Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na sledovanie, zobrazenie a zoznam zmien v dokumente. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako prijať alebo odmietnuť sledované zmeny.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na sledovanie zmien alebo prijímanie sledovaných zmien v Word dokumente, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému sledovanie zmien vo Worde alebo prijatie sledovaných zmien.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Pri používaní čítačky obrazovky použijete na navigáciu a prácu v rámci aplikácie a spustenie príkazov modifikačný kláves čítačky, prípadne iné súvisiace klávesy. V našej dokumentácii sa niekedy označuje ako Kláves SR.

Obsah tohto článku

Zapnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word sa označí a zobrazia sa všetky zmeny, ktoré niekto vykoná v dokumente. Túto funkciu môžete zapnúť pomocou priamej klávesovej skratky alebo pása s nástrojmi.

 1. Ak chcete zapnúť sledovanie zmien, postupujte takto:

  • Ak chcete použiť priamy odkaz, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + E.

  • Ak chcete použiť pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, G, G.

Výber spôsobu zobrazenia zmien (revízií)

Môžete vybrať spôsob zobrazovania sledovaných zmien v dokumente.

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + R, T, D. Ponuka značky sa rozbalí a ozve sa názov aktuálne vybratej značky.

 2. V zozname značky stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov požadovaného možnosti. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

  • Jednoduché označenie je predvolená možnosť a uvádza, kde sú zmeny s zvislou čiarou na okraji dokumentu. Čítačka obrazovky oznamuje, že na začiatku zmeneného odseku sa nachádza zmena.

  • Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Tip: Ak chcete značky opäť zobraziť, vyberte položku jednoduché označenie alebo všetky značky.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazuje všetky úpravy odlišnými farbami textu a čiar. Táto možnosť je odporúčaná značka. Čítačka obrazovky oznámi zmenu a typ zmeny, kde sa zmena stala.

   Ak sa zmenilo formátovanie, v ČEĽUSTi sa tiež prečítajú Podrobnosti o zmene. Pomocou moderátora sa budete musieť presunúť na tablu poznámky k okrajom alebo na tablu revízia a vypočuť si Podrobnosti. Pokyny nájdete v téme prechod na Podrobnosti o zmenách formátovania s moderátorom alebo na zobrazenie všetkých zmien (revízií) na table revízia.

  • Pôvodná verzia zobrazí dokument v pôvodnej podobe.

  Ak chcete vybrať a použiť možnosť, stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete vybrať, ktoré zmeny sa sledujú, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, T a potom M. Ponuka Zobraziť značky sa rozbalí. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

  Tento krok zopakujte pre všetky typy označenia, ktoré chcete vybrať.

Kontrola a navigácia v sledovaných zmenách

Na kontrolu a navigáciu sledovaných zmien v dokumente máte niekoľko možností. Čítačku obrazovky môžete jednoducho povoliť prečítať dokument oznamujúci zmeny. Ak je dokument dlhý alebo je veľa sledovaných zmien, možno budete chcieť použiť možnosti zoznamu Word alebo čítačka obrazovky ponúka prehľad zmien. Prípadne môžete prechádzať zmenou dokumentu zmenou.

Zobrazenie všetkých zmien na table revízií

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + R + T, P. Ponuka tably revízií sa rozbalí.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete tablu Zobraziť vodorovne, stlačte kláves H.

  • Ak chcete tablu Zobraziť zvislo, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prehľadávať zmeny na table, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 4. Po dokončení práce s tablou revíziího zatvoríte stlačením kombinácie klávesov ALT + R + T, P a potom stlačte kláves ENTER.

Zobrazenie všetkých zmien v virtuálnom zobrazovači ČEĽUSTí

 1. Stlačte kláves s logom Windows + bodkočiarka (:). Otvorí sa dialógové okno s položkami, ktoré sa majú zobraziť v virtuálnom zobrazovači .

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "revízií" (revízia), a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa virtuálny Zobrazovač a ozve sa celkový počet revízií v dokumente.

 3. Stlačením klávesu TAB prechádzajte zoznamom revízií. ČEĽUSTe prečíta zmeny a jej Podrobnosti.

 4. Pri zmene stlačte kláves ENTER, čím prejdete do tela dokumentu.

Zobrazenie všetkých zmien v dialógovom okne revízia ČEĽUSTí

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + SR kláves + R. Otvorí sa dialógové okno Revízia .

 2. Stlačením klávesu so šípkou nadol prechádzajte zoznamom zmien.

 3. Pri zmene stlačte kláves ENTER, čím prejdete do tela dokumentu.

Prečítanie sledovaných zmien v vnorených riadkoch

Spôsob, akým Čítačka obrazovky oznámi zmeny a mení typy pri čítaní dokumentu, závisí od vybratého označenia a čítačky obrazovky, ktorú používate.

Pokyny na používanie čítačky obrazovky na čítanie Word dokumentu nájdete v téme čítanie dokumentu.

Tip: S ČEĽUSŤami môžete otvoriť históriu reči, ak chcete zistiť, ktoré ČEĽUSTe hovoria. V ľubovoľnom bode stlačte kláves SR + medzerník a potom písmeno H. Ak chcete prehľadávať históriu reči, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Prechádzanie zmenami po jednom

Pomocou klávesových skratiek môžete presúvať sledované zmeny po jednom.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu zmenu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, H, 1.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zmenu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, F.

Prechod na Podrobnosti o zmenách formátovania s moderátorom

Ak chcete skontrolovať Podrobnosti o sledovanom zmene formátovania, môžete prejsť z oblasti úpravy dokumentu na okraj.

 1. Vyberte možnosť všetky značky podľa pokynov vyššie v časti zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Umožnite čítačke obrazovky prečítať základný text dovtedy, kým neoznámi zmenu formátovania. Potom stlačte kláves SR + A.

 3. Zameranie sa presunie na okraj a moderátor oznamuje Podrobnosti o zmene. Ak sa chcete vrátiť späť do základného textu, stlačte kláves so šípkou doľava.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie jednej sledovanej zmeny

Jednotlivé zmeny môžete prijať v tele dokumentu, table revíziíalebo poznámkach okrajov.

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete zmenu prijať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačte kláves E. Zmena je prijatá a zameranie sa vráti na základný text.

  • Stlačte kombináciu klávesov ALT + R, A, 2. Počujete: "prijmite a premiestnite sa na ďalší." Potom stlačte kláves Enter. Zmena je prijatá a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

Odmietnutie jednej sledovanej zmeny

Jednotlivé zmeny môžete odmietnuť v tele dokumentu, table revíziíalebo poznámkach okrajov.

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete zmenu odmietnuť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačte kláves R. Zmena sa zamieta a zameranie sa vráti na základný text.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, J. Ozve sa: "odmietnutie a presun na ďalší." Potom stlačte kláves Enter. Aktuálna zmena sa zamieta a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, A, 2, L.

 • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, J, L.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť Sledovanie zmien, môžete zapnúť funkciu Uzamknúť sledovanie a pridať heslo. Ak je Sledovanie zmien uzamknuté, ktokoľvek dokument otvorí, môže zmeny zobraziť, ale nemá možnosť vypnúť funkciu a prijať ani odmietnuť zmeny.

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + R, G, L. Ozve sa: "Lock Tracking" (uzamknutie sledovania).

 2. Vyberte a zadajte heslo a stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Re-enter to Confirm“ („Zadajte znova pre potvrdenie“). Znova zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Vypnutie uzamknutia sledovania

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + R, G, L. Počujete: "odomknúť okno sledovania, heslo."

 2. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Vypnutie sledovania zmien

Keď vypnete funkciu sledovania zmien , Word prestane označovať nové zmeny. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou priamej klávesovej skratky alebo pása s nástrojmi.

 • Ak chcete vypnúť sledovanie zmien, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Ctrl + Shift + E.

 • Ak chcete použiť pás s nástrojmi na vypnutie sledovania zmien, na klávesnici stlačte kombináciu klávesov ALT + R, G, g.

Pozrite tiež

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

VoiceOver, vstavaná čítačka obrazovky pre Mac OS, vám v programe Word pre Mac spoločne s klávesnicou pomôže zistiť, kto vykonal zmeny vo vašom dokumente programu Word pre Mac, ako aj spravovať sledovanie zmien a odstraňovať komentáre v ňom.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na sledovanie zmien alebo prijímanie sledovaných zmien v Word dokumente, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému sledovanie zmien vo Worde alebo prijatie alebo odmietnutie sledovaných zmien vo Worde.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word pre Mac označí a zobrazí všetky zmeny, ktoré ktokoľvek vykoná v dokumente. Túto funkciu môžete zapnúť pomocou priamej klávesovej skratky.

Ak chcete zapnúť a vypnúť sledovanie zmien, keď ste v oblasti textu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + E.

Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente

Môžete si vybrať, ako by ste chceli zobraziť sledované zmeny v dokumente.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty. Ak ste už na karte Revízia, pokračujte krokom 3.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Review tab, selected“ (Karta Revízia, vybratá).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálna revízia>, Display for review, pop up button“ (<Aktuálna revízia>, Zobrazenie revízie, kontextové tlačidlo).

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte ponuku revízie.

  Otvorí sa zoznam s týmito štyrmi možnosťami zobrazenia:

  • Jednoduché označenie revízie je predvolená možnosť a miesto so zmenou je označené červenou čiarou na okraji dokumentu.

  • Možnosť Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Poznámka: Ak chcete značky znova zobraziť, vyberte položku Jednoduché označenie revízie alebo Všetky revízie.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazí pridaný text v tele rôznymi farbami a odstránený text vrátane zmien formátovania na table Komentáre. Táto možnosť je odporúčaná na označenie revízií a je najlepšie podporovaná čítačkami obrazoviek.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „<Vybratá revízia>, Display for review“ (<Vybratá revízia>, Zobrazenie revízie).

 6. Ak chcete vybrať typ značky, ktorá sa má zobraziť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Markup options, menu button“ (Možnosti značiek, tlačidlo ponuky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Otvorí sa zoznam s týmito možnosťami:

  • Komentáre

  • Písanie rukou

  • Vložený a odstránený text

  • Formátovanie

  • Sledovať pohyby z/do

  • Bubliny

  • Recenzenti

 7. V zozname stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov požadovanej možnosti, ktorú chcete vybrať. Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Tento krok zopakujte pre všetky typy označenia, ktoré chcete alebo nechcete mať vo výbere .

Prechod na sledované zmeny

Ak je zapnuté Sledovanie zmien, Word označuje zmeny v základnom texte alebo na table Komentáre v dokumente. Funkcia VoiceOver oznamuje zmeny a typy zmien pri postupnom čítaní textu.

 • Podčiarknutie a farba sa používajú na vložený text v základnom texte. Pri prechode na začiatok alebo koniec sledovanej zmeny sa ozve: „Insertion change“ (Zmena vložením).

 • Word označuje odstránené položky na table komentárov. Funkcia VoiceOver oznámi odstránené slovo.

 • Pri zmenenom formátovaní sa ozve: „Format change“ (Zmena formátovania). Ak si chcete vypočuť podrobnosti o zmene formátovania, musíte prejsť na okraj dokumentu.

 1. Skontrolujte, či ste vybrali možnosť Všetky značky podľa pokynov vyššie v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Tlačidlá Nasledujúca a Predchádzajúca

  1. Ak chcete prechádzať po jednej všetky sledované zmeny v dokumente, prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

  2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Previous button, previous“ (Tlačidlo Predchádzajúca, predchádzajúca) alebo „Next button, next“ (Tlačidlo Nasledujúca, nasledujúca), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Opakovaním kroku prejdite všetky zmeny.

  Použitie tably Komentáre

  1. Ak chcete prechádzať odstránenými položkami a zmenami formátovania zaznamenanými na table Komentáre, keď ste v oblasti úprav, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava. Zameranie sa presunie na tablu Komentáre.

  2. Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  Použitie tably revízií

  1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na tablu revízií. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

  2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „View“ (Zobraziť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Sidebar“ (Bočný panel), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Reviewing“ (Revízia), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  5. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Summary“ (Súhrn). Ak si chcete vypočuť prehľad zmien, stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa celkový počet zmien a počet vložených položiek, odstránených položiek, presunutých položiek, zmien formátovania a komentárov.

  6. K podrobnostiam o zmenách prejdete zo súhrnu stlačením kombinácie klávesov VO + Shift + kláves so šípkou nahor. Ozve sa: „Out of reviewing pane group“ (Skupina mimo tably revízií).

  7. Stlačte raz kláves so šípkou nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver prečíta podrobnosti o zmenách po jednotlivých riadkoch.

  8. Tablu revízií zavriete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + klávesu so šípkou nahor. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Thumbnails pane“ (Tabla miniatúr). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie jednej sledovanej zmeny

 1. Prejdite na sledovanú zmenu, ktorú chcete odstrániť, podľa pokynov v časti Prechod na sledované zmeny.

 2. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenu prijať, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Accept button menu" (tlačidlo prijať ponuku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "prijať a premiestniť do ďalšej", a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zmena je prijatá a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu v dokumente.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "odmietnuť tlačidlo ponuky", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "odmietnuť a premiestniť na ďalší", a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zmena sa zamieta a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu v dokumente.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 1. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Accept button menu" (tlačidlo prijať ponuku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "prijať všetky zmeny", a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "remietnu menu button" (tlačidlo odmietnuť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "odmietnuť všetky zmeny", a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť iným používateľom vypnúť Sledovanie zmien, funkciu môžete zapnúť a uzamknúť. Ochranu môžete zvýšiť pridaním hesla. Ak je Sledovanie zmien uzamknuté, ktokoľvek dokument otvorí, môže zmeny zobraziť, ale nemá možnosť vypnúť funkciu a prijať ani odmietnuť zmeny.

 1. Prejdite na kartu Revízia podľa pokynov v časti Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protect Document, unchecked checkbox“ (Zabezpečiť dokument, nezačiarknuté políčko), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Chrániť heslom.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protect document for“ (Chrániť dokument pred), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tracked changes, radio button“ (Sledované zmeny, prepínač), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete nastaviť heslo, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protection secure, edit text“ (Zabezpečenie ochrany, úprava textu). Zadajte heslo a stlačte kláves Tab.

 5. V dialógovom okne potvrdenia znova zadajte heslo a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK default button“ (Predvolené tlačidlo OK). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vypnutie uzamknutia sledovania zmien

 1. V dialógovom okne Chrániť heslom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Protect document for“ (Chrániť dokument pred), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Zadajte heslo a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

Pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, môžete zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien v dokumente Word pre iOS. Vyhľadajte existujúce zmeny v dokumente a potom ich prijmite alebo odmietnete. Zámok sledovať zmeny, aby ho ostatní používatelia nemohli vypnúť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Keď zapnete sledovanie zmien, všetky zmeny vykonané v dokumente Word sa sledujú a zobrazia.

 1. Otvorte dokument v programe Word. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad: "Home, Tab" (domov, karta). Ak chcete prejsť na kartu Revízia , dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Revízia, Tab" (revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Track changes, off, button" (ak je momentálne zapnutá možnosť sledovať zmeny) alebo "Selected, Track changes, on, button" (ak je aktuálne sledované zmeny) a dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnete alebo vypnete.

 4. Ak chcete kartu uzavrieť a vrátiť sa do dokumentu, opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Hide Ribbon, button" (skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na sledované zmeny

Pomocou karty Revízia v zobrazení Rozloženie pri tlači prechádzajte sledovanými zmenami a komentármi v dokumente Word.

 1. Skontrolujte, či je dokument otvorený v zobrazení Rozloženie pri tlači v Word.

  Ak chcete prejsť na zobrazenie Rozloženie pri tlači , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print layout, button" (rozloženie pri tlači, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa ozve "mobilné zobrazenie, tlačidlo", už sa nachádzate v zobrazení Rozloženie pri tlači .

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad: "Home, Tab" (domov, karta). Ak je to potrebné, dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Revízia, Tab" (revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť na zmeny v dokumente, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "ďalšia zmena, tlačidlo" alebo "predchádzajúca zmena, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete počuť zmenu alebo komentár, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve používateľ, ktorý vykonal zmenu, a zmenený text alebo komentár.

 6. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu zmenu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Next Change, button" (ďalšia zmena, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete počuť zmenu alebo komentár, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve. Ak sa chcete presunúť späť na ďalšiu zmenu , potiahnite prstom doľava.

Prijatie alebo odmietnutie zmien

Zmeny v Word dokumente môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť po jednom alebo ich výberom môžete prijať alebo odmietnuť všetky naraz.

 1. Prejdite na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť podľa pokynov v časti prechod na sledované zmeny uvedené vyššie.

 2. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve hlásenie "prijať, tlačidlo" alebo "odmietnuť, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka prijať alebo odmietnuť . Ak chcete počuť dostupné možnosti, ťahajte prstom doprava. Keď sa ozve možnosť, ktorú chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nevypínanie sledovania zmien

Ak chcete zabrániť ostatným používateľom vypnúť sledovanie zmien v dokumente, môžete zablokovať ostatných autorov. Iní používatelia, ktorí otvoria dokument, ho môžu naďalej zobrazovať, ale nemôžu vypnúť sledovanie zmien ani prijať alebo odmietnuť zmeny.

 1. Otvorte dokument v programe Word. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad: "Home, Tab" (domov, karta). Ak chcete prejsť na kartu Revízia , dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Revízia, Tab" (revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "blokovať ostatných autorov, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka blokovať autorov . Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "blokovať ostatných autorov, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

Pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android môžete v Word pre Android dokumente zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien. Vyhľadajte existujúce zmeny v dokumente a potom ich prijmite alebo odmietnete.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zapnutie a vypnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, všetky zmeny vykonané v dokumente Word sa sledujú.

 1. Otvorte dokument v programe Word. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad: "ponuka tabulátora, domov, vybratá." Ak chcete prejsť na kartu Revízia , dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Revízia, Tab" (revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Track changes, not checked, Switch" (ak je sledovať zmeny aktuálne vypnuté) alebo "sledovať zmeny, kontrolovať, zmeniť" (ak je aktuálne sledované zmeny) a dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnete alebo vypnete.

 4. Ak chcete kartu uzavrieť a vrátiť sa do dokumentu, opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "checked, more options, Switch" (začiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na sledované zmeny

Pomocou karty Revízia prechádzajte sledovanými zmenami v dokumente Word.

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad: "ponuka tabulátora, domov, vybratá." Ak chcete prejsť na kartu Revízia , dvakrát ťuknite na obrazovku a ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Revízia, Tab" (revízia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na zmeny v dokumente, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "ďalšia zmena, tlačidlo" alebo "predchádzajúca zmena, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete zmenený text.

 4. Zameranie zostane na tlačidle Ďalšia zmena alebo predchádzajúce zmeny . Ak chcete prechádzať zmenami, stačí dvakrát ťuknúť na obrazovku.

Prijatie alebo odmietnutie zmien

Zmeny v Word dokumente môžete skontrolovať a prijať alebo odmietnuť po jednom alebo ich výberom môžete prijať alebo odmietnuť všetky naraz.

 1. Prejdite na zmenu, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť podľa pokynov v časti prechod na sledované zmeny uvedené vyššie.

 2. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Accept, ponuka" alebo "odmietnuť, ponuka", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka prijať alebo odmietnuť . Ak chcete počuť dostupné možnosti, ťahajte prstom doprava. Keď sa ozve možnosť, ktorú chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

Vstavaná čítačka obrazovky Moderátor pre Windows vám pomôže zistiť, kto vykonal zmeny vo vašom dokumente a spravovať sledovanie zmien vo vašom dokumente aplikácie Word Mobile.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na kartu Revízia

Sledovanie zmien a ďalšie funkcie, ktoré sú popísané v tejto téme, sa nachádzajú na karte Revízia.

 1. V dokumente jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke, kým sa neozve: „Items“ („Položky“).

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „More Options-button, collapsed, double-tap to expand“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 3. Potiahnite jedným prstom doľava, kým sa neozve: "tlačidlo domov, zbalené. Dvojitým ťuknutím rozbaľte položku. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Home, <počet dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v zozname ponuky> vybratá možnosť." Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 4. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Review, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, double-tab to select“ („Revízia, <počet dostupných kariet a umiestnenie aktuálnej karty v zozname ponuky>, vyberte dvojitým ťuknutím“). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Word window“ („Okno Wordu“). Možnosti karty Revízia sú teraz k dispozícii.

Zapnutie sledovania zmien

Ak zapnete sledovanie zmien, Word Mobile označuje a zobrazuje všetky zmeny, ktoré ktokoľvek vykoná v dokumente. Moderátor prečíta sledované zmeny spolu so základným textom.

 1. Na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "off (sledovať zmeny – tlačidlo). Dvojitým ťuknutím ho prepnite. " Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "zapnuté, sledovať zmeny – tlačidlo". Sledovanie zmien je teraz zapnuté a môžete začať upravovať svoj dokument.

Zobrazenie zmien (revízií) v dokumente

V aplikácii Word Mobile si môžete vybrať, ako by ste chceli zobraziť sledované zmeny v dokumente.

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Display for Review-button, double-tap to activate“ („Tlačidlo zobrazenia revízie, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Back-button“ („Tlačidlo späť“).

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Simple Markup, one of four“ („Jednoduché označenie revízie, jedno zo štyroch“). Zoznam možností zobrazenia je k dispozícii s nasledujúcimi možnosťami:

  • Jednoduché označenie revízie je predvolená možnosť a miesto so zmenou je označené červenou čiarou na okraji dokumentu.

  • Možnosť Žiadne označenie revízie skryje značky s cieľom zobraziť zapracované zmeny. Táto možnosť neodstráni zmeny.

   Poznámka: Značky môžete znovu zobraziť výberom položky Jednoduché označenie revízie alebo Všetky revízie.

  • Možnosť Všetky revízie zobrazuje všetky úpravy odlišnými farbami textu a čiar.

  • Možnosť Pôvodná verzia zobrazuje dokument v pôvodnej podobe.

 3. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť možnosť zobrazenia, ktorú chcete vybrať. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov vybratého označenia. Zameranie sa presunie naspäť do oblasti úpravy dokumentu.

Odstránenie sledovaných zmien

Sledované zmeny možno z dokumentu natrvalo odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím.

Prijatie alebo odmietnutie jednej sledovanej zmeny

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Changes-group“ („Skupina Zmeny“). V skupine Zmeny ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Next button, double-tap to activate“ („Tlačidlo ďalej, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na sledovanú zmenu v dokumente. Budete počuť vybratý text. Opakujte dvojité ťuknutie, kým sa nedostanete na zmenu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenu prijať, na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "Accept (prijať). Zbalíte, kliknite na tlačidlo rozdeliť, dvojitým ťuknutím aktivujte, trojitým ťuknutím rozbaľte. " Dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktuálna zmena je prijatá a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

  • Ak chcete zmenu odmietnuť, na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "odmietnuť. Zbalíte, kliknite na tlačidlo rozdeliť, dvojitým ťuknutím aktivujte, trojitým ťuknutím rozbaľte. " Dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktuálna zmena sa zamieta a zameranie sa presunie na ďalšiu zmenu.

Prijatie alebo odmietnutie všetkých sledovaných zmien

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prijať všetky sledované zmeny, na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "Accept (prijať). Zbalíte, kliknite na tlačidlo rozdeliť, dvojitým ťuknutím aktivujte, trojitým ťuknutím rozbaľte. " Trikrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Back-button“ („Tlačidlo späť“). Potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "prijmite všetky zmeny – tlačidlo, dvojitým ťuknutím ho aktivujte." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odmietnuť všetky sledované zmeny, na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "odmietnuť. Zbalíte, kliknite na tlačidlo rozdeliť, dvojitým ťuknutím aktivujte, trojitým ťuknutím rozbaľte. " Trikrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Back-button“ („Tlačidlo späť“). Potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "zamietnuť všetky zmeny – tlačidlo, dvojitým ťuknutím aktivovať." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vypnutie sledovania zmien

Po vypnutí sledovania zmien Word Mobile prestane označovať nové zmeny. Všetky už sledované zmeny zostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×