Klávesové skratky v Skype for Business

Klávesové skratky sú kombináciou minimálne dvoch klávesov, ktorých stlačením sa vykoná úloha, ktorá by bežne vyžadovala myš alebo iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky opísané v tejto téme fungujú v americkom rozložení klávesnice aplikácie Lync. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Tieto klávesové skratky súvisia s funkčnými oblasťami používateľského rozhrania aplikácie Lync. Kartu kontaktu napríklad môžete zatvoriť klávesom Esc, iba ak sa nachádzate na karte kontaktu.

V používateľskom rozhraní sa dá bežne pohybovať pomocou klávesov Tab a Shift + Tab. Kláves Tab umožňuje pohyb používateľským rozhraním v logickom poradí a skratka Shift + Tab pohyb v opačnom poradí.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné pre vaše konto. Tie sme označili.

Klávesové skratky pre

Všeobecné (ľubovoľné okno)

Tieto klávesové skratky možno používať bez ohľadu na to, ktoré okno je ohniskom.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Kláves s logom Windowsu + Shift + O

Prijatie prichádzajúceho upozornenia na pozvanie.

Kláves s logom Windowsu + Esc

Odmietnutie upozornenia na pozvanie.

Kláves s logom Windowsu + F4

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku.

Kláves s logom Windowsu + F5

Zapnutie alebo vypnutie kamery po zapnutí videa v rámci hovoru.

Ctrl + Shift + medzerník

Prechod na panel s nástrojmi zdieľania aplikácie.

Ctrl + Alt + Shift + 3

Otvorenie hlavného okna a sústredenie na vyhľadávacie pole.

Ctrl + Alt + medzerník

Prevzatie ovládania počas zdieľania obrazovky.

Ctrl + Shift + S

Ukončenie zdieľania obrazovky.

Hlavné okno Skypu for Business

Tieto klávesové skratky používajte, keď sa hlavné okno aplikácie Lync nachádza v popredí.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Ctrl + 1

Prechod na kartu Zoznam kontaktov.

Ctrl + 2

Prechod na kartu Trvalá konverzácia.

Ctrl + 3

Prechod na kartu Zoznam konverzácií.

Ctrl + 4

Prechod na kartu Telefón.

Ctrl + 1 alebo Ctrl + Shift + 1

Prepojenie hovoru na telefónne číslo do práce inej osoby (keď ste v pozícii delegáta). (Nie je k dispozícii v Lyncu Basic ani so všetkými predplatnými Microsoft 365.)

Alt + medzerník

Otvorenie ponuky Systém. Klávesom Alt sa otvára panel s ponukami.

Alt + F

Otvorenie ponuky Súbor.

Alt + M

Spustenie funkcie Pripojiť teraz.

Alt + T

Otvorenie ponuky Nástroje.

Alt + H

Otvorenie ponuky Pomocník.

Zoznam kontaktov

Tieto klávesové skratky používajte, iba keď ste v zozname kontaktov.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Delete

Odstránenie vybratej vlastnej skupiny alebo kontaktu.

Alt + šípka nahor

Premiestnenie vybratej skupiny nahor.

Alt + šípka nadol

Premiestnenie vybratej skupiny nadol.

Alt + Enter

V ponuke odkazov: Otvorenie karty vybratého kontaktu alebo skupiny kontaktov.

Medzerník

Zbalenie alebo rozbalenie vybratej skupiny.

Shift + Delete

Odstránenie vybratého kontaktu zo zoznamu kontaktov (iba členovia nedistribučnej skupiny).

Karta kontaktu

Tieto klávesové skratky používajte, iba keď ste na karte kontaktu. Kartu kontaktu otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Esc

Zatvorenie karty kontaktu.

Ctrl + Tab

Presun medzi kartami v dolnej časti karty kontaktov.

Ctrl + Shift + Tab

Presun medzi kartami v dolnej časti karty kontaktu v obrátenom poradí.

Okno Konverzácia

Tieto klávesové skratky používajte, iba keď ste v okne Konverzácia.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

F1

Otvorenie domovskej stránky Pomocníka (v ponuke Pomocník).

Esc

Ukončenie zobrazenia na celú obrazovku (ak je otvorené). V opačnom prípade sa okno Konverzácia zavrie iba v prípade, ak sa neprehráva zvuk, video ani neprebieha zdieľanie.

Alt + C

Prijmite ktorékoľvek z oznámení o pozvaní. Patrí medzi ne zvukové, obrazové, telefonické a zdieľané požiadavky.

Alt + F4

Zatvorenie okna Konverzácia.

Alt + l

Ignorovať všetky upozornenia na pozvánku. Patrí medzi ne zvukové, obrazové, telefonické a zdieľané požiadavky.

Alt + R

Opätovné pripojenie k zvuku v rámci schôdze.

Alt + S

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako pre súbor, ktorý bol odoslaný v okne Konverzácia.

Alt + V

Pozvanie kontaktu do existujúcej konverzácie.

Ctrl + S

Uloženie obsahu histórie okamžitých správ. Funguje v prípade konverzácie medzi dvoma osobami počas používania Outlooku.

Ctrl + W

Zobrazenie alebo skrytie oblasti okamžitých správ.

Ctrl + F

Odoslanie súboru alebo, v kontexte konferencie, pridanie prílohy schôdze.

Ctrl + N

Zaznamenanie poznámok pomocou programu na vytváranie poznámok Microsoft OneNote. Slúži na spustenie programu OneNote. (Nie je k dispozícii v Lyncu Basic.)

Ctrl + R

Zobrazenie alebo skrytie zoznamu účastníkov.

Ctrl + Shift + Alt + šípka doprava

Priamy prechod na nasledujúci prvok používateľského rozhrania v okne konverzácie. Touto kombináciu klávesov sa nahrádza používanie klávesu Tab na presun výberu z jedného prvku používateľského rozhrania na ďalší.

Ctrl + Shift + Alt + šípka doľava

Priamy prechod na predchádzajúci prvok používateľského rozhrania v okne konverzácie. Touto kombináciu klávesov sa nahrádza používanie klávesu Tab na presun výberu z jedného prvku používateľského rozhrania na ten predošlý.

Ctrl + Shift + Enter

Pridanie alebo skončenie videa.

Ctrl + Shift + H

Podržanie alebo obnovenie prebiehajúcej zvukovej konverzácie.

Ctrl + Shift + I

Označenie konverzácie ako konverzácie s vysokou dôležitosťou. Označia sa konverzácie dvoch osôb, no nie schôdze.

Ctrl + Shift + Y

Zobrazenie alebo skrytie plochy zdieľania.

Ctrl + Shift + P

Prepnúť na kompaktné zobrazenie.

Ctrl + Shift + K

Prepnutie do zobrazenia iba s obsahom.

Ctrl + Enter

Pridanie alebo skončenie videa.

Šípka nahor

Ak sa nachádzate na tlačidle režimu, otvorí sa zodpovedajúca bublina.

Medzerník

Keď je ohniskom tlačidlo režimu, vykoná sa predvolená akcia. Zvuk sa stlmí alebo sa zruší jeho stlmenie, kým pre video sa zapne alebo vypne kamera.

Esc

Zrušenie alebo skrytie otvoreného náhľadu alebo bubliny, ktorá je ohniskom.

Ovládacie prvky hovoru (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte na ovládanie hovorov prostredníctvom technológie peer-to-peer. Neplatia však pre konferenčné hovory.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Alt + Q

Ukončenie hovoru.

Ctrl + Shift + T

Prepojenie: otvorenie výberu kontaktov počas hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer. (Nie je k dispozícii v Lyncu Basic ani so všetkými predplatnými Microsoft 365.)

Ctrl + Shift + H

Podržanie hovoru.

Ctrl + Shift + D

Zobrazenie klávesnice na vytáčanie.

Video (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte na prácu s videom v okne Konverzácia.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

F5

Zobrazenie videa na celú obrazovku. Ak je v okne Konverzácia viditeľná oblasť plochy, stlačenie klávesu F5 nezmení zobrazenie videa na celú obrazovku.

Esc

Ukončenie režimu zobrazenia videa na celú obrazovku.

Ctrl + Shift + O

Zobrazenie galérie, vstúpenie do galérie.

Ctrl + Shift + L

Zamknutie videa v schôdzi pre všetkých.

Okamžité správy (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte počas konverzácie cez okamžité správy.

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

F1

Otvorenie Pomocníka.

F12

Uloženie konverzácie cez okamžité správy.

Shift + Enter

Pridanie koncov riadkov.

Shift + Insert alebo Ctrl + V

Prilepenie.

Ctrl + A

Výber celého obsahu.

Ctrl + B

Zobrazenie vybratého textu tučným písmom.

Ctrl + C

Kopírovanie vybratého textu.

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratého textu.

Ctrl + l

Zobrazenie vybratého textu kurzívou.

Ctrl + U

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom.

Ctrl + Y

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Z

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Shift + F

Zmena farby písma. (Zmení sa iba farba vami zadávaného textu, nie textu, ktorý zadáva iná osoba.)

Alt + P

Otvorenie prijatého súboru.

Alt + D

Odmietnutie odoslaného súboru.

Ctrl + Shift + M

Zameranie na oblasť zadávania okamžitých správ.

Plocha konverzácie alebo schôdze

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

F5

Zobrazenie plochy schôdze s oknom Konverzácia na celú obrazovku.

Esc

Ukončenie zobrazenia na celú obrazovku (ak je otvorené).

Alt + T

Ukončenie zdieľania.

Ctrl + Shift + E

Spravovanie prezentovateľného obsahu.

Ctrl + Shift + Y

Zobrazenie alebo skrytie plochy zdieľania.

Ctrl + Shift + A

Vynútenie zobrazenia čakajúceho upozornenia L1 na celú obrazovku.

Ctrl + Shift + J

Prepnutie na zobrazenie pre lektora.

Ctrl + Shift + l

Prepnutie na zobrazenie galérie.

Ctrl + Alt + šípka doprava alebo

Ctrl + Alt + šípka doľava

Kartu v zdieľanej oblasti posunie dopredu, resp. ju posunie dozadu.

Prostredie konverzácie

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Delete

Odstránenie vybratej položky.

Home

Premiestnenie do hornej časti zoznamu.

End

Premiestnenie do dolnej časti zoznamu.

Page Up

Premiestnenie o jednu stranu nahor.

Page Down

Premiestnenie o jednu stranu nadol.

Šípka nahor

Premiestnenie na predchádzajúci kontakt konverzácie.

Šípka nadol

Premiestnenie na ďalší kontakt konverzácie.

Zdieľanie dokumentov PowerPointu: Zobrazovač starších dokumentov PowerPointu

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Tab

Keď je ohniskom oblasť obsahu, stláčaním klávesu TAB sa presuniete cez ovládacie prvky na zdieľanie dokumentov PowerPointu (šípka Predchádzajúci, šípka Ďalší, Miniatúry a Poznámky).

Šípka doprava

Keď je ohniskom oblasť obsahu a na aktuálnej snímke nenachádza položka na kliknutie na animáciu, vyberte ďalšiu položku na kliknutie alebo snímku.

Šípka doľava alebo doprava

Keď je ohniskom oblasť miniatúr, ohnisko sa premiestni na miniatúru predchádzajúcej alebo ďalšej snímky bez zmeny aktívnej snímky.

Šípka doľava

Keď je ohniskom oblasť obsahu, ohnisko sa premiestni na predchádzajúcu položku na kliknutie alebo snímku, pokiaľ sa na aktuálnej snímke nenachádza položka na kliknutie na animáciu.

Home

Ak je ohniskom oblasť miniatúr, ohnisko sa premiestni na miniatúru prvej snímky bez zmeny aktívnej snímky.

Enter

Vyberie sa označený ovládací prvok alebo miniatúry, ak je ohniskom pás s miniatúrami (zmena v aktívnej snímke).

End

Keď je ohniskom oblasť miniatúr, ohnisko sa premiestni na miniatúru poslednej snímky bez zmeny aktívnej snímky.

Konverzácie na kartách

Kláves alebo
klávesová skratka

Požadovaná akcia

Alt + medzerník

Otvorenie systémovej ponuky okna karty.

Ctrl + Shift + T

Nastavenie ohniska na položku na karte v zobrazení konverzáciách na kartách.

Ctrl + Tab

Prepnutie na ďalšiu kartu (súvislý presun cez všetky karty).

Ctrl + 1, 2… 9

Prepnutie na kartu s konkrétnym číslom a umiestnenie ohniska na konverzáciu na danej karte. Ctrl + 1.

Ctrl + O

Ukotvenie vybratej konverzácie na okno karty alebo zrušenie jej ukotvenia z okna karty.

Esc

Zavretie karty.

Trvalá konverzácia

V okne trvalej konverzácie sa používajú tie isté skratky ako v okne konverzácie a okamžitých správ. (Nie je k dispozícii pre Microsoft 365 predplatné.)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×