Pokyny a príklady na zoraďovanie a filtrovanie údajov podľa farby

Zoraďovanie a filtrovanie údajov podľa farby predstavuje vynikajúci spôsob, ako zjednodušiť analýzy údajov a umožniť používateľom hárka na prvý pohľad nájsť najdôležitejšie údaje a trendy v údajoch.

Svetlo prechádzajúce cez farebné spektrum zobrazí na hárku 6 farieb

Obsah tohto článku

Prehľad zoraďovania a filtrovania údajov podľa farby a množiny ikon

Efektívne využívanie farieb pri analýze údajov

Výber najvhodnejších farieb pre vaše potreby

Rozbor niektorých príkladov

Prehľad zoraďovania a filtrovania údajov podľa farby a množiny ikon

Zoraďovanie a filtrovanie údajov predstavuje spolu s podmieneným formátovaním údajov integrovanú súčasť analýzy údajov, ktorá vám môže pomôcť nájsť odpovede na otázky nasledovných typov:

 • Kto poskytol tento mesiac služby v hodnote viac než 50 000 USD?

 • Ktoré produkty majú z roka na rok vyšší podiel na zisku ako 10 %?

 • Kto je najlepším a najslabším študentom v prvom ročníku?

 • Kde sú výnimky v prehľade ziskov za posledných päť rokov?

 • Aký je celkový priemerný vek pracovníkov?

Ak chcete rýchlo usporiadať údaje a nájsť požadované informácie, môžete údaje zoradiť. Ak chcete zobraziť iba tie riadky, ktoré vyhovujú zadaným kritériám pre určité stĺpce údajov, a  nepotrebné riadky skryť, môžete ich filtrovať. Podmienené formátovanie údajov vám pomáha vizuálne preskúmať a analyzovať údaje, zistiť kritické problémy a identifikovať vzory a trendy. Súčasné používanie zoraďovania, filtrovania a podmieneného formátovania údajov môže vám aj ostatným používateľom tabuľkového hárka pomôcť prijímať účinnejšie rozhodnutia na základe vašich údajov.

Môžete zoraďovať a filtrovať podľa formátu vrátane farby bunky a písma bez ohľadu na to, či ste bunky formátovali manuálne alebo podmienene.

Tento obrázok zobrazuje filtrovanie a zoraďovanie založené na farbách alebo ikonách v stĺpcoch Kategória, M/M Δ% a Prirážka.

Podmienené formátovanie prostredníctvom farieb pozadia buniek a množín ikon

Údaje môžete zoraďovať a filtrovať aj podľa množiny ikon, ktorú ste vytvorili prostredníctvom podmieneného formátovania. Množinu ikon môžete použiť na komentovanie a klasifikáciu údajov do troch až piatich kategórií, ktoré sú vymedzené svojimi prahovými hodnotami. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. Napríklad v nasledujúcej tabuľke množín ikon (množina ikon 3 šípky) sa nachádza zelená šípka, ktorá smeruje nahor a predstavuje vyššie hodnoty, ďalej žltá šípka, ktorá ukazuje do strán a predstavuje stredné hodnoty, a červená šípka, ktorá smeruje nadol a predstavuje nižšie hodnoty.

Tabuľka s množinami ikon

Tabuľka s množinami ikon

Umožňuje vám formátovať bunky s použitím dvojfarebnej škály, trojfarebnej škály, údajových pruhov a množín ikon, ako aj formátovať bunky obsahujúce konkrétny text, čísla, dátum alebo čas, hodnoty na prvých a posledných miestach, nadpriemerné alebo podpriemerné hodnoty a jedinečné alebo duplicitné hodnoty, a jednoducho vytvárať a spravovať viaceré pravidlá.

Na začiatok stránky

Efektívne využívanie farieb pri analýze údajov

Takmer každý má rád farby. Efektívne využívanie farieb v dokumentoch preto môže významne zvýšiť atraktívnosť a čitateľnosť dokumentu. Správne využívanie farieb a ikon v zostavách programu Excel zjednodušuje prijímanie správnych rozhodnutí tak, že upriamuje pozornosť používateľov na kritické informácie a umožňuje používateľom vizuálne pochopiť výsledky. Vhodne zvolené farby pomáhajú vyvolať pozitívny emocionálny zážitok už od začiatku práce s údajmi. Na druhej strane, nevhodne zvolené farby alebo príliš veľký počet farieb môže používateľa vyrušovať alebo dokonca unavovať. V nasledovných sekciách nájdete pokyny, ktoré vám pomôžu správne používať farby a vyhnúť sa ich nesprávnemu používaniu.

Ďalšie informácie o motívoch dokumentov    V Exceli je možné jednoduchým spôsobom vytvárať konzistentné motívy a pridávať vlastné štýly a efekty. Ušetríte tak čas, ktorý by ste venovali premýšľaniu nad efektívnym skombinovaním farieb, pretože môžete použiť preddefinované motívy dokumentov, ktoré sú tvorený príťažlivými farebnými schémami. Pomocou motívu dokumentu môžete celý dokument rýchlo a ľahko naformátovať tak, aby jeho vzhľad bol profesionálny a moderný. Motív dokumentu je množina možností formátovania, ktorá zahŕňa množinu farieb motívu, množinu písiem motívu (vrátane písiem pre nadpisy a základný text) a množinu efektov motívu (vrátane čiar a efektov výplne).

Použitie štandardných farieb a obmedzenie počtu farieb

Pri zoraďovaní a filtrovaní údajov podľa farieb môžete použiť farby, ktoré sa vám páčia, a výsledný dokument môže podľa vás vyzerať výborne. Musíte si však položiť kľúčovú otázku: Budú tie isté farby uprednostňovať a vidieť aj používatelia? V počítači je v 24-bitovom režime farieb možné zobraziť až 16 777 216 farieb. Väčšina používateľov je však schopná rozlíšiť len malý zlomok tohto množstva. Kvalita farieb sa okrem toho mení v závislosti od použitého počítača. Osvetlenie miestnosti, kvalita papiera, rozlíšenie obrazovky a tlačiarne, nastavenie prehliadača, to všetko môže byť odlišné. Až 10 % populácie má určité problémy s rozlišovaním a videním niektorých farieb. Toto sú dôležité premenné, ktoré pravdepodobne nedokážete ovplyvniť.

Môžete však ovplyvniť také premenné, ako je výber farieb, počet farieb a pozadie hárka alebo buniek. Ak prijmete správne rozhodnutie založené na základnom výskume, zvolené farby môžu prispieť k účinnému sprostredkovaniu a správnej interpretácii údajov. Farby môžete doplniť ikonami a legendami, aby ste zabezpečili správne pochopenie vášho úmyslu zo strany používateľa.

Zváženie kontrastu farieb a pozadia

Vo všeobecnosti by ste mali používať farby s vysokou sýtosťou, ako je napríklad svetložltá, zelená alebo tmavočervená. Zabezpečte vysoký kontrast medzi pozadím a údajmi v popredí. Použite napríklad biele alebo sivé pozadie hárka s farebnými bunkami, alebo bielu alebo sivú farbu buniek s farebným písmom. Ak musíte použiť farebné pozadie alebo obrázok, nastavte ho ako čo najsvetlejšie, aby sa nevytratila farba písma alebo bunky. Ak sa spoliehate len na farbu písma, zvážte väčšiu veľkosť písma alebo nastavenie tučného písma. Čím je písmo väčšie, tým jednoduchšie môže používateľ vidieť a rozlíšiť jeho farbu. V prípade potreby upravte alebo odstráňte pruhy z riadkov alebo stĺpcov, pretože farba pruhov môže splývať s farbou bunky alebo písma. Ak vezmete do úvahy všetky uvedené aspekty, výrazne tým prispejete k tomu, aby používatelia správne pochopili a interpretovali vami vybraté farby.

Vyhnite sa používaniu farebných kombinácií, ktoré môžu znížiť viditeľnosť farieb alebo zmiasť používateľa. Nechcete predsa neúmyselne vytvoriť abstraktnú kompozíciu farieb alebo optickú ilúziu. Zvážte zvýraznenie problematických farieb pomocou orámovania buniek (napríklad pomocou červenej a zelenej farby), ak už nie je možné predísť tomu, aby sa takéto farby nachádzali vedľa seba. Používajte doplnkové a kontrastné farby na zvýšenie kontrastu a vyhnite sa používaniu podobných farieb. Stojí za to poznať spektrum základných farieb a spôsob určenia podobných, kontrastných a doplnkových farieb.

Spektrum základných farieb

1. Podobné sú farby, ktoré sa na kruhu nachádzajú vedľa seba (napríklad fialová a oranžová sú podobné červenej farbe).

2. Kontrastná farba sa nachádza o tri farby ďalej od určitej farby (napríklad modrá a zelená sú kontrastné k červenej farbe).

3. Doplnkové farby sa nachádzajú na opačnom konci kruhu farieb (napríklad modrozelená je doplnková k červenej farbe).

Ak máte čas, otestujte svoje farby. Vyskúšajte ich u viacerých kolegov a v rôznych podmienkach osvetlenia a s rôznymi nastaveniami obrazovky počítača a tlačiarne.

Tip: Ak budete dokument tlačiť farebne, pozorne skontrolujte čitateľnosť farieb a písiem v bunkách. Ak je farba buniek príliš tmavá, zvážte použitie bieleho písma, aby ste zvýšili jeho čitateľnosť.

Na začiatok stránky

Výber najvhodnejších farieb pre vaše potreby

Potrebujete rýchle zhrnutie? Použite červenú, žltú, zelenú alebo modrú farbu na bielom alebo sivom pozadí.

Priraďte význam k vybratým farbám podľa cieľovej skupiny a zámeru. V prípade potreby poskytnite legendu, ktorá jasne vysvetlí význam každej farby. Väčšina ľudí dokáže v hárku jednoducho rozlíšiť sedem až desať farieb. Je možné rozlíšiť až 50 farieb, vyžaduje to však špeciálny tréning a nie je to predmetom tohto článku.

10 najpoužívanejších farieb

Pri zoraďovaní a filtrovaní údajov podľa farby použite nasledovnú tabuľku ako pomôcku pri rozhodovaní o výbere vhodných farieb. Tieto farby ponúkajú najvýraznejší kontrast a väčšina ľudí ich dokáže najjednoduchšie rozlíšiť.

Tabuľka s možnosťami farieb

Tieto farby môžete jednoducho použiť na bunky a písma pomocou tlačidiel Farba výplne alebo Farba písma v skupine Písmo na karte Domov.

Štandardné farby

Použitie farieb, ktoré prirodzene sprostredkovávajú význam

Pri čítaní finančných údajov sa stretávate s červenými (zápornými) alebo čiernymi (kladnými) číslami. Červená farba sprostredkováva význam, pretože ide o akceptovanú konvenciu. Ak chcete zvýrazniť záporné čísla, červená farba je tou najvhodnejšou voľbou. V závislosti od typu údajov môžete použiť špecifické farby, pretože sprostredkovávajú význam cieľovej skupine používateľov alebo vyjadrujú akceptovaný štandard pre význam údajov. Napríklad:

 • Ak ide o údaje hodnôt teploty, je možné použiť teplé farby (červenú, žltú a oranžovú) na označenie vyššej teploty a studené farby (zelenú, modrú a fialovú) na označenie nižšej teploty.

 • Ak ide o topografické údaje, je možné použiť modrú farbu na označenie vody, zelenú na označenie vegetácie, hnedú pre púšte a pohoria a bielu pre sneh a ľad.

 • Ak ide o údaje týkajúce sa dopravy a bezpečnosti, je možné použiť červenú farbu pre skončené a zastavené podmienky, oranžovú pre nebezpečné zariadenia, žltú pre výstrahy, zelenú pre bezpečnosť a modrú pre všeobecné informácie.

 • Ak ide o údaje týkajúce elektrického rezistora, môžete použiť štandardný farebný kód pozostávajúci z čiernej, hnedej, červenej, oranžovej, žltej, zelenej, modrej, fialovej, sivej a bielej.

Na začiatok stránky

Rozbor niektorých príkladov

Povedzme, že pripravujete množinu zostáv s popismi produktov, cenami a úrovňami zásob na sklade. V nasledujúcich sekciách sú popísané otázky, ktoré sa pri takomto type údajov obyčajne vyskytnú a ako môžete na tieto otázky odpovedať s použitím farieb a skupín ikon.

Vzorové údaje

V týchto príkladoch sa používajú nasledujúce vzorové údaje.

Vzorové údaje použité v príkladoch

Pri kopírovaní údajov do prázdneho zošita postupujte takto:

Pokyny na uloženie súboru vzorových údajov vo formáte .xlsx

 1. Spustite Poznámkový blok.

 2. Vyberte vzorový text, skopírujte ho a potom ho prilepte do Poznámkového bloku.

 3. Uložte súbor s názvom a príponou, napríklad ako Produkty.csv.

 4. Ukončite Poznámkový blok.

 5. Spustite program Excel.

 6. Otvorte súbor, ktorý ste uložili v Poznámkovom bloku.

 7. Uložte súbor vo formáte .xlsx.

Vzorové údaje

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Aké rôzne typy balení produktov existujú?

Problém

Chcete zistiť, do akých rôznych typov kontajnerov sa vaše produkty balia, ale stĺpec Kontajner chýba. Môžete použiť stĺpec Množstvo na jednotku, manuálne v ňom vyfarbiť každú bunku a potom použiť zoradenie podľa farby. Zároveň môžete pridať legendu, aby ste používateľovi objasnili, čo znamenajú jednotlivé farby.

Výsledky

Príklad výsledku riešenia problému s rôznymi typmi balenia produktov

Riešenie

 1. Ak chcete manuálne vyfarbiť každú bunku podľa farebnej schémy v predchádzajúcej tabuľke, kliknite na každú bunku a potom použite danú farbu pomocou tlačidla Farba výplne v skupine Písmo na karte Domov.

  Tip: Vybratú farbu môžete rýchlo použiť na ďalšiu bunku pomocou tlačidla Kopírovať formát v skupine Schránka na karte Domov.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci Množstvo na jednotku a na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na príkaz Zoradiť a filtrovať a potom kliknite na príkaz Vlastné zoradenie.

 3. V dialógovom okne Zoradenie vyberte v časti Stĺpec názov Množstvo na jednotku, v zozname Zoradiť podľa vyberte možnosť Farba bunky a potom kliknite dvakrát na príkaz Kopírovať úroveň.

 4. V časti Poradie vyberte v prvom riadku červenú farbu, v druhom riadku modrú farbu a v treťom riadku vyberte žltú farbu.

  Ak bunka neobsahuje žiadnu z týchto farieb, ako napríklad v prípade bielych buniek, tieto riadky zostanú na svojom mieste.

  Poznámka: V zozname sa zobrazia farby, ktoré sú dostupné v stĺpci. Neexistuje žiadne predvolené zoradenie farieb a nemôžete vytvoriť vlastné poradie zoradenia pomocou vlastného zoznamu.

 5. Pridajte legendu pomocou buniek na boku zostavy. Riaďte sa pomocou nasledujúcej tabuľky.

Legenda:

Červená

Balíky a krabice

Modrá

Plechovky a konzervy

Zelená

Poháre a fľaše

Biela

(Neznáme)

Ktorý produkt má prirážku nad 67 % alebo pod 34 %?

Problém

Produkty s najvyššou a najnižšou prirážkou chcete rýchlo zobraziť na začiatku zostavy.

Výsledky

Príklad výsledku riešenia problému so značkou produktu

Riešenie

 1. Vyberte bunky E2:E26 a na karte Domov kliknite v skupine Štýl na šípku vedľa príkazu Podmienené formátovanie, kliknite na položku Množiny ikon a vyberte množinu ikon 3 šípky (farebné).

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku v stĺpci Prirážka, ukážte na príkaz Zoradiť a potom kliknite na príkaz Vlastné zoradenie.

 3. V dialógovom okne Zoradenie vyberte v časti Stĺpec názov Prirážka, v zozname Zoradiť podľa vyberte možnosť Ikona bunky a potom kliknite na príkaz Kopírovať úroveň.

 4. V časti Poradie vyberte v prvom riadku zelenú šípku smerujúcu nahor a v druhom riadku vyberte červenú šípku smerujúcu nadol.

Ktoré produkty je potrebné okamžite znova zoradiť?

Problém

Chcete rýchlo vytvoriť zostavu produktov, ktoré musia byť okamžite znova zoradené, a potom chcete túto zostavu poslať poštou spolupracovníkom.

Výsledky

Príklad výsledku riešenia problému s opätovným zoradením produktov

Riešenie

 1. Vyberte bunky I2:I26 a potom na karte Domov v skupine Štýl kliknite na šípku vedľa príkazu Podmienené formátovanie, ukážte na príkaz Pravidlá zvýrazňovania bunieka potom kliknite na položku Rovná sa.

 2. Do prvého poľa zadajte hodnotu Áno a v druhom poli vyberte položku Svetločervená výplň s tmavočerveným textom.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú formátovanú bunku v stĺpci, ukážte na príkaz Filtrovať a potom vyberte príkaz Filtrovať podľa farby vybratej bunky.

  Tip: Prejdite ukazovateľom myši na tlačidlo Filter, aby ste zobrazili spôsob filtrovania stĺpca.

Ktoré produkty majú najnižšie a najvyššie ceny a náklady?

Problém

Chcete, aby boli najvyššie a najnižšie ceny a náklady zoskupené na začiatku zostavy.

Výsledky

Príklad výsledku riešenia problému s cenami a spracovaním jednotlivých produktov

Riešenie

 1. Vykonajte nasledujúce operácie s rozsahmi buniek C2:C26 a D2:D26:

  • Na karte Domov kliknite v skupine Štýl na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie, ukážte na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť a potom kliknite na príkaz Prvých 10 položiek.

  • Do prvého poľa zadajte hodnotu 1 a v druhom poli vyberte položku Žltá výplň s tmavožltým textom.

  • Na karte Domov kliknite v skupine Štýl na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie, ukážte na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť a potom kliknite na príkaz Posledných 10 položiek.

  • Do prvého poľa zadajte hodnotu 1 a v druhom poli vyberte položku Zelená výplň s tmavozeleným textom.

 2. Pri stĺpcoch Náklady a Cena postupujte takto:

  • Kliknite pravým tlačidlom na najnižšiu hodnotu, ukážte na príkaz Zoradiť a vyberte príkaz Zoradiť podľa vybranej farby bunky.

  • Kliknite pravým tlačidlom na najvyššiu hodnotu, ukážte na príkaz Zoradiť a vyberte príkaz Zoradiť podľa vybranej farby bunky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×