Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneNote môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridávanie rôznych druhov obsahu do poznámok, ako sú napríklad Excel zošity a ďalšie súbory, tabuľky, obrázky a nahrávky. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad dokumentu Microsoft Wordu) na stranu vo OneNote uložíte do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu Í otvorte možnosť Súbor ako príloha.

 3. Otvorí sa dialógové okno Výber súboru alebo množiny súborov na vloženie:

  • Zameranie je na poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo použiť kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na navigáciu v rámci dialógového okna. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Stlačením klávesu Enter otvoríte priečinok.

  • Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v dialógovom okne. Možnosti v dialógovom okne sa môžu líšiť v závislosti od typu súboru, ktorý priložíte. Pri pohybe sa budete počuť.

 5. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor kdekoľvek na strane, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu E otvorte možnosť Tabuľka.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú veľkosť tabuľky. Pri premiestňovaní počujete aktuálne vybratú veľkosť tabuľky. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kláves Enter.

  Tabuľka sa vloží a výber sa bude nachádzať na prvej bunke tabuľky. Počujete: "blok obsahu, úpravy."

Vloženie značiek

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Umiestnite kurzor na začiatok riadka textu, ktorý chcete označiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + D otvorte kartu Domov. Stlačením klávesu 9 otvorte možnosť Značky.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na požadované možnosti. Pri pohybe sa budete počuť.

 4. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

Tip: Poznámky so značkami môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova a kategórie. Ak chcete vyhľadávať, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom kláves Y. Otvorí sa tabla Súhrn značiek a zameranie bude na poli Spôsob zoskupenia značiek. Stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte zoznam možností a opakovaným stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte jednotlivými možnosťami. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Ak sa chcete presunúť do zoznamu značiek, stláčajte kláves TAB, kým nebudete počuť, ako Moderátor prečíta tagovaný text. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do textu označenej poznámky v poznámkovom bloku.

Vloženie zoznamov

Vloženie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu na usporiadanie textu a zjednodušenie jeho čítania.

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky nie je potrebné mať v konkrétnom poradí, na vytvorenie zoznamu použite formát s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Vloženie číslovaného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoradeného zoznamu.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Súčasným stlačením klávesov J a A otvorte možnosť Obrázky. Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok.

 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok pomocou klávesov so šípkami a klávesu Tab prejdite na obrázok, ktorý chcete vložiť. Stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 4. Obrázok vložíte stlačením klávesu Enter.

Vloženie zošita Excelu

Táto možnosť vytvorí kópiu zošita a pridá do poznámok statický obrázok zošita. Nad obrázkom sa nachádza ikona, ktorá obsahuje prepojenie na plne funkčnú verziu zošita v programe Excel.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť zošit programu Excel.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu A otvorte možnosť Tabuľkový hárok. Vybratá je možnosť Existujúci tabuľkový hárok Excelu. Stlačte kláves Enter.

  Tip: Vytvoriť môžete aj nový tabuľkový hárok. Ak chcete vytvoriť a vložiť nový tabuľkový hárok, stlačte kláves so šípkou nadol a potom kláves Enter.

 3. Otvorí sa dialógové okno Výber dokumentu na vloženie. Zameranie je na poli Názov súboru. Ak sa chcete presúvať medzi sekciami dialógového okna, použite kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Priečinky otvoríte stlačením klávesu Enter. Keď sa dostanete na požadovaný súbor, vyberte ho stlačením klávesu Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na možnosť Vložiť tabuľku. Zošit programu Excel vložíte stlačením klávesu Enter. Ozve sa názov vloženého zošita a kurzor sa umiestni na stranu pod vloženým zošitom.

Vloženie online videa

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

  Poznámka: Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v téme Vloženie online videí do OneNotu 2016 pre Windows.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť video.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Súčasným stlačením klávesov J a B otvorte možnosť Online videá. Otvorí sa dialógové okno Vloženie online videa. Zameranie sa nachádza v poli s adresou videa a počujete obsah poľa.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte prepojenie na video. Takisto môžete zadať príslušnú adresu.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na tlačidlo OK , a potom stlačte kláves ENTER.

  Prepojenie na video a vložený prehrávač videa sa pridá na stranu poznámkového bloku.

Vloženie zvukových záznamov a videozáznamov

V niektorých prípadoch môže byť nahrávanie zvuku alebo videa rýchlejšie a jednoduchšie ako písanie poznámok. Ak sa rozhodnete zapísať poznámky počas nahrávania, sú prepojené na záznam. Skôr než začnete nahrávať zvuk alebo video, uistite sa, že počítač je vybavený mikrofónom a webovou kamerou a obe zariadenia sú nastavené a funkčné. Zabezpečte tiež, aby všetci zainteresovaní boli upovedomení o zázname a aby ste mali povolenie na záznam.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť.

 3. Záznam zvuku:

  • Stlačte kláves H. Spustí sa nahrávanie.

  • Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a R a potom kláves A.

  • Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a R a potom kláves S.

  Záznam videa:

  • Stlačte kláves Ť. Spustí sa nahrávanie.

  • Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F4.

 4. Ak chcete záznam prehrať, prejdite na záznam v poznámkovom bloku. Čítačky obrazovky oznámia názov súboru, keď naň prejdete. Prehrávanie spustíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + P.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky macOS, môžete do poznámok v OneNote pre Mac pridať rôzne druhy obsahu, ako sú napríklad súbory, tabuľky, obrázky, videá a zvukové nahrávky.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad zošita Microsoft Excelu) na stranu vo OneNote vložíte do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, súbor otvoriť a upravovať jeho obsah.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Súborová príloha..." Ak chcete vybrať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru. Pomocou klávesov so šípkami môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Sekciu vložíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami sekcie.

 5. Keď nájdete požadovaný súbor, stlačením klávesu Enter ho môžete vložiť.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie tabuľky

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 4“ (Vložiť, karta, 2 zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Table, menu button“ (Tabuľka, tlačidlo ponuky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete zadefinovať veľkosť tabuľky, stlačte klávesy so šípkou doprava a nadol. Pri presúvaní oznámi funkcia VoiceOver aktuálnu veľkosť, napríklad: „Table with 3 columns, 3 rows, button“ (Tabuľka s tromi stĺpcami, 3 radmi, tlačidlo).

 5. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Tabuľka sa pridá na stranu vášho poznámkového bloku.

Vloženie značky

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete označiť.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak nie ste na karte Domov, stláčajte kláves so šípkou doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Home, tab, 1 of 4“ (Domov, karta, 1zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "chcete značku, tlačidlo". Ak chcete urobiť , je prvá značka v skupine. Ak chcete prehľadávať iné značky, použite klávesy so šípkami.

 4. Keď sa nachádzate na značke, ktorú chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Značka sa pridá k vašej poznámke.

Vloženie zoznamov

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Formátovanie s číslovaním môžete použiť na vytvorenie zoradeného zoznamu a na sekvenčné zoradenie položiek.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Picture..." Ak chcete vybrať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber obrázka. Pomocou klávesov so šípkami môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Sekciu vložíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami sekcie.

 5. Keď nájdete požadovaný súbor, stlačením klávesu Enter ho môžete vložiť.

Vloženie online videa

Do svojho poznámkového bloku môžete jednoducho pridať vložený prehrávač videa.

Poznámka: Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v téme Vloženie online videí do OneNotu 2016 pre Windows.

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prehrávač videa.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte adresu do poznámkového bloku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Paste complete“ (Prilepenie dokončené).

  Do poznámkového bloku sa spolu s vloženým prehrávačom videa pridá aj prepojenie na webovú stránku.

Vloženie zvukovej nahrávky

Pred nahrávaním zvuku overte, či všetci zainteresovaní vedia, že budú nahrávaní a že vám nahrávanie povolili.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "zvukový záznam" na výber, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Audio, selected, tab“ (Zvuk, vybraté, karta). Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Stop, button“ (Zastaviť, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberiete tlačidlo a zastavíte nahrávanie.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre iOS môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS pridávať do poznámok rôzne druhy obsahu, ako sú súbory uložené v iCloude, obrázky a videá.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad zošita Microsoft Excelu) na stranu vo OneNote umiestnite do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, súbor otvoriť a následne upravovať.

Poznámka: Pred vložením musí byť súbor uložený v službe iCloud alebo OneDrive. Ďalšie informácie o nastavení služby iCloud nájdete v téme Nastavenie služby iCloud Drive.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "vložiť súbor, tlačidlo". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov súboru, ktorý chcete vložiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vložte.

Poznámka: Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie značiek úloh

Môžete vytvoriť zoznam úloh so začiarkavacími políčkami, pričom ich označenie sa bude dať v každom riadku zrušiť.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorej chcete vytvoriť položku zoznamu úloh.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Tag as To do, button“ (Označiť ako Úloha, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na začiatok riadka sa vloží začiarkavacie políčko.

Vloženie zoznamov

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Bullets, button“ (Odrážky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, vyberte možnosť return (návrat). Ak chcete rýchlo nájsť položku return (návrat), ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát vyberte položku return (návrat).

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

Vytvorenie zoradeného zoznamu

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí číslovaný zoznam.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, vyberte možnosť return (návrat). Ak chcete rýchlo nájsť položku return (návrat), ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát vyberte položku return (návrat).

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Insert pictures, button“ (Vložiť obrázky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Take picture, button“ (Nasnímať obrázok, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže zaznieť: „OneNote would like to access the camera“ (OneNote chce získať prístup k fotoaparátu). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture, button“ (Nasnímať obrázok, tlačidlo). Nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ozve sa zvuk, ktorý indikuje, že sa obrázok nasnímal.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Use, button“ (Použiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku obrázok vložte.

 7. Môže zaznieť: „OneNote would like to access your photos“ (OneNote chce získať prístup k obrázkom). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Insert pictures, button“ (Vložiť obrázky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „From library, button“ (Z knižnice, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže zaznieť: „OneNote would like to access your photos“ (OneNote chce získať prístup k obrázkom). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „All photos, button“ (Všetky obrázky, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov obrázka, ktorý chcete pridať, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku obrázok vyberte.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Use, button“ (Použiť, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku obrázok vložte.

Vloženie online videa

Ak chcete do svojho poznámkového bloku zahrnúť online video, stačí do svojich poznámok jednoducho prilepiť prepojenie.

 1. Vyhľadajte video, ktoré chcete vložiť, a skopírujte prepojenie do schránky.

 2. Vo OneNote otvorte poznámkový blok, do ktorého chcete vložiť video.

 3. Podržte a otočte dvoma prstami doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Edit“ (Upraviť).

 4. Potiahnite prstom nadol, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť) a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prilepte prepojenie do textového poľa.

Prepojenie na video sa automaticky zmení na obrázok s ukážkou videa.

Vloženie zvukovej nahrávky

Do poznámkového bloku môžete nahrať alebo vložiť zvukovú nahrávku. Čitateľom môžete napríklad nechať hovorenú poznámku.

 1. Vo OneNote otvorte poznámkový blok, do ktorého chcete vložiť nahrávku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Record audio, button“ (Nahrať zvuk, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. OneNote vás môžu požiadať o povolenie na použitie mikrofónu. V takom prípade potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Spustí sa nahrávanie. Po skončení nahrávania potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Stop recording“ (Zastaviť nahrávanie) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Záznam sa vloží do poznámky spolu s ikonou hudobnej noty, ktorá označuje umiestnenie záznamu.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Android môžete pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android, pridávať do poznámok rôzne druhy obsahu, napríklad obrázky, videá a zoznamy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tohto článku

Vloženie značiek úloh

Môžete vytvoriť zoznam úloh so začiarkavacími políčkami, pričom ich označenie sa bude dať v každom riadku zrušiť.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorej chcete vytvoriť položku zoznamu úloh.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „To do button“ (Tlačidlo Úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na začiatok riadka sa vloží začiarkavacie políčko.

Vloženie zoznamov

V aplikácii OneNote pre Android môžete rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami aj číslovaný zoznam.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Bullets button“ (Tlačidlo Odrážky), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky začne vytvárať zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Výberom klávesu Enter na klávesnici na obrazovke začnite novú položku zoznamu. Ak chcete vybrať kláves Enter, ťahajte prstom na klávesnici, kým sa neozve „Enter“, potom prst zdvihnite (a v prípade potreby dvakrát ťuknite).

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vytvorenie zoradeného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "tlačidlo číslovanie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu. Výberom klávesu Enter na klávesnici na obrazovke začnite novú položku zoznamu. Ak chcete vybrať kláves Enter, ťahajte prstom na klávesnici, kým sa neozve „Enter“, potom prst zdvihnite (a v prípade potreby dvakrát ťuknite).

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. Vo OneNote otvorte poznámku, do ktorej chcete pridať fotografiu, a umiestnite kurzor na miesto, kam ju chcete pridať.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Picture button“ (Tlačidlo Obrázok), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Vložiť… a ozve sa „Insert“ (Vložiť).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Capture a photo“ (Nasnímať fotografiu), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže zaznieť: „Allow OneNote to take pictures and record video?“ (Umožniť OneNotu snímať fotografie a videá?) Ak sa tak stane, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow, button“ (Tlačidlo Povoliť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Spustí sa Fotoaparát a ozve sa: „Camera in photo mode“ (Fotoaparát je v režime fotenia).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Capture button“ (Tlačidlo Nasnímať). Nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Začujete zvuk nasnímania fotografie a zobrazí sa obrazovka s ukážkou fotografie.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save image“ (Uložiť obrázok). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte fotografiu. Ozve sa: „Inserting picture“ (Vkladá sa obrázok).

 7. Fotografia sa vloží a zameranie sa presunie na stranu vo OneNote.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote otvorte poznámku, do ktorej chcete pridať fotografiu, a umiestnite kurzor na miesto, kam ju chcete pridať.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Picture button“ (Tlačidlo Obrázok), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Vložiť… a ozve sa „Insert“ (Vložiť).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Image from gallery“ (Obrázok z galérie), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nová obrazovka, na ktorej si môžete prezerať nedávne fotografie. Ozve sa: „Recent“ (Nedávne).

 4. Ak chcete prejsť do iného umiestnenia, ako sú napríklad Obrázky, Disk Google, Fotografie alebo OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show roots button“ (Tlačidlo Zobraziť koreňové uzly), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Otvoriť z. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného umiestnenia, potom dvakrát ťuknite na obrazovku, čím umiestnenie otvoríte. Počas presúvania vám TalkBack oznamuje umiestnenia.

 5. Ak chcete prehľadávať súbory alebo priečinky v danom umiestnení, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov položky, ktorú chcete vybrať. Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po výbere obrázka sa otvorí obrazovka Ukážka. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save image“ (Uložiť obrázok). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte obrázok.

 7. Obrázok sa vloží a zameranie sa presunie na stranu vo OneNote. Ozve sa: „Inserting picture“ (Vkladá sa obrázok).

Vloženie online videa

Ak chcete do svojho poznámkového bloku zahrnúť online video, stačí do svojich poznámok jednoducho prilepiť prepojenie.

 1. Vyhľadajte video, ktoré chcete vložiť, a skopírujte prepojenie do schránky.

 2. Vo OneNote otvorte poznámkový blok, do ktorého chcete vložiť video.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým s neozve „Link menu button“ (Tlačidlo ponuky Prepojenie), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Prepojenie a ozve sa: „Address edit box“ (Pole úprav adresy).

 4. Ťuknite, podržte a ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť), potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prilepte prepojenie do textového poľa.

 5. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazuje na stránke namiesto adresy hypertextového prepojenia, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Text to display edit box“ (Pole úprav Text na zobrazenie), potom zadajte text pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Ak chcete vložiť prepojenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zvukovej nahrávky

Do poznámkového bloku môžete nahrať alebo vložiť zvukovú nahrávku. Čitateľom môžete napríklad nechať hovorenú poznámku.

 1. Vo OneNote otvorte poznámkový blok, do ktorého chcete vložiť nahrávku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Audio button“ (Tlačidlo Zvuk), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. OneNote sa môže opýtať „Allow OneNote to record audio?“ (Umožniť OneNotu nahrávať zvuk?). Ak sa tak stane, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow button“ (Tlačidlo Povoliť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Spustí sa nahrávanie. Po skončení nahrávania ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Stop button“ (Tlačidlo Zastaviť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Nahrávka sa vloží a zameranie sa presunie na stranu vo OneNote. Ozve sa: „Audio note created“ (Vytvorila sa zvuková poznámka).

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote pre Windows 10 môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridávanie rôznych druhov obsahu do poznámok, ako sú napríklad Excel zošity a ďalšie súbory, tabuľky, obrázky a prepojenia. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Raz stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "table button" (tlačidlo tabuľky).

 3. Ak chcete pridať tabuľku, stlačte kláves Enter.

  Vloží sa tabuľka s jedným riadkom a dvomi stĺpcami. Zameranie je na prvej bunke. Počujete: "vložené tabuľky." JAWS oznámi: „Entering table with two columns and one row“ (Zadáva sa tabuľka s dvomi stĺpcami a jedným riadkom).

 4. Vyplňte tabuľku. Ak chcete do tabuľky pridať ďalší stĺpec, v druhom stĺpci stlačte kláves Tab.

  Ak chcete pridať ďalší riadok, na konci riadka stlačte kláves Enter.

  Tabuľku opustíte stlačením klávesu so šípkou nadol.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad zošita Microsoft Excelu) na stranu vo OneNote uložíte do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Raz stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "File button" (tlačidlo súbor). Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku.

 3. V ponuke je vybratá položka Vložiť ako prílohu. Stlačte kláves Enter. Ak chcete namiesto toho vložiť PDF výtlačok súboru, stlačte kláves so šípkou nadol a potom Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB alebo klávesu TAB sa môžete presúvať medzi sekciami dialógového okna a klávesov so šípkami nahor a nadol na presun v rámci sekcie v dialógovom okne.

 5. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie zoznamov

Vloženie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu na usporiadanie textu a zjednodušenie jeho čítania.

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie číslovaného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Raz stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Pictures button" (tlačidlo obrázky).

 3. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku obrázky a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "from Camera" (kamera), a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa fotoaparát so zameraním na hľadáčik.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Take a picture button" (tlačidlo nasnímať obrázok).

 5. Ak chcete urobiť fotografiu, stlačte medzerník.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým čítačka obrazovky neoznámi: tlačidlo Vložiť všetko. Stlačením klávesu medzerníka fotografiu vložíte.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Raz stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Pictures button" (tlačidlo obrázky).

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Zameranie je na poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo stlačiť kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, čím prejdete na sekcie v rámci dialógového okna. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie.

 4. Výber súboru uskutočníte stlačením medzerníka. Obrázok vložíte stlačením kombinácie klávesov Alt + O.

Vloženie prepojenia

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete pridať prepojenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Raz stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Link button" (tlačidlo prepojiť).

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno prepojenia na zadávanie podrobností prepojenia.

 4. Zameranie je na poli Adresa. Zadajte alebo prilepte adresu.

 5. Ak chcete pre prepojenie použiť iný text, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa presuňte do poľa Text určený na zobrazenie. Zadajte požadovaný text prepojenia a stlačte kláves Enter. Na stranu sa vloží prepojenie.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote pre web môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridávanie rôznych druhov obsahu do poznámok, ako sú napríklad Excel zošity a ďalšie súbory, tabuľky, obrázky, videá a nahrávky. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Pri používaní OneNote pre web odporúčame, aby ste ako webový prehliadač používaliMicrosoft Edge xx. Keďže OneNote pre web vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky sa odlišujú od tých, ktoré sú v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Všeobecné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a CTRL + O (otvorené) sa tiež používajú vo webovom prehliadači – nie OneNote pre web. 

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor kdekoľvek na strane, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, T otvorte možnosť Tabuľka .

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú veľkosť tabuľky. Pri premiestňovaní počujete aktuálne vybratú veľkosť. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kláves Enter.

  Tabuľka sa vloží a zameranie bude na prvej bunke tabuľky. Počujete: "tabuľka, oblasť úprav, úpravy."

 4. Zadajte obsah bunky. Ak sa chcete presunúť do ďalšej bunky, stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves Tab. Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves TAB alebo zadajte na koniec riadka.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad dokumentu Microsoft Wordu) na stranu vo OneNote vo forme prílohy umiestnite do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, stiahnuť, súbor otvoriť a následne upravovať.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, F vyberte možnosť príloha súboru .

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Zameranie je na poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo použiť kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na navigáciu v rámci dialógového okna. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Stlačením klávesu Enter otvoríte priečinok.

 4. Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter.

Vloženie značky

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Umiestnite kurzor na začiatok riadka textu, ktorý chcete označiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + H, T otvorte možnosť značka .

 3. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na požadované možnosti. Pri pohybe sa budete počuť.

 4. Keď sa ozve značka, ktorú chcete použiť, stlačte kláves ENTER. Značka sa pridá.

Vloženie zoznamov

Vloženie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu na usporiadanie textu a zjednodušenie jeho čítania.

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, použite zoznam s odrážkami.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam začať.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie číslovaného zoznamu

Číslovaný zoznam môžete použiť na usporiadanie položiek, ktoré je potrebné uvádzať v sekvenčnom poradí.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam začať.

 2. Zadajte číslo 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí číslovaný zoznam.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Nasnímajte obrázok s vaším zariadením a priložte ho k svojim poznámkam. Pred snímaním skontrolujte, či je fotoaparát pripojený k počítaču.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok pridať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, P vyberte možnosť obrázok .

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie a zameranie bude na poli Názov súboru. Ak vo OneNote otvárate fotoaparát prvýkrát, musíte vyhľadať aplikáciu Fotoaparát. Dvakrát stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, čím prejdete na sekciu naľavo. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Camera" (kamera). Stlačením klávesu Enter fotoaparát otvoríte.

 4. Otvorí sa fotoaparát so zameraním na hľadáčik. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo fotografia, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Take Photo button" (tlačidlo vziať fotografiu). Stlačením klávesu Enter fotografiu nasnímate.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Open button" (tlačidlo Otvoriť). Stlačením klávesu Enter vložíte fotografiu do poznámky.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, P vyberte možnosť obrázok .

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Zameranie je na poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo použiť kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na navigáciu v rámci dialógového okna. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie.

 4. Stlačením klávesu Enter obrázok vložíte.

Vloženie online videa

Do svojho poznámkového bloku môžete jednoducho pridať vložený prehrávač videa.

Poznámka: Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v téme Vloženie online videí do OneNotu 2016 pre Windows.

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prehrávač videa.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte adresu do poznámkového bloku a potom stlačte kláves Enter.

  Prepojenie na video a vložený prehrávač videa sa pridá do poznámkového bloku. Zameranie sa presunie na prehrávač videa.

Vloženie zvukovej nahrávky

Pred nahrávaním zvuku overte, či všetci zainteresovaní vedia, že budú nahrávaní a že vám nahrávanie povolili.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, A otvorte možnosť nahrávať zvuk .

 3. Ak prehliadač požiada o povolenie používať mikrofón, musíte presunúť zameranie na prehliadač, aby ste ho mohli prijať. Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 premiestnite zameranie na prehliadač a stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "Yes button" (Áno). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Spustí sa nahrávanie. Ak ste v predchádzajúcom kroku zameranie presunuli do prehliadača, stlačte kombináciu klávesov Shift + F6 a vráťte zameranie späť do programu OneNote.

 5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + J, A, S.

  Tip: Ak chcete záznam prehrať, prejdite na záznam na strane poznámkového bloku. Súbor sa po dosiahnutí tohto súboru ozve. Ak chcete začať hrať, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows lodo + J, A, P.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre web

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×