Použitie čítačky obrazovky na naplánovanie prenosu schôdze cez Skype

Použitie čítačky obrazovky na naplánovanie prenosu schôdze cez Skype

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na naplánovanie schôdzí alebo udalostí služby Vysielanie schôdze cez Skype pre až 10 000 online účastníkov.

Ak naplánujete schôdzu v programe Outlook a pozvete viac ako 250 ľudí, plánovanie sa automaticky prepne na portál služby Vysielanie schôdze cez Skype.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Keďže Vysielanie schôdze cez Skype sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Vysielanie schôdze cez Skype.

Obsah tohto článku

Prihlásenie do portálu vysielania schôdze cez Skype

Prihláste sa do portálu pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 1. V prehliadači prejdite do portálu prenosu schôdze cez Skype. Otvorí sa okno prihlásenia.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve vaše meno používateľa, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak sa neozve vaše meno používateľa, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Use another account, link“ (Použiť iné konto, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter. Zadajte meno používateľa, ktoré chcete použiť, a stlačte kláves Enter.

 3. Ozve sa: „Password, editing“ (Heslo, úprava). Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Otvorí sa portál služby Vysielanie schôdze cez Skype.

Naplánovanie schôdze

Zadajte dátum a čas, účastníkov a typ ich prístupu do vysielania.

 1. Na stránke portálu služby Vysielanie schôdze cez Skype stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New meeting button“ (Tlačidlo Nová schôdza), potom stlačte kláves Enter.

  Otvorí sa stránka Nastavenia schôdze.

 2. Určte tieto podrobnosti o schôdzi:

 3. Po určení nastavení a podrobností schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa stránka súhrnu schôdze. Postup odoslania pozvánky nájdete v časti Odoslanie pozvánky.

Pridanie predmetu schôdze, času a trvania

Zadajte predmet schôdze, dátum a čas a trvanie vysielania.

 1. Na stránke Nastavenia schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Meeting title, editing“ (Názov schôdze, úprava), potom zadajte názov vysielania.

 2. Ak chcete zmeniť nastavenia času a trvania schôdze, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Start date, <current month>“ (Dátum začiatku, (aktuálny mesiac)).

  Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Počiatočný mesiac

  • Počiatočný deň mesiaca

  • Počiatočný rok

  • Počiatočný čas, hodiny

  • Počiatočný čas, minúty

  • Trvanie schôdze v hodinách

  Ak sa chcete presúvať medzi nastaveniami, stláčajte tlačidlo Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve nastavenie, ktoré chcete upraviť.

  Ak chcete otvoriť zoznam možností niektorého nastavenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Ak sa chcete presúvať v zozname, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť. Ak chcete možnosť vybrať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

Pridanie účastníkov schôdze

Účastníkov môžete pridať buď ako členov tímu udalosti, alebo ako účastníkov.

Pridanie členov tímu udalosti

Člen tímu udalosti sa môže udalosti zúčastniť ako prezentujúci, producent, organizátor alebo moderátor a môže ovládať vysielanie.

 1. Na stránke Nastavenia schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Email or alias of each event member, Event team, editing“ (E-mailová adresa alebo alias v udalosti jednotlivých členov, tím udalosti, úprava).

 2. Zadajte mená, e-mailové adresy alebo poštové zoznamy členov tímu oddelené čiarkou.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check names, button“ (Kontrolovať mená, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie účastníkov

Účastník môže sledovať online prenos, no nemôže prezentovať alebo ovládať prenos. Prístup účastníkov môžete určiť pomocou týchto typov účastníkov:

 • Anonymous (Anonymný): ktokoľvek s prepojením sa môže bez prihlásenia pripojiť k prenosu.

 • All Company (Celá spoločnosť): ktokoľvek zo spoločnosti sa môže pripojiť k schôdzi. Prihlásenie je povinné. Tento typ je vybraný predvolene.

 • Invitation only (Iba na pozvanie): k schôdzi sa môžu pripojiť iba účastníci konkrétne uvedení v pozvánke. Prihlásenie je povinné.

 1. Na stránke Nastavenia schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Selected“ (Vybrané), potom sa ozve vybraný alebo predvolený typ účastníka.

 2. Ak chcete zmeniť aktuálny typ účastníka, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť. Ak chcete možnosť vybrať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

 3. Ak ste vybrali možnosť Invitation only (Iba na pozvanie), stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Attendees, editing, Email or alias of individual or distributing list“ (Účastníci, úprava, e-mailová adresa alebo alias jednotlivca alebo distribučný zoznam).

  Zadajte mená, e-mailové adresy alebo poštové zoznamy členov tímu oddelené čiarkou. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check names, button“ (Kontrolovať mená, tlačidlo), potom stlačte kláves Enter.

Určenie možností nahrávania videa

Môžete vytvoriť nahrávku alebo video prenosu dostupné na požiadanie pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť schôdze alebo sa chcú k vysielaniu vrátiť neskôr.

 1. Na stránke Nastavenia schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Create a video recording for download, checkbox“ (Vytvoriť videonahrávku na stiahnutie, začiarkavacie políčko). Moderátor tiež ohlási, či možnosť je začiarknutá alebo nie. Ak ju chcete vybrať, stlačte medzerník.

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Make video on demand available after the meeting“ (Po ukončení schôdze sprístupniť video na požiadanie). Moderátor tiež ohlási, či je možnosť začiarknutá alebo nie. Ak ju chcete vybrať, stlačte medzerník.

Povolenie prepisu a prekladu

Ak chcete svoj prenos sprístupniť širšiemu publiku, môžete povoliť prepis prenosu a automatický preklad prepisu. Účastníci si potom počas prenosu môžu zobraziť skryté špeciálne titulky vo vybranom jazyku.

Poznámka: V niektorých organizáciách môže byť dostupnosť tejto funkcie obmedzená.

 1. Na stránke Nastavenia schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Enable transcription and translation for auto-generating captions“ (Povoliť prepis a preklad automaticky vytváraných titulkov). Moderátor tiež ohlási, či je možnosť označená alebo nie. Ak ju chcete vybrať, stlačte medzerník.

 2. Otvorí sa zoznam jazykov. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Primary spoken language for the broadcast“ (Hlavný jazyk reči prenosu).

 3. Ak chcete hlavný jazyk zmeniť, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa zoznam možností. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaný jazyk, potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

 4. Ak chcete vybrať jazyky prekladu, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve prvý jazyk, do ktorého chcete prekladať.

 5. Ak chcete jazyk vybrať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava a potom stlačte medzerník. Krok opakujte so všetkými jazykmi, pri ktorých chcete preložiť prepis.

  Poznámka: Jednu schôdzu možno preložiť do až 6 jazykov.

Odoslanie pozvánky

Po dokončení vytvárania pozvánky ju môžete jednoducho odoslať z programu Outlook.

 1. Na stránke súhrnu schôdze stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create Outlook invitation button“ (Tlačidlo Vytvoriť pozvánku v Outlooku), potom stlačte kláves Enter.

 2. Ozve sa: „Notification text, What do you want to do with BroadcastMeetings.ics?“ (Text oznámenia, Čo chcete urobiť so súborom BroadcastMeetings.ics?) Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ozve sa: "Notification text, BroadcastMeetings.ics finished downloading“ (Text oznámenia, Dokončilo sa sťahovanie súboru BroadcastMeetings.ics). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open button“ (tlačidlo Otvoriť), potom stlačte kláves Enter. Pozvánka sa otvorí v programe Outlook. Zameranie je na tele správy.

 4. Ak chcete pozvánku odoslať, stlačte v programe Outlook kombináciu klávesov Alt + S.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Informácie o navigácii v Skype for Business

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×