Licenčné podmienky vzťahujúce sa na softvér od spoločnosti Microsoft

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS PRE WINDOWS PHONE

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jej afiláciou, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na vyššie uvedený softvér. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky

 • aktualizácie,

 • doplnky,

 • internetové služby,

 • a služby technickej podpory od spoločnosti Microsoft,

ktoré sú určené pre tento softvér, pokiaľ sa na uvedené položky neviažu iné podmienky, ktoré sú ich súčasťou. V takom prípade platia príslušné podmienky.

Stiahnutím alebo používaním tohto softvéru súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.

Ak súhlasíte s požiadavkami uvedenými v týchto licenčných podmienkach a spĺňate ich, nižšie sú uvedené trvalé práva.

1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

  1. Inštalácia a používanie. Môžete nainštalovať a používať jednu kópiu softvéru najviac v piatich (5) zariadeniach s Windows Phonom prepojených s kontom Microsoft, ktoré používate na prístup k lokalitám Windows Phone Obchod/Marketplace.

  2. Tento softvér vyžaduje pripojenie k počítačovým systémom s kópiami s platnými licenciami na Microsoft Skype for Business alebo Microsoft Skype for Business Online cez internetovú bezdrôtovú sieť. Na úplnú funkčnosť Microsoft Skype for Business Servera sa môžu vyžadovať aktualizácie alebo inovácie. Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

  3. Programy tretích strán. Softvér môže obsahovať programy tretích strán, na ktoré spoločnosť Microsoft, nie tretia strana, poskytuje licenciu na základe tejto zmluvy. Upozornenia na program tretej strany (ak existujú) sa poskytujú len na informačné účely.

2. MÔŽE SA VYŽADOVAŤ PRÍSTUP NA INTERNET.

V súvislosti s prístupom na internet, prenosom údajov a inými službami v rámci plánov údajových služieb, ako aj v rámci inej zmluvy, ktorú ste uzavreli s prevádzkovateľom siete, sa vám môžu pri používaní tohto softvéru účtovať poplatky. Za poplatky prevádzkovateľa siete nesiete výhradnú zodpovednosť vy.

3. INTERNETOVÉ SLUŽBY.

Spoločnosť Microsoft poskytuje spolu so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

  1. Súhlas s internetovými alebo bezdrôtovými službami. Softvér môžete pripájať k internetovým bezdrôtovým službám. Používanie softvéru sa považuje za váš súhlas s prenosom štandardných informácií o zariadení (vrátane, nie však výhradne, technických informácií o vašom zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach) do internetových alebo bezdrôtových služieb. Ak sa na používanie služieb vzťahujú iné podmienky, platné sú dané podmienky.

  2. Zneužitie internetových služieb. Žiadnu internetovú službu nesmiete používať takým spôsobom, ktorý by mohol inému používateľovi poškodiť alebo narušiť používanie bezdrôtovej siete. Žiadnu službu nemôžete používať s cieľom získať ľubovoľným spôsobom neoprávnený prístup k akejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti.

4. ROZSAH LICENCIE.

Na používanie softvéru sa poskytuje licencia, softvér sa nepredáva. Táto zmluva vám poskytuje iba určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám príslušné právne predpisy napriek tomuto obmedzeniu neposkytujú viac práv, softvér môžete používať iba spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve. Musíte pritom pracovať v súlade so všetkými technickými obmedzeniami v rámci softvéru, ktoré povoľujú používať softvér len určitými spôsobmi. Nesmiete:

 • obísť akékoľvek technické obmedzenia v žiadosti,

 • spätne upravovať, dekompilovať ani rozkladať softvér mimo rozsahu, v ktorom to napriek tomuto obmedzeniu výslovne povoľujú príslušné právne predpisy,

 • vytvárať väčší počet kópií softvéru, než je uvedené v tejto zmluve, alebo napriek tomuto obmedzeniu povolené príslušnými právnymi predpismi,

 • publikovať softvér na účely kopírovania inými osobami,

 • prenajať softvér na určitý alebo neurčitý čas, ani ho požičať, ani

 • previesť softvér alebo túto zmluvu na žiadnu tretiu stranu.

5. DOKUMENTÁCIA.

Ak sa spolu so softvérom poskytuje dokumentácia, môžete ju kopírovať a používať výhradne na interné referenčné účely.

6. PRENOS DO INÉHO ZARIADENIA.

Softvér môžete odinštalovať a nainštalovať ho do iného zariadenia, kde ho môžete používať. Toto však nesmiete vykonať na zdieľanie licencie medzi zariadeniami mimo rozsah tejto zmluvy.

7. OBMEDZENIA EXPORTU.

Na tento softvér sa vzťahujú zákony a predpisy USA o exporte. Musíte dodržať všetky domáce a medzinárodné zákony týkajúce sa exportu, ktoré sa vzťahujú na tento softvér. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových krajín, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.microsoft.com/exporting.

8. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY.

Keďže softvér sa poskytuje „tak, ako je“, je možné, že nebudeme poskytovať služby technickej podpory. Výrobca telefónu a poskytovateľ bezdrôtovej siete nezodpovedajú za poskytovanie služieb technickej podpory pre softvér.

9. CELÁ ZMLUVA.

Táto zmluva a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory, ktoré používate, predstavujú celú zmluvu viažucu sa na softvér a služby technickej podpory.

10. RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY.

  1. USA. Ak ste tento softvér získali v USA, výklad tejto zmluvy a právne nároky vyplývajúce z jej porušenia sa riadia právnym poriadkom štátu Washington bez ohľadu na možný konflikt zásad právnych poriadkov. Právnymi predpismi štátu, v ktorom žijete, sa riadia všetky ostatné právne nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej hospodárskej súťaži a v prípade deliktov.

  2. Kanada. Ak ste softvér získali v Kanade, výklad tejto zmluvy a právne nároky vyplývajúce z jej porušenia, ako aj všetky ostatné právne nároky (vrátane ochrany spotrebiteľa, nekalej konkurencie a občianskoprávnych sporov) sa riadia zákonom provincie, v ktorej žijete, bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

  3. Mimo USA. Ak ste získali tento softvér v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony danej krajiny.

11. PÔSOBNOSŤ.

Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Táto zmluva nemení vaše práva v rámci zákonov vašej krajiny, ak to zákony vašej krajiny nepovoľujú.

12. VYHLÁSENIE O NEPOSKYTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTVÉR JE LICENCOVANÝ „TAKÝ, AKÝ JE“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO JE DOSTUPNÝ“. RIZIKÁ SPOJENÉ S JEHO POŽÍVANÍM ZNÁŠATE VY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A PREVÁDZKOVATELIA BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ KTORÚ SA SOFTVÉR DISTRIBUUJE, A ANI ŽIADNE NAŠE PRÍSLUŠNÉ POBOČKY ČI DODÁVATELIA (ĎALEJ LEN „PRÍSLUŠNÉ STRANY“) NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, ZÁBEZPEKY ANI PODMIENKY V RÁMCI TOHTO SOFTVÉRU, ANI V SÚVISLOSTI S NÍM. CELÉ RIZIKO V OBLASTI KVALITY A VÝKONU SOFTVÉRU NESIETE VY. V PRÍPADE, ŽE JE SOFTVÉR CHYBOVÝ, ZNÁŠATE VŠETKY NÁKLADY NA VŠETKY POTREBNÉ OPRAVY ALEBO SERVIS. MIESTNE ZÁKONY VÁM MÔŽU PRIZNÁVAŤ ĎALŠIE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI PRÍSLUŠNÉ STRANY VYLUČUJÚ IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV.

PRE AUSTRÁLIU – AUSTRÁLSKY SPOTREBITEĽSKÝ PRÁVNY PORIADOK VÁM GARANTUJE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ŽIADNA Z TÝCHTO PODMIENOK TIETO PRÁVA NEMÔŽE OVPLYVNIŤ..

13. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A ŠKÔD. V ROZSAHU, KTORÝ NEZAKAZUJÚ PRÁVNE PREDPISY, SI MÔŽETE OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT NÁROKOVAŤ NÁHRADU VÝLUČNE ZA PRIAME ŠKODY VO VÝŠKE JEDNÉHO DOLÁRA (1,00 USD). SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SI U ŽIADNEJ PRÍSLUŠNEJ STRANY NEBUDETE NÁROKOVAŤ NÁHRADU ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU ANI ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

 • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán,

 • právne nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruk, garancií alebo podmienok, na ochranu spotrebiteľa, podvody, nekalú konkurenciu, objektívnu zodpovednosť, nedbalosť, uvedenie do omylu, opomenutie, previnenie alebo iné porušenie práva, porušenie štatútu alebo predpisu, prípadne bezdôvodné obohatenie – to všetko v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

Vzťahuje sa aj v týchto prípadoch:

 • ak oprava, výmena alebo refundácia softvéru úplne nenahradí straty alebo

 • ak príslušné strany vedeli alebo mali si byť vedomé možnosti škôd.

Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie záruky sa nemusí na vás vzťahovať, ak vaša krajina neumožňuje vylúčenie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných, následných alebo iných škôd.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×