Používanie Kontroly návrhu v Publisheri

Funkcia Kontrola návrhu vyhľadáva v publikácii rôzne problémy schém a rozložení. Nájde možné problémy a poskytne možnosti ich odstránenia.

Dôležité: Kontrolu návrhu vykonajte pred tlačou publikácie pomocou stolovej tlačiarne, zbalením s cieľom tlače pomocou komerčnej tlačiarne, odoslaním e-mailom, publikovaním na webe alebo po konverzii jedného typu publikácie na iný.

V dialógovom okne Kontrola návrhov – možnosti môžete určiť typy problémov, ktoré funkcia Kontrola návrhu vyhľadá. Ak napríklad pripravujete publikáciu na tlač v komerčnej tlačiarni a chcete v publikácii použiť viac ako dve priame farby, otvorte dialógové okno Kontrola návrhov – možnosti, kliknite na kartu Kontroly a zrušte začiarknutie možnosti Viac ako dve priame farby, aby v publikácii nebol hľadaný väčší počet priamych farieb ako dve.

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Po otvorení pracovnej tably Kontrola návrhu sa dynamicky aktualizuje zoznam problémov okamžite ako sa vyskytnú alebo ich opravíte.

Spustiť všeobecné kontroly návrhu     Túto možnosť vyberte, ak chcete kontrolovať problémy s návrhom ako napríklad prázdne textové polia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na publikáciu.

Spustiť kontroly pre komerčnú tlač     Túto možnosť vyberte, ak chcete kontrolovať problémy, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na publikáciu pripravenú na komerčnú tlač, ako napríklad obrázky v režime RGB.

Spustiť kontroly pre webové lokality     Túto možnosť vyberte, ak chcete kontrolovať problémy, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na publikáciu pre webovú lokalitu, ako napríklad obrázky bez alternatívneho textu.

Spustiť kontroly pre e-maily (iba pri aktuálnej strane)     Túto možnosť vyberte, ak chcete kontrolovať problémy ako napríklad text, ktorý obsahuje delenie slov, čo môže spôsobiť medzery v správe pri zobrazovaní v niektorých e-mailových zobrazovačoch.

Výber položky na opravu     Na pracovnej table Kontrola návrhu nájdete zoznam problémov publikácie. Pre každý je uvedený popis a miesto, kde sa nachádza. Väčšina sa nachádza na konkrétnych stranách, no niektoré ovplyvňujú celú publikáciu. Kliknutím na problém prejdete na stranu a objekt, ktorého sa problém týka. Kliknutím na šípku vpravo od problému zobrazíte ďalšie možnosti, akými sú spôsob jeho opravy, informácia o dostupnosti automatickej opravy, ignorovanie problému alebo získanie pomoci.

Zavrieť kontrolu návrhu     Kliknutím na toto tlačidlo ukončíte funkciu Kontrola návrhu a zatvoríte pracovnú tablu. Po zatvorení tably Kontrola návrhu bude funkcia neaktívna až dovtedy, kým ju opätovne nespustíte.

Možnosti kontroly návrhov     Kliknutím na toto prepojenie otvoríte dialógové okno Kontrola návrhov – možnosti, kde môžete nastaviť možnosti zobrazenia problémov, ktoré sú uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu. Môžete vybrať rozsah strán na kontrolu alebo vybrať konkrétne kontroly.

Dialógové okno Kontrola návrhov – možnosti

Ak chcete zmeniť spôsob, akým pracovná tabla Kontrola návrhu zobrazuje problémy s publikáciou a určiť, ktoré problémy má zobraziť, použite nastavenia v dialógovom okne Kontrola návrhov – možnosti.

Karta Všeobecné

Vyberte možnosti ovplyvňujúce spôsob zobrazenia nájdených problémov na pracovnej table Kontrola návrhu a potom nastavte strany, ktoré má funkcia Kontrola návrhu kontrolovať.

Možnosti zobrazenia

Zoradiť podľa     Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Číslo strany     Zoraďte problémy podľa čísel strán, na ktorých sa vyskytujú.

 • Popis     Zoraďte problémy abecedne podľa ich popisu. Pri tomto type triedenia sa všetky problémy rovnakého typu zobrazia zlúčene.

 • Stav     Zoraďte problémy podľa stavu. Funkcia Kontrola návrhu zobrazí problémy podľa čísel strán. Najskôr zobrazí neopravené a potom opravené problémy.

  Poznámka: Ak chcete použiť túto možnosť, odporúča sa najskôr zrušiť začiarknutie políčka Odstrániť pevné položky.

Odstrániť pevné položky     Vyberte túto možnosť, ak chcete problémy odstrániť zo zoznamu položiek hneď po ich opravení. Funkcia Kontrola návrhu automaticky aktualizuje zoznam vždy po vykonaní zmeny.

Rozsah strán

Vyberte rozsah strán, ktoré chcete skontrolovať funkciou Kontrola návrhu.

 • Všetko     Skontrolujú sa všetky strany publikácie.

 • Kontrolovať predlohy     Pri výbere možnosti rozsahu Všetky sa do kontroly zaradia aj všetky predlohy.

 • Aktuálna strana     Skontrolujú sa len aktuálne strany.

Karta Kontroly

Začiarknite príslušné políčka tých kontrol, ktoré požadujete pri spustení funkcie Kontrola návrhu.

V zozname Zobraziť sú k dispozícii nasledovné kontroly:

 • Všetky kontroly Tento zoznam zahŕňa všetky kategórie.

 • Všeobecné kontroly Tento zoznam zahŕňa kontroly dôležité na vytvorenie publikácií, ktoré sa nevzťahujú len na komerčné, webové a e-mailové publikácie.

 • Kontroly pre komerčnú tlač Tento zoznam obsahuje všetky kontroly dôležité pre procesy komerčnej tlače.

 • Kontroly pre webové lokality Tento zoznam zahŕňa kontroly dôležité na vytváranie webových lokalít.

 • Kontroly e-mailov Tento zoznam zahŕňa kontroly dôležité na vytváranie e-mailových správ.

Všeobecné kontroly

Kontrola

Vykonaná akcia

Objekt zasahuje do netlačenej oblasti

Zobrazí upozornenie, že objekt sa vyskytuje mimo oblasti tlače väčšiny stolných tlačiarní.

Objekt je čiastočne mimo stranu

Zobrazí sa upozornenie, že objekt sa nevytlačí celý, pretože presahuje stranu. Ak vytvárate presah, urobili ste tak zámerne, no väčšinou to tak nie je.

Objekt nie je zobrazený

Vyhľadajú sa objekty, ktoré na strane nevidno (pravdepodobne preto, že jeden objekt je prekrytý druhým, alebo preto, že objekt splýva s ďalším objektom rovnakej farby).

Objekt neobsahuje čiaru ani výplň/Textové pole je prázdne

Vyhľadajú sa objekty, ktoré nemajú atribúty nepriehľadnosti. Objektom môže byť automatický tvar bez čiar alebo výplne či textové pole bez textu.

Objekt je priehľadný

Vyhľadajú sa objekty, pre ktoré bola použitá priehľadná farba. Objekty s priehľadnými farbami sa na tlačiarniach s podporou jazyka PostScript a na tlačiarňach PCL tlačia nepredvídateľne.

Tip:  Pri použití priehľadných objektov je dobré uložiť údaje vo formáte PDF alebo XPS alebo vykonať tlač na tlačiarni s možnosťou tlače vo formáte XPS.

Pod horným okrajom strany je voľné miesto

Vyhľadajú sa strany, ktorých objekty sa dotýkajú alebo presahujú horný okraj.

Obrázok s nízkym rozlíšením

Vyhľadajú sa obrázky, ktorých platné rozlíšenie je menšie ako 96 bodov na palec (dpi). Predpokladá sa tlač v tlačiarni s vysokým rozlíšením alebo v osvitovej jednotke, ktorá pre lepšie výsledky tlače vyžaduje obrázky s vysokým rozlíšením. Keďže 96 dpi je najbežnejším rozlíšením monitora, aj pre súbory PDF a XPS sa odporúča minimálne platné rozlíšenie 96 dpi.

Obrázok chýba

Vyhľadajú sa výskyty, v ktorých je ako obrázok použitý prepojený obrázok, a externý prepojený súbor chýba alebo je premiestnený, a tým došlo k porušeniu odkazu.

Obrázok je upravený

Vyhľadajú sa prepojené obrázky, ktoré neboli aktualizované po tom, ako bol obrázok na pevnom disku alebo v sieti upravený v niektorom programe na úpravu obrázkov.

Obrázok nemá vyvážený pomer strán

Vyhľadajú sa obrázky, ktorých veľkosť bola zmenená tak, že jeden rozmer bol upravený viac ako ten druhý.

Text je v oblasti pretečenia

Vyhľadajú sa textové polia alebo automatické tvary obsahujúce časť textu, ktorý sa nezobrazuje z dôvodu pretečenia.

Text je v konceptovej oblasti

Vyhľadajú sa prepojené textové polia alebo automatické tvary, ktorých časť textu sa nachádza v konceptovej oblasti.

Text obsahuje priehľadné farby

Vyhľadá sa text, v ktorom sú použité priehľadné farby. Text s priehľadnými farbami sa na tlačiarňach s podporou jazyka PostScript a tlačiarňach PCL tlačí s nepredvídateľným výsledkom.

Tip:  Pri použití priehľadných objektov je dobré uložiť údaje vo formáte PDF alebo XPS alebo vykonať tlač na tlačiarni s možnosťou tlače vo formáte XPS.

Text obsahuje priehľadné efekty

Vyhľadá sa text, v ktorom sú použité priehľadné efekty. Text s priehľadnými efektmi sa na tlačiarňach s podporou jazyka PostScript a tlačiarňach PCL tlačí s nepredvídateľným výsledkom.

Tip:  Pri použití priehľadných objektov je dobré uložiť údaje vo formáte PDF alebo XPS alebo vykonať tlač na tlačiarni s možnosťou tlače vo formáte XPS.

Kontroly pre komerčnú tlač

Kontrola

Vykonaná akcia

Viac ako dve priame farby

Vyhľadajú sa prípady použitia viac ako dvoch priamych farieb v publikácii, ktorá bola nastavená na tlač priamymi farbami alebo tlač priamymi a základnými farbami.

Nepoužité priame farby

Vyhľadajú sa prípady, kedy bola priama atramentová farba pridaná do zoznamu atramentových farieb, ale nebola v publikácii použitá. Táto kontrola sa spustí, iba ak je publikácia nastavená na tlač priamymi farbami alebo priamymi a základnými farbami.

Publikácia je v režime RGB

Vyhľadajú sa prípady, kedy je publikácia nastavená na tlač vo farbách RGB, ale ďalšie možnosti naznačujú, že publikáciu chcete tlačiť komerčnou tlačiarňou.

Objekt je priehľadný

Vyhľadajú sa objekty, pre ktoré bola použitá priehľadná farba. Objekty s priehľadnými farbami sa na tlačiarniach s podporou jazyka PostScript a na tlačiarňach PCL tlačia nepredvídateľne.

Tip:  Pri použití priehľadných objektov je dobré uložiť údaje vo formáte PDF alebo XPS alebo vykonať tlač na tlačiarni s možnosťou tlače vo formáte XPS.

Obrázok s nízkym rozlíšením

Vyhľadajú sa obrázky, ktorých platné rozlíšenie je menšie ako 96 bodov na palec (dpi). Predpokladá sa tlač v tlačiarni s vysokým rozlíšením alebo v osvitovej jednotke, ktorá pre lepšie výsledky tlače vyžaduje obrázky s vysokým rozlíšením.

Obrázok chýba

Vyhľadajú sa výskyty, v ktorých je ako obrázok použitý prepojený obrázok, a externý prepojený súbor chýba alebo je premiestnený, a tým došlo k porušeniu odkazu.

Text je v oblasti pretečenia

Vyhľadajú sa textové polia alebo automatické tvary obsahujúce časť textu, ktorý sa nezobrazuje z dôvodu pretečenia.

Text je v konceptovej oblasti

Vyhľadajú sa prepojené textové polia alebo automatické tvary, ktorých časť textu sa nachádza v konceptovej oblasti.

Text obsahuje priehľadné farby

Vyhľadá sa text, v ktorom sú použité priehľadné farby. Text s priehľadnými farbami sa na tlačiarňach s podporou jazyka PostScript a tlačiarňach PCL tlačí s nepredvídateľným výsledkom.

Tip:  Pri použití priehľadných objektov je dobré uložiť údaje vo formáte PDF alebo XPS alebo vykonať tlač na tlačiarni s možnosťou tlače vo formáte XPS.

Text obsahuje priehľadné efekty

Vyhľadá sa text, v ktorom sú použité priehľadné efekty. Text s priehľadnými efektmi sa na tlačiarňach s podporou jazyka PostScript a tlačiarňach PCL tlačí s nepredvídateľným výsledkom.

Tip:  Pri použití priehľadných objektov je dobré uložiť údaje vo formáte PDF alebo XPS alebo vykonať tlač na tlačiarni s možnosťou tlače vo formáte XPS.

Kontroly pre webové lokality

Kontrola

Vykonaná akcia

Obrázok nemá alternatívny text

Vyhľadajú sa obrázky bez alternatívneho textu.

Z prvej strany nemožno získať prístup na stranu

Vyhľadajú sa strany, ku ktorým nemožno získať prístup žiadnou kombináciou odkazov, ktoré sa začínajú od odkazu na prvej alebo domovskej stránke webovej lokality.

Strana nemá prepojenia

Vyhľadajú sa strany, ktorým chýba odkaz na opustenie strany.

Kontroly pre e-maily

Kontrola

Vykonaná akcia

Objekt s textom je umiestnený čiastočne mimo strany

Vyhľadajú sa všetky objekty, ktorých text je čiastočne mimo strany.

Fragment HTML je umiestnený čiastočne mimo strany

Vyhľadajú sa všetky fragmenty kódov HTML, ktoré sú čiastočne mimo strany.

Objekt prekrýva text.

Vyhľadajú sa všetky objekty, ktoré prekrývajú textové polia.

Objekt s textom je otočený

Vyhľadajú sa všetky objekty, ktoré obsahujú pootočený text.

Tvar s textom obsahuje hypertextové prepojenie na tvar

Vyhľadajú sa všetky tvary prekryté hypertextovým odkazom.

Text je umiestnený zvislo

Vyhľadajú sa všetky textové polia, ktoré obsahujú zvislo pootočený text.

Text je pre rám príliš veľký

Vyhľadajú sa všetky textové polia obsahujúce príliš veľký text.

Písmo použité v texte nie je pripravené pre web.

Vyhľadá sa text, ktorý je naformátovaný písmom nevhodným pre publikovanie na webe.

Text je umiestnený v diagonálnej bunke tabuľky

Vyhľadá sa text, ktorý je umiestnený v diagonálnej bunke tabuľky.

Orámovanie tabuľky je menšie ako 0,75 bodu

Vyhľadajú sa prípady, kedy je orámovanie tabuliek menšie ako 0,75 bodu.

V texte je použité delenie slov

Vyhľadá sa všetok text obsahujúci spojovník.

Textové pole s orámovaní­m má nulové okraje.

Vyhľadajú sa všetky textové polia v prípade ktorých je okraj nastavený na nulu.

Hypertextové prepojenie na inú stranu tohto dokumentu

Vyhľadajú sa prípady, kedy hypertextový odkaz na webovej stránke odkazuje na inú stranu v publikácii.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×