Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Centrum zjednodušenia ovládania balíka Office

Aplikácie balíka Office pracujú s nastaveniami a funkciami zjednodušenia ovládania väčšiny zariadení. Tieto nastavenia môžu ich používanie uľahčiť. Môžete napríklad invertovať farby alebo zmeniť farebný kontrast, aby ste lepšie videli na obrazovku. Alebo môžete zariadenie ovládať klávesnicou namiesto myši a tak ďalej.

Spôsob, akým si nastavenia vyberiete, závisí od druhu zariadenia, ktoré máte: Windows, Mac, iOS alebo Android.

Windows 10 ponúka Centrum zjednodušenia prístupu s množstvom vstavaných funkcií na podporu používateľov s postihnutím. Hlavné nastavenia týkajúce sa zjednodušenia ovládania nájdete v ponuke Zjednodušenie prístupu v časti Nastavenie. Funkcie zjednodušenia ovládania, akými sú napríklad moderátor alebo Zväčšovacie sklo, môžete spustiť aj pomocou nastavenia Zjednodušenie prístupu.

Ak chcete rýchlo otvoriť tablu Zjednodušenie prístupu, stlačte kláves s logom Windows + kláves U. Alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte Zjednodušenie prístupu.

Používanie funkcie Moderátor

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá je zabudovaná do Windowsu 10. Aplikácie služieb Office 365 sú pre Moderátora optimalizované. Informácie o jej používaní nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

Použitie farieb s vysokým kontrastom

Ak chcete zvýšiť kontrast farieb na lepšie zobrazenie textu a položiek na obrazovke, ako aj na zlepšenie vnímania uvedených položiek na obrazovke, môžete zapnúť režim vysokého kontrastu. Ďalšie pokyny nájdete v časti Použitie vysokého kontrastu vo Windowse.

Zväčšenie obsahu na obrazovke

Pomocou nástroja Zväčšovacie sklo môžete zväčšiť časti svojej obrazovky. Zväčšovacie sklo môžete nastaviť na celú obrazovku alebo iba na tablu Lupa.

 • Ak chcete rýchlo spustiť nástroj Zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom Windows a kláves so znamienkom plus (+).

 • Ak chcete zobrazenie priblížiť, stlačte kláves s logom Windows a kláves so znamienkom plus (+). Ak chcete zobrazenie vzdialiť, stlačte kláves s logom Windows a kláves so znamienkom mínus (–).

 • Po výbere Zväčšovacieho skla môžete zmeniť jeho nastavenie na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla. Stlačením klávesu Tab alebo Shift + Tab sa môžete presúvať na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla. Ak chcete vybrať možnosť alebo zoznam možností, stlačte medzerník. Ak chcete ukončiť konkrétnu možnosť alebo zoznam možností, stlačte kláves Esc.

 • Na ukončenie nástroja Zväčšovacie sklo a jeho zatvorenie stlačte kláves s logom Windows a kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie zväčšovacieho skla na zobrazenie položiek na obrazovke.

Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu na obrazovke môžete upraviť bez zmeny jej rozlíšenia.

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows a prejdete do vyhľadávacieho poľa.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz: Zväčšiť text. Stlačením klávesu Enter otvoríte stránku Prispôsobenie obrazovky.

 3. V časti Zmena veľkosti textu, aplikácií a ďalších položiek posuňte jazdca na pravú stranu.

 4. Veľkosť textu môžete zmeniť aj v paneloch s ponukami, nadpisoch atď. Ak chcete prejsť k týmto ovládacím prvkom, na stránke Prispôsobenie obrazovky vyberte prepojenie Rozšírené nastavenia zobrazenia a potom položku Rozšírené možnosti zmeny veľkosti textu a iných položiek.

Zmena veľkosti ukazovateľa myši

Môžete zmeniť veľkosť a farbu ukazovateľa myši a tak zjednodušiť jej používanie.

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo myš.

 3. Kliknite na prepojenie Ďalšie možnosti myši.

 4. V dialógovom okne Myš – vlastnosti vyberte kartu nastavenia, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte možnosti z danej tably.

Používanie Cortany

Ak chcete vykonávať základné úlohy, môžete použiť Cortanu – virtuálnu hlasom ovládanú asistentku. Ďalšie informácie o Cortane a o spôsoboch jej nastavenia nájdete v časti Čo je Cortana. Cortana je k dispozícii len vo vybratých krajinách a oblastiach.

Tip: Ak používate Cortanu s hlasovým ovládaním po prvý raz, požiada vás, či sa vás môže spýtať niekoľko otázok, aby porozumela tomu, čo je pre vás dôležité. Ak je to v poriadku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept“ (Prijať) a potom stlačte kláves Enter. Ak nechcete na otázky odpovedať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „No thanks“ (Nie, ďakujem) a potom stlačte kláves Enter.

Používanie funkcie Windows Rozpoznávanie reči

Ak používate rozpoznávanie reči po prvý raz, bude potrebné, aby ste ju nastavili.

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte reťazec reč. Potom stlačte kláves Enter a otvorte sprievodcu inštaláciou.

 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

 4. Po dokončení nastavenia môžete absolvovať kurz a oboznámiť sa s hlasovými príkazmi. Zároveň môžete naučiť počítač rozpoznávať váš hlas.

 5. Ďalšie informácie o príkazoch funkcie Rozpoznávanie reči nájdete v časti Rozpoznávanie reči vo Windowse.

Keď používate Office pre Mac, môžete využiť funkcie univerzálneho prístupu systému Macu OS X. Funkcie univerzálneho prístupu umožňujú približovať zobrazenie, používať klávesové skratky a počúvať nahlas čítané príkazy ponuky alebo text v dokumentoch.

Ďalšie informácie nájdite v téme Zjednodušenie ovládania Mac/iPad/iPhone/Watch/TV.

Zapnutie funkcie Full Keyboard (Plný prístup z klávesnice)

Po zapnutí funkcie Full Keyboard (Plný prístup z klávesnice) môžete stlačením klávesu TAB prepínať zameranie klávesnice medzi ovládacími prvkami v okne a dialógovými oknami.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia).

 2. V časti Hardware (Hardvér) kliknite na položku Keyboard (Klávesnica).

 3. Na karte Keyboard Shortcuts (Klávesové skratky) kliknite v časti Full Keyboard (Plný prístup z klávesnice) na položku All controls (Všetky ovládacie prvky).

Použitie klávesových skratiek na presun v aplikáciách balíka Office

V ľubovoľnej aplikácii balíka Office môžete používať tieto klávesové skratky:

 • Ak chcete aktivovať panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + F2.

 • Ak chcete aktivovať panel s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + F10.

Použitie klávesov F1, F2 a pod. ako funkčných klávesov balíka Office

Funkčné klávesy v hornom riadku klávesnice Macu, na ktorých sú vytlačené ikony, spúšťajú špeciálne funkcie (súvisiace s hardvérom). Po stlačení klávesu Fn (funkcia) spolu s funkčným klávesom fungujú aj ako štandardné funkčné klávesy v Office 2016 pre Mac.

Ak nechcete stláčať kláves Fn vždy, keď používate funkčný kláves, môžete systémové nastavenia Apple zmeniť.

Poznámka: Ak chcete zmeniť toto nastavenie pomocou klávesnice, najskôr zapnite plný prístup z klávesnice a zapnite funkciu VoiceOver (stlačte kombináciu klávesov Command + F5).

 1. V ponuke Apple stlačte položku System Preferences (Systémové nastavenia).

 2. Vyberte položku Keyboard (Klávesnica).

 3. Na karte Keyboard (Klávesnica) začiarknite políčko Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (Použiť klávesy F1, F2 a pod. ako štandardné funkčné klávesy).

Zmena predvolieb pre skratky

Niektoré klávesové skratky uvedené v témach o klávesových skratkách pre jednotlivé produkty balíka Office 2016 pre Mac môžu kolidovať s predvolenými klávesmi pre Mac OS. Ak budete chcieť tieto skratky používať, možno bude potrebné zmeniť nastavenia klávesnice Macu.

Poznámka: Ak chcete zmeniť toto nastavenie pomocou klávesnice, najskôr zapnite plný prístup z klávesnice a zapnite funkciu VoiceOver (stlačte kombináciu klávesov Command + F5).

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + medzerník.

 2. Zadajte sys a potom stlačte kláves Return.

 3. Zadajte z, stlačte kláves so šípkou nadol a otvorte okno Accessibility (Zjednodušenie prístupu), kde môžete nastaviť predvoľby.

 4. Vyberte možnosti Keyboard (Klávesnica) > Keyboard Preferences (Predvoľby klávesnice).

 5. Vyberte kartu Shortcuts (Skratky).

 6. V tabuľke kategórie Shortcuts (Skratky) vyberte možnosť Mission Control.

 7. Nájdite priradenú skratku, ktorú chcete nahradiť.

 8. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stlačte kombináciu klávesov Command + W.

Zapnutie ďalších funkcií univerzálneho prístupu Macu OS X

Môžete zmeniť nastavenia pre kontrast, zväčšenie a ďalšie funkcie.

V časti System Preferences (Systémové predvoľby) vyberte nastavenia z tabuľky uvedenej nižšie:

Ak chcete nastaviť tieto predvoľby

Vykonajte nasledovné

Contrast (Kontrast): Zmena obrazovky na režim zobrazenia čiernej na bielej alebo bielej na čiernej a nastavenie ďalších vylepšení kontrastu

Na karte Seeing (Zrak) kliknite v časti Display (Displej) na požadované možnosti.

Alerts (Upozornenia): Bliknutie obrazovky pri zvuku upozornenia

Na karte Hearing (Sluch) začiarknite políčko Flash the screen when an alert sound (Pri prehratí zvukovej pripomienky bliknúť obrazovkou).

Sticky Keys (Jedným prstom): Zapnutie funkcie Jedným prstom na stlačenie viacerých klávesov a zobrazenie stlačených klávesov na obrazovke

Na karte Keyboard (Klávesnica) kliknite vedľa položky Sticky Keys (Jedným prstom) na možnosť On (Zapnuté).

Slow keys (Pomalé klávesy): Zapnutie funkcie Slow keys (Pomalé klávesy) na úpravu času, ktorý uplynie od stlačenia klávesu až po jeho aktiváciu

Na karte Keyboard (Klávesnica) kliknite vedľa položky Slow Keys (Pomalé klávesy) na možnosť On (Zapnuté).

Pointer keys (Klávesy ukazovateľa): Zapnutie klávesov myši na ovládanie ukazovateľa pomocou numerickej klávesnice

Na karte Mouse (Myš) kliknite vedľa položky Mouse keys (Klávesy myši) na možnosť On (Zapnuté).

Pointer size (Veľkosť ukazovateľa): Zväčšenie ukazovateľa na zvýšenie viditeľnosti

Na karte Mouse (Myš) vedľa položky Cursor Size (Veľkosť kurzora) posuňte jazdca smerom doprava, čím zväčšíte veľkosť ukazovateľa.

Lupa: Zväčšenie alebo zmenšenie položiek na obrazovke.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia).

 2. V časti System (Systém) kliknite na položku Universal Access (Univerzálny prístup).

 3. Na karte Seeing (Zrak) kliknite v časti Zoom (Zväčšiť) na možnosť On (Zapnuté).

Zapnutie funkcie VoiceOver

Funkcia VoiceOver je vstavaná čítačka obrazovky v Macu, iPade a iPhone. Vypočujte si väčšinu príkazov ponuky, možnosti v dialógových oknách a iné prvky nachádzajúce sa na obrazovke počítača.

Poznámka: VoiceOver nefunguje s obsahom okna hlavného dokumentu (napríklad s textom vo vašom dokumente) alebo s pásom s nástrojmi.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia).

 2. V časti System (Systém) kliknite na položku Universal Access (Univerzálny prístup).

 3. Na karte Seeing (Zrak) kliknite v časti VoiceOver na možnosť On (Zapnuté).

Používanie funkcie Speak to listen (Čítanie textu) na vypočutie vybratého textu

Pomocou funkcie Speak to listen (Čítanie textu) si môžete vypočuť akýkoľvek vybratý text, napríklad aj nadpis dokumentu. Ak si chcete vypočuť väčšinu príkazov ponuky, možností v dialógových oknách a iných prvkov nachádzajúcich sa na obrazovke počítača, použite funkciu Voice Over.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku System Preferences (Systémové nastavenia).

 2. V časti System (Systém) kliknite na položku Speech (Reč).

 3. Na karte Text to speech (Text na reč) začiarknite políčko Speak selected text when the key is pressed (Prerozprávať označený text pri podržaní klávesu).

 4. Kliknete na položku Set Key (Nastaviť kláves), potom stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete použiť na vypočutie textu nahlas, a nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

 5. Vyberte text v ľubovoľnej aplikácii balíka Office a potom stlačte klávesovú skratku, pomocou ktorej si text nahlas vypočujete.

Office pre iOS pracuje s funkciami zjednodušenia ovládania v zariadení, ako sú napríklad VoiceOver, čítanie nahlas, diktovanie, lupa, inverzia farieb a dynamické písmo. Môžete tiež použiť Siri. Takto môžete povedať Siri, aby napríklad spustila aplikáciu: „Hey Siri, start Excel“ (Ahoj Siri, spusti Excel). Ak používate externú klávesnicu, aplikácie balíka Office podporujú aj používanie klávesových skratiek na pohyb po obrazovke.

Môžete si vytvoriť skratku zjednodušenia ovládania pre funkcie, ktoré najviac používate spolu s aplikáciami balíka Office, ako je napríklad VoiceOver. Vytvorenie skratky

 1. V časti Nastavenia ťuknite na položky Všeobecné, Zjednodušenie ovládania a potom Accessibility Shortcut (Skratka pre zjednodušenie ovládania).

 2. Ak chcete skratku aktivovať, trikrát ťuknite na tlačidlo Home (Domov).

Zväčšenie obrazovky pomocou Lupy

Ak chcete použiť zväčšovacie sklo na obrazovke v aplikáciách balíka Office, zapnite lupu.

 1. Stlačte tlačidlo Domov.

 2. Ťuknite na položky Settings (Nastavenia), General (Všeobecné), Accessibility (Zjednodušenie ovládania) a potom Zoom (Lupa).

 3. Na zobrazenie alebo skrytie zväčšovacieho skla dvakrát ťuknite tromi prstami.

Zväčšenie textu ponuky pomocou dynamického písma

Ak chcete v ponukách balíka Office vidieť väčší text, zapnite dynamické písmo. V Outlooku sa zväčší celý priečinok s doručenou poštou. V Exceli, OneNote, PowerPointe a Worde sa zväčšia iba ponuky, ale obsah dokumentu môžete priblížiť alebo vzdialiť stiahnutím alebo roztiahnutím prstov.

 1. Stlačte tlačidlo Home (Domov).

 2. Ťuknite na položky Settings (Nastavenia), General (Všeobecné), Accessibility (Zjednodušenie ovládania) a potom Larger Type (Väčšie písmo).

 3. Zapnite možnosť Larger Accessibility Sizes (Väčšie veľkosti pre zjednodušenie ovládania).

Zvýšenie kontrastu invertovaním farieb

Lepšiu viditeľnosť dosiahnete inverziou farieb v zariadení. V Exceli alebo Worde môžete zobraziť biely text na čiernom pozadí.

 1. Stlačte tlačidlo Home (Domov).

 2. Ťuknite na položky Settings (Nastavenia), General (Všeobecné) a Accessibility (Zjednodušenie ovládania).

 3. Zapnite funkciu Invert Colors (Inverzia farieb).

Zadávanie textu pomocou funkcie diktovania

Poznámka: Ak sa kláves mikrofónu na klávesnici nezobrazuje, oblasť textu nepodporuje diktovanie.

V aplikáciách balíka Office môžete diktovať text.

 • Keď je kurzor umiestnený v oblasti textu Excelu, OneNotu, PowerPointu alebo Wordu, môžete ťuknúť na tlačidlo mikrofónu na klávesnici obrazovky (naľavo od medzerníka) a začať hovoriť text.

 • Po skončení diktovania v dolnej časti v strede obrazovky ťuknite na položku Done (Hotovo). Ak je zapnutá aj funkcia VoiceOver, dvakrát ťuknite na tlačidlo Done (Hotovo).

Použitie funkcie VoiceOver

VoiceOver je vstavaná čítačka obrazovky v iPhone a iPade.

Zapnutie funkcie VoiceOver

Ak chcete zapnúť funkciu VoiceOver, trikrát stlačte tlačidlo Home (Domov). Ak to nepomôže, požiadajte Siri: („Hey Siri, turn on VoiceOver“ (Ahoj Siri, zapni funkciu VoiceOver“)). Prípadne postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Home (Domov).

 2. Ťuknite na položky Settings (Nastavenia), General (Všeobecné), Accessibility (Zjednodušenie ovládania) a potom VoiceOver.

 3. Zapnite funkciu VoiceOver.

Otvorenie aplikácie balíka Office pomocou funkcie VoiceOver

Potiahnite prstom cez aplikácie, ako keď sa presúvate medzi obrazovkami. Funkcia VoiceOver prečíta názov aplikácie, keď sa dotknete jej ikony. Keď sa ozve názov požadovanej aplikácie, dvakrát ťuknite, aby sa program otvoril.

Navigácia v aplikáciách balíka Office pre iOS pomocou rotora funkcie VoiceOver

Môžete si vybrať, ktoré možnosti navigácie sa pridajú do rotora funkcie VoiceOver, aby ste sa mohli jednoducho presúvať prvky v dokumentoch, prezentáciách a tabuľkových hárkoch balíka Office.

 1. Na zapnutie funkcie VoiceOver trikrát za sebou stlačte tlačidlo Domov.

 2. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, tlačidlo Domov stlačte raz.

 3. Na domovskej obrazovke potiahnite jedným prstom, kým sa neozve „Settings“ (Nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „General, button“ (Všeobecné, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Accessibility, button“ (Prístupnosť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „VoiceOver, On“ (VoiceOver, zapnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Rotor, button“ (Rotor, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. V ponuke Rotor ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, ktorú chcete pridať do rotora, a potom ju vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Zopakujte túto akciu pre všetky možnosti, ktoré chcete pridať do rotora.

 9. Otvorte súbor balíka Office, na ktorom chcete pracovať.

 10. Ak chcete vybrať možnosť navigácie pomocou rotora, otočte dvoma prstami na obrazovke zariadenia. Funkcia VoiceOver oznámi prvú možnosť. Pokračovaním v otáčaním prstami sa ozvú ďalšie možnosti. Požadovanú možnosť vyberiete zdvihnutím prsta z obrazovky.

 11. Ak chcete navigovať pomocou vybratej možnosti, potiahnite na obrazovke nahor alebo nadol jedným prstom. Ak sa napríklad chcete v dokumente pohybovať dopredu alebo dozadu po jednom slove naraz, v rotore vyberte možnosť Slová a potom potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke. Funkcia VoiceOver pri presúvaní v dokumente oznamuje slová.

Navigácia pomocou funkcie VoiceOver v aplikáciách balíka Office pre iPad

Ak používate funkciu VoiceOver na navigáciu v aplikácii balíka Office, môžete použiť iba gestá alebo kombináciu gest a klávesových skratiek (ak používate externú klávesnicu).

Používanie pása s nástrojmi so zapnutou funkciou VoiceOver

V strede hornej časti obrazovky vo väčšine aplikácií balíka Office pre iOS sa nachádza pás s nástrojmi, ktorý obsahuje tlačidlá príkazov. Keď potiahnete prstom cez pás s nástrojmi alebo stlačíte klávesovú skratku VO + šípka doľava alebo šípka doprava, budete počuť názov karty (napríklad „Home tab“ (Karta Domov). Ak tiež počujete slovo Vybraté (napríklad „Home tab, Selected“ (Karta Domov, vybraté), zobrazia sa tlačidlá na páse s nástrojmi.

 • Na zobrazenie tlačidiel karty na páse s nástrojmi dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke alebo stlačte klávesovú skratku VO + medzerník.

 • Na presun na ďalšiu kartu posuňte prstom doprava alebo doľava, alebo stlačte klávesovú skratku VO + šípka doľava alebo šípka doprava, kým nebudete počuť názov požadovanej karty (napríklad „Karta Vložiť“). Dvakrát ťuknite alebo stlačte klávesovú skratku VO + medzerník.

 • Ak chcete vybrať tlačidlo, na otvorenej karte sa posúvajte nadol a budete počuť názvy tlačidiel. Keď počujete názov požadovanej možnosti, dvakrát na ňu ťuknite. Prípadne opakovane stláčajte klávesovú skratku VO + šípka doľava, kým nebudete počuť možnosti.

 • Na skrytie alebo zobrazenie tlačidiel na páse s nástrojmi dvakrát ťuknite na pás s nástrojmi alebo kartu.

Office pre Android funguje so vstavanými nastaveniami zjednodušenia ovládania pre zariadenia s Androidom, čítačkou obrazovky TalkBack a funkciou Android rozpoznávanie reči.

Zapnutie aplikácie TalkBack

Keď je zapnutá aplikácia TalkBack, môžete si vypočuť hovorený popis všetkých položiek, ktoré si v zariadení vyberiete či aktivujete. Patria sem okrem obsahu obrazoviek, ponúk a kontextových okien aj príkazy, umiestnenia, zoznamy a tlačidlá.

Postup na zapnutie aplikácie TalkBack

 1. Vyberte položky Settings > Accessibility > TalkBack (Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > TalkBack).

 2. Ťuknutím prepnite prepínač do polohy ON (Zapnuté).

 3. Vyberte tlačidlo OK.

 4. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Home (Domov), ťuknite na tlačidlo Home (Domov) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámky: 

Navigácia s funkciou TalkBack pomocou gest

 • Keď je funkcia TalkBack zapnutá, presúvaním prsta po obrazovke môžete vyhľadať príkazy, umiestnenia a obsah. TalkBack hlási ikony, tlačidlá a ďalšie položky, ako po nich presúvate prst.

 • Ak sa chcete posunúť nahor, nadol, doľava alebo doprava, potiahnite dvoma prstami príslušným smerom.

 • Ak chcete vybrať alebo aktivovať aktuálny príkaz alebo iný prvok na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa tiež môžete presunúť na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku na obrazovke.

Používanie gest s aplikáciou TalkBack

Oboznámte sa s úplným zoznamom gest, ktoré môžete použiť, keď je funkcia TalkBack zapnutá, ako aj s mnohými inými možnosťami na prispôsobenie fungovania funkcie TalkBack.

 • Na domovskej obrazovke zariadenia presúvajte prst pozdĺž dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Apps, double-tap to activate“ (Aplikácie, aktivujte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Potiahnutím dvomi prstami nahor prejdite na koniec abecedne zoradeného zoznamu aplikácií, potom presúvajte prst po obrazovke, kým nebudete počuť: „Settings“ (Nastavenia).

 • Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Settings“ (Nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Potiahnutím dvomi prstami nahor sa posuňte približne do polovice zoznamu. Keď dokončíte potiahnutie prstom, TalkBack vám oznámi, kde sa nachádzate. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Manage gestures“ (Správa gest). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Potiahnite prstom doprava a preskúmajte zoznam dostupných gest. TalkBack ohlási každé gesto, ako aj jeho účel. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Nastavenia funkcie TalkBack, presúvajte prst po obrazovke, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vypnutie funkcie TalkBack

 1. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, ťuknite v Androide najskôr raz a potom dvakrát na tlačidlo Home (Domov).

 2. Na domovskej obrazovke presuňte zameranie na tlačidlo Settings (Nastavenia) a dvakrát ťuknite.

 3. Posúvajte sa obrazovkou nadol do časti System (Systém), kým sa neozve „Accessibility“ (Zjednodušenie ovládania), a potom dvakrát ťuknite.

 4. Na obrazovke Accessibility (Zjednodušenie ovládania) presuňte zameranie na položku TalkBack. Ozve sa „TalkBack, On“ (TalkBack, zapnuté). Dvakrát ťuknite.

 5. Premiestnite sa na prepínač On/Off (Zapnuté/Vypnuté) a dvakrát ťuknite. Ozve sa „Alert, Stop TalkBack“ (Upozornenie, Zastavenie aplikácie TalkBack).

 6. Presuňte sa na tlačidlo OK a dvakrát ťuknite.

Použitie nastavení zjednodušenia ovládania v Androide

Na zjednodušenie práce so zariadením s Androidom môžete okrem zapnutia funkcie TalkBack nastaviť aj ďalšie funkcie na obrazovke Accessibility (Zjednodušenie ovládania).

 1. V Androide najskôr raz a potom dvakrát ťuknite na tlačidlo Home (Domov).

 2. Na domovskej obrazovke presuňte zameranie na tlačidlo Settings (Nastavenia) a dvakrát ťuknite.

 3. V časti Preferences (Predvoľby) presuňte zameranie na položku Accessibility (Zjednodušenie ovládania) a dvakrát ťuknite.

 4. Na obrazovke Accessibility (Zjednodušenie ovládania) sa presuňte do časti System (Systém) a vyberte niektorú z týchto možností:

  • Možnosť Captions (Popisy) pridá popisy do stredu dolnej časti všetkých obrázkov. Môžete zmeniť veľkosť textu a štýl popisu.

  • Možnosť Magnification (Gestá priblíženia) zapne funkciu priblíženia a vzdialenia obrazovky pomocou určitých gest. Potiahnutím prstom doprava cez prepínač si vypočujete vysvetlenie gest.

  • Možnosť Font size (Veľkosť písma) umožňuje zväčšiť všetok text vo vašom zariadení na väčšiu bodovú veľkosť.

  • Možnosť Display size (Veľkosť zobrazenia) umožňuje zväčšiť veľkosť prvkov v súbore.

  • Možnosť Speak passwords (Hovorené heslá) umožňuje zadávať heslá hlasom namiesto ich písania.

Zvýšenie kontrastu invertovaním farieb

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v zariadení zvýšiť kontrast alebo invertovať farby.

Poznámka: Zmena kontrastu farieb a invertovanie farieb sú experimentálne funkcie. Ich fungovanie so všetkými tlačidlami a povrchmi nie je zaručené.

 • Otvorte aplikáciu. V časti záhlavia aplikácie presuňte zameranie na tlačidlo Settings (Nastavenia) a dvakrát ťuknite.

 • Potiahnutím dvomi prstami sa na obrazovke posuňte nadol. V časti Preferences (Predvoľby) presuňte zameranie na položku Accessibility (Zjednodušenie ovládania) a dvakrát ťuknite.

 • Na obrazovke Accessibility (Zjednodušenie ovládania sa presuňte na prepínač On (Zapnuté) vedľa príkazu Increase Contrast (Zvýšenie kontrastu) a dvakrát ťuknite.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×