Kontrola plánovaného priebehu

V priebehu projektu môžete skontrolovať vplyv práce na jej úlohách na celkovom projekte plán.

Čo vás zaujíma?

Kontrola rozdielov v pláne

Počas sledovania priebehu projektu môžete skontrolovať rozdiely medzi plánovanými, plánovanými a skutočná práca. Pomôže vám to vyhodnotiť, či práca na projekte napreduje podľa očakávaní. Môžete porovnať objem práce pre úlohy ako celok alebo pre všetky zdroje a ich jednotlivé priradenia.

Najjednoduchším spôsobom, ako porovnať objemy práce s pôvodným plánom, je použiť tabuľku Práca v hárok zobrazení, ako je napríklad zobrazenie Ganttovho grafu alebo Použitie zdrojov. Hodnota v poli Práca predstavuje aktuálnu hodnotu naplánovanej práce, ktorá zobrazuje súčet skutočnej a zostávajúcej práce pre úlohy, ktoré sa začali, a zobrazuje najnovšiu hodnotu plánovanej práce pre úlohy, ktoré sa ešte nezačali.

Ak ste uložili pôvodný plán, pôvodné plánované objemy práce sa uložia do poľa Pôvodný plán. Pomocou tohto poľa môžete porovnať objemy práce v pôvodnom pláne s aktuálne naplánovaným objemom práce. V poli Odchýlka sa zobrazujú vypočítavané odchýlka medzi plánovanou a plánovanou prácou, t. j. rozdielom medzi poľami Pôvodný plána Práca.

Môžete tiež skontrolovať skutočné objemy práce v poliach Skutočné. V prípade dokončených úloh obsahujúpolia Práca a Skutočné rovnakú hodnotu.

Porovnať...

Popis

Ako?

Práca na aktuálnej úlohe s pôvodným plánom

Pomocou Ganttovho grafu s použitím tabuľky Práca môžete zistiť, či úlohy používajú viac alebo menej práce, ako je naplánované.

Na karte Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf. V skupine Údaje kliknite na šípku vedľa položky Tabuľky apotom kliknite na položku Práca. Porovnajte hodnoty v poliach Práca aPôvodný plán.

Ak chcete zobraziť odchýlku medzi poľami Prácaa Pôvodný plán, skontrolujte pole Odchýlka. V prípade dokončených úloh táto odchýlka predstavuje rozdiel medzi skutočnou a plánovanou prácou. Pre aktuálne prebiehajúce úlohy je v poli Práca súčet skutočnej práce a zostávajúcej práce. Pre úlohy, ktoré sa ešte nezačali, je aktuálne prognózovanie poľa Práca rovnaké ako pôvodný plán.

Pole Odchýlka porovnáva len polia Práca a Pôvodný plán. neporovná ostatné polia pôvodného plánu (napríklad Pôvodný plán 1, Pôvodný plán 2 a tak ďalej).

Aktuálna úloha a práca na priradení s pôvodným plánom

Pomocou zobrazenia Použitie úlohy s použitím tabuľky Práca môžete preskúmať, či úlohy a ich priradené zdroje využívajú viac alebo menej práce, ako je naplánované.

Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Používanie úloh. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Údaje na šípku vedľa položky Tabuľky apotom kliknite na položku Práca.

Skontrolujte hodnoty celkovej práce v časti hárka zobrazenia. Okrem poľa Názov úlohy je v tabuľke uvedené aj polia Práca , Pôvodný plán , Odchýlka,Skutočné , Zostávajúcea % W. Comp. (percento dokončenia práce). V riadkoch súhrnu sa zobrazujú celkové hodnoty práce pre každú úlohu, zatiaľ čo položky kurzívy zobrazujú hodnoty individuálnej práce pre každé priradenie.

Skontrolujte hodnoty práce s časovým rozvrhom pre každú úlohu a priradenie v časti časového výkazu zobrazenia v rámci každého časového obdobia.

Práca na aktuálnom zdroji a priradení s pôvodným plánom

Pomocou zobrazenia Používanie zdrojov s použitím tabuľky Práca môžete zistiť, či zdroje a priradenia využívajú viac alebo menej práce, ako je naplánované.

Na karte Zobraziť kliknite na položku Používanie zdrojov. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Údaje na šípku vedľa položky Tabuľky apotom kliknite na položku Práca.

Skontrolujte hodnoty celkovej práce v časti hárka zobrazenia. Okrem poľa Názov zdroja sa v tabuľke zobrazuje aj pole % comp. (percento dokončenia), práca,nadčas,pôvodnýplán, odchýlka,skutočnéa zostávajúce polia. V riadkoch súhrnu sa zobrazujú celkové hodnoty práce pre každý zdroj, zatiaľ čo položky s kurzívou zobrazujú hodnoty individuálnej práce pre každé priradenie.

Skontrolujte hodnoty práce s časovým rozvrhom pre každý zdroj a priradenie v časti časového výkazu zobrazenia v rámci každého časového obdobia.

Poznámka: Údaje o zdrojoch sú pôvodné na úrovni projektu. Údaje o pôvodných zdrojoch sa preto môžu veľmi líšiť v závislosti od viacerých faktorov. Máte napríklad projekt s mnohými úlohami a mnohé zdroje pridelené týmto úlohám. Keď uložíte pôvodný plán, údaje o vyhradení zdrojov sa zaznamenajú na úrovni projektu. Ak úlohu pridáte neskôr a nakonfigurujete novú úlohu tak, aby sa zhrniela na úrovni projektu, pôvodný plán vyhradenia zdrojov sa nezmení.

Na začiatok stránky

Zobrazenie práce na projekte v priebehu času

Ak si zobrazíte prácu rozdelenú podľa časového obdobia, uvidíte prácu v období od jednej minúty do jedného roka.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Používanieúloh alebo v skupine Zobrazenia zdrojov kliknite na položku Používanie zdrojov.

 2. V skupine Lupa kliknite na šípku pod položkou Časová mierka. V zozname vyberte položku Časová mierkaa potom kliknite na kartu Horná vrstva,Stredná vrstvaalebo Spodná vrstva.

  Poznámka: Kliknutím na niektorú z možností v zozname Časová mierka môžete nastaviť vrstvu spodnej časovej mierky.

 3. Na karte pre zobrazenú vrstvu časovej mierky v poli Jednotky kliknite na časovú jednotku, ktorú chcete použiť.

  Ak chcete napríklad zobraziť prácu rozdelenú na týždne a potom po dňoch, kliknite na položku Týždne v poli Jednotky na karte Najvyššie vrstvy a potom kliknite na položku Dni v poli Jednotky na karte Stredná vrstva.

  Poznámka: Ak chcete zobraziť menej ako tri časové mierky, v časti Možnosti časovej mierky vyberte časové mierky, ktoré sa majú zobraziť v zozname Zobraziť.

 4. Ak chcete formátovať vzhľad časovej mierky, zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, do polí Označenie ,Zarovnať a Spočítať. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Použiťfiškálny rok a Riadky začiarknuť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Nakarte Formát v skupine Podrobnosti vyberte položky Práca , Skutočná práca , Kumulatívna práca , Pre viacako, Náklady alebo Zostávajúca dostupnosť.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať alebo zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na položku Pridať podrobnosti. Zobrazí sa dialógové okno Štýly podrobností. Na karte Podrobnosti o používaní vyberte v častiDostupné polia polia, ktoré chcete použiť. Kliknite na položku Zobraziť. Ak chcete možnosti odstrániť, môžete tiež vybrať polia v časti Zobraziť tieto poliaa kliknutím na položku Skryť tieto možnosti odstrániť. Pomocou šípok premiestniť môžete zmeniť poradie, v akom sa polia zobrazujú. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Prácu priradenú k vybratej úlohe môžete zobraziť aj pomocou rozdeleného zobrazenia, ktoré sa niekedy nazýva aj kombinované zobrazenie. Ak chcete vytvoriť rozdelené zobrazenie, vyberte zobrazenie, ktoré sa má zobraziť na začiatku tabla zobrazenia, a potom na karte Zobraziť v skupine Rozdeliť zobrazenie vyberte položku Podrobnosti. V zozname vyberte zobrazenie, ktoré potrebujete. V zobrazení na dolnej table sa zobrazujú podrobné informácie o úlohách alebo zdrojoch v zobrazení hornej tably. Ak napríklad v hornej table zobrazíte ľubovoľné zobrazenie úloh a v dolnej table zobrazenie Používanie zdrojov, v zobrazení na dolnej table sa zobrazia zdroje priradené k úlohám vybratým na hornej table spolu s informáciami o týchto zdrojoch. Zobrazené informácie o zdroji súvisia so všetkými priradenými úlohami ku každému zdroju, nielen úlohám vybratým v hornej table.

Na začiatok stránky

Identifikácia úloh, ktoré zaostávajú za plánom

Ak ste pre svoj projekt nastavili pôvodný plán, môžete sledovať postup úloh v priebehu času a zistiť, či sa dátum ich začatia a dokončenia sklzuje. Priebeh môžete sledovať porovnaním pôvodného plánu a plánovaného alebo skutočného počiatočného a dokončenia.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na šípku na Ganttovom grafea potom vyberte položku Sledovať Ganttov graf.

 2. V skupine Údaje kliknite na šípku vedľa položky Tabuľkya potom vyberte položku Odchýlka.

  Ak sa polia s odchýlkami nezobrazujú, upravte rozdeľovač zobrazenia alebo stláčaním klávesu TAB prechádzajte po poliach a zobrazte ich.

Zobrazenie Sledovať Ganttov graf zobrazuje dva pruhy úlohy, jeden na druhom, pre každú úlohu. V dolnom pruhu sa zobrazuje počiatočný a koncový dátum pôvodného plánu a v hornom paneli sa zobrazujú plánované počiatočné a dátum ukončenia, aby ste videli rozdiel medzi plánom a aktuálnym plánom. Okrem toho môžete na karte Nástroje pre grafy – Formát na položku Pôvodný plán zobraziť pôvodné hodnoty grafu.

Pomocou filtra Priradenia v sklze môžete tiež zistiť, či sa dátum začatia a dokončenia pre priradenia úloh sklzu sklzu. Tento filter zobrazuje zdroje priradené k úlohám, ktoré ešte nie sú dokončené a ktoré sa oneskorili od dátumu ukončenia pôvodného plánu. Ak chcete použiť tento filter, musíte mať uložený pôvodný plán.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Používanie zdrojov.

 2. V skupine Údaje vyberte v zozname Filter položku Ďalšie filtre.

 3. V zozname Ďalšie filtre vedľa položky Filtre vybertepoložku Zdroj. V zozname kliknite na položku Priradenia v sklze.

 4. Ak chcete zobraziť iba tie úlohy, v ktorých sa sklz nachádza, kliknite na položku Použiť. Ak chcete zobraziť všetky úlohy s farebným zvýraznením priradených úloh v sklze, kliknite na položku Zvýrazniť.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie slacku v pláne

Množstvo údajov časová rezerva vašom pláne informuje o tom, ako možno oneskoriť úlohy predtým, než sa to týka iných úloh alebo dátumu ukončenia projektu.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na šípku na Ganttovom grafea vyberte položku Ďalšie zobrazenia.

 2. Zobrazí sa dialógové okno Ďalšie zobrazenia. V zozname Zobrazenia kliknite na položku Podrobný Ganttov graf a potom kliknite na položku Použiť.

 3. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Údaje na šípku vedľa položky Tabuľky apotom kliknite na položku Plán.

  V časti grafu v rámci zobrazenia sa časová rezerva zobrazí ako tenké pruhy napravo od úlohy spolu s hodnotami časovej rezervy susediacimi s bežnými pruhmi Ganttovho grafu.

  Stlačením klávesu TAB sa presuňte na polia Voľná časovákrytie a Celková časová dĺžka, ak nie sú viditeľné v časti hárka zobrazenia.

  Poznámky: 

  • Ak viete, kde sa vo vašom pláne nachádza časová málo času, môžete úlohy premiestniť, ak niektoré fázy plánu nemajú časová sedia a iné fázy príliš veľa.

  • Hodnoty časovej rezervy môžu predstavovať aj nezhody v pláne. Negatívna hodnota časovej rezervy sa napríklad zobrazí, ak začiatok pri dokončení jednej úlohy závisí od nasledujúcej úlohy, pričom obmedzenie Musí začať nasledujúcej úlohy je nastavené na časovú hodnotu, ktorá je skoršia ako ukončenie prvej úlohy. Negatívna časová rezerva sa môže vyskytnúť aj vtedy, keď je dokončenie úlohy naplánované po dátume jej termínu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×