Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Pomocník doplnku Microsoft Power Query for Excel

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Množina funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016.

Power Query umožňuje zisťovanie údajov, transformáciu údajov a obohatenie pracovnej plochy do cloudu.

Štandardné funkcie Power Query

Jednoduché zisťovanie, kombinovanie a spresňovanie údajov na lepšiu analýzu v Exceli.

* Čísla konkrétnych všeobecne dostupných verzií (tzv. verzie GA) sú Power Query 1.5.3296.2082 a Power Query 2.10.3547.461.

Ďalšie informácie o doplnku Power Query for Excel

Začíname

Microsoft Power Query for Excel poskytuje intuitívne používateľské rozhranie na zisťovanie údajov, transformáciu a obohatenie údajov.

Začíname

Môžete zdieľať a spravovať dotazy, ako aj vyhľadávať údaje v rámci vašej organizácie. Ďalšie informácie o zdieľaní dotazov nájdete v téme zdieľanie dotazov.

Úvod do doplnku Microsoft Power Query for Excel

Microsoft Power Query for Excel poskytuje intuitívne používateľské rozhranie na zisťovanie údajov, transformáciu údajov a obohatenie údajov.

Import údajov z externých zdrojov údajov

Pomocou doplnku Power Query môžete importovať údaje do Excelu z rôznych zdrojov údajov. Po pripojení k zdroju údajov môžete tvarovať údaje tak, aby zodpovedali požiadavkám na analýzu údajov.

Tvarovanie údajov

Tvarovanie údajov z viacerých zdrojov údajov úpravou krokov dotazu s cieľom dosiahnuť zhodu s požiadavkami na analýzu údajov.

Pridanie dotazu do excelového hárka

Vloženie údajov z dotazu do excelového hárka. Po vložení údajov z dotazu môžete dotaz načítať do excelového dátového modelu.

Kurzy

Power Query 101

V tomto kurze sa naučíte, ako získať a transformovať tabuľku údajov z webovej stránky.

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov

V tomto kurze sa naučíte importovať údaje z lokálneho excelového súboru obsahujúceho informácie o produkte a z informačného kanála OData obsahujúceho informácie o objednávke produktu. Vykonáte kroky transformácie a agregácie a skombinujete údaje z oboch zdrojov, čím vytvoríte zostavu Celkový predaj na produkt a rok.

Použitie editora dotazov

Úvodné informácie o editore dotazov

Pomocou editora dotazov môžete prechádzať na údaje, definovať údaje a vykonávať operácie transformácie údajov v rámci zdroja údajov.

Úprava vzorca

Môžete upraviť vzorec iný ako vzorec súvisiaci so zostavovačom alebo môžete zmeniť existujúci vzorec.

Úprava nastavení krokov dotazu

Pomocou tably Kroky môžete pridať, upraviť alebo odstrániť kroky dotazu či zmeniť ich poradie tak, aby sa zmenila transformácia údajov.

Obnovenie dotazu

Obnovenie dotazu na importovanie najnovších údajov do tabuľky bez potreby opätovného vytvorenia dotazu.

Filtrovanie, zoradenie a zoskupenie údajov

Filtrovanie tabuľky

Filtrovanie tabuľky s cieľom zmenšiť veľkosť výsledkov dotazu vylúčením riadkov alebo stĺpcov na základe veľkosti, hodnoty alebo podmienky.

Usporiadanie tabuľky

Zoradenie riadkov tabuľky vo výsledkoch dotazu na základe kritérií, napríklad abecedne alebo podľa číselnej hodnoty jedného alebo viacerých stĺpcov, a v zostupnom alebo vzostupom poradí.

Zoskupenie riadkov v tabuľke

Zoskupenie hodnôt vo viacerých riadkoch do jednej hodnoty zoskupením riadkov na základe hodnôt v jednom alebo viacerých stĺpcoch. Ďalšie informácie o zoskupovaní riadkov nájdete v kurze Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov.

Tvarovanie údajov v dotaze

Tvarovanie alebo transformácia dotazu

Tvarovanie údajov z viacerých zdrojov údajov pridaním, odstránením alebo úpravou krokov dotazu s cieľom dosiahnuť zhodu s požiadavkami na analýzu údajov.

Odstránenie duplicít

Odstránenie všetkých riadkov z tabuľky, v ktorej hodnoty vo vybratých stĺpcoch duplikujú staršie hodnoty. Riadok s prvým výskytom súboru hodnôt sa neodstráni.

Odstránenie riadkov s chybami

Odstránenie riadkov s chybami údajov z dotazu.

Úrovne ochrany osobných údajov

Úrovne ochrany osobných údajov určujú úroveň izolácie, ktorá definuje stupeň, do akého je jeden zdroj údajov izolovaný od ostatných zdrojov údajov.

Práca so stĺpcami

Vloženie vlastného stĺpca do tabuľky

Vloženie stĺpca Index alebo vlastného stĺpca (definujete vzorec) do aktuálneho dotazu.

Agregácia údajov zo stĺpca

Agregácia údajov z akéhokoľvek stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku s cieľom získať výsledky skupinovej operácie, napríklad súčtu, počtu, priemeru a minimálnej a maximálnej hodnoty.

Zlúčenie stĺpcov

Zlúčenie hodnôt v minimálne dvoch stĺpcoch do jedného stĺpca v dotaze.

Zvýšenie úrovne riadka na hlavičky stĺpcov

Zvýšenie úrovne riadka na hlavičky stĺpcov.

Odstránenie stĺpcov

Odstránenie vybratých stĺpcov alebo odstránenie ostatných stĺpcov z dotazu.

Premenovanie stĺpca

Premenovanie stĺpca zdroja údajov. V dotaze sa použije nový názov stĺpca.

Nahradenie hodnôt

Nahradenie jednej hodnoty inou vo vybratých stĺpcoch.

Rozdelenie stĺpca textu

Stĺpec textu možno rozdeliť do viacerých stĺpcov dvomi spôsobmi: podľa oddeľovača alebo podľa počtu znakov.

Zrušenie kontingenčnosti stĺpcov

Transformácia vybratých stĺpcov na páry typu atribút-hodnota.

Kombinovanie údajov zo súvisiacich dotazov

Kombinovanie viacerých dotazov

Power Query vám umožňuje bezproblémovo kombinovať viaceré dotazy zlúčením alebo pripojením. Operácie Zlúčiť a Pripojiť sa vykonajú na každom dotaze s tabuľkovým tvarom, a to bez ohľadu na zdroj údajov, z ktorého tieto údaje pochádzajú.

Zlúčenie dotazov

Operácia Zlúčiť vytvorí nový dotaz z dvoch existujúcich dotazov.

Pripojenie dotazov

Operáciou Pripojiť sa vytvorí nový dotaz, ktorý obsahuje všetky riadky z prvého dotazu, po ktorých nasledujú všetky riadky z druhého dotazu.

Rozbalenie stĺpca obsahujúceho súvisiacu tabuľku

Rozbalenie stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku, čím sa zobrazia súvisiace údaje. Môžete rozbaliť všetky hodnoty stĺpca alebo konkrétne hodnoty stĺpca v rámci súvisiacej tabuľky.

Zdieľanie dotazov [Power Query, verzia 2.10]

Zdieľanie dotazov

Po pripojení k požadovaným zdrojom údajov a zlepšení (filtrovaní, tvarovaní a transformovaní) údajov tak, aby zodpovedali požiadavkám, môžete zdieľať metaúdaje výslednej množiny údajov ako dotaz v Power Query so všetkými používateľmi alebo konkrétnym súborom používateľov v rámci podniku.

Správa zdieľaných dotazov

Zobrazenie a aktualizácia zdieľaných dotazov

Zobrazenia a aktualizácia zdieľaných dotazov na úpravu definície dotazu alebo metaúdajov.

Zobrazenie a správa dotazov v zošite

Spravovanie dotazov v excelovom zošite z jedného miesta.

Vyhľadanie a použitie zdieľaného dotazu

Vyhľadanie a použitie zdieľaného dotazu

Môžete vyhľadať a použiť zdieľaný dotaz, aby bolo možné použiť základné údaje v dotazoch na analýzu a vykazovanie údajov.

Zobrazenie analýzy používania zdieľaných dotazov

Čo je správa služby Power BI?

Zobrazenie analýzy používania zdieľaných dotazov počas spravovania zdieľaných dotazov v Power Query.

Rozšírené dotazy

Vytvorenie rozšíreného dotazu

Vytvorenie rozšírených dotazov pomocou jazyka vzorcov Power Query.

Kategórie vzorcov Power Query

Referenčné informácie

Nastavenia zdroja údajov

Microsoft Power Query for Excel uloží poverenia zdroja údajov alebo prihlasovaciu identitu každého použitého pripojenia zdroja údajov a úrovne ochrany osobných údajov zdroja údajov.

Sprievodca kartami na páse s nástrojmi doplnku Power Query

Informácie o vzorcoch Power Query

Vzorce v Power Query sa používajú na vykonávanie operácií, ako napríklad získanie údajov alebo operácie transformácie.

Kategórie vzorcov Power Query

Špecifikácie a obmedzenia doplnku Power Query

Riešenie problémov

Internacionalizácia

Power Query obsahuje rôzne možnosti internacionalizácie na vizualizáciu údajov v miestnom nastavení. V operačných systémoch Windows je miestne nastavenie súborom informácií o používateľových preferenciách týkajúcich sa jeho jazyka, prostredia a kultúrnych zvyklostí.

Kryptografická mobilita

Poznámka k zabezpečeniu: Power Query dodržiava pravidlá kryptografickej mobility podľa procesu Microsoft sdlprostredníctvom šifrovania miestnych poverení pomocou funkcie DPAPI.

Podmienky poskytovania služby Microsoft Power Query

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×