Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft týkajúce sa Microsoft OneNotu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ďakujeme, že ste si vybrali Microsoft OneNote. Toto je Licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo na základe toho, kde žijete, jedna z jej dcérskych spoločností), ktorá popisuje vaše práva na používanie softvéru OneNotu. Pre vaše pohodlie sme zorganizovali túto zmluvu na dve časti: prvé dve strany sú úvodné podmienky. Sú formulované vo formáte otázok a odpovedí a riešia bežné otázky týkajúce sa licencie. Nasledujú ďalšie podmienky a obmedzená záruka a obsahujú podrobnejšie informácie. Na prepojenia, na ktoré sa odkazuje v tejto zmluve, zahrnieme aj výrazy. Celú zmluvu by ste mali skontrolovať, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa vzťahuje na vás. Prepojené výrazy by ste mali skontrolovať aj po spustení softvéru. AK ŽIJETE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, ĎALŠIE PODMIENKY OBSAHUJÚ KLAUZULU ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ DOLOŽKY A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVÝCH AKCIÍ.TIE MAJÚ VPLYV NA VAŠE PRÁVA NA RIEŠENIE SPORU SO SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT.PREČÍTAJTE SI ICH.

STIAHNUTÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SÚHLAS SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI A SÚHLASÍM S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ PRI PRVOM POUŽITÍ, AKTUALIZÁCIÁCH A INTERNETOVÝCH FUNKCIÁCH SOFTVÉRU. POUŽITÍM FUNKCIÍ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA PREPOJENIA V TEJTO ZMLUVE, VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI NA TÝCHTO PREPOJENIACH A SĽUBUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI PODMIENKY. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami a nespĺňate ich, nemáte žiadne právo na softvér ani funkcie a nesmiete ho používať.

Ako môžem používať softvér?    Náš softvér ani jeho kópie nepredávame, len licencujeme. V rámci licencie môžete nainštalovať a používať jednu kópiu aplikácie až do pätnástich (15) zariadení s Windowsom 8 (alebo taký počet zariadení, ktoré môžu byť inak uvedené v podmienkach používania v Microsoft Store, na lokalite https://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Store-Terms-of-use) (licencované zariadenia), ktoré sú prepojené s kontom Microsoft priradeným k vášmu kontu Microsoft Store. Platnosť týchto práv uplynie odinštalovaním aplikácie z licencovaných zariadení. Okrem povoleného používania popísaného nižšie v časti Vzdialený prístup sa táto licencia vzťahuje iba na priame používanie softvéru prostredníctvom vstupných mechanizmov licencovaných zariadení, ako je dotyková obrazovka. Nepovoľuje inštaláciu softvéru na server ani jeho používanie prostredníctvom počítačov či zariadení pripojených k serveru cez internú alebo externú sieť. Softvér tiež nie je licencovaný na komerčné hosťovanie – to znamená, že ho nesmiete sprístupniť cez sieť na súčasné používanie viacerými používateľmi. Ďalšie informácie o scenároch používania viacerými používateľmi a virtualizácii nájdete v časti Ďalšie podmienky.

Čo v prípade inovácie softvéru?    Ak inštalujete softvér, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva, ako inováciu existujúceho softvéru, potom inovácia nahrádza pôvodný softvér, ktorý inovujete. Po inovácii vám neostávajú práva na pôvodný softvér a nesmiete ho naďalej používať ani ho akýmkoľvek spôsobom prenášať. Táto zmluva sa týka vašich práv na používanie inovovaného softvéru a nahrádza zmluvu na softvér, z ktorého ste inovovali.

Môžem preniesť softvér na iné zariadenie alebo iného používateľa?    Licencia zahŕňa právo na inštaláciu a používanie softvéru až do pätnástich (15) licencovaných zariadení (alebo na taký počet zariadení, ktoré môžu byť inak uvedené v podmienkach používania Microsoft Store ) súčasne. Ak sa pokúsite nainštalovať softvér na viac zariadení, môže sa automaticky deaktivovať z niektorého z týchto zariadení, aby nebol v ktoromkoľvek čase prekročený maximálny počet aktivovaných inštancií.

Existujú nejaké obmedzenia počtu poznámok, ktoré môžem vo OneNote vytvoriť, upraviť alebo otvoriť?    Neexistujú žiadne konkrétne obmedzenia počtu poznámok, ktoré môžete vytvoriť, upraviť alebo otvoriť. Môžete však byť limitovaní hardvérovými obmedzeniami vášho zariadenia alebo obmedzeniami ukladacieho priestoru na serveri, na ktorom sú vaše poznámky uložené.

Zhromažďuje softvér moje osobné informácie?    Po pripojení zariadenia na internet sa niektoré funkcie softvéru môžu pripojiť k spoločnosti Microsoft alebo počítačovým systémom poskytovateľa služieb s cieľom odoslať alebo prijať informácie. Nemusíte dostávať samostatné upozornenie pri každom pripojení. Ak sa rozhodnete používať niektorú z týchto funkcií, súhlasíte s tým, že pri jej používaní sa budú odosielať alebo prijímať tieto informácie. Mnohé z týchto funkcií sa dajú vypnúť, alebo sa môžete rozhodnúť ich nepoužívať.

Ako používame vaše informácie?    Spoločnosť Microsoft používa informácie zhromaždené prostredníctvom funkcií softvéru na inováciu alebo opravu softvéru a iné vylepšenie svojich produktov a služieb. Za určitých okolností ich zdieľame aj s inými subjektmi. Správy o chybách napríklad zdieľame s príslušnými dodávateľmi hardvéru a softvéru, aby mohli tieto informácie použiť na zlepšenie fungovania svojich produktov s produktmi spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že informácie môžeme použiť a zverejniť, ako je popísané v našom preHlásení o ochrane osobných údajov, v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft

Na čo sa vzťahuje táto zmluva?    Táto zmluva sa vzťahuje na softvér, ako aj všetky aktualizácie spoločnosti Microsoft, doplnky a služby k softvéru, ak sa na ne nevzťahujú iné podmienky. Ďalšie podmienky a požiadavky sa môžu vzťahovať na používanie iných služieb vrátane Microsoft Store podmienok používania.

Existuje niečo, čo nesmiem robiť so softvérom?    Áno. Keďže na softvér sa vzťahuje licencia a softvér sa nepredáva, spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne udelené (ako sú práva na základe zákonov o duševnom vlastníctve). Predovšetkým vám táto licencia nedáva právo na nasledujúce činnosti a preto ich nesmiete vykonávať: používanie alebo virtualizovanie funkcií softvéru osobitne, zverejňovanie, kopírovanie (okrem akýchkoľvek povolených záložných kópií), prenajímanie softvéru, poskytovanie softvéru na lízing alebo požičiavanie softvéru, prenos softvéru (s výnimkou prípadov povolených touto zmluvou), pokus o obídenie opatrení technickej ochrany v softvéri, spätná analýza, dekompilácia alebo rozklad softvéru okrem prípadov, keď to zákony v mieste vášho bydliska povoľujú aj napriek zákazu v tejto zmluve. V takom prípade môžete vykonávať iba to, čo umožňuje váš zákon. Pri používaní internetových funkcií nesmiete tieto funkcie používať takým spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich používanie inými používateľmi, alebo sa pokúšať o neautorizovaný prístup k akejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti.

ĎALŠIE PODMIENKY

 1. LICENČNÉ PRÁVA A SCENÁRE PRE VIACERÝCH POUŽÍVATEĽOV

 2. Počítač.    „Počítač“ v tejto zmluve znamená hardvérový systém (fyzický alebo virtuálny) s ukladacím zariadením, na ktorom je možné spustiť softvér. Hardvérová oblasť alebo server blade sa považuje za počítač.

 3. Viacnásobné alebo združované pripojenia.    Pomocou hardvéru alebo softvéru nesmiete vytvárať multiplexné alebo združované pripojenia, ani inak umožniť viacerým používateľom alebo viacerým počítačom alebo zariadeniam získať prístup k softvéru alebo ho používať nepriamo cez licencované zariadenie.

 4. Používanie vo virtualizovanom prostredí.    Ak používate virtualizačný softvér vrátane technológie hyper-v v systéme klienta na vytvorenie jedného alebo viacerých virtuálnych počítačov na jednom systéme počítačového hardvéru, na účely tejto zmluvy sa každý virtuálny počítač, ako aj fyzický počítač, považuje za samostatný počítač. Ak chcete používať softvér na viacerých virtuálnych počítačoch, musíte získať samostatné kópie softvéru a samostatnú licenciu pre každú kópiu. Obsah chránený technológiou správy digitálnych prístupových práv alebo inou technológiou plného šifrovania zväzkov na diskovej jednotke môže byť vo virtualizovanom prostredí menej zabezpečený.

 5. Vzdialený prístup.    Zariadenia s Windowsom 8 sa môžu dodávať s technológiami vzdialenej pracovnej plochy a pomoci na diaľku, ktoré umožňujú vzdialený prístup z iných zariadení k softvéru nainštalovanému na licencovanom zariadení.

  • Vzdialená pracovná plocha.    Pre vzdialenú pracovnú plochu alebo podobné technológie sa licencia poskytuje na výstupné použitie z licencovaného zariadenia. Použitím vzdialenej pracovnej plochy môžete z tohto licencovaného zariadenia získať prístup k softvéru spustenému na hostiteľskom počítači so samostatnou licenciou.

  • Pomoc na diaľku.    Použitím pomoci na diaľku alebo podobných technológií môžete zdieľať aktívnu reláciu bez získania ďalších licencií na softvér. Pomoc na diaľku umožňuje jednému používateľovi priamo sa pripojiť k počítaču iného používateľa, zvyčajne s cieľom vyriešiť problémy.

 6. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU

 7. Použitie.    Táto časť B sa vzťahuje na akýkoľvek spor OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA UPLATŇOVANIA ALEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRÁV NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIE. Spor znamená akýkoľvek spor, konanie alebo inú nezhodu medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúcu sa softvéru (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na zmluvu, záruku, porušenie práva, zákon, nariadenie, predpis alebo akýkoľvek iný právny alebo súdny základ. „Spor“ bude mať najširší možný význam, aký zákon dovoľuje.

 8. Oznámenie sporu.    V prípade sporu musíte vy alebo spoločnosť Microsoft oznámiť spor druhej strane, a to formou písomného vyhlásenia s menom, adresou a kontaktnými údajmi strany oznamujúcej spor, so skutočnosťami, ktoré viedli k vzniku sporu, a požadovanou nápravou. Oznámenie sporu musíte odoslať prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na adresu Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Formulár je k dispozícii na oznámenie sporu – softvér, produkty a služby spoločnosti Microsoft s rozhodcovskýMi zmluvami. Microsoft vám oznámenie sporu odošle prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na vašu adresu, ak ju má k dispozícii, alebo na vašu e-mailovú adresu. Do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia sporu sa vy a spoločnosť Microsoft pokúsite spor vyriešiť prostredníctvom neformálneho rokovania. Po 60 dňoch môžete vy alebo spoločnosť Microsoft začať rozhodcovské konanie.

 9. Súd drobných nárokov.    Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie pred súdom drobných nárokov, môžete ho predložiť súdu drobných nárokov v krajine svojho trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone. Súdu drobných nárokov ho môžete predložiť bez ohľadu na to, či ste predtým neformálne rokovali.

 10. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE.   AK VY A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEVYRIEŠITE ŽIADNY SPOR PROSTREDNÍCTVOM NEFORMÁLNEHO VYJEDNÁVANIA ALEBO NA SÚDE DROBNÝCH POHĽADÁVOK, AKÉKOĽVEK INÉ SNAHY O VYRIEŠENIE SPORU SA VYKONAJÚ VÝHRADNE ZÁVÄZNOU ARBITRÁŽOU.VZDÁVATE SA PRÁVA NA SÚDNE SPORY (ALEBO SA ZÚČASTNIŤ AKO STRANA ALEBO ČLEN SKUPINY), VŠETKY SPORY NA SÚDE PRED SUDCOM ALEBO POROTOU. Namiesto toho sa všetky spory vyriešia pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie v rámci spolkového zákona o rozhodcovskom konaní. Každý súd s jurisdikciou strán môže uplatniť rozhodnutie rozhodcu.

 11. ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVÝCH AKCIÍ.   AKÉKOĽVEK KONANIE NA VYRIEŠENIE ALEBO UROVNANIE AKÉHOKOĽVEK SPORU NA AKOMKOĽVEK FÓRE SA USKUTOČNÍ LEN NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE.ANI VY ANI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEBUDETE ŽIADAŤ, ABY SA AKÝKOĽVEK SPOR VYPOČUL AKO SKUPINOVÁ AKCIA, VŠEOBECNÁ ŽALOBA VŠEOBECNÉHO PROKURÁTORA ANI INÝ POSTUP, V KTOROM KTORÁKOĽVEK STRANA KONÁ ALEBO NAVRHUJE KONAŤ V RÁMCI REPREZENTATÍVNYCH KAPACÍT.ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ KONANIE ANI KONANIE SA NEZLÚČIA S INOU STRANOU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN NA VŠETKY PRÍSLUŠNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE ALEBO KONANIA.

 12. Postup, náklady, poplatky a odmeny za rozhodcovské konanie.    Akékoľvek rozhodcovské konanie bude vykonávať Americká rozhodcovská asociácia (American Arbitration Association – AAA) na základe svojich pravidiel pre komerčné rozhodcovské konania a v mnohých prípadoch na základe svojich doplnkových postupov pre spory so spotrebiteľmi. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite americkej arbitrážnej asociácie alebo telefonickom 1-800-778-7879. V prípade sporu do 75 000 USD vám spoločnosť Microsoft bezodkladne uhradí prihlasovací poplatok a zaplatí poplatky asociácii AAA a rozhodcovi. Vy a spoločnosť Microsoft vyjadrujete súhlas s podmienkami týkajúcimi sa postupov, poplatkov a stimulov na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre právne a firemné záležitosti. Ak chcete začať arbitráž, odošlite formulár k dispozícii na žiadosť o arbitráž pred americkým rozhodcovským združením pre softvér, produkty a služby spoločnosti Microsoft s rozhodcovskýMi dohodami s AAA. Súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie začnete iba v krajine svojho trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone. Spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že rozhodcovské konanie začne iba v krajine vášho trvalého pobytu.

 13. Prihlásenie nárokov alebo sporov do jedného roka.    V rozsahu povolenom zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor na základe tejto zmluvy, na ktorý sa vzťahuje sekcia B, musí prihlásiť na súde drobných nárokov (sekcia B.3) alebo na rozhodcovskom konaní (sekcia B.4) do jedného roka. Ročné obdobie začína dňom, keď mohli byť nárok alebo oznámenie sporu prvýkrát prihlásené. Ak sa nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, stane sa natrvalo neprípustným.

 14. Oddeliteľnosť.    Ak sa vzdanie sa práva na hromadnú žalobu uvedené v sekcii B.5 uzná za nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa sekcia B (rozhodcovské konanie) nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie sekcie B, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti sekcie B zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

 15. VOĽBA PRÁVNEHO PORIADKU

Všetky nároky a spory na základe tejto zmluvy vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy a nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky, bezdôvodného obohatenia a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu alebo krajiny, kde bývate. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva.

 1. PRVÉ POUŽITIE A AKTUALIZÁCIE

 2. Prvé použitie.    Softvér môžete získať len z Microsoft Store. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o licencii, po nainštalovaní softvéru prejdite v softvéri do časti Licenčné možnosti v ponuke Nastavenie.

 3. Aktualizácie.    Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať len z Microsoft Store. Ďalšie informácie nájdete v téme podmienky používania v Microsoft obchode.

 4. INTERNETOVÉ FUNKCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce funkcie softvéru používajú protokoly IP, ktoré spoločnosti Microsoft (prípadne jej dodávateľom alebo poskytovateľom služieb) odosielajú informácie o počítači, napríklad IP adresu, typ operačného systému a prehliadača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových funkcií v súlade s naším preHlásením o ochrane osobných údajov v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Niektoré internetové funkcie môžu byť poskytnuté neskôr prostredníctvom služby Windows Update od spoločnosti Microsoft.

 1. Súhlas s internetovými službami.    Funkcie softvéru uvedené nižšie a v prehlásení o ochrane osobných údajov sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v preHlásení o ochrane osobných údajov v preHlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

 2. Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP).    Tento softvér používa program CEIP. Program CEIP automaticky odosiela spoločnosti Microsoft informácie o vašom hardvéri a o spôsobe, akým používate tento softvér. Tieto informácie sa nepoužijú na to, aby sme vás identifikovali alebo kontaktovali. Program CEIP tiež pravidelne sťahuje do vášho počítača malý súbor. Tento súbor nám pomáha zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri používaní softvéru. Okrem toho sa môžu automaticky stiahnuť nové pomocné informácie o chybách (ak sú k dispozícii).

 3. Online funkcie a obsah.    Funkcie softvéru môžu získať príslušný obsah od spoločnosti Microsoft a poskytnúť vám ho. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, online školenia, online pomoc a Pomocník. Tieto informácie sa použijú na poskytnutie požadovaného obsahu a zlepšenie našich služieb. Môžete sa rozhodnúť, že tieto online funkcie a obsah nebudete používať. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.

 4. Súbory cookie.    Ak sa rozhodnete používať online funkcie softvéru, napríklad online pomoc a Pomocníka alebo šablóny, môžu sa nastaviť súbory cookie. Ak chcete zistiť, ako možno súbory cookie zablokovať, ovládať a odstrániť, prečítajte si sekciu o súboroch cookie v prehlásení o ochrane osobných údajov pre OneNote, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.

 5. OneNote vo Windowse 8.    Ak softvér používate v zariadení s Windowsom 8 a povolili ste online funkcie a obsah softvéru, prihlásením vo Windowse 8 pomocou konta Microsoft sa automaticky prihlásite do softvéru použitím rovnakého konta Microsoft. Vďaka tomu môžete ukladať a otvárať online súbory na OneDrive bez toho, aby sa zobrazovali výzvy na opätovné zadanie mena používateľa a hesla konta Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.

 6. Zneužitie internetových služieb.    Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek spôsobom.

 • DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A/ALEBO PRÁVA NA POUŽÍVANIE

  1. Programy tretích strán.    Softvér môže obsahovať programy tretích strán, na ktoré spoločnosť Microsoft, nie tretia strana, poskytuje licenciu na základe tejto zmluvy. Upozornenia na program tretej strany (ak existujú) sa poskytujú len na informačné účely.

  2. Súčasti písma.    Počas používania softvéru môžete na zobrazenie obsahu použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Písmo môžete do obsahu vložiť len tak, ako to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma.

  3. Mediálne prvky.    Spoločnosť Microsoft vám udelí licenciu na kopírovanie, distribúciu, vykonávanie a zobrazovanie mediálnych prvkov (obrázkov, obrázkov ClipArt, animácií, zvukov, hudby, videoklipov, šablón a iných foriem obsahu), ktoré sú súčasťou softvéru v projektoch a dokumentoch, okrem toho, že nemusíte: (i) predávať, licencovať alebo distribuovať kópie mediálnych prvkov samotných alebo ako produkt, ak je primárnou hodnotou produktu mediálne prvky, (II) udeliť svojim zákazníkom práva na ďalšiu licenciu alebo distribuovať mediálne prvky, (III) licenciu alebo distribuujte na komerčné účely mediálne prvky, ktoré zahŕňajú zastúpenie identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy alebo používajú tieto typy obrázkov spôsobmi, ktoré by mohli znamenať schválenie alebo spojenie s váš produkt, entita alebo aktivita; alebo (IV) vytvorte obscénny alebo škandalózne diela s použitím mediálnych prvkov. Ďalšie mediálne prvky, ktoré sú k dispozícii na Office.com alebo na iných webových lokalitách prostredníctvom funkcií softvéru, sa riadia podmienkami na týchto webových lokalitách.

 • GEOGRAFICKÉ A EXPORTNÉ OBMEDZENIA

Ak je uvedená geografická oblasť softvéru, môžete softvér používať iba v tejto oblasti. Musíte tiež dodržať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy pre oblasť exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér a ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete v téme informácie o tom, ako zistiť webovú lokalitu a export webovej lokality spoločnosti Microsoft.

 1. TECHNICKÁ PODPORA A POSTUPY NA UPLATNENIE REFUNDÁCIE

Spoločnosť Microsoft poskytuje obmedzené služby technickej podpory pre správne licencovaný softvér tak, ako je to popísané na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft.

 1. CELISTVOSŤ ZMLUVY

Táto zmluva (spoločne s podmienkami dodanými s akýmikoľvek doplnkami softvéru, aktualizáciami a službami, ktoré spoločnosť Microsoft poskytuje a vy používate) a podmienky uvedené na webových prepojeniach uvedených v tejto zmluve predstavujú celú zmluvu pre softvér a akékoľvek takéto doplnky, aktualizácie a služby (pokiaľ spoločnosť Microsoft neposkytuje s takýmito doplnkami, aktualizáciami alebo službami iné podmienky). Po spustení softvéru si túto zmluvu môžete prečítať tak, že v softvéri prejdete do časti Licenčné možnosti v ponuke Nastavenie. Po spustení softvéru si tiež môžete pozrieť podmienky uvedené na ktoromkoľvek prepojení v tejto zmluve a súhlasíte s tým, že to urobíte. Súhlasíte s tým, že pred používaním každej služby alebo dodanej aplikácie, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva a špecifické podmienky prepojené s touto zmluvou, si prečítate podmienky pre danú službu. Uznávate, že používaním služby schvaľujete túto zmluvu a prepojené podmienky. Príslušné prepojenia:

ODMIETNUTIE ZÁRUK

Na karte softvér je licencovaný ako je. Riziko jeho používania budete znášať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky,záruky alebo podmienky.Celé riziko, pokiaľ ide o kvalitu a výkonnosť softvéru, je s vami.Ak sa softvér ukáže ako chybný, prevezmete si celé náklady na všetkynevyhnutná obsluha alebo oprava.Na základe miestnych právnych predpisov môžete mať ďalšie práva spotrebiteľov, ktoré táto zmluva nemôže zmeniť. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi spoločnosť Microsoft vylúči všetky implikované záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia pravidiel.

OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRAD A ŠKÔD. Ak máte akýkoľvek základ na vrátenie škôd od spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov, môžete obnoviť len priame škody až do US $5,00. Nie je možné vymáhať žiadne ďalšie škody vrátane následných, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

 • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán,

 • nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruk, garancií alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti, nedbalosti, uvedenia do omylu, opomenutia, previnenia alebo iného porušenia práva, porušenia štatútu alebo predpisu, prípadne bezdôvodného obohatenia – to všetko v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Ak vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie ani obmedzenie náhodných, následných ani iných škôd, je možné, že sa na vás obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie nevzťahuje.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×