alebo CTRL + kláves so šípkou doľava

Presun na prvý riadok

Ctrl + šípka nahor

Presun na prvé pole prvého riadka

Ctrl + Home

Presun na posledné pole v riadku

End alebo CTRL + kláves so šípkou doprava

Presun na posledné pole posledného riadka

Ctrl + End

Presun na posledný riadok

Ctrl + šípka nadol

Presun v bočnej table

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod medzi bočnou tablou a zobrazením na pravej strane

V Project 2013, Project 2016 a Project pre Microsoft 365, F6

V Project 2010, CTRL + TAB alebo CTRL + SHIFT + TAB

Výber ovládacích prvkov v bočnej table, ak je bočná tabla aktívna

Kláves Tab

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka a prepínačov, ak je bočná tabla aktívna

Medzerník

Výber v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol

Shift + Page Down

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor

Shift + Page Up

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

SHIFT + kláves so šípkou nahor

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka

Shift + Home

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok informácie

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na koniec informácie

Ctrl + Shift + End

Rozšírenie výberu na prvý riadok

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na posledný riadok

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka

Ctrl + Shift + End

Výber všetkých riadkov a stĺpcov

Ctrl + Shift + medzerník

Výber stĺpca

Ctrl + medzerník

Výber riadka

Shift + medzerník

Presun o jedno pole smerom nadol v rámci výberu

Enter

Presun o jedno pole smerom nahor v rámci výberu

Shift + Enter

Presun o jedno pole smerom doprava v rámci výberu

Kláves Tab

Presun o jedno pole smerom doľava v rámci výberu

Shift + Tab

Výber a úpravy vo vstupnom riadku

Požadovaná akcia

Klávesy

Prijatie vstupu

Enter

Zrušenie vstupu

Esc

Odstránenie jedného znaku doľava

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doprava.

Ctrl + Delete

Rozšírenie výberu na koniec textu

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok textu

Shift + Home

Zapnutie a vypnutie režimu prepisovania

Insert

Používanie časovej mierky

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doľava

Alt + Page Up

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doprava

Alt + Page Down

Posun na časovej mierke na začiatok projektu

Alt + Home

Posun na časovej mierke na koniec projektu

Alt + End

Posun časovej mierky doľava

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

Alt + šípka doprava

Zobrazenie menších časových jednotiek

CTRL + lomka na numerickej klávesnici (/)

Zobrazenie väčších časových jednotiek

CTRL + hviezdička na numerickej klávesnici (*)

Používanie sieťového diagramu

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do iného dialógového okna sieťového diagramu

Klávesy so šípkami

Pridanie polí sieťového diagramu do výberu

Shift + klávesy so šípkami

Presun poľa sieťového diagramu

Poznámka: Najskôr je potrebné nastaviť manuálne umiestnenie. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť. Vyberte položku Formáta potom vyberte položku rozloženie. Vyberte položku Povoliť umiestnenie manuálneho poľa.

Ctrl + klávesy so šípkami

Presun do horného poľa sieťového diagramu v zobrazení alebo v projekte

Ctrl + Home alebo Shift + Ctrl + Home

Presun do poľa na najnižšej úrovni sieťového diagramu v projekte

Ctrl + End alebo Shift + Ctrl + End

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vľavo v projekte

Home alebo Shift + Home

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vpravo v projekte

End alebo Shift + End

Posunutie o výšku okna nahor

Page Up alebo Shift + Page Up

Posunutie o výšku okna nadol

Page Down alebo Shift + Page Down

Posunutie o šírku okna smerom doľava

Ctrl + Page Up alebo Shift + Ctrl + Page Up

Posunutie o šírku okna smerom doprava

Ctrl + Page Down alebo Shift + Ctrl + Page Down

Vybratie nasledujúceho políčka v poli sieťového diagramu

Kláves ENTER alebo TAB

Vybratie predchádzajúceho políčka v poli sieťového diagramu

Shift + Enter

Používanie grafických objektov balíka Office

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete pracovať s objektmi OfficeArt v Project 2013, Project 2016 a Project pre Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú v Project 2010 k dispozícii.

Posunutie tvarov grafických objektov balíka Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie tvaru nahor, nadol, doprava alebo doľava

Klávesy so šípkami

Zväčšenie šírky tvaru o 10 %

SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zmenšenie šírky tvaru o 10 %

SHIFT + kláves so šípkou doľava

Zväčšenie výšky tvaru o 10 %

SHIFT + kláves so šípkou nahor

Zmenšenie výšky tvaru o 10 %

Shift + šípka nadol

Zväčšenie šírky tvaru o 1 %

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Zmenšenie šírky tvaru o 1 %

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Zväčšenie výšky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka nahor

Zmenšenie výšky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka nadol

Otočenie tvaru o 15 stupňov doprava

Alt + šípka doprava

Otočenie tvaru o 15 stupňov doľava

Alt + šípka doľava

Výber a kopírovanie grafických objektov a textu balíka Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

Esc

Výber objektu (s vybratým objektom).

Kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Enter

Výber viacerých tvarov

Stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a vyberte tvary

Výber viacerých tvarov s textom

Stlačenie a podržanie klávesu SHIFT pri výbere tvarov

Vystrihnutie vybratého objektu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu.

Ctrl + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

Ctrl + V

Prilepenie špeciálne

Ctrl + Alt + V

Kopírovanie len formátovania

Ctrl + Shift + C

Prilepenie len formátovania.

Ctrl + Shift + V

Prilepenie špeciálne.

Ctrl + Alt + V

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + SHIFT + G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Pridanie ďalšieho objektu do viacnásobného výberu

Ctrl + kliknutie

Pridá ďalší objekt do viacnásobného výberu. umožňuje vybrať text v textovom poli na Pridanie textového poľa do výberu viacerých položiek.

Shift + kliknutie

Úprava textu a blokov textu grafických objektov balíka Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Zbalenie výberu

Esc

Výber celého textu

Ctrl + A

Odstránenie jedného slova doľava

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Opakovanie

Ctrl + Y

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok textu objektu

Ctrl + Home

Posun na koniec textu objektu

Ctrl + End

Pozrite tiež

Preskúmavanie projektu a navigácia v projekte pomocou čítačky obrazovky

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky v Project pre web.

Project pre web je moderná a odporúčaná verzia Project, webový nástroj na vytváranie projektov a plánov, sledovanie priebehu a spravovanie úloh a priradení.

Poznámky: 

  • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Práca v zobrazení tabule

Požadovaná akcia

Klávesy

So zameraním na vedierko v zobrazení tabule presuňte vedierko myšou a presuňte ho doľava alebo doprava.

CTRL + SHIFT +< alebo CTRL + SHIFT +>

Práca v zobrazení mriežky

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalením nadradenej úlohy zobrazte podriadené úlohy.

Shift + Alt + znamienko plus (+) alebo Shift + Alt + znamienko rovnosti (=)

Zbaľte nadradenú úlohu tak, aby sa podriadené úlohy skryli.

Shift + Alt + znamienko mínus (-) alebo Shift + Alt + podčiarknutie (_)

Zväčšenie zarážky úlohy.

SHIFT + ALT + kláves so šípkou doprava

Zmenšenie zarážky úlohy.

SHIFT + ALT + kláves so šípkou doľava

Vyberte stĺpec aktuálnej bunky.

Ctrl + medzerník

Vyberte riadok aktuálnej bunky.

Shift + medzerník

Priebežne vyberte viacero riadkov.

SHIFT + MEDZERNÍK + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Otvorenie kontextovej ponuky (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši).

Shift + F10

Presun zamerania z bunky napravo, doľava, nahor alebo nadol.

Kláves so šípkou doprava, doľava, nahor alebo nadol

Posuňte sa na zobrazenie dolného alebo horného riadka.

Page Down alebo Page Up

Presun zamerania na prvú alebo poslednú bunku v riadku, ktorý obsahuje zameranie.

Home alebo End

Presun zamerania na prvú alebo poslednú bunku v prvom alebo poslednom riadku.

Ctrl + Home alebo Ctrl + End

Vyberte položku všetko.

Ctrl + A

Rozšírenie výberu o jednu bunku doprava, doľava, nadol alebo nahor.

SHIFT + kláves so šípkou doprava, doľava, nadol alebo nahor

Presun zamerania na rozdeľovač.

Ctrl + F6

Presunutie rozdeľovača v prípade, že sa zameranie nachádza na rozdeľovači.

CTRL + kláves so šípkou doľava alebo doprava

Otvorte Podrobnosti o úlohe.

Stlačením klávesu Tab prejdite na panel a potom zadajte

Používanie klávesových skratiek rýchlych akcií

Požadovaná akcia

Klávesy

Opätovná aktivácia úlohy.

Alt + N

Označovanie úlohy ako dokončenej.

Alt + D

Zobrazenie podrobností o úlohe.

Alt + I

Otvorenie kontextovej ponuky úlohy.

Alt + M

Práca v zobrazení časovej osi

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun zamerania na rozdeľovač.

Ctrl + F6

Presunutie rozdeľovača v prípade, že sa zameranie nachádza na rozdeľovači.

CTRL + kláves so šípkou doľava alebo doprava

Otvorte Podrobnosti o úlohe.

Stlačením klávesu Tab prejdite na panel a potom zadajte

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky v Project Online.

Project Online je klasická online verzia Project, webový nástroj na správu viacerých projektov, sledovanie priebehu a vyvažovanie potrieb zdrojov. Ak chcete získať prístup k modernej a odporúčanej online verzii, prejdite na lokalitu Project pre web.

Poznámky: 

  • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky na presun v Project Online:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie výberu medzi prepojenia na hornom paneli s prepojeniami.

ALT + J

Presunutie výberu z jednej webovej časti do ďalšej webovej časti na stránkach, ktoré používajú viaceré webové časti.

ALT + O

Rozbalenie rozbaľovacích zoznamov.

Alt + šípka nadol

Používanie ovládacích prvkov mriežky

Project Online, webový klient programu Microsoft Project Server 2019, používa ovládacie prvky mriežky AJAX a HTML na zobrazenie rôznych informácií. Na niektorých stránkach v Project Web App sa používa Tabuľková mriežka HTML na zobrazenie a úpravu informácií. Napríklad na stránke úlohy sa používa mriežka na základe tabuľky HTML. V mriežkach HTML môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky alebo riadka.

Kláves so šípkou doprava alebo kláves TAB

Presun na predchádzajúcu bunku alebo riadok.

Kláves so šípkou doľava alebo Shift + Tab

Posunúť nahor.

Šípka nahor

Posunúť nadol.

Kláves so šípkou nadol alebo ENTER

Prejdite na URL adresu vo vybratej bunke.

Enter

Presun na hlavičku bunky.

Ctrl + Y

Odstránenie zamerania z vybratej bunky.

Esc

Presun na poslednú bunku alebo riadok.

Ctrl + End

Presun na prvú bunku alebo riadok.

Ctrl + Home

Prepnutie zvýraznenia riadka.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie rozbaľovacej ponuky v hlavičke bunky

Ctrl + medzerník

Rozbalenie alebo zbalenie zoskupenia.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie skupiny.

Ctrl + medzerník

Zbalenie skupiny.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie alebo zbalenie prvku mriežky s deťmi.

Ctrl + medzerník

Prepnutie začiarknutia políčka.

Medzerník

Otvorenie rozbaľovacej bunky.

Alt + šípka nadol

Project Online tiež používa ovládacie prvky mriežky AJAX na zobrazenie a úpravu informácií. Stránka s podrobnosťami o projekte napríklad používa mriežku Ajax. V mriežkach AJAX môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivujte režim úprav pre bunku.

F2

O jednu stranu nahor.

Page Up

O jednu stranu nadol.

Page Down

Odsadenie vybratej úlohy.

Alt + Shift + šípka doprava

Zmenšenie vybratej úlohy.

Alt + Shift + šípka doľava

Zrušenie zadania alebo úpravy.

Esc

Kopírovanie výberu.

Ctrl + C

Vystrihnutie výberu.

Ctrl + X

Odstránenie vybratých údajov

Delete alebo CTRL + V alebo CTRL + Z

Odstránenie riadka.

Ctrl + Delete

Presun na prvé pole v riadku

Domov

Presun na prvý riadok

Ctrl + šípka nahor

Presun na posledné pole v riadku

End

Presun na posledné pole posledného riadka

Ctrl + End

Ak na strane existujú dve mriežky, môžete použiť kláves F6 na presun zamerania z jednej bunky mriežky na zodpovedajúci riadok v druhej mriežke. Ak máte zdrojovú mriežku a cieľovú mriežku, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presunutie vybratých položiek zo zdrojového zoznamu do cieľového zoznamu.

Kláves Access + jednotný pravú hranatú zátvorku (>)

Premiestnite všetky položky zo zdrojového zoznamu do cieľového zoznamu.

Prístupový kláves + W

Presun všetkých položiek z cieľa do zdrojového zoznamu.

Prístupový kláves + X

Presunutie vybratej položky z cieľa do zdrojového zoznamu.

Kláves Access + jedna ľavá hranatá zátvorka (<)

Prístup k začiarkavacie políčkam pod názvom zdroja začiarkavacie políčko.

Medzerník

Prístup k kalendáru v bunke tabuľky.

ALT + kláves so šípkou nadol (napríklad počiatočný dátum alebo koncový dátum)

Na navigáciu v kalendári použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúci mesiac.

ALT + singel pravá hranatá zátvorka (>)

Presun na predchádzajúci mesiac.

ALT + jedna ľavá hranatá zátvorka (<)

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek pre prístupové klávesy položky Swapper:

Button

Prístupový kláves

Jedna pravá hranatá zátvorka (>)

Alt + A

Dvojitá hranatá hranatá zátvorka (>>)

ALT + O

Dvojitá ľavá hranatá zátvorka (<<)

Alt + Ý

Jedna ľavá hranatá zátvorka (<)

Alt + O

Nižšie zobrazené klávesové skratky možno použiť v nastaveniach servera:

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie obdobia časového výkazu.

Alt + Ý

Odstránenie klasifikácie riadkov.

Alt + I

Odstránenie pripojenej lokality SharePoint.

Alt + S

Odstránenie vlastného poľa alebo vyhľadávacej tabuľky podniku.

Alt + L

Odstránenie podnikového kalendára.

Alt + D

Nižšie uvedené klávesové skratky sa môžu použiť v nastaveniach servera > v časti vzhľad a správanieSpravovať zobrazenia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratého zobrazenia.

Alt + L

Kopírovanie vybratého zobrazenia.

Alt + P

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×