Odkazy na dostupné polia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete pridať polia do zobrazenie alebo tabuľka na prispôsobenie typov údajov projektu, ktorý program Microsoft Project zobrazuje. Ak ste programátor, môžete použiť aj polí v zobrazení a funkcie na úpravu projektu, aby vyhovovali potrebám vašej organizácie.

Pole obsahuje jeden druh informácií a je súčasťou tabuľka, formulár zobrazenia alebo oblasti časovo nastavený v zobrazení používania. Program Project 2013 obsahuje niekoľko druhov polí:

Ak chcete pridať pole do zobrazenia, kliknite na kartu Formát. V skupine Stĺpce kliknite na položku Vložiť stĺpec.

 • Polia úloh a polia úloh s časovým usporiadaním   

  V poliach úloh sa zobrazujú informácie súvisiace s úlohou a môžu byť zobrazené v zobrazeniach úloh, akými sú zobrazenia Ganttovho grafu, hárka úloh a sieťového diagramu.

  V poliach úloh s časovým usporiadaním sa zobrazujú informácie rozdelené na celé trvanie každej úlohy. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti s časovým usporiadaním v zobrazení Používanie úlohy.

 • Polia zdrojov a polia zdrojov s časovým usporiadaním   

  V poliach zdrojov sa zobrazujú informácie pre každý zdroj vrátane súhrnných informácií o všetkých úlohách priradených ku každému zdroju. Tieto polia môžu byť zobrazené v zobrazeniach zdrojov, akými sú zobrazenia hárku zdrojov a používania zdrojov.

  V poliach zdrojov s časovým usporiadaním sa zobrazujú informácie pre každý zdroj rozdelené na celé trvanie dostupnosti zdroja pre projekt. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti s časovým usporiadaním v zobrazení Používanie zdrojov.

 • Polia priradenia a polia priradenia s časovým usporiadaním   

  V poliach priradení sa zobrazujú informácie pre každé priradenie. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti hárka v zobrazeniach Používanie úlohy a Používanie zdrojov a v dolnej časti zobrazení Formulár úlohy a Formulár zdrojov. Pole priradenia, ktoré sa zobrazí v dolnej časti zobrazenia Formulár úlohy alebo Formulár zdrojov, môžete zmeniť kliknutím na danú oblasť, kliknutím na kartu Formát, a potom na príkaz.

  V poliach priradení s časovým usporiadaním sa zobrazujú informácie rozdelené na celé trvanie každého priradenia. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti s časovým usporiadaním v zobrazeniach Používanie zdrojov a Používanie úlohy.

Poznámka: Niektoré polia sú dostupné, len ak používate Project Professional.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Aktívne (pole úlohy)

Pomocou poľa Aktívne je možné deaktivovať úlohy a odstrániť ich tak z plánu projektu. Neaktívne úlohy zostanú k dispozícii v neskorších fázach, projektoch alebo za účelom vytvárania zostáv či histórie. Neaktívne úlohy už nemajú vplyv na iné úlohy ani na celkový plán projektu.

Skutočné náklady (pole úlohy)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočné trvanie (pole úlohy)

V poli Skutočné trvanie sa zobrazuje doterajší rozsah skutočného pracovného času pre úlohu na základe naplánovaného trvania a aktuálnej zostávajúcej práce alebo percenta dokončenia.

Skutočné dokončenie (pole úlohy)

V poli Skutočné dokončenie sa zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo priradenia.

Skutočné náklady na prácu nadčas (pole úlohy)

V poli Skutočné náklady na prácu nadčas sa zobrazujú náklady, ktoré vznikli vykonaním práce nadčas, ktorú v súvislosti s úlohami vykonali priradené zdroje.

Skutočná práca nadčas (pole úlohy)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočný začiatok (pole úlohy)

V poli Skutočný začiatok sa zobrazuje dátum a čas skutočného začiatku úlohy alebo priradenia na základe zadaných informácii o priebehu.

Skutočná práca (pole úlohy)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole úlohy)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Sklz priradenia (pole úlohy)

V poli Sklz priradenia sa zobrazuje čas, ktorý musia zdroje čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach Sklz priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – tieto polia slúžia iba na sprístupnenie informácií príslušného poľa Sklz priradenia.

Jednotky priradenia (pole úlohy)

V poli Jednotky priradenia sa zobrazuje miera priradenia zdrojov vyčlenených pre úlohu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Skončenie výstupu podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

Pole Skončenie výstupu podľa pôvodného plánu obsahuje naplánovaný dátum skončenia výstupu, ktorý bol uložený s pôvodným plánom projektu. Iba v programe
Project Professional.

Začiatok výstupu podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

Pole Začiatok výstupu podľa pôvodného plánu obsahuje pôvodne naplánovaný dátum začiatku výstupu, ktorý bol uložený s pôvodným plánom projektu. Iba v programe
Project Professional.

Trvanie podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Trvanie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodné naplánované trvanie dokončenia úlohy.

Dokončenie podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenie v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Začiatok podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Začiatok podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia úloh)

Polia Pôvodný plán1 – rozpočtové náklady až Pôvodný plán10 – rozpočtové náklady obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca (polia úloh)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 – 10 – dokončenie výstupu (polia úloh)

Polia Pôvodný plán1 – dokončenie výstupu až Pôvodný plán10 – dokončenie výstupu obsahujú plánované dátumy skončenia výstupu, ktoré boli uložené s príslušnými pôvodnými plánmi projektu.

Pôvodný plán 1 – 10 – začiatok výstupu (polia úloh)

Polia Pôvodný plán 1 – začiatok výstupu až Pôvodný plán 10 – začiatok výstupu obsahujú plánované dátumy začiatku výstupu, ktoré boli uložené s príslušnými pôvodnými plánmi projektu.

Pôvodný plán 1 – 10 – trvanie (polia úloh)

Polia Pôvodný plán 1 – trvanie až Pôvodný plán 10 – trvanie obsahujú informácie o čase, ktorý je naplánovaný na dokončenie úlohy.

Pôvodný plán 0 – 10 – odhadované trvanie (polia úloh)

Polia Pôvodný plán 0 – odhadované trvanie až Pôvodný plán 10 – odhadované trvanie zobrazujú približné naplánované časové rozpätie na dokončenie úlohy. Pri nastavení pôvodného plánu program Microsoft Project skopíruje hodnoty plánovaného trvania úloh a uloží ich do polí Pôvodný plán – odhadované trvanie (Pôvodný plán – odhadované trvanie do polí Pôvodný plán 1 – odhadované trvanie až Pôvodný plán 10 – odhadované trvanie). To platí tak pre manuálne, ako aj pre automaticky plánované úlohy.

Pôvodný plán 0 – 10 – odhadované dokončenie (polia úloh)

Pri nastavení pôvodného plánu program Microsoft Project skopíruje plánované dátumy dokončenia pre danú úlohu alebo priradenie a uloží ich do polí Pôvodný plán – odhadované dokončenie (Pôvodný plán – odhadované dokončenie do polí Pôvodný plán 1 – odhadované dokončenie až Pôvodný plán 10 – odhadované dokončenie). Toto platí bez ohľadu na to, či sú úlohy naplánované manuálne alebo automaticky.

Pôvodný plán 0 – 10 – odhadovaný začiatok (polia úloh)

Pri nastavení pôvodného plánu program Microsoft Project skopíruje plánované dátumy začatia pre úlohu alebo priradenie a uloží ich do polí Pôvodný plán – odhadovaný začiatok (Pôvodný plán – odhadovaný začiatok do polí Pôvodný plán 1 – odhadovaný začiatok až Pôvodný plán 10 – odhadovaný začiatok).

Pôvodný plán 1 až 10 – dokončenie (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – dokončenie až Pôvodný plán 10 – dokončenie obsahujú plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenia zdroja v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – začiatok (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – začiatok až Pôvodný plán 10 – začiatok obsahujú plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole úlohy)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole úlohy)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Rozpočtové náklady (pole úlohy)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtová práca (pole úlohy)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Dokončené ku dňu (pole úlohy)

V poli Dokončené ku dňu sa zobrazuje priebeh úlohy v zobrazení Ganttovho grafu ako bod, ku ktorému bola nahlásená skutočná práca na úlohe.

Potvrdené (pole úlohy)

V poli Potvrdené je uvedené, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli priradenia k úlohám.

Dátum obmedzenia (pole úlohy)

V poli Dátum obmedzenia sa zobrazuje konkrétny dátum, ktorý je priradený k určitým typom obmedzenia, ako napríklad Musí začať, Musí skončiť, Nezačína skôr než, Nezačína neskôr než, Nekončí skôr než a Nekončí neskôr než.

Typ obmedzenia (pole úlohy)

Pole Typ obmedzenia ponúka na výber typy obmedzení, ktoré môžete použiť pri plánovaní úlohy.

Kontakt (pole úlohy)

Pole Kontakt obsahuje meno jednotlivca zodpovedného za úlohu.

Náklady (pole úlohy)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Tabuľka nákladových sadzieb (pole úlohy)

Pole Tabuľka nákladových sadzieb umožňuje výber tabuľky nákladových sadzieb pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka nákladov (pole úlohy)

V poli priradenia Odchýlka nákladov sa zobrazuje rozdiel medzi nákladmi na pôvodný plán a celkovými nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Náklady 1 – 10 (polia úlohy)

Polia Náklady 1 až Náklady 10 môžu obsahovať vlastné informácie o nákladoch na úlohu, zdroj alebo priradenie.

CPI (pole úlohy)

V poli CPI (index výkonnosti nákladov) sa zobrazuje pomer rozpočtových nákladov (alebo nákladov na pôvodný plán) ku skutočným nákladom na vykonanú prácu k dátumu kontroly stavu projektu alebo k aktuálnemu dátumu.

Vytvorené (pole úlohy)

Pole Vytvorené obsahuje dátum a čas pridania úlohy do projektu.

Kritické (pole úlohy)

V poli Kritické sa uvádza, či pre úlohu alebo úlohu priradenia existuje v pláne priestor na časový sklz, alebo či úloha patrí do kritickej cesty.

CV (pole úlohy)

V poli CV (Odchýlka nákladov získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými nákladmi a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

CV% (pole úlohy)

V poli CV% (percento odchýlky nákladov) sa zobrazuje pomer odchýlky nákladov (CV) k rozpočtovaným nákladom na vykonanú prácu (BCWP), vyjadrený v percentách.

Dátum 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Dátum1 až Dátum10 obsahujú informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia.

Termín (pole úlohy)

V poli Termín sa zobrazuje dátum zadaný ako konečný termín úlohy. Konečný termín je cieľový dátum, ktorý označuje, kedy sa má úloha dokončiť.

Dokončenie výstupu (pole úlohy)

Pri každej úlohe, ktorá má pridružený výstup, sa v poli Dokončenie výstupu plánovaný zobrazí dátum dokončenia daného výstupu. Iba v programe
Project Professional.

Identifikátor GUID výstupu (pole úlohy)

V poli Identifikátor GUID výstupu sa zobrazuje globálne jedinečný identifikátor (GUID) daného výstupu pri každej úlohe, ku ktorej je výstup priradený. Iba v programe
Project Professional.

Názov výstupu (pole úlohy)

Pri každej úlohe s priradeným výstupom sa v poli Názov výstupu zobrazuje názov alebo nadpis daného výstupu. Iba v programe
Project Professional.

Začiatok výstupu (pole úlohy)

Pri každej úlohe, ktorá má pridružený výstup, sa v poli Začiatok výstupu zobrazí plánovaný dátum začiatku daného výstupu. Iba v programe
Project Professional.

Typ výstupu (pole úlohy)

Pole Typ výstupu označuje, či je k aktuálnej úlohe priradený výstup a či daný výstup vytvára aktuálna úloha, alebo ho vytvára samostatný projekt či úloha, od ktorých je aktuálna úloha závislá. Iba v programe
Project Professional.

Trvanie (pole úlohy)

V poli Trvanie sa zobrazuje celkový rozsah aktívneho pracovného času na úlohu.

Odchýlka trvania (pole úlohy)

Pole Odchýlka trvania obsahuje rozdiel medzi trvaním úlohy podľa pôvodného plánu a celkovým trvaním (aktuálnym odhadom) úlohy.

Trvanie 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Trvanie 1 až Trvanie 10 obsahujú informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia.

EAC (pole úlohy)

V poli EAC (odhad pri dokončení) sa zobrazujú očakávané celkové náklady na úlohu na základe výkonu k dátumu kontroly stavu.

Najskoršie možné dokončenie (pole úlohy)

Pole Najskoršie možné dokončenie obsahuje najskorší možný dátum dokončenia úlohy na základe najskorších možných dátumov dokončenia predchádzajúcich a nadväzujúcich úloh, iných obmedzení a všetkých oneskorení pri vyvažovaní.

Najskoršie možné začatie (pole úlohy)

Pole Najskoršie možné začatie obsahuje najskorší možný dátum, kedy by mohla úloha začať na základe dátumov najskoršieho možného začatia predchádzajúcich a nadväzujúcich úloh a iných obmedzení.

Metóda výpočtu získanej hodnoty (pole úlohy)

Pole Metóda výpočtu získanej hodnoty umožňuje vybrať, či sa má na výpočet rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP) použiť pole % dokončenia alebo pole Fyzické % dokončenia.

Riadené úsilím (pole úlohy)

Pole Riadené úsilím označuje, či je plánovanie úlohy riadené úsilím.

Podnik – náklady 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Podnik – náklady 1 až Podnik – náklady 10 uchovávajú ľubovoľné informácie o nákladoch na vlastnú úlohu, zdroj alebo priradenie, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – dátum 1 až 30 (polia úlohy)

Polia Podnik – dátum 1 až Podnik – dátum 30 uchovávajú ľubovoľné informácie o dátume vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia podľa definície správcu riadenia projektov alebo iného používateľa s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – trvanie 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Podnik – trvanie 1 až Podnik – trvanie 10 uchovávajú ľubovoľné informácie o trvaní vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – príznak 1 až 20 (polia úlohy)

Polia Podnik – príznak1 až Podnik – príznak20 uchovávajú ľubovoľné informácie o príznaku vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnikový projekt – číslo 1 až 40 (polia úlohy)

Polia Podnikový projekt – číslo 1 až Podnikový projekt – číslo 40 uchovávajú ľubovoľné číselné informácie o vlastnom projekte tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podniková úloha – kód prehľadu 1 až 30 (polia úlohy)

Polia Podniková úloha – kód prehľadu 1 až Podniková úloha – kód prehľadu 30 obsahujú alfanumerický kód, ktorý predstavuje jednoduchý zoznam alebo hierarchickú štruktúru úloh (napríklad kódy účtovania nákladov spojených s úlohami). Iba v programe
Project Professional.

Podnik – text 1 až 40 (polia úlohy)

Polia Podnik – text 1 až Podnik – text 40 uchovávajú ľubovoľné vlastné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Chybové hlásenie (pole úlohy)

Pole Chybové hlásenie používajú Sprievodca importom zdrojov a Sprievodca importom projektu na zobrazenie chýb po importe informácií o zdrojoch a úlohách do programu Project Server. Iba v programe
Project Professional.

Predpokladané (pole úlohy)

V poli Predpokladané sa uvádza, či je trvanie úlohy označené príznakom ako predpokladané.

Externá úloha (pole úlohy)

Pole Externá úloha označuje, či je úloha prepojená z iného projektu, alebo či bola vytvorená v aktuálnom projekte.

Dokončenie (pole úlohy)

V poli Dokončenie sa zobrazuje dátum plánovaného dokončenia úlohy.

Časová rezerva dokončenia (pole úlohy)

Pole Časová rezerva dokončenia obsahuje trvanie od dátumu najskoršieho možného dokončenia po dátum najneskoršieho možného dokončenia.

Odchýlka dokončenia (pole úlohy)

Pole Odchýlka dokončenia obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom dokončenia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálnym dátumom dokončenia.

Dokončenie 1 – 10 (polia úlohy)

Polia Dokončenie 1 až Dokončenie 10 môžu obsahovať akékoľvek informácie o dátume dokončenia úlohy, zdroja alebo priradenia.

Nárast pevných nákladov (pole úlohy)

Pole Nárast pevných nákladov umožňuje vybrať, ako a kedy sa pevné náklady účtujú alebo ako a kedy budú náklady na úlohu narastať.

Pevné náklady (pole úlohy)

V poli Pevné náklady sa zobrazujú všetky výdavky na úlohu, ktoré nesúvisia s zdrojmi.

Príznak 1 – 20 (polia úlohy)

V poliach Príznak 1 až 20 je uvedené, či sú úloha, zdroj alebo priradenie označené na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

Voľná časová rezerva (pole úlohy)

Pole Voľná časová rezerva obsahuje čas, o ktorý sa úloha môže oneskoriť bez toho, aby sa oneskorili nadväzujúce úlohy.

Zoskupiť podľa súhrnu (pole úlohy)

Pole Zoskupiť podľa súhrnu označuje, či daný riadok v hárku úlohy alebo hárku zdroja je súhrnným riadkom úloh alebo zdrojov zoskupených podľa určitej kategórie.

Zdravie (pole úlohy)

Pole Zdravie obsahuje aktuálny stav alebo podmienku, ako napríklad Predčasne alebo Dokončené, týkajúce sa aktuálnej úlohy na základe výberu vo vyhľadávacej tabuľke Zdravie, ktorá je súčasťou programu Microsoft Project Server a môže byť upravená tak, aby zodpovedala konkrétnym kritériám organizácie pre hodnotenie stavu. Iba v programe
Project Professional.

Skryť pruh (pole úlohy)

Pole Skryť pruh určuje, či sú pruhy Ganttovho grafu a kalendára pre úlohu skryté.

Hypertextové prepojenie (pole úlohy)

Pole Hypertextové prepojenie zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Adresa hypertextového prepojenia (pole úlohy)

Pole Adresa hypertextového prepojenia obsahuje adresu hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Atribút Href hypertextového prepojenia (pole úlohy)

Pole Atribút Href hypertextového prepojenia obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia, ktoré súvisia s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Podadresa hypertextového prepojenia (pole úlohy)

Pole Podadresa hypertextového prepojenia obsahuje špecifické umiestnenie v dokumente umiestnenom v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Identifikácia (pole úlohy)

Pole Identifikácia obsahuje identifikačné číslo, ktoré Project automaticky priradí každej úlohe alebo každému zdroju po ich pridaní do projektu.

Ignorovať kalendár zdrojov (pole úlohy)

Pole Ignorovať kalendár zdrojov označuje, či sa pri naplánovaní úlohy vzal do úvahy kalendár zdrojov priradených k úlohe.

Ignorovať upozornenia (pole úlohy)

Ak program Microsoft Project zistí potenciálny konflikt plánovania v manuálne naplánovanej úlohe, vygeneruje upozornenie a pole obsahujúce problematické údaje bude podčiarknuté červenou farbou. Pole Ignorovať upozornenia označuje, či ste zvolili možnosť skryť indikátor upozorňujúci na konflikt plánovania.

Indikátory (pole úlohy)

V poli Indikátory sa zobrazujú indikátory, ktoré poskytujúce rôzne typy informácií o úlohe alebo zdroji.

Najneskoršie možné dokončenie (pole úlohy)

Pole Najneskoršie možné dokončenie obsahuje najneskorší možný dátum, ku ktorému sa úloha môže dokončiť bez omeškania dokončenia projektu.

Najneskoršie možné začatie (pole úlohy)

Pole Najneskoršie možné začatie obsahuje najneskorší možný dátum, ku ktorému sa úloha môže začať bez omeškania dokončenia projektu.

Vyvážiť priradenia (pole úlohy)

Pole Vyvážiť priradenia určuje, či môže funkcia vyvažovania oneskoriť a rozdeliť jednotlivé priradenia (na rozdiel od celej úlohy) za účelom vyriešenia nadmerného vyťaženia.

Vyvažovanie môže rozdeliť (pole úlohy)

Pole Vyvažovanie môže rozdeliť určuje, či môže funkcia vyvažovania zdrojov spôsobiť rozdelenie zostávajúcej práce pri danej úlohe.

Oneskorenie pri vyvažovaní (pole úlohy)

Pole Oneskorenie pri vyvažovaní obsahuje čas, o ktorý budú úloha alebo priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší možný dátum začiatku z dôvodu vyvažovania zdroja.

Prepojené polia (pole úlohy)

V poli Prepojené polia je uvedené, či existujú prepojenia OLE na úlohu, zdroj alebo priradenie z ľubovoľného miesta v tomto projektovom súbore, z iného súboru programu Microsoft Project alebo z iného programu.

Označené (pole úlohy)

Pole úlohy Označené určuje, či je úloha označená na ďalšiu akciu alebo určitý druh identifikácie.

Medzník (pole úlohy)

Pole Medzník uvádza, či je úloha medzníkom.

Názov (pole úlohy)

V poli Názov sa uvádza názov úlohy alebo zdroja.

Záporná časová rezerva (pole úlohy)

V poli Záporná časová rezerva sa zobrazuje záporná časová rezerva úlohy v zobrazení Ganttovho grafu a informuje o čase, ktorý je potrebné ušetriť, aby nedošlo k oneskoreniu nadväzujúcich úloh.

Poznámky (pole úlohy)

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, zdroji alebo priradení.

Číslo 1 – 20 (polia úlohy)

Polia Číslo 1 až 20 obsahujú akékoľvek číselné informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Objekty (pole úlohy)

Pole Objekty obsahuje počet objektov pripojených k úlohe alebo priradených k zdroju.

Kód prehľadu 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Kód prehľadu 1 až Kód prehľadu 10 obsahujú vami zadefinovaný alfanumerický kód, ktorý predstavuje hierarchickú štruktúru úloh alebo zdrojov.

Úroveň prehľadu (pole úlohy)

Pole Úroveň prehľadu označuje vloženie úlohy alebo priradenia do hierarchie prehľadov projektu.

Číslo v prehľade (pole úlohy)

Pole Číslo v prehľade obsahuje číslo, ktoré predstavuje pozíciu úlohy v hierarchickej štruktúre prehľadu.

Preťažené (pole úlohy)

V poli Preťažené je uvedené, či je zdroj priradený väčšiemu množstvu práce na špecifickej úlohe alebo všetkých úlohách, ako je možné vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity.

Náklady na prácu nadčas (pole úlohy)

Pole Náklady na prácu nadčas zobrazuje celkové náklady na prácu nadčas v úlohe, pre všetky úlohy priradené k zdroju alebo pri priradení k zdroju.

Práca nadčas (pole úlohy)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Špička (pole úlohy)

Pole Špička označuje maximálne percento alebo počet jednotiek, pre ktoré zdroj pri priradení pracuje súčasne.

Percento (%) dokončenia (pole úlohy)

% dokončenia obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento trvania úlohy.

% dokončenia práce (pole úlohy)

Pole % dokončenia práce obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce.

Fyzické % dokončenia (pole úlohy)

V poli Fyzické % dokončenia sa zobrazuje zadaná percentuálna hodnota dokončenia, ktorú je možné použiť ako alternatívu pri výpočte rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP).

Zástupný objekt (pole úlohy)

Úlohy so zástupným symbolom sú manuálne naplánované úlohy, ktoré neobsahujú dostatočné informácie na ich naplánovanie. Ak zadáte manuálne naplánovanú úlohu bez platného dátumu začatia alebo dokončenia a bez platného trvania, program Microsoft Project priradí danú úlohu do režimu úlohy Zástupný symbol.

Predchodcovia (pole úlohy)

Pole Predchodcovia uvádza identifikačné čísla predchádzajúcich úloh, na ktorých daná úloha závisí predtým, než sa začne alebo dokončí.

Dokončenie pred vyvažovaním (pole úlohy)

Pole Dokončenie pred vyvažovaním obsahuje dátum dokončenia úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

Začatie pred vyvažovaním (pole úlohy)

Pole Začatie pred vyvažovaním obsahuje dátum začatia úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

Priorita (pole úlohy)

V poli Priorita je uvedená úroveň dôležitosti priradená úlohe, ktorá ďalej označuje, ako jednoducho môže byť úloha alebo priradenie oneskorené alebo rozdelené počas vyvažovania zdrojov.

Projekt (pole úlohy)

V poli Projekt sa zobrazuje názov podprojektov, z ktorých pochádzajú úlohy, zdroje alebo priradenia.

Publikovať (pole úlohy)

Pole Publikovať určuje, či sa má aktuálna úloha publikovať v programe Project Server so zvyšnou časťou projektu. Toto pole je predvolene nastavené na možnosť Áno. Iba v programe
Project Professional.

Opakovaná (pole úlohy)

Pole Opakovaná určuje, či je úloha súčasťou radu opakovaných úloh.

Bežná práca (pole úlohy)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúce náklady (pole úlohy)

V poli Zostávajúce náklady sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky, ktoré sa vynaložia na dokončenie zostávajúcej naplánovanej práce.

Zostávajúce trvanie (pole úlohy)

V poli Zostávajúce trvanie sa zobrazuje čas potrebný na dokončenie nedokončenej časti úlohy.

Zostávajúce náklady na prácu nadčas (pole úlohy)

V poli Zostávajúce náklady na prácu nadčas sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

Zostávajúca práca nadčas (pole úlohy)

V poli Zostávajúca práca nadčas sa zobrazuje objem zostávajúcich naplánovaných nadčasov.

Zostávajúca práca (pole úlohy)

V poli Zostávajúca práca sa zobrazuje čas, napríklad počet človekohodín alebo dní, potrebný na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Skupina zdrojov (pole úlohy)

Pole Skupina zdrojov obsahuje skupiny, do ktorých zdroje patria.

Iniciály zdrojov (pole úlohy)

Pole Iniciály zdrojov obsahuje skratky pre názvy zdrojov.

Názvy zdrojov (pole úlohy)

Pole Názvy zdrojov uvádza názvy všetkých zdrojov priradených k úlohe.

Zdroj – fonetika (pole úlohy)

Pole Zdroj – fonetika sa používa len v japonskej verzii programu Project.

Zdroj – typ (pole priradenia)

Pole Zdroj – typ označuje, či sú zdroje priradené k danej úlohe pracovné alebo materiálové.

Čakanie na odpoveď (pole úlohy)

Pole Čakanie na odpoveď informuje o tom, či členovia tímu, ktorí boli priradení k úlohám, potvrdili svoje priradenie.

Pokračovať (pole úlohy)

V poli Pokračovať sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované pokračovanie zostávajúcej časti úlohy po zadaní ľubovoľného priebehu, ako napríklad poľa % dokončenia, % dokončenia práce, Skutočná práca, Skutočné trvanie alebo Skutočný začiatok.

Zhrnutie (pole úlohy)

V rámci čiastkových úloh pole Zhrnutie určuje, či budú informácie o pruhoch Ganttovho grafu čiastkovej úlohy zahrnuté do pruhu súhrnnej úlohy.

Plánované trvanie (pole úlohy)

V poli Plánované trvanie sa zobrazuje celkový rozsah aktívneho pracovného času pre úlohu tak, ako je to zadaný alebo vypočítaný programom Microsoft Project na základe dátumu začiatku, dátumu dokončenia, kalendárov a ďalších faktorov plánovania.

Plánované dokončenie (pole úlohy)

V poli Plánované dokončenie je uvedený dátum, na ktorý je naplánované dokončenie práce alebo úlohy podľa výpočtu programu Microsoft Project na základe dátumu začiatku, trvania, závislostí, kalendárov a ďalších faktorov plánovania.

Plánované začatie (pole úlohy)

V poli Plánované začatie je uvedený dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce alebo úlohy podľa výpočtu programu Microsoft Project na základe závislostí, kalendárov a ďalších faktorov plánovania.

SPI (pole úlohy)

Pole SPI (index plánovaného výkonu) zobrazuje pomer rozpočtových nákladov na vykonanú prácu a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWP/BCWS).

Začatie (pole úlohy)

V poli Začiatok sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce priradeného zdroja na úlohe.

Časová rezerva začiatku (pole úlohy)

Pole Časová rezerva začiatku obsahuje trvanie medzi dátumom najskoršieho možného začiatku a najneskoršieho možného začiatku.

Odchýlka počiatočného dátumu (pole úlohy)

Pole Odchýlka počiatočného dátumu obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom začatia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálne naplánovaným dátumom začiatku.

Začiatok 1 až 10 (polia úlohy)

V poliach Začiatok 1 až Začiatok 10 sa zobrazujú dátumy začatia konkrétnej úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré chcete zadať a uchovávať v projekte oddelene.

Stav (pole úlohy)

Pole Stav označuje aktuálny stav úlohy nasledovne: Dokončená, Podľa plánu, Oneskorená alebo Budúca úloha.

Indikátor stavu (pole úlohy)

V poli Indikátor stavu sa zobrazuje ikona, ktorá označuje aktuálny stav úlohy.

Správca stavu (pole úlohy)

Pole Správca stavu obsahuje názov podnikového zdroja, ktorý má získať aktualizácie stavu aktuálnej úlohy od zdroja pracujúceho v aplikácii Microsoft Project Web App.

Zastaviť (pole úlohy)

V poli Zastaviť sa zobrazuje dátum, ktorý predstavuje koniec skutočnej časti úlohy.

Podprojekt – súbor (pole úlohy)

Pole Podprojekt – súbor obsahuje názov projektu vloženého do súboru aktívneho projektu.

Podprojekt – iba čítanie (pole úlohy)

Pole Podprojekt – iba čítanie označuje, či je podprojekt danej úlohy určený iba na čítanie.

Následník (pole úlohy)

V poli Následník sa uvádza identifikačné čísla nadväzujúcich úloh po danej úlohe.

Súhrn (pole úlohy)

Pole Súhrn označuje, či je úloha súhrnnou úlohou.

Sumárny priebeh (pole úlohy)

V poli Sumárny priebeh sa zobrazuje priebeh súhrnnej úlohy na základe priebehu jej čiastkových úloh a spôsobu ich naplánovania.

SV (pole úlohy)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Percento (%) SV (pole úlohy)

Pole SV% (percento odchýlky plánovania) zobrazuje pomer odchýlky plánovania (SV) a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWS) vyjadrený ako percento.

Kalendár úloh (pole úlohy)

Pole Kalendár úloh uvádza všetky kalendáre, ktoré sú k dispozícii na použitie v úlohe.

Identifikátor GUID kalendára úloh (pole úlohy)

Pole Identifikátor GUID kalendára úloh obsahuje vytvorené jedinečné identifikačné kódy pre každý kalendár úlohy vo vašom projekte. Každý kalendár úlohy bude mať osobitné pole Identifikátor GUID kalendára úloh.

Identifikátor GUID úlohy (pole úlohy)

Pole Identifikátor GUID úlohy obsahuje vytvorené jedinečné identifikačné kódy pre každú úlohu vo vašom projekte.

Režim úlohy (pole úlohy)

Pole Režim úlohy označuje, či je úloha naplánovaná manuálne alebo automaticky, čím dáva možnosť rozhodnúť, v akom rozsahu chcete mať kontrolu nad plánovaním úloh v rámci projektu. Úlohy sú predvolene nastavené na manuálne plánovanie, s dátumom začatia, dátumom dokončenia a určeným trvaním.

Názov súhrnu úlohy (pole úlohy)

Pole Názov súhrnu úlohy obsahuje názvy súhrnných úloh, ktoré sú priradené každej úlohy. K dispozícii iba pre Project Online účastníkov.

TCPI (pole úlohy)

V poli TCPI (index výkonu potrebného na dokončenie) sa k dátumu kontroly stavu zobrazuje pomer zostávajúcej práce, ktorá sa má vykonať, a zostávajúcich zdrojov, ktoré možno minúť.

Čakanie na stav skupiny (pole úlohy)

Pole Čakanie na stav skupiny označuje, či ste dostali odpoveď na požiadavku na zistenie priebehu priradených úloh, ktorú ste odoslali zdroju.

Text nad (pole úlohy)

Pole Text nad označuje, či sa po zahrnutí pruhov Ganttovho grafu čiastkových úloh na panel súhrnných úloh zobrazuje nad týmito pruhmi text.

Text 1 až 30 (polia úlohy)

Polia Text 1 až Text 30 obsahujú ľubovoľné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Celková časová rezerva (pole úlohy)

Pole Celková časová rezerva obsahuje čas, o ktorý možno odložiť dátum dokončenia úlohy bez toho, aby sa oneskoril dátum dokončenia projektu.

Typ (pole úlohy)

Pole Typ poskytuje možnosti výberu ovládajúce vplyv, ktoré má úprava práce, jednotiek priradenia alebo trvania na výpočty v ďalších dvoch poliach.

Jedinečný identifikátor (pole úlohy)

Pole Jedinečný identifikátor obsahuje číslo, ktoré program Project automaticky priradí ku každej novej úlohe, zdroju alebo priradeniu, ktoré sa vytvoria rámci aktuálneho projektu.

Predchodcovia s jedinečnou identifikáciou (pole úlohy)

Pole Predchodcovia s jedinečnou identifikáciou uvádza zoznam jedinečných identifikačných čísel predchádzajúcich úloh, od ktorých závisí začatie alebo dokončenie aktuálnej úlohy.

Následníci s jedinečnou identifikáciou (pole úlohy)

Pole Následníci s jedinečnou identifikáciou uvádza zoznam jedinečných identifikačných čísel nasledujúcich úloh určitej úlohy.

Požaduje sa aktualizácia (pole úlohy)

V poli Požaduje sa aktualizácia je uvedené, či je potrebné zaslať aktualizáciu programu Project Server priradeným členom tímu z dôvodu zmien v dátume začiatku alebo dokončenia úlohy, alebo z dôvodu zmien v priradeniach.

VAC (pole úlohy)

V poli VAC sa zobrazuje odchýlka pri dokončení (VAC) ako rozdiel medzi rozpočtom pri dokončení (BAC) alebo nákladmi na pôvodný plán a nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenia na úlohu odhadovanými pri dokončení.

Upozornenie (pole úlohy)

Pole Upozornenie určuje, či program Microsoft Project identifikoval potenciálny konflikt plánovania s dátumom začiatku, dátumom dokončenia alebo trvaním manuálne naplánovanej úlohy, ako je napríklad problém s prepojením úlohy alebo obmedzením dátumu. Informácie s potenciálnym problémom sú podčiarknuté červenou farbou. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na pole si môžete prečítať obsah upozornenia alebo návrhu na zlepšenie projektu.

WBS (pole úlohy)

Pole WBS (Štruktúra rozdelenia práce) obsahuje kódy štruktúry rozdelenia práce.

Predchodcovia v rámci štruktúry rozdelenia práce (pole úlohy)

Pole Predchodcovia v rámci štruktúry rozdelenia práce uvádza zoznam kódov štruktúry rozdelenia práce (WBS) priradených k predchádzajúcim úlohám, od ktorých závisí začatie alebo dokončenie aktuálnej úlohy.

Následníci v rámci štruktúry rozdelenia práce (pole úlohy)

Pole Následníci v rámci štruktúry rozdelenia práce uvádza zoznam kódov štruktúry rozdelenia práce (WBS) priradených k nadväzujúcim úlohám.

Práca (pole úlohy)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Rozvrh práce (pole úlohy)

Pole Rozvrh práce poskytuje možnosť výberu tvaru rozvrhu použitého pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka práce (pole úlohy)

Pole Odchýlka práce obsahuje rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu úlohy, zdroja alebo priradenia a aktuálne naplánovanou prácou.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Skutočné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočné pevné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné pevné náklady sa zobrazujú časovo usporiadané skutočné výdavky úlohy bez zdrojov účtované v danom čase podľa vybratej metódy akumulácie nákladov.

Skutočná práca nadčas (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Pôvodný plán 0 – 10 – kumulatívna práca (polia úloh s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0 – kumulatívna práca až Pôvodný plán 10 – kumulatívna práca obsahujú objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám, ktoré sa za ten čas naakumulovali, pri zadaní pôvodného plánu.

Nové
Pôvodný plán 0 – 10 – zostávajúca kumulatívna práca (polia úloh s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0 – zostávajúca kumulatívna práca až Pôvodný plán 10 – zostávajúca kumulatívna práca obsahujú zostávajúci objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám pri zadaní pôvodného plánu.

Nové
Pôvodný plán 0 – 10 – zostávajúce úlohy (polia úloh s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0 – zostávajúce úlohy až Pôvodný plán 10 – zostávajúce úlohy obsahujú počet naplánovaných čiastkových úloh, ktoré je potrebné dokončiť v rámci súhrnnej úlohy v deň, na ktorý bol nastavený pôvodný plán. Tieto polia taktiež obsahujú počet naplánovaných úloh, ktoré je potrebné dokončiť v rámci podprojektu v deň, na ktorý bol nastavený pôvodný plán.

Pôvodný plán 1– 10 – rozpočtové náklady (polia úloh s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – rozpočtové náklady až Pôvodný plán 10 – rozpočtové náklady obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca (polia úloh s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 – 10 – práca (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Rozpočtové náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtová práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

CPI (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli CPI (index výkonnosti nákladov) sa zobrazuje pomer rozpočtových nákladov (alebo nákladov na pôvodný plán) ku skutočným nákladom na vykonanú prácu k dátumu kontroly stavu projektu alebo k aktuálnemu dátumu.

Nové
Kumulatívna skutočná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna skutočná práca obsahuje skutočnú prácu vykonanú všetkými zdrojmi priradenými k úlohám akumulovanú v čase.

Kumulatívne náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo usporiadané náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie k určitému dátumu.

Kumulatívne percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne percento (%) dokončenia sa zobrazujú časovo rozložené hodnoty kumulatívneho percenta dokončenia úlohy.

Kumulatívna práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna práca obsahuje informácie o čase naplánovanom pre všetky zdroje priradené k úlohám a akumulované v čase.

CV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

CV% (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli CV% (percento odchýlky nákladov) sa zobrazuje pomer odchýlky nákladov (CV) k rozpočtovaným nákladom na vykonanú prácu (BCWP), vyjadrený v percentách.

Pevné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Pevné náklady sa zobrazujú všetky výdavky na úlohu, ktoré nesúvisia s zdrojmi.

Preťaženie (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Preťaženie je uvedené, či je niektorý z zdrojov priradených k úlohe priradený v rámci danej úlohy alebo v rámci všetkých priradených úloh k väčšiemu objemu práce, než môže vykonať v rámci svojej normálnej pracovnej kapacity.

Práca nadčas (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

% dokončenia obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento trvania úlohy.

Bežná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Nové
Zostávajúce skutočné úlohy (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Zostávajúce skutočné úlohy sa zobrazuje celkový počet skutočných čiastkových úloh, ktoré je potrebné dokončiť v rámci súhrnnej úlohy v daný deň. Toto pole taktiež zobrazuje celkový počet skutočných úloh, ktoré je potrebné dokončiť v rámci podprojektu v daný deň.

Nové
Zostávajúca kumulatívna skutočná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca obsahuje prácu, ktorá ešte musí byť dokončená v rámci úlohy alebo vykonaná priradeným zdrojom.

Nové
Zostávajúca kumulatívna práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Polia Zostávajúca kumulatívna práca obsahujú zostávajúci objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám nakumulované v čase.

Nové
Zostávajúce úlohy (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Zostávajúce úlohy sa zobrazuje celkový počet naplánovaných čiastkových úloh, ktoré je potrebné dokončiť v rámci súhrnnej úlohy v daný deň. Pole Zostávajúce úlohy taktiež zobrazuje celkový počet naplánovaných úloh, ktoré je potrebné dokončiť v rámci podprojektu v daný deň.

SPI (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole SPI (index plánovaného výkonu) zobrazuje pomer rozpočtových nákladov na vykonanú prácu a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWP/BCWS).

SV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Percento (%) SV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole SV% (percento odchýlky plánovania) zobrazuje pomer odchýlky plánovania (SV) a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWS) vyjadrený ako percento.

Práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Hromadenie nákladov (pole zdroja)

Pole Hromadenie nákladov umožňuje vybrať, ako a kedy sa budú účtovať alebo hromadiť štandardné náklady a náklady za prácu nadčas v rámci úlohy.

Skutočné náklady (pole zdroja)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady doteraz vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi v rámci ich úloh spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s danou úlohou.

Skutočné dokončenie (pole zdroja)

V poli Skutočné dokončenie sa zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo priradenia.

Skutočné náklady na prácu nadčas (pole zdroja)

V poli Skutočné náklady na prácu nadčas sa zobrazujú náklady, ktoré vznikli vykonaním práce nadčas, ktorú v súvislosti s úlohami vykonali priradené zdroje.

Skutočná práca nadčas (pole zdroja)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočný začiatok (pole zdroja)

V poli Skutočný začiatok sa zobrazuje dátum a čas skutočného začiatku úlohy alebo priradenia na základe zadaných informácii o priebehu.

Skutočná práca (pole zdroja)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole zdroja)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Priradenie (pole zdroja)

V poli Priradenie je uvedené, či je daný riadok riadkom priradenia a nie riadkom úlohy alebo zdroja.

Sklz priradenia (pole zdroja)

V poli Sklz priradenia sa zobrazuje čas, ktorý musia zdroje čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach Sklz priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – tieto polia slúžia iba na sprístupnenie informácií príslušného poľa Sklz priradenia.

Jednotky priradenia (pole zdroja)

V poli Jednotky priradenia sa zobrazuje miera priradenia zdrojov vyčlenených pre úlohu.

K dispozícii od (pole zdroja)

V poli K dispozícii od sa zobrazuje počiatočný dátum, od ktorého je zdroj k dispozícii na prácu, v jednotkách zadaných pre aktuálne časové obdobie.

K dispozícii do (pole zdroja)

V poli K dispozícii do sa zobrazuje koncový dátum, do ktorého je zdroj k dispozícii na prácu, v jednotkách zadaných pre aktuálne časové obdobie.

Základný kalendár (pole zdroja)

Pole Základný kalendár informuje o tom, ktorý kalendár je základným kalendárom pre kalendár zdroja.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Dokončenie podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenie v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Začiatok podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Začiatok podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – rozpočtové náklady (polia zdrojov)

Polia Pôvodný plán 1 – rozpočtové náklady až Pôvodný plán 10 – rozpočtové náklady obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca (polia zdrojov)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia zdrojov)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – dokončenie (polia zdroja)

Polia Pôvodný plán 1 – dokončenie až Pôvodný plán 10 – dokončenie obsahujú plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenia zdroja v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – začiatok (polia zdroja)

Polia začiatku podľa pôvodného plánu (Pôvodný plán1 – začiatok až Pôvodný plán10 – začiatok) obsahujú plánovaný dátum začatia úlohy alebo priradenia v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – práca

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole zdroja)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole zdroja)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Rozpočet (pole zdroja)

V poli Rozpočet je možné zobraziť alebo zmeniť, či má daný pracovný, materiálový alebo nákladový zdroj byť označený ako rozpočtový zdroj, t. j. zdroj, ktorého práca, materiál alebo náklady sa majú v projekte sledovať.

Rozpočtové náklady (pole zdroja)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtová práca (pole zdroja)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Možné vyvažovanie (pole zdroja)

Pole Možné vyvažovanie informuje o tom, či je možné vykonať vyváženie príslušného zdroja.

Kód (pole zdroja)

Pole Kód obsahuje ľubovoľný kód, skratku alebo číslo, ktoré chcete zadať v rámci informácií o zdroji.

Potvrdené (pole zdroja)

V poli Potvrdené je uvedené, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli priradenia k úlohám.

Náklady (pole zdroja)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Náklady na použitie (pole zdroja)

Pri pracovnom zdroji (osoby a vybavenie) zobrazuje pole Náklady na použitie náklady, ktoré sa nahromadia pri každom použití zdroja. Pridáva sa pri každom priradení jednotky pracovného zdroja k úlohe.

Tabuľka nákladových sadzieb (pole zdroja)

Pole Tabuľka nákladových sadzieb umožňuje výber tabuľky nákladových sadzieb pre zdroje priradené k úlohe.

Typ nákladov (pole zdroja)

V poli Typ nákladov sa zobrazuje typ nákladov tak, ako bol vybratý vo vyhľadávacej tabuľke Typ nákladov, ktorú ponúka program Microsoft Project Server a ktorú je možné upraviť tak, aby zodpovedala konkrétnym typom nákladov danej organizácie. Iba v programe
Project Professional.

Odchýlka nákladov (pole zdroja)

V poli Odchýlka nákladov sa zobrazuje rozdiel medzi nákladmi podľa pôvodného plánu a celkovými nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Náklady 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Náklady 1 až Náklady 10 môžu obsahovať vlastné informácie o nákladoch na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Vytvorené (pole zdroja)

Pole Vytvorené obsahuje dátum a čas pridania zdroja do projektu.

CV (pole zdroja)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Dátum 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Dátum 1 až Dátum 10 obsahujú informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia.

Predvolený vlastník priradenia (pole zdroja)

Pole Predvolený vlastník priradenia obsahuje meno používateľa v podniku, ktorý je zodpovedný za zadávanie stavu v rámci daného priradenia. Iba v programe
Project Professional.

Trvanie 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Trvanie 1 až Trvanie 10 obsahujú informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia.

E-mailová adresa (pole zdroja)

Pole E-mailová adresa obsahuje e-mailovú adresu zdroja.

Podnik (pole zdroja)

V poli Podnik sa zobrazuje, či zdroj pochádza z fondu podnikových zdrojov (Áno) alebo z fondu miestnych zdrojov (Nie).

Podnikový základný kalendár (pole zdroja)

Pole Podnikový základný kalendár informuje o tom, či je zdroj priradený k základnému kalendáru z podnikovej globálnej šablóny.

Podnik – náklady 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Podnik – náklady 1 až Podnik – náklady 10 uchovávajú ľubovoľné informácie o nákladoch na vlastnú úlohu, zdroj alebo priradenie, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – dátum 1 až 30 (polia zdroja)

Polia Podnik – dátum 1 až Podnik – dátum 30 uchovávajú ľubovoľné informácie o dátume vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia podľa definície správcu riadenia projektov alebo iného používateľa s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – trvanie 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Podnik – trvanie 1 až Podnik – trvanie 10 uchovávajú ľubovoľné informácie o trvaní vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – príznak 1 až 20 (polia zdroja)

Polia Podnik – príznak 1 až Podnik – príznak 20 uchovávajú ľubovoľné informácie o príznaku vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – číslo 1 až 40 (polia zdroja)

Polia Podnikový projekt – číslo1 až Podnikový projekt – číslo40 uchovávajú ľubovoľné číselné informácie o vlastnom projekte tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional

Podnik – požadované hodnoty (pole zdroja)

Pole Podnik – požadované hodnoty určuje, či zdroj dosahuje hodnoty požadované programom Project Server 2013.

Podnikový zdroj – kód prehľadu 1 až 29 (polia zdroja)

Polia Podnikový zdroj – kód prehľadu 1 až Podnikový zdroj – kód prehľadu 29 obsahujú alfanumerický kód, ktorý predstavuje jednoduchý zoznam alebo hierarchickú štruktúru zdrojov (napríklad kódy odbornosti alebo kódy funkcií). Iba v programe
Project Professional.

Podnik – člen tímu (pole zdroja)

Ak sú otvorené viaceré podnikové projekty, v zobrazeniach zdrojov sa zobrazujú všetky zdroje zo všetkých projektov tej istej verzie (napríklad všetky publikované verzie otvorených projektov).

Podnik – text 1 až 40 (polia zdroja)

Polia Podnik – text 1 až Podnik – text 40 uchovávajú ľubovoľné vlastné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – jedinečný identifikátor (pole zdroja)

Podnikové zdroje sú k dispozícii pre všetky projekty v Project Serveri.

Chybové hlásenie (pole zdroja)

Pole Chybové hlásenie používajú Sprievodca importom zdrojov a Sprievodca importom projektu na zobrazenie chýb po importe informácií o zdrojoch a úlohách do programu Project Server. Iba v programe
Project Professional.

Dokončenie 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Dokončenie 1 až Dokončenie 10 môžu obsahovať akékoľvek informácie o dátume dokončenia úlohy, zdroja alebo priradenia.

Dokončenie (pole zdroja)

V poli Dokončenie sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované dokončenie práce zdroja na všetkých priradených úlohách.

Príznak 1 až 20 (polia zdroja)

Polia Príznak 1 až Príznak 20 označujú, či sú úloha, zdroj alebo priradenie označené na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

Všeobecné (pole zdroja)

Pole Všeobecné informuje o tom, či je zdroj všeobecný.

Skupina (pole zdroja)

Pole Skupina obsahuje názov skupiny, do ktorej zdroj patrí.

Zoskupiť podľa súhrnu (pole zdroja)

Pole Zoskupiť podľa súhrnu označuje, či daný riadok v hárku úlohy alebo hárku zdroja je súhrnným riadkom úloh alebo zdrojov zoskupených podľa určitej kategórie.

Hypertextové prepojenie (pole zdroja)

Pole Hypertextové prepojenie zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Adresa hypertextového prepojenia (pole zdroja)

Pole Adresa hypertextového prepojenia obsahuje adresu hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Atribút Href hypertextového prepojenia (pole zdroja)

Pole Atribút Href hypertextového prepojenia obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia, ktoré súvisia s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Podadresa hypertextového prepojenia (pole zdroja)

Pole Podadresa hypertextového prepojenia obsahuje špecifické umiestnenie v dokumente umiestnenom v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Identifikácia (pole zdroja)

Pole Identifikácia obsahuje identifikačné číslo, ktoré program Project automaticky priradí každej úlohe alebo každému zdroju po ich pridaní do projektu.

Import (pole zdroja)

Pole Import špecifikuje, či sa má zdroj importovať do programu Project Server ako podnikový zdroj. Pole je súčasťou Sprievodcu importom zdrojov. Iba v programe
Project Professional.

Neaktívne (pole zdroja)

Podnikové zdroje sa neodstraňujú. Namiesto toho ich deaktivuje používateľ, ktorý má oprávnenia správcu.

Indikátory (pole zdroja)

V poli Indikátory sa zobrazujú indikátory, ktoré poskytujúce rôzne typy informácií o úlohe alebo zdroji.

Iniciály (pole zdroja)

V poli Iniciály sa zobrazuje skratka pre meno zdroja.

Oneskorenie pri vyvažovaní (pole zdroja)

Pole Oneskorenie pri vyvažovaní obsahuje čas, o ktorý budú úloha alebo priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší možný dátum začiatku z dôvodu vyvažovania zdroja.

Prepojené polia (pole zdroja)

V poli Prepojené polia je uvedené, či existujú prepojenia OLE na úlohu, zdroj alebo priradenie z ľubovoľného miesta v tomto projektovom súbore, z iného súboru programu Microsoft Project alebo z iného programu.

Označenie materiálu (pole zdroja)

Pole Označenie materiálu obsahuje mernú jednotku materiálových zdrojov, napríklad tony, kartóny alebo kubické metre.

Maximálny počet jednotiek (pole zdroja)

Pole Maximálny počet jednotiek obsahuje maximálny počet percent alebo počet jednotiek, ktoré predstavujú maximálnu kapacitu dostupnosti zdroja na vykonávanie úloh počas aktuálneho časového obdobia.

Názov (pole zdroja)

V poli Názov sa uvádza názov úlohy alebo zdroja.

Poznámky (pole zdroja)

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, zdroji alebo priradení.

Číslo 1 až 20 (polia zdroja)

Polia Číslo 1 až 20 obsahujú akékoľvek číselné informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Objekty (pole zdroja)

Pole Objekty obsahuje počet objektov pripojených k úlohe alebo priradených k zdroju.

Kód prehľadu 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Kód prehľadu 1 až Kód prehľadu 10 obsahujú vami zadefinovaný alfanumerický kód, ktorý predstavuje hierarchickú štruktúru úloh alebo zdrojov.

Preťažené (pole zdroja)

V poli Preťažené je uvedené, či je zdroj priradený väčšiemu množstvu práce na špecifickej úlohe alebo všetkých úlohách, ako je možné vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity.

Náklady na prácu nadčas (pole zdroja)

Pole Náklady na prácu nadčas zobrazuje celkové náklady na prácu nadčas v úlohe, pre všetky úlohy priradené k zdroju alebo pri priradení k zdroju.

Sadzba za prácu nadčas (pole zdroja)

V poli Sadzba za prácu nadčas sa zobrazuje sadzba, ktorá sa vypláca za prácu nadčas vykonanú zdrojom.

Práca nadčas (pole zdroja)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Špička (pole zdroja)

Pole Špička obsahuje maximálne percento alebo počet jednotiek, pre ktoré je zdroj v danom čase priradený k úlohám.

% dokončenia práce (pole zdroja)

Pole % dokončenia práce obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce.

Fonetika (pole zdroja)

Pole Fonetika sa používa len v japonskej verzii programu Project.

Projekt (pole zdroja)

V poli Projekt sa zobrazuje názov podprojektov, z ktorých pochádzajú úlohy, zdroje alebo priradenia.

RBS (pole zdroja)

Pole RBS obsahuje štruktúru rozpisu zdrojov, ktorá sa označuje aj ako štruktúra rozpisu používateľov.

Bežná práca (pole zdroja)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúce náklady (pole zdroja)

V poli Zostávajúce náklady sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky, ktoré sa vynaložia na dokončenie zostávajúcej naplánovanej práce.

Zostávajúce náklady na prácu nadčas (pole zdroja)

V poli Zostávajúce náklady na prácu nadčas sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

Zostávajúca práca nadčas (pole zdroja)

V poli Zostávajúca práca nadčas sa zobrazuje objem zostávajúcich naplánovaných nadčasov.

Zostávajúca práca (pole zdroja)

V poli Zostávajúca práca sa zobrazuje čas, napríklad počet človekohodín alebo dní, potrebný na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Identifikátor GUID kalendára zdroja (pole zdroja)

Pole Identifikátor GUID kalendára zdroja obsahuje vytvorené jedinečné identifikačné kódy pre každý kalendár zdroja vo vašom projekte. Každý kalendár zdroja bude mať osobitné pole Identifikátor GUID kalendára zdroja.

Oddelenia zdrojov (pole zdroja)

Pole Oddelenia zdrojov obsahuje názov oddelenia, ku ktorému je vybratý zdroj priradený na základe vyhľadávacej tabuľky Oddelenia, ktorá je súčasťou programu Microsoft Project Server. Pole je možné upraviť tak, aby zohľadňovalo názvy konkrétnych oddelení organizácie. Iba v programe
Project Professional.

Identifikátor GUID zdroja (pole zdroja)

Pole Identifikátor GUID zdroja obsahuje vytvorený jedinečný identifikačný kód pre každý zdroj vo vašom projekte. Každý zdroj bude mať osobitné pole Identifikátor GUID zdroja.

Čakanie na odpoveď (pole zdroja)

Pole Čakanie na odpoveď informuje o tom, či členovia tímu, ktorí boli priradení k úlohám, potvrdili svoje priradenie.

Štandardná sadzba (pole zdroja)

V poli Štandardná sadzba sa zobrazuje sadzba, ktorá sa vypláca za bežnú mimonadčasovú prácu vykonanú zdrojom.

Začiatok (pole zdroja)

V poli Začiatok sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce priradeného zdroja na úlohe.

Začiatok 1 až 10 (polia zdroja)

V poliach Začiatok 1 až Začiatok 10 sa zobrazujú dátumy začatia konkrétnej úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré chcete zadať a uchovávať v projekte oddelene.

Sumár (pole zdroja)

Pole Sumár označuje, či informácie o priradení k zdrojom v aktuálnom projekte pochádzajú z momentálne otvoreného projektu alebo iného projektu, pri ktorom sa využívajú rovnaké zdroje.

SV (pole zdroja)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Fond priradenia tímu (pole zdroja)

V poli Fond priradenia tímu sa zobrazuje, či je aktuálny zdroj zdrojom tímu. Iba v programe
Project Professional.

Názov súhrnu úlohy (pole zdroja)

Pole Názov súhrnu úlohy obsahuje názvy súhrnných úloh pre úlohu, ktorá súvisí s priradením zdroja.

Čakanie na stav skupiny (pole zdroja)

V poli Čakanie na stav skupiny je uvedené, či ste dostali odpoveď na požiadavku na zistenie priebehu priradených úloh, ktorú ste odoslali zdroju.

Text 1 až 30 (polia zdroja)

Polia Text 1 až Text 30 obsahujú ľubovoľné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Typ (pole zdroja)

Pole Typ poskytuje možnosti výberu ovládajúce vplyv, ktoré má úprava práce, jednotiek priradenia alebo trvania na výpočty v ďalších dvoch poliach.

Jedinečný identifikátor (pole zdroja)

Pole Jedinečný identifikátor obsahuje číslo, ktoré program Project automaticky priradí ku každej novej úlohe, zdroju alebo priradeniu, ktoré sa vytvoria rámci aktuálneho projektu.

Požaduje sa aktualizácia (pole zdroja)

V poli Požaduje sa aktualizácia je uvedené, či je potrebné zaslať aktualizáciu programu Project Server priradeným členom tímu z dôvodu zmien v dátume začiatku alebo dokončenia úlohy, alebo z dôvodu zmien v priradeniach.

VAC (pole zdroja)

V poli VAC sa zobrazuje odchýlka pri dokončení (VAC) ako rozdiel medzi rozpočtom pri dokončení (BAC) alebo nákladmi na pôvodný plán a nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenia na úlohu odhadovanými pri dokončení.

Používateľské konto systému Windows (pole zdroja)

Pole Používateľské konto systému Windows obsahuje meno používateľa systému Microsoft Windows, ktoré zadáte pre pracovný zdroj.

Práca (pole zdroja)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Rozvrh práce (pole zdroja)

Pole Rozvrh práce poskytuje možnosť výberu tvaru rozvrhu použitého pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka práce (pole zdroja)

Pole Odchýlka práce obsahuje rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu úlohy, zdroja alebo priradenia a aktuálne naplánovanou prácou.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Skutočné náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočná práca nadčas (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroj s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Pôvodný plán 0 – 10 – kumulatívna práca (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0 – 10 – kumulatívna práca obsahujú objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám, ktoré sa za ten čas naakumulovali, pri zadaní pôvodného

Nové
Pôvodný plán 0 – 10 – zostávajúca kumulatívna práca (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0 – 10 – zostávajúca kumulatívna práca obsahujú zostávajúci objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám pri zadaní pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán1 – 10 – rozpočtové náklad obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Rozpočtové náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov na zdroje rozpočtových nákladov. Rozpočtové zdroje sú priradené iba k súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtová práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje

Náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Nové
Kumulatívna skutočná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna skutočná práca obsahuje skutočnú prácu vykonanú všetkými zdrojmi priradenými k úlohám akumulovanú v čase.

Kumulatívne náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo usporiadané náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie k určitému dátumu.

Kumulatívna práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna práca obsahuje informácie o čase naplánovanom pre všetky zdroje priradené k úlohám a akumulované v čase.

CV (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Preťaženie (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Preťaženie je uvedené, či je niektorý z zdrojov v rámci úlohy priradený k väčšiemu objemu práce v rámci danej úlohy alebo v rámci všetkých úloh, než môže vykonať v rámci svojej normálnej pracovnej kapacity.

Práca nadčas (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Jednotky špičky (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Jednotky špičky obsahuje percento alebo počet jednotiek, ku ktorým je zdroj priradený pre úlohy rozvrhnuté v danom čase.

Percentuálne vyhradenie (%) (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Percentuálne vyhradenie obsahuje percento, ktoré predstavuje celkovú hodnotu kapacity zdroja vyhradenej úlohám.

Bežná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo neplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúca dostupnosť (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca dostupnosť obsahuje informácie o zostávajúcom čase, počas ktorého bude zdroj k dispozícii na vykonávanie práce.

Nové
Zostávajúca kumulatívna skutočná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca obsahuje prácu, ktorá ešte musí byť dokončená v rámci úlohy alebo vykonaná priradeným zdrojom.

Nové
Zostávajúca kumulatívna práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Polia Zostávajúca kumulatívna práca obsahujú zostávajúci objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám akumulované v čase.

SV (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Jednotková dostupnosť (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Jednotková dostupnosť obsahuje percentuálnu hodnotu alebo hodnotu maximálneho počtu jednotiek dostupnosti pracovného zdroja na vykonávanie úloh počas vybratého časového obdobia tak, ako je rozložená v čase.

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Pracovná dostupnosť (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Pracovná dostupnosť obsahuje maximálne množstvo času pracovného zdroja, počas ktorého je zdroj dostupný na naplánovanie práce počas vybratého obdobia v rozvrhnutom čase.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Skutočné náklady (pole priradenia)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočné dokončenie (pole priradenia)

V poli Skutočné dokončenie sa zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo priradenia.

Skutočné náklady na prácu nadčas (pole priradenia)

V poli Skutočné náklady na prácu nadčas sa zobrazujú náklady, ktoré vznikli vykonaním práce nadčas, ktorú v súvislosti s úlohami vykonali priradené zdroje.

Skutočná práca nadčas (pole priradenia)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočný začiatok (pole priradenia)

V poli Skutočný začiatok sa zobrazuje dátum a čas skutočného začiatku úlohy alebo priradenia na základe zadaných informácii o priebehu.

Skutočná práca (pole priradenia)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole priradenia)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Priradenie (pole priradenia)

V poli Priradenie je uvedené, či je daný riadok riadkom priradenia a nie riadkom úlohy alebo zdroja.

Sklz priradenia (pole priradenia)

V poli Sklz priradenia sa zobrazuje čas, ktorý musia zdroje čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach Sklz priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – tieto polia slúžia iba na sprístupnenie informácií príslušného poľa Sklz priradenia.

Vlastník priradenia (pole priradenia)

Pole Vlastník priradenia obsahuje meno používateľa zodpovedného za zadávanie stavu aktuálneho priradenia v aplikácii Project Web App. Iba v programe
Project Professional

Jednotky priradenia (pole priradenia)

V poli Jednotky priradenia sa zobrazuje miera priradenia zdrojov vyčlenených pre úlohu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Dokončenie podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenie v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Začiatok podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Začiatok podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – rozpočtové náklady až Pôvodný plán 10 – rozpočtové náklady obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán – odhadované dokončenie 0 až 10 (polia priradenia)

Pri nastavení pôvodného plánu program Microsoft Project skopíruje plánované dátumy dokončenia pre danú úlohu alebo priradenie a uloží ich do polí Pôvodný plán – odhadované dokončenie (Pôvodný plán – odhadované dokončenie do polí Pôvodný plán 1 – odhadované dokončenie až Pôvodný plán 10 – odhadované dokončenie). Toto platí bez ohľadu na to, či sú úlohy naplánované manuálne alebo automaticky.

Pôvodný plán – odhadovaný začiatok 0 až 10 (polia priradenia)

Pri nastavení pôvodného plánu program Microsoft Project skopíruje plánované dátumy začatia pre úlohu alebo priradenie a uloží ich do polí Pôvodný plán – odhadovaný začiatok (Pôvodný plán – odhadovaný začiatok do polí Pôvodný plán 1 – odhadovaný začiatok až Pôvodný plán 10 – odhadovaný začiatok).

Pôvodný plán 1 až 10 – dokončenie (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – dokončenie až Pôvodný plán 10 – dokončenie obsahujú plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenia zdroja v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 – 10 – začiatok (polia priradenia)

Polia začiatku podľa pôvodného plánu (Pôvodný plán 1 – začiatok až Pôvodný plán 10 – začiatok) obsahujú plánovaný dátum začatia úlohy alebo priradenia v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole priradenia)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole priradenia)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Rozpočtové náklady (pole priradenia)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtová práca (pole priradenia)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Potvrdené (pole priradenia)

V poli Potvrdené je uvedené, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli priradenia k úlohám.

Náklady (pole priradenia)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Tabuľka nákladových sadzieb (pole priradenia)

Pole Tabuľka nákladových sadzieb umožňuje výber tabuľky nákladových sadzieb pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka nákladov (pole priradenia)

V poli priradenia Odchýlka nákladov sa zobrazuje rozdiel medzi nákladmi na pôvodný plán a celkovými nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Náklady 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Náklady 1 až Náklady 10 môžu obsahovať vlastné informácie o nákladoch na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Kritické (pole priradenia)

V poli Kritické sa uvádza, či pre úlohu alebo úlohu priradenia existuje v pláne priestor na časový sklz, alebo či úloha patrí do kritickej cesty.

CV (pole priradenia)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Dátum 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Dátum 1 až Dátum 10 obsahujú informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia.

Trvanie 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Trvanie 1 až Trvanie 10 obsahujú informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia.

Podnik – náklady 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Podnik – náklady1 až Podnik – náklady10 uchovávajú ľubovoľné informácie o nákladoch na vlastnú úlohu, zdroj alebo priradenie, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – dátum 1 až 30 (polia priradenia)

Polia Podnik – dátum1 až Podnik – dátum30 uchovávajú ľubovoľné informácie o dátume vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia podľa definície správcu riadenia projektov alebo iného používateľa s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – trvanie 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Podnik – trvanie 1 až Podnik – trvanie 10 uchovávajú ľubovoľné informácie o trvaní vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnik – príznak 1 až 20 (polia priradenia)

Polia Podnik – príznak1 až Podnik – príznak20 uchovávajú ľubovoľné informácie o príznaku vlastnej úlohy, zdroja alebo priradenia tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnikové číslo 1 až 40 (polia priradenia)

Polia Podnikový projekt – číslo1 až Podnikový projekt – číslo40 uchovávajú ľubovoľné číselné informácie o vlastnom projekte tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Podnikový zdroj – kód prehľadu 1 až 29 (polia priradenia)

Polia Podnikový zdroj – kód prehľadu1 až Podnikový zdroj – kód prehľadu29 obsahujú alfanumerický kód, ktorý predstavuje jednoduchý zoznam alebo hierarchickú štruktúru zdrojov (napríklad kódy odbornosti alebo kódy funkcií). Iba v programe
Project Professional.

Podnik – text 1 až 40 (polia priradenia)

Polia Podnik – text1 až Podnik – text40 uchovávajú ľubovoľné vlastné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach tak, ako ich definoval správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami na správu. Iba v programe
Project Professional.

Dokončenie (pole priradenia)

V poli Dokončenie sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované dokončenie práce priradeného zdroja na úlohe.

Odchýlka dokončenia (pole priradenia)

Pole Odchýlka dokončenia obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom dokončenia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálnym dátumom dokončenia.

Dokončenie 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Dokončenie 1 až Dokončenie 10 môžu obsahovať akékoľvek informácie o dátume dokončenia úlohy, zdroja alebo priradenia.

Príznak 1 až 20 (polia priradenia)

V poliach Príznak 1 až 20 je uvedené, či sú úloha, zdroj alebo priradenie označené na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

Hypertextové prepojenie (pole priradenia)

Pole Hypertextové prepojenie zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Adresa hypertextového prepojenia (pole priradenia)

Pole Adresa hypertextového prepojenia obsahuje adresu hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Atribút Href hypertextového prepojenia (pole priradenia)

Pole Atribút Href hypertextového prepojenia obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia, ktoré súvisia s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Podadresa hypertextového prepojenia (pole priradenia)

Pole Podadresa hypertextového prepojenia obsahuje špecifické umiestnenie v dokumente umiestnenom v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Oneskorenie pri vyvažovaní (pole priradenia)

Pole Oneskorenie pri vyvažovaní obsahuje čas, o ktorý budú úloha alebo priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší možný dátum začiatku z dôvodu vyvažovania zdroja.

Prepojené polia (pole priradenia)

V poli Prepojené polia je uvedené, či existujú prepojenia OLE na úlohu, zdroj alebo priradenie z ľubovoľného miesta v tomto projektovom súbore, z iného súboru programu Microsoft Project alebo z iného programu.

Poznámky (pole priradenia)

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, zdroji alebo priradení.

Číslo 1 až 20 (polia priradenia)

Polia Číslo 1 až 20 obsahujú akékoľvek číselné informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Úroveň prehľadu (pole priradenia)

Pole Úroveň prehľadu označuje umiestnenie úlohy alebo priradenia v hierarchii prehľadov projektu.

Preťažené (pole priradenia)

V poli Preťažené je uvedené, či je zdroj priradený väčšiemu množstvu práce na špecifickej úlohe alebo všetkých úlohách, ako je možné vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity.

Náklady na prácu nadčas (pole priradenia)

Pole Náklady na prácu nadčas zobrazuje celkové náklady na prácu nadčas v úlohe, pre všetky úlohy priradené k zdroju alebo pri priradení k zdroju.

Práca nadčas (pole priradenia)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Špička (pole priradenia)

Pole Špička obsahuje maximálne percento alebo počet jednotiek, pre ktoré je zdroj v danom čase priradený k úlohám.

% dokončenia práce (pole priradenia)

Pole % dokončenia práce obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce.

Priorita (pole priradenia)

V poli Priorita je uvedená úroveň dôležitosti priradená úlohe, ktorá ďalej označuje, ako jednoducho môže byť úloha alebo priradenie oneskorené alebo rozdelené počas vyvažovania zdrojov.

Projekt (pole priradenia)

V poli Projekt sa zobrazuje názov podprojektov, z ktorých pochádzajú úlohy, zdroje alebo priradenia.

RBS (pole priradenia)

Pole RBS obsahuje štruktúru rozpisu zdrojov, ktorá sa označuje aj ako štruktúra rozpisu používateľov.

Bežná práca (pole priradenia)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúce náklady (pole priradenia)

V poli Zostávajúce náklady sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky, ktoré sa vynaložia na dokončenie zostávajúcej naplánovanej práce.

Zostávajúce náklady na prácu nadčas (pole priradenia)

V poli Zostávajúce náklady na prácu nadčas sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

Zostávajúca práca nadčas (pole priradenia)

V poli Zostávajúca práca nadčas sa zobrazuje objem zostávajúcich naplánovaných nadčasov.

Zostávajúca práca (pole priradenia)

V poli Zostávajúca práca sa zobrazuje čas, napríklad počet človekohodín alebo dní, potrebný na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Požiadavka alebo dopyt (pole priradenia)

Pole Požiadavka alebo dopyt poskytuje možnosti spôsobu priradenia zdrojov pri použití Sprievodcu nahradením zdrojov.

Skupina zdrojov (pole priradenia)

Pole Skupina zdrojov obsahuje skupiny, do ktorých zdroje patria.

Identifikátor zdroja (pole priradenia)

Pole Identifikátor zdroja obsahuje identifikačné číslo, ktoré program Project priradí každému zdroju.

Iniciály zdrojov (pole priradenia)

Pole Iniciály zdrojov obsahuje skratky pre názvy zdrojov.

Názov zdrojov (pole priradenia)

Pole Názvy zdrojov obsahuje názov zdroja, ku ktorému patrí príslušné priradenie.

Typ zdroja (pole priradenia)

Pole Typ zdroja označuje, či ide o pracovný alebo materiálový zdroj pre toto priradenie.

Čakanie na odpoveď (pole priradenia)

Pole Čakanie na odpoveď informuje o tom, či členovia tímu, ktorí boli priradení k úlohám, potvrdili svoje priradenie.

Začiatok (pole priradenia)

V poli Začiatok sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce priradeného zdroja na úlohe.

Odchýlka počiatočného dátumu (pole priradenia)

Pole Odchýlka počiatočného dátumu obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom začatia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálne naplánovaným dátumom začiatku.

Začiatok 1 až 10 (polia priradenia)

V poliach Začiatok 1 až Začiatok 10 sa zobrazujú dátumy začatia konkrétnej úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré chcete zadať a uchovávať v projekte oddelene.

SV (pole priradenia)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Identifikácia úlohy (pole priradenia)

Pole Identifikácia úlohy obsahuje číslo, ktoré program Project priradí každej úlohe po jej pridaní do projektu.

Názov úlohy (pole priradenia)

Pole Názov úlohy obsahuje názov úlohy, ku ktorej patrí príslušné priradenie.

Číslo v prehľade (pole priradenia)

Pole Číslo v prehľade obsahuje číslo, ktoré predstavuje pozíciu priradenej úlohy v hierarchickej štruktúre prehľadu.

Názov súhrnu úlohy (pole priradenia)

Pole Názov súhrnu úlohy obsahuje názvy súhrnných úloh pre úlohu, ktorá súvisí s priradením zdroja.

Čakanie na stav skupiny (pole priradenia)

V poli Čakanie na stav skupiny je uvedené, či ste dostali odpoveď na požiadavku na zistenie priebehu priradených úloh, ktorú ste odoslali zdroju.

Text 1 až 30 (polia priradenia)

Polia Text 1 až Text 30 obsahujú ľubovoľné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Jedinečný identifikátor (pole priradenia)

Pole Jedinečný identifikátor obsahuje číslo, ktoré program Project automaticky priradí ku každej novej úlohe, zdroju alebo priradeniu, ktoré sa vytvoria rámci aktuálneho projektu.

Požaduje sa aktualizácia (pole priradenia)

V poli Požaduje sa aktualizácia je uvedené, či je potrebné zaslať aktualizáciu programu Project Server priradeným členom tímu z dôvodu zmien v dátume začiatku alebo dokončenia úlohy, alebo z dôvodu zmien v priradeniach.

VAC (pole priradenia)

V poli VAC sa zobrazuje odchýlka pri dokončení (VAC) ako rozdiel medzi rozpočtom pri dokončení (BAC) alebo nákladmi na pôvodný plán a nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie na úlohu odhadovanými pri dokončení.

WBS (pole priradenia)

Pole WBS (štruktúra rozdelenia práce) obsahuje kódy štruktúry rozdelenia práce. Ide o alfanumerické kódy, ktoré predstavujú postavenie priradenej úlohy v hierarchickej štruktúre projektu.

Práca (pole priradenia)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Rozvrh práce (pole priradenia)

Pole Rozvrh práce poskytuje možnosť výberu tvaru rozvrhu použitého pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka práce (pole priradenia)

Pole Odchýlka práce obsahuje rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu úlohy, zdroja alebo priradenia a aktuálne naplánovanou prácou.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Skutočné náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočná práca nadčas (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Pôvodný plán 0-10 - kumulatívna práca (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0-10 - kumulatívna práca obsahujú objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám, ktoré sa za ten čas naakumulovali, pri zadaní pôvodného plánu.

Nové
Pôvodný plán 0-10 - zostávajúca kumulatívna práca (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 0-10 - zostávajúca kumulatívna práca obsahujú zostávajúci objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám pri zadaní pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1-10 – rozpočtová práca (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1-10 - rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Rozpočtové náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtová práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Nové
Kumulatívna skutočná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna skutočná práca obsahuje skutočnú prácu vykonanú všetkými zdrojmi priradenými k úlohám akumulovanú v čase.

Kumulatívne náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo usporiadané náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie k určitému dátumu.

Kumulatívna práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna práca obsahuje informácie o čase naplánovanom pre všetky zdroje priradené k úlohám a akumulované v čase.

CV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Preťaženie (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Preťaženie je uvedené, či je niektorý z zdrojov v rámci úlohy priradený k väčšiemu objemu práce v rámci danej úlohy alebo v rámci všetkých úloh, než môže vykonať v rámci svojej normálnej pracovnej kapacity.

Práca nadčas (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Jednotky špičky (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Jednotky špičky obsahuje percento alebo počet jednotiek, ku ktorým je zdroj súčasne priradený na úlohách rozvrhnutých v danom čase.

Percento (%) vyhradenia (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole % vyhradenia obsahuje percento, ktoré predstavuje celkovú kapacitu zdroja, ktorá je priradená k úlohám.

Bežná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúca dostupnosť (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca dostupnosť obsahuje informácie o zostávajúcom čase, počas ktorého bude zdroj k dispozícii na vykonávanie práce.

Nové
Zostávajúca kumulatívna skutočná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca obsahuje prácu, ktorá ešte musí byť dokončená v rámci úlohy alebo vykonaná priradeným zdrojom.

Nové
Zostávajúca kumulatívna práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Zostávajúca kumulatívna práca obsahujú zostávajúci objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám akumulované v čase.

SV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Nové indikuje, že dané pole je nové v programe Project 2013.

Pole

Popis

Ovplyvnené oblasti (pole projektu)

Pole Ovplyvnené oblasti obsahuje príklady oblastí, ktoré by mohli byť ovplyvnené návrhom vybratým vo vyhľadávacej tabuľke Ovplyvnené oblasti, ktorá je súčasťou programu Microsoft Project Server. Pole je možné upraviť podľa konkrétnych oblastí organizácie. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Predpoklady (pole projektu)

Pole Predpoklady obsahuje kľúčové predpoklady pre aktuálny návrh. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Obchodná potreba (pole projektu)

Pole Obchodná potreba sa používa na špecifikovanie obchodných požiadaviek pre aktuálny návrh. Je potrebné, aby zadávané informácie boli čo najkonkrétnejšie. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Potvrdený naplánovaný dátum dokončenia (pole projektu)

V poli Potvrdený naplánovaný dátum dokončenia je zadaný dátum dokončenia projektu tak, ako bol potvrdený v rámci scenára výberu portfólia počas analýzy obmedzení zdrojov. Iba v programe
Project Professional)

Potvrdený naplánovaný dátum začiatku (pole projektu)

V poli Potvrdený naplánovaný dátum začiatku sa zobrazuje dátum začiatku projektu tak, ako bol potvrdený v rámci scenára výberu portfólia počas analýzy obmedzení zdrojov. Iba v programe
Project Professional)

Potvrdené rozhodnutie o výbere portfólia (Náklady) (pole projektu)

V poli Potvrdené rozhodnutie o výbere portfólia (Náklady) sa zobrazuje výsledok analýzy obmedzení nákladov na projekt. Môžete vybrať možnosť Vybraté, Nevybraté, Vynútené, Vylúčené, Vlastné vynútené alebo Vlastné vylúčené. Iba v programe
Project Professional)

Potvrdené rozhodnutie o výbere portfólia (Plán) (pole projektu)

V poli Potvrdené rozhodnutie o výbere portfólia (Plán) sa zobrazuje výsledok analýzy obmedzení plánovania v rámci projektu. Môžete vybrať možnosť Vybraté, Nevybraté, Vynútené, Vylúčené, Vlastné vynútené alebo Vlastné vylúčené. Iba v programe
Project Professional)

Dátum potvrdeného rozhodnutia o výbere portfólia (Náklady) (pole projektu)

V poli Dátum potvrdeného rozhodnutia o výbere portfólia (Náklady) sa zobrazuje dátum potvrdenia scenára výberu portfólia na základe analýzy obmedzení nákladov. Iba v programe
Project Professional)

Portfólia výberu dátum potvrdeného rozhodnutia o (plán) (pole projektu)

V poli Dátum potvrdeného rozhodnutia o výbere portfólia (Plán) sa zobrazuje dátum potvrdenia scenára výberu portfólia na základe analýzy obmedzení plánovania. Iba v programe
Project Professional)

Návrh súladu (pole projektu)

Pole Návrh súladu označuje, či ide o aktuálny návrh projektu, ktorý prispieva k dosiahnutiu súladu so štandardmi, inými slovami, či ide o projekt vyžadovaný zákonom, nariadením alebo inými požiadavkami. Iba v programe
Project Professional)

Ciele (pole projektu)

Pole Ciele obsahuje merateľné ciele aktuálneho návrhu. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Dátum revízie po implementácii (pole projektu)

Pole Dátum revízie po implementácii označuje termín, kedy sa konala alebo sa bude konať schôdza týkajúca sa revízie po implementácii. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Poznámky k revízii po implementácii (pole projektu)

Pole Poznámky k revízii po implementácii uchováva poznámky k revíznej schôdzi alebo prepojenie na publikáciu poznámok k revízii po implementácii. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Primárne ciele (pole projektu)

Pole Primárne ciele obsahuje primárne ciele definované v aktuálnom návrhu tak, ako sú vyznačené vo vyhľadávacej tabuľke Primárne ciele, ktorá je súčasťou programu Microsoft Project Server. Pole je možné upraviť v závislosti od konkrétnych výkazov o cieľoch danej organizácie. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Oddelenia pre projekt (pole projektu)

Pole Oddelenia pre projekt obsahuje názov oddelenia, ku ktorému je vybratý projekt priradený tak, ako je zadaný vo vyhľadávacej tabuľke Oddelenia, ktorá je súčasťou programu Microsoft Project Server. Pole je možné upraviť tak, aby zohľadňovalo názvy konkrétnych oddelení organizácie. Iba v programe
Project Professional)

Náklady návrhu (pole projektu)

Pole Náklady návrhu uchováva odhadované náklady na navrhovaný projekt. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Navrhovaný dátum dokončenia (pole projektu)

Pole Navrhovaný dátum dokončenia obsahuje odhadovaný dátum dokončenia aktuálneho návrhu. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Navrhovaný dátum spustenia (pole projektu)

Pole Navrhovaný dátum spustenia obsahuje odhadovaný počiatočný dátum aktuálneho návrhu. Toto pole je riadené pracovným postupom. Iba v programe
Project Professional)

Názov fázy pracovného postupu (pole projektu)

V poli Názov fázy pracovného postupu je uvedená aktuálna fáza pracovného postupu pre vybratý projekt. Fáza predstavuje kolekciu zoskupených štádií na identifikáciu spoločnej množiny aktivít v životnom cykle projektu. Typickými fázami pracovného postupu sú Vytvorenie, Výber, Plán a Riadenie, tieto názvy fáz je však možné prispôsobiť. Toto pole je súčasťou rámca pracovného postupu programu Microsoft Project Server. Iba v programe
Project Professional)

Informácie o etape pracovného postupu (pole projektu)

V poli Informácie o etape pracovného postupu je popísaná aktuálna etapa pracovného postupu pre vybratý projekt. Etapa predstavuje samostatný krok v rámci životného cyklu projektu a niekoľko etáp môže vytvoriť fázu pracovného postupu. Toto pole je súčasťou rámca pracovného postupu programu Microsoft Project Server. Iba v programe
Project Professional)

Názov etapy pracovného postupu (pole projektu)

V poli Názov etapy pracovného postupu je uvedený názov aktuálnej etapy pracovného postupu pre vybratý projekt. Etapa predstavuje samostatný krok v rámci životného cyklu projektu a niekoľko môže vytvoriť fázu pracovného postupu. Toto pole je súčasťou rámca pracovného postupu programu Microsoft Project Server. Iba v programe
Project Professional)

Stav pracovného postupu (pole projektu)

V poli Stav pracovného postupu je uvedený vybratý návrh alebo aktuálny stav pracovného postupu projektu, ako napríklad Čakanie na schválenie alebo Dokončené. Toto pole je súčasťou rámca pracovného postupu programu Microsoft Project Server. Iba v programe
Project Professional)

Pole obsahuje jeden druh informácií a je súčasťou tabuľka, formulár zobrazení alebo v oblasti časovo nastavený zobrazenia využitia. Project 2007 obsahuje niekoľko typy polí:

 • Polia úlohy a úlohy s časovým usporiadaním

  V poliach úloh sa zobrazujú informácie súvisiace s úlohou a môžu byť zobrazené v zobrazeniach úloh, akými sú zobrazenia Ganttovho grafu, hárka úloh a sieťového diagramu.

  V poliach úloh s časovým usporiadaním sa zobrazujú informácie rozdelené na celé trvanie každej úlohy. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti s časovým usporiadaním v zobrazení Používanie úlohy.

 • Polia zdrojov a zdrojov s časovým usporiadaním

  V poliach zdrojov sa zobrazujú informácie pre každý zdroj vrátane súhrnných informácií o všetkých úlohách priradených ku každému zdroju. Tieto polia môžu byť zobrazené v zobrazeniach zdrojov, akými sú zobrazenia hárku zdrojov a používania zdrojov.

  V poliach zdrojov s časovým usporiadaním sa zobrazujú informácie pre každý zdroj rozdelené na celé trvanie dostupnosti zdroja pre projekt. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti s časovým usporiadaním v zobrazení Používanie zdrojov.

 • Polia priradenia a priradenia s časovým usporiadaním

  Polia priradenia uvádzajú informácie pre každú úlohu. Zobrazujú sa do hárkovej časti zobrazenia použitia úloh a použitia zdrojov a v dolnej časti formulára úlohy a zdroja formulár zobrazenia. V poli nasadenie, ktorá sa zobrazí v dolnej časti formulára úlohy alebo zdroja formulárovom zobrazení, ukážte na položku Podrobnosti v ponuke Formát a potom kliknutím na príkaz môžete zmeniť.

  V poliach priradení s časovým usporiadaním sa zobrazujú informácie rozdelené na celé trvanie každého priradenia. Tieto polia môžu byť zobrazené v časti s časovým usporiadaním v zobrazeniach Používanie zdrojov a Používanie úlohy.

Ak chcete pridať pole do zobrazenia, kliknite v ponuke Vložiťstĺpec.

Poznámka: Niektoré polia sú dostupné iba v prípade, že používate Microsoft Office Project Professional 2007.

Nové označuje, že dané pole je nové v Project 2007.

Pole

Popis

Skutočné náklady (pole úlohy)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočné trvanie (pole úlohy)

V poli Skutočné trvanie sa zobrazuje doterajší rozsah skutočného pracovného času pre úlohu na základe naplánovaného trvania a aktuálnej zostávajúcej práce alebo percenta dokončenia.

Skutočné dokončenie (pole úlohy)

V poli Skutočné dokončenie sa zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo priradenia.

Skutočné náklady na prácu nadčas (pole úlohy)

V poli Skutočné náklady na prácu nadčas sa zobrazujú náklady, ktoré vznikli vykonaním práce nadčas, ktorú v súvislosti s úlohami vykonali priradené zdroje.

Skutočná práca nadčas (pole úlohy)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočný začiatok (pole úlohy)

V poli Skutočný začiatok sa zobrazuje dátum a čas skutočného začiatku úlohy alebo priradenia na základe zadaných informácii o priebehu.

Skutočná práca (pole úlohy)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole úlohy)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Sklz priradenia (pole úlohy)

V poli Sklz priradenia sa zobrazuje čas, ktorý musia zdroje čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach Sklz priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – tieto polia slúžia iba na sprístupnenie informácií príslušného poľa Sklz priradenia.

Jednotky nasadenia (pole úlohy)

V poli Jednotky priradenia sa zobrazuje miera priradenia zdrojov vyčlenených pre úlohu.

Nové
Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Nové
Pôvodný plán – dokončenie výstupu (pole úlohy)

Pole dokončenie výstupu podľa pôvodného plánu obsahuje plánovaný dátum dokončenia výstupu uložený s plánom projektu.
Office Project Professional 2007 iba

Nové
Pôvodný plán – začiatok výstupu (pole úlohy)

Začiatok výstupu podľa pôvodného plánu pole obsahuje pôvodne plánovaný dátum začiatku výstupu uložený s plánom projektu.
Office Project Professional 2007 iba

Trvanie podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Trvanie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodné naplánované trvanie dokončenia úlohy.

Dokončenie podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenie v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Začiatok podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Začiatok podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy)

Polia pôvodný plán 1 rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 10 obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Nové
Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Pôvodný plán1 – 10 – dokončenie výstupu (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán1 – dokončenie výstupu až Pôvodný plán10 – dokončenie výstupu obsahujú plánované dátumy skončenia výstupu, ktoré boli uložené s príslušnými pôvodnými plánmi projektu.

Nové
Pôvodný plán1 – 10 – začiatok výstupu (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – začiatok výstupu až Pôvodný plán 10 – začiatok výstupu obsahujú plánované dátumy začiatku výstupu, ktoré boli uložené s príslušnými pôvodnými plánmi projektu.

Pôvodný plán 1 – 10 – trvanie (polia úloh)

Polia Pôvodný plán 1 – trvanie až Pôvodný plán 10 – trvanie obsahujú informácie o čase, ktorý je naplánovaný na dokončenie úlohy.

Pôvodný plán 1 až 10 – dokončenie (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – dokončenie až Pôvodný plán 10 – dokončenie obsahujú plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenia zdroja v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – začiatok (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – začiatok až Pôvodný plán 10 – začiatok obsahujú plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia úlohy)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole úlohy)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole úlohy)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
Rozpočtové náklady (pole úlohy)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Rozpočtová práca (pole úlohy)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Dokončené ku dňu (pole úlohy)

V poli Dokončené ku dňu sa zobrazuje priebeh úlohy v zobrazení Ganttovho grafu ako bod, ku ktorému bola nahlásená skutočná práca na úlohe.

Potvrdené (pole úlohy)

V poli Potvrdené je uvedené, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli priradenia k úlohám.

Dátum obmedzenia (pole úlohy)

V poli Dátum obmedzenia sa zobrazuje konkrétny dátum, ktorý je priradený k určitým typom obmedzenia, ako napríklad Musí začať, Musí skončiť, Nezačína skôr než, Nezačína neskôr než, Nekončí skôr než a Nekončí neskôr než.

Typ obmedzenia (pole úlohy)

Pole Typ obmedzenia ponúka na výber typy obmedzení, ktoré môžete použiť pri plánovaní úlohy.

Kontakt (pole úlohy)

Pole Kontakt obsahuje meno jednotlivca zodpovedného za úlohu.

Náklady (pole úlohy)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Tabuľka nákladových sadzieb (pole úlohy)

Pole Tabuľka nákladových sadzieb umožňuje výber tabuľky nákladových sadzieb pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka nákladov (pole úlohy)

V poli priradenia Odchýlka nákladov sa zobrazuje rozdiel medzi nákladmi na pôvodný plán a celkovými nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Náklady 1 – 10 (polia úlohy)

Polia Náklady 1 až Náklady 10 môžu obsahovať vlastné informácie o nákladoch na úlohu, zdroj alebo priradenie.

CPI (pole úlohy)

V poli CPI (index výkonnosti nákladov) sa zobrazuje pomer rozpočtových nákladov (alebo nákladov na pôvodný plán) ku skutočným nákladom na vykonanú prácu k dátumu kontroly stavu projektu alebo k aktuálnemu dátumu.

Vytvorené (pole úlohy)

Pole Vytvorené obsahuje dátum a čas pridania úlohy do projektu.

Kritické (pole úlohy)

V poli Kritické sa uvádza, či pre úlohu alebo úlohu priradenia existuje v pláne priestor na časový sklz, alebo či úloha patrí do kritickej cesty.

CV (pole úlohy)

V poli CV (Odchýlka nákladov získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými nákladmi a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

CV% (pole úlohy)

V poli CV% (percento odchýlky nákladov) sa zobrazuje pomer odchýlky nákladov (CV) k rozpočtovaným nákladom na vykonanú prácu (BCWP), vyjadrený v percentách.

Dátum 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Dátum1 až Dátum10 obsahujú informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia.

Termín (pole úlohy)

V poli Termín sa zobrazuje dátum zadaný ako konečný termín úlohy. Konečný termín je cieľový dátum, ktorý označuje, kedy sa má úloha dokončiť.

Nové
– Dokončenie výstupu (pole úlohy)

Pre každú úlohu má výstupu priradené pole dokončenie výstupu zobrazuje plánovaného dátumu dokončenia daného výstupu.
Office Project Professional 2007 iba

Nové
Identifikátor GUID výstupu (pole úlohy)

Pre každú úlohu má výstupu priradené pole identifikátor GUID výstupu zobrazuje globálne jedinečný identifikátor (GUID) pre daného výstupu.
Office Project Professional 2007 iba

Nové
Názov výstupu (pole úlohy)

Pre každú úlohu má výstupu priradené pole Názov výstupu zobrazuje názov alebo titul daného výstupu.
Office Project Professional 2007 iba

Nové
– Začiatok výstupu (pole úlohy)

Pre každú úlohu má výstupu priradené pole začiatok výstupu zobrazuje plánovaný dátum začiatku daného výstupu.
Office Project Professional 2007 iba

Nové
Typ výstupu (pole úlohy)

Typ výstupu pole určuje, či aktuálnej úlohy priradeného výstupu, a či je tento výstup je vytvorené v aktuálnej úlohy alebo vytvorené v samostatnom projektu alebo úlohy, na ktorej je závislá aktuálnej úlohy.
Office Project Professional 2007 iba

Trvanie (pole úlohy)

V poli Trvanie sa zobrazuje celkový rozsah aktívneho pracovného času na úlohu.

Odchýlka trvania (pole úlohy)

Pole Odchýlka trvania obsahuje rozdiel medzi trvaním úlohy podľa pôvodného plánu a celkovým trvaním (aktuálnym odhadom) úlohy.

Trvanie 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Trvanie 1 až Trvanie 10 obsahujú informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia.

EAC (pole úlohy)

V poli EAC (odhad pri dokončení) sa zobrazujú očakávané celkové náklady na úlohu na základe výkonu k dátumu kontroly stavu.

Najskoršie možné dokončenie (pole úlohy)

Pole Najskoršie možné dokončenie obsahuje najskorší možný dátum dokončenia úlohy na základe najskorších možných dátumov dokončenia predchádzajúcich a nadväzujúcich úloh, iných obmedzení a všetkých oneskorení pri vyvažovaní.

Najskoršie možné začatie (pole úlohy)

Pole Najskoršie možné začatie obsahuje najskorší možný dátum, kedy by mohla úloha začať na základe dátumov najskoršieho možného začatia predchádzajúcich a nadväzujúcich úloh a iných obmedzení.

Metóda výpočtu získanej hodnoty (pole úlohy)

Pole Metóda výpočtu získanej hodnoty umožňuje vybrať, či sa má na výpočet rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP) použiť pole % dokončenia alebo pole Fyzické % dokončenia.

Riadené úsilím (pole úlohy)

Pole Riadené úsilím označuje, či je plánovanie úlohy riadené úsilím.

Podnik – náklady 1 až 10 (polia úlohy)

Podnikové náklady 1 až náklady10 podnikové polia môžu obsahovať vlastné úlohy, zdroja alebo priradenia informácie o nákladoch definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – dátum 1 až 30 (polia úlohy)

Podnikový dátum 1 až Date30 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek vlastné informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia, podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – trvanie 1 až 10 (polia úlohy)

Podnikové trvanie 1 až trvanie 10 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek vlastné informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia, podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – príznak 1 až 20 (polia úlohy)

Podnikový príznak 1 až 20 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek informácie vlastné príznak úlohy, zdroja alebo priradenia definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnikový projekt – číslo 1 až 40 (polia úlohy)

Podnikový projekt polia číslo 1 až podnikového projektu Number40 môžu obsahovať akékoľvek vlastné číslo informácií o projekte podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podniková úloha – kód prehľadu 1 až 30 (polia úlohy)

Podnikové úlohy prehľadu 1 až Code30 prehľadu úloh podnikové polia obsahujú alfanumerický kód, ktorý predstavuje hierarchickú štruktúru úloh (napríklad nákladov účtovné kódov priradených k úlohám) alebo ploché zoznamu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – text 1 až 40 (polia úlohy)

Podnikové polia Text1 až Enterprise Text40 môžu obsahovať akékoľvek informácie vlastného textu pre úlohy, zdroje alebo nasadenia definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu
Office Project Professional 2007len

Nové
Chybové hlásenie (pole úlohy)

Chybové hlásenie pole používa importom prostriedkov a Sprievodcu importom projektu na zobrazenie chýb počas importu informácie o zdrojoch a úlohy, respektíve do Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 iba

Predpokladané (pole úlohy)

V poli Predpokladané sa uvádza, či je trvanie úlohy označené príznakom ako predpokladané.

Očakávané trvanie (pole úlohy)

V poli Trvanie očakávania obsahuje celkový rozsah aktívneho pracovného času očakávania pre úlohu; teda čas od plánovaného začiatku očakávať dokončenia úlohy.

Očakávané dokončenie (pole úlohy)

Pole očakáva dokončenie obsahuje dátum, ku ktorému sa očakáva úloha dokončená.

Očakávané začatie (pole úlohy)

Pole očakáva začatie obsahuje dátum, ku ktorému sa očakáva úloha začať.

Externá úloha (pole úlohy)

Pole Externá úloha označuje, či je úloha prepojená z iného projektu, alebo či bola vytvorená v aktuálnom projekte.

Dokončenie (pole úlohy)

V poli Dokončenie sa zobrazuje dátum plánovaného dokončenia úlohy.

Časová rezerva dokončenia (pole úlohy)

Pole Časová rezerva dokončenia obsahuje trvanie od dátumu najskoršieho možného dokončenia po dátum najneskoršieho možného dokončenia.

Odchýlka dokončenia (pole úlohy)

Pole Odchýlka dokončenia obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom dokončenia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálnym dátumom dokončenia.

Dokončenie 1 – 10 (polia úlohy)

Polia Dokončenie 1 až Dokončenie 10 môžu obsahovať akékoľvek informácie o dátume dokončenia úlohy, zdroja alebo priradenia.

Nárast pevných nákladov (pole úlohy)

Pole Nárast pevných nákladov umožňuje vybrať, ako a kedy sa pevné náklady účtujú alebo ako a kedy budú náklady na úlohu narastať.

Pevné náklady (pole úlohy)

V poli Pevné náklady sa zobrazujú všetky výdavky na úlohu, ktoré nesúvisia s zdrojmi.

Príznak 1 – 20 (polia úlohy)

V poliach Príznak 1 až 20 je uvedené, či sú úloha, zdroj alebo priradenie označené na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

Voľná časová rezerva (pole úlohy)

Pole Voľná časová rezerva obsahuje čas, o ktorý sa úloha môže oneskoriť bez toho, aby sa oneskorili nadväzujúce úlohy.

Zoskupiť podľa súhrnu (pole úlohy)

Pole Zoskupiť podľa súhrnu označuje, či daný riadok v hárku úlohy alebo hárku zdroja je súhrnným riadkom úloh alebo zdrojov zoskupených podľa určitej kategórie.

Skryť pruh (pole úlohy)

Pole Skryť pruh určuje, či sú pruhy Ganttovho grafu a kalendára pre úlohu skryté.

Hypertextové prepojenie (pole úlohy)

Pole Hypertextové prepojenie zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Adresa hypertextového prepojenia (pole úlohy)

Pole Adresa hypertextového prepojenia obsahuje adresu hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Atribút Href hypertextového prepojenia (pole úlohy)

Pole Atribút Href hypertextového prepojenia obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia, ktoré súvisia s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Podadresa hypertextového prepojenia (pole úlohy)

Pole Podadresa hypertextového prepojenia obsahuje špecifické umiestnenie v dokumente umiestnenom v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Identifikácia (pole úlohy)

Pole identifikácia obsahuje identifikačné číslo, že Project 2007 automaticky priradí každej úlohe alebo zdroja po ich pridaní do projektu.

Ignorovať kalendár zdrojov (pole úlohy)

Pole Ignorovať kalendár zdrojov označuje, či sa pri naplánovaní úlohy vzal do úvahy kalendár zdrojov priradených k úlohe.

Indikátory (pole úlohy)

V poli Indikátory sa zobrazujú indikátory, ktoré poskytujúce rôzne typy informácií o úlohe alebo zdroji.

Najneskoršie možné dokončenie (pole úlohy)

Pole Najneskoršie možné dokončenie obsahuje najneskorší možný dátum, ku ktorému sa úloha môže dokončiť bez omeškania dokončenia projektu.

Najneskoršie možné začatie (pole úlohy)

Pole Najneskoršie možné začatie obsahuje najneskorší možný dátum, ku ktorému sa úloha môže začať bez omeškania dokončenia projektu.

Vyvážiť priradenia (pole úlohy)

Pole Vyvážiť priradenia určuje, či môže funkcia vyvažovania oneskoriť a rozdeliť jednotlivé priradenia (na rozdiel od celej úlohy) za účelom vyriešenia nadmerného vyťaženia.

Vyvažovanie môže rozdeliť (pole úlohy)

Pole Vyvažovanie môže rozdeliť určuje, či môže funkcia vyvažovania zdrojov spôsobiť rozdelenie zostávajúcej práce pri danej úlohe.

Oneskorenie pri vyvažovaní (pole úlohy)

Pole Oneskorenie pri vyvažovaní obsahuje čas, o ktorý budú úloha alebo priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší možný dátum začiatku z dôvodu vyvažovania zdroja.

Prepojené polia (pole úlohy)

Prepojené polia pole označuje, či existujú prepojenia OLE na úlohu, zdroj alebo priradenie, buď z inde v tento súbor projektu z iného súboru Project 2007, alebo z iného programu.

Označené (pole úlohy)

Pole úlohy Označené určuje, či je úloha označená na ďalšiu akciu alebo určitý druh identifikácie.

Medzník (pole úlohy)

Pole Medzník uvádza, či je úloha medzníkom.

Názov (pole úlohy)

V poli Názov sa uvádza názov úlohy alebo zdroja.

Záporná časová rezerva (pole úlohy)

V poli Záporná časová rezerva sa zobrazuje záporná časová rezerva úlohy v zobrazení Ganttovho grafu a informuje o čase, ktorý je potrebné ušetriť, aby nedošlo k oneskoreniu nadväzujúcich úloh.

Poznámky (pole úlohy)

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, zdroji alebo priradení.

Číslo 1 – 20 (polia úlohy)

Polia Číslo 1 až 20 obsahujú akékoľvek číselné informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Objekty (pole úlohy)

Pole Objekty obsahuje počet objektov pripojených k úlohe alebo priradených k zdroju.

Optimistické trvanie (pole úlohy)

Optimistické trvanie pole obsahuje Best-možnosť celkový rozsah aktívneho pracovného času očakávania pre úlohu, teda čas od začiatku optimistické optimistické dokončenia úlohy.

Optimistické dokončenie (pole úlohy)

Pole optimistické dokončenie obsahuje dátum, ktorý predstavuje Best-možnosti pri mohol dokončiť úlohu.

Optimistické začatie (pole úlohy)

Optimistické spustiť pole obsahuje dátum, ktorý predstavuje Best-možnosť môže začatia úlohy.

Kód prehľadu 1 až 10 (polia úlohy)

Polia Kód prehľadu 1 až Kód prehľadu 10 obsahujú vami zadefinovaný alfanumerický kód, ktorý predstavuje hierarchickú štruktúru úloh alebo zdrojov.

Úroveň prehľadu (pole úlohy)

Pole Úroveň prehľadu označuje vloženie úlohy alebo priradenia do hierarchie prehľadov projektu.

Číslo v prehľade (pole úlohy)

Pole Číslo v prehľade obsahuje číslo, ktoré predstavuje pozíciu úlohy v hierarchickej štruktúre prehľadu.

Preťažené (pole úlohy)

V poli Preťažené je uvedené, či je zdroj priradený väčšiemu množstvu práce na špecifickej úlohe alebo všetkých úlohách, ako je možné vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity.

Náklady na prácu nadčas (pole úlohy)

Pole Náklady na prácu nadčas zobrazuje celkové náklady na prácu nadčas v úlohe, pre všetky úlohy priradené k zdroju alebo pri priradení k zdroju.

Práca nadčas (pole úlohy)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Percento (%) dokončenia (pole úlohy)

% dokončenia obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento trvania úlohy.

% dokončenia práce (pole úlohy)

Pole % dokončenia práce obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce.

Pesimistické trvanie (pole úlohy)

Pesimistické trvanie pole obsahuje najhoršieho možnosť celkový rozsah aktívneho pracovného času očakávania pre úlohu, teda čas od začiatku pesimistické pesimistické dokončenia úlohy. Analýza PERT výpočtu môžete zadať tento dátum.

Pesimistické dokončenie (pole úlohy)

Pole pesimistické dokončenie obsahuje dátum, ktorý predstavuje najhoršieho možnosť kedy mohol dokončiť úlohu. Analýza PERT výpočtu môžete zadať tento dátum.

Pesimistické začatie (pole úlohy)

Pesimistické spustiť pole obsahuje dátum, ktorý predstavuje najhoršieho možnosť môže začatia úlohy. Analýza PERT výpočtu môžete zadať tento dátum.

Fyzické % dokončenia (pole úlohy)

V poli Fyzické % dokončenia sa zobrazuje zadaná percentuálna hodnota dokončenia, ktorú je možné použiť ako alternatívu pri výpočte rozpočtových nákladov na vykonanú prácu (BCWP).

Predchodcovia (pole úlohy)

Pole Predchodcovia uvádza identifikačné čísla predchádzajúcich úloh, na ktorých daná úloha závisí predtým, než sa začne alebo dokončí.

Dokončenie pred vyvažovaním (pole úlohy)

Pole Dokončenie pred vyvažovaním obsahuje dátum dokončenia úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

Začatie pred vyvažovaním (pole úlohy)

Pole Začatie pred vyvažovaním obsahuje dátum začatia úlohy platný pred vyvážením zdrojov.

Priorita (pole úlohy)

V poli Priorita je uvedená úroveň dôležitosti priradená úlohe, ktorá ďalej označuje, ako jednoducho môže byť úloha alebo priradenie oneskorené alebo rozdelené počas vyvažovania zdrojov.

Projekt (pole úlohy)

V poli Projekt sa zobrazuje názov podprojektov, z ktorých pochádzajú úlohy, zdroje alebo priradenia.

Nové
Publikovať (pole úlohy)

V poli publikovať uvedené, či aktuálnej úlohy publikovať na Project Server 2007 s zvyšok projektu. Na základe predvoleného nastavenia je toto pole nastavená na hodnotu Áno.
Office Project Professional 2007 iba

Opakovaná (pole úlohy)

Pole Opakovaná určuje, či je úloha súčasťou radu opakovaných úloh.

Bežná práca (pole úlohy)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúce náklady (pole úlohy)

V poli Zostávajúce náklady sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky, ktoré sa vynaložia na dokončenie zostávajúcej naplánovanej práce.

Zostávajúce trvanie (pole úlohy)

V poli Zostávajúce trvanie sa zobrazuje čas potrebný na dokončenie nedokončenej časti úlohy.

Zostávajúce náklady na prácu nadčas (pole úlohy)

V poli Zostávajúce náklady na prácu nadčas sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

Zostávajúca práca nadčas (pole úlohy)

V poli Zostávajúca práca nadčas sa zobrazuje objem zostávajúcich naplánovaných nadčasov.

Zostávajúca práca (pole úlohy)

V poli Zostávajúca práca sa zobrazuje čas, napríklad počet človekohodín alebo dní, potrebný na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Skupina zdrojov (pole úlohy)

Pole Skupina zdrojov obsahuje skupiny, do ktorých zdroje patria.

Iniciály zdrojov (pole úlohy)

Pole Iniciály zdrojov obsahuje skratky pre názvy zdrojov.

Názvy zdrojov (pole úlohy)

Pole Názvy zdrojov uvádza názvy všetkých zdrojov priradených k úlohe.

Zdroj – fonetika (pole úlohy)

Pole zdroj – fonetika sa používa len v japonskej verzii programu Project 2007.

Typ zdroja (pole úlohy)

Pole Zdroj – typ označuje, či sú zdroje priradené k danej úlohe pracovné alebo materiálové.

Čakanie na odpoveď (pole úlohy)

Pole Čakanie na odpoveď informuje o tom, či členovia tímu, ktorí boli priradení k úlohám, potvrdili svoje priradenie.

Pokračovať (pole úlohy)

V poli Pokračovať sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované pokračovanie zostávajúcej časti úlohy po zadaní ľubovoľného priebehu, ako napríklad poľa % dokončenia, % dokončenia práce, Skutočná práca, Skutočné trvanie alebo Skutočný začiatok.

Zhrnutie (pole úlohy)

V rámci čiastkových úloh pole Zhrnutie určuje, či budú informácie o pruhoch Ganttovho grafu čiastkovej úlohy zahrnuté do pruhu súhrnnej úlohy.

SPI (pole úlohy)

Pole SPI (index plánovaného výkonu) zobrazuje pomer rozpočtových nákladov na vykonanú prácu a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWP/BCWS).

Začatie (pole úlohy)

V poli Začiatok sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce priradeného zdroja na úlohe.

Časová rezerva začiatku (pole úlohy)

Pole Časová rezerva začiatku obsahuje trvanie medzi dátumom najskoršieho možného začiatku a najneskoršieho možného začiatku.

Odchýlka počiatočného dátumu (pole úlohy)

Pole Odchýlka počiatočného dátumu obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom začatia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálne naplánovaným dátumom začiatku.

Začiatok 1 až 10 (polia úlohy)

V poliach Začiatok 1 až Začiatok 10 sa zobrazujú dátumy začatia konkrétnej úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré chcete zadať a uchovávať v projekte oddelene.

Stav (pole úlohy)

Pole Stav označuje aktuálny stav úlohy nasledovne: Dokončená, Podľa plánu, Oneskorená alebo Budúca úloha.

Indikátor stavu (pole úlohy)

V poli Indikátor stavu sa zobrazuje ikona, ktorá označuje aktuálny stav úlohy.

Nové
Správca stavu (pole úlohy)

Pole Správca stavu obsahuje názov podnikového zdroja, ktorý má získať aktualizácie stavu aktuálnej úlohy od zdroja pracujúceho v Microsoft Office Project Web Access.

Zastaviť (pole úlohy)

V poli Zastaviť sa zobrazuje dátum, ktorý predstavuje koniec skutočnej časti úlohy.

Podprojekt – súbor (pole úlohy)

Pole Podprojekt – súbor obsahuje názov projektu vloženého do súboru aktívneho projektu.

Podprojekt – iba čítanie (pole úlohy)

Pole Podprojekt – iba čítanie označuje, či je podprojekt danej úlohy určený iba na čítanie.

Následník (pole úlohy)

V poli Následník sa uvádza identifikačné čísla nadväzujúcich úloh po danej úlohe.

Súhrn (pole úlohy)

Pole Súhrn označuje, či je úloha súhrnnou úlohou.

Sumárny priebeh (pole úlohy)

V poli Sumárny priebeh sa zobrazuje priebeh súhrnnej úlohy na základe priebehu jej čiastkových úloh a spôsobu ich naplánovania.

SV (pole úlohy)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Percento (%) SV (pole úlohy)

Pole SV% (percento odchýlky plánovania) zobrazuje pomer odchýlky plánovania (SV) a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWS) vyjadrený ako percento.

Kalendár úloh (pole úlohy)

Pole Kalendár úloh uvádza všetky kalendáre, ktoré sú k dispozícii na použitie v úlohe.

Nové
Identifikátor GUID kalendára úloh (pole úlohy)

Pole Identifikátor GUID kalendára úloh obsahuje vytvorené jedinečné identifikačné kódy pre každý kalendár úlohy vo vašom projekte. Každý kalendár úlohy bude mať osobitné pole Identifikátor GUID kalendára úloh.

Nové
Identifikátor GUID úlohy (pole úlohy)

Pole Identifikátor GUID úlohy obsahuje vytvorené jedinečné identifikačné kódy pre každú úlohu vo vašom projekte.

TCPI (pole úlohy)

V poli TCPI (index výkonu potrebného na dokončenie) sa k dátumu kontroly stavu zobrazuje pomer zostávajúcej práce, ktorá sa má vykonať, a zostávajúcich zdrojov, ktoré možno minúť.

Čakanie na stav (pole úlohy)

Pole Čakanie na stav skupiny označuje, či ste dostali odpoveď na požiadavku na zistenie priebehu priradených úloh, ktorú ste odoslali zdroju.

Text nad (pole úlohy)

Pole Text nad označuje, či sa po zahrnutí pruhov Ganttovho grafu čiastkových úloh na panel súhrnných úloh zobrazuje nad týmito pruhmi text.

Text 1 až 30 (polia úlohy)

Polia Text 1 až Text 30 obsahujú ľubovoľné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Celková časová rezerva (pole úlohy)

Pole Celková časová rezerva obsahuje čas, o ktorý možno odložiť dátum dokončenia úlohy bez toho, aby sa oneskoril dátum dokončenia projektu.

Typ (pole úlohy)

Pole Typ poskytuje možnosti výberu ovládajúce vplyv, ktoré má úprava práce, jednotiek priradenia alebo trvania na výpočty v ďalších dvoch poliach.

Jedinečný identifikátor (pole úlohy)

Pole jedinečný identifikátor obsahuje číslo, že Project 2007 automaticky priradí ku každej novej úlohy, zdroja alebo nasadenia v aktuálnom projekte.

Predchodcovia s jedinečnou identifikáciou (pole úlohy)

Pole Predchodcovia s jedinečnou identifikáciou uvádza zoznam jedinečných identifikačných čísel predchádzajúcich úloh, od ktorých závisí začatie alebo dokončenie aktuálnej úlohy.

Následníci s jedinečnou identifikáciou (pole úlohy)

Pole Následníci s jedinečnou identifikáciou uvádza zoznam jedinečných identifikačných čísel nasledujúcich úloh určitej úlohy.

Požaduje sa aktualizácia (pole úlohy)

Aktualizácia potreby pole označuje, či Project Server 2007 aktualizácie sa majú odoslať do priradeným členom tímu z dôvodu zmien v dátume začiatku úlohy alebo dokončenia, alebo priradenia.

VAC (pole úlohy)

V poli VAC sa zobrazuje odchýlka pri dokončení (VAC) ako rozdiel medzi rozpočtom pri dokončení (BAC) alebo nákladmi na pôvodný plán a nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenia na úlohu odhadovanými pri dokončení.

WBS (pole úlohy)

Pole WBS (Štruktúra rozdelenia práce) obsahuje kódy štruktúry rozdelenia práce.

Predchodcovia v rámci štruktúry rozdelenia práce (pole úlohy)

Pole Predchodcovia v rámci štruktúry rozdelenia práce uvádza zoznam kódov štruktúry rozdelenia práce (WBS) priradených k predchádzajúcim úlohám, od ktorých závisí začatie alebo dokončenie aktuálnej úlohy.

Následníci v rámci štruktúry rozdelenia práce (pole úlohy)

Pole Následníci v rámci štruktúry rozdelenia práce uvádza zoznam kódov štruktúry rozdelenia práce (WBS) priradených k nadväzujúcim úlohám.

Práca (pole úlohy)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Rozvrh práce (pole úlohy)

Pole Rozvrh práce poskytuje možnosť výberu tvaru rozvrhu použitého pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka práce (pole úlohy)

Pole Odchýlka práce obsahuje rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu úlohy, zdroja alebo priradenia a aktuálne naplánovanou prácou.

Na začiatok stránky

Nové označuje, že dané pole je nové v Project 2007.

Skutočné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočné pevné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné pevné náklady sa zobrazujú časovo usporiadané skutočné výdavky úlohy bez zdrojov účtované v danom čase podľa vybratej metódy akumulácie nákladov.

Skutočná práca nadčas (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Nové
Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Polia pôvodný plán 1 rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 10 obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Nové
Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 – 10 – práca (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
Rozpočtové náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Rozpočtová práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

CPI (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli CPI (index výkonnosti nákladov) sa zobrazuje pomer rozpočtových nákladov (alebo nákladov na pôvodný plán) ku skutočným nákladom na vykonanú prácu k dátumu kontroly stavu projektu alebo k aktuálnemu dátumu.

Kumulatívne náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo usporiadané náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie k určitému dátumu.

Kumulatívne percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne percento (%) dokončenia sa zobrazujú časovo rozložené hodnoty kumulatívneho percenta dokončenia úlohy.

Kumulatívna práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna práca obsahuje informácie o čase naplánovanom pre všetky zdroje priradené k úlohám a akumulované v čase.

CV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

CV% (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli CV% (percento odchýlky nákladov) sa zobrazuje pomer odchýlky nákladov (CV) k rozpočtovaným nákladom na vykonanú prácu (BCWP), vyjadrený v percentách.

Pevné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Pevné náklady sa zobrazujú všetky výdavky na úlohu, ktoré nesúvisia s zdrojmi.

Preťaženie (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Preťaženie je uvedené, či je niektorý z zdrojov priradených k úlohe priradený v rámci danej úlohy alebo v rámci všetkých priradených úloh k väčšiemu objemu práce, než môže vykonať v rámci svojej normálnej pracovnej kapacity.

Práca nadčas (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

% dokončenia obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento trvania úlohy.

Bežná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

SPI (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole SPI (index plánovaného výkonu) zobrazuje pomer rozpočtových nákladov na vykonanú prácu a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWP/BCWS).

SV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Percento (%) SV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Pole SV% (percento odchýlky plánovania) zobrazuje pomer odchýlky plánovania (SV) a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWS) vyjadrený ako percento.

Práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Na začiatok stránky

Nové označuje, že dané pole je nové v Project 2007.

Pole

Popis

Hromadenie nákladov (pole zdroja)

Pole Hromadenie nákladov umožňuje vybrať, ako a kedy sa budú účtovať alebo hromadiť štandardné náklady a náklady za prácu nadčas v rámci úlohy.

Skutočné náklady (pole zdroja)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady doteraz vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi v rámci ich úloh spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s danou úlohou.

Skutočné dokončenie (pole zdroja)

V poli Skutočné dokončenie sa zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo priradenia.

Skutočné náklady na prácu nadčas (pole zdroja)

V poli Skutočné náklady na prácu nadčas sa zobrazujú náklady, ktoré vznikli vykonaním práce nadčas, ktorú v súvislosti s úlohami vykonali priradené zdroje.

Skutočná práca nadčas (pole zdroja)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočný začiatok (pole zdroja)

V poli Skutočný začiatok sa zobrazuje dátum a čas skutočného začiatku úlohy alebo priradenia na základe zadaných informácii o priebehu.

Skutočná práca (pole zdroja)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole zdroja)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Priradenie (pole zdroja)

V poli Priradenie je uvedené, či je daný riadok riadkom priradenia a nie riadkom úlohy alebo zdroja.

Sklz priradenia (pole zdroja)

V poli Sklz priradenia sa zobrazuje čas, ktorý musia zdroje čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach Sklz priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – tieto polia slúžia iba na sprístupnenie informácií príslušného poľa Sklz priradenia.

Jednotky priradenia (pole zdroja)

V poli Jednotky priradenia sa zobrazuje miera priradenia zdrojov vyčlenených pre úlohu.

K dispozícii od (pole zdroja)

V poli K dispozícii od sa zobrazuje počiatočný dátum, od ktorého je zdroj k dispozícii na prácu, v jednotkách zadaných pre aktuálne časové obdobie.

K dispozícii do (pole zdroja)

V poli K dispozícii do sa zobrazuje koncový dátum, do ktorého je zdroj k dispozícii na prácu, v jednotkách zadaných pre aktuálne časové obdobie.

Základný kalendár (pole zdroja)

Pole Základný kalendár informuje o tom, ktorý kalendár je základným kalendárom pre kalendár zdroja.

Nové
Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Dokončenie podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenie v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Začiatok podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Začiatok podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja)

Polia pôvodný plán 1 rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 10 obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Nové
Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia zdrojov)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – dokončenie (polia zdroja)

Polia Pôvodný plán 1 – dokončenie až Pôvodný plán 10 – dokončenie obsahujú plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenia zdroja v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – začiatok (polia zdroja)

Polia začiatku podľa pôvodného plánu (Pôvodný plán1 – začiatok až Pôvodný plán10 – začiatok) obsahujú plánovaný dátum začatia úlohy alebo priradenia v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole zdroja)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole zdroja)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
rozpočet (pole zdroja)

V poli Rozpočet je možné zobraziť alebo zmeniť, či má daný pracovný, materiálový alebo nákladový zdroj byť označený ako rozpočtový zdroj, t. j. zdroj, ktorého práca, materiál alebo náklady sa majú v projekte sledovať.

Nové
Rozpočtové náklady (pole zdroja)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Rozpočtová práca (pole zdroja)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Možné vyvažovanie (pole zdroja)

Pole Možné vyvažovanie informuje o tom, či je možné vykonať vyváženie príslušného zdroja.

Kód (pole zdroja)

Pole Kód obsahuje ľubovoľný kód, skratku alebo číslo, ktoré chcete zadať v rámci informácií o zdroji.

Potvrdené (pole zdroja)

V poli Potvrdené je uvedené, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli priradenia k úlohám.

Náklady (pole zdroja)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Náklady na použitie (pole zdroja)

Pri pracovnom zdroji (osoby a vybavenie) zobrazuje pole Náklady na použitie náklady, ktoré sa nahromadia pri každom použití zdroja. Pridáva sa pri každom priradení jednotky pracovného zdroja k úlohe.

Tabuľka nákladových sadzieb (pole zdroja)

Pole Tabuľka nákladových sadzieb umožňuje výber tabuľky nákladových sadzieb pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka nákladov (pole zdroja)

V poli Odchýlka nákladov sa zobrazuje rozdiel medzi nákladmi podľa pôvodného plánu a celkovými nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Náklady 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Náklady 1 až Náklady 10 môžu obsahovať vlastné informácie o nákladoch na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
vytvorené (pole zdroja)

Pole Vytvorené obsahuje dátum a čas pridania zdroja do projektu.

CV (pole zdroja)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Dátum 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Dátum 1 až Dátum 10 obsahujú informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia.

Nové
Predvolený Vlastník nasadenia (pole zdroja)

Predvolený Vlastník nasadenia pole obsahuje názov podnikového používateľa, ktorý je zodpovedný za zadávanie stavu daného nasadenia.
Office Project Professional 2007 iba

Trvanie 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Trvanie 1 až Trvanie 10 obsahujú informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia.

E-mailová adresa (pole zdroja)

Pole E-mailová adresa obsahuje e-mailovú adresu zdroja.

Podnik (pole zdroja)

V poli Podnik sa zobrazuje, či zdroj pochádza z fondu podnikových zdrojov (Áno) alebo z fondu miestnych zdrojov (Nie).

Podnikový základný kalendár (pole zdroja)

Pole Podnikový základný kalendár informuje o tom, či je zdroj priradený k základnému kalendáru z podnikovej globálnej šablóny.

Podnik – náklady 1 až 10 (polia zdroja)

Podnikové náklady 1 až náklady10 podnikové polia môžu obsahovať vlastné úlohy, zdroja alebo priradenia informácie o nákladoch definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – dátum 1 až 30 (polia zdroja)

Podnikový dátum 1 až Date30 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek vlastné informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia, podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – trvanie 1 až 10 (polia zdroja)

Podnikové trvanie 1 až trvanie 10 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek vlastné informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia, podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – príznak 1 až 20 (polia zdroja)

Podnikový príznak 1 až 20 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek informácie vlastné príznak úlohy, zdroja alebo priradenia definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – číslo 1 až 40 (polia zdroja)

Podnikový projekt polia číslo 1 až podnikového projektu Number40 môžu obsahovať akékoľvek vlastné číslo informácií o projekte podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – požadované hodnoty (pole zdroja)

Pole podnik – požadované hodnoty určuje, či zdroj dosahuje hodnoty pre Project Server 2007.

Podnikový zdroj – kód prehľadu 1 až 29 (polia zdroja)

Podnikový zdroj prehľadu 1 až Enterprise Resource prehľadu29 polia obsahujú alfanumerický kód, ktorý predstavuje ploché zoznamu alebo hierarchickú štruktúru zdrojov (napríklad kódy odbornosti alebo prácu kódy).
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – člen tímu (pole zdroja)

Ak sú otvorené viaceré podnikové projekty, v zobrazeniach zdrojov sa zobrazujú všetky zdroje zo všetkých projektov tej istej verzie (napríklad všetky publikované verzie otvorených projektov).

Podnik – text 1 až 40 (polia zdroja)

Podnikové polia Text1 až Enterprise Text40 môžu obsahovať akékoľvek informácie vlastného textu pre úlohy, zdroje alebo nasadenia definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu
Office Project Professional 2007len

Podnik – jedinečný identifikátor (pole zdroja)

Podnikové zdroje sú k dispozícii pre všetky projekty v Project Server 2007.

Nové
Chybové hlásenie (pole zdroja)

Chybové hlásenie pole používa importom prostriedkov a Sprievodcu importom projektu na zobrazenie chýb počas importu informácie o zdrojoch a úlohy, respektíve do Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 iba

Dokončenie 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Dokončenie 1 až Dokončenie 10 môžu obsahovať akékoľvek informácie o dátume dokončenia úlohy, zdroja alebo priradenia.

Dokončenie (pole zdroja)

V poli Dokončenie sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované dokončenie práce zdroja na všetkých priradených úlohách.

Príznak 1 až 20 (polia zdroja)

Polia Príznak 1 až Príznak 20 označujú, či sú úloha, zdroj alebo priradenie označené na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

Všeobecné (pole zdroja)

Pole Všeobecné informuje o tom, či je zdroj všeobecný.

Skupina (pole zdroja)

Pole Skupina obsahuje názov skupiny, do ktorej zdroj patrí.

Zoskupiť podľa súhrnu (pole zdroja)

Pole Zoskupiť podľa súhrnu označuje, či daný riadok v hárku úlohy alebo hárku zdroja je súhrnným riadkom úloh alebo zdrojov zoskupených podľa určitej kategórie.

Hypertextové prepojenie (pole zdroja)

Pole Hypertextové prepojenie zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Adresa hypertextového prepojenia (pole zdroja)

Pole Adresa hypertextového prepojenia obsahuje adresu hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Atribút Href hypertextového prepojenia (pole zdroja)

Pole Atribút Href hypertextového prepojenia obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia, ktoré súvisia s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Podadresa hypertextového prepojenia (pole zdroja)

Pole Podadresa hypertextového prepojenia obsahuje špecifické umiestnenie v dokumente umiestnenom v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Identifikácia (pole zdroja)

Pole identifikácia obsahuje identifikačné číslo, že Project 2007 automaticky priradí každej úlohe alebo zdroja po ich pridaní do projektu.

Nové
import (pole zdroja)

Pole Import určuje, či zdroj importovať do Project Server 2007 ako podnikový prostriedok. Je súčasťou Sprievodcu importom zdroje.
Office Project Professional 2007 iba

Neaktívne (pole zdroja)

Podnikové zdroje sa neodstraňujú. Namiesto toho ich deaktivuje používateľ, ktorý má oprávnenia správcu.

Indikátory (pole zdroja)

V poli Indikátory sa zobrazujú indikátory, ktoré poskytujúce rôzne typy informácií o úlohe alebo zdroji.

Iniciály (pole zdroja)

V poli Iniciály sa zobrazuje skratka pre meno zdroja.

Oneskorenie pri vyvažovaní (pole zdroja)

Pole Oneskorenie pri vyvažovaní obsahuje čas, o ktorý budú úloha alebo priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší možný dátum začiatku z dôvodu vyvažovania zdroja.

Prepojené polia (pole zdroja)

Prepojené polia pole označuje, či existujú prepojenia OLE na úlohu, zdroj alebo priradenie, buď z inde v tento súbor projektu z iného súboru Project 2007, alebo z iného programu.

Označenie materiálu (pole zdroja)

Pole Označenie materiálu obsahuje mernú jednotku materiálových zdrojov, napríklad tony, kartóny alebo kubické metre.

Maximálny počet jednotiek (pole zdroja)

Pole Maximálny počet jednotiek obsahuje maximálny počet percent alebo počet jednotiek, ktoré predstavujú maximálnu kapacitu dostupnosti zdroja na vykonávanie úloh počas aktuálneho časového obdobia.

Názov (pole zdroja)

V poli Názov sa uvádza názov úlohy alebo zdroja.

Poznámky (pole zdroja)

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, zdroji alebo priradení.

Číslo 1 až 20 (polia zdroja)

Polia Číslo 1 až 20 obsahujú akékoľvek číselné informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Objekty (pole zdroja)

Pole Objekty obsahuje počet objektov pripojených k úlohe alebo priradených k zdroju.

Kód prehľadu 1 až 10 (polia zdroja)

Polia Kód prehľadu 1 až Kód prehľadu 10 obsahujú vami zadefinovaný alfanumerický kód, ktorý predstavuje hierarchickú štruktúru úloh alebo zdrojov.

Preťažené (pole zdroja)

V poli Preťažené je uvedené, či je zdroj priradený väčšiemu množstvu práce na špecifickej úlohe alebo všetkých úlohách, ako je možné vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity.

Náklady na prácu nadčas (pole zdroja)

Pole Náklady na prácu nadčas zobrazuje celkové náklady na prácu nadčas v úlohe, pre všetky úlohy priradené k zdroju alebo pri priradení k zdroju.

Sadzba za prácu nadčas (pole zdroja)

V poli Sadzba za prácu nadčas sa zobrazuje sadzba, ktorá sa vypláca za prácu nadčas vykonanú zdrojom.

Práca nadčas (pole zdroja)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Špička (pole zdroja)

Pole Špička obsahuje maximálne percento alebo počet jednotiek, pre ktoré je zdroj v danom čase priradený k úlohám.

% dokončenia práce (pole zdroja)

Pole % dokončenia práce obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce.

Fonetika (pole zdroja)

Pole fonetika sa používa len v japonskej verzii programu Project 2007.

Projekt (pole zdroja)

V poli Projekt sa zobrazuje názov podprojektov, z ktorých pochádzajú úlohy, zdroje alebo priradenia.

RBS (pole zdroja)

Pole RBS obsahuje štruktúru rozpisu zdrojov, ktorá sa označuje aj ako štruktúra rozpisu používateľov.

Bežná práca (pole zdroja)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúce náklady (pole zdroja)

V poli Zostávajúce náklady sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky, ktoré sa vynaložia na dokončenie zostávajúcej naplánovanej práce.

Zostávajúce náklady na prácu nadčas (pole zdroja)

V poli Zostávajúce náklady na prácu nadčas sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

Zostávajúca práca nadčas (pole zdroja)

V poli Zostávajúca práca nadčas sa zobrazuje objem zostávajúcich naplánovaných nadčasov.

Zostávajúca práca (pole zdroja)

V poli Zostávajúca práca sa zobrazuje čas, napríklad počet človekohodín alebo dní, potrebný na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Nové
Identifikátor GUID kalendára zdroja (pole zdroja)

Pole Identifikátor GUID kalendára zdroja obsahuje vytvorené jedinečné identifikačné kódy pre každý kalendár zdroja vo vašom projekte. Každý kalendár zdroja bude mať osobitné pole Identifikátor GUID kalendára zdroja.

Nové
Identifikátor GUID zdroja (pole zdroja)

Pole Identifikátor GUID zdroja obsahuje vytvorený jedinečný identifikačný kód pre každý zdroj vo vašom projekte. Každý zdroj bude mať osobitné pole Identifikátor GUID zdroja.

Čakanie na odpoveď (pole zdroja)

Pole Čakanie na odpoveď informuje o tom, či členovia tímu, ktorí boli priradení k úlohám, potvrdili svoje priradenie.

Štandardná sadzba (pole zdroja)

V poli Štandardná sadzba sa zobrazuje sadzba, ktorá sa vypláca za bežnú mimonadčasovú prácu vykonanú zdrojom.

Začiatok (pole zdroja)

V poli Začiatok sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce priradeného zdroja na úlohe.

Začiatok 1 až 10 (polia zdroja)

V poliach Začiatok 1 až Začiatok 10 sa zobrazujú dátumy začatia konkrétnej úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré chcete zadať a uchovávať v projekte oddelene.

Nové
súhrnu (pole zdroja)

Pole Sumár označuje, či informácie o priradení k zdrojom v aktuálnom projekte pochádzajú z momentálne otvoreného projektu alebo iného projektu, pri ktorom sa využívajú rovnaké zdroje.

SV (pole zdroja)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
Fond priradenia tímu (pole zdroja)

Pole fond priradenia tímu zobrazuje, či je aktuálny zdroj tímu zdroja.
Office Project Professional 2007 iba

Názov súhrnu úlohy (pole zdroja)

Pole Názov súhrnu úlohy obsahuje názvy súhrnných úloh pre úlohu, ktorá súvisí s priradením zdroja.

Čakanie na stav skupiny (pole zdroja)

V poli Čakanie na stav skupiny je uvedené, či ste dostali odpoveď na požiadavku na zistenie priebehu priradených úloh, ktorú ste odoslali zdroju.

Text 1 až 30 (polia zdroja)

Polia Text 1 až Text 30 obsahujú ľubovoľné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Typ (pole zdroja)

Pole Typ poskytuje možnosti výberu ovládajúce vplyv, ktoré má úprava práce, jednotiek priradenia alebo trvania na výpočty v ďalších dvoch poliach.

Jedinečný identifikátor (pole zdroja)

Pole jedinečný identifikátor obsahuje číslo, že Project 2007 automaticky priradí ku každej novej úlohy, zdroja alebo nasadenia v aktuálnom projekte.

Požaduje sa aktualizácia (pole zdroja)

Aktualizácia potreby pole označuje, či Project Server 2007 aktualizácie sa majú odoslať do priradeným členom tímu z dôvodu zmien v dátume začiatku úlohy alebo dokončenia, alebo priradenia.

VAC (pole zdroja)

V poli VAC sa zobrazuje odchýlka pri dokončení (VAC) ako rozdiel medzi rozpočtom pri dokončení (BAC) alebo nákladmi na pôvodný plán a nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenia na úlohu odhadovanými pri dokončení.

Používateľské konto systému Windows (pole zdroja)

Pole Používateľské konto systému Windows obsahuje meno používateľa systému Microsoft Windows, ktoré zadáte pre pracovný zdroj.

Práca (pole zdroja)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Pracovná skupina (pole zdroja)

Pole pracovná skupina poskytuje možnosť výberu elektronický spôsob aktualizácie, ktoré používate na komunikáciu a spolupracovať s každý pracovný zdroj na projektového tímu.

Rozvrh práce (pole zdroja)

Pole Rozvrh práce poskytuje možnosť výberu tvaru rozvrhu použitého pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka práce (pole zdroja)

Pole Odchýlka práce obsahuje rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu úlohy, zdroja alebo priradenia a aktuálne naplánovanou prácou.

Na začiatok stránky

Nové označuje, že dané pole je nové v Project 2007.

Skutočné náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočná práca nadčas (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Nové
Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Polia pôvodný plán 1 rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 10 obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Nové
Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
Rozpočtové náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov na zdroje rozpočtových nákladov. Rozpočtové zdroje sú priradené iba k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Rozpočtová práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje

Náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Kumulatívne náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo usporiadané náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie k určitému dátumu.

Kumulatívna práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna práca obsahuje informácie o čase naplánovanom pre všetky zdroje priradené k úlohám a akumulované v čase.

CV (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Preťaženie (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Preťaženie je uvedené, či je niektorý z zdrojov v rámci úlohy priradený k väčšiemu objemu práce v rámci danej úlohy alebo v rámci všetkých úloh, než môže vykonať v rámci svojej normálnej pracovnej kapacity.

Práca nadčas (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Jednotky špičky (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Jednotky špičky obsahuje percento alebo počet jednotiek, ku ktorým je zdroj priradený pre úlohy rozvrhnuté v danom čase.

Percentuálne vyhradenie (%) (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Percentuálne vyhradenie obsahuje percento, ktoré predstavuje celkovú hodnotu kapacity zdroja vyhradenej úlohám.

Bežná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúca dostupnosť (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca dostupnosť obsahuje informácie o zostávajúcom čase, počas ktorého bude zdroj k dispozícii na vykonávanie práce.

SV (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Jednotková dostupnosť (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Jednotková dostupnosť obsahuje percentuálnu hodnotu alebo hodnotu maximálneho počtu jednotiek dostupnosti pracovného zdroja na vykonávanie úloh počas vybratého časového obdobia tak, ako je rozložená v čase.

Práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Pracovná dostupnosť (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Pole Pracovná dostupnosť obsahuje maximálne množstvo času pracovného zdroja, počas ktorého je zdroj dostupný na naplánovanie práce počas vybratého obdobia v rozvrhnutom čase.

Na začiatok stránky

Nové označuje, že dané pole je nové v Project 2007.

Pole

Popis

Skutočné náklady (pole priradenia)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočné dokončenie (pole priradenia)

V poli Skutočné dokončenie sa zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo priradenia.

Skutočné náklady na prácu nadčas (pole priradenia)

V poli Skutočné náklady na prácu nadčas sa zobrazujú náklady, ktoré vznikli vykonaním práce nadčas, ktorú v súvislosti s úlohami vykonali priradené zdroje.

Skutočná práca nadčas (pole priradenia)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočný začiatok (pole priradenia)

V poli Skutočný začiatok sa zobrazuje dátum a čas skutočného začiatku úlohy alebo priradenia na základe zadaných informácii o priebehu.

Skutočná práca (pole priradenia)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole priradenia)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Priradenie (pole priradenia)

V poli Priradenie je uvedené, či je daný riadok riadkom priradenia a nie riadkom úlohy alebo zdroja.

Sklz priradenia (pole priradenia)

V poli Sklz priradenia sa zobrazuje čas, ktorý musia zdroje čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach Sklz priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – tieto polia slúžia iba na sprístupnenie informácií príslušného poľa Sklz priradenia.

Nové
Vlastník nasadenia (pole priradenia)

Vlastník nasadenia pole obsahuje meno používateľa, kto je zodpovedný za zadávanie stavu v Office Project Web Access pre aktuálne nasadenie.
Office Project Professional 2007 iba

Jednotky priradenia (pole priradenia)

V poli Jednotky priradenia sa zobrazuje miera priradenia zdrojov vyčlenených pre úlohu.

Nové
Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Dokončenie podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Dokončenie podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenie v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Začiatok podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Začiatok podľa pôvodného plánu sa zobrazuje plánovaný dátum začiatku úlohy alebo priradenia v čase, kedy ste uložili pôvodný plán.

Práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia)

Polia pôvodný plán 1 rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 10 obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Nové
Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – dokončenie (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – dokončenie až Pôvodný plán 10 – dokončenie obsahujú plánovaný dátum dokončenia úlohy alebo priradenia zdroja v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 – 10 – začiatok (polia priradenia)

Polia začiatku podľa pôvodného plánu (Pôvodný plán 1 – začiatok až Pôvodný plán 10 – začiatok) obsahujú plánovaný dátum začatia úlohy alebo priradenia v čase uloženia príslušného pôvodného plánu.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia priradenia)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole priradenia)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole priradenia)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
Rozpočtové náklady (pole priradenia)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Rozpočtová práca (pole priradenia)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Potvrdené (pole priradenia)

V poli Potvrdené je uvedené, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli priradenia k úlohám.

Náklady (pole priradenia)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Tabuľka nákladových sadzieb (pole priradenia)

Pole Tabuľka nákladových sadzieb umožňuje výber tabuľky nákladových sadzieb pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka nákladov (pole priradenia)

V poli priradenia Odchýlka nákladov sa zobrazuje rozdiel medzi nákladmi na pôvodný plán a celkovými nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Náklady 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Náklady 1 až Náklady 10 môžu obsahovať vlastné informácie o nákladoch na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Kritické (pole priradenia)

V poli Kritické sa uvádza, či pre úlohu alebo úlohu priradenia existuje v pláne priestor na časový sklz, alebo či úloha patrí do kritickej cesty.

CV (pole priradenia)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Dátum 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Dátum 1 až Dátum 10 obsahujú informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia.

Trvanie 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Trvanie 1 až Trvanie 10 obsahujú informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia.

Podnik – náklady 1 až 10 (polia priradenia)

Podnikové náklady 1 až náklady10 podnikové polia môžu obsahovať vlastné úlohy, zdroja alebo priradenia informácie o nákladoch definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – dátum 1 až 30 (polia priradenia)

Podnikový dátum 1 až Date30 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek vlastné informácie o dátume úlohy, zdroja alebo priradenia, podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – trvanie 1 až 10 (polia priradenia)

Podnikové trvanie 1 až trvanie 10 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek vlastné informácie o trvaní úlohy, zdroja alebo priradenia, podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – príznak 1 až 20 (polia priradenia)

Podnikový príznak 1 až 20 podnikové polia môžu obsahovať akékoľvek informácie vlastné príznak úlohy, zdroja alebo priradenia definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnikové číslo 1 až 40 (polia priradenia)

Podnikový projekt polia číslo 1 až podnikového projektu Number40 môžu obsahovať akékoľvek vlastné číslo informácií o projekte podľa definície správcu riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu.
Office Project Professional 2007 iba

Podnikový zdroj – kód prehľadu 1 až 29 (polia priradenia)

Podnikový zdroj prehľadu 1 až Enterprise Resource prehľadu29 polia obsahujú alfanumerický kód, ktorý predstavuje ploché zoznamu alebo hierarchickú štruktúru zdrojov (napríklad kódy odbornosti alebo prácu kódy).
Office Project Professional 2007 iba

Podnik – text 1 až 40 (polia priradenia)

Podnikové polia Text1 až Enterprise Text40 môžu obsahovať akékoľvek informácie vlastného textu pre úlohy, zdroje alebo nasadenia definované správcom riadenia projektov alebo iný používateľ, ktorý má povolenia správcu
Office Project Professional 2007len

Dokončenie (pole priradenia)

V poli Dokončenie sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánované dokončenie práce priradeného zdroja na úlohe.

Odchýlka dokončenia (pole priradenia)

Pole Odchýlka dokončenia obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom dokončenia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálnym dátumom dokončenia.

Dokončenie 1 až 10 (polia priradenia)

Polia Dokončenie 1 až Dokončenie 10 môžu obsahovať akékoľvek informácie o dátume dokončenia úlohy, zdroja alebo priradenia.

Príznak 1 až 20 (polia priradenia)

V poliach Príznak 1 až 20 je uvedené, či sú úloha, zdroj alebo priradenie označené na ďalšiu akciu alebo určitý typ identifikácie.

Hypertextové prepojenie (pole priradenia)

Pole Hypertextové prepojenie zobrazuje nadpis alebo vysvetlenia hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Adresa hypertextového prepojenia (pole priradenia)

Pole Adresa hypertextového prepojenia obsahuje adresu hypertextového prepojenia súvisiaceho s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Atribút Href hypertextového prepojenia (pole priradenia)

Pole Atribút Href hypertextového prepojenia obsahuje kombináciu (alebo reťazenie) polí Adresa hypertextového prepojenia a Podadresa hypertextového prepojenia, ktoré súvisia s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Podadresa hypertextového prepojenia (pole priradenia)

Pole Podadresa hypertextového prepojenia obsahuje špecifické umiestnenie v dokumente umiestnenom v hypertextovom prepojení súvisiacom s úlohou, zdrojom alebo priradením.

Oneskorenie pri vyvažovaní (pole priradenia)

Pole Oneskorenie pri vyvažovaní obsahuje čas, o ktorý budú úloha alebo priradenie oneskorené vzhľadom na najskorší možný dátum začiatku z dôvodu vyvažovania zdroja.

Prepojené polia (pole priradenia)

Prepojené polia pole označuje, či existujú prepojenia OLE na úlohu, zdroj alebo priradenie, buď z inde v tento súbor projektu z iného súboru Project 2007, alebo z iného programu.

Poznámky (pole priradenia)

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, zdroji alebo priradení.

Číslo 1 až 20 (polia priradenia)

Polia Číslo 1 až 20 obsahujú akékoľvek číselné informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Úroveň prehľadu (pole priradenia)

Pole Úroveň prehľadu označuje umiestnenie úlohy alebo priradenia v hierarchii prehľadov projektu.

Preťažené (pole priradenia)

V poli Preťažené je uvedené, či je zdroj priradený väčšiemu množstvu práce na špecifickej úlohe alebo všetkých úlohách, ako je možné vykonať v rámci normálnej pracovnej kapacity.

Náklady na prácu nadčas (pole priradenia)

Pole Náklady na prácu nadčas zobrazuje celkové náklady na prácu nadčas v úlohe, pre všetky úlohy priradené k zdroju alebo pri priradení k zdroju.

Práca nadčas (pole priradenia)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Špička (pole priradenia)

Pole Špička obsahuje maximálne percento alebo počet jednotiek, pre ktoré je zdroj v danom čase priradený k úlohám.

% dokončenia práce (pole priradenia)

Pole % dokončenia práce obsahuje informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce.

Priorita (pole priradenia)

V poli Priorita je uvedená úroveň dôležitosti priradená úlohe, ktorá ďalej označuje, ako jednoducho môže byť úloha alebo priradenie oneskorené alebo rozdelené počas vyvažovania zdrojov.

Projekt (pole priradenia)

V poli Projekt sa zobrazuje názov podprojektov, z ktorých pochádzajú úlohy, zdroje alebo priradenia.

RBS (pole priradenia)

Pole RBS obsahuje štruktúru rozpisu zdrojov, ktorá sa označuje aj ako štruktúra rozpisu používateľov.

Bežná práca (pole priradenia)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúce náklady (pole priradenia)

V poli Zostávajúce náklady sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky, ktoré sa vynaložia na dokončenie zostávajúcej naplánovanej práce.

Zostávajúce náklady na prácu nadčas (pole priradenia)

V poli Zostávajúce náklady na prácu nadčas sa zobrazujú zostávajúce naplánované výdavky na prácu nadčas pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

Zostávajúca práca nadčas (pole priradenia)

V poli Zostávajúca práca nadčas sa zobrazuje objem zostávajúcich naplánovaných nadčasov.

Zostávajúca práca (pole priradenia)

V poli Zostávajúca práca sa zobrazuje čas, napríklad počet človekohodín alebo dní, potrebný na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Požiadavka alebo dopyt (pole priradenia)

Pole Požiadavka alebo dopyt poskytuje možnosti spôsobu priradenia zdrojov pri použití Sprievodcu nahradením zdrojov.

Skupina zdrojov (pole priradenia)

Pole Skupina zdrojov obsahuje skupiny, do ktorých zdroje patria.

Identifikátor zdroja (pole priradenia)

Pole identifikátor zdroja obsahuje identifikačné číslo, že Project 2007 priradí každému zdroju.

Iniciály zdrojov (pole priradenia)

Pole Iniciály zdrojov obsahuje skratky pre názvy zdrojov.

Názov zdrojov (pole priradenia)

Pole Názvy zdrojov obsahuje názov zdroja, ku ktorému patrí príslušné priradenie.

Typ zdroja (pole priradenia)

Pole Typ zdroja označuje, či ide o pracovný alebo materiálový zdroj pre toto priradenie.

Čakanie na odpoveď (pole priradenia)

Pole Čakanie na odpoveď informuje o tom, či členovia tímu, ktorí boli priradení k úlohám, potvrdili svoje priradenie.

Začiatok (pole priradenia)

V poli Začiatok sa zobrazuje dátum, na ktorý je naplánovaný začiatok práce priradeného zdroja na úlohe.

Odchýlka počiatočného dátumu (pole priradenia)

Pole Odchýlka počiatočného dátumu obsahuje čas, ktorý je rozdielom medzi dátumom začatia podľa pôvodného plánu úlohy alebo priradenia a jeho aktuálne naplánovaným dátumom začiatku.

Začiatok 1 až 10 (polia priradenia)

V poliach Začiatok 1 až Začiatok 10 sa zobrazujú dátumy začatia konkrétnej úlohy, zdroja alebo priradenia, ktoré chcete zadať a uchovávať v projekte oddelene.

SV (pole priradenia)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Identifikácia úlohy (pole priradenia)

Pole identifikátor úlohy obsahuje číslo danej Project 2007 priradí každej úlohe po jej pridaní do projektu.

Názov úlohy (pole priradenia)

Pole Názov úlohy obsahuje názov úlohy, ku ktorej patrí príslušné priradenie.

Číslo v prehľade (pole priradenia)

Pole Číslo v prehľade obsahuje číslo, ktoré predstavuje pozíciu priradenej úlohy v hierarchickej štruktúre prehľadu.

Názov súhrnu úlohy (pole priradenia)

Pole Názov súhrnu úlohy obsahuje názvy súhrnných úloh pre úlohu, ktorá súvisí s priradením zdroja.

Čakanie na stav skupiny (pole priradenia)

V poli Čakanie na stav skupiny je uvedené, či ste dostali odpoveď na požiadavku na zistenie priebehu priradených úloh, ktorú ste odoslali zdroju.

Text 1 až 30 (polia priradenia)

Polia Text 1 až Text 30 obsahujú ľubovoľné textové informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradeniach, ktoré chcete zahrnúť do projektu.

Jedinečný identifikátor (pole priradenia)

Pole jedinečný identifikátor obsahuje číslo, že Project 2007 automaticky priradí ku každej novej úlohy, zdroja alebo nasadenia v aktuálnom projekte.

Požaduje sa aktualizácia (pole priradenia)

Aktualizácia potreby pole označuje, či Project Server 2007 aktualizácie sa majú odoslať do priradeným členom tímu z dôvodu zmien v dátume začiatku úlohy alebo dokončenia, alebo priradenia.

VAC (pole priradenia)

V poli VAC sa zobrazuje odchýlka pri dokončení (VAC) ako rozdiel medzi rozpočtom pri dokončení (BAC) alebo nákladmi na pôvodný plán a nákladmi na úlohu, zdroj alebo priradenie na úlohu odhadovanými pri dokončení.

WBS (pole priradenia)

Pole WBS (štruktúra rozdelenia práce) obsahuje kódy štruktúry rozdelenia práce. Ide o alfanumerické kódy, ktoré predstavujú postavenie priradenej úlohy v hierarchickej štruktúre projektu.

Práca (pole priradenia)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Rozvrh práce (pole priradenia)

Pole Rozvrh práce poskytuje možnosť výberu tvaru rozvrhu použitého pre zdroje priradené k úlohe.

Odchýlka práce (pole priradenia)

Pole Odchýlka práce obsahuje rozdiel medzi prácou podľa pôvodného plánu úlohy, zdroja alebo priradenia a aktuálne naplánovanou prácou.

Na začiatok stránky

Nové označuje, že dané pole je nové v Project 2007.

Skutočné náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Skutočné náklady sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú zdrojmi na úlohách spolu s ďalšími zaznamenanými nákladmi súvisiacimi s úlohou.

Skutočná práca nadčas (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Skutočná práca nadčas obsahuje skutočné množstvo práce nadčas vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Skutočná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Skutočná práca sa zobrazuje množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

ACWP (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu) sa zobrazujú náklady vynaložené na prácu vykonanú na úlohe k dátumu kontroly stavu projektu alebo k dnešnému dátumu.

Nové
Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové
Podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Náklady podľa pôvodného plánu sa zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať.

Práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Práca podľa pôvodného plánu sa zobrazuje celkový plánovaný počet človekohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Nové
Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia pôvodný plán 1 rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 10 obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Nové
Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1-10 - rozpočtová práca obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje.

Pôvodný plán 1 až 10 – náklady (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – náklady obsahujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Pôvodný plán 1 až 10 – práca (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Polia Pôvodný plán 1 – 10 – práca obsahujú celkové plánované človekohodiny pre úlohu, zdroj alebo priradenie.

BCWP (získaná hodnota alebo EV) (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) obsahuje kumulatívnu hodnotu percenta dokončenia úloh, zdrojov alebo priradení vynásobenú časovo rozvrhnutými nákladmi na pôvodný plán.

BCWS (plánovaná hodnota alebo PV) (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) obsahuje kumulatívne časovo rozvrhnuté náklady na pôvodný plán k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Nové
Rozpočtové náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtové náklady sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Nové Rozpočtová práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Rozpočtová práca sa používa na zadávanie alebo kontrolu rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnnej úlohe projektu.

Náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Náklady sa zobrazujú celkové naplánované alebo projektované náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie na základe nákladov vynaložených za prácu vykonanú zdrojmi priradenými k úlohám a na nákladoch plánovaných na zostávajúcu prácu.

Kumulatívne náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo usporiadané náklady na úlohu, zdroj alebo priradenie k určitému dátumu.

Kumulatívna práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Kumulatívna práca obsahuje informácie o čase naplánovanom pre všetky zdroje priradené k úlohám a akumulované v čase.

CV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) zobrazuje rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi, ktorý bol potrebný na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Preťaženie (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Preťaženie je uvedené, či je niektorý z zdrojov v rámci úlohy priradený k väčšiemu objemu práce v rámci danej úlohy alebo v rámci všetkých úloh, než môže vykonať v rámci svojej normálnej pracovnej kapacity.

Práca nadčas (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo práce nadčas, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdrojmi priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k zdroju alebo na zdroj v rámci úlohy, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné zdroje za prácu nadčas.

Jednotky špičky (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Jednotky špičky obsahuje percento alebo počet jednotiek, ku ktorým je zdroj súčasne priradený na úlohách rozvrhnutých v danom čase.

Percento (%) vyhradenia (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole % vyhradenia obsahuje percento, ktoré predstavuje celkovú kapacitu zdroja, ktorá je priradená k úlohám.

Bežná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Bežná práca sa zobrazuje celkové množstvo mimonadčasovej naplánovanej práce, ktorú majú zdroje vykonať.

Zostávajúca dostupnosť (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Pole Zostávajúca dostupnosť obsahuje informácie o zostávajúcom čase, počas ktorého bude zdroj k dispozícii na vykonávanie práce.

SV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodným plánom úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenia k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

V poli Práca sa zobrazuje celkový čas plánovaný na úlohu pre všetky priradené zdroje, celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na všetky priradené úlohy, alebo celkový čas, počas ktorého je zdroj naplánovaný na úlohu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×