Oprava poškodeného zošita

Keď otvoríte poškodený zošit, Excel automaticky spustí režim obnovenia súboru a pokúsi sa zošit znova otvoriť a súčasne opraviť.

Excel nemôže vždy automaticky spustiť režim obnovenia súboru. Ak nie je možné otvoriť zošit, pretože je poškodený, môžete sa ho pokúsiť opraviť manuálne.

Ak oprava zošita nie je úspešná, môžete skúsiť aj iné spôsoby obnovenia údajov v zošite. Preventívnym opatrením môže byť, že zošit budete často ukladať a pri každom uložení vytvoríte záložnú kópiu. Môžete tiež určiť, aby Excel automaticky vytváral obnovený súbor v zadaných intervaloch. Vďaka tomu budete mať prístup k funkčnej kópii zošita v prípade, ak omylom odstránite pôvodný súbor, alebo ak sa súbor poškodí.

Manuálna oprava poškodeného zošita

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V Excel 2013 alebo Excel 2016 kliknite na umiestnenie, kde sa nachádza tabuľkový hárok, a kliknite na položku Prehľadávať.

 3. V dialógovom okne Otvoriť vyberte poškodený zošit, ktorý chcete otvoriť.

 4. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť, potom kliknite na príkaz Otvoriť a opraviť.

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete obnoviť z poškodeného zošita čo najviac údajov, kliknite na možnosť Opraviť.

  • Ak chcete zo zošita extrahovať hodnoty a vzorce v prípade, že pokus o opravu nie je úspešný, kliknite na položku Extrahovať údaje.

Obnovenie údajov z poškodeného zošita

Nasledujúce postupy vám môžu pomôcť zachrániť údaje, ktoré by sa inak mohli stratiť. Ak jeden spôsob nie je úspešný, vyskúšajte iný. V prípade, že sa nepodarí obnoviť údaje pomocou týchto postupov, môžete sa ich pokúsiť obnoviť v zošite pomocou softvérových riešení tretích strán.

Dôležité: Ak chyba na disku alebo sieťová chyba znemožňuje otvorenie zošita, skôr ako začnete venovať čas pokusom obnoviť súbor pomocou týchto postupov, presuňte zošit na iný pevný disk alebo ho presuňte zo siete na lokálny disk.

 • Ak chcete obnoviť údaje, keď je zošit otvorený v Exceli, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Vrátenie zošita na poslednú uloženú verziu     Ak upravujete pracovný hárok a zošit sa poškodí pred uložením zmien, pôvodný hárok môžete obnoviť tak, že ho vrátite na poslednú uloženú verziu.

   Ak chcete vrátiť zošit na poslednú uloženú verziu, postupujte takto:

   1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

   2. Dvakrát kliknite na názov zošita, ktorý je otvorený v programe Excel.

   3. Kliknite na tlačidlo Áno, aby ste zošit znovu otvorili.

    Poznámka: Zošit sa vráti na poslednú uloženú verziu zošita. Všetky zmeny, ktoré mohli spôsobiť poškodenie zošita, sa zahodili. Ďalšie informácie o obnovení starších verzií zošita nájdete v téme Automatické uloženie a obnovenie súborov balíka Office.

  • Uloženie zošita vo formáte SYLK (symbolické prepojenie)     Ak uložíte zošit vo formáte SYLK, je možné, že budete môcť filtrovať poškodené prvky. Formát SYLK sa obvykle používa na odstránenie poruchy tlačiarne.

   Ak chcete zošit uložiť vo formáte SYLK, postupujte takto:

   1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

   2. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku SYLK (symbolické prepojenie) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

    Poznámka: Pri použití formátu súboru SYLK sa uloží len aktívny hárok v zošite.

   3. Ak sa zobrazí hlásenie, že vybratý typ súboru nepodporuje zošity, ktoré obsahujú viacero hárkov, kliknite na tlačidlo OK, aby sa uložil len aktívny hárok.

   4. Ak sa zobrazí hlásenie, že zošit môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú kompatibilné s formátom SYLK, kliknite na položku Áno.

   5. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

   6. Vyberte súbor .slk, ktorý ste uložili, a potom kliknite na položku Otvoriť.

    Poznámka: Ak chcete zobraziť súbor .slk, možno budete musieť v zozname Súbory typu kliknúť na položku Všetky súbory alebo Súbory formátu SYLK.

   7. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

   8. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Zošit programu Excel.

   9. Do poľa Názov súboru zadajte názov zošita, čím vytvoríte kópiu bez toho, aby sa nahradil pôvodný zošit, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

    Poznámka: Keďže tento formát ukladá iba aktívny hárok v zošite, musíte poškodený zošit otvoriť opakovane a každý hárok uložiť samostatne.

 • Ak chcete obnoviť údaje, keď zošit nie je možné otvoriť v Exceli, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Nastavenie možnosti výpočtu v Exceli na manuálne     Ak chcete otvoriť zošit, skúste zmeniť nastavenie výpočtu z automatickej možnosti na manuálnu. Keďže sa zošit nebude prepočítavať, je možné, že sa bude dať otvoriť.

   Ak chcete nastaviť možnosť výpočtu v Exceli na manuálnu možnosť, postupujte takto:

   1. Skontrolujte, či sa v Exceli otvoril nový prázdny zošit. Ak sa nový prázdny zošit neotvoril, postupujte takto:

  • Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

  • V časti Dostupné šablóny kliknite na položku Prázdny zošit.

   1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

   2. V kategórii Vzorce v časti Možnosti výpočtu kliknite na možnosť Manuálne.

   3. Kliknite na tlačidlo OK.

   4. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

   5. Vyberte poškodený zošit a potom kliknite na položku Otvoriť.

  • Použitie externých odkazov na prepojenie poškodeného zošita     Ak chcete zo zošita obnoviť iba údaje, a nie vzorce alebo vypočítané hodnoty, na prepojenie poškodeného zošita skúste použiť externé odkazy.

   Ak chcete na prepojenie poškodeného zošita použiť externé odkazy, postupujte takto:

   1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

   2. Vyberte priečinok, ktorý obsahuje poškodený zošit, skopírujte názov súboru poškodeného zošita a potom kliknite na položku Zrušiť.

   3. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Nové.

   4. V časti Dostupné šablóny kliknite na položku Prázdny zošit.

   5. V novom zošite zadajte do bunky A1 =Názov súboru!A1, kde názov súboru je názov poškodeného zošita, ktorý ste skopírovali v kroku 2, a potom stlačte kláves Enter.

    Tip: Je potrebné vložiť iba názov zošita. Nie je potrebné zadať príponu súboru.

   6. Ak sa zobrazí dialógové okno Aktualizovať hodnoty, vyberte poškodený zošit a kliknite na tlačidlo OK.

   7. Ak sa zobrazí dialógové okno Výber hárka, vyberte vhodný hárok a kliknite na tlačidlo OK.

   8. Vyberte bunku A1.

   9. Na karte Domov v časti Schránka kliknite na položku Kopírovať.

   10. Vyberte oblasť začínajúcu bunkou A1, ktorá veľkosťou približne zodpovedá rozsahu buniek obsahujúcich údaje v poškodenom zošite.

   11. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

   12. Keď je rozsah buniek vybratý, na karte Domov v skupine Schránka kliknite opäť na položku Kopírovať.

   13. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom v časti Prilepiť hodnoty kliknite na položku Hodnoty.

    Poznámka: Po prilepení hodnôt sa odstránia prepojenia k poškodenému zošitu a zostanú len údaje.

  • Použitie makra na extrahovanie údajov z poškodeného zošita     Ak je graf prepojený s poškodeným zošitom, na extrahovanie zdrojových údajov z grafu môžete použiť makro.

   Ak chcete použiť makro, postupujte takto:

   1. Zadajte tento kód makra do hárka modulu:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Vložte nový pracovný hárok do zošita a premenujte ho na ÚdajeGrafu.

   3. Vyberte graf, z ktorého chcete extrahovať hodnoty údajov.

   4. Poznámka: Graf môže byť vložený v hárku alebo sa môže nachádzať v samostatnom hárku s grafom.

   5. Spustite makro GetChartValues.

   6. Údaje z grafu sa umiestnia do hárka ÚdajeGrafu.

Automatické uloženie záložnej kópie zošita

Automatické uloženie záložnej kópie zošita pomôže zabezpečiť, aby ste mali prístup k funkčnej kópii zošita v prípade, ak omylom odstránite pôvodný súbor, alebo ak sa súbor poškodí.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V Excel 2013 alebo Excel 2016 kliknite na umiestnenie, kde sa nachádza tabuľkový hárok, a kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Nástroje, ktorú nájdete vedľa tlačidla Uložiť, a potom kliknite na možnosť Všeobecné možnosti.

 4. Začiarknite políčko Vždy vytvoriť zálohu.

Ďalšie informácie o ukladaní a obnove starších verzií zošita, ako aj informácie o obnovení nových zošitov (ktoré ste predtým neuložili), nájdete v téme Obnovenie súborov balíka Office.

Automatické vytváranie obnoveného súboru v konkrétnych intervaloch

Konfigurácia Excelu na pravidelné vytváranie obnoveného súboru vášho zošita pomôže zabezpečiť, aby ste mali prístup k funkčnej kópii zošita v prípade, že omylom odstránite pôvodný súbor, alebo ak sa súbor poškodí.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V kategórii Uložiť začiarknite v časti Ukladanie zošitov políčko Informácie o automatickom obnovení uložiť každých a potom zadajte počet minút.

 3. Do poľa Umiestnenie súboru automatického obnovenia zadajte umiestnenie, kam chcete uložiť súbor obnovenia.

 4. Uistite sa, že políčko Vypnúť automatické obnovenie iba pre tento zošit nie je začiarknuté.

Ďalšie informácie o ukladaní a obnove starších verzií zošita, ako aj informácie o obnovení nových zošitov (ktoré ste predtým neuložili), nájdete v téme Obnovenie súborov balíka Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×