Možnosti programu Word (Rozšírené)

Rozšírené možnosti Wordu používajte na prispôsobenie úloh úprav, zobrazenia dokumentov, predvolieb tlače a ďalšie prispôsobenia.

Na výber rozšírených možností Wordu vyberte položky Súbor > Možnosti a na ľavej table vyberte položku Rozšírené.

Možnosti úprav

Slúži na nastavenie spôsobu výberu, nahradenia a formátovania slov a odsekov.

Možnosti úprav vo Worde 2013

Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť

Umožňuje vybrať spôsob, akým chcete prilepiť obsah a formátovanie v rámci toho istého dokumentu alebo medzi rôznymi dokumentmi a aplikáciami.

Možnosti vystrihnutia, kopírovania a prilepenia vo Worde 2013

Veľkosť a kvalita obrázka

Slúži na použitie nastavení veľkosti a kvality obrázkov pre otvorený dokument alebo všetky nové dokumenty.

Možnosti veľkosti a kvality obrázka vo Worde 2013

Graf

Umožňuje zachovať vlastné formátovanie a označenia s údajovými bodmi aj v prípade, že sa graf zmení.

Možnosti grafu vo Worde 2013

Zobraziť obsah dokumentu

Slúži na výber možností formátovania, textu a obrázkov.

Možnosti zobrazenia obsahu dokumentu vo Worde 2013

Zobrazenie

Slúži na výber formátu merných jednotiek, zobrazenie posúvačov a výber počtu dokumentov, ktoré sa zobrazia v zozname naposledy použitých dokumentov.

Možnosti zobrazenia vo Worde 2013

Tlač

Umožňuje optimalizovať vzhľad tlačenej verzie dokumentu a zmeniť veľkosť papiera v tlačiarni.

Možnosti tlače vo Worde 2013

Uložiť

Umožňuje ukladať záložné kópie, automaticky ukladať zmeny do šablón alebo povoliť ukladanie zálohovaných súborov.

Možnosti ukladania vo Worde 2013

Zachovať vernosť pri zdieľaní dokumentu

Umožňuje zachovať vzhľad dokumentu pri jeho zdieľaní s niekým, kto používa inú verziu Wordu.

Možnosti zachovania vernosti vo Worde 2013

Všeobecné

V tejto časti sú k dispozícii rôzne možnosti a jedna z nich umožňuje zmeniť miesto ukladania zmien po výbere tlačidla Umiestnenie súborov. Môžete tiež vybrať možnosť otvárania dokumentov v konceptovom zobrazení.

Všeobecné možnosti vo Worde 2013

Možnosti rozloženia pre:

Umožňuje upraviť rozloženie, napríklad medziznakové medzery, pre otvorený dokument alebo všetky nové dokumenty.

Word 2013 – Možnosti rozloženia pre: možnosti

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Na výber rozšírených možností Wordu vyberte položky Súbor > Možnosti a na ľavej table vyberte položku Rozšírené.

Obsah tohto článku

Možnosti úprav

Písanie nahrádza vybraný text     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri začatí písania odstrániť vybratý text. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, Microsoft Office Word vloží nový text pred vybratý text a vybratý text neodstráni.

Automaticky vyberať celé slová     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri výbere časti slova a časti nasledujúceho slova vybrať celé slová. Zapnutie tejto možnosti tiež spôsobí, že Word pri dvojitom kliknutí na slovo vyberie slovo a nasledujúcu medzeru.

Povoliť presúvanie textu myšou     Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

Na prepojenie prechádzať podržaním klávesu CTRL a kliknutím     Vyberte túto možnosť, aby ste mohli jednoduchšie upravovať text hypertextových prepojení. Keď je táto možnosť zapnutá a chcete použiť prepojenie, je potrebné stlačiť kláves CTRL a súčasne kliknúť na prepojenie. Keď je táto možnosť vypnutá, po kliknutí na prepojenie Word prejde na cieľ prepojenia, čo sťažuje úpravu textu prepojenia.

Pri vkladaní automatických tvarov automaticky vytvoriť kresliace plátno     Vyberte túto možnosť, ak chcete okolo kresby objektov alebo kresby či písania rukou pri ich vložení do dokumentu umiestniť kresliace plátno. Kresliace plátno umožňuje usporiadať nakreslené objekty a obrázky a presúvať ich ako celok.

Inteligentný výber odsekov     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

Použiť inteligentné umiestňovanie kurzora     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Použiť režim prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek     Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolená hebrejčina.

Zobraziť výzvu na aktualizáciu štýlu     Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

Zaznamenávať zmeny formátovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písmaFormátovanie odrážok a číslovania.

 • Označiť nekonzistentné formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete podčiarknutím modrou vlnovkou označiť formátovanie, ktoré je podobné, ale nie je úplne rovnaké ako iné formátovanie v e-mailoch. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež začiarknuť políčko Zaznamenávať zmeny formátovania.

Aktualizácia štýlu tak, aby sa zhodoval s výberom    V zozname kliknite na položku Zachovať predchádzajúci vzor odrážok a číslovania, ak chcete, aby odseky v danom štýle, ktoré nie sú číslované, zostali nečíslované. Kliknite na položku Pridať číslovanie alebo odrážky do všetkých odsekov s týmto štýlom, ak chcete očíslovať všetky odseky, na ktorých bol použitý daný štýl.

Zapnúť možnosť Kliknúť a zadať     Vyberte túto možnosť, ak chcete vkladať text, grafické prvky, tabuľky alebo iné položky do prázdnej oblasti dokumentu dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia Kliknúť a zadať automaticky vloží odseky a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazeniach Rozloženie pri tlači a Webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

Zobraziť návrhy automatického dokončovania    Túto možnosť vyberte, ak chcete po zadaní prvých štyroch znakov položky vidieť všetky položky automatického textu. Ak chcete do dokumentu vložiť celú položku automatického textu, stlačte kláves ENTER, prípadne môžete pokračovať vo vlastnom zadávaní textu. Ak nechcete, aby sa zobrazovali návrhy automatického dokončovania, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pohyb kurzora     Táto možnosť určuje smer, ktorým sa pohybuje kurzor pri stláčaní klávesov so šípkami na klávesnici.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Logické Túto možnosť vyberte, ak chcete presúvať kurzor podľa smerovania aktuálneho textu. Ak máte napríklad v jednej vete arabský aj anglický text, použitím klávesu so šípkou sa bude kurzor v arabskom texte pohybovať sprava doľava, potom sa v rámci anglického slova zobrazí pri znaku nachádzajúcom sa úplne vľavo a začne sa posúvať zľava doprava.

 • Vizuálny Túto možnosť vyberte, ak chcete presúvať kurzor k ďalšiemu vizuálne nasledujúcemu znaku. Ak napríklad používate v jednej vete klávesy so šípkami na pohyb sprava doľava cez arabský a potom cez anglický text, kláves so šípkou bude presúvať kurzor sprava doľava bez ohľadu na smer textu.

Vizuálny výber kurzora     Táto možnosť určuje spôsob výberu textu po rozšírení výberu.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Blokový Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa počas vyberania riadkov smerom nadol zalomil text, ktorý sa v nich nachádza, tak, že šírka všetkých vybratých riadkov bude rovnaká.

 • Priebežný Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa počas vyberania riadkov smerom nadol zalomil text, ktorý sa v nich nachádza, tak, že sa bude meniť šírka koncového riadka bloku.

Použiť kontrolu postupnosti     Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, aby sa mohol použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestnená nad, pod, pred alebo za spoluhláskou, ktorú dopĺňa.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk s písmom so zložitým zápisom.

 • Napísať a nahradiť Vyberte túto možnosť, ak chcete nahradiť skôr zadaný znak novozadaným znakom v prípade, že sa tieto dva znaky nemôžu vyskytovať súčasne v jednej skupine znakov.

Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri použití ázijského písma v označenom texte zmeniť znaky v latinke na vybraté ázijské písmo. Ak chcete, aby pri použití ázijského písma na zvyšok dokumentu znaky v latinke zostali v latinke, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, v ktorom je umiestnený kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Aktivovať ovládací prvok editora IME     Výberom tejto možnosti spustíte editor IME. Ak chcete editor IME zastaviť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Nastavenie editora IME     Kliknutím otvoríte dialógové okno Vlastnosti pre názov editora IME. Pomocou tohto dialógového okna môžete nastaviť alebo zmeniť text, klávesnicu, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívneho editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Na začiatok stránky

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Prilepenie v rámci dokumentu     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu do rovnakého dokumentu, z ktorého ste obsah skopírovali. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie slúžiace na zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi dokumentmi     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného dokumentu vo Worde. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového dokumentu.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo v kopírovanom texte, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi dokumentmi v prípade konfliktu definícií štýlov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného dokumentu vo Worde, a štýl priradený kopírovanému textu je v dokumente, do ktorého sa text prilepí, definovaný odlišne. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu priradeného ku skopírovanému textu, ale použije definíciu štýlu z dokumentu, do ktorého je text prilepený. Napríklad kopírujete text so štýlom Nadpis 1 z jedného dokumentu do druhého. V jednom dokumente je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Arial s veľkosťou 14 bodov a v dokumente, do ktorého text prilepujete, je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov. Pri použití možnosti Použiť štýly cieľa sa v prilepenom texte použite štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší definíciu štýlu a väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme definície štýlu dokumentu, do ktorého je prilepený.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Vkladať a prilepovať obrázky ako     Táto možnosť zobrazuje, ako Word vloží obrázky vzhľadom na text v dokumente. Obrázky môžete vložiť zarovno s textom, povoliť obrázkom premiestňovať sa s textom alebo obtekanie textu okolo, pred alebo za obrázkom. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Zarovno s textom     Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

 • Štvorec     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Tesne     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Za textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Pred textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Cez     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Zhora a zdola     Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text     Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

Pridať riadiace znaky do funkcií Vystrihnúť a Prilepiť    Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať pohyb kurzora sprava doľava pri vystrihovaní alebo kopírovaní textu z wordového dokumentu a prilepujete ho ako obyčajný text (napríklad v programe Poznámkový blok).

Používať na prilepenie kláves Insert     Vyberte túto možnosť, ak chcete použitím klávesu INSERT vkladať do dokumentu obsah Schránky balíka Office.

Zobraziť tlačidlá Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení obsahu zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia. Použitím tlačidla Možnosti prilepenia môžete prepísať alebo upraviť nastavenia vybraté v tejto časti dialógového okna Možnosti programu Word.

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

 • Nastaveni     Kliknutím sa otvorí dialógové okno Nastavenie. Pomocou tohto dialógového okna môžete určiť predvolené správanie pri zlučovaní, vystrihnutí a prilepení textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepení obsahu zo Schránky do dokumentu. Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie.

  • Použiť predvolené možnosti pre     Kliknutím na položku v zozname vyberte predvolenú konfiguráciu možností v dialógovom okne. Ak chcete vybrať vlastnú konfiguráciu možností, kliknite v zozname na položku Vlastné.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Na začiatok stránky

Veľkosť a kvalita obrázka

Veľkosť a kvalita obrázka    Vyberte dokument, v ktorom sa používajú tieto nastavenia V zozname kliknite na názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo kliknite na položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Zrušiť údaje o úprave    Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť len upravený obrázok. Údaje z pôvodného obrázka, predtým ako bol upravený, budú nedostupné.

Nekomprimovať obrázky v súbore    Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať obrázky v plnej veľkosti. Táto možnosť môže spôsobiť, že súbor dokumentu bude veľký.

Nastaviť predvolený cieľový výstup na    Táto možnosť určuje rozlíšenie komprimovaných obrázkov. V zozname vyberte hodnotu pixlov na palec (ppi).

 • 220 ppi    Vyberte túto možnosť, ak plánujete dokument vytlačiť.

 • 150 ppi    Túto možnosť vyberte v dokumentoch, ktoré sa budú čítať na obrazovke.

 • 96 ppi    Túto možnosť vyberte v dokumentoch, ktoré chcete posielať emailom.

Na začiatok stránky

Zobraziť obsah dokumentu

Zobraziť farby pozadia a obrázky v zobrazení Rozloženie pri tlači     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť farby pozadia a obrázky.

Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zalomiť text podľa okna dokumentu, aby sa dal text jednoduchšie čítať na obrazovke.

Zobraziť zástupné objekty pre obrázok     Vyberte túto možnosť, ak chcete na mieste každého obrázka v dokumentoch zobraziť prázdne pole. Táto možnosť zrýchli proces posúvania cez obsah dokumentu, ktorý obsahuje veľké množstvo obrázkov.

Zobraziť kresby a textové polia     Vyberte túto možnosť, ak chcete v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie zobraziť objekty vytvorené pomocou wordových nástrojov na kreslenie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť tak zobrazovanie dokumentov, ktoré obsahujú veľa kresieb. Kresby sa vytlačia dokonca aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť animáciu textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť animácie textu. Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zobraziť vzhľad textu po vytlačení.

Poznámka: Túto možnosť použite pri zobrazovaní animovaného textu v dokumentoch vytvorených vo verziách Wordu starších ako Word 2007. Aktuálna verzia Wordu už neposkytuje možnosť vytvárať animovaný text.

Zobraziť riadiace znaky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobraziť záložky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť záložky na obrazovke. Ak priradíte k položke záložku, položka so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách ([...]). Ak priradíte záložku k umiestneniu, záložka nadobudne tvar I. Zátvorky ani tvar I sa vo vytlačených dokumentov nezobrazia.

Zobraziť hranice textu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť bodkované čiary okolo ohraničení textu, stĺpcov a odsekov. Hranice slúžia na účely rozloženia, vo vytlačených textoch sa nezobrazujú.

Zobraziť značky orezania     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť rohy ohraničení.

Zobraziť kódy polí namiesto     Vyberte túto možnosť, ak chcete v dokumentoch zobraziť kódy polí namiesto ich hodnôt. Napríklad namiesto hodnoty 4. február 2008 sa môže zobraziť text { TIME @\"d. MMMM YYYY" }. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť hodnoty polí.

Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

Podfarbenie polí     Táto možnosť umožňuje zobraziť, či a kedy sú polia podfarbené. Ak chcete polia podfarbiť, vyberte v zozname položku Vždy alebo Ak sú zvolené. Podfarbenie polí uľahčuje ich identifikáciu. Podfarbenie sa zobrazuje na obrazovke, nie však vo vytlačenom dokumente.

Číselné     Táto možnosť určuje, ako sa budú v dokumentoch zobrazovať číslice. Vyberte položku v zozname.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

 • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

 • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

 • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

Názvy mesiacov     Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku v zozname.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

 • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

Diakritika     Táto možnosť zobrazuje diakritiku v dokumente.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiku Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie celej diakritiky bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnom dokumente. V zozname vyberte farbu.

Použiť písmo konceptu v zobrazeniach Koncept a Prehľad     Túto možnosť vyberte, ak v počítačoch s mimoriadne obmedzenými prostriedkami chcete urýchliť zobrazenie dokumentov na obrazovke.

 • Názov     Slúži na výber písma, ktoré chcete použiť v konceptoch dokumentov. Táto možnosť je dostupná iba po začiarknutí políčka Použiť písmo konceptu v zobrazeniach Koncept a Prehľad.

 • Veľkosť     Slúži na výber bodovej veľkosti písma konceptu. Táto možnosť je dostupná iba po začiarknutí políčka Použiť písmo konceptu v zobrazeniach Koncept a Prehľad.

Zobrazenie dokumentu     Táto možnosť určuje smer textu pre nové dokumenty.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie dokumentov sprava doľava. Napríklad odseky sa budú začínať na pravej strane dokumentu a text bude pokračovať smerom doľava.

 • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie dokumentov zľava doprava. Napríklad odseky sa budú začínať na ľavej strane dokumentu a text bude pokračovať smerom doprava.

Náhrada písma     Kliknutím otvoríte dialógové okno Náhrada písma. Pomocou tejto možnosti môžete určiť, či aktívny dokument používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači. Ak dokument používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači, môžete pomocou dialógového okna určiť náhradné písmo.

Na začiatok stránky

Zobrazenie

Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov     Zadajte, koľko položiek (1 až 50) sa má zobraziť v zozname Naposledy použité dokumenty.

Poznámka: Klávesová skratka je priradená iba prvým deviatim súborom v zozname. Tieto dokumenty možno otvoriť stlačením kombinácie klávesov ALT+F a potom klávesu 1 až 9.

Zobraziť merania v jednotkách     Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

Šírka tably oblasti štýlu v zobrazeniach Koncept a Prehľad     Ak chcete otvoriť oblasť štýlov, v ktorej sa zobrazujú názvy štýlov použitých v texte, zadajte kladné desatinné číslo, napríklad 0,5. Oblasť štýlov zatvoríte zadaním hodnoty 0.

Zobraziť merania v šírke znakov     Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

Zobraziť všetky okná na paneli úloh     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť ikonu na paneli úloh systému Microsoft Windows pre každé otvorené okno v programe balíka Microsoft Office. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa pre každý otvorený program zobrazí na paneli úloh jedna ikona.

Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

Zobraziť vodorovný posúvač     Túto možnosť vyberte, ak chcete v spodnej časti okna dokumentu zobraziť vodorovný posúvač.

Zobraziť zvislý posúvač     Túto možnosť vyberte, ak chcete na bočnej strane okna dokumentu zobraziť zvislý posúvač.

 • Ľavý posúvač Túto možnosť vyberte, ak chcete umiestniť zvislý posúvač na ľavú stranu okna dokumentu. Túto možnosť použite pri práci s dokumentmi, v ktorých prevláda text písaný sprava doľava.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na bočnej strane okna dokumentu. Uistite sa, že ste začiarkli aj políčko Pravítko v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna dokumentu.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Umiestnením znakov optimalizovať rozloženie, nie čitateľnosť     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov tak, ako sa zobrazia na vytlačenom dokumente vzhľadom na bloky textu. Keď je táto možnosť zapnutá, rozstup medzi znakmi môže byť skreslený. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu čitateľnosť na obrazovke, túto funkciu vypnite.

Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky    Túto možnosť vyberte, ak chcete zastaviť používanie grafickej karty počítača na vykresľovanie trojrozmerných tvarov, tvarových efektov a textových efektov.

Na začiatok stránky

Tlač

Použiť konceptovú kvalitu     Túto možnosť vyberte, ak chcete vytlačiť dokument s minimálnym formátovaním, čo môže proces tlače urýchliť. Mnohé tlačiarne túto funkciu nepodporujú.

Tlačiť na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť dokumenty na pozadí. Takto budete môcť pokračovať v práci aj počas tlače. Táto možnosť vyžaduje väčšiu dostupnú pamäť, aby bolo možné pokračovať v práci a zároveň tlačiť. Ak sa práca s dokumentom počas tlače príliš spomalí, túto funkciu vypnite.

Tlačiť strany v opačnom poradí     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť strany v opačnom poradí, počnúc poslednou stranou dokumentu. Ak tlačíte obálky, túto možnosť nepoužívajte.

Tlačiť značky XML     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť značky XML pre prvky XML, ktoré sú použité v dokumente XML. K dokumentu musí byť priradená schéma a musia sa použiť prvky, ktoré poskytuje priradená schéma. Značky sa zobrazia na vytlačenom dokumente.

Tlačiť kódy polí namiesto hodnôt     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kódy polí namiesto výsledkov polí – napríklad { TIME @\"d. MMMM YYYY" } namiesto hodnoty 4. februára 2008.

Povoliť aktualizáciu polí obsahujúcich sledované zmeny pred tlačou    Túto možnosť vyberte, ak chcete mať istotu, že všetky kódy polí, ktoré boli vložené pri zapnutom sledovaní zmien, sa vytlačia so zmeneným textom.

Tlačiť pri obojstrannej tlači len na hornú stranu papiera     Túto možnosť vyberte, ak počas tlače na tlačiarni, ktorá nepodporuje obojstrannú tlač, chcete tlačiť iba na prednú stranu každého hárka. Strany sa vytlačia v opačnom poradí, t. j. ak otočíte skladaný papier tak, aby sa tlačilo na jeho zadnú stranu, strany sa vytlačia v správnom poradí.

Tlačiť pri obojstrannej tlači len na spodnú stranu papiera     Túto možnosť vyberte, ak počas tlače na tlačiarni, ktorá nepodporuje obojstrannú tlač, chcete tlačiť iba na zadnú stranu každého hárka. Strany sa vytlačia vo vzostupnom poradí, t. j. budú zodpovedať s číslovaním strán, ktoré boli vytlačené na prednej strane v opačnom poradí.

Prispôsobiť obsah pre veľkosť papiera A4 alebo 8,5 x 11"     Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky prispôsobiť dokumenty, ktoré sú určené pre papier s rozmermi 21,59 x 27,94 cm, pre papier veľkosti A4, a ak chcete prispôsobiť dokumenty, ktoré sú určené pre papier veľkosti A4, pre papier s rozmermi 21,59 x 27,94 cm. Táto možnosť platí iba vtedy, keď papier veľkosti A4 alebo s rozmermi 8,5 x 11 palcov nezodpovedá veľkosti papiera nastavenej na karte Rozloženie strany vo Worde. Začiarknutie tohto políčka má vplyv len na výtlačky a neovplyvňuje formátovanie.

Predvolený zásobník     Táto možnosť zobrazuje predvolený zásobník tlačiarne. Ak chcete postupovať podľa nastavenia tlačiarne, vyberte položku Použiť nastavenie tlačiarne. K chcete vybrať konkrétny zásobník, vyberte ho v zozname. Výber položiek v zozname závisí od konfigurácie tlačiarne.

Na začiatok stránky

Pri tlačení tohto dokumentu

Tlač tohto dokumentu     Vyberte dokument, v ktorom sa použije toto nastavenie tlače. V zozname vyberte názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo vyberte položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

PostScript tlačiť cez text     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kód PostScript, keď dokument obsahuje polia TLAČ.

Tlačiť len údaje z formulára     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť údaje, ktoré sú zadané v online formulári bez toho, aby sa vytlačil formulár.

Na začiatok stránky

Uložiť

Pred uložením normálnej šablóny zobraziť výzvu     Túto možnosť vyberte, ak po zatvorení Wordu chcete zobraziť výzvu na uloženie všetkých vykonaných zmien predvolenej šablóny. Pretože zmeny predvolenej šablóny ovplyvnia všetky nové vytvorené dokumenty, je možné, že po zmene šablóny budete chcieť zobraziť systémovú výzvu. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa zmeny uložia automaticky bez zobrazenia výzvy.

Vždy vytvárať záložnú kópiu     Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť záložnú kópiu dokumentu po každom uložení dokumentu. Každá záložná kópia prepíše predchádzajúcu záložnú kópiu. Word pridá výraz „Záloha dokumentu“ k názvu súboru a pre všetky záložné kópie použije príponu súboru .wbk. Záložné kópie sa uložia do rovnakého priečinka ako pôvodný dokument.

Skopírovať vzdialene uložené súbory do počítača a aktualizovať ich pri uložení     Túto možnosť vyberte, ak chcete dočasne uložiť lokálnu kópiu súboru, ktorý je uložený v sieti alebo na vymeniteľnej jednotke. Keď uložíte lokálnu kópiu, Word uloží vykonané zmeny do pôvodnej kópie. Ak nie je pôvodný súbor k dispozícii, Word zobrazí výzvu na uloženie súboru do iného umiestnenia, aby sa predišlo strate údajov.

Umožniť ukladanie na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť dokument počas práce. Keď Word ukladá na pozadí, v stavovom riadku sa zobrazí ukazovateľ priebehu.

Na začiatok stránky

Zachovať vernosť pri zdieľaní dokumentu

Zachovať vernosť pri zdieľaní dokumentu     Vyberte dokument, v ktorom sa používajú tieto nastavenia. V zozname vyberte názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo vyberte položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Uložiť údaje formulára ako oddelený textový súbor     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť údaje zadané do online formulára ako samostatný textový súbor oddelený oddeľovačmi vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru potom môžete importovať do databázy.

Vložiť lingvistické údaje     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť lingvistické údaje, ako napríklad reč a rukou písaný text.

Na začiatok stránky

Všeobecné

Sprevádzať udalosti zvukom     Túto možnosť vyberte, ak chcete pridať zvuk k niektorým akciám alebo udalostiam vo Worde a v iných programoch balíka systém Microsoft Office 2007. Word môže napríklad prehrať zvuk pri dokončení určitého procesu. Ak chcete zmeniť zvuk priradený k určitej udalosti, v okne Ovládací panel vyberte priečinok so zvukmi a audio zariadeniami. Väčšinu zvukov možno prehrávať iba v počítači so zvukovou kartou.

Sprevádzať udalosti animáciou     Túto možnosť vyberte, ak chcete animovať pohyb ukazovateľa vo Worde a iných programoch balíka Office. Táto možnosť sprístupní animované kurzory aj pre akcie, ako sú tlač, uloženie, automatické formátovanie a operácie vyhľadávania a nahrádzania.

Potvrdiť konverziu formátu súboru pri otvorení     Túto možnosť vyberte, ak chcete vybrať konvertor súborov používaný Wordom na otvorenie súborov, ktoré boli vytvorené v inom programe. Ak chcete, aby Word vybral konvertor automaticky, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pri otvorení automaticky aktualizovať prepojenie     Túto možnosť vyberte, ak chcete po každom otvorení dokumentu automaticky aktualizovať všetok obsah, ktorý je prepojený s ďalšími súbormi.

Povoliť otváranie dokumentu v zobrazení Koncept     Túto možnosť vyberte, ak chcete otvárať dokumenty v zobrazení Koncept.

Poznámka: Ak chcete nastaviť otváranie dokumentu v zobrazení Koncept ako predvolené, musíte túto možnosť zapnúť a potom na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia dokumentov kliknite na položku Koncept. Vykonajte zmeny dokumentu a potom dokument uložte.

Zapnúť prestránkovanie na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak chcete počas práce automaticky prestránkovať dokumenty. Táto možnosť je dostupná iba v zobrazeniach Koncept a Prehľad. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa čísla strán nebudú aktualizovať (po zobrazení v stavovom riadku), kým nezapnete zobrazenie Rozloženie pri tlači.

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnku     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť chybové hlásenia programov, ktoré prispôsobujú používateľské rozhranie. Táto možnosť je veľmi vhodná najmä pre autorov softvérových riešení, pretože poskytuje informácie pre ladenie používateľského rozhrania.

Zobraziť obsah z lokality Office.com poskytnutý zákazníkmi    Po výbere tejto možnosti sa okrem obsahu, ktorý poskytuje Microsoft Office, zobrazia aj šablóny a obrázky vytvorené zákazníkmi.

Poštová adresa     Zadajte adresu, ktorú bude Word používať ako predvolenú spiatočnú adresu na obálkach a listoch.

Umiestnenia súborov     Kliknutím na túto položku zobrazíte predvolené umiestnenia ukladania súborov, šablón a iných položiek, ktoré vytvárate a používate vo Worde. V dialógovom okne Umiestnenia súborov kliknite na položku, ktorú chcete zmeniť, a kliknutím na tlačidlo Upraviť nastavte nové predvolené umiestnenie.

Predvolené umiestnenia šablón sa spolu s priečinkom Startup považujú za dôveryhodné lokality. Ak zmeníte umiestnenie, uistite sa, že nový priečinok je zabezpečeným umiestnením.

Web – možnosti     Kliknutím na túto položku otvoríte dialógové okno Web – možnosti. V tomto okne môžete nastaviť možnosti používania Wordu na tvorbu webových stránok.

Na začiatok stránky

Kompatibilita

Dokumenty anglickej verzie programu Word 6.0/95     Táto možnosť určuje preferencie pre prevod textu. Staršie verzie Wordu sa zvykli z dôvodu zabezpečenia podpory čínštiny a kórejčiny v anglických verziách systému Microsoft Windows používať spolu s programami iných výrobcov. Ak má použitie týchto doplnkov za následok nesprávne zobrazenie textu v dokumente, ktorý sa pokúšate otvoriť, môžete tieto možnosti použiť na skonvertovanie dokumentu a správne zobrazenie textu, ktorý obsahuje. Po úspešnom otvorení súboru skontrolujte, či ste túto možnosť nastavili na pôvodnú hodnotu Otvoriť normálne, inak sa správne uložené súbory môžu otvárať nesprávne.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

 • Obsahuje ázijský text Túto možnosť vyberte, ak viete, že dokument obsahuje ázijský text. Text sa zobrazí správne.

 • Otvoriť normálne Túto možnosť vyberte po otvorení súboru na správne zobrazenie textu.

 • Rozpoznať ázijský text automaticky Túto možnosť vyberte, ak s istotou neviete, či dokument obsahuje východoázijský text Word sa pokúsi rozpoznať východoázijský text a správne ho zobraziť.

Na začiatok stránky

Možnosti kompatibility pre

Možnosti kompatibility pre     Vyberte dokument, na ktorý sa použijú tieto nastavenia. V zozname vyberte názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo vyberte položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Usporiadať dokument, ako keby sa vytvoril v     Vyberte program na spracovanie textu, v ktorom očakávate otvorenie dokumentu. Nastavenia v zozname Možnosti rozloženia sa zmenia podľa vybratého programu na spracovanie textu. Ak chcete zadať vlastnú konfiguráciu nastavení, vyberte položku Vlastné.

Možnosti rozloženia     Obsahuje zoznam možností usporiadania dokumentu. Začiarknite políčka tých možností, ktoré požadujete.

Na začiatok stránky

Na výber rozšírených možností Wordu kliknite na tlačidlo Microsoft Office Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Word a na ľavej table vyberte položku Rozšírené.

Obsah tohto článku

Možnosti úprav

Písanie nahrádza vybraný text     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri začatí písania odstrániť vybratý text. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, Microsoft Office Word vloží nový text pred vybratý text a vybratý text neodstráni.

Automaticky vyberať celé slová     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri výbere časti slova a časti nasledujúceho slova vybrať celé slová. Zapnutie tejto možnosti tiež spôsobí, že Word pri dvojitom kliknutí na slovo vyberie slovo a nasledujúcu medzeru.

Povoliť presúvanie textu myšou     Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

Na prepojenie prechádzať podržaním klávesu CTRL a kliknutím     Vyberte túto možnosť, aby ste mohli jednoduchšie upravovať text hypertextových prepojení. Keď je táto možnosť zapnutá a chcete použiť prepojenie, je potrebné stlačiť kláves CTRL a súčasne kliknúť na prepojenie. Keď je táto možnosť vypnutá, po kliknutí na prepojenie Word prejde na cieľ prepojenia, čo sťažuje úpravu textu prepojenia.

Pri vkladaní automatických tvarov automaticky vytvoriť kresliace plátno     Vyberte túto možnosť, ak chcete okolo kresby objektov alebo kresby či písania rukou pri ich vložení do dokumentu umiestniť kresliace plátno. Kresliace plátno umožňuje usporiadať nakreslené objekty a obrázky a presúvať ich ako celok.

Inteligentný výber odsekov     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

Použiť inteligentné umiestňovanie kurzora     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Použiť režim prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek     Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolená hebrejčina.

Zobraziť výzvu na aktualizáciu štýlu     Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

Zaznamenávať zmeny formátovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písmaFormátovanie odrážok a číslovania.

 • Označiť nekonzistentné formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete podčiarknutím modrou vlnovkou označiť formátovanie, ktoré je podobné, ale nie je úplne rovnaké ako iné formátovanie v e-mailoch. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež začiarknuť políčko Zaznamenávať zmeny formátovania.

Zapnúť možnosť Kliknúť a zadať     Vyberte túto možnosť, ak chcete vkladať text, grafické prvky, tabuľky alebo iné položky do prázdnej oblasti dokumentu dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia Kliknúť a zadať automaticky vloží odseky a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazeniach Rozloženie pri tlači a Webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

Pohyb kurzora     Táto možnosť určuje smer, ktorým sa pohybuje kurzor pri stláčaní klávesov so šípkami na klávesnici.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Logické Túto možnosť vyberte, ak chcete presúvať kurzor podľa smerovania aktuálneho textu. Ak máte napríklad v jednej vete arabský aj anglický text, použitím klávesu so šípkou sa bude kurzor v arabskom texte pohybovať sprava doľava, potom sa v rámci anglického slova zobrazí pri znaku nachádzajúcom sa úplne vľavo a začne sa posúvať zľava doprava.

 • Vizuálny Túto možnosť vyberte, ak chcete presúvať kurzor k ďalšiemu vizuálne nasledujúcemu znaku. Ak napríklad používate v jednej vete klávesy so šípkami na pohyb sprava doľava cez arabský a potom cez anglický text, kláves so šípkou bude presúvať kurzor sprava doľava bez ohľadu na smer textu.

Vizuálny výber kurzora     Táto možnosť určuje spôsob výberu textu po rozšírení výberu.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Blokový Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa počas vyberania riadkov smerom nadol zalomil text, ktorý sa v nich nachádza, tak, že šírka všetkých vybratých riadkov bude rovnaká.

 • Priebežný Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa počas vyberania riadkov smerom nadol zalomil text, ktorý sa v nich nachádza, tak, že sa bude meniť šírka koncového riadka bloku.

Použiť kontrolu postupnosti     Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, aby sa mohol použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestnená nad, pod, pred alebo za spoluhláskou, ktorú dopĺňa.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk s písmom so zložitým zápisom.

 • Napísať a nahradiť Vyberte túto možnosť, ak chcete nahradiť skôr zadaný znak novozadaným znakom v prípade, že sa tieto dva znaky nemôžu vyskytovať súčasne v jednej skupine znakov.

Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri použití ázijského písma v označenom texte zmeniť znaky v latinke na vybraté ázijské písmo. Ak chcete, aby pri použití ázijského písma na zvyšok dokumentu znaky v latinke zostali v latinke, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, v ktorom je umiestnený kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Použiť starší režim IME na zapnutie režimu     Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť, aby napísané znaky nahradili existujúce znaky (prepísanie) pri používaní editora IME na počítači s operačným systémom Microsoft Windows XP. Ak je Word nainštalovaný v počítači s Windowsom Vista, táto možnosť sa nezobrazí, pretože režim prepisovania je podporovaný automaticky.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Aktivovať ovládací prvok editora IME     Výberom tejto možnosti spustíte editor IME. Ak chcete editor IME zastaviť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

IME TrueInline     Vyberte túto možnosť, ak chcete na počítačoch s podporou editora IME používať prirodzené jazykové rozhranie.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Nastavenie editora IME     Kliknutím otvoríte dialógové okno Vlastnosti pre názov editora IME. Pomocou tohto dialógového okna môžete nastaviť alebo zmeniť text, klávesnicu, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívneho editora IME.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Na začiatok stránky

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Prilepenie v rámci dokumentu     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu do rovnakého dokumentu, z ktorého ste obsah skopírovali. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi dokumentmi     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného dokumentu vo Worde. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového dokumentu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi dokumentmi v prípade konfliktu definícií štýlov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného dokumentu vo Worde, a štýl priradený kopírovanému textu je v dokumente, do ktorého sa text prilepí, definovaný odlišne. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu priradeného ku skopírovanému textu, ale použije definíciu štýlu z dokumentu, do ktorého je text prilepený. Napríklad kopírujete text so štýlom Nadpis 1 z jedného dokumentu do druhého. V jednom dokumente je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Arial s veľkosťou 14 bodov a v dokumente, do ktorého text prilepujete, je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov. Pri použití možnosti Použiť štýly cieľa sa v prilepenom texte použite štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší definíciu štýlu a väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme definície štýlu dokumentu, do ktorého je prilepený.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Vkladať a prilepovať obrázky ako     Táto možnosť zobrazuje, ako Word vloží obrázky vzhľadom na text v dokumente. Obrázky môžete vložiť zarovno s textom, povoliť obrázkom premiestňovať sa s textom alebo obtekanie textu okolo, pred alebo za obrázkom. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Zarovno s textom     Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

 • Štvorec     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Tesne     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Za textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Pred textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Cez     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Zhora a zdola     Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text     Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

Používať na prilepenie kláves Insert     Vyberte túto možnosť, ak chcete použitím klávesu INSERT vkladať do dokumentu obsah Schránky balíka Office.

Zobraziť tlačidlá Možnosti prilepenia     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení obsahu zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia. Použitím tlačidla Možnosti prilepenia môžete prepísať alebo upraviť nastavenia vybraté v tejto časti dialógového okna Možnosti programu Word.

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

 • Nastaveni     Kliknutím sa otvorí dialógové okno Nastavenie. Pomocou tohto dialógového okna môžete určiť predvolené správanie pri zlučovaní, vystrihnutí a prilepení textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepení obsahu zo Schránky do dokumentu. Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie.

  • Použiť predvolené možnosti pre     Kliknutím na položku v zozname vyberte predvolenú konfiguráciu možností v dialógovom okne. Ak chcete vybrať vlastnú konfiguráciu možností, kliknite v zozname na položku Vlastné.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Na začiatok stránky

Zobraziť obsah dokumentu

Zobraziť farby pozadia a obrázky v zobrazení Rozloženie pri tlači     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť farby pozadia a obrázky.

Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zalomiť text podľa okna dokumentu, aby sa dal text jednoduchšie čítať na obrazovke.

Zobraziť zástupné objekty pre obrázok     Vyberte túto možnosť, ak chcete na mieste každého obrázka v dokumentoch zobraziť prázdne pole. Táto možnosť zrýchli proces posúvania cez obsah dokumentu, ktorý obsahuje veľké množstvo obrázkov.

Zobraziť kresby a textové polia     Vyberte túto možnosť, ak chcete v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie zobraziť objekty vytvorené pomocou wordových nástrojov na kreslenie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť tak zobrazovanie dokumentov, ktoré obsahujú veľa kresieb. Kresby sa vytlačia dokonca aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť animáciu textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť animácie textu. Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zobraziť vzhľad textu po vytlačení.

Túto možnosť použite pri zobrazovaní animovaného textu v dokumentoch vytvorených vo verziách Wordu starších ako Word 2007. Aktuálna verzia Wordu už neposkytuje možnosť vytvárať animovaný text.

Zobraziť riadiace znaky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobraziť záložky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť záložky na obrazovke. Ak priradíte k položke záložku, položka so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách ([...]). Ak priradíte záložku k umiestneniu, záložka nadobudne tvar I. Zátvorky ani tvar I sa vo vytlačených dokumentov nezobrazia.

Zobraziť inteligentné značky     Vyberte túto možnosť, ak chcete pod textom rozpoznaným ako inteligentná značka zobraziť fialové bodkované podčiarknutie.

Zobraziť hranice textu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť bodkované čiary okolo ohraničení textu, stĺpcov a odsekov. Hranice slúžia na účely rozloženia, vo vytlačených textoch sa nezobrazujú.

Zobraziť značky orezania     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť rohy ohraničení.

Zobraziť kódy polí namiesto     Vyberte túto možnosť, ak chcete v dokumentoch zobraziť kódy polí namiesto ich hodnôt. Napríklad namiesto hodnoty 4. február 2008 sa môže zobraziť text { TIME @\"d. MMMM YYYY" }. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť hodnoty polí.

Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

Podfarbenie polí     Táto možnosť umožňuje zobraziť, či a kedy sú polia podfarbené. Ak chcete polia podfarbiť, vyberte v zozname položku Vždy alebo Ak sú zvolené. Podfarbenie polí uľahčuje ich identifikáciu. Podfarbenie sa zobrazuje na obrazovke, nie však vo vytlačenom dokumente.

Číselné     Táto možnosť určuje, ako sa budú v dokumentoch zobrazovať číslice. Vyberte položku v zozname.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

 • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

 • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

 • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

Názvy mesiacov     Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku v zozname.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

 • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

Diakritika     Táto možnosť zobrazuje diakritiku v dokumente.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiku Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie celej diakritiky bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnom dokumente. V zozname vyberte farbu.

Použiť písmo konceptu v zobrazeniach Koncept a Prehľad     Túto možnosť vyberte, ak v počítačoch s mimoriadne obmedzenými prostriedkami chcete urýchliť zobrazenie dokumentov na obrazovke.

 • Názov     Slúži na výber písma, ktoré chcete použiť v konceptoch dokumentov. Táto možnosť je dostupná iba po začiarknutí políčka Použiť písmo konceptu v zobrazeniach Koncept a Prehľad.

 • Veľkosť     Slúži na výber bodovej veľkosti písma konceptu. Táto možnosť je dostupná iba po začiarknutí políčka Použiť písmo konceptu v zobrazeniach Koncept a Prehľad.

Zobrazenie dokumentu     Táto možnosť určuje smer textu pre nové dokumenty.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie dokumentov sprava doľava. Napríklad odseky sa budú začínať na pravej strane dokumentu a text bude pokračovať smerom doľava.

 • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie dokumentov zľava doprava. Napríklad odseky sa budú začínať na ľavej strane dokumentu a text bude pokračovať smerom doprava.

Náhrada písma     Kliknutím otvoríte dialógové okno Náhrada písma. Pomocou tejto možnosti môžete určiť, či aktívny dokument používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači. Ak dokument používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači, môžete pomocou dialógového okna určiť náhradné písmo.

Na začiatok stránky

Zobrazenie

Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov     Zadajte, koľko položiek (1 až 50) sa má zobraziť v zozname Naposledy použité dokumenty.

Klávesová skratka je priradená iba prvým deviatim súborom v zozname. Tieto dokumenty možno otvoriť stlačením kombinácie klávesov ALT+F a potom klávesu 1 až 9.

Zobraziť merania v jednotkách     Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

Šírka tably oblasti štýlu v zobrazeniach Koncept a Prehľad     Ak chcete otvoriť oblasť štýlov, v ktorej sa zobrazujú názvy štýlov použitých v texte, zadajte kladné desatinné číslo, napríklad 0,5. Oblasť štýlov zatvoríte zadaním hodnoty 0.

Zobraziť merania v šírke znakov     Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

Zobraziť všetky okná na paneli úloh     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť ikonu na paneli úloh systému Microsoft Windows pre každé otvorené okno v programe balíka Microsoft Office. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa pre každý otvorený program zobrazí na paneli úloh jedna ikona.

Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

Zobraziť vodorovný posúvač     Túto možnosť vyberte, ak chcete v spodnej časti okna dokumentu zobraziť vodorovný posúvač.

Zobraziť zvislý posúvač     Túto možnosť vyberte, ak chcete na bočnej strane okna dokumentu zobraziť zvislý posúvač.

 • Ľavý posúvač Túto možnosť vyberte, ak chcete umiestniť zvislý posúvač na ľavú stranu okna dokumentu. Túto možnosť použite pri práci s dokumentmi, v ktorých prevláda text písaný sprava doľava.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na bočnej strane okna dokumentu. Uistite sa, že ste začiarkli aj políčko Pravítko v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna dokumentu.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Umiestnením znakov optimalizovať rozloženie, nie čitateľnosť     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov tak, ako sa zobrazia na vytlačenom dokumente vzhľadom na bloky textu. Keď je táto možnosť zapnutá, rozstup medzi znakmi môže byť skreslený. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu čitateľnosť na obrazovke, túto funkciu vypnite.

Na začiatok stránky

Tlač

Použiť konceptovú kvalitu     Túto možnosť vyberte, ak chcete vytlačiť dokument s minimálnym formátovaním, čo môže proces tlače urýchliť. Mnohé tlačiarne túto funkciu nepodporujú.

Tlačiť na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť dokumenty na pozadí. Takto budete môcť pokračovať v práci aj počas tlače. Táto možnosť vyžaduje väčšiu dostupnú pamäť, aby bolo možné pokračovať v práci a zároveň tlačiť. Ak sa práca s dokumentom počas tlače príliš spomalí, túto funkciu vypnite.

Tlačiť strany v opačnom poradí     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť strany v opačnom poradí, počnúc poslednou stranou dokumentu. Ak tlačíte obálky, túto možnosť nepoužívajte.

Tlačiť značky XML     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť značky XML pre prvky XML, ktoré sú použité v dokumente XML. K dokumentu musí byť priradená schéma a musia sa použiť prvky, ktoré poskytuje priradená schéma. Značky sa zobrazia na vytlačenom dokumente.

Tlačiť kódy polí namiesto hodnôt     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kódy polí namiesto výsledkov polí – napríklad { TIME @\"d. MMMM YYYY" } namiesto hodnoty 4. februára 2008.

Tlačiť pri obojstrannej tlači len na hornú stranu papiera     Túto možnosť vyberte, ak počas tlače na tlačiarni, ktorá nepodporuje obojstrannú tlač, chcete tlačiť iba na prednú stranu každého hárka. Strany sa vytlačia v opačnom poradí, t. j. ak otočíte skladaný papier tak, aby sa tlačilo na jeho zadnú stranu, strany sa vytlačia v správnom poradí.

Tlačiť pri obojstrannej tlači len na spodnú stranu papiera     Túto možnosť vyberte, ak počas tlače na tlačiarni, ktorá nepodporuje obojstrannú tlač, chcete tlačiť iba na zadnú stranu každého hárka. Strany sa vytlačia vo vzostupnom poradí, t. j. budú zodpovedať s číslovaním strán, ktoré boli vytlačené na prednej strane v opačnom poradí.

Prispôsobiť obsah pre veľkosť papiera A4 alebo 8,5 x 11"     Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky prispôsobiť dokumenty, ktoré sú určené pre papier s rozmermi 21,59 x 27,94 cm, pre papier veľkosti A4, a ak chcete prispôsobiť dokumenty, ktoré sú určené pre papier veľkosti A4, pre papier s rozmermi 21,59 x 27,94 cm. Táto možnosť platí iba vtedy, keď papier veľkosti A4 alebo s rozmermi 8,5 x 11 palcov nezodpovedá veľkosti papiera nastavenej na karte Rozloženie strany vo Worde. Začiarknutie tohto políčka má vplyv len na výtlačky a neovplyvňuje formátovanie.

Predvolený zásobník     Táto možnosť zobrazuje predvolený zásobník tlačiarne. Ak chcete postupovať podľa nastavenia tlačiarne, vyberte položku Použiť nastavenie tlačiarne. K chcete vybrať konkrétny zásobník, vyberte ho v zozname. Výber položiek v zozname závisí od konfigurácie tlačiarne.

Na začiatok stránky

Pri tlačení tohto dokumentu

Tlač tohto dokumentu     Vyberte dokument, v ktorom sa použije toto nastavenie tlače. V zozname vyberte názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo vyberte položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

PostScript tlačiť cez text     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť kód PostScript, keď dokument obsahuje polia TLAČ.

Tlačiť len údaje z formulára     Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť údaje, ktoré sú zadané v online formulári bez toho, aby sa vytlačil formulár.

Na začiatok stránky

Uložiť

Pred uložením normálnej šablóny zobraziť výzvu     Túto možnosť vyberte, ak po zatvorení Wordu chcete zobraziť výzvu na uloženie všetkých vykonaných zmien predvolenej šablóny. Pretože zmeny predvolenej šablóny ovplyvnia všetky nové vytvorené dokumenty, je možné, že po zmene šablóny budete chcieť zobraziť systémovú výzvu. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa zmeny uložia automaticky bez zobrazenia výzvy.

Vždy vytvárať záložnú kópiu     Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť záložnú kópiu dokumentu po každom uložení dokumentu. Každá záložná kópia prepíše predchádzajúcu záložnú kópiu. Word pridá výraz „Záloha dokumentu“ k názvu súboru a pre všetky záložné kópie použije príponu súboru .wbk. Záložné kópie sa uložia do rovnakého priečinka ako pôvodný dokument.

Skopírovať vzdialene uložené súbory do počítača a aktualizovať ich pri uložení     Túto možnosť vyberte, ak chcete dočasne uložiť lokálnu kópiu súboru, ktorý je uložený v sieti alebo na vymeniteľnej jednotke. Keď uložíte lokálnu kópiu, Word uloží vykonané zmeny do pôvodnej kópie. Ak nie je pôvodný súbor k dispozícii, Word zobrazí výzvu na uloženie súboru do iného umiestnenia, aby sa predišlo strate údajov.

Umožniť ukladanie na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť dokument počas práce. Keď Word ukladá na pozadí, v stavovom riadku sa zobrazí ukazovateľ priebehu.

Na začiatok stránky

Zachovať vernosť pri zdieľaní dokumentu

Zachovať vernosť pri zdieľaní dokumentu     Vyberte dokument, v ktorom sa používajú tieto nastavenia. V zozname vyberte názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo vyberte položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Na webových stránkach uložiť inteligentné značky ako vlastnosti XML     Túto možnosť vyberte, ak v rámci súboru HTML (Hypertext Markup Language) chcete uložiť všetky inteligentné značky v dokumente vo formáte XML (Extensible Markup Language).

Uložiť údaje formulára ako oddelený textový súbor     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť údaje zadané do online formulára ako samostatný textový súbor oddelený oddeľovačmi vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru potom môžete importovať do databázy.

Vložiť lingvistické údaje     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť lingvistické údaje, ako napríklad reč a rukou písaný text.

Vložiť inteligentné značky     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť inteligentné značky ako súčasť dokumentu.

Na začiatok stránky

Všeobecné

Sprevádzať udalosti zvukom     Túto možnosť vyberte, ak chcete pridať zvuk k niektorým akciám alebo udalostiam vo Worde a v iných programoch balíka systém Microsoft Office 2007. Word môže napríklad prehrať zvuk pri dokončení určitého procesu. Ak chcete zmeniť zvuk priradený k určitej udalosti, v okne Ovládací panel vyberte priečinok so zvukmi a audio zariadeniami. Väčšinu zvukov možno prehrávať iba v počítači so zvukovou kartou.

Sprevádzať udalosti animáciou     Túto možnosť vyberte, ak chcete animovať pohyb ukazovateľa vo Worde a iných programoch balíka Office. Táto možnosť sprístupní animované kurzory aj pre akcie, ako sú tlač, uloženie, automatické formátovanie a operácie vyhľadávania a nahrádzania.

Potvrdiť konverziu formátu súboru pri otvorení     Túto možnosť vyberte, ak chcete vybrať konvertor súborov používaný Wordom na otvorenie súborov, ktoré boli vytvorené v inom programe. Ak chcete, aby Word vybral konvertor automaticky, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pri otvorení automaticky aktualizovať prepojenie     Túto možnosť vyberte, ak chcete po každom otvorení dokumentu automaticky aktualizovať všetok obsah, ktorý je prepojený s ďalšími súbormi.

Povoliť otváranie dokumentu v zobrazení Koncept     Túto možnosť vyberte, ak chcete otvárať dokumenty v zobrazení Koncept.

Ak chcete nastaviť otváranie dokumentu v zobrazení Koncept ako predvolené, musíte túto možnosť zapnúť a potom na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia dokumentov kliknite na položku Koncept. Vykonajte zmeny dokumentu a potom dokument uložte.

Povoliť otvorenie webových stránok na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak počas práce chcete otvárať webové stránky na pozadí. Keď Word otvorí stránku na pozadí, v stavovom riadku sa zobrazí ukazovateľ priebehu.

Zapnúť prestránkovanie na pozadí     Túto možnosť vyberte, ak chcete počas práce automaticky prestránkovať dokumenty. Táto možnosť je dostupná iba v zobrazeniach Koncept a Prehľad. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa čísla strán nebudú aktualizovať (po zobrazení v stavovom riadku), kým nezapnete zobrazenie Rozloženie pri tlači.

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnku     Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť chybové hlásenia programov, ktoré prispôsobujú používateľské rozhranie. Táto možnosť je veľmi vhodná najmä pre autorov softvérových riešení, pretože poskytuje informácie pre ladenie používateľského rozhrania.

Poštová adresa     Zadajte adresu, ktorú bude Word používať ako predvolenú spiatočnú adresu na obálkach a listoch.

Umiestnenia súborov     Kliknutím na túto položku zobrazíte predvolené umiestnenia ukladania súborov, šablón a iných položiek, ktoré vytvárate a používate vo Worde. V dialógovom okne Umiestnenia súborov kliknite na položku, ktorú chcete zmeniť, a kliknutím na tlačidlo Upraviť nastavte nové predvolené umiestnenie.

Predvolené umiestnenia šablón sa spolu s priečinkom Startup považujú za dôveryhodné lokality. Ak zmeníte umiestnenie, uistite sa, že nový priečinok je zabezpečeným umiestnením.

Web – možnosti     Kliknutím na túto položku otvoríte dialógové okno Web – možnosti. V tomto okne môžete nastaviť možnosti používania Wordu na tvorbu webových stránok.

Služba – možnosti     Kliknutím na túto položku otvoríte dialógové okno Služba – možnosti. Toto dialógové okno sa používa na nastavenie možností pre zdieľané pracovné priestory.

Na začiatok stránky

Kompatibilita

Dokumenty anglickej verzie programu Word 6.0/95     Táto možnosť určuje preferencie pre prevod textu. Staršie verzie Wordu sa zvykli z dôvodu zabezpečenia podpory čínštiny a kórejčiny v anglických verziách systému Microsoft Windows používať spolu s programami iných výrobcov. Ak má použitie týchto doplnkov za následok nesprávne zobrazenie textu v dokumente, ktorý sa pokúšate otvoriť, môžete tieto možnosti použiť na skonvertovanie dokumentu a správne zobrazenie textu, ktorý obsahuje. Po úspešnom otvorení súboru skontrolujte, či ste túto možnosť nastavili na pôvodnú hodnotu Otvoriť normálne, inak sa správne uložené súbory môžu otvárať nesprávne.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

 • Obsahuje ázijský text Túto možnosť vyberte, ak viete, že dokument obsahuje ázijský text. Text sa zobrazí správne.

 • Otvoriť normálne Túto možnosť vyberte po otvorení súboru na správne zobrazenie textu.

 • Rozpoznať ázijský text automaticky Túto možnosť vyberte, ak s istotou neviete, či dokument obsahuje východoázijský text Word sa pokúsi rozpoznať východoázijský text a správne ho zobraziť.

Na začiatok stránky

Možnosti kompatibility pre

Možnosti kompatibility pre     Vyberte dokument, na ktorý sa použijú tieto nastavenia. V zozname vyberte názov dokumentu, ktorý už je otvorený, alebo vyberte položku Všetky nové dokumenty, ak chcete, aby sa toto nastavenie použilo na všetky dokumenty, ktoré vytvoríte.

Usporiadať dokument, ako keby sa vytvoril v     Vyberte program na spracovanie textu, v ktorom očakávate otvorenie dokumentu. Nastavenia v zozname Možnosti rozloženia sa zmenia podľa vybratého programu na spracovanie textu. Ak chcete zadať vlastnú konfiguráciu nastavení, vyberte položku Vlastné.

Možnosti rozloženia     Obsahuje zoznam možností usporiadania dokumentu. Začiarknite políčka tých možností, ktoré požadujete.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×