Používanie štruktúrovaných odkazov v tabuľkách programu Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď Vytvorenie excelovej tabuľkyprogramu Excel priradí názov tabuľky a každú hlavičku stĺpca v tabuľke. Keď pridáte vzorca do excelovej tabuľky, tieto názvy sa zobrazia automaticky zadajte vzorec a výber odkazov na bunky v tabuľke namiesto zadania ich. Tu je príklad toho, čo robí Excelu:

Namiesto používania explicitných odkazov na bunky

Excel použije názvy tabuľky a stĺpcov

=Sum(C2:C7)

=SUM(ObchOdd[Suma predaja])

Takáto kombinácia názvov tabuľky a stĺpcov sa nazýva štruktúrovaný odkaz. Názvy v štruktúrovaných odkazoch sa prispôsobujú pri každom pridaní alebo odstránení údajov z tabuľky.

Štruktúrované odkazy sa zobrazujú aj pri vytváraní vzorca mimo excelovej tabuľky, ktorý odkazuje na údaje z tabuľky. Odkazy zjednodušujú vyhľadávanie tabuliek v rozsiahlom zošite.

Ak chcete vo vzorci použiť štruktúrovaný odkaz, kliknite na bunky v tabuľke, na ktoré chcete odkaz vytvoriť. Nezadávajte do vzorca odkaz na bunky. Použijeme nasledujúce vzorové údaje a zadáme vzorec, ktorý automaticky používa štruktúrované odkazy na výpočet sumy provízie z predaja.

Predaj Osoby

Región

Suma predaja

% provízie

Suma provízie

Ján

Sever

260

10 %

René

Juh

660

15 %

Martina

Východ

940

15 %

Peter

Západ

410

12 %

Mária

Sever

800

15 %

Jozef

Juh

900 EUR

15 %

 1. Skopírujte vzorové údaje v tabuľke vyššie, vrátane záhlaví stĺpcov a prilepte ich do bunky A1 nového hárka Excelu.

 2. Ak chcete vytvoriť tabuľku, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov, a stlačte Kombináciu klávesov Ctrl + T.

 3. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Tabuľka obsahuje hlavičky, a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do bunky E2 zadajte znak rovnosti (=) a kliknite na bunku C2.

  V riadku vzorcov sa za znakom rovnosti zobrazí štruktúrovaný odkaz [@[Suma predaja]].

 5. Zadajte hviezdičku (*) hneď za pravú zátvorku a kliknite na bunku D2.

  V riadku vzorcov sa za hviezdičkou zobrazí štruktúrovaný odkaz [@[% provízie]].

 6. Stlačte kláves Enter.

  Excel automaticky vytvorí vypočítaný stĺpec a skopíruje vzorec nadol do celého stĺpca, pričom ho v každom riadku upraví.

Čo sa deje pri používaní explicitných odkazov na bunky?

Ak do vypočítavaného stĺpca zadáte explicitné odkazy na bunky, môže byť komplikovanejšie určiť, čo daný vzorec počíta.

 1. Vo vzorovom hárku, kliknite na bunku E2

 2. V riadku vzorcov zadajte = C2 * D2 a stlačte kláves Enter.

Všimnite si, že hoci Excel skopíruje vzorec do stĺpca, nepoužíva štruktúrované odkazy. Ak napríklad medzi existujúce stĺpce C a D pridáte stĺpec, budete musieť vzorec skontrolovať.

Ako zmením názov tabuľky?

Ak vytvoríte excelovú tabuľku, Excel vytvorí predvolený názov tabuľky (Tabuľka1, Tabuľka2 atď.), môžete ho však zmeniť na zmysluplnejší názov.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke sa zobrazí karta Nástroje tabuliek > návrh na páse s nástrojmi.

 2. Zadajte požadovaný názov do poľa Názov tabuľky a stlačte kláves Enter.

V našom príklade sme použili názov ObchOdd.

V názvoch tabuliek používajte nasledujúce pravidlá:

 • Použite platné znaky  Názov vždy začínať písmenom, znak podčiarknutia (_) alebo opačnú lomku (\). Použiť písmená, číslice, bodky a znaky do konca názvu podčiarknutia. Nie je možné použiť "C", "c", "R" alebo "r" vedľa mena, preto, že ste už označený ako skratka pre výber stĺpca alebo riadka pre aktívnu bunku, keď ich vkladáte do poľa názov alebo Prejsť na .

 • Nepoužívajte odkazy na bunky  Názvy nemôžu byť rovnaké ako odkazy na bunky, napríklad Z$ 100 alebo R1C1.

 • Neoddeľujte slová medzerou  V názve nepoužívajte medzery. Ako oddeľovače slov môžete použiť znak podčiarknutia (_) a bodka (.). Napríklad ObchOdd, Spotrebná_daň alebo prvý.štvrťrok.

 • Používajte najviac 255 znakov Názov tabuľky môže obsahovať najviac 255 znakov.

 • Používajte jedinečné názvy tabuliek Duplicitné názvy nie sú povolené. Excel nerozlišuje veľké a malé písmená v názvoch. Ak teda zadáte Predaj, ale v rovnakom zošite sa už nachádza tabuľka s názvom PREDAJ, zobrazí sa výzva na výber jedinečného názvu.

 • Použitie identifikátor objektu  Ak plánujete s kombináciou tabuľky, kontingenčné tabuľky a grafy, je vhodné predponou názvov s typ objektu. Príklad: tbl_Sales pre tabuľke predaja, pt_Sales pre predajný kontingenčnej tabuľky a chrt_Sales predaja grafu alebo ptchrt_Sales pre kontingenčného grafu predaja. To zachová všetko názvov v zoradený zoznam Správca názvov.

Pravidlá syntaxe štruktúrovaných odkazov

Môžete tiež zadať alebo zmeniť štruktúrované odkazy manuálne vo vzorci, ale tak, že to vám pomôže pochopiť syntaxe štruktúrovaných odkazov. Začneme v nasledujúcom príklade vzorca:

=SUM(ObchOdd[[#Súčty],[Suma predaja]],ObchOdd[[#Údaje],[Suma provízie]])

Tento vzorec obsahuje nasledujúce časti štruktúrovaného odkazu:

 • Názov tabuľky:   ObchOdd je názov vlastnej tabuľky. Odkazuje údaje tabuľky bez toho, aby všetky riadky hlavičky alebo súčet. Môžete použiť predvolený názov tabuľky, ako je napríklad Tabuľka1, alebo ju zmeniť na použitie vlastného názvu.

 • Špecifikátora stĺpca:   [Suma predaja]a[Suma provízie] predstavujú špecifikátory stĺpcov, ktoré používajú názvy stĺpcov, ktoré predstavujú. Odkazujú na stĺpec údajov, bez riadka hlavičky alebo súčet stĺpca. Vždy uzavrite špecifikátorov v zátvorkách, ako je to znázornené.

 • Špecifikátor položky:   [#Totals] a [#Data] predstavujú špecifikátory špeciálnych položiek, ktoré odkazujú na určité časti tabuľky, napríklad riadok celkom.

 • Špecifikátor tabuľky:   [[#Súčty], [Suma predaja]] a [[#Údaje], [Suma provízie]] sú špecifikátory tabuľky, ktoré zastupujú vonkajšie časti štruktúrovaného odkazu. Vonkajšie odkazy nasledujú po názve tabuľky a uzatvárajú sa do hranatých zátvoriek.

 • Štruktúrovaný odkaz:   (ObchOdd [[#Totals], [suma predaja]] a ObchOdd [[#Data], [suma provízie]] sú štruktúrované odkazy vyjadrené reťazcom, ktorý začína názvom tabuľky a končí špecifikátorom stĺpca.

Pri manuálnom vytváraní a úprave štruktúrovaných odkazov dodržiavajte tieto pravidlá pre syntax:

 • Použitie uvádzanie špecifikátorov v zátvorkách    Všetky tabuľky, stĺpce a špecifikátory špeciálnych položiek potrebné byť uzavretý v hranatých zátvoriek ([]). Špecifikátor, ktorá obsahuje ďalšie špecifikátory vyžaduje vonkajšie hranaté zátvorky na uzatvorenie vnútorných hranatých zátvoriek ďalších špecifikátorov. Príklad: = ObchOdd [[Predajca]: [oblasť]]

 • Všetky hlavičky stĺpcov sú textové reťazce    Ak sa však použijú v štruktúrovanom odkaze, nevyžadujú sa úvodzovky. Za textové reťazce sa považujú aj čísla alebo dátumy, napríklad 2014 alebo 1/1/2014. V hlavičkách stĺpcov nie je možné používať výrazy. Výraz SúhrnFRObchOdd[[2014]:[2012]] napríklad nebude fungovať.

Uvádzanie hlavičiek stĺpcov so špeciálnymi znakmi v zátvorkách    Ak sa používajú špeciálne znaky, celá hlavička stĺpca musí byť uvedená v zátvorkách. Znamená to, že v špecifikátore stĺpca sa vyžadujú dvojité zátvorky. Príklad: =SúhrnFRObchOdd[[Celková suma v $]]

Tu je zoznam špeciálnych znakov, ktoré vo vzorci vyžadujú zátvorky navyše:

 • Tabulátor

 • Posun riadka

 • Posun na koniec riadka

 • Čiarka (,)

 • Dvojbodka (:)

 • Bodka (.)

 • Ľavá hranatá zátvorka ([)

 • Pravá hranatá zátvorka (])

 • Znak mriežky (#)

 • Apostrof (')

 • Úvodzovky (")

 • Ľavá zložená zátvorka ({)

 • Pravá zložená zátvorka (})

 • Znak dolára ($)

 • Znak vsuvky (^)

 • Znak &

 • Hviezdička (*)

 • Znamienko plus (+)

 • Znak rovnosti (=)

 • Znamienko mínus (-)

 • Znamienko väčšie ako (>)

 • Znamienko menšie ako (<)

 • Znak delenia (/)

 • Niektoré špeciálne znaky v hlavičkách stĺpcov vyžadujú použitie znaku ukončenia    Niektoré znaky majú špeciálny význam a vyžadujú použitie apostrofu (') ako znaku ukončenia. Príklad: =SúhrnFRObchOdd['#Položiek]

Tu je zoznam špeciálnych znakov, ktoré vo vzorci vyžadujú znak ukončenia (‘):

 • Ľavá hranatá zátvorka ([)

 • Pravá hranatá zátvorka (])

 • Znak mriežky (#)

 • Apostrof (')

Používanie znaku medzery na zlepšenie prehľadnosti v štruktúrovanom odkaze    Na zlepšenie prehľadnosti štruktúrovaného odkazu môžete použiť znaky medzery. Príklad: =ObchOdd[ [Predajca]:[Oblasť] ] alebo =ObchOdd[[#Hlavičky], [#Údaje], [% provízie]]

Použitie jednej medzery sa odporúča:

 • za prvou ľavou hranatou zátvorkou ([),

 • pred poslednou pravou hranatou zátvorkou (]),

 • za čiarkou.

Odkazové operátory

Na zvýšenie flexibility pri zadávaní rozsahov buniek môžete použiť nasledujúce odkazové operátory na kombinovanie špecifikátorov stĺpcov.

Tento štruktúrovaný odkaz:

Odkazuje na:

Použitím:

Rozsah buniek:

= ObchOdd[[Predajca]:[Oblasť]]

Všetky bunky v dvoch alebo viacerých susediacich stĺpcoch

: (dvojbodka) operátor rozsahu

A2:B7

=ObchOdd[Suma predaja],ObchOdd[Suma provízie]

Kombináciu dvoch alebo viacerých stĺpcov

, (čiarka) operátor zjednotenia

C2:C7, E2:E7

=ObchOdd[[Predajca]:[Suma predaja]] ObchOdd[[Oblasť]:[% provízie]]

Prienik dvoch alebo viacerých stĺpcov

 (medzera) operátor prieniku

B2:C7

Špecifikátory špeciálnych položiek

Ak chcete odkazovať na určité časti tabuľky, napríklad iba na riadok súčtov, môžete v štruktúrovanom odkaze použiť nasledujúce špecifikátory špeciálnych položiek.

Tento špecifikátor špeciálnej položky:

Odkazuje na:

#Všetko

Na celú tabuľku vrátane hlavičiek stĺpcov, údajov a súčtov (ak sa v tabuľke vyskytujú).

#Údaje

Len na údajové riadky.

#Hlavičky

Len na riadok hlavičky.

#Súčty

Len na riadok súčtu. Ak neexistuje, výsledok bude null.

#Tento riadok

alebo

@

alebo

@[Názov Stĺpca]

Len na bunky v tom istom riadku, ako je vzorec. Tieto špecifikátory nie je možné kombinovať s inými špecifikátormi špeciálnej položky. Slúžia na vynútenie implicitného prieniku odkazu alebo na prepísanie implicitného prieniku a odkazovanie na jednotlivé hodnoty zo stĺpca.

V tabuľkách, ktoré majú viac riadkov údajov, mení Excel automaticky špecifikátory #Tento riadok na kratšiu formu, špecifikátor @. Ak však vaša tabuľka obsahuje len jeden riadok, Excel nenahradí špecifikátor #Tento riadok. Pri pridaní ďalších riadkov to môže spôsobiť neočakávané výpočty. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri výpočtoch, pridajte do tabuľky viac riadkov ešte pred zadaním vzorcov so štruktúrovanými odkazmi.

Vymedzovanie štruktúrovaných odkazov vo vypočítaných stĺpcoch

Pri vytváraní vypočítaného stĺpca spravidla na vytvorenie vzorca použijete štruktúrovaný odkaz. Tento štruktúrovaný odkaz môže byť neúplný alebo úplný. Ak napríklad vytvoríte vypočítaný stĺpec Suma provízie, ktorý vypočítava sumu provízie v eurách, môžete použiť nasledujúce vzorce:

Typ štruktúrovaného odkazu

Príklad

Poznámka

Nevymedzený

=[Suma predaja]*[% provízie]

Vynásobí zodpovedajúce hodnoty z aktuálneho riadka.

Plne vymedzený

=ObchOdd[Suma predaja]*ObchOdd[% provízie]

Vynásobí zodpovedajúce hodnoty pre každý riadok oboch stĺpcov.

Je potrebné dodržiavať nasledujúce všeobecné pravidlo: Ak použijete štruktúrované odkazy v tabuľke, napríklad pri vytváraní vypočítaného stĺpca, môžete použiť neúplný štruktúrovaný odkaz. Ak však používate štruktúrovaný odkaz mimo tabuľky, je potrebné použiť úplný štruktúrovaný odkaz.

Príklady používania štruktúrovaných odkazov

Nasleduje niekoľko spôsobov používania štruktúrovaných odkazov.

Tento štruktúrovaný odkaz:

Odkazuje na:

Rozsah buniek:

=ObchOdd[[#Všetko],[Suma predaja]]

Všetky bunky v stĺpci Suma predaja.

C1:C8

=ObchOdd[[#Hlavičky],[% provízie]]

Hlavičku stĺpca % provízie.

D1

=ObchOdd[[#Súčty],[Oblasť]]

Súčet stĺpca Oblasť. Ak riadok súčtov neexistuje, výsledok je null.

B8

=ObchOdd[[#Všetko],[Suma predaja]:[% provízie]]

Všetky bunky v stĺpcoch Suma predaja a % provízie.

C1:D8

=ObchOdd[[#Údaje],[% provízie]:[SumaProvízie]]

Len na údaje v stĺpcoch % provízie a Suma provízie.

D2:E7

=ObchOdd[[#Hlavičky],[Oblasť]:[Suma provízie]]

Len hlavičky stĺpcov medzi stĺpcami Oblasť a Suma provízie.

B1:E1

=ObchOdd[[#Súčty],[Suma predaja]:[Suma provízie]]

Súčty stĺpcov Suma predaja až Suma provízie. Ak riadok súčtov neexistuje, výsledok bude null.

C8:E8

=ObchOdd[[#Hlavičky],[#Údaje],[% provízie]]

Len na hlavičku a údaje v stĺpci % provízie.

D1:D7

=ObchOdd[[#Tento riadok],[Suma provízie]]

alebo

=ObchOdd[@Suma provízie]

Bunky v prieniku aktuálneho riadka a stĺpca suma provízie. Ak v tom istom riadku ako hlavičky alebo riadok celkom, vrátite #VALUE! chyby.

Ak do tabuľky s viacerými riadkami údajov zadáte dlhšiu formu štruktúrovaného odkazu (#Tento riadok), Excel ju automaticky nahradí kratšou formou (@). Obidve formy fungujú rovnako.

E5 (ak je aktuálny riadok 5)

Postupy pri práci so štruktúrovanými odkazmi

Pri práci so štruktúrovanými odkazmi vezmite do úvahy nasledujúce skutočnosti.

 • Použitie funkcie Automatické dokončovanie vzorca    Používanie funkcie Automatické dokončovanie vzorca môže byť veľmi užitočné, ak chcete zadať štruktúrovaný odkaz a zabezpečiť použitie správnej syntaxe. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

 • Rozhodnutie o generovaní štruktúrovaných odkazov pre tabuľky v čiastočnom výberov    Na základe predvoleného nastavenia pri vytváraní vzorca, ak kliknete na bunku rozsahu v tabuľke čiastočne vyberiete bunky a automaticky zadá štruktúrovaných odkazov namiesto rozsah buniek vo vzorci. Toto správanie čiastočnom výbere uľahčuje vkladanie štruktúrovaného odkazu. Toto správanie alebo vypnutie môžete zapnúť začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka používať názvy tabuliek vo vzorcoch v súbore > dialógovom okne Možnosti > vzorce > Práca so vzorcami.

 • Používanie zošitov obsahujú externé prepojenia na excelové tabuľky v iných zošitoch    Ak zošit obsahuje externý odkaz do excelovej tabuľky v inom zošite, že prepojené zdrojový zošit musí byť otvorený v Exceli, aby sa zabránilo #REF! chyby v cieľovom zošite, ktorý obsahuje prepojenia. Ak otvoríte cieľový zošit najprv a #REF! chyby sa zobrazia, budú vyrieši, ak budete potom otvorte zdrojový zošit. Ak zdrojový zošit nie je najskôr otvoriť, mali by ste vidieť žiadne kódy chýb.

 • Konverzia rozsahu na tabuľku a tabuľku na rozsah    Keď konvertujete tabuľku na rozsah, všetky odkazy na bunky zmeniť ich ekvivalentné absolútne odkazy štýlu A1. Pri konvertovaní rozsahu na tabuľku, program Excel automaticky nemení všetky odkazy na bunky v tomto rozsahu na ich ekvivalentnú štruktúrovaných odkazov.

 • Vypnutie hlavičiek stĺpcov    Môžete prepínať hlavičky stĺpcov tabuľky a vypnutie z > karta návrh tabuľky Riadok hlavičky. Ak vypnete hlavičky stĺpcov tabuľky štruktúrované odkazy, ktoré používajú názvy stĺpcov nie sú ovplyvnené a môžete ich použiť vo vzorcoch. Štruktúrované odkazy, ktoré priamo odkazujú hlavičiek tabuľky (napríklad = ObchOdd [[#Headers], [% provízie]]) bude mať za následok #REF.

 • Pridanie alebo odstránenie stĺpcov a riadkov v tabuľke    Pretože rozsahy údajov tabuľky sa často menia, odkazy na bunky pre štruktúrované odkazy sa nastavujú automaticky. Napríklad, ak použijete názov tabuľky vo vzorci na spočítanie všetkých buniek údajov v tabuľke a potom pridáte riadok údajov, odkaz na bunku automaticky upraví.

 • Premenovanie tabuľky alebo stĺpca    Ak premenujete tabuľku alebo stĺpec, Excel automaticky zmení použitie tejto tabuľky a hlavičky stĺpca vo všetkých štruktúrovaných odkazoch, ktoré sú v použité zošite.

 • Premiestniť, kopírovať, a vypĺňanie štruktúrovaných odkazov    Ak kopírujete alebo presúvate vzorec, ktorý používa štruktúrovaný odkaz, Všetky štruktúrované odkazy ostanú rovnaké.

  Poznámka: Kopírovanie štruktúrovaný odkaz a robiť výplne štruktúrovaného odkazu nie sú to isté. Pri kopírovaní, Všetky štruktúrované odkazy ostanú rovnaké, zatiaľ čo pri vypĺňaní vzorca, úplne vymedzené štruktúrované odkazy nastaviť špecifikátory stĺpca ako rad, ako je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Ak je smer vypĺňania:

A počas vypĺňania stlačíte:

Potom:

Nahor alebo nadol

Nič

Nastavenie špecifikátora stĺpca nie je k dispozícii.

Nahor alebo nadol

Ctrl

Špecifikátory stĺpcov sa upravujú ako rady.

Doprava alebo doľava

Nič

Špecifikátory stĺpcov sa upravujú ako rady.

Nahor, nadol, doprava alebo doľava

Shift

Namiesto prepisovania hodnôt v aktuálnych bunkách sa aktuálne hodnoty bunky presunú a vložia sa špecifikátory stĺpca.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Prehľad tabuliek programu Excel
Video: vytvorenie a naformátovanie tabuľky programu Excel
súčet údajov v tabuľke programu Excel
Formátovanie tabuľky programu Excel
Zmena veľkosti tabuľky pridaním alebo odstránením riadkov a stĺpcov
Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke
Konvertovať tabuľku na rozsah
problémy s kompatibilitou tabuľky programu Excel
Export tabuľky programu Excel na lokalitu SharePoint
prehľady vzorcov Excel

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×