Povolenie zmien častí zabezpečeného dokumentu

Dokument môžete nastaviť iba na čítanie a zároveň môžete povoliť vykonávanie zmien v jeho vybratých častiach.

Tieto časti bez obmedzení môžete sprístupniť všetkým ľuďom, ktorí dokument otvoria, prípadne môžete povolenie udeliť len konkrétnym používateľom, takže časti dokumentu bez obmedzení budú môcť zmeniť iba oni.

Zabezpečenie dokumentu a označenie častí, ktoré možno zmeniť

 1. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

  Zobrazuje sa ikona Obmedziť úpravy na karte Revízia

 2. V oblasti Obmedziť úpravy začiarknite políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 3. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Žiadne zmeny (iba na čítanie).

 4. Vyberte časť dokumentu, v ktorej chcete povoliť zmeny.

  Môžete napríklad vybrať blok odsekov, nadpis, vetu alebo slovo.

  Tip: Ak chcete naraz vybrať viac častí dokumentu, vyberte požadovanú časť, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a vyberte ďalšie požadované časti.

 5. V časti Výnimky vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete úpravu vybratej časti povoliť každému, kto dokument otvorí, začiarknite políčko Všetci v zozname Skupiny.

  • Ak chcete úpravu vybratej časti povoliť iba konkrétnym používateľom, kliknite na položku Ďalší používatelia a zadajte mená používateľov.

   Ak chcete mať možnosť upraviť danú časť dokumentu, zadajte aj svoje meno. Jednotlivé mená oddeľte bodkočiarkami.

   Dôležité: Ak na zabezpečenie dokumentu plánujete namiesto ochrany heslom použiť overenie používateľa, ako mená používateľov zadajte e-mailové adresy.

  • Kliknite na položku OK a potom začiarknite políčka vedľa mien používateľov, ktorým povoľujete úpravu vybratej časti.

   Poznámka: Ak vyberiete viac používateľov, títo ľudia sa pridajú ako položky do okna Skupiny, takže ich budete môcť rýchlo vybrať znova.

 6. Pokračujte vo výbere častí dokumentu a v priraďovaní povolení na ich úpravu používateľom.

 7. V časti Spustenie presadzovania kliknite na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 8. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete priradiť heslo dokumentu, aby používatelia, ktorí heslo poznajú, mohli odstrániť zabezpečenie a pracovať na dokumente, zadajte toto heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potom heslo potvrďte.

   Poznámka: Túto možnosť použite, ak chcete ostatným umožniť pracovať na dokumente v rovnakom čase.

   Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov. .

   Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže získať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

  • Ak chcete dokument šifrovať tak, aby mohli zabezpečenie odstrániť len overení vlastníci dokumentu, kliknite na položku Overenie používateľa.

   Poznámka: Šifrovanie dokumentu bráni ostatným v súbežnej práci na dokumente.

Odomknutie zabezpečeného dokumentu

Ak chcete odstrániť všetku ochranu z dokumentu, možno bude potrebné poznať heslo, ktoré bolo použité v dokumente. Možno bude potrebné, aby ste boli v dokumente uvedení ako overení vlastníci.

Ak ste overeným vlastníkom dokumentu alebo ak poznáte heslo na odstránenie zabezpečenia dokumentu, postupujte takto:

 1. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

  Zobrazuje sa ikona Obmedziť úpravy na karte Revízia

 2. Na pracovnej table Obmedziť úpravy kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie.

 3. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte heslo.

Vykonanie zmien v dokumente s obmedzeniami

Po otvorení zabezpečeného dokumentu Word obmedzí vaše možnosti zmien na základe toho, či vám vlastník dokumentu udelil povolenie na vykonávanie zmien v konkrétnej časti dokumentu.

Na pracovnej table Obmedziť úpravy sa zobrazia tlačidlá na presun do tých oblastí dokumentu, pre ktoré máte povolenie na zmenu.

Možnosti úprav sa zobrazujú na table Obmedziť úpravy.

Ak nemáte povolenie na úpravu žiadnej časti dokumentu, Word obmedzí úpravy a po kliknutí na tlačidlá na pracovnej table Obmedziť úpravy zobrazí hlásenie Word dokončil hľadanie v dokumente.

Vyhľadanie častí, ktoré môžete upraviť

Ak zavriete pracovnú tablu Obmedziť úpravy a pokúsite sa vykonať úpravy tam, kde na to nemáte povolenie, Word zobrazí v stavovom riadku nasledujúce hlásenie:

Táto úprava nie je povolená, pretože výber je zamknutý.

Ak sa chcete vrátiť na pracovnú tablu a nájsť oblasť, pre ktorú máte povolenie na úpravy, postupujte takto:

 1. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

  Zobrazuje sa ikona Obmedziť úpravy na karte Revízia

 2. Kliknite na položku Nájsť ďalšiu oblasť, ktorú je možné upraviť alebo Zobraziť všetky oblasti, ktoré je možné upraviť.

Pozrite tiež

Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office

Obmedzenie alebo povolenie zmien formátovania

Pridanie alebo odstránenie zabezpečenia dokumentu, zošita alebo prezentácie

Čo je blokovanie súboru?

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Čo vás zaujíma?

Pridanie zabezpečenia a označenie častí, ktoré možno zmeniť

 1. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. V oblasti Obmedziť úpravy začiarknite políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 3. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Žiadne zmeny (iba na čítanie).

 4. Vyberte časť dokumentu, v ktorej chcete povoliť zmeny.

  Môžete napríklad vybrať blok odsekov, nadpis, vetu alebo slovo.

  Tip: Ak chcete naraz vybrať viac častí dokumentu, vyberte požadovanú časť, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a vyberte ďalšie požadované časti.

 5. V časti Výnimky vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete úpravu vybratej časti povoliť každému, kto dokument otvorí, začiarknite políčko Všetci v zozname Skupiny.

  • Ak chcete úpravu vybratej časti povoliť iba konkrétnym používateľom, kliknite na položku Ďalší používatelia a zadajte mená používateľov.

   Ak chcete mať možnosť upraviť danú časť dokumentu, zadajte aj svoje meno. Jednotlivé mená oddeľte bodkočiarkami.

   Dôležité: Ak na zabezpečenie dokumentu plánujete namiesto ochrany heslom použiť overenie používateľa, ako mená používateľov zadajte e-mailové adresy, nie používateľské kontá pre Microsoft Windows alebo Windows Vista.

  • Kliknite na položku OK a potom začiarknite políčka vedľa mien používateľov, ktorým povoľujete úpravu vybratej časti.

   Poznámka: Ak vyberiete viac používateľov, títo ľudia sa pridajú ako položky do okna Skupiny, takže ich budete môcť rýchlo vybrať znova.

 6. Pokračujte vo výbere častí dokumentu a v priraďovaní povolení na ich úpravu používateľom.

 7. V časti Spustenie presadzovania kliknite na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 8. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete k dokumentu priradiť heslo tak, aby mali používatelia, ktorí poznajú heslo, možnosť odstrániť zabezpečenie, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potom ho potvrďte.

   Poznámka: Túto možnosť musíte použiť v prípade, že plánujete dokument uverejniť, aby na ňom mohlo pracovať viacero používateľov súčasne.

   Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

   Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

  • Ak chcete dokument šifrovať tak, aby mohli zabezpečenie odstrániť len overení vlastníci dokumentu, kliknite na položku Overenie používateľa.

   Poznámka: Šifrovanie dokumentu zabraňuje tomu, aby na ňom pracovalo viacero používateľov súčasne.

   Ďalšie informácie o overení používateľa nájdete v téme Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office 2010.

Odomknutie zabezpečeného dokumentu

Ak chcete odstrániť všetku ochranu z dokumentu, možno bude potrebné poznať heslo, ktoré bolo použité v dokumente. Možno bude potrebné, aby ste boli v dokumente uvedení ako overení vlastníci.

Ak ste overeným vlastníkom dokumentu alebo ak poznáte heslo na odstránenie zabezpečenia dokumentu, postupujte takto:

 1. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Na pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie.

 3. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte heslo.

Vykonanie zmien v dokumente s obmedzeniami

Po otvorení zabezpečeného dokumentu Microsoft Word 2010 obmedzí vaše možnosti zmien na základe toho, či vám vlastník dokumentu udelil povolenie na vykonávanie zmien v konkrétnej časti dokumentu.

Na pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy sa zobrazia tlačidlá na presun do tých oblastí dokumentu, pre ktoré máte povolenie na zmenu.

Pracovná tabla Obmedziť formátovanie a úpravy

Ak nemáte povolenie na úpravu žiadnej časti dokumentu, Word obmedzí úpravy a po kliknutí na tlačidlá na pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy zobrazí hlásenie Word dokončil hľadanie v dokumente.

Otvorenie pracovnej tably Obmedziť formátovanie a úpravy

Ak zavriete pracovnú tablu a pokúsite sa vykonať úpravy tam, kde na to nemáte povolenie, Word zobrazí v stavovom riadku nasledujúce hlásenie:

Táto úprava nie je povolená, pretože výber je zamknutý.

Ak sa chcete vrátiť na pracovnú tablu a nájsť oblasť, pre ktorú máte povolenie na úpravy, postupujte takto:

 1. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Kliknite na položku Nájsť ďalšiu oblasť, ktorú je možné upraviť alebo Zobraziť všetky oblasti, ktoré je možné upraviť.

Pozrite tiež

Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office

Obmedzenie alebo povolenie zmien formátovania

Pridanie alebo odstránenie zabezpečenia dokumentu, zošita alebo prezentácie

Čo je blokovanie súboru?

Čo vás zaujíma?

Pridanie zabezpečenia a označenie častí, ktoré možno zmeniť

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V oblasti Obmedziť úpravy začiarknite políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 3. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Žiadne zmeny (iba na čítanie).

 4. Vyberte časť dokumentu, v ktorej sa nemajú nachádzať obmedzenia.

  Môžete napríklad vybrať blok odsekov, nadpis, vetu alebo slovo.

  Tip: Ak chcete naraz vybrať viac častí dokumentu, vyberte požadovanú časť, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a vyberte ďalšie požadované časti.

 5. V časti Výnimky vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete úpravu vybratej časti povoliť každému, kto dokument otvorí, začiarknite políčko Všetci v zozname Skupiny.

  • Ak chcete úpravu vybratej časti povoliť iba konkrétnym používateľom, kliknite na položku Ďalší používatelia a zadajte mená používateľov. Jednotlivé mená oddeľte bodkočiarkou. Kliknite na položku OK a potom začiarknite políčka vedľa mien používateľov, ktorým povoľujete úpravu vybratej časti.

   Dôležité: Ak na zabezpečenie dokumentu plánujete namiesto ochrany heslom použiť overenie používateľa, ako mená používateľov zadajte e-mailové adresy, nie používateľské kontá pre Microsoft Windows alebo Windows Vista.

   Poznámka: Ak vyberiete viac používateľov, títo ľudia sa pridajú ako položky do okna Skupiny, takže ich budete môcť rýchlo vybrať znova.

 6. Pokračujte vo výbere častí dokumentu a v priraďovaní povolení na ich úpravu používateľom.

 7. V časti Spustenie presadzovania kliknite na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 8. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete k dokumentu priradiť heslo tak, aby mali používatelia, ktorí poznajú heslo, možnosť odstrániť zabezpečenie, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potom ho potvrďte.

   Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

   Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

  • Ak chcete dokument šifrovať tak, aby mohli zabezpečenie odstrániť len overení vlastníci dokumentu, kliknite na položku Overenie používateľa.

Odomknutie zabezpečeného dokumentu

Povolenia na vykonávanie zmien v dokumente nie je to isté ako povolenia na odstránenie zabezpečenia z dokumentu. Dokonca aj v dokumente, v ktorom majú všetci povolenie na vykonávanie zmien v obsahu, majú povolenie na odstránenie zabezpečenia len tie osoby, ktoré sú overenými vlastníkmi, alebo osoby, ktoré zadajú správne heslo.

Ak ste overeným vlastníkom dokumentu alebo ak poznáte heslo na odstránenie zabezpečenia dokumentu, postupujte takto:

 • Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 • Na pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie.

Vykonanie zmien v dokumente s obmedzeniami

Keď niekto otvorí zabezpečený dokument, Microsoft Office Word 2007 obmedzí zmeny na základe toho, či má osoba povolenie na vykonávanie zmien v konkrétnej časti dokumentu. Po otvorení dokumentu sa na table Obmedziť formátovanie a úpravy zobrazia tlačidlá na presun do tých oblastí dokumentu, ktoré je možné upravovať. Ak majú Všetci povolenie na vykonávanie zmien v niektorých častiach dokumentu, ktokoľvek, kto otvorí dokument, môže kliknutím na položku Nájsť ďalšiu oblasť, ktorú je možné upraviť prejsť na časti, ktoré je možné upravovať.

Pracovná tabla Obmedziť formátovanie a úpravy

Ak bolo povolenie na vykonávanie zmien v častiach dokumentu udelené len konkrétnym osobám, na časti dokumentu, ktoré je možné upravovať, môžu prejsť len tieto osoby. Všetkým ostatným používateľom Office Word 2007 obmedzí úpravy a po kliknutí na tlačidlá na pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy sa zobrazí správa Word dokončil hľadanie v dokumente.

Otvorenie pracovnej tably Obmedziť formátovanie a úpravy

Ak zavriete pracovnú tablu a pokúsite sa vykonať úpravy tam, kde na to nemáte povolenie, Word 2007 zobrazí v stavovom riadku nasledujúce hlásenie:

Táto úprava nie je povolená, pretože výber je zamknutý.

Ak sa chcete vrátiť na pracovnú tablu a nájsť oblasť, pre ktorú máte povolenie na úpravy, postupujte takto:

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Kliknite na položku Nájsť ďalšiu oblasť, ktorú je možné upraviť alebo Zobraziť všetky oblasti, ktoré je možné upraviť.

Pozrite tiež

Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×