Nastavenie a úprava typov údajov v diagramoch modelu databázy

Typy údajov si môžete predstaviť ako pravidlá obmedzujúce informácie, ktoré sa dajú zadať do každého stĺpca tabuľky v databáze. Ak sa napríklad chcete uistiť, že nikto nezadá meno do poľa určeného na dátum, typ údajov daného poľa nastavíte na dátumový typ údajov. Typy údajov sa pre každý stĺpec nastavujú v okne Vlastnosti databázy pri vytváraní tabuľky.

Poznámka: Diagram modelu databázy je dostupný len v niektorých verziách Visia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Nastavenie typov údajov pre stĺpce v tabuľke modelu databázy

 1. Dvakrát kliknite na tvar tabuľky obsahujúcej stĺpce, ktorým chcete nastaviť typy údajov.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov, ktorý chcete zmeniť.

 4. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho typu údajov a zo zoznamu vyberte iný typ údajov.

Výber medzi prenosnými a fyzickými typmi údajov

Prenosné typy údajov sú všeobecne definované typy, ktoré sa priraďujú k podobným kompatibilným fyzickým typom údajov v rôznych databázových systémoch. Fyzické typy údajov predstavujú tie typy údajov, ktoré cieľová databáza podporuje. Ak máte ovládač nastavený napríklad na Access, všetky typy údajov v softvéri Microsoft Office Access sú vo vašom modeli k dispozícii ako fyzické typy údajov.

 1. Dvakrát kliknite na tvar tabuľky obsahujúcej stĺpce, ktorým chcete nastaviť typy údajov.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Pod zoznamom stĺpcov kliknite na položku Prenosné typy údajov alebo Fyzické typy údajov.

  • Prenosné typy údajov sú všeobecne definované typy, ktoré sa priraďujú k podobným kompatibilným fyzickým typom údajov v rôznych databázových systémoch.

  • Fyzické typy údajov určuje databázový ovládač nastavený pre model. Ak chcete typom údajov vášho ovládača porozumieť lepšie, pozrite si dokumentáciu k jeho cieľovému systému správy databázy (DBMS).

Zmena dostupnej množiny fyzických typov údajov

Rôzne systémy správy databázy podporujú rozličné fyzické typy údajov. Ak máte ovládač nastavený napríklad na Access, všetky typy údajov v Accesse sú vo vašom modeli k dispozícii ako fyzické typy údajov. Ak sa nezobrazujú typy údajov, ktoré ste očakávali, budete musieť zmeniť ovládač, ktorý ste nastavili v dialógovom okne Možnosti ovládača.

Ak chcete použiť množinu typov údajov pre DBMS vo svojom modeli, nastavte ovládače na tento systém v dialógovom okne Možnosti ovládača.

 1. Zistite, ktorý databázový ovládač je nastavený pre diagram.

  • Dvakrát kliknite na tabuľku a v okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

  • Prejdite pod zoznam stĺpcov vedľa možností na výber prenosných a fyzických typov údajov.

  • Všimnite si cieľový systém správy databázy zobrazený v zátvorkách.

 2. Zmeňte cieľový ovládač databázy.

  • V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Ovládače.

  • Na karte Ovládače vyberte ovládač pre Visio, ktorý chcete nastaviť pre cieľový systém správy databázy.

  • Kliknite na položku Nastavenie a začiarknite políčko pre príslušný ovládač ODBC.

Vytvorenie typu údajov definovaného používateľom

Typy údajov definované používateľom predstavujú vlastné typy údajov, ktoré môžete vytvárať a opakovane používať v modeli databázy, v ktorom boli vytvorené. Tento typ údajov môžete napríklad použiť, ak vaša tabuľka obsahuje stĺpec s číselným typom údajov určeným na sledovanie majetku. Vy však viete, že neskôr možno budete chcieť zmeniť číselný typ systému sledovania majetku na znakový. Ak použijete typ údajov definovaný používateľom, z číselného na znakový ho môžete zmeniť kedykoľvek. Táto akcia bude mať vplyv na všetky stĺpce daného typu, no ostatné stĺpce s číselným typom údajov sa nezmenia.

 1. V ponuke Databáza kliknite na položku Typy definované používateľom.

 2. V dialógovom okne Typy definované používateľom kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Pridanie nového typu definovaného používateľom zadajte názov.

 4. Ak chcete, aby váš nový typ údajov vychádzal z už existujúceho typu údajov, začiarknite políčko Kopírovať z a potom vyberte názov existujúceho typu údajov definovaného používateľom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Určite vlastnosti prenosného typu údajov daného typu údajov.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie typu kolekcie pre stĺpec

Typy kolekcie umožňujú uloženie viacerých hodnôt v poli. Ak napríklad máte tabuľku s informáciami o hudbe, typ kolekcie by mohol obsahovať žánre, teda klasickú, populárnu či ľudovú hudbu. Typy kolekcie optimalizujú výkon databázy tým, že údaje ukladajú do jednej entity a nepoužívajú cudzie kľúče či sekundárne tabuľky.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku so stĺpcom, ktorý chcete nastaviť ako typ kolekcie.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Kliknite na stĺpec, ktorý chcete nastaviť ako typ kolekcie, a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti stĺpcov kliknite na kartu Kolekcia a potom vyberte niektorý z nasledujúcich typov kolekcie:

  • Nezoradená skupina neopakujúcich sa hodnôt (množina) Umožňuje, aby populačné inštancie poľa v stĺpci obsahovali viacero hodnôt, pričom každá hodnota musí byť jedinečná. Hodnoty nemajú priradené žiadne kritériá zoradenia, preto sú nezoradené.

  • Zoradená skupina hodnôt (zoznam) Vytvára zoradenú kolekciu prvkov umožňujúcu duplicitné prvky. Každý prvok v kolekcii má svoje poradie. Na základe tohto poradia bude hodnota otvorená. Keďže hodnoty môžu byť rovnaké, odlišujú sa poradím.

  • Nezoradená skupina opakujúcich sa hodnôt (multimnožina) Vytvára kolekciu prvkov s duplicitnými hodnotami. Tieto prvky nie sú zoradené v poradí.

 5. Ak chcete dialógové okno Vlastnosti stĺpcov zavrieť, kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie zloženého typu údajov pomocou tvaru Typ

Šablóna diagramu modelu databázy podporuje relačný a objektovo-relačný model databázy, vďaka čomu môžete pracovať s jednoduchými, ako aj zloženými typmi údajov. Jednoduché typy údajov používané relačnými, ako aj objektovo-relačnými modelmi databázy, podporujú jednu hodnotu údajov na stĺpec. Objektovo-relačné databázy navyše podporujú zložené typy údajov, v ktorých stĺpec môže obsahovať viacero hodnôt alebo polí – a každé pole môže obsahovať iný typ údajov. Adresu môžete napríklad definovať ako zložený typ údajov so stĺpcami určenými pre ulicu, mesto, štát a PSČ.

 1. Presuňte tvar Typ zo vzorkovnice Objektové relačné do diagramu modelu databázy.

 2. Dvojitým kliknutím na tvar Typ otvorte okno Vlastnosti databázy a potom v časti Kategórie kliknite na položku Polia.

 3. Ak chcete pridať pole, kliknite na prázdny riadok a začnite písať nový fyzický názov.

 4. Typ údajov určíte tak, že ho buď zadáte, alebo niektorý vyberiete zo zoznamu pre dané pole.

 5. Ak chcete zabrániť výskytu nulových hodnôt, začiarknite políčko v stĺpci Požadované.

 6. Ak chcete tvar Typ definovať ako Pomenovaný, Odlišný alebo Doménový, v časti Kategórie kliknite na položku Definícia.

 7. Vyberte požadované možnosti:

  • Typ pomenovaného riadka Výberom tejto možnosti určíte, že typ nie je alias iného typu.

  • Odlišný typ Výberom tejto možnosti určíte, že daný typ vychádza z iného typu a že sa zobrazuje rovnako ako on, ale ide o úplne odlišný typ.

   Ak vyberiete túto možnosť, v kategórii Polia už nebudete môcť vybrať žiadnu možnosť.

  • Doména Výberom tejto možnosti určíte, že daný typ predstavuje alias iného typu. Ide o nepriame zobrazenie toho istého typu.

   Ak vyberiete túto možnosť, sprístupní sa možnosť Typ kolekcie aliasu a v kategórii Polia už nebudete môcť vybrať žiadnu možnosť.

  • Typ kolekcie aliasu (viditeľné iba po výbere možnosti Doména) Výberom tejto možnosti určíte, že hodnota atribútu predstavuje kolekciu jednej hodnoty, množiny, zoznamu alebo multimnožiny. V relačných databázach všetky typy kolekcie atribútu predstavujú jednu hodnotu. Objektovo-relačné databázy umožňujú určiť ďalšie typy kolekcie.

Priradenie zloženého typu údajov stĺpcu

Ak vytvoríte zložený typ spolu s tvarom Typ, môžete ho priradiť stĺpcu, čím určíte, že stĺpec obsahuje všetky stĺpce daného typu. Môžete napríklad vytvoriť tabuľku so stĺpcami ID, Meno a Adresa, pričom stĺpec Adresa je zložená zo stĺpcov Ulica, Mesto, Štát a PSČ.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku, v ktorej chcete použiť zložený typ údajov.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

 3. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho typu údajov a zo zoznamu vyberte iný.

Vytvorenie typovej tabuľky

Ak vytvoríte zložený typ spolu s tvarom Typ, môžete ho priradiť tabuľke, čím určíte, že všetky stĺpce v tabuľke vychádzajú z daného typu. Ak máte napríklad typ so stĺpcami Jeden, Dva a Tri, môžete daný typ priradiť tabuľke a tabuľka bude automaticky obsahovať spomenuté stĺpce.

Poznámka: Toto sa dá spraviť iba s prázdnou tabuľkou.

 1. Presuňte tvar Entita do diagramu modelu.

 2. Dvakrát kliknite na tabuľku a v okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Definícia.

 3. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho typu údajov a zo zoznamu vyberte iný.

Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Vaše vydanie Visia pravdepodobne neobsahuje funkcie, ktoré hľadáte. Ak chcete zistiť, aké vydanie Visia máte, kliknite na položku Čo je Microsoft Office Visio v ponuke Pomocník. Názov vydania bude v dialógovom okne uvedený v hornom riadku textu.

Visio Standard šablónu Diagram modelu databázy nezahŕňa.

Vydania Visio Professional a Premium podporujú funkcie spätnej analýzy pre šablónu Diagram modelu databázy (vytvorenie modelu vo Visiu pomocou existujúcej databázy), nepodporuje však následnú analýzu (vytvorenie kódu SQL pomocou modelu databázy Visia).

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Ak používate Visio (plán 2) a chcete zistiť, ako vytvoriť databázový model z existujúcej databázy, pozrite si tému Spätná analýza existujúcej databázy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×