Outlook obsahuje niekoľko možností, ktoré môžete ovládať a ovplyvniť obsah odosielaných a prijímaných e-mailových správ. Môžete napríklad určiť, ako skopírujete a prilepíte obsah do e-mailovej správy, či funkcia Outlook použije automatické dokončovanie počas písania, formátovanie tabuľky a podfarbenie polí. Mnohé z týchto možností nájdete výberom položiek Súbor > Možnosti

Ak chcete tieto možnosti zobraziť v aplikácii Microsoft Outlook, v e-mailovej správe kliknite na položky Súbor > > Pošta > Možnosti >Rozšírené.

Písanie nahrádza vybraný text     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri začatí písania odstrániť vybratý text. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, Microsoft Office Outlook vloží nový text pred vybratý text a vybratý text neodstráni.

Automaticky vyberať celé slová     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri výbere časti slova a časti nasledujúceho slova vybrať celé slová. Zapnutie tejto možnosti tiež spôsobí, že Outlook pri dvojitom kliknutí na slovo vyberie slovo a nasledujúcu medzeru.

Povoliť presúvanie textu myšou     Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

Na prepojenie prechádzať podržaním klávesu CTRL a kliknutím     Vyberte túto možnosť, aby ste mohli jednoduchšie upravovať text hypertextových prepojení. Keď je táto možnosť zapnutá a chcete použiť prepojenie, je potrebné stlačiť kláves CTRL a súčasne kliknúť na prepojenie. Keď je táto možnosť vypnutá, po kliknutí na prepojenie Outlook prejde na cieľ prepojenia, čo sťažuje úpravu textu prepojenia.

Pri vkladaní automatických tvarov automaticky vytvoriť kresliace plátno     Vyberte túto možnosť, ak chcete okolo kresby objektov alebo kresby či písania rukou pri ich vložení do e-mailu umiestniť kresliace plátno. Kresliace plátno umožňuje usporiadať nakreslené objekty a obrázky a presúvať ich ako celok.

Inteligentný výber odsekov     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

Použiť inteligentné umiestňovanie kurzora     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Použiť režim prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek     Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolená hebrejčina.

Zobraziť výzvu na aktualizáciu štýlu     Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

Zaznamenávať zmeny formátovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písmaFormátovanie odrážok a číslovania.

 • Označiť nekonzistentné formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete podčiarknuté modrou vlnovkou označiť formátovanie, ktoré je podobné, ale nie je úplne rovnaké ako iné formátovanie v e-mailoch. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež začiarknuť políčko Zaznamenávať zmeny formátovania.

Aktualizácia štýlu tak, aby sa zhodoval s výberom     Ak zmeníte štýl, vyberte túto možnosť, ak chcete štýl aktualizovať tak, aby zodpovedal vašim zmenám.

Zapnúť možnosť Kliknúť a zadať     Vyberte túto možnosť, ak chcete vkladať text, grafické prvky, tabuľky alebo iné položky do prázdnej oblasti e-mailu dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia Kliknúť a zadať automaticky vloží odseky a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazeniach Rozloženie pri tlači a Webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

Zobraziť návrhy automatického dokončovania     Vyberte túto možnosť, ak Outlook pri písania navrhnúť najčastejšie používané slovo. Potom môžete stlačiť kláves Enter a Outlook text automaticky dokončí zadávanie slova.

Snímka obrazovky Automatické hypertextové prepojenie     Táto možnosť bráni Outlook vložení hypertextového prepojenia pri prilepení záberu obrazovky do e-mailovej správy.

Použiť kontrolu postupnosti     Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, aby sa mohol použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestnená nad, pod, pred alebo za spoluhláskou, ktorú dopĺňa.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk s písmom so zložitým zápisom. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahradiť skôr zadaný znak novozadaným znakom v prípade, že sa tieto dva znaky nemôžu vyskytovať súčasne v jednej skupine znakov.

Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri použití ázijského písma v označenom texte zmeniť znaky v latinke na vybraté ázijské písmo. Ak chcete, aby pri použití ázijského písma na zvyšok e-mailu znaky v latinke zostali v latinke, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, v ktorom je umiestnený kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Použiť starší režim IME na zapnutie režimu     Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť, aby napísané znaky nahradili existujúce znaky (prepísanie) pri používaní editora IME na počítači s operačným systémom Microsoft Windows XP. Ak je na počítači s Windowsom Vista nainštalovaný Outlook, táto možnosť sa nezobrazí, pretože režim prepisovania je podporovaný automaticky.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Aktivovať ovládací prvok editora IME     Výberom tejto možnosti spustíte editor IME. Ak chcete editor IME zastaviť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

IME TrueInline     Vyberte túto možnosť, ak chcete na počítačoch s podporou editora IME používať prirodzené jazykové rozhranie.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Nastavenie editora IME     Kliknutím otvoríte dialógové okno s názvom editora IME. Pomocou tohto dialógového okna môžete nastaviť alebo zmeniť text, klávesnicu, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívneho editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

V rámci toho istého e-mailu     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu do rovnakých e-mailov, z ktorých ste obsah skopírovali. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie slúžiace na zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailami     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu Outlook. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového e-mailu.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailami v prípade konfliktu definícií štýlov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu v programe Outlook a štýl priradený kopírovanému textu je v e-maile, do ktorého sa text prilepí, definovaný odlišne. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu priradeného ku skopírovanému textu, ale použije definíciu štýlu z e-mailu, do ktorého je text prilepený. Napríklad kopírujte text nadpisu 1 z jedného e-mailu do druhého. V jednom e-maile je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Arial s veľkosťou 14 bodov a v e-maile, do ktorého text prilepuje, je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov. Pri použití možnosti Použiť štýly cieľa sa v prilepenom texte použite štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší definíciu štýlu a väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme definície štýlu v e-maile, do ktorého je prilepený.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Zlúčiť formátovanie     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Vkladať a prilepovať obrázky ako     Táto možnosť zobrazuje, Outlook vloží obrázky vzhľadom na text v e-maile. Obrázky môžete vložiť zarovno s textom, povoliť obrázkom premiestňovať sa s textom alebo obtekanie textu okolo, pred alebo za obrázkom. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Zarovno s textom     Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

 • Štvorec     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Tesne     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Za textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Pred textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Cez     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Zhora a zdola     Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text     Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

Používať na prilepenie kláves Insert     Vyberte túto možnosť, ak chcete pomocou klávesu INSERT vkladať obsah Office schránky do e-mailovej správy.

Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení obsahu zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia. Pomocou tlačidla Možnosti prilepenia môžete prepísať alebo upraviť nastavenia, ktoré ste chceli vykonať v tejto časti dialógového okna Možnosti editora.

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

 • Nastaveni     Kliknutím sa otvorí dialógové okno Nastavenie. Pomocou tohto dialógového okna môžete určiť predvolené správanie pri zlučovaní, vystrihnutí a prilepení textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepení obsahu zo Schránky do e-mailu. Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zalomiť text do okna obsahujúceho e-mail, aby sa ľahšie čítal na obrazovke.

Zobraziť zástupné objekty pre obrázok     Vyberte túto možnosť, ak chcete na mieste každého obrázka v e-mailoch zobraziť prázdne pole. Táto možnosť zrýchli proces posúvania cez e-mail, ktorý obsahuje veľké množstvo obrázkov.

Zobraziť kresby a textové polia     Vyberte túto možnosť, ak chcete v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie zobraziť objekty vytvorené pomocou outlookových nástrojov na kreslenie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť tak zobrazovanie e-mailov, ktoré obsahujú veľa kresieb. Kresby sa vytlačia dokonca aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť riadiace znaky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobrazenie záložiek     Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť záložky. Ak priradíte k položke záložku, položka so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách ([...]). Ak priradíte záložku k polohe, záložka sa zobrazí ako lúč I. Zátvorky ani lúč I sa vo vytlačených e-mailoch nezobrazujú.

Zobrazenie kódov polí namiesto hodnôt     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť kódy polí namiesto výsledkov polí v e-mailoch. Napríklad: { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } sa môže zobraziť namiesto 4. februára 2008. Ak chcete zobraziť výsledky polí, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

Podfarbenie polí     Táto možnosť umožňuje zobraziť, či a kedy sú polia podfarbené. Ak chcete polia podfarbiť, vyberte v zozname položku Vždy alebo Ak sú zvolené. Výberom možnosti Nikdy vypnete podfarbenie poľa. Podfarbenie polí uľahčuje ich identifikáciu. Podfarbenie sa zobrazí na obrazovke, ale nie vo vytlačenom e-maile.

Číselné     Táto možnosť určuje, ako sa budú v e-mailoch zobrazovať číslice. Vyberte položku v zozname.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

 • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

 • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

 • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

Názvy mesiacov     Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku v zozname.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

 • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

Diakritika     Táto možnosť zobrazuje diakritiku v e-maile.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiku Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie všetkej diakritiky bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnom e-maile. V zozname vyberte farbu.

Zobrazenie dokumentu     Táto možnosť určuje smer textu pre nové e-mailové správy.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov sprava doľava. Napríklad odseky sa začínajú na pravej strane e-mailu a text bude pretekať doľava.

 • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov zľava doprava. Napríklad odseky sa začínajú na ľavej strane e-mailu a text bude pretekať doprava.

Náhrada písma     Kliknutím otvoríte dialógové okno Náhrada písma. Pomocou tejto možnosti môžete určiť, či aktívny e-mail používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači. Ak e-mail používa písmo, ktoré nie je vo vašom počítači, môžete pomocou dialógového okna určiť náhradné písmo.

Rozbalenie všetkých nadpisov pri otváraní dokumentu     Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky rozbaliť všetky zbalené nadpisy pri otvorení dokumentu.

Zobraziť merania v jednotkách     Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

Zobraziť merania v šírke znakov     Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na bočnej strane okna e-mailu. Uistite sa, že ste za políčka Pravítko začiarknuli aj v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou skupiny používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna e-mailu.

  Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Umiestnením znakov optimalizovať rozloženie, nie čitateľnosť      Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov tak, ako sa zobrazia na vytlačenom e-maile vzhľadom na bloky textu. Keď je táto možnosť zapnutá, rozstup medzi znakmi môže byť skreslený. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu čitateľnosť na obrazovke, túto funkciu vypnite.

Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky      Túto možnosť vyberte, ak chcete zabrániť systému používať hardvérové urýchľovanie grafiky.

Aktualizácia obsahu dokumentu počas presúvania      Túto možnosť vyberte, ak chcete zabrániť systému v zmene obsahu dokumentu pri presúvaní objektu, ktorý má zalomenie textu.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii vo Outlook 2010.

Používajte subpixelové umiestnenie na vyhladenie písma na obrazovke      Umiestnenie subpixelu môže zlepšiť viditeľné rozlíšenie písiem zobrazených v Outlook. Túto možnosť vyberte, ak chcete povoliť umiestnenie subpixely.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii vo Outlook 2010.

Zobrazenie kontextových tlačidiel na pridávanie riadkov a stĺpcov do tabuliek      Túto možnosť vyberte, ak chcete povoliť funkciu kontextového tlačidla, ktorá vám umožní rýchlo vybrať počet riadkov a stĺpcov v tabuľkách.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii vo Outlook 2010 a Outlook 2013.

Ak chcete tieto možnosti v Outlook, v e-mailovej správe kliknite na Office a potom na položky Možnosti > Rozšírené.

Písanie nahrádza vybraný text     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri začatí písania odstrániť vybratý text. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, Microsoft Office Outlook vloží nový text pred vybratý text a vybratý text neodstráni.

Automaticky vyberať celé slová     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri výbere časti slova a časti nasledujúceho slova vybrať celé slová. Zapnutie tejto možnosti tiež spôsobí, že Outlook pri dvojitom kliknutí na slovo vyberie slovo a nasledujúcu medzeru.

Povoliť presúvanie textu myšou     Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

Na prepojenie prechádzať podržaním klávesu CTRL a kliknutím     Vyberte túto možnosť, aby ste mohli jednoduchšie upravovať text hypertextových prepojení. Keď je táto možnosť zapnutá a chcete použiť prepojenie, je potrebné stlačiť kláves CTRL a súčasne kliknúť na prepojenie. Keď je táto možnosť vypnutá, po kliknutí na prepojenie Outlook prejde na cieľ prepojenia, čo sťažuje úpravu textu prepojenia.

Pri vkladaní automatických tvarov automaticky vytvoriť kresliace plátno     Vyberte túto možnosť, ak chcete okolo kresby objektov alebo kresby či písania rukou pri ich vložení do e-mailu umiestniť kresliace plátno. Kresliace plátno umožňuje usporiadať nakreslené objekty a obrázky a presúvať ich ako celok.

Inteligentný výber odsekov     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

Použiť inteligentné umiestňovanie kurzora     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Použiť režim prepisovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek     Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolená hebrejčina.

Zobraziť výzvu na aktualizáciu štýlu     Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

Zaznamenávať zmeny formátovania     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písmaFormátovanie odrážok a číslovania.

 • Označiť nekonzistentné formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete podčiarknuté modrou vlnovkou označiť formátovanie, ktoré je podobné, ale nie je úplne rovnaké ako iné formátovanie v e-mailoch. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež začiarknuť políčko Zaznamenávať zmeny formátovania.

Zapnúť možnosť Kliknúť a zadať     Vyberte túto možnosť, ak chcete vkladať text, grafické prvky, tabuľky alebo iné položky do prázdnej oblasti e-mailu dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia Kliknúť a zadať automaticky vloží odseky a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazeniach Rozloženie pri tlači a Webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

Použiť kontrolu postupnosti     Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, aby sa mohol použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestnená nad, pod, pred alebo za spoluhláskou, ktorú dopĺňa.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk s písmom so zložitým zápisom. Napísať a nahradiť Vyberte túto možnosť, ak chcete nahradiť skôr zadaný znak novo zadaným znakom v prípade, ak sa tieto dva znaky nemôžu vyskytovať súčasne v jednej skupine znakov.

Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri použití ázijského písma v označenom texte zmeniť znaky v latinke na vybraté ázijské písmo. Ak chcete, aby pri použití ázijského písma na zvyšok e-mailu znaky v latinke zostali v latinke, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, v ktorom je umiestnený kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Použiť starší režim IME na zapnutie režimu     Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť, aby napísané znaky nahradili existujúce znaky (prepísanie) pri používaní editora IME na počítači s operačným systémom Microsoft Windows XP. Ak je na počítači s Windowsom Vista nainštalovaný Outlook, táto možnosť sa nezobrazí, pretože režim prepisovania je podporovaný automaticky.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Aktivovať ovládací prvok editora IME     Výberom tejto možnosti spustíte editor IME. Ak chcete editor IME zastaviť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

IME TrueInline     Vyberte túto možnosť, ak chcete na počítačoch s podporou editora IME používať prirodzené jazykové rozhranie.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Nastavenie editora IME     Kliknutím otvoríte dialógové okno s názvom editora IME. Pomocou tohto dialógového okna môžete nastaviť alebo zmeniť text, klávesnicu, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívneho editora IME.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

V rámci toho istého e-mailu     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu do rovnakých e-mailov, z ktorých ste obsah skopírovali. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)      Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailami     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu Outlook. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového e-mailu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie medzi e-mailami v prípade konfliktu definícií štýlov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného e-mailu v programe Outlook a štýl priradený kopírovanému textu je v e-maile, do ktorého sa text prilepí, definovaný odlišne. V rozbaľovacom zozname vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja     Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

 • Použiť štýly cieľa (predvolené)     Táto možnosť zachováva názov štýlu priradeného ku skopírovanému textu, ale použije definíciu štýlu z e-mailu, do ktorého je text prilepený. Napríklad kopírujte text nadpisu 1 z jedného e-mailu do druhého. V jednom e-maile je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Arial s veľkosťou 14 bodov a v e-maile, do ktorého text prilepuje, je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov. Pri použití možnosti Použiť štýly cieľa sa v prilepenom texte použite štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší definíciu štýlu a väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme definície štýlu v e-maile, do ktorého je prilepený.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Prilepenie z iných programov     Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené)     Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

 • Prispôsobiť formátovanie cieľu     Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Ponechať len text     Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Vkladať a prilepovať obrázky ako     Táto možnosť zobrazuje, Outlook vloží obrázky vzhľadom na text v e-maile. Obrázky môžete vložiť zarovno s textom, povoliť obrázkom premiestňovať sa s textom alebo obtekanie textu okolo, pred alebo za obrázkom. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Zarovno s textom     Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

 • Štvorec     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Tesne     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Za textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Pred textom     Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Cez     Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

 • Zhora a zdola     Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text     Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

Používať na prilepenie kláves Insert     Vyberte túto možnosť, ak chcete pomocou klávesu INSERT vkladať obsah Office schránky do e-mailu.

Zobraziť tlačidlá Možnosti prilepenia     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení obsahu zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia. Pomocou tlačidla Možnosti prilepenia môžete prepísať alebo upraviť nastavenia, ktoré ste chceli vykonať v tejto časti dialógového okna Možnosti editora.

Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

 • Nastaveni     Kliknutím sa otvorí dialógové okno Nastavenie. Pomocou tohto dialógového okna môžete určiť predvolené správanie pri zlučovaní, vystrihnutí a prilepení textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepení obsahu zo Schránky do e-mailu. Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami     Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi     Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi.

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky     Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly     Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie     Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami     Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zalomiť text do okna obsahujúceho e-mail, aby sa ľahšie čítal na obrazovke.

Zobraziť zástupné objekty pre obrázok     Vyberte túto možnosť, ak chcete na mieste každého obrázka v e-mailoch zobraziť prázdne pole. Táto možnosť zrýchli proces posúvania cez e-mail, ktorý obsahuje veľké množstvo obrázkov.

Zobraziť kresby a textové polia     Vyberte túto možnosť, ak chcete v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie zobraziť objekty vytvorené pomocou outlookových nástrojov na kreslenie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť tak zobrazovanie e-mailov, ktoré obsahujú veľa kresieb. Kresby sa vytlačia dokonca aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Zobraziť animáciu textu     Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť animácie textu. Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zobraziť vzhľad textu po vytlačení.

Poznámka: Túto možnosť použite pri zobrazovaní animovaného textu v e-mailoch vytvorených v Outlook starších ako Outlook 2007. Aktuálna verzia Outlooku už neposkytuje možnosť vytvárať animovaný text.

Zobraziť riadiace znaky     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Zobrazenie záložiek     Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť záložky. Ak priradíte k položke záložku, položka so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách ([...]). Ak priradíte záložku k polohe, záložka sa zobrazí ako lúč I. Zátvorky ani lúč I sa vo vytlačených e-mailoch nezobrazujú.

Zobraziť inteligentné značky     Vyberte túto možnosť, ak chcete pod textom rozpoznaným ako inteligentná značka zobraziť fialové bodkované podčiarknutie.

Zobrazenie kódov polí namiesto hodnôt     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť kódy polí namiesto výsledkov polí v e-mailoch. Napríklad: { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } sa môže zobraziť namiesto 4. februára 2008. Ak chcete zobraziť výsledky polí, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

Podfarbenie polí     Táto možnosť umožňuje zobraziť, či a kedy sú polia podfarbené. Ak chcete polia podfarbiť, vyberte v zozname položku Vždy alebo Ak sú zvolené. Výberom možnosti Nikdy vypnete podfarbenie poľa. Podfarbenie polí uľahčuje ich identifikáciu. Podfarbenie sa zobrazí na obrazovke, ale nie vo vytlačenom e-maile.

Číselné     Táto možnosť určuje, ako sa budú v e-mailoch zobrazovať číslice. Vyberte položku v zozname.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

 • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

 • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

 • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

Názvy mesiacov     Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku v zozname.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

 • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

 • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

Diakritika     Táto možnosť zobrazuje diakritiku v e-maile.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiku Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie všetkej diakritiky bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnom e-maile. V zozname vyberte farbu.

Zobrazenie dokumentu     Táto možnosť určuje smer textu pre nové e-mailové správy.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov sprava doľava. Napríklad odseky sa začínajú na pravej strane e-mailu a text bude pretekať doľava.

 • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov zľava doprava. Napríklad odseky sa začínajú na ľavej strane e-mailu a text bude pretekať doprava.

Náhrada písma     Kliknutím otvoríte dialógové okno Náhrada písma. Pomocou tejto možnosti môžete určiť, či aktívny e-mail používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači. Ak e-mail používa písmo, ktoré nie je vo vašom počítači, môžete pomocou dialógového okna určiť náhradné písmo.

Zobraziť merania v jednotkách     Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

Zobraziť merania v šírke znakov     Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML     Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači     Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na bočnej strane okna e-mailu. Uistite sa, že ste za políčka Pravítko začiarknuli aj v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou skupiny používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna e-mailu.

  Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

Umiestnením znakov optimalizovať rozloženie, nie čitateľnosť      Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov tak, ako sa zobrazia na vytlačenom e-maile vzhľadom na bloky textu. Keď je táto možnosť zapnutá, rozstup medzi znakmi môže byť skreslený. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu čitateľnosť na obrazovke, túto funkciu vypnite.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×