Novinky: Zmeny funkcií programu Excel

S cieľom dosiahnuť vyššiu presnosť funkcií, konzistentnú funkčnosť, ktorá spĺňa očakávania a používať názvy funkcií, ktoré lepšie vystihujú ich charakter, sa v programe Excel 2010 niektoré excelové funkcie v knižnici funkcií aktualizovali, premenovali, alebo boli do nej pridané.

Na zachovanie spätnej kompatibility sú premenované funkcie dostupné aj s ich starým názvom.

Obsah tohto článku

Funkcie s vylepšenou presnosťou

V nasledujúcich funkciách sa implementovali zmeny algoritmov, ktoré zvyšujú ich presnosť a výkon. Pre funkciu BETADIST bol napríklad implementovaný nový algoritmus na zvýšenie jej presnosti, keďže bola nepresná. Funkcia MOD teraz používa nové algoritmy na dosiahnutie presnosti aj rýchlosti a funkcia RAND používa nový algoritmus náhodných čísiel.

Vylepšená funkcia

Kategória funkcie

Funkcia ASINH

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Funkcia BETA.DIST, funkcia BETADIST

Štatistické funkcie (odkaz) , funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia BETA.INV, funkcia BETAINV

Štatistické funkcie (odkaz) , funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia BINOM.DIST, funkcia BINOMDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia BINOM.INV, funkcia CRITBINOM

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia CHISQ.INV.RT, funkcia CHIINV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia CHISQ.TEST, funkcia CHITEST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia CONVERT

Technické funkcie (odkaz)

Funkcia CUMIPMT

Finančné funkcie (odkaz)

Funkcia CUMPRINC

Finančné funkcie (odkaz)

Funkcia ERF

Technické funkcie (odkaz)

Funkcia ERFC

Technické funkcie (odkaz)

Funkcia F.DIST.RT, funkcia FDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia F.INV.RT, funkcia FINV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia FACTDOUBLE

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Funkcia GAMMA.DIST, funkcia GAMMADIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia GAMMA.INV, funkcia GAMMAINV

Štatistické funkcie (odkaz)

Funkcie na podporu kompatibility

Funkcia GAMMALN

Štatistické funkcie (odkaz)

Funkcia GEOMEAN

Štatistické funkcie (odkaz)

Funkcia HYPGEOM.DIST, funkcia HYPGEOMDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia IMLOG2

Technické funkcie (odkaz)

Funkcia IMPOWER

Technické funkcie (odkaz)

Funkcia IPMT

Finančné funkcie (odkaz)

Funkcia IRR

Finančné funkcie (odkaz)

Funkcia LINEST

Štatistické funkcie (odkaz)

Funkcia LOGNORM.DIST, funkcia LOGNORMDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia LOGNORM.INV, funkcia LOGINV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia MOD

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Funkcia NEGBINOM.DIST, funkcia NEGBINOMDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia NORM.DIST, funkcia NORMDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility

Funkcia NORM.INV, funkcia NORMINV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility

Funkcia NORM.S.DIST, funkcia NORMSDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia NORM.S.INV, funkcia NORMSINV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia PMT

Finančné funkcie (odkaz)

Funkcia PPMT

Finančné funkcie (odkaz)

Funkcia POISSON.DIST, funkcia POISSON

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia RAND

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Funkcia STDEV.S, funkcia STDEV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia T.DIST.RT, funkcia TDIST

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia T.DIST.2T

Štatistické funkcie (odkaz)

Funkcia T.INV.2T, funkcia TINV

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia VAR.S, funkcia VAR

Štatistické funkcie (odkaz), funkcie na podporu kompatibility (odkaz)

Funkcia XIRR

Finančné funkcie (odkaz)

Na začiatok stránky

Premenované funkcie

Nasledujúce štatistické funkcie (odkaz) boli premenované a sú konzistentnejšie s funkčnými definíciami vedeckej komunity a s názvami iných funkcií v Exceli. Nové názvy funkcií presnejšie odrážajú účel ich použitia. Príklad: keďže funkcia CRITBINOM vracia inverznú hodnotu binomického rozdelenia, názov BINOM.INV je preto vhodnejší.

Niektoré premenované funkcie, napríklad BETA.DIST, majú ďalší parameter, aby ste mohli určiť typ rozdelenia (normálne rozdelenie alebo hustota pravdepodobnosti).

Na zachovanie spätnej kompatibility so staršími verziami Excelu sú funkcie naďalej k dispozícii pod starými názvami v kategórii Funkcie na podporu kompatibility (odkaz). Ak ale spätnú kompatibilitu nevyžadujete, mali by ste radšej začať používať premenované funkcie.

Premenované štatistické funkcie

Premenovaná funkcia

Funkcia na podporu kompatibility

Funkcia BETA.DIST

Funkcia BETADIST

Funkcia BETA.INV

Funkcia BETAINV

Funkcia BINOM.DIST

Funkcia BINOMDIST

Funkcia BINOM.INV

Funkcia CRITBINOM

Funkcia CHISQ.DIST.RT

Funkcia CHIDIST

Funkcia CHISQ.INV.RT

Funkcia CHIINV

Funkcia CHISQ.TEST

Funkcia CHITEST

Funkcia CONFIDENCE.NORM

Funkcia CONFIDENCE

Funkcia COVARIANCE.P

Funkcia COVAR

Funkcia EXPON.DIST

Funkcia EXPONDIST

Funkcia F.DIST.RT

Funkcia FDIST

Funkcia F.INV.RT

Funkcia FINV

Funkcia F.TEST

Funkcia FTEST

Funkcia GAMMA.DIST

Funkcia GAMMADIST

Funkcia GAMMA.INV

Funkcia GAMMAINV

Funkcia HYPGEOM.DIST

Funkcia HYPGEOMDIST

Funkcia LOGNORM.DIST

Funkcia LOGNORMDIST

Funkcia LOGNORM.INV

Funkcia LOGINV

Funkcia MODE.SNGL

Funkcia MODE

Funkcia NEGBINOM.DIST

Funkcia NEGBINOMDIST

Funkcia NORM.DIST

Funkcia NORMDIST

Funkcia NORM.INV

Funkcia NORMINV

Funkcia NORM.S.DIST

Funkcia NORMSDIST

Funkcia NORM.S.INV

Funkcia NORMSINV

Funkcia PERCENTILE.INC

Funkcia PERCENTILE

Funkcia PERCENTRANK.INC

Funkcia PERCENTRANK

Funkcia POISSON.DIST

Funkcia POISSON

Funkcia QUARTILE.INC

Funkcia QUARTILE

Funkcia RANK.EQ

Funkcia RANK

Funkcia STDEV.P

Funkcia STDEVP

Funkcia STDEV.S

Funkcia STDEV

Funkcia T.DIST.2T

Funkcia TDIST

Funkcia T.DIST.RT

Funkcia TDIST

Funkcia T.INV.2T

Funkcia TINV

Funkcia T.TEST

Funkcia TTEST

Funkcia VAR.P

Funkcia VARP

Funkcia VAR.S

Funkcia VAR

Funkcia WEIBULL.DIST

Funkcia WEIBULL

Funkcia Z.TEST

Funkcia ZTEST

Na začiatok stránky

Nové funkcie

Nasledujúce funkcie boli do knižnice funkcií Excelu pridané. Tieto funkcie možno použiť v aktuálnej verzii Excelu, nie sú však kompatibilné so staršími verziami Excelu. Ak sa vyžaduje spätná kompatibilita, môžete spustiť kontrolu kompatibility, vykonať v hárku potrebné zmeny a vyhnúť sa tak chybám.

Nová funkcia

Kategória funkcie

Účel

Funkcia NETWORKDAYS.INTL

Funkcie dátumu a času (odkaz)

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni.

Funkcia WORKDAY.INTL

Funkcie dátumu a času (odkaz)

Vráti poradové číslo dátumu pred alebo po zadanom počte pracovných dní a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

Funkcia AGGREGATE

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Vráti agregáciu v zozname alebo databáze

Funkcia CEILING.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

Funkcia ISO.CEILING

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

Funkcia CHISQ.DIST

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

Funkcia CHISQ.INV

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

Funkcia CONFIDENCE.T

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým t-rozdelením

Funkcia COVARIANCE.S

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov

Funkcia ERF.PRECISE

Technické funkcie (odkaz)

Vráti chybovú funkciu

Funkcia ERFC.PRECISE

Technické funkcie (odkaz)

Vráti doplnkovú funkciu ERF, integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno

Funkcia F.DIST

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.INV

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia FLOOR.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkcie (odkaz)

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor.

Funkcia GAMMALN.PRECISE

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

Funkcia MODE.MULT

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov

Funkcia PERCENTILE.EXC

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je väčšie ako 0 a menšie ako 1

Funkcia PERCENTRANK.EXC

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov

Funkcia QUARTILE.EXC

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1

Funkcia RANK.AVG

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

Funkcia T.DIST

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo t-rozdelenie

Funkcia T.INV

Štatistické funkcie (odkaz)

Vráti hodnotu t Studentovho t-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti

Na začiatok stránky

Spätná kompatibilita

Ak potrebujete hárok zdieľať s ostatnými ľuďmi, ktorí nemajú nainštalovaný Excel 2010, môžete namiesto premenovaných funkcií použiť radšej funkcie na podporu kompatibility. Staršie verzie Excelu rozpoznajú staré názvy a poskytnú očakávané výsledky.

Vyhľadanie funkcií na podporu kompatibility

Ak chcete nájsť všetky funkcie na podporu kompatibility, postupujte takto:

  1. Na karte Vzorce v skupine Knižnica funkcií kliknite na položku Vložiť funkciu.

  2. V poli Vybrať kategóriu kliknite na položku Kompatibilita.

    Dialógové okno Vloženie funkcie

Výber správnej funkcie v zošite

Keď začnete do hárka zadávať funkciu, automatické dokončovanie vzorca zobrazí v zozname premenované funkcie aj funkcie na podporu kompatibility. Rozlišujúce ikony vám pomôžu kliknúť na tú, ktorú chcete použiť.

Príklad automatického dokončovania funkcie

Kontrola výskytu problémov s kompatibilitou

Ako už bolo uvedené vyššie v tomto článku, nové funkcie nie sú kompatibilné so staršími verziami Excelu. Staršie verzie Excelu nedokážu rozpoznať nové funkcie a zobrazia chyby #NAME? namiesto očakávaných výsledkov. Pred uložením zošita vo formáte súboru staršej verzie Excelu môžete spustiť kontrolu kompatibility a určiť, či boli použité nové funkcie. Môžete tak vykonať potrebné zmeny a vyhnúť sa chybám.

Ak chcete spustiť kontrolu kompatibility, postupujte takto:

  1. Kliknite na tlačidlo Office a potom na položku Informácie.

  2. V časti Príprava na distribúciu kliknite na položku Overiť výskyt problémov a potom kliknite na možnosť Skontrolovať kompatibilitu.

    Dialógové okno Kontrola kompatibility

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×