Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte PowerPoint klávesnicou a čítačkou obrazovky na preskúmanie a prechádzanie rôznymi zobrazeniami a efektívne prechádzanie medzi nimi. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Na navigáciu PowerPoint a prechádzanie hlavnými prvkami obrazovky stlačte kláves F6. Tieto prvky sú v tomto poradí:

 • Aktívna snímka

 • Stavový riadok

 • Karty na páse s nástrojmi

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Tabla miniatúr

Navigácia v rámci prvku na obrazovke

 • Ak sa chcete presúvať v rámci aktuálneho prvku obrazovky, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Ak chcete napríklad prepínať medzi textovými poľami aktívnej snímky, stlačte kláves Tab.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stláčajte klávesy so šípkami. Ak sa napríklad chcete presúvať medzi miniatúrami snímok na table miniatúr, stláčajte klávesy so šípkami nadol a nahor.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Navigácia na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavej hornej časti obrazovky obsahuje napríklad tlačidlo Uložiť.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H prejdite na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Ozzve sa: "Home tab" (Karta Domov).

 2. Stlačte kláves so šípkou nahor. Zameranie sa presunie na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 3. Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi, stlačte klávesy so šípkou doľava a doprava.

Prechod na ovládacie prvky aplikácie

Ovládacie prvky aplikácie v pravej hornej časti obrazovky zahŕňajú napríklad tlačidlá Minimalizovaťa Zavrieť.

 1. Ak chcete prejsť na ovládacie prvky aplikácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + H. Ozzve sa: "Home tab" (Karta Domov). Potom stlačte kláves so šípkou nahor. Zameranie sa presunie na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Ribbon display options" (Možnosti zobrazenia pása s nástrojmi), a potom stláčajte kombináciu klávesov SR + šípka doprava, kým sa neozve požadované tlačidlo.

Navigácia na kartách na páse s nástrojmi

Karty na páse s nástrojmi zoskupia možnosti podľa rôznych kategórií. Karty v programe PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu Domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu Návrh na zmenu vzhľadu prezentácie, kartu Prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie a kartu Zobraziť na zmenu na iné zobrazenie.

 • Ak chcete prejsť na karty na páse s nástrojmi, stláčajte kláves F6 alebo kombináciu klávesov Shift + F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi, napríklad: "Ribbon tabs, Selected, Design tab" (Karty na páse s nástrojmi, Vybraté, karta Návrh).

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami pása s nástrojmi, stláčajte klávesy so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve názov karty, ktorú chcete použiť. Vyberie sa karta a pás s nástrojmi sa zobrazí pod kartami.

 • Klávesové skratky môžete použiť aj na prechod na kartu pása s nástrojmi a na jej výber. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie klávesových skratiek pri vytváraní PowerPoint prezentácií.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet na páse s nástrojmi (APLIKÁCIA JAWS ho nazýva "dolný pás s nástrojmi"). Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, môžete vybrať rôzne položky, napríklad obrázky alebo grafy, ktoré chcete vložiť na snímku z pása s nástrojmi.

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi z vybratej karty pása s nástrojmi, stlačte kláves Tab. Budete počuť prvú možnosť na páse s nástrojmi.

 • Na navigáciu na páse s nástrojmi a prechádzanie medzi možnosťami na páse s nástrojmi stlačte kláves Tab.

 • Požadovanú možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter alebo medzerníka.

 • Ak chcete rozbaliť zbalenú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 • Prípadne môžete pri práci s pásom s nástrojmi používať klávesové skratky: Vytvorenie prezentácií pomocou klávesových skratiek PowerPoint skratiek.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia obsahuje PowerPoint aj tieto bežne používané zobrazenia:

 • Ponuka Súbor, ktorá obsahuje možnosti napríklad na vytvorenie novej prezentácie a otvorenie alebo uloženie existujúcej prezentácie.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor. Ozzve sa: "File, info" (Súbor, informácie).

  • Ak chcete prejsť do ponuky Súbor, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov položky ponuky, ktorú chcete zobraziť, a potom stlačením klávesu Enter otvorte kartu s ďalšími možnosťami.

  • Na navigáciu v rámci karty Ďalšie možnosti stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve požadovanú možnosť.

  • Ak chcete ponuku Súbor opustiť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves Esc.

 • Okno Možnosti, ktoré obsahuje PowerPoint, ako napríklad prispôsobenie, zjednodušenie prístupu, korektúru a jazykové predvoľby.

  • Ak chcete otvoriť okno Možnosti, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T. Ozzve sa: "PowerPoint options window" (Okno s možnosťami Rozšírené možnosti). Zameranie sa nachádza na table kategórie možností.

  • Ak chcete prechádzať kategóriami možností, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov vybratej kategórie.

  • Ak chcete presunúť zameranie na možnosti vybratej kategórie, stlačte kláves Tab.

  • Ak chcete prechádzať možnosťami, stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve názov možnosti, ktorú chcete vybrať, a potom ju vyberte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete za opustiť okno Možnosti a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a stlačte kláves Enter. Ak sa chcete vrátiť do hlavného zobrazenia bez toho, aby ste chceli vykonať zmeny, stlačte kláves Esc.

Pokyny na prácu so zobrazením prezentácie nájdete v téme Zobrazenie prezentácie pomocou čítačky obrazovky v programe PowerPoint alebo Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní PowerPoint prezentácií.

Dôležité informácie pre PowerPoint

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v počítači zvýšiť kontrast alebo invertovať farby pomocou nastavení vysokého kontrastu vo Windowse. Ak chcete rýchlo začať používať motív s vysokým kontrastom, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen a následne stlačte kláves Enter na aktiváciu motívu s vysokým kontrastom.

Windows ponúka niekoľko motívov s vysokým kontrastom. Vyhľadanie najvhodnejšieho:

 1. Stlačte kláves s logom Windows a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie „vysoký kontrast“. Počas písania sa výsledky vyhľadávania aktualizujú.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Change high contrast theme" (Zmeniť motív s vysokým kontrastom), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno nastavení Vysokého kontrastu.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "High contrast theme" (Motív s vysokým kontrastom) a aktuálne vybratý motív.

 4. Pomocou šípok nahor a nadol vyhľadajte motívy s vysokým kontrastom, ktoré vám vyhovujú.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Apply button" (Tlačidlo Použiť), a potom stlačením klávesu Enter aktivujte vybratý motív.

Používanie vyhľadávania

Ak chcete nájsť možnosť alebo rýchlo vykonať akciu, použite textové pole Hľadať. Ďalšie informácie o funkcii vyhľadávania nájdete v téme Zistite, čo potrebujete so službou Microsoft Search v Office.

Poznámka: Podľa toho, ktorú verziu balíka Officepoužívate, sa textové pole Hľadať v hornej časti okna aplikácie môže volať aj Chcem zistiť. Obe funkcie sú do veľkej miery podobné, ale niektoré možnosti a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť.

 1. V dokumente, prezentácii alebo tabuľkovom hárku vyberte položku alebo miesto, kde chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na textové pole Hľadať.

 3. Zadajte hľadané slová pre akciu, ktorú chcete vykonať. Ak chcete pridať napríklad zoznam s odrážkami, napíšte odrážky.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky hľadania.

 5. Keď nájdete požadovaný výsledok, stlačením klávesu Enter ho vyberiete a vykonáte akciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Používajte PowerPoint pre macOS klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme macOS, na preskúmanie a prechádzanie rôznymi zobrazeniami a efektívne prechádzanie medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Na navigáciu PowerPoint a prechádzanie hlavnými prvkami obrazovky stlačte kláves F6. Tieto prvky sú v tomto poradí:

 • Aktívna snímka

 • Stavový riadok

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup

 • Karty na páse s nástrojmi

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Tabla miniatúr

Navigácia v rámci prvku na obrazovke

Na navigáciu v rámci aktuálneho prvku obrazovky použite tieto skratky:

 • Ak sa chcete presúvať v rámci prvku obrazovky, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte medzerník.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stláčajte klávesy so šípkami a potom výber vykonajte stlačením medzerníka. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete napríklad presúvať medzi snímkami na table miniatúr.

 • Ak chcete prepínať medzi textovými poľami aktívnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo doľava.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Navigácia na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavej hornej časti obrazovky obsahuje napríklad tlačidlo Uložiť.

 • Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi Rýchly prístup, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "File button" (Tlačidlo Súbor).

 • Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte medzerník.

Navigácia na kartách na páse s nástrojmi

Karty na páse s nástrojmi zoskupia možnosti podľa rôznych kategórií. Karty v programe PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu Domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu Návrh na zmenu vzhľadu prezentácie, kartu Prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie a kartu Zobraziť na zmenu na iné zobrazenie.

 • Ak chcete prejsť do riadka kariet na páse s nástrojmi, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, napríklad "View, selected, tab" (Zobraziť, vybraté, karta).

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami pása s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať kartu, stlačte medzerník.

 • Klávesové skratky môžete použiť aj na prácu s kartami na páse s nástrojmi.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak chcete prejsť z vybratej karty pása s nástrojmi na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov karty a za ním "Tab commands" (Príkazy karty). Ak ste napríklad vybrali kartu Animácie, ozzve sa: "Animations, Tab commands" (Animácie, príkazy karta).

 • Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

 • Požadovanú možnosť na páse s nástrojmi vyberiete stlačením medzerníka.

 • Prípadne môžete pri práci s pásom s nástrojmi použiť klávesové skratky.

Tip: Ak sa chcete presunúť na panel s ponukami Apple a zobraziť ďalšie možnosti formátovania a nástrojov v hornej časti obrazovky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia obsahuje PowerPoint aj tieto bežne používané zobrazenia:

 • Zobrazenie Súbor, ktoré obsahuje možnosti napríklad na vytvorenie novej prezentácie zo šablóny a otvorenie alebo uloženie existujúcej prezentácie.

  • Ak chcete otvoriť zobrazenie Súbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "File, button" (Súbor, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete prechádzať zobrazením Súbor, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve položka ponuky, ktorú chcete vybrať, a potom stlačením medzerníka otvorte kartu s ďalšími možnosťami.

  • Na navigáciu v rámci karty Ďalšie možnosti stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  • Ak chcete ukončiť zobrazenie Súbor a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves Esc.

 • Okno Predvoľby, ktoré obsahuje PowerPoint úpravy, korektúry a predvoľby zabezpečenia.

  • Okno Predvoľby otvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + čiarka (,). Ozzve sa: "PowerPoint options window" (Okno s možnosťami Rozšírené možnosti).

  • Ak chcete prechádzať kategóriami možností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať kategóriu, stlačte medzerník.

  • Ak chcete prejsť do okna možností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  • Ak chcete za opustiť okno Predvoľby a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a stlačte medzerník. Ak sa chcete vrátiť do hlavného zobrazenia bez toho, aby ste chceli vykonať zmeny, stlačte kláves Esc.

Pokyny na prácu so zobrazením prezentácie nájdete v téme Zobrazenie prezentácie pomocou čítačky obrazovky PowerPoint Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní PowerPoint prezentácií

.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Používajte PowerPoint VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, na preskúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a efektívne prechádzanie medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových možnostiach v PowerPoint nájdete v PowerPoint pre iPhone dotykového zariadenia.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach a prvkoch obrazovky PowerPoint

 • Na navigáciu v PowerPoint a naposledy použitých zobrazeniach potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Medzi prvkami obrazovky, napríklad oblasťou obsahu snímky, môžete prechádzať potiahnutím jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete zobraziť obsah obrazovky, potiahnite prstom cez obrazovku.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

Prvky v zobrazení Naposledy použité

Keď otvoríte aplikáciu PowerPoint, zobrazí sa zobrazenie Nedávne. V tomto zobrazení môžete vyhľadať a otvoriť existujúcu prezentáciu. Môžete tiež získať prístup k možnosti na vytvorenie novej prezentácie a zmenu nastavení aplikácie.

 • Vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky

 • Zoznam naposledy použitých prezentácií usporiadaných do kategórií

 • Panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Prvky v zobrazení na úpravy

V zobrazení na úpravy môžete do snímok pridať obsah, zmeniť ich vzhľad a pridať do prezentácie nové snímky.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Oblasť obsahu snímky

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Miniatúry

 • Kontextový panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Navigácia na kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kontextových kariet na páse s nástrojmi podľa rôznych kategórií. Karty v programe PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu Domov s možnosťami na formátovanie textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu Návrh na zmenu vzhľadu prezentácie a kartu Prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie.

 • Ak chcete prejsť na karty pása s nástrojmi, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aktuálne vybratá karta na páse s nástrojmi. Budete počuť názov karty, napríklad "Home tab" (Karta Domov).

 • Ak chcete rozbaliť ponuku kariet na páse s nástrojmi a prejsť na ďalšiu kartu pása s nástrojmi, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov želanej karty, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

V závislosti od toho, čo je vybraté v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia ďalšie karty. Ak je napríklad zameranie na tabuľke, v ponuke sa zobrazí karta Tabuľka. Dvojitým ťuknutím na položky zoznamu ponuky sa otvoria nové možnosti úprav.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak chcete prechádzať možnosťami na páse s nástrojmi a vo vedľajšie ponuky, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavných zobrazení má PowerPoint aj iné bežne používané a užitočné zobrazenia. Ak chcete pracovať efektívne a optimalizovať PowerPoint, musíte prejsť z jedného zobrazenia na druhé.

Prepnutie zo zobrazenia na úpravy do zobrazenia Naposledy použité

Ak napríklad potrebujete otvoriť inú prezentáciu alebo získať prístup k nastaveniam počas upravovania snímky, musíte prejsť zo zobrazenia na úpravy do zobrazenia Nedávne.

 1. Ak je pás s nástrojmi aktívny, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Hide ribbon" (Skryť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close file" (Zavrieť súbor), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie presunie zobrazenie Nedávne.

Prepnutie a navigácia v ponuke Súbor

Ponuka Súbor obsahuje užitočné možnosti, ako napríklad Uložiť kópiu,Tlačiťa Vlastnosti.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "File button" (Tlačidlo Súbor), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prechádzať možnosťami v ponuke Súbor, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na úpravy, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepnutie na ponuku Nastavenia navigáciu

V ponuke Nastavenia môžete získať prístup k informáciám o konte a Pomocníkovi aplikácie a povoliť funkcie, ako je napríklad PowerPoint Designer a Apple Pencil.

 1. V zobrazení Naposledy použité sa posúvajte jedným prstom do pravého dolného rohu obrazovky, kým sa neozve : "Nastavenia, button" (Tlačidlo Naposledy použité), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prechádzať možnosťami v ponuke Nastavenia, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia Naposledy použité, posúvajte sa jedným prstom po dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "Recent, button" (Naposledy použité, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie rotora funkcie VoiceOver

Na navigáciu medzi objektmi môžete použiť aj rotor funkcie VoiceOver PowerPoint. Pokyny nájdete v časti Rotor funkcie VoiceOver v zariadení iPhone, iPad a iPode touch.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať požadovanú možnosť, použite vyhľadávanie chcem zistiť.

 1. V zobrazení na úpravy prezentácie ťahajte jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa názov aktuálnej karty.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Tell me what you want to do" (Povedzte, čo chcete urobiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Text field, is editing, Tell me what you want to do" (Textové pole, upravuje sa, Povedzte, čo chcete urobiť).

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo, napríklad odrážky alebotabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 4. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve príkaz alebo možnosť, ktorú chcete použiť.

 5. Ak chcete vybrať príkaz alebo možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Používajte PowerPoint pre Android TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v Androide, na preskúmanie a prechádzanie rôznymi zobrazeniami a efektívne prechádzanie medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach a prvkoch obrazovky PowerPoint

 • Ak chcete prechádzať PowerPoint, úpravách a naposledy použitých zobrazeniach, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Medzi prvkami obrazovky, napríklad oblasťou obsahu snímky, môžete prechádzať potiahnutím jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete zobraziť obsah obrazovky, potiahnite prstom cez obrazovku.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete opustiť ponuku, zobrazenie alebo dialógové okno, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Prvky v zobrazení Naposledy použité

Keď otvoríte aplikáciu PowerPoint, zobrazí sa zobrazenie Nedávne. V tomto zobrazení môžete vyhľadať a otvoriť existujúcu prezentáciu. Môžete tiež získať prístup k možnosti na vytvorenie novej prezentácie a zmenu nastavení aplikácie.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Zoznam naposledy použitých prezentácií usporiadaných do kategórií

 • Panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Prvky v zobrazení na čítanie

Keď vyberiete a dvakrát ťuknete na prezentáciu v zobrazení Naposledy použité, otvorí sa zobrazenie na čítanie. V tomto zobrazení môžete spustiť prezentáciu, zdieľať prezentáciu, pridávať komentáre a kopírovať snímky.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Snímky v prezentácii

Prvky v zobrazení na úpravy

V zobrazení na úpravy môžete do snímok pridať obsah, zmeniť ich vzhľad a pridať do prezentácie nové snímky.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Oblasť obsahu snímky

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Miniatúry

 • Kontextový panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Navigácia na kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kontextových kariet na páse s nástrojmi podľa rôznych kategórií. Karty v programe PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu Domov s možnosťami na formátovanie textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu Návrh na zmenu vzhľadu prezentácie a kartu Prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie.

 • Ak chcete prejsť na karty na páse s nástrojmi, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, More options switch" (Nezapnuté, prepínač Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aktuálne vybratá karta na páse s nástrojmi. Budete počuť názov karty, napríklad "Tab menu, Home selected" (Ponuka k dispozícii, vybratá karta Domov).

 • Ak chcete rozbaliť ponuku kariet na páse s nástrojmi a prejsť na ďalšiu kartu pása s nástrojmi, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov želanej karty, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

V závislosti od toho, čo je vybraté v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia ďalšie karty. Ak je napríklad zameranie na tabuľke, v ponuke sa zobrazí karta Tabuľka. Dvojitým ťuknutím na položky zoznamu ponuky sa otvoria nové možnosti úprav.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak chcete prechádzať možnosťami na páse s nástrojmi a vo vedľajšie ponuky, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

  Poznámka: Ak má možnosť vedľajšiu ponuku, ozzve sa názov možnosti a "Menu" (Ponuka).

 • Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavných zobrazení má PowerPoint aj iné bežne používané a užitočné zobrazenia. Ak chcete pracovať efektívne a optimalizovať PowerPoint, musíte prejsť z jedného zobrazenia na druhé.

Prepnutie zo zobrazenia na úpravy alebo na čítanie do zobrazenia Naposledy použité

Ak napríklad potrebujete otvoriť inú prezentáciu alebo získať prístup k nastaveniam, treba prejsť zo zobrazenia na úpravy alebo na čítanie do zobrazenia Nedávne.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

 • V zobrazení na čítanie potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 • V zobrazení na úpravy potiahnite prstom nadol a potom doľava. Zameranie sa presunie na zobrazenie na čítanie. Znova potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Ozzve sa "Closing" (Záver) a potom názov prezentácie. Zameranie presunie zobrazenie Nedávne.

Prepnutie zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy

Ak chcete upraviť snímku, musíte prejsť do zobrazenia na úpravy.

 1. V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Edit button" (Tlačidlo Upraviť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Otvorí sa zobrazenie na úpravy so zameraním na prvej snímke na table miniatúr.

Prepnutie a navigácia v PowerPoint ponuke

Ponuka PowerPoint obsahuje užitočné možnosti, ako je napríklad pridanie novej snímky alebo poznámok, tlač a uloženie.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Menu" (Ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prechádzať možnosťami v ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Môžete tiež získať prístup k niektorým PowerPoint ponuke zo zobrazenia na čítanie.

Prepnutie na ponuku Nastavenia navigáciu

V Nastavenia máte prístup k informáciám o konte a Pomocníkovi aplikácie a funkciu automatického ukladania môžete zapínať alebo vypínať.

 1. V zobrazení na čítanie alebo na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Menu" (Ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prechádzať možnosťami v ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na čítanie alebo na úpravy, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz alebo možnosť, použite vyhľadávanie Chcem zistiť.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, More options switch" (Nezapnuté, prepínač Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Tell me button" (Tlačidlo Chcem vedieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Tell me what you want to do, edit box" (Povedzte, čo chcete urobiť, pole na úpravy). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo, napríklad odrážky alebotabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 4. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve príkaz alebo možnosť, ktorú chcete použiť.

  Niektoré príkazy a možnosti môžu mať vedľajšie ponuky s väčšími možnosťami. TalkBack oznámi výsledok hľadania a potom "Menu" (Ponuka). Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Používajte PowerPoint pre web klávesnicou a čítačkou obrazovky na preskúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a prechádzanie medzi nimi. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Ak chcete prechádzať PowerPoint pre web zobrazení a prechádzať prvkami na obrazovke, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Tieto prvky sú v tomto poradí:

 • Slide panel showing the contents of the current slide

 • Tabla Komentáre (ak je otvorená)

 • Tabla Poznámky k snímkam (ak je otvorená)

 • Stavový riadok

 • Horný panel s nástrojmi

 • Pás s nástrojmi

 • Tabla miniatúr

Navigácia v rámci prvku na obrazovke

Na navigáciu v prvkoch obrazovky aktuálneho orientačného bodu použite tieto skratky:

 • Medzi prvkami obrazovky môžete prechádzať stláčaním klávesu Tab (dopredu) alebo kombinácie klávesov Shift + Tab (dozadu). Ak chcete napríklad prepínať medzi textovými poľami aktívnej snímky, stlačte kláves Tab.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stláčajte klávesy so šípkami. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete napríklad presúvať medzi miniatúrami snímok na table miniatúr.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Navigácia na kartách na páse s nástrojmi

Karty na páse s nástrojmi zoskupia možnosti podľa rôznych kategórií. Karty v programe PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu Domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu Návrh na zmenu vzhľadu prezentácie, kartu Prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie a kartu Zobraziť na zmenu na iné zobrazenie.

Poznámky: Ak chcete na navigáciu na páse s nástrojmi používať klávesové skratky efektívne, použite nasledujúci postup:

 • Vypnite zjednodušený pás s nástrojmi. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "List of služby Microsoft" (Zoznam úloh). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "On, Simplified ribbon" (On, zjednodušený pás s nástrojmi), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Switch ribbon, OK" (Prepnúť pás s nástrojmi, OK). Potvrďte stlačením klávesu Enter.

 • Vypnite režim skenovania. Stláčajte kombináciu klávesov SR + medzerník, kým sa neozve: "Scan off" (Skenovanie vypnuté).

 • Ak chcete presunúť zameranie na aktuálne vybratú kartu pása s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows klávesu s logom.

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami pása s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 • Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú kartu.

 • Klávesové skratky môžete použiť aj na prechod na kartu pása s nástrojmi a na jej výber.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet na páse s nástrojmi (APLIKÁCIA JAWS ho nazýva "dolný pás s nástrojmi"). Po výbere karty sa pod kartami zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre konkrétnu kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, môžete vybrať rôzne položky, napríklad obrázky alebo grafy, ktoré chcete vložiť na snímku z pása s nástrojmi.

 • Po výbere karty pása s nástrojmi stlačením klávesu Enter sa zameranie presunie na prvú možnosť na páse s nástrojmi.

 • Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 • Ak chcete vybrať možnosť alebo rozbaliť zbalené ponuky, stlačte kláves Enter.

 • Klávesové skratky môžete použiť aj na prácu s pásom s nástrojmi.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia PowerPoint k dispozícii aj ponuka Súbor, ktorá obsahuje možnosti napríklad na vytvorenie novej prezentácie a otvorenie alebo uloženie existujúcej prezentácie.

 • Ak chcete otvoriť ponuku Súbor, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + F. Ozzve sa: "Close menu" (Ponuka Zavrieť).

 • Ak chcete prejsť do ponuky Súbor, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov položky ponuky, ktorú chcete zobraziť, a potom stlačením klávesu Enter otvorte tablu s ďalšími možnosťami.

 • Na navigáciu v rámci tably ďalších možností stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve požadovanú možnosť.

 • Ak chcete ponuku Súbor opustiť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves Esc.

Pokyny na prácu so zobrazením prezentácie nájdete v téme Zobrazenie prezentácie pomocou čítačky obrazovky PowerPoint Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní PowerPoint prezentácií

.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať požadovanú možnosť, použite vyhľadávanie chcem zistiť.

 1. V hlavnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + Q. Ozzve sa: "Tell me what you want to do" (Povedzte, čo chcete urobiť).

 2. Zadajte hľadané slovo, napríklad odrážky alebotabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 3. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovanú možnosť.

  Ak má možnosť vo výsledku hľadania vedľajšiuponu, ozzve sa názov možnosti a "Collapsed" (Zbalené). Stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte vedľajšiu ponuka. Ak chcete prehľadávať vedľajšiu ponuka, stlačte kláves Tab.

 4. Možnosť vyberiete a použijete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×