Konzistentné spravovanie obsahu lokality pomocou typov obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje úvodné informácie o koncepte používania typov obsahu na spravovanie obsahu.

Poznámka: Na vytvorenie alebo spravovanie typu obsahu lokality na určitej lokalite musíte mať k danej lokalite povolenia najmenej na úrovni Návrh.

Obsah článku

What is a content type?

Attributes of content types

Kinds of content types

About attribute inheritance

How content types support content management

Čo je typ obsahu?

V priebehu jedného projektu môže podnik vytvoriť viacero odlišných druhov obsahu, napríklad návrhy, právne zmluvy, súpisy prác alebo špecifikácie návrhu produktu. Podnik môže mať záujem na zhromažďovaní a udržiavaní rôznych druhov metaúdajov o jednotlivých druhoch obsahu. Metaúdaje môžu obsahovať napríklad číslo účtu, číslo projektu alebo meno projektového manažéra. Dané dokumenty sa môžu ukladať spolu, pretože sa týkajú rovnakého projektu, avšak môžu sa vytvoriť, používať, zdieľať a uchovávať aj odlišnými spôsobmi.

Content types enable organizations to organize, manage, and handle content in a consistent way across a kolekcia lokalít. By defining content types for specific kinds of documents or information products, an organization can ensure that content is managed in a consistent way. Content types can be seen as templates that you apply to a list or library and you can apply multiple templates to a list or library so that they can contain multiple item or document types.

Top of Page

Atribúty typov obsahu

Typy obsahu možno definovať pre dokumenty, položky zoznamu alebo priečinky. V každom type obsahu sa môžu určovať:

  • stĺpce (metaúdaje), ktoré chcete priradiť k položkám tohto typu,

  • šablóny dokumentu, ktoré chcete použiť pre nové položky (k dispozícii iba pre typy obsahu dokumentu),

  • vlastné nové formuláre, formuláre úprav a formuláre zobrazenia,

  • pracovné postupy pre položky typu obsahu,

  • vlastné riešenia alebo funkcie.

Druhy typov obsahu

Existujú dva druhy typov obsahu, ktoré môžete vytvoriť alebo použiť – v závislosti od toho, či ich chcete použiť v zoznamoch a knižniciach na viacerých lokalitách v rámci kolekcie lokalít, alebo iba v konkrétnom zozname či knižnici na jednej lokalite.

Výber typov obsahu lokality z okna nastavení lokality

  • Site content typesContent types are first defined for a site in the Site Content Type Gallery. Content types that are defined at the site level are called site content types. Site content types are available for use in any subsites of the site for which they have been defined. For example, if a site content type is defined for the top-level site in a site collection, it becomes available for use in lists and libraries across all sites in that site collection.

  • List content types Site content types can be added individually to lists or libraries and customized for use in those lists or libraries. When a site content type is added to a list or library, it is called a list content type. List content types are children of the site content types from which they are created. List content types can make your document libraries and lists more flexible, because a single list or library can contain multiple item types or document types, each of which can have unique metadata, policies, or behaviors. In order for a list or library to contain multiple item or document types, you must configure the list or library to allow multiple content types. The New command in that list or library then lists the types available for that list or library.

Top of Page

Dedenie atribútov

Typy obsahu sa nikdy nevytvárajú úplne od nuly. Naopak, k dispozícii máte predvolenú množinu typov obsahu, ktoré môžete použiť v nezmenenej podobe alebo prispôsobiť. Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje, aby jeden typ obsahu zdedil vlastnosti iného typu obsahu. Takáto štruktúra umožňuje pracovať konzistentne s celými kategóriami dokumentov v rámci celej organizácie. Nasledujúce tabuľky obsahujú popisy všetkých základných typov obsahu spolu s ich súvisiacimi skupinami a nadradenými typmi obsahu.

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Systém

Všetky typy obsahu sú dedičmi typu systémového obsahu. Tento typ obsahu je zapečatený a nemožno ho upravovať.

Skupina: typy obsahu dokumentu

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Dokument

Umožňuje vytvoriť dokument.

Položka

Štýl XSL

Umožňuje vytvoriť štýl XSL.

Dokument

Obrázok

Umožňuje odovzdať obrázok alebo fotografiu.

Dokument

Strana predlohy

Umožňuje vytvoriť stranu predlohy.

Dokument

Základná stránka

Umožňuje vytvoriť základnú stránku.

Dokument

Stránka webových častí

Umožňuje vytvoriť stránku webových častí.

Dokument

Formulár

Umožňuje vytvoriť formulár, ktorý je možné vyplniť.

Dokument

Prepojenie na dokument

Umožňuje vytvoriť prepojenie na dokument v inom umiestnení.

Dokument

Stĺpce jadra Dublin

Used for the Dublin Core metadata element set. Dublin Core Columns are an industry standard metadata definition for documents. For more information, see Dublin Core Metadata Initiative.

Dokument

Skupina: typy obsahu zoznamu

Typy obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Udalosť

Umožňuje vytvoriť novú schôdzu, termín alebo inú udalosť.

Položka

Plán + prostriedok

Umožňuje naplánovať udalosť a rezervovať prostriedok.

Udalosť

Rezervácie

Umožňuje rezervovať prostriedok, napríklad zasadaciu miestnosť.

Položka

Plán

Umožňuje vytvoriť novú plánovanú činnosť.

Položka

Problém

Umožňuje sledovať problém.

Položka

Komentár

Umožňuje vytvoriť nový komentár k blogu.

Položka

Položka

Umožňuje vytvoriť novú položku zoznamu.

Systém

Kontakt pre Východnú Áziu

Umožňuje uložiť informácie o obchodných alebo osobných kontaktoch.

Položka

Kontakt

Umožňuje uložiť informácie o obchodných alebo osobných kontaktoch.

Položka

Správa

Umožňuje vytvoriť novú správu.

Položka

Úloha

Umožňuje sledovať pracovnú položku, ktorú máte vy alebo váš tím splniť.

Položka

Príspevok

Umožňuje vytvoriť nový blogový príspevok.

Položka

Oznam

Umožňuje vytvoriť novú položku so správou alebo stavom, prípadne inú krátku informáciu.

Položka

Prepojenie

Umožňuje vytvoriť nové prepojenie na webovú stránku alebo iný prostriedok.

Položka

Skupina: typy obsahu práce skupiny

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Obežník

Umožňuje pridať obežník.

Položka

Voľno

Umožňuje pridať nový deň voľna.

Položka

Slovo

Umožňuje pridať do zoznamu nové slovo.

Položka

Oficiálne upozornenie

Umožňuje pridať nové oficiálne upozornenie.

Položka

Poznámka k telefonickému hovoru

Umožňuje pridať novú poznámku k telefonickému hovoru.

Položka

Prostriedok

Umožňuje pridať nový prostriedok.

Položka

Skupina prostriedkov

Umožňuje pridať novú skupinu prostriedkov.

Položka

Časový výkaz

Umožňuje pridať nové údaje časového výkazu.

Položka

Používatelia

Umožňuje pridať nových používateľov do zoznamu.

Položka

Oznámenie zoznamu Čo je nové

Umožňuje pridať nové oznámenie zoznamu Čo je nové.

Položka

Skupina: typy obsahu priečinka

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Diskusia

Umožňuje vytvoriť novú tému diskusie.

Priečinok

Priečinok

Umožňuje vytvoriť nový priečinok.

Položka

Súhrnná úloha

Umožňuje zoskupiť a popísať súvisiace úlohy, ktoré máte vy alebo váš tím splniť.

Priečinok

Pri definovaní nového vlastného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu je počiatočným bodom výber existujúceho nadradeného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality. V novom type obsahu lokality, ktorý vytvoríte, sa zdedia všetky atribúty nadradeného typu obsahu lokality, ako je napríklad šablóna dokumentu, nastavenie len na čítanie, pracovné postupy alebo stĺpce. Po vytvorení nového typu obsahu lokality môžete ktorýkoľvek z týchto atribútov zmeniť.

V nasledujúcom diagrame sa zobrazuje dedenie atribútov. V typoch obsahu sa dedia atribúty od nadradených typov obsahu.

Dedenie typu obsahu

1. Tento typ obsahu lokality je odvodený z typu systémového obsahu.

2. Tieto typy obsahu lokality sú založené na type obsahu dokumentu. Zmeny vykonané v týchto typoch obsahu nebudú mať vplyv na ich nadradené typy obsahu (dokument).

3. Tento typ obsahu lokality je založený na type obsahu plánu projektu. Zmeny vykonané v tomto type obsahu nebudú mať vplyv na jeho nadradený typ obsahu (plán projektu).

4. Tieto typy obsahu zoznamu sú založené na typoch obsahu projektu X a hárka zrušenia. Všetky zmeny vykonané v určitom type obsahu zoznamu sa použijú len na inštanciu typu obsahu, ktorý bol pridaný do zoznamu alebo knižnice.

Ak prispôsobíte podradený typ pomocou atribútov, ktoré nemá nadradený typ, ako napríklad dodatočné stĺpce, toto prispôsobenie nemá vplyv na nadradený typ. Inými slovami, zmeny vykonané na zdedených atribútoch sa môžu prejaviť smerom nadol, teda prejsť z nadradeného typu obsahu na podriadený typ, ale nikdy nie naopak.

Rovnaké pravidlá platia pri vytváraní typu obsahu zoznamu. Ak napríklad prispôsobíte typ zoznamu pomocou atribútov, ktoré nemá nadradený typ, ako napríklad dodatočné stĺpce, toto prispôsobenie nemá vplyv na nadradený typ. Zapamätajte si, že typ zoznamu je možné prispôsobiť iba pre zoznam alebo knižnicu, do ktorej bol pridaný. Ak vykonáte zmeny na atribútoch v nadradenom type, dané zmeny môžu prepísať aj atribúty v príslušnom podriadenom type zoznamu.

Top of Page

Spravovanie obsahu s podporou typov obsahu

Pomocou definovania typov obsahu lokality môžete v rámci organizácie zaistiť konzistentnosť spracovania celých kategórií dokumentov. Všetky dokumenty na doručenie zákazníkom organizácie môžu napríklad vyžadovať konkrétnu množinu metaúdajov, ako je číslo účtu, číslo projektu a meno vedúceho projektu. Vytvorením typu obsahu lokality na doručenie zákazníkom s povinnými stĺpcami pre všetky dané položky metaúdajov môžete zabezpečiť, aby bolo číslo účtu a číslo projektu priradené ku všetkým dokumentom na doručenie zákazníkom vašej organizácie.

Nasledujúci obrázok zobrazuje, akým spôsobom môžete využiť typy obsahu pri spravovaní obsahu – ak vytvoríte nový dokument v knižnici dokumentov na doručenie zákazníkom, vytvorí sa aj nový typ obsahu na doručenie zákazníkom.

Nový typ obsahu

Vo všetkých typoch dokumentov na doručenie zákazníkom v kolekcii lokalít, ktoré sa dedia od tohto typu obsahu lokality, sa potom od používateľov bude vyžadovať zadanie informácií pre tieto stĺpce. Ak potrebujete sledovať ďalšie metaúdaje súvisiace s týmito dokumentmi na doručenie zákazníkom, môžete pridať ďalší povinný stĺpec k typu obsahu lokality na doručenie zákazníkom. Potom môžete aktualizovať všetky podradené typy obsahu zoznamu, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality a pridať nový stĺpec do všetkých dokumentov na doručenie zákazníkom.

Používanie konzistentných metaúdajov vo viacerých knižniciach dokumentov je len jednou z výhod, ktoré vám môže priniesť používanie typov obsahu pri spravovaní obsahu. Typy obsahu vám okrem toho umožňujú priradiť rovnaké možnosti alebo atribúty k obsahu celej lokality.

Ak máte zoznam alebo knižnicu s nastavením povoľujúcim viacero typov obsahu, môžete do tohto zoznamu alebo knižnice pridať typy obsahu zo skupiny typov obsahu lokality, ktoré sú k dispozícii pre vašu lokalitu. Jednou z kľúčových výhod typov obsahu pre zoznamy alebo knižnice je skutočnosť, že jeden zoznam alebo knižnica môže obsahovať viacero typov položiek a dokumentov, pričom každý z nich môže mať jedinečné metaúdaje, politiku alebo správanie.

Top of Page

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×