Podmienky poskytovania služby Microsoft Power Query

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Množina funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016.

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA 20. apríla 2018

1. PREDMET ZMLUVY

Toto je zmluva medzi vami (ďalej len „vy“, „váš“ alebo zamlčaný podmet v druhej osobe) a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo v závislosti od vášho bydliska jednou z jej pobočiek) (ďalej len „spoločnosť Microsoft“, „my“, „nás“, „náš“ alebo zamlčaný podmet v prvej osobe). Podmienky tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) sa vzťahujú na váš prístup k službe Microsoft Power Query (ďalej len „služby“) a na jej používanie. Služby umožňujú používateľom vyhľadávať určité množiny údajov pomocou doplnku Microsoft Power Query for Microsoft Excel (ďalej len „doplnok“). Ak služby používate v súvislosti s predplatným služby Power BI pre Microsoft 365 (ďalej len „Power BI“), služby vám tiež umožnia zdieľať určité informácie s ostatnými používateľmi v organizácii. (Ďalšie informácie o službe Power BI nájdete na lokalite www.powerbi.com.) Prístupom k službám alebo ich používaním súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Ak s nimi nesúhlasíte, nepristupujte k službám a nepoužívajte ich. Ak k službám pristupujete v Nemecku, vzťahuje sa na vás zmluva pre Nemecko.

2. ÚDAJE

Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek a všetky údaje použité v súvislosti s prístupom k službám alebo používaním služieb (ďalej len „údaje“), ako aj za akékoľvek softvérové programy alebo služby, ktoré používate v súvislosti s prístupom k službám alebo ich používaním, vrátane, ale nie výhradne, krokov potrebných na zálohovanie týchto údajov, softvérových programov alebo služieb.

3. SLUŽBY

3.1. Ako môžete služby používať.

Môžete pristupovať k službám a používať ich len v súlade s podmienkami tejto zmluvy a politikami a postupmi, ktoré sme určili na používanie služieb. Za predpokladu, že súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, môžete používať služby na a) vyhľadávanie a zisťovanie určitých verejne dostupných údajov a zdrojov údajov a b), ak máte predplatné služby Power BI, na zdieľanie vašich dotazov a údajov s inými používateľmi vo vašej organizácii a prístup k dotazom a údajom zdieľaným inými používateľmi vo vašej organizácii.

3.2. Ako nemôžete služby používať.

Pri používaní služieb nemôžete:

  • a) prostredníctvom služieb filtrovať, načítavať, komentovať, generovať a publikovať žiadne údaje ani iný obsah, ktorý i) nevlastníte s výnimkou prípadu, ak ste získali povolenie na takéto použitie od jeho právoplatného vlastníka, alebo ii) porušuje akékoľvek právo tretej strany na ochranu osobných údajov alebo publikovanie, ako aj iné práva na duševné vlastníctvo, podmienky používania (vrátane, nie však výhradne, politík používania aplikačného programového rozhrania (API)), či iné podmienky týkajúce sa týchto údajov alebo iného obsahu;

  • b) prenajímať, najímať, požičiavať, predávať a prenášať služby na žiadnu tretiu stranu ani používať služby na komerčné hostiteľské služby;

  • c) používať akékoľvek nepovolené prostriedky na úpravu, presmerovanie alebo na pokus o úpravu alebo presmerovanie služieb;

  • d) poškodzovať, zakazovať služby, zhoršovať funkčnosť služieb (alebo sietí pripojených k službám) ani inak zasahovať do možností používateľov pristupovať k službám a používať služby;

  • e) pristupovať k službám a používať služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podporuje nezákonné činnosti, vrátane, nie však výhradne, spôsobu, ktorý môže byť diskriminačný na akomkoľvek chránenom základe vrátane etnicity, rodu, pôvodu, rodinného stavu, pohlavia, náboženstva, národnostnej príslušnosti, postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku;

  • f) porušovať miestne, štátne, vnútroštátne, federálne, provinčné ani iné platné zákony o ochrane osobných údajov spotrebiteľa;

  • g) pristupovať k službám, ani používať služby spôsobom, ktorý porušuje politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti Microsoft na stránke https://privacy.microsoft.com/sk-SK/,

  • h) pristupovať k službám ani používať služby spôsobom, ktorý je hanlivý, urážlivý, zlomyseľný alebo škodlivý pre akúkoľvek osobu alebo subjekt.

4. VLASTNÍCKE PRÁVA

4.1. Vyhradenie práv, žiadna iná licencia .

Okrem vašich obmedzených práv na používanie služieb a prístup k nim, ako sú uvedené v tejto zmluve, si spoločnosť Microsoft vyhradzuje všetky ostatné práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve. Neudeľujú sa žiadne ďalšie práva (vrátane odvodených licencií, práv alebo zmlúv), či už implicitne, v rámci zákonnej prekážky alebo inak. Tým, že spoločnosť Microsoft uľahčuje vaše vyhľadávanie údajov a prístup k nim, neudeľuje vám žiadne práva na prístup k údajom alebo ich používaniu.

4.2. Licencia pre spoločnosť Microsoft.

Používaním služieb udeľujete v rámci svojich práv duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft (s právom na udelenie sublicencií viacerým držiteľom sublicencií a prostredníctvom viacerých vrstiev sublicencií) licenciu na všetky práva, ktoré spoločnosť Microsoft potrebuje na používanie alebo spracovanie údajov prostredníctvom služieb, ako aj na ľubovoľné iné informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním služieb, a to výhradne na účely umožnenia spoločnosti Microsoft poskytovať vám služby alebo služby technickej podpory (ak také sú). Spoločnosti Microsoft tiež udeľujete právo na sledovanie a zaznamenávanie vzorov používania služieb, trendov v používaní služieb, ako aj iných štatistických údajov súvisiacich s vaším používaním služieb, a to na interné použitie spoločnosťou Microsoft.

4.3. Žiadne nároky na vlastníctvo zo strany spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft si nenárokuje vlastníctvo žiadnych údajov ani iných informácií, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním služieb, ani kontrolu nad nimi. Ochrana všetkých práv na údaje a takéto informácie je výhradne vašou zodpovednosťou.

4.4. Žiadne nároky na vlastníctvo z vašej strany.

S výnimkou prípadov výslovne povolených v tejto zmluve si nebudete nárokovať vlastníctvo služieb, ani kontrolu nad nimi.

4.5. Vaše používanie služieb.

Zaručíte, že máte všetky potrebné práva na všetky údaje, softvérové programy alebo služby, ktoré používate v súvislosti s týmito službami, a že vaše používanie takýchto údajov, softvérových programov alebo služieb nebude porušovať duševné vlastníctvo ani iné vlastnícke práva žiadnej tretej strany. Získate všetky príslušné práva a budete dodržiavať všetky licencie alebo iné podmienky od právoplatného vlastníka týchto údajov, softvérových programov alebo služieb, ktoré nevlastníte. K službám budete pristupovať a budete ich používať a) bez porušovania práv akejkoľvek tretej strany alebo nárokovania podrobenia spoločnosti Microsoft akýmkoľvek povinnostiam, ktoré máte vy alebo akákoľvek tretia strana, a b) výhradne spôsobom, ktorý zodpovedá všetkým platným zákonom a nariadeniam.

5. ÚROVNE SLUŽIEB, ZABEZPEČENIE

5.1. Úrovne služieb.

Nie sme povinní poskytnúť pre dané služby akékoľvek služby technickej podpory. Služby môžu byť neprístupné z plánovaných aj neplánovaných dôvodov, ku ktorým môžu patriť údržbové aktualizácie, výpadky prúdu, poruchy systému, dlhšie odstávky a iné prerušenia. Počas týchto období sa môže stať, že nebudete mať prístup k všetkým alebo niektorým službám alebo nebudete môcť všetky alebo niektoré služby používať. Niektoré alebo všetky údaje sa môžu stratiť. V prípade výpadku alebo prerušenia, ktoré môže podľa spoločnosti Microsoft predstavovať pre služby riziko, môže spoločnosť Microsoft podľa vlastného uváženia pozastaviť poskytovanie služieb.

5.2. Zabezpečenie.

V záujme ochrany pred neoprávneným prístupom k službám alebo používaním služieb používame širokú škálu bezpečnostných technológií a postupov, nemôžeme však zaručiť ich úspešnosť. Preto bez obmedzenia na akékoľvek iné ustanovenia tejto zmluvy uznávate, že nesiete výlučnú zodpovednosť za adekvátne zabezpečenie, ochranu a zálohovanie Údajov, ako aj akýchkoľvek iných údajov, softvérových programov alebo služieb, ktoré používate v súvislosti so Službami. Dôrazne odporúčame, aby ste tam, kde je to možné a vhodné, vykonali opatrenia na ochranu Údajov vrátane bez obmedzenia pomocou technológie šifrovania na ochranu Údajov pred neoprávneným prístupom a pravidelnej archivácie údajov.

5.3. Porušenie zabezpečenia – oznámenie spoločnosti Microsoft.

Budete nám bezodkladne informovať, ak zistíte, že došlo k porušeniu zabezpečenia, ktoré sa týka služieb.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento softvér môže zhromažďovať informácie o vás a o tom, ako využívate softvér, a potom ich odosielať spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft môže využiť tieto informácie na poskytovanie služieb a zlepšenie svojich produktov a služieb. Informácie o prípadných právach na vyjadrenie explicitného nesúhlasu sa nachádzajú v dokumentácii dodanej s produktom. Niektoré funkcie softvéru môžu povoliť zhromažďovanie údajoch o používateľoch vašich aplikácií, ktorí majú k danému softvéru prístup alebo ho používajú. Ak používate vo svojich aplikáciách tieto funkcie na zhromažďovanie údajov, musíte dodržiavať platné zákony vrátane nutnosti získania súhlasu používateľa a dodržiavať podmienky stanovené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré musí používateľov presne informovať o tom, akým spôsobom zhromažďujete, zdieľate a používate ich údaje. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov spoločnosťou Microsoft a ich použití v dokumentácii k produktom a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na stránke https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné ustanovenia vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. V prípadoch, v ktorých spoločnosť Microsoft vystupuje ako sprostredkovateľ alebo vedľajší sprostredkovateľ osobných údajov v súvislosti so softvérom, sa zaväzuje dodržiavať podmienky všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (do platnosti vstupuje 25. mája 2018) týkajúce sa online služieb. Podmienky používanie online služieb si môžete prečítať na stránke http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. ZÁSADY OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak počas používania služieb zhromažďujete, ukladáte alebo inak spracúvate osobné informácie, musíte: a) dodržiavať všetky platné zákony na ochranu osobných údajov a ochranu údajov, b) získať príslušné oprávnenie od osôb poskytujúcich informácie na spracovanie týchto informácií spoločnosťou Microsoft, jej afiláciami, pobočkami a poskytovateľmi služieb (spoločne ďalej len „strany spoločnosti Microsoft“), ako sa uvádza v tejto zmluve, vrátane i) prenosu informácií stranám spoločnosti Microsoft na spracovanie a ii) spracovania informácií mimo jurisdikcie, v ktorej vám boli informácie poskytnuté, ako napríklad v ukladacom priestore a inom priestore na spracovanie informácií v Spojených štátoch amerických..

8. SOFTVÉR

Aby ste mohli využívať služby, musíte si stiahnuť a nainštalovať doplnok. Verziu doplnku, ktorú používate, môžeme automaticky kontrolovať. Do vášho počítača môžeme automaticky stiahnuť inovácie doplnku na aktualizáciu, vylepšenie a ďalšie rozšírenie služieb.

9. OZNÁMENIA

9.1 Oznámenia, ktoré odosielame my vám.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft vám môže poskytovať oznámenia spôsobom, ktorý určí spoločnosť Microsoft na základe vlastného uváženia vrátane, nie však výhradne, uverejnenia akýchkoľvek takýchto oznámení na portáli alebo webovej lokalite komunitného vývojového centra služieb. Ak máte prístup k službám a môžete ich používať, máte aj potrebný softvér a hardvér na prijímanie týchto oznámení. Ak nesúhlasíte s prijímaním oznámení v elektronickej forme, musíte služby prestať používať.

9.2. Oznámenia, ktoré odosielate vy nám.

Oznámenia nám môžete zasielať prostredníctvom funkcií pripomienok alebo pomocníka v rámci doplnku.

10. PRIPOMIENKY

Týmto udeľujete spoločnosti Microsoft (s právom na udelenie sublicencií viacerým držiteľom sublicencií a prostredníctvom viacerých vrstiev sublicencií) bezplatnú licenciu na všetky práva potrebné na a) používanie, zdieľanie a komercionalizáciu akýchkoľvek pripomienok k službám, ktoré nám poskytnete, akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel, b) pre produkty, technológie a služby tretích strán na používanie alebo na spoluprácu so všetkými špecifickými súčasťami produktu alebo služby od spoločnosti Microsoft, ktorej súčasťou sú pripomienky. Nebudete poskytovať pripomienky, na ktoré sa vzťahuje licencia, na základe ktorých sa požaduje od spoločnosti Microsoft poskytnutie licencie na jej softvér alebo dokumentáciu či poskytovanie jej služieb tretím stranám, pretože sú v nich zahrnuté vaše pripomienky. Práva v tomto oddiele sú neodvolateľné a neukončiteľné a trvajú aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto zmluvy.

11. ODŠKODNENIE

Spoločnosť Microsoft, jej nástupcov, funkcionárov, riaditeľov a zamestnancov odškodníte, uhradíte im výdavky na obhajobu a uchránite ich od akýchkoľvek a všetkých (a pred akýmikoľvek a všetkými) nárokov, požiadaviek, nákladov, záväzkov, rozsudkov, strát, výdavkov a odškodných (vrátane poplatkov za právneho zástupcu a právnych poplatkov), ktoré vyplývajú, sú spojené a súvisia s a) vaším používaním služieb pri porušení tejto zmluvy alebo porušení akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia, b) akýmikoľvek údajmi, softvérovými programami alebo službami, ktoré používate v súvislosti so službami, vrátane, nie však výhradne, akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z toho, že tieto údaje, softvérový program alebo služby, či akákoľvek ich časť, porušia, zneužijú alebo inak porušia autorské práva, patentové práva, obchodné tajomstvo, ochrannú známku alebo iný právny nárok akejkoľvek tretej strany.

12. ODMIETNUTIE ZÁRUKY

SLUŽBY A SLUŽBY PODPORY (AK SA POSKYTUJÚ) POSKYTUJEME V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“, A CELÉ RIZIKO, POKIAĽ IDE O USPOKOJIVÚ KVALITU, VÝKON, PRESNOSŤ, DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV ZO SLUŽBY A ÚSILIE, NESIETE VY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY, POKIAĽ IDE O SLUŽBY ALEBO SLUŽBY PODPORY (AK SA POSKYTUJÚ). V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ODMIETA A VYLUČUJE AKÉKOĽVEK A VŠETKY VYJADRENIA, ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO PODMIENKY, VÝSLOVNÉ, ŠTATUTÁRNE A IMPLIKOVANÉ; VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, A) VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNÉHO ÚSILIA, PRESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVANIA A NEPORUŠENIA PRÁV, B) VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ ALEBO PODMIENOK VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU ROKOVANIA ALEBO OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ A C) VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ ALEBO PODMIENOK TOHO, ŽE PRÍSTUP K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANIE BUDE FUNGOVAŤ PODĽA POPISU, BEZ PRERUŠENIA ALEBO CHÝB, BUDE BEZPEČNÉ ALEBO ŽE VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB BUDE SPOĽAHLIVÉ A PRESNÉ VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, UKLADANIA, ČÍTANIA, AKTUALIZOVANIA ALEBO ODSTRAŇOVANIA ÚDAJOV. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE, KTORÉ VÁM BUDE OZNÁMENÉ V KONTEXTE POSKYTOVANIA TÝCHTO SLUŽIEB ALEBO SLUŽIEB PODPORY (AK SA POSKYTUJÚ), NEBUDE PREDSTAVOVAŤ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ JE V TEJTO ZMLUVE VÝSLOVNE ODMIETNUTÁ. MÔŽETE MAŤ NEJAKÉ PRÁVA PODĽA MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV BEZ OHĽADU NA PODMIENKY TEJTO ZMLUVY. NIČ V TEJTO ZMLUVE NEMÁ OVPLYVŇOVAŤ TIETO PRÁVA, AK SA NA VÁS VZŤAHUJÚ.

Ak ste spotrebiteľom v Austrálii, je našou povinnosťou informovať vás o nasledujúcich skutočnostiach: Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré sa nemôžu vylúčiť podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľov. Máte nárok na výmenu alebo refundáciu v prípade závažného zlyhania a na náhradu za akúkoľvek inú odôvodnene predvídateľnú stratu alebo škodu. Takisto máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nie je prijateľnej kvality a zlyhanie nepredstavuje závažné zlyhanie.

13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEVYPLYNIE SPOLOČNOSTI MICROSOFT V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ALEO VÁŠHO POUŽÍVANIE SLUŽIEB ALEBO SLUŽIEB PODPORY (AK SA POSKYTUJÚ) ZA A) ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE ANI TRESTNÉ ŠKODY; B) ŠKODY V DÔSLEDKU UŠLÉHO ZISKU; C) STRATU INFORMÁCIÍ; D) NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA; E) POŠKODENIE ALEBO STRATU DOBRÉHO MENA; F) POUŽÍVANIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO SLUŽIEB PODPORY (AK SA POSKYTUJÚ); G) NÁKLADY NA OBSTARÁVANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV, ÚDAJOV, SOFTVÉROVÝCH PROGRAMOV ALEBO SLUŽIEB; H) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANIE, AKO ANI ÚPRAVY, PORUŠENIA, ODSTRÁNENIA, POŠKODENIA ALEBO STRATY TÝCHTO ÚDAJOV ČI AKÝCHKOĽVEK INÝCH ÚDAJOV, SOFTVÉROVÝCH PROGRAMOV ALEBO SLUŽIEB POUŽÍVANÝCH V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI; I) NEMOŽNOSŤ POSKYTNÚŤ PRESNÉ INFORMÁCIE; J) VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ FUNKCIE, KTORÉ OVPLYVNIA PRÍSTUP K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANIE ALEBO KTORÉ SA K VÁM PRENESÚ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO SLUŽIEB; K) NEKOMPATIBILITU MEDZI SLUŽBAMI A INÝMI SLUŽBAMI, SOFTVÉROM ČI HARDVÉROM; L) PRENOSY, PRESUNY ALEBO ZA ÚDAJE AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT ZA PRIAME ŠKODY JE OBMEDZENÁ NA 5,00 USD. TIETO OBMEZENIA SA UPLATŇUJÚ BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZODPOVEDNOSŤ ZAKLADÁ NA PORUŠENÍ ZMLUVY, PORUŠENÍ PRÁVA (VRÁTANE NEDBALOSTI), PORUŠENÍ ZÁRUK ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRII, A AJ VTEDY, KEĎ Y) TOTO ODŠKODNENIE PLNE NEPOKRYJE VŠETKY STRATY ALEBO ZLYHANIA ZÁKLADNÉHO ÚČELU A Z) SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE VÝPADKY SLUŽIEB VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, VÝPADKOV PRÚDU, ZLYHANÍ SYSTÉMU ALEBO INÝCH VÝPADKOV.

NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY UVEDENÉ OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ, AK VÁŠ ŠTÁT, PROVINCIA ALEBO KRAJINA NEUMOŽŇUJE VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO INÝCH ŠKÔD.

14. PREPOJENIA NA LOKALITY TRETÍCH STRÁN

Služby môžu obsahovať prepojenia na lokality tretej strany. Takéto prepojené lokality spoločnosť Microsoft neovláda a nie je zodpovedná za obsah žiadnej prepojenej lokality, za žiadne prepojenia nachádzajúce sa na prepojenej lokalite a ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie takýchto lokalít. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za webové vysielanie, ani za žiadnu inú formu prenosu prijatú z prepojených lokalít. Spoločnosť Microsoft vám tieto prepojenia poskytuje len ako výhodu a začlenenie prepojenia neznamená súhlas spoločnosti Microsoft s touto lokalitou.

15. OBSAH TRETÍCH STRÁN

Služby môžu obsahovať, poskytovať alebo uľahčovať váš prístup k obsahu tretích strán vrátane údajov výlučne pre vaše pohodlie. Takýto obsah tretej strany nie je pod kontrolou spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft nezodpovedá za kvalitu, presnosť ani výkon takéhoto obsahu. Skutočnosť, že služby môžu obsahovať, poskytovať alebo umožňovať prístup k takémuto obsahu, neznamená, že spoločnosť Microsoft alebo tretia strana odporúča lokality alebo služby druhej strany. V závislosti od vašej jurisdikcie pre vás určitý obsah tretích strán nemusí byť dostupný.

16. ÚPRAVA PODMIENOK, ĎALŠIE PODMIENKY

16.1. Úprava podmienok

Spoločnosť Microsoft môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek túto zmluvu upraviť. V prípade úpravy zmluvy aktualizujeme dátum uvedený v hornej časti tejto zmluvy. K najaktuálnejšej verzii zmluvy môžete získať prístup prostredníctvom prepojenia uvedeného v poli Informácie doplnku. Ak so zmenami nesúhlasíte, musíte okamžite prestať používať služby. Ak služby neprestanete používať, vaše ďalšie používanie služieb sa bude riadiť ustanoveniami zmenenej zmluvy.

16.2. Ďalšie podmienky.

Súčasťou tejto zmluvy sú aj odkazy na ďalšie podmienky aplikovateľné na určité aspekty služieb vrátane, nie však výhradne, politiky ochrany pred nevyžiadanou poštou. Ak služby používate súčasne s predplatným služby Power BI, a) vaše používanie služieb sa riadi aj podmienkami upravujúcimi používanie služby Power BI (ďalej len „podmienky služby Power BI“) a b) v prípade konfliktu medzi podmienkami služby Power BI a podmienkami tejto zmluvy sa uplatňujú podmienky služby Power BI, pokiaľ máte aktívne predplatné služby Power BI.

17. OBDOBIE PLATNOSTI, UKONČENIE ÚČINNOSTI

Táto zmluva nadobúda účinnosť dátumom vášho prvého súhlasu s ňou.

Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že prestanete služby používať. Napriek obdobiu platnosti tejto zmluvy uvedenému vyššie môže spoločnosť Microsoft na základe vlastného uváženia kedykoľvek pozastaviť vaše používanie služieb alebo ukončiť účinnosť tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Po pozastavení alebo ukončení účinnosti sa právo na používanie služieb okamžite ruší. Zodpovednosť za vykonanie krokov na zálohovanie údajov nesiete vy. Po ukončení účinnosti tejto zmluvy sa automaticky ukončia aj všetky ostatné práva, ktoré vám boli udelené podľa tejto zmluvy.

18. ŽIADNE OPRÁVNENÉ TRETIE STRANY

Táto zmluva je určená výhradne vám a nám. Nie je určená na účely žiadnej ďalšej strany, s výnimkou povolených nástupníckych subjektov a nadobúdateľov na základe tejto zmluvy.

19. ŽIADNE VZDANIE SA PRÁVA

Žiadne oneskorenie alebo neúspech spoločnosti Microsoft pri uplatnení práva alebo náhrady nevyústi do vzdania sa toho alebo akéhokoľvek iného práva alebo náhrady.

20. ZMLUVNÁ STRANA, VÝBER PRÁVNEHO PORIADKU A MIESTA RIEŠENIA SPOROV

Ak žijete v Spojených štátoch, interpretáciu tejto zmluvy určujú zákony štátu Washington v Spojených štátoch amerických bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ktoré sa vzťahujú aj na nároky vyplývajúce z jej porušenia. Všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípadov porušenia práva sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu Spojených štátov, v ktorom žijete. Ak žijete mimo Spojených štátov, tieto podmienky sa budú riadiť právnym poriadkom krajiny, do ktorej vašu službu smerujeme. Pri všetkých sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s ňou obe strany neodvolateľne súhlasia, že sa jurisdikcia a príslušnosť súdov bude určovať podľa právnych predpisov okresu King County v štáte Washington, USA.

21. INTERPRETÁCIA ZMLUVY

Všetky ustanovenia sa uplatňujú v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Súd môže rozhodnúť o tom, že niektorá časť tejto zmluvy nie je vynútiteľná v uvedenej podobe. V takom prípade príslušnú časť zmluvy vy aj my nahradíme podmienkami, ktoré sa obsahovo najviac zhodujú s časťou, ktorá je nevynútiteľná. Zvyšok zmluvy sa nemení. Táto zmluva vrátane všetkých ostatných politík alebo podmienok začlenených v referenciách je úplná zmluva medzi vami a nami vzťahujúca sa na vaše používanie služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy alebo prehlásenia (či už ústne alebo písomné) týkajúce sa vášho používania služieb.

22. PRIRADENIE

Túto zmluvu, celú alebo jej časť, môžeme kedykoľvek s oznámením alebo bez oznámenia postúpiť. Vy túto zmluvu alebo jej časť nemôžete postúpiť žiadnej inej tretej strane. Každý takýto váš pokus o postúpenie je neplatný. Na tretiu stranu nemôžete dočasne ani trvalo previesť žiadne práva na používanie služieb alebo ich častí.

23. INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A OCHRANNEJ ZNÁMKE

Na všetok obsah služieb sa vzťahujú autorské práva © 2014 spoločnosti Microsoft Corporation, jej dodávateľov alebo ďalších tretích strán, ktorých obsah (vrátane údajov) sa poskytuje alebo inak sprístupňuje prostredníctvom služieb. Všetky práva vyhradené. Zákony a dohody o autorských právach a iných právach duševného vlastníctva chránia každý softvér alebo obsah poskytovaný ako súčasť služieb. My alebo naši dodávatelia vlastníme nárok, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na softvér alebo obsah. Microsoft, Windows a/alebo iné produkty a služby spoločnosti Microsoft uvádzané v tomto dokumente môžu tiež byť zároveň ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách. W® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Wikimedia Foundation. Všetky práva, ktoré v tomto dokumente nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Určitý softvér používaný na niektorých webových lokalitách spoločnosti Microsoft vychádza sčasti z práce spoločnosti Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér gnuplot použitý na niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahujú autorské práva © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

24. PLATNÉ LEN PRE USA: OZNÁMENIA A POSTUPY TÝKAJÚCE SA NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV

Podľa hlavy 17, United States Code, sekcie 512(c)(2) je potrebné oznámenia o porušení autorských práv predložiť určenému zmocnencovi poskytovateľa služby. POŽIADAVKÁM, KTORÉ NESÚVISIA S NASLEDUJÚCIM POSTUPOM, NEBUDE VYHOVENÉ.

Pozrite si článok Informácie a postupy týkajúce sa oznámení o porušení autorských práv na stránke http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×