Používanie typu údajov Veľké číslo

Používanie typu údajov Veľké číslo

Typ údajov Veľké číslo ukladá nepeňažné číselné hodnoty a je kompatibilný s typom údajov SQL_BIGINT v databáze ODBC. Pomocou tohto typu údajov môžete efektívne vypočítať veľké čísla.

Rozsah typu údajov Veľké číslo

Môžete ho pridať do accessovej tabuľky ako pole. Môžete ho tiež prepojiť s databázou alebo ho importovať z databázy so zodpovedajúcim typom údajov, ako je napríklad typ údajov Bigint SQL Servera. Ak chcete pridať typ údajov Veľké číslo, potrebujete Access 2016 (verziu 16.0.7812 alebo novšiu).

Obsah článku

Pridanie poľa Veľké číslo do tabuľky

Prepojenie s externou databázou alebo import z externej databázy s podporou typu údajov SQL_BIGINT

Informácie o dôsledkoch podpory typu údajov Veľké číslo

Požiadavky na spätnú kompatibilitu

Pridanie poľa Veľké číslo do tabuľky

Typ údajov Veľké číslo (osem bajtov) poskytuje oveľa väčší rozsah na výpočet než typ údajov Číslo (štyri bajty). Typ údajov Číslo má napríklad rozsah -2^31 až 2^31-1, zatiaľ čo typ údajov Veľké číslo má rozsah -2^63 až 2^63-1. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí.

Keď do tabuľky pridáte pole Veľké číslo a uložíte jej návrh, povolíte tým typ údajov Veľké číslo a databáza už nebude kompatibilná s predchádzajúcimi verziami Accessu. Pred uložením návrhu tabuľky sa zobrazí upozornenie pre prípad, že chcete zachovať kompatibilitu databázy. Ďalšie informácie nájdete v časti Požiadavky na spätnú kompatibilitu.

Na začiatok stránky

Prepojenie s externou databázou alebo import z externej databázy s podporou typu údajov SQL_BIGINT

Typ údajov Veľké číslo môžete použiť aj na efektívnu prácu s prepojenými alebo importovanými údajmi. Príkladom je databáza SQL Servera, ktorá používa typ údajov Bigint. Predtým ako začal Access podporovať typ údajov Veľké číslo, konvertoval príslušný typ údajov na typ Krátky text.

Ak povolíte typ údajov Veľké číslo pre operácie prepojenia a importu, k dispozícii bude prepojenie s externými zdrojmi údajov a import z nich prostredníctvom ovládača ODBC, ktorý podporuje typ údajov SQL_BIGINT vrátane primárneho kľúča založeného na tomto type údajov. K týmto externým zdrojom údajov sa môžete pripojiť napríklad pomocou ovládača ODBC nainštalovaného vo Windowse alebo sa môžete pripojiť k iným databázam vo formáte súboru Accessu 2016 (.accdb) s poľami typu Veľké číslo.

Povolenie typu údajov Veľké číslo

Typ údajov Veľké číslo predvolene nie je pre operácie prepojenia a importu povolený. Podporu však môžete explicitne povoliť nastavením možnosti Podporovať typ údajov BigInt pre prepojené alebo importované tabuľky v Accesse. Pri pokuse o nastavenie tejto možnosti sa zobrazí upozornenie pre prípad, že chcete zachovať kompatibilitu databázy. Po nastavení tejto možnosti už databáza nie je spätne kompatibilná s predchádzajúcimi verziami Accessu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu a v časti Požiadavky na spätnú kompatibilitu.

Existujúce tabuľky sa nekonvertujú automaticky

Ak povolíte podporu typu údajov Veľké číslo, typ údajov existujúcich tabuliek sa nezmení automaticky. V minulosti ste možno vytvorili prepojenie na zdroj údajov alebo importovali z neho pomocou ovládača ODBC, ktorý podporuje typ údajov SQL_BIGINT (ako je napríklad typ údajov Bigint SQL Servera). V obidvoch prípadoch Access pole skonvertoval na typ údajov Krátky text. Ak chcete zmeniť typ údajov na typ Veľké číslo, postupujte takto:

Prepojená tabuľka    Povoľte možnosť podpory typu BigInt a potom prepojené tabuľky obnovte pomocou Správcu prepojenej tabuľky (vyberte položky Externé údaje > Správca prepojenej tabuľky, vyberte príslušné tabuľky a potom vyberte tlačidlo OK). Stĺpec sa skonvertuje z typu údajov Krátky text na typ Veľké číslo.

Importovaná tabuľka    Zmeňte pole obsahujúce typ údajov Krátky text na typ Veľké číslo (otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení, vyberte pole v stĺpci Typ údajov, v zozname typov údajov vyberte položku Veľké číslo a potom uložte zmeny).

Na začiatok stránky

Informácie o dôsledkoch podpory typu údajov Veľké číslo

Skôr ako začnete používať typ údajov Veľké číslo, je veľmi dôležité vedieť, aké môže mať dôsledky na vaše accessové databázy.

Inovácia formátu súboru Accessu 2007 – 2016 (.accdb) na formát Accessu 2016

V krátkosti možno povedať, že podporu typu údajov Veľké číslo môžete povoliť dvomi spôsobmi: pridaním poľa s typom údajov Veľké číslo do lokálnej tabuľky alebo nastavením možnosti Podporovať typ údajov BigInt pre prepojené alebo importované tabuľky v Accesse. Povolenie podpory typu údajov Veľké číslo však predstavuje trvalú zmenu databázy, ktorá sa nedá vrátiť. V obidvoch prípadoch Access pred vykonaním zmeny zobrazí hlásenie s upozornením.

Povolenie typu údajov Veľké číslo vlastne inovuje formát súboru Accessu 2007 – 2016 (.accdb) na formát Accessu 2016. Inovácia formátu súboru databázy znamená, že ste vykonali špecifickú zmenu formátu súboru. Zvýši sa verzia databázy, inak však formát súboru zostane nezmenený. Pri pokuse o otvorenie databázy v Accesse 2013 alebo Accesse 2016 Access prečíta pečiatku takto:

 • Ak je verzia databázy nižšia ako 16.7, typ údajov Veľké číslo sa nepovolí a databázu bude možné otvoriť.

 • Ak je verzia databázy 16.7 alebo vyššia, typ údajov Veľké číslo sa povolí a databázu bude možné otvoriť iba v Accesse 2016.

Súhrn podpory typu údajov Veľké číslo vo verziách produktu

Tabuľka nižšie obsahuje súhrn situácií, ktoré môžu nastať pri používaní typu údajov Veľké číslo v rôznych verziách produktu. K povoleniu dôjde pri pridaní typu údajov Veľké číslo do tabuľky a uložení návrhu alebo pri nastavení možnosti, ktorá povoľuje prepojenie a import.

Tip: Ďalšie informácie o zobrazení čísla verzie produktu nájdete v téme Akú verziu balíka Office používate?

Stav typu údajov Veľké číslo

Verzia produktu: Access 2013 a Access 2016 s číslom verzie nižším ako 16.0.7812

Verzia produktu: Access 2016 s číslom verzie 16.0.7812 alebo vyšším

Povolené

Databázu nebude možné otvoriť a zobrazí sa chybové hlásenie s prepojením na Pomocníka.

Alternatívne riešenie tejto situácie nájdete v časti Odstránenie podpory typu údajov Veľké číslo z databázy vo formáte súboru Accessu 2007 – 2016.

Databázu bude možné otvoriť.

Polia lokálnej tabuľky definované s typom údajov Veľké číslo sa spracujú ako veľké čísla.

Môžete obnoviť prepojené tabuľky. Stĺpce, ktoré sa predtým spracovávali ako typ údajov Krátky text, sa automaticky skonvertujú na typ údajov Veľké číslo.

Nepovolené

Databázu bude možné otvoriť.

Môžete obnoviť prepojené tabuľky. Ak sú stĺpce v prepojenej tabuľke založené na type údajov Bigint a boli skonvertované na typ údajov Krátky text, zostanú zachované.

Verzia súboru databázy zostane nezmenená.

Databázu bude možné otvoriť.

Môžete obnoviť prepojené tabuľky. Ak sú stĺpce v prepojenej tabuľke založené na type údajov Bigint a boli skonvertované na typ údajov Krátky text, zostanú zachované.

Verzia súboru databázy zostane nezmenená.

Poznámka: Formáty súboru Accessu (.mdb) staršie ako formát súboru Accessu 2007 – 2016 nepodporujú typ údajov Veľké číslo za žiadnych okolností.

Zistenie, či je v accessovej databáze povolený typ údajov Veľké číslo

Môže sa stať, že ste po niekom prevzali accessovú databázu a chcete zistiť, či je v nej povolený typ údajov Veľké číslo. Postupujte takto:

Kontrola záhlavia okna   Ak bola databáza inovovaná, v záhlaví okna je uvedené <názov databázy> (Access 2016). V opačnom prípade je v záhlaví okna uvedené <názov databázy> (Access 2007 – 2016).

Kontrola pomocou programu Zobrazte aktuálne číslo verzie databázy. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + G zobrazte Okamžité okno programu Visual Basic, zadajte text ?CurrentDb().Version a stlačte kláves Enter. Ak sa vráti hodnota nižšia ako 16.7, podpora nie je povolená. Ak sa vráti hodnota 16.7 alebo vyššia, podpora je povolená.

Na začiatok stránky

Požiadavky na spätnú kompatibilitu

Ak chcete zachovať spätnú kompatibilitu s rôznymi formátmi súborov, je dôležité poznať prostredie databázy. Ďalšie informácie o všetkých formátoch súboru Accessu nájdete v téme Aký formát súborov programu Access mám používať?

Nižšie sú uvedené tri alternatívy, ktoré môžete zvážiť.

Zachovanie aktuálneho zdieľaného prostredia formátov súborov databáz

Ak chcete zachovať zdieľané prostredie formátov súborov databáz s databázami vo formáte súboru Accessu 2007 – 2016 (.accdb) a predchádzajúcimi formátmi súborov (.mdb), postupujte takto:

Pridanie podpory typu údajov Veľké číslo v databáze vo formáte súboru Accessu 2007 – 2016

Ak chcete pridať podporu typu údajov Veľké číslo v databáze vo formáte súboru Accessu 2007 – 2016 (.accdb), postupujte takto:

 1. Otvorte databázu v Accesse 2016 (verzii 16.0.7812 alebo novšej).

 2. Povoľte typ údajov Veľké číslo pre operácie prepojenia a importu. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber nastavení spôsobu zobrazovania a uloženia údajov v databáze.

 3. Obnovte prepojené tabuľky pomocou Správcu prepojenej tabuľky (vyberte položky Externé údaje > Správca prepojenej tabuľky, vyberte príslušné tabuľky a potom vyberte tlačidlo OK).

  ALEBO

  Pridajte do tabuľky pole s typom údajov Veľké číslo a uložte jej návrh.

To spôsobí, že polia, ktoré mali typ údajov Krátky text, sa skonvertujú na typ údajov Veľké číslo.

Odstránenie podpory typu údajov Veľké číslo z databázy vo formáte súboru Accessu 2016

Databázu vo formáte súboru Accessu 2016 nie je možné otvoriť v predchádzajúcich verziách Accessu. Alternatívnym riešením problému je tento postup:

 1. Vytvorte novú databázu vo formáte súboru 2007 – 2016 a uistite sa, že nie je povolená podpora typu údajov Veľké číslo pre operácie prepojenia a importu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu.

 2. Do novej databázy importujte požadované objekty z pôvodnej databázy.

 3. V novej databáze vytvorte prepojenie na tabuľky z pôvodnej databázy.

Vďaka tomu sa polia, ktoré mali typ údajov Veľké číslo, skonvertujú na typ údajov Krátky text a nová databáza bude spätne kompatibilná so všetkými formátmi súborov Accessu 2007 – 2016 (.accdb).

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Výber medzi 64-bitovou alebo 32-bitovou verziou balíka Office

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×