Písanie a úpravy

Kontrola gramatiky, pravopisu a ďalšie možnosti vo Worde

Kontrola gramatiky, pravopisu a ďalších chýb vo Worde

Microsoft Editor v aplikácii Word pre Microsoft 365 analyzuje dokument a ponúka návrhy pre pravopisné, gramatické a štylistické problémy, ako napríklad návrhy na stručnejšie vety, jednoduchšie slová alebo formálnejší štýl.

Ak chcete použiť Editor, na karte Domov vyberte položku Editor.

Vyberte položku Editor na karte Domov alebo stlačením klávesu F7 otvorte tablu Editor.

Preskúmanie návrhov

Ak sa chcete zamerať na problémy, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, vyberte typ opravy alebo spresnenia, napríklad Gramatika alebo Zrozumiteľnosť. Potom pomocou šípok v hornej časti tably prejdite každým problémom takéhoto typu.

Presúvajte sa priamo z jedného problému na ďalší v hornej časti tably Editor.

Vyberte návrh, ktorý chcete začleniť do dokumentu. Ak sa vám návrh nepáči, vyberte možnosť Ignorovať raz. Ak viete, že tento typ návrhu nebudete chcieť nikdy, vyberte položku Nezisťovať tento problém.

Poznámka: Ak zmeníte názor na problém, ktorý ste ignorovali, dokument zavrite a znova otvorte a vráťte sa do Editora. Editor nájde problém znova.

Prispôsobenie kontroly Editora 

Editor predvolene kontroluje niekoľko kategórií problémov a návrhy môžu, ale nemusia vyhovovať vášmu štýlu písania. Ak chcete spresniť návrhy Editor, postupujte takto:

 1. Na table Editor vyberte položku Nastavenia.
  Na table Editor vyberte položku Nastavenia.

 2. V dialógovom okne Word –možnosti vyberte položku Nastavenia vedľa položky Gramatika a návrhy na vylepšenie.
  V dialógovom okne Word –možnosti vyberte položku Nastavenia vedľa položky Gramatika a návrhy na vylepšenie

 3. Prechádzajte zoznamom možností. Vyberte problémy, ktoré má Editor kontrolovať, a zrušte začiarknutie problémov, ktoré má Editor ignorovať.

  Poznámka: Výberom položky Obnoviť všetko sa obnoví predvolené nastavenie.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Tip: Editor je navrhnutý na to, aby ste mohli čo najlepšie písať. Neustále vylepšujeme jeho návrhy a experimentujeme s cieľom zistiť, ktoré návrhy sú najpoužívanejšie. Ak nám chcete poskytnúť pripomienky, vyberte ikonu Pomoc pri zlepšovaní balíka Office? v hornej časti okna Wordu, čím sa otvorí tabla Pripomienky.
Vyberte ikonu Pomoc pri zlepšovaní balíka Office? v hornej časti okna Wordu, čím sa otvorí tabla Pripomienky.

V dokumente si môžete všimnúť červenú, modrú a fialovú vlnovku Editora, a to aj vtedy, keď je tabla Editor zavretá. Je to preto, lebo Editor je vždy spustený na pozadí, kontroluje pravopis, gramatiku a niektoré problémy so štýlom.

Ak chcete zobraziť návrh, kliknite pravým tlačidlom myši na podčiarknutý text. Pomocou kontextovej ponuky môžete:

 • Vypočuť si návrh kliknutím na šípku vedľa návrhu a výberom položky Čítať nahlas.

 • Preskočiť túto inštanciu problému výberom položky Ignorovať raz.

 • Prikázať Editoru, aby nekontroloval tento problém, výberom položky Nezisťovať tento problém.

 • Spresniť nastavenia pre tento typ problému výberom prepojenia Možnosti.

 • Získať ďalšie informácie o probléme výberom položky Zobraziť viac.

Kontextová ponuka Editora poskytuje niekoľko možností pre aktuálny návrh.

Dokument môže byť napísaný vo viacerých jazykoch, prípadne môžete chcieť prepnúť na iný jazyk, ktorý má Editor použiť pri kontrole. Ak pri písaní používate viacero jazykov (Súbor > Možnosti > Jazyk), Word rozpoznáva jazyk, v ktorom píšete, a Editor kontroluje problémy v príslušnom jazyku.

Môžete však písať v jazyku, ktorý Word nedokáže automaticky rozpoznať. V takom prípade môžete určiť jazyk manuálne, aby Editor kontroloval text v danom jazyku. Vyberte text a prejdite na položky Revízia > Jazyk > Nastaviť jazyk korektúry a vyberte požadovaný jazyk.

Na karte Revízia kliknite v ponuke Jazyk na položku Nastaviť jazyk korektúry.

Keď Editor kontroluje viac ako jeden jazyk, na table Editor sa zobrazia opravy a spresnenia pre každý jazyk v dokumente. 

Opravy a vylepšenia sú na table Editora uvedené podľa jazykov.

Informácie o problémoch, ktoré Editor kontroluje v rôznych jazykoch, nájdete v téme Dostupnosť kontroly pravopisu, gramatiky a návrhov na vylepšenie v Editore podľa jazyka.

Keď pracujete s dokumentmi vo Worde na webe, Editor poskytuje bohatú súpravu funkcií, ktoré budú čoskoro k dispozícii aj vo Worde pre Windows. Aj v prípade, že nepoužívate Word, rozšírenie prehliadača Editor vám pomôže pri písaní na webových lokalitách ako LinkedIn, Twitter, Facebook a Gmail.

Keď pracujete na životopise, Editor kontroluje problémy, ako sú napríklad písanie v prvej osobe, vágne slovesá, nevhodné výrazy a ďalšie.

 1. Prejdite na položky Revízia > Resume Assistant.

 2. Zadajte rolu a odvetvie. V dolnej časti tably funkcie Resume Assistant zapnite alebo vypnite kontrolu Editora pre životopis.

  Zobrazenie prepínača Editor životopisu
Veľký vplyv pomocou oznamov

Tip: Video nie je vo vašom jazyku? Skúste vybrať Skryté titulky Tlačidlo Živé titulkovanie .

Word označuje pravopisné, gramatické a štylistické problémy podčiarknutím. Kliknite pravým tlačidlom myši na podčiarknuté slovo a vyberte požadovaný návrh alebo získajte ďalšie informácie o chybe a možnostiach opravy.

Môžete tiež otvoriť tablu Editor a riešiť problémy podľa kategórií.

 1. Na karte Revízia vyberte položku Skontrolovať dokument.

  Zobrazenie položky Skontrolovať dokument na karte Revízia
 2. Na table Editor sú problémy rozdelené na pravopisné, gramatické a štylistické.

  Zobrazenie prehľadu problémov s kontrolou pravopisu a gramatiky
 3. Rozbalením jednotlivých kategórií môžete opraviť príslušné problémy.

  Poznámka: V prípade klávesových skratiek na table Editora nie je potrebné stláčať kláves Alt. Na výber príkazu stačí použiť podčiarknuté písmeno (napríklad i pre Ignorovať raz, g pre Ignorovať všetko atď.).

 1. Na table Editor kliknite na položku Nastavenia.

 2. V časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde vyberte položku Nastavenia.

 3. Pre položku Štýl písania vyberte možnosť Gramatika a návrhy na vylepšenie.

 4. Posuňte sa nadol na zobrazenie všetkých dostupných možností a vyberte alebo zrušte požadované pravidlá. Nastavenia sa použijú na všetky upravované dokumenty, nielen na ten, s ktorým práve pracujete.

Požiadavky a dostupnosť tably editora:

Word označuje pravopisné, gramatické a štylistické problémy podčiarknutím. Stlačte tlačidlo Control a kliknite na slovo alebo slovné spojenie a vyberte niektorú z možností.

Ak Word nesprávne podčiarkol slovo ako chybne napísané a chcete ho pridať do slovníka, aby ho Word v budúcnosti riadne rozpoznal, pozrite si tému Pridanie alebo úprava slov v slovníku na kontrolu pravopisu

Ak sa pravopisné alebo gramatické chyby nepodčiarkujú, pravdepodobne bude potrebné zapnúť automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky nasledovne. 

Zapnutie (alebo vypnutie) automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

 1. V ponuke Word kliknite na položky Predvoľby > Pravopis a gramatika.

 2. V dialógovom okne Pravopis a gramatika v časti Pravopis začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 3. V časti Gramatika začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky.

 4. Zatvorením dialógového okna uložíte zmeny.

 1. Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Pravopis a gramatika.

 2. Word zobrazí nájdené problémy v dialógovom okne Pravopis a gramatika.

 3. Ak chcete problém vyriešiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zadajte opravu do poľa a potom kliknite na položku Zmeniť.

  • V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Ak chcete chybu preskočiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ignorovať raz, ak chcete vynechať iba daný výskyt chyby.

  • Kliknite na položku Ignorovať všetko, ak chcete vynechať všetky výskyty chyby.

  • V prípade gramatickej chyby kliknite na položku Ďalšia veta, ak chcete preskočiť daný výskyt chyby a presunúť sa na ďalšiu chybu.

  Ak chcete preskočiť nesprávne napísané slovo vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Pridať a pridajte ho do slovníka. Funguje to len v prípade kontroly pravopisu. Do slovníka nie je možné pridať vlastnú gramatiku.

 4. Po opravení, ignorovaní alebo vynechaní problému Word prejde na ďalšie slovo. Keď Word dokončí kontrolu dokumentu, zobrazí sa hlásenie, že kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dokumentu.

Zoznam ignorovaných slov a gramatiky môžete vymazať alebo resetovať, aby Word kontroloval aj pravopisné a gramatické chyby, ktoré sa v minulosti mali ignorovať.

Poznámka: Keď resetujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený dokument. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré má Word ignorovať v ostatných dokumentoch, sa budú ignorovať aj naďalej.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skontrolovať.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Ak chcete vymazať zoznamy slov a gramatiky, ktoré Word ignoruje, kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Pred resetovaním kontroly pravopisu a gramatiky sa vo Worde zobrazí upozornenie.

  Kliknutím na tlačidlo Áno bude Word kontrolovať aj predtým ignorovaný pravopis a gramatiku.
 3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.

 4. Ak chcete kontrolovať pravopis a gramatiku, kliknite na položku Revízia a potom na položku Pravopis a gramatika.

Vo Worde sa možné pravopisné chyby označujú červenou vlnovkou a možné gramatické chyby modrou vlnovkou.

Kliknite pravým tlačidlom myši na podčiarknuté slovo alebo slovné spojenie a vyberte opravu alebo ignorujte návrh.

Poznámka: Ak Word označuje slová ako nesprávne napísané, hoci sú napísané správne, vyberte položku Pridať do slovníka a naučte tak Word, aby v budúcnosti toto slovo neoznačoval ako nesprávne napísané. Ďalšie informácie nájdete tu: Pridanie alebo úprava slov v slovníku na kontrolu pravopisu.

Ak nechcete, aby Office počas vašej práce označoval možné chyby vlnovkami, môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky vypnúť:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Korektúra.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Automatická kontrola pravopisu a Označovať gramatické chyby pri písaní.

  Začiarkavacie políčko Automatická kontrola pravopisu

  Poznámka: Môžete zapnúť alebo vypnúť kontrolu pravopisu pre dokument, v ktorom pracujete, alebo pre všetky nové dokumenty. Vyberte možnosť v zozname Výnimky pre a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Skryť pravopisné chyby len v tomto dokumente a Skryť gramatické chyby len v tomto dokumente.

Ak chcete, aby Word vôbec nekontroloval gramatiku (počas kontroly pravopisu alebo automaticky počas písania), môžete túto funkciu vypnúť:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Korektúra.

 2. Zrušte začiarknutie políčok Označovať gramatické chyby pri písaní a S pravopisom kontrolovať aj gramatiku.

  Začiarkavacie políčka Gramatika

 1. V ponuke Súbor kliknite na položky Možnosti > Korektúra> Znova skontrolovať dokument.

 2. Keď sa zobrazí hlásenie s upozornením o obnovení kontroly pravopisu a gramatiky, kliknite na položku Áno.

 3. Kliknutím na položku OK v dialógovom okne sa vráťte späť do dokumentu a potom znova spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o Microsoft Editore nájdete v téme Microsoft Editor kontroluje gramatiku a ďalšie možnosti v dokumentoch, e-mailoch a na webe.

Ďalšie témy o kontrole pravopisu a gramaticky nájdete na stránke Pravopis a gramatika vo Worde.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×