Návrhár dotazov MDX služby Analysis Services (Power Pivot)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kocky predstavujú špeciálne navrhnuté štruktúry dotazov na analýzu jednej alebo viacerých metrík obchodnej výkonnosti (napríklad čistý zisk alebo hrubý predaj) v rámci rôznych dimenzií (čas, geografická oblasť, demografia a podobne). Ľudia, ktorí zostavujú kontingenčné tabuľky alebo kontingenčné grafy v Exceli, často používajú kocky služby Analysis Services ako zdroj údajov.

MDX je jazyk dotazov pre kocky. Program Excel používa na pozadí jazyk MDX na načítavanie polí a hodnôt údajov po vybratí položiek zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky. Dotazy MDX možno vytvoriť aj manuálne pri importovaní údajov z kocky služby Analysis Services.

Ak používate Power Pivot v programe Excel, môžete vytvoriť dotaz MDX pomocou návrhár dotazov MDX pri importe z viacrozmerných databázy služby Analysis Services pripojenia k sieti.

Kto by mal používať nástroj Návrhár dotazov MDX? So zostavovačom dotazov MDX budete úspešní, ak už máte skúsenosti s jazykom MDX alebo ak máte preddefinovaný dotaz na použitie alebo testovanie. Ak nie ste odborníkom na jazyk MDX, na získanie údajov služby Analysis Services použite program Excel. Po pripojení k serveru a databáze zobrazí program Excel dostupné kocky a naimportuje všetky ich mierky a dimenzie, aby ste mohli vykonať dotaz na akúkoľvek časť kocky pomocou zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

 1. Otvorte okno doplnku Power Pivot.

 2. Kliknite na položky Domov > Získať externé údaje > Z databázy > Zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot.

 3. V Sprievodcovi importom tabuľky zadajte názov multidimenzionálneho servera služby Analysis Services a vyberte databázu. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Prilepte dotaz MDX do okna Príkaz MDX.

 5. Kliknite na položku Overiť.

 6. Ak sa zobrazí chyba, vymažte dotaz z okna.

 7. Kliknutím na položku Návrh otvorte nástroj Návrhár dotazov MDX, ktorý možno spustiť v režime návrhu alebo v režime dotazu podľa toho, na čo ste zvyknutí. Návrhár poskytuje zoznam funkcií a zobrazuje celú štruktúru kocky, aby ste mohli vybrať mierky, kľúčové ukazovatele výkonu a dimenzie, ktoré chcete pridať do modelu údajov.

 8. Prilepte dotaz do okna dotazu. Použite možnosť Funkcie a Metaúdaje, ktoré návrhár dotazov poskytuje na zmenu vykonateľného dotazu.

 9. Po overení dotazu načítajte údaje kliknutím na tlačidlo Dokončiť. Údaje a metaúdaje sa importujú do údajového modelu, ktorý zobrazíte v doplnku Power Pivot. Je možné, že bude potrebné vytvoriť vzťahy, aby sa údaje prepojili s ostatnými tabuľkami v modeli. Podrobnosti nájdete v téme Vytváranie vzťahov v zobrazení diagramu.

Nástroj Návrhár dotazov MDX má dva režimy: režim návrhu a režim dotazu. Každý režim poskytuje tablu metaúdajov, z ktorej môžete presúvať členy z vybraných kociek, a vytvárať tak dotazy MDX načítavajúce údaje, ktoré chcete použiť.

Grafický návrhár dotazov MDX v režime návrhu

Ak upravujete dotaz MDX, grafický návrhár dotazov MDX sa otvorí v režime návrhu.

Nasledujúci obrázok označuje tably v režime návrhu.

Návrhár relačných dotazov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tably v tomto režime:

Tabla

Funkcia

Tlačidlo Vybrať kocku (...)

Zobrazuje aktuálne vybratú kocku.

Tabla Metaúdaje

Zobrazuje hierarchický zoznam mierok, kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) a dimenzií definovaných vo vybratej kocke.

Tabla Vypočítané členy

Zobrazuje aktuálne definované vypočítané členy dostupné na použitie v dotaze.

Tabla Filter

Slúži na výber dimenzií a súvisiacich vzťahov na filtrovanie údajov v zdroji a obmedzenie vrátených údajov.

Tabla Údaje

Zobrazuje záhlavia stĺpcov pre množinu výsledkov pri presúvaní položiek z tably Metaúdaje a z tably Vypočítané členy. Ak je vybratý prepínač Automaticky spustiť, množina výsledkov sa aktualizuje automaticky.

Môžete presúvať dimenzie, mierky a kľúčové ukazovatele výkonu z tably Metaúdaje a vypočítané členy z tably Vypočítané členy na tablu Údaje. Na table Filter môžete vybrať dimenzie a súvisiace hierarchie a nastaviť výrazy filtra na obmedzenie údajov dostupných pre dotaz. Ak je na paneli s nástrojmi vybratý prepínač Automaticky spustiť ( Ikona návrhára relačných dotazov ), návrhár dotazov spustí dotaz po každom presunutí objektu metaúdajov na tablu Údaje. Dotaz možno spustiť manuálne pomocou tlačidla Spustiť ( Ikona návrhára relačných dotazov ) na paneli s nástrojmi.

Keď v tomto režime vytvoríte dotaz MDX, do dotazu sa automaticky zahrnú nasledujúce ďalšie vlastnosti:

Vlastnosti člena MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME

Vlastnosti bunky VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

Ak chcete zadať svoje vlastné ďalšie vlastnosti, musíte manuálne upraviť dotaz MDX v režime dotazu.

Import zo súboru dotazu .mdx nie je podporovaný.

Panel s nástrojmi grafického návrhára dotazov MDX v režime návrhu

Panel s nástrojmi návrhára dotazov obsahuje tlačidlá na vytváranie dotazov MDX pomocou grafického rozhrania. Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam tlačidiel a ich funkcií.

Tlačidlo

Popis

Upraviť ako text

Nie je povolené pre tento typ zdroja údajov.

Importovať

Importuje existujúci dotaz zo súboru definície zostavy (.rdl) do systému súborov.

Ikona návrhára relačných dotazov

Prepne na typ príkazu MDX.

Ikona návrhára relačných dotazov

Obnoví metaúdaje zo zdroja údajov.

Ikona návrhára relačných dotazov

Zobrazí dialógové okno Zostavovač vypočítaných členov.

Ikona návrhára relačných dotazov

Prepne medzi zobrazením a skrytím prázdnych buniek na table Údaje. (Ide o ekvivalent použitia klauzuly NON EMPTY v jazyku MDX).

Ikona návrhára relačných dotazov

Automaticky spustí dotaz a zobrazí výsledok pri každej zmene. Výsledky sa zobrazia na table Údaje.

Ikona návrhára relačných dotazov

Zobrazí agregácie na table Údaje.

Ikona návrhára relačných dotazov

Odstráni vybratý stĺpec z dotazu na table Údaje.

Ikona parametra dotazu

Zobrazí dialógové okno Parametre dotazu. Keď zadáte hodnoty pre parameter dotazu, automaticky sa vytvorí parameter s rovnakým názvom.

Ikona návrhára relačných dotazov

Pripraví dotaz.

Ikona návrhára relačných dotazov

Spustí dotaz a zobrazí výsledky na table Údaje.

Ikona návrhára relačných dotazov

Zruší dotaz.

Ikona návrhára relačných dotazov

Prepne medzi režimom návrhu a režimom dotazu.

Na začiatok stránky

Grafický návrhár dotazov MDX v režime dotazu

Ak chcete prepnúť grafického návrhára dotazov do režimu Dotaz, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Režim návrhu.

Nasledujúci obrázok zobrazuje tably v režime dotazu.

Návrhár relačných dotazov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tably v tomto režime:

Tabla

Funkcia

Tlačidlo Vybrať kocku (...)

Zobrazuje aktuálne vybratú kocku.

Tabla Metaúdaje/Funkcie/Šablóny

Zobrazuje hierarchický zoznam mierok, kľúčových ukazovateľov výkonu a dimenzií definovaných vo vybratej kocke.

Tabla Dotaz

Zobrazuje text dotazu.

Tabla Výsledok

Zobrazuje výsledky spustenia dotazu.

Tabla Metaúdaje obsahuje karty Metaúdaje, FunkcieŠablóny. Z karty Metaúdaje môžete presúvať dimenzie, hierarchie, kľúčové ukazovatele výkonu a mierky na tablu Dotaz MDX. Z karty Funkcie môžete presúvať funkcie na tablu Dotaz MDX. Z karty Šablóny môžete pridávať šablóny MDX na tablu Dotaz MDX. Po vykonaní dotazu sa na table Výsledok zobrazia výsledky dotazu MDX.

Predvolený dotaz MDX generovaný v režime návrhu môžete rozšíriť tak, aby zahŕňal ďalšie vlastnosti členov a vlastnosti buniek. Po spustení dotazu sa tieto hodnoty nezobrazia v množine výsledkov. Odovzdajú sa však späť s kolekciou polí množiny údajov. Tieto hodnoty môžete potom použiť.

Panel nástrojov grafického návrhára dotazov v režime dotazu

Panel s nástrojmi návrhára dotazov obsahuje tlačidlá na vytváranie dotazov MDX pomocou grafického rozhrania.

Tlačidlá na paneli s nástrojmi sú pre režim návrhu aj režim dotazu rovnaké. Nasledujúce tlačidlá však nie sú povolené v režime dotazu:

 • Upraviť ako text

 • Pridať vypočítaný člen ( Ikona návrhára relačných dotazov )

 • Zobraziť prázdne bunky ( Ikona návrhára relačných dotazov )

 • Automaticky spustiť ( Ikona návrhára relačných dotazov )

 • Zobraziť agregácie ( Ikona návrhára relačných dotazov )

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×