Klávesové skratky vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Mnoho používateľov zistí, že používanie externej klávesnice s klávesovým skratkám pre OneNote im pomáha pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov naraz.

 • Znak s čiarkou (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

V tomto článku sú uvedené klávesové skratky pre OneNote pre Windows pracovnú plochu.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Úloha

Stlačte klávesy

Otvorte nové OneNote okno.

Ctrl + M

Vytvorenie rýchlej poznámky.

Ctrl + Shift + M

Kláves s logom Windowsu + ALT + N

Ukotvenie okna OneNote.

Ctrl + Alt + D

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Enter

Kontrola pravopisu.

Kláves F7

Otvorenie synonymického slovníka pre aktuálne vybraté slovo.

Shift + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre aktuálne orientovaný objekt.

Shift + F10

Vykonanie akcie navrhovanej na informačnom paneli , keď sa zobrazí v hornej časti stránky.

Ctrl + Shift + W

Prehratie vybratej zvukovej nahrávky.

Ctrl + Alt + P

Zastavenie prehrávania zvukového záznamu.

Ctrl + Alt + S

Vynechanie aktuálnej zvukovej nahrávky o 10 sekúnd dozadu.

Ctrl + Alt + Y

Preskočenie aktuálnej zvukovej nahrávky dopredu o 10 sekúnd.

Ctrl + Alt + U

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Zvýraznite vybratý text.

CTRL + ALT + H

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybratého textu (kopírovaťFormát).

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania do vybratého textu (Kopírovať formát).

Ctrl+Shift+V

Otvorenie hypertextového prepojenia

Kláves ENTER, keď sa na text hypertextového prepojenia

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

Ctrl + spojovník (-)

Použitie alebo odstránenie horného indexu.

CTRL + SHIFT + znamienko rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie formátovania dolného indexu.

Ctrl + znak rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie formátovania zoznamu s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu.

CTRL + lomka (/)

Použitie štýlu nadpis 1 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýlu nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu nadpis 3 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýlu nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýlu nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 6

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte. (Použitie normálneho štýlu.)

Ctrl + Shift + N

Zväčšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Kláves TAB, keď na začiatku čiary

Zmenšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Shift + Tab, keď na začiatku čiary

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka (<)

Zobrazenie alebo skrytie riadkov pravidiel na aktuálnej strane.

Ctrl + Shift + R

Na začiatok stránky

Vloženie položiek na stranu

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Alt + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Alt + N, O

Zobrazenie alebo skrytie výtlačkov dokumentov na aktuálnej strane (pri spustení OneNote v režime s vysokým kontrastom).

Alt + Shift + P

Vloženie obrázka zo súboru.

Alt + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Alt + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka: Ikona OneNote musí byť aktívna v oblasti oznámení Windows na paneli úloh.

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vo OneNote 2007 a 2010 sa kláves S logom Windows + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času.

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Alt + znamienko rovnosti (=)

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Kláves TAB po zadaní nového riadkovania textu

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku, keď sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky.

Enter

Poznámka: Ak chcete dokončiť tabuľku, znova stlačte kláves ENTER.

Vloží riadok pod aktuálny riadok.

CTRL + ENTER, keď sa nachádzate v bunke tabuľky

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Ctrl + Alt + R

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

V OneNote 2010, CTRL + ALT + E

Vytvorte riadok nad aktuálnym riadkom v tabuľke.

Enter, keď sa kurzor nachádza na začiatku ľubovoľného riadka s výnimkou prvého riadka

Vytvorenie novej bunky.

Kláves TAB, keď sa v poslednej bunke tabuľky

Odstránenie aktuálneho prázdneho riadka v tabuľke.

Odstrániť, potom opäť odstrániť, keď sa kurzor nachádza na začiatku riadka

Na začiatok stránky

Výber textu a objektov

Úloha

Stlačte klávesy

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Výber na konci riadku.

Shift + End

Vyberte celý rad.

SHIFT + kláves so šípkou nadol, keď sa kurzor nachádza na začiatku čiary

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Ctrl + Shift + T

Zrušte výber prehľadu alebo strany.

Esc

Presun vybratých odsekov nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybratých odsekov smerom nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Zväčšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Zmenšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

Ctrl + Shift + spojovník (-)

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Delete

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

Alt + šípka doprava

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Stlačte klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Komu .

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky dôležité .

Ctrl + 2

Použite alebo zrušte označenie otáznika .

Ctrl + 3

Použite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapamätať si pre neskoršiu značku.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky definície .

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Využitie prehľadov

Úloha

Stlačte klávesy

Zobrazí sa úroveň 1.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Alt + Shift + 0

Rozbalenie vybratého nadpisu.

ALT + SHIFT + znamienko rovnosti (=)

Zbalenie vybratého nadpisu.

ALT + SHIFT + spojovník (-)

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znak plus (+)

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + znamienko mínus (-)

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, najprv musíte povoliť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji jazykové predvoľby balíka Microsoft Office .

Požadovaná akcia

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

CTRL + ľavý kláves SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

CTRL + pravý kláves SHIFT

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Shift + Tab

Na začiatok stránky

Práca so stranami

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Povolenie alebo zakázanie zobrazenia celej strany.

F11

Otvorte nové OneNote okno.

Ctrl + M

Vytvorenie rýchlej poznámky.

Ctrl + Shift + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

CTRL + SHIFT + hviezdička (*)

Vytlačenie aktuálnej strany.

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Rozšírenie lišty stránky.

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zmenšenie šírky lišty stránky.

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (])

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Ctrl + Alt + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + pravá hranatá zátvorka ([)

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Ctrl + Shift + Alt + N

Vyberie všetky položky.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Výber aktuálnej strany.

Ctrl + Shift + A

Ak je vybratá strana súčasťou skupiny, stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte všetky strany v skupine.

Posun vybratej karty strany nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun vybratej karty strany nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Presun na názov stránky.

Ctrl + Shift + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Ctrl + Home

Presun na koniec aktuálnej strany.

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek.

Ctrl + šípka nahor

Presunutie kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany nahor.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor

Posuňte kurzor nadol na aktuálnu stranu alebo rozbaľte stranu nadol.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou nadol

Posunutie kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany na ľavú stranu.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava

Posunutie kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany na pravú stranu.

Ctrl + Alt + kláves so šípkou doprava

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Alt + šípka nadol

Presun na začiatok riadka.

Home

Presun na koniec riadka.

End

Prechod na predchádzajúcu navštívenú stránku.

Alt + šípka doľava

Ak je to možné, prejdite na nasledujúcu navštívenú stránku.

Alt + šípka doprava

Priblíženie.

Alt + Ctrl + znamienko plus (na numerickej klávesnici)

ALT + CTRL + SHIFT + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

Alt + Ctrl + znamienko mínus (na numerickej klávesnici)

ALT + CTRL + SHIFT + spojovník (-)

Synchronizujte Poznámkový blok.

Poznámka: Keď je OneNote spustený, poznámky sa automaticky uložia vždy, keď ich zmeníte. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte klávesy

Otvorte OneNote.

Kláves s logom Windowsu + Shift + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Otvorenie sekcie.

Ctrl + Alt + Shift + O

Nástroj Odoslať do OneNote.

Kláves s logom Windowsu + N

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + End

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Výber karty aktuálnej strany.

Ctrl + Shift + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G

Presun aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G, následne Shift + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

CTRL + G, pomocou klávesu so šípkou nadol alebo nahor vyberte Poznámkový blok a potom stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Prehľadávanie poznámok

Úloha

Stlačte

Ak chcete vyhľadať všetky poznámkové bloky, premiestnite sa do vyhľadávacieho poľa.

Ctrl + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

Šípka nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov prejdite na vybratý výsledok a zrušte vyhľadávanie.

Enter

Zmena rozsahu hľadania.

Ctrl + E, kláves TAB, medzerník

Otvorte tablu výsledky vyhľadávania .

Alt + O po prehľadávaní

Prehľadáva aktuálnu stránku.

Ctrl + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke prechod na nasledujúci výsledok.

Enter

F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane prechod na predchádzajúci výsledok.

Shift + F3

Zamietol vyhľadávanie a vráťte sa na stránku.

Esc

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie dnešnejOutlook úlohy z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 1

Vytvorenie zajtrajškaOutlook úlohy z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 2

Vytvorí tento týždeňOutlook úlohu z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 3

Vytvorenie budúceho týždňaOutlook úlohy z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 4

Vytvorenie žiadneho dátumuOutlook úlohy z vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 5

Otvorenie vybratej úlohy Outlook.

Ctrl + Shift + K

Označenie vybratej úlohy Outlook ako dokončenej.

Ctrl + Shift + 9

Odstránenie vybratej úlohy Outlook.

Ctrl + Shift + 0

Synchronizujte zmeny v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Shift + F9

Synchronizujte zmeny vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

F9

Označenie aktuálnej strany ako neprečítanej.

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Ctrl + Alt + L

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

V tomto článku sú uvedené klávesové skratky pre OneNote pre Windows 10.

Poznámky: 

 • Ak poznáte klávesové skratky vo svojom počítači s Windowsom, väčšina rovnakých kombinácií klávesov funguje aj s OneNote pre Windows 10. Klávesové skratky uvedené v tomto článku sa používajú špeciálne pre aplikáciu OneNote pre Windows 10.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Umiestnite zameranie na aktuálnu sekciu.

Ctrl + Shift + G

Otvorenie kontextovej ponuky.

Shift + F10

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Prepnutie na iný Poznámkový blok na navigačnom paneli.

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a stlačte kláves Enter

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou kartou strany na rovnakej úrovni.

Ctrl + Alt + N

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stránkou

Ctrl + Alt + Shift + N

Povolenie alebo zakázanie zobrazenia celej strany.

F11

Umiestnite zameranie na kartu Aktuálna strana.

Ctrl + Alt + G

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Výber aktuálnej strany.

Ctrl + Shift + A

Prejdite na a vyberte názov stránky.

Ctrl + Shift + T

Ak chcete vyhľadať všetky aktuálne otvorené poznámkové bloky, otvorte vyhľadávacie pole.

Ctrl + E

Na začiatok stránky

Navigácia vo OneNote pre Windows 10 iba pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, ktoré môžete použiť na navigáciu v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod medzi panelom s kartami, navigačnou tablou a plátnom strany.

F6

Presun na pás s nástrojmi na karte.

Šípka nadol

Prechádzanie medzi kartami na páse s nástrojmi alebo medzi možnosťami na páse s nástrojmi.

Šípka doľava alebo doprava

Vykonanie aktuálne vybratého príkazu na páse s nástrojmi.

Enter

Presúvanie medzi položkami na hlavnom paneli s ponukami.

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Otvorte pás s nástrojmi.

Alt

Otvorenie karty domov na páse s nástrojmi.

Alt + H

Otvorte kartu Vložiť pás s nástrojmi.

Alt + N

Otvorte kartu kresliť na páse s nástrojmi.

Alt + D

Otvorenie karty Zobraziť pás s nástrojmi.

ALT + O

Na začiatok stránky

Písanie a úprava poznámok

Úloha

Stlačte klávesy

Otvorte nové OneNote okno.

Ctrl + M

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Enter

Otvorenie kontextovej ponuky pre objekt v časti zameranie.

Shift + F10

Kláves ponuky

Ak sa zobrazí v hornej časti stránky, vykonajte akciu navrhnutú na informačnom paneli .

Ctrl + Shift + W

Vložte meno autora a poslednú modifikovanú časovú pečiatku.

Ctrl + Shift + M

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Zvýraznite vybratý text.

Ctrl + Shift + H

CTRL + ALT + H

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybratého textu (kopírovaťFormát).

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania do vybratého textu (Kopírovať formát).

Ctrl+Shift+V

Otvorenie hypertextového prepojenia

Kláves ENTER, keď sa na text hypertextového prepojenia

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

Ctrl + spojovník (-)

Použitie alebo odstránenie horného indexu.

CTRL + SHIFT + znamienko rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie formátovania dolného indexu.

Ctrl + znak rovnosti (=)

Použitie alebo odstránenie formátovania zoznamu s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu.

CTRL + lomka (/)

Použitie štýlu nadpis 1 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýlu nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu nadpis 3 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýlu nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýlu nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 6

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte. (Použitie normálneho štýlu.)

Ctrl + Shift + N

Zväčšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Kláves TAB, keď na začiatku čiary

Zmenšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Shift + Tab, keď na začiatku čiary

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Ctrl + L

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka (<)

Zobrazenie alebo skrytie riadkov pravidiel na aktuálnej strane.

Ctrl + Shift + R

Na začiatok stránky

Pridanie položiek na strane

Úloha

Stlačte klávesy

Skopírujte výstrižok obrazovky do schránky (vyžaduje sa aktualizácia tvorcov Windowsu 10).

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času.

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Spustenie matematickej rovnice alebo konvertovanie vybratého textu na matematickú rovnicu.

Alt + znamienko rovnosti (=)

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Kláves TAB po zadaní nového riadkovania textu

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku, keď sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky.

Enter

Poznámka: Ak chcete dokončiť tabuľku, znova stlačte kláves ENTER.

Vloží riadok pod aktuálny riadok.

CTRL + ENTER, keď sa nachádzate v bunke tabuľky

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Ctrl + Alt + R

Vytvorte riadok nad aktuálnym riadkom v tabuľke.

Enter, keď sa kurzor nachádza na začiatku ľubovoľného riadka s výnimkou prvého riadka

Vytvorenie novej bunky.

Kláves TAB, keď sa v poslednej bunke tabuľky

Odstránenie aktuálneho prázdneho riadka v tabuľke.

Odstrániť, potom opäť odstrániť, keď sa kurzor nachádza na začiatku riadka

Na začiatok stránky

Výber poznámok a objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Výber na konci riadku.

Shift + End

Prejdite na a vyberte názov stránky.

Ctrl + Shift + T

Zrušenie výberu prehľadu alebo strany.

Esc

Posunutie aktuálneho alebo vybratého odseku nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posunutie aktuálneho alebo vybratého odseku nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Zväčšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Zmenšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

Ctrl + Shift + spojovník (-)

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Delete

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Presun na predchádzajúcu navštívenú stránku.

Alt + šípka doľava

Ak je to možné, premiestnite sa na nasledujúcu navštívenú stránku.

Alt + šípka doprava

Vytvorenie novej zvukovej nahrávky.

Ctrl + Alt + A

Prehratie vybratej zvukovej nahrávky.

Ctrl + Alt + P

Zastavenie prehrávania zvukového záznamu.

Ctrl + Alt + S

Vynechanie aktuálnej zvukovej nahrávky o 10 sekúnd dozadu.

Ctrl + Alt + Y

Preskočte aktuálnu zvukovú nahrávku dozadu o 5 minút.

Ctrl + Alt + T

Preskočenie aktuálnej zvukovej nahrávky dopredu o 10 sekúnd.

Ctrl + Alt + U

Preskočenie aktuálnej zvukovej nahrávky o 5 minút dopredu.

Ctrl + Alt + I

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Stlačte klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Komu .

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky dôležité .

Ctrl + 2

Použite alebo zrušte označenie otáznika .

Ctrl + 3

Použite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapamätať si pre neskoršiu značku.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky definície .

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie značky zvýraznenia .

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie značky kontaktu .

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie značky adresy .

Ctrl + 8

Použite alebo vymažte značku telefónneho čísla .

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Využitie prehľadov

Úloha

Stlačte klávesy

Zobrazí sa úroveň 1.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Alt + Shift + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znak plus (+)

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko mínus (-)

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania v poznámkach, najprv musíte povoliť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji jazykové predvoľby balíka Microsoft Office .

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava

CTRL + ľavý kláves SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

CTRL + pravý kláves SHIFT

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Shift + Tab

Na začiatok stránky

Práca so stranami

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Povolenie alebo zakázanie zobrazenia celej strany.

F11

Otvorte nové OneNote okno.

Ctrl + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

CTRL + SHIFT + hviezdička (*)

Prepnutie zobrazenia funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania .

Ctrl + Shift + F

Vytlačenie aktuálnej strany.

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Rozšírenie lišty stránky.

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zmenšenie šírky lišty stránky.

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (])

Vytvorenie novej strany na rovnakej úrovni pod kartou Aktuálna strana.

Ctrl + Alt + N

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stránkou

Ctrl + Alt + Shift + N

Vyberte všetky položky.

Ctrl + A

Ak chcete výber rozbaliť, znova stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Výber aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Posun vybratej karty strany nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun vybratej karty strany nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Presunutie kurzora na názov stránky.

Ctrl + Shift + T

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posuňte sa nadol na aktuálnu stranu.

Page Down

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Ctrl + Home

Presun na koniec aktuálnej strany.

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek.

Ctrl + šípka nahor

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Alt + šípka nadol

Presun na začiatok riadka.

Home

Presun na koniec riadka.

End

Vráťte sa na poslednú navštívenú stránku.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu navštívenú stránku.

Alt + šípka doprava

Priblíženie.

CTRL + ALT + znamienko plus (+ na numerickej klávesnici)

CTRL + ALT + SHIFT + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

CTRL + ALT + znamienko mínus (– na numerickej klávesnici)

CTRL + ALT + SHIFT + spojovník (-)

Synchronizujte Poznámkový blok.

Poznámka: Keď je OneNote spustený, poznámky sa automaticky uložia vždy, keď ich zmeníte. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte klávesy

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + End

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G

Prepnutie na iný Poznámkový blok na navigačnom paneli.

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a potom stlačte kláves Enter

Otvorenie kontextovej ponuky pre aktuálnu sekciu.

Ctrl + Shift + G, Shift + F10

Na začiatok stránky

Vyhľadanie poznámok

Úloha

Stlačte klávesy

Ak chcete vyhľadať všetky aktuálne otvorené poznámkové bloky, otvorte vyhľadávacie pole.

Ctrl + E alebo Ctrl + F

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

Šípka nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov prejdite na vybratý výsledok.

Enter

Zmena rozsahu hľadania.

Ctrl + E, kláves TAB, kláves TAB, šípka nadol

Zamietol vyhľadávanie a vráťte sa na stránku.

Esc

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorte tablu zdieľať .

Ctrl + Shift + E

Synchronizácia aktuálneho poznámkového bloku.

Ctrl + S

Shift + F9

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

F9

Označenie aktuálnej strany ako prečítanej alebo neprečítanej.

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Ctrl + Alt + L

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

V tomto článku sú uvedené klávesové skratky pre OneNote pre Mac.

Poznámky: 

 • Nastavenia v niektorých verziách systému macOS a niektoré aplikácie Utility sa môžu vyskytnúť v konflikte s klávesovým skratkám a funkčnými operáciami v Office for Mac. Informácie o zmene priradenia klávesov pre klávesovú skratku nájdete v téme Pomocník pre Mac pre svoju verziu systému macOS, aplikáciu utility alebo odkazovanie na kontextové konflikty.

 • Ak tu nenájdete klávesovú skratku, ktorá vyhovuje vašim potrebám, môžete vytvoriť vlastnú klávesovú skratku. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac.

 • Mnohé klávesové skratky, ktoré používajú kláves CTRL na klávesnici Windowsu, pracujú aj s ovládacím klávesom v OneNote pre Mac. Nie však všetky.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

Ak chcete získať najlepšie skúsenosti s používaním klávesnice na páse s nástrojmi, zapnite klávesnicu na prístup ku všetkým ovládacím prvkom.

 1. Ak chcete otvoriť systémové nastavenia, stlačte kombináciu klávesov COMMAND + medzerník, zadajte výraz systémové nastaveniaa stlačte kláves Return.

 2. Ak chcete prejsť na položku nastavenia klávesnice, zadajte text klávesnica a stlačte kláves Return.

 3. Na karte Odkazy stlačte kombináciu klávesov Control + F7 a zmeňte nastavenie úplného prístupu klávesnice z textových polí a zoznamov iba na všetky ovládacie prvky.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

V tejto tabuľke sú uvedené najčastejšie používané klávesové skratky v OneNote pre Mac.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej strany.

COMMAND + N

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

COMMAND + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

COMMAND + Y

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + C

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

Otvorenie poznámkového bloku.

COMMAND + O

Vstúpte do režimu zobrazenia na celú obrazovku.

COMMAND + Control + F

Zatvorenie aktuálneho poznámkového bloku.

COMMAND + Shift + W

Synchronizácia tohto poznámkového bloku.

COMMAND + S

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

COMMAND + Shift + S

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

COMMAND + A

Ak chcete rozbaliť rozsah výberu, znova stlačte kombináciu klávesov COMMAND + A.

Výber nadpisu strany.

COMMAND + Shift + T

Zväčšenie zarážky odseku.

Kláves TAB, keď na konci čiary

COMMAND + pravá hranatá zátvorka (])

Zmenšenie zarážky odseku.

Shift + Tab, keď na konci čiary

COMMAND + ľavá hranatá zátvorka ([)

Priblíženie.

COMMAND + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

COMMAND + znamienko mínus (-)

Obnovte zväčšenie lupy.

COMMAND + 0

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Control + SHIFT + znamienko plus (+)

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Control + SHIFT + znamienko mínus (-)

Otvorenie vybratého prepojenia.

Shift + Return

Skopírovanie vybratého formátovania.

COMMAND + Option + C

Prilepenie skopírovaného formátovania.

COMMAND + Option + V

Vyhľadanie textu na stránke.

COMMAND + F

Vyhľadajte text vo všetkých otvorených poznámkových blokoch.

COMMAND + Option + F

Spustenie diktovania.

Fn, FN

Na začiatok stránky

Navigácia v rámci stránok

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod o jedno slovo doľava

Option + kláves so šípkou doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Option + kláves so šípkou doprava

Prechod na začiatok riadka.

COMMAND + kláves so šípkou doľava

Prechod na koniec riadka.

COMMAND + kláves so šípkou doprava

Posun o odsek nahor

COMMAND + kláves so šípkou nahor

Option + šípka nahor

Posun o odsek nadol

COMMAND + kláves so šípkou nadol

Option + šípka nadol

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Prechod na začiatok aktuálnej strany.

Command + šípka nahor

Prechod na koniec aktuálnej strany.

Command + kláves so šípkou nadol

Presunutie kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany nahor.

COMMAND + Option + kláves so šípkou nahor

Posuňte kurzor nadol na aktuálnu stranu alebo rozbaľte stranu nadol.

COMMAND + Option + kláves so šípkou nadol

Posunutie kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany na ľavú stranu.

COMMAND + Option + kláves so šípkou doľava

Posunutie kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany na pravú stranu.

COMMAND + Option + kláves so šípkou doprava

Na začiatok stránky

Úprava textu a grafických objektov

Úloha

Stlačte klávesy

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

COMMAND + C

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

Skopírovanie vybratého formátovania.

COMMAND + Option + C

Prilepenie skopírovaného formátovania.

COMMAND + Option + V

Začnite vytvárať zoznam s odrážkami.

Hviezdička (*), medzerník

Poznámka: Ak chcete do textu vložiť jednu odrážku, stlačte kombináciu klávesov Option + 8.

Začnite vytvárať číslovaný zoznam.

Zadajte číslo 1. a stlačte medzerník

COMMAND + lomka (/)

Zvýšenie úrovne zvolenej položky zoznamu.

COMMAND + pravá hranatá zátvorka (])

Zníženie úrovne zvolenej položky zoznamu.

COMMAND + ľavá hranatá zátvorka ([)

Použitie horného indexu formátovania.

COMMAND + Shift + Option + znamienko rovnosti (=)

Použitie dolného indexu formátovania.

COMMAND + Option + znamienko rovnosti (=)

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Return

Vloženie aktuálneho dátumu.

COMMAND + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

COMMAND + Shift + D

Vloženie rovníc (alebo konvertovanie vybratého textu na matematickú rovnicu).

Control + znamienko rovnosti (=)

Vyhľadanie vybratého textu pomocou pracovnej tably Inteligentné vyhľadávanie .

COMMAND + Control + Option + L

Vloženie emoji.

COMMAND + Control + medzerník

Odstránenie znaku naľavo od kurzora.

Delete

Odstránenie znaku napravo od kurzora.

FN + Delete

Odstránenie slova naľavo od kurzora.

Option + Delete

Odstráňte slovo napravo od kurzora.

FN + Option + Delete

Option + del

Presun vybratých odsekov nahor.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou nahor

Presun vybratých odsekov nadol.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou nadol

Zmenšenie zarážky odseku.

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Posunutie vybratého obrázka alebo objektu nahor.

COMMAND + Option + kláves so šípkou nahor

Posunutie vybratého obrázka alebo objektu nadol.

COMMAND + Option + kláves so šípkou nadol

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Kláves TAB po zadaní nového riadkovania textu

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves Tab

Vytvorte ďalší riadok tabuľky.

Vráti sa, keď sa nachádzate na konci bunky tabuľky.

Poznámka: Ak chcete dokončiť tabuľku, znova stlačte kláves Return.

Vytvorenie stĺpca tabuľky napravo od aktuálneho stĺpca.

COMMAND + Option + R

Vytvorenie stĺpca tabuľky naľavo od aktuálneho stĺpca.

COMMAND + Option + E

Vytvorte riadok tabuľky pod aktuálnym riadkom.

COMMAND + Return

Vytvorte ďalší odsek v rovnakej bunke.

Option + Return

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Klávesy

Prepínanie medzi sekciami v poznámkovom bloku.

COMMAND + Shift + ľavá zložená zátvorka ({) alebo pravá zložená zátvorka (})

Prepínanie medzi stranami v sekcii.

 1. Začnite s kurzorom na strane.

 2. Stlačením kombinácie klávesov COMMAND + Control + G premiestnite výber na zoznam strán.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu v sekcii alebo COMMAND + Page Up alebo Page Down.

Otvorenie ďalších poznámkových blokov alebo vytvorenie nových.

COMMAND + O

Zobrazenie zoznamu otvorených poznámkových blokov.

Control + G

Vytvorenie novej strany poznámkového bloku.

COMMAND + N

Otvorte Predvoľby aplikácie OneNote.

COMMAND + čiarka (,)

Presun strany na iné miesto.

COMMAND + Shift + M

Skopírovanie strany do iného umiestnenia.

COMMAND + SHIFT + C

Premiestnite alebo skopírujte stránku znova do poslednej vybratej sekcie.

COMMAND + Option + T

Zapnutie režimu zobrazenia na celej obrazovke.

COMMAND + Control + F

Synchronizácia tohto poznámkového bloku.

COMMAND + S

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

COMMAND + Shift + S

Presunutie zamerania klávesnice na zoznam strán.

COMMAND + Control + G

Presunutie zamerania klávesnice na zoznam sekcií.

Control + Shift + G

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

V tomto článku sú uvedené klávesové skratky pre OneNote pre web.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak používate OneNote pre web, odporúčame vám, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote pre web vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky sa odlišujú od tých, ktoré sú v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Všeobecné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a CTRL + O (otvorené) sa tiež používajú vo webovom prehliadači – nie OneNote pre web.

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

Obsah tohto článku

Navigácia na páse s nástrojmi a tablami v zobrazení na čítanie

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod z navigácie poznámkového bloku do polí prehliadača.

Shift + F6

Presúvanie medzi príkazmi na páse s nástrojmi.

Kláves Tab

Vykonanie aktuálne vybratého príkazu na páse s nástrojmi.

Enter

Posunutie nahor alebo nadol na stranu.

Page Up alebo Page Down

Preposielanie strán cez Poznámkový blok (v Internet Exploreri).

Ctrl + Page Down

Poznámkový blok smerom dozadu (v Internet Exploreri).

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + Page Down

Rozbalenie vybratej sekcie.

Zadajte, kedy sa v sekcii

Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi a tablami v zobrazení na úpravy

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorte konkrétnu stranu.

Ctrl + F6, kým sa nedostanete na zoznam strán, a potom stlačením klávesu Tab nastavte zameranie na rôzne strany. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú stranu.

Aktivácia inej karty pása s nástrojmi.

Ctrl + F6, kým sa nedostanete na pás s nástrojmi, a potom stlačením klávesu TAB sa presúvajte medzi kartami na páse s nástrojmi a stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

Presúvanie medzi príkazmi na páse s nástrojmi.

Kláves TAB, keď sa nachádza na páse s nástrojmi

Aktivovanie vybratého príkazu na páse s nástrojmi.

Enter

Preposielanie strán cez Poznámkový blok v Internet Exploreri.

Ctrl + Page Down

Prechádzajte poznámkovým blokom v Internet Exploreri.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + Page Down

Posun aktuálnej strany nahor alebo nadol.

Alt + Shift + šípka nahor

Šípka nadol

Na začiatok stránky

Navigácia v rámci stránok

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presuňte kurzor z oblasti názvu na telo strany.

Kláves Tab

Enter

Posunutie kurzora o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Posunutie kurzora o jedno slovo doľava.

Ctrl + šípka doľava

Posunutie kurzora o jeden odsek nahor.

Ctrl + šípka nahor

Posunutie kurzora o jeden odsek nadol.

Ctrl + šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok čiary.

Domov

Presunutie kurzora na koniec čiary.

End

Posunutie kurzora na začiatok tela strany.

Ctrl + Home

Posunutie kurzora na koniec strany.

Ctrl + End

Presunutie kurzora do oblasti názvu.

Page Up alebo CTRL + A, CTRL + A, kláves TAB, kým nie je vybratý názov

Na začiatok stránky

Výber textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Vyberte položku text.

Shift + klávesy so šípkami

Vyberte slovo napravo.

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Vyberte slovo naľavo.

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Výber od aktuálnej pozície po začiatok odseku.

Shift + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec odseku.

Shift + End

Výber od aktuálnej pozície po začiatok prehľadu.

Shift + Ctrl + Home

Výber od aktuálnej pozície po koniec prehľadu.

Shift + Ctrl + End

Rozbalenie výberu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A rozbalíte výber na celý odsek, obrys a stranu.

Na začiatok stránky

Úprava obsahu

Úloha

Stlačte klávesy

Vystrihnutie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého obsahu do schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Vloží hypertextové prepojenie.

Ctrl + K

Vráti predchádzajúcu akciu späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie predchádzajúcej akcie, ak je to možné.

Ctrl + Y

Presun na ďalšie nesprávne napísané slovo.

Alt + F7

Vytvorenie nového prehľadu.

Ctrl + Shift + F

Presun z jedného prehľadu do druhého.

CTRL + A, CTRL + A, kláves TAB

Synchronizujte Poznámkový blok.

Poznámka: Ak je spustená služba OneNote pre web, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie poznámok nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Vytvorenie novej bunky.

Kláves TAB, keď sa v poslednej bunke tabuľky

Vloží riadok pod aktuálny riadok.

CTRL + ENTER, keď sa nachádzate v bunke tabuľky

Poznámka: Po výbere bunky, stĺpca alebo riadku sa na obsah vybratých buniek vzťahuje zarovnanie. Po výbere tabuľky sa na tabuľku vzťahuje zarovnanie, ale nemá vplyv na zarovnanie v rámci buniek.

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Použitie tučného písma.

Ctrl + B

Použitie kurzívy formátovanie.

Ctrl + I

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Vytvorenie zoznamu s odrážkami.

Ctrl + bodka (.)

Vytvorenie číslovaného zoznamu.

CTRL + lomka (/)

Ctrl + Shift + O

Zarovnanie odseku doľava.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie odseku na stred.

Ctrl + E

Zväčšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Zmenšenie zarážky odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Stlačte klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Komu .

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky dôležité .

Ctrl + 2

Použite alebo zrušte označenie otáznika .

Ctrl + 3

Použite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapamätať si pre neskoršiu značku.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky definície .

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie značky zvýraznenia .

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie značky kontaktu .

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie značky adresy .

Ctrl + 8

Použite alebo vymažte značku telefónneho čísla .

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×