Používanie programu PowerPoint na otváranie alebo ukladanie prezentácií vo formáte OpenDocument Presentation (.odp)

Môžete otvárať a ukladať súbory vo formáte OpenDocument Presentation (. odp), ktorý používajú niektoré aplikácie prezentácie, ako napríklad Apache OpenOffice impress a LibreOffice Impress.

Otvorenie súboru vo formáte OpenDocument Presentation v programe PowerPoint

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Ak chcete zobraziť iba súbory uložené vo formáte OpenDocument, v zozname Súbory typu kliknite na položku Prezentácia vo formáte OpenDocument.

 4. Kliknite na súbor, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Tip: Súbor môžete aj vyhľadať a potom ho otvoriť dvojitým kliknutím.

Poznámka: Keď otvoríte súbor vo formáte OpenDocument Presentation v programe PowerPoint, súbor nemusí mať rovnaké formátovanie, aké mal v pôvodnej aplikácii, v ktorej bol vytvorený. Je to spôsobené rozdielmi medzi aplikáciami, ktoré používajú formát OpenDocument.

Uloženie prezentácie programu PowerPoint vo formáte OpenDocument Presentation

Dôležité: Ak chcete zachovať verziu svojho súboru vo formáte programu PowerPoint, súbor je nutné najprv uložiť ako prezentáciu programu PowerPoint (napríklad vo formáte .pptx) a až potom uložiť vo formáte OpenDocument Presentation (.odp).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Prezentácia vo formáte OpenDocument.

 4. Súbor pomenujte a uložte.

Ďalšie informácie o formáte OpenDocument

Pri otváraní alebo ukladaní prezentácií vo formáte OpenDocument Presentation (.odp) môže dôjsť k určitým stratám formátovania. Je to spôsobené tým, že aplikácie na prácu s formátom OpenDocument Presentation a program PowerPoint podporujú rozdielne funkcie a možnosti (ako napríklad formátovanie).

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré powerpointové funkcie sú vo formáte OpenDocument Presentation (.odp) podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú podporované vôbec. Ďalšie informácie o otváraní a ukladaní súborov v programe. formát súboru ODP nájdete v téme Používanie PowerPointu na otvorenie alebo uloženie prezentácie vo formáte OpenDocument Presentation (. odp).

 • Podporované.     Daná funkcia je podporovaná vo formáte PowerPointu aj vo formáte OpenDocument Presentation. Obsah, formátovanie ani použiteľnosť sa nestratí.

 • Čiastočne podporované.     Daná funkcia je podporovaná vo formáte PowerPointu aj vo formáte OpenDocument Presentation, no môže sa zmeniť formátovanie a použiteľnosť. Nedochádza k žiadnym stratám textu alebo údajov, no formátovanie a možnosti práce s textom alebo grafickými prvkami sa môžu líšiť.

 • Nepodporované    Táto funkcia nie je podporovaná vo formáte OpenDocument. Ak plánujete uložiť prezentáciu vo formáte OpenDocument, nepoužívajte tieto funkcie.

Oblasť

Podoblasť

Podpora pre PowerPoint

Animácie

Úvodné alebo koncové

animácie

Čiastočne podporované

Animácie, ktoré formát OpenDocument nemôže podporovať, sa zmenia na animácie zobrazenia alebo zmiznutia.

Animácie

Farebné animácie

Nepodporované

Animácie

Animácie so zmenou mierky

Nepodporované

Animácie Výbuch, Blysknutie žiarovky, Zväčšenie a zmenšenie a Zvislo na výšku nie sú podporované.

Animácie

Oneskorenia animácií

Podporované

Animácie

Časovanie animácií

Podporované

Animácie

Textové animácie

Podporované

Animácie

Spúšťané animácie

Podporované

Animácie

Zvuky

animácie

Nepodporované

Animácie

Animácie médií

Podporované

Animácie

Grafické prvky SmartArt

Nepodporované

Animácie

Časti grafu

Čiastočne podporované

Animácie častí grafu sa skonvertujú na animácie celého grafu.

Animácie

Animácie

OLE akcií

Nepodporované

Animácie

Animácie predlôh alebo rozloženia

Nepodporované

Prechody

Prechody

Čiastočne podporované

Nasledujúce prechody nie sú podporované: roleta, vystrihnutie, rez, hrebeň a pútač.

Prechody

Zvuky prechodov

Nepodporované

Médiá obsahu (filmy alebo zvuky)

Orezanie a záložky

Čiastočne podporované

Obsah

Vkladanie WAV súborov

Podporované

Obsah

OLE

Podporované

Obsah

ovládacie prvky ActiveX

Nepodporované

Obsah

Tabuľky

Čiastočne podporované

Keď prezentáciu obsahujúcu tabuľky uložíte vo formáte .odp, tabuľky sa zmenia na obrázky a nie je ich možné ďalej upravovať.

Obsah

Hlavičky a päty

Čiastočne podporované

Keď súbor obsahujúci hlavičky alebo päty uložíte vo formáte .odp, hlavičky a päty sa zmenia na bloky textu.

Obsah

Dátumové polia

Čiastočne podporované

Zahrnú sa všetky dátumové polia, ale v iných aplikáciách ODF môžu byť skonvertované na predvolený typ.

Obsah

Skrytie tvaru

Podporované

Obsah

Skrytie snímky

Podporované

Makrá a možnosti programovania

Makrá, OM a možnosti programovania

Nepodporované

Nastavenie prezentácie

Veľkosť strany

Čiastočne podporované

Hoci sa v prezentácii uloží veľkosť strany, nastavenia veľkosti strany v dialógovom okne Nastavenie strany nie sú presné. Dialógové okno sa ako predvolené nastavenie snaží použiť predvolenú veľkosť strany.

Nastavenie prezentácie

Vlastné prezentácie

Podporované

Nastavenie prezentácie

Hovorené komentáre a časovanie

Podporované

Nastavenie prezentácie

Nastavenie prezentovania

Čiastočne podporované

Nastavenie prezentácie

Print Settings

Nepodporované

Nastavenie prezentácie

Nastavenie zobrazenia       

Nepodporované

Spolupráca

Komentáre

Nepodporované

Grafy

Grafy

Čiastočne podporované

Návrh prezentácie

Predlohy

Čiastočne podporované

Informácie o motívoch sa stratia a prenesú na predlohy a rozloženia. Písma, farby a efekty nových tvarov sa už nededia.

Keď otvoríte prezentáciu, ktorú ste predtým uložili vo formáte .odp, použije sa predvolený motív, ktorý by nemal spôsobiť žiadne zmeny v prezentácii. Vedie však k tomu, že všetky budúce úpravy sa vykonajú tak, ako keby sa používal predvolený motív.

Návrh prezentácie

Rozloženia

Čiastočne podporované

Rozloženia sa pri otvorení v inej aplikácii podporujúcej formát OpenDocument správajú podobne, ako predlohy.

Návrh prezentácie

Zástupné objekty

Čiastočne podporované

Informácie o motívoch sa zo zástupných objektov stratia.

Návrh prezentácie

Poznámky

Podporované

Návrh prezentácie

Predlohy poznámok

Podporované

Návrh prezentácie

Predlohy podkladov

Podporované

Šifrovanie

Šifrovanie

Nepodporované

Ochrana

Ochrana

Nepodporované

Text

Formátovanie textu v iných jazykoch

Čiastočne podporované

K nepodporovaným funkciám patria:

 • Kinsoku

 • Otočenie zvislého textu (270, skladané)

 • Zlomy riadkov textu vo východoázijských jazykoch

 • Kumimoji

 • Niektoré národné systémy číslovania sa priraďujú ako odrážky alebo západné číslovanie.

 • Rozmiestnené zarovnanie

Text

Zarovnanie

Čiastočne podporované

Rozmiestnené zarovnanie sa nepodporuje.

Určité vizuálne rozdiely je možné pozorovať v zarovnaní, ukotvení alebo zalamovaní textu v iných aplikáciách podporujúcich formát ODF.

Text

Stĺpce

Nepodporované

Text

Otočenie textu

Čiastočne podporované

Otáčanie textu o 270° a skladaný text nie sú podporované.

Text

Hypertextové prepojenia

Čiastočne podporované

Bežné hypertextové prepojenia sú podporované, ale prepojenia pri ukázaní kurzorom nie sú podporované.

Text

Zoznamy

Podporované

Číslovanie alebo odrážky môžu byť v iných aplikáciách podporujúcich formát OpenDocument zmenené alebo nemusia byť vôbec podporované.

Text

Základné formátovanie

Podporované

V aplikáciách ODF sa podporuje kurzíva, tučné písmo, podčiarknuté písmo a prečiarknutie.

Podporujú sa rôzne písma alebo veľkosti.

Text

Rozšírené formátovanie a grafické efekty

Čiastočne podporované

K nepodporovaným funkciám patria:

 • Text vyplnený obrázkom, farebným prechodom, vzorom alebo prázdnou výplňou.

 • Určité efekty vonkajšieho tieňa textu.

 • Text s obrysmi vyplnenými obrázkom, farebným prechodom, vzorom alebo prázdnou výplňou.

 • Farba obrysov textu nemôže byť iná než farba výplne.

Text

Automatické prispôsobenie

Nepodporované

Text

Pretečenie

Podporované

Pretečenie môže v jednotlivých aplikáciách podporujúcich formát OpenDocument vyzerať odlišne.

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré powerpointové grafické funkcie sú vo formáte OpenDocument (.odp) podporované, čiastočne podporované alebo nepodporované.

Základné tvary

Podpora pre PowerPoint

Tvary

Podporované

Bloky textu

Podporované

Objekty vnútri textových polí sa pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument vynechajú.

WordArt

Čiastočne podporované

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti pre objekty WordArt. Text a farba základného textu sa zachovajú, ale efekty objektov WordArt a formátovanie sa stratia.

Možnosti priestorových tvarov

Nepodporované

Obrázky

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú podporované vo formáte ODF.

Diagramy SmartArt

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Ovládacie prvky ActiveX

Nepodporované

Objekty v tvaroch

Podporované

Konvertujú sa na skupinu obsahujúcu graf a objekty.

Poznámky rukou

Podporované

Poznámky rukou sa skonvertujú na obrázok vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Skupina objektov

Podporované

Viditeľnosť objektov

Podporované

Orámovanie objektov

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Výplne objektov

Podporované

Podporované okrem výplne pozadia snímky.

Farebné prechody s viac ako dvoma koncami stratia všetky konce za prvými dvoma koncami.

Formátovanie čiar

Podporované

Vo formáte OPENDOCUMENT nie sú podporované všetky štýly riadkov a koncov riadkov. Štýly, ktoré sa nepodporujú, sa uložia ako predvolené, čierne pevné čiary a typ šípky otvoriť.

Orezávanie obrázkov

Podporované

Orezávanie obrázka s tvarom nie je podporované.

Prefarbovanie obrázkov

Čiastočne podporované

Určité prefarbenie obrázkov má svoj ekvivalent vo formáte OpenDocument (napríklad čierna a biela). Iné prefarbenie obrázkov nemá ekvivalent a farby zmatnejú. Obrázok sa zobrazuje rovnako, ale prefarbenie nie je možné zmeniť.

Možnosti pre trojrozmerné obrázky

Nepodporované

Štýly obrázkov

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Motívy

Nepodporované

Hypertextové prepojenie na tvare

Nepodporované

Tipy

 • Pred odoslaním inej osobe môžete súbor zavrieť a znova otvoriť, aby ste videli, ako bude vyzerať vo formáte OpenDocument Presentation (.odp).

 • Ak chcete zachovať rozšírené formátovanie objektu, ktoré nie je podporované vo formáte OpenDocument Presentation, konvertujte objekt na obrázok.

 • Ak pracujete s tabuľkami, dokončite prácu s tabuľkami skôr, než zavriete program PowerPoint. Pri zatvorení programu PowerPoint sa tabuľky skonvertujú na obrázky, ktoré už potom nie je možné upravovať.

 • Vyhnite sa používaniu zdôrazňujúcich animácií (čiže iných než úvodných alebo koncových animácií), ktoré zahŕňajú zmenu farieb alebo mierky, pretože tieto časti animácií sa pri uložení prezentácie vo formáte .odp stratia.

Pozrite tiež

Úprava súborov vo formáte OpenDocument. odp a PowerPoint. pptx v PowerPointe pre web

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×