Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Outlook klávesnice a čítačky obrazovky môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Priečinky môžete tiež premenovať, premiestniť alebo odstrániť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zobrazenie tably Priečinok

Ak chcete začať pracovať s priečinkami Outlook, najskôr sa musíte uistiť, či sa tabla Priečinok zobrazuje.

Ak chcete zobraziť tablu Priečinok,v hlavnom Outlook stlačte kombináciu klávesov Alt + V, F, N.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V hlavnom Outlook stlačte kombináciu klávesov Alt + O, N. Ozzve sa: "Create new folder, Name, editing" (Vytvoriť nový priečinok, Názov, úpravy). Zameranie je na textovom poli Názov.

 2. Zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Tab. Ozzve sa "Folder contains" (Priečinok obsahuje) a aktuálne vybratá možnosť.

 3. Ak chcete vybrať typ položiek, ktoré nový priečinok obsahuje, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov želaného typu, a potom stlačte kláves Enter. Ak vytvárate priečinok pre e-maily, vyberte položku Pošta a položky pošty.

 4. Ak chcete vybrať umiestnenie, kde sa má vytvoriť nový priečinok, stlačte kláves Tab. Ozzve sa: "Inbox" (Doručená pošta). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov miesta, ktoré chcete použiť.

  Ak napríklad chcete vytvoriť priečinok na rovnakej úrovni ako priečinok Doručená pošta, stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve názov vášho e-mailového konta. Ak chcete umiestniť nový priečinok do iného priečinka, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť.

  Umiestnenie priečinka môžete neskôr zmeniť. Pokyny nájdete v článku Premiestnenie priečinka.

 5. Keď budete so svojím výberom spokojní, stlačte kláves Enter. Priečinok sa podľa vášho výberu pridá buď do stromu priečinkov v abecednom poradí, alebo do iného priečinka.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + V. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie položiek.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

Premenovanie priečinka

 1. V hlavnom Outlook stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete premenovať, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, R. Ozzve sa "Editing" (Úpravy) a aktuálny názov priečinka.

 3. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie priečinka

 1. V hlavnom Outlook stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete premiestniť, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, M. Otvorí sa dialógové okno Premiestniť priečinok. Zameranie sa nachádza v zozname priečinkov.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete priečinok premiestniť, a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Po odstránení sa priečinok najskôr premiestni do priečinka Odstránené položky vOutlook. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete buď vyprázdniť priečinok Odstránené položky, alebo odstrániť len jeden priečinok z priečinka Odstránené položky samostatne.

Keď odstránite priečinok, odstránite tiež všetko, čo sa v ňom nachádza.

Premiestnenie priečinka do priečinka Odstránené položky

Po premiestnení priečinka do priečinka Odstránené položky ho môžete stále obnoviť jeho premiestnením do iného priečinka. Pokyny nájdete v článku Premiestnenie priečinka.

 1. V hlavnom Outlook stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, D. Ozzve sa: "Microsoft Outlook, Yes button" (Microsoft Office, tlačidlo Áno).

 3. Ak chcete presunúť priečinok a jeho obsah do priečinka Odstránené položky, stlačte kláves Enter.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, všetky jeho položky sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Odstránené položky, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Deleted items" (Odstránené položky).

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, Y. Ozzve sa: "Microsoft Outlook, Yes button" (Microsoft Office, tlačidlo Áno).

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky v priečinku, stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky, môžete odstrániť jeden priečinok samostatne.

 1. Ak chcete prejsť na priečinok, ktorý chcete natrvalo odstrániť, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov vybratého priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, D. Ozzve sa: "Microsoft Outlook, Yes button" (Microsoft Office, tlačidlo Áno).

 3. Ak chcete odstrániť priečinok natrvalo, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Pomocou Outlook 2016 s klávesnicou a voiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky. Priečinky môžete tiež premenovať, premiestniť alebo odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V hlavnom Outlook stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Table" (Tabuľka), za tým aktuálne vybratý priečinok a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Ak chcete vybrať umiestnenie nového priečinka, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete vybrať.

  Ak napríklad chcete vytvoriť priečinok na rovnakej úrovni ako priečinok Doručená pošta, stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve "Outlook". Ak chcete vytvoriť priečinok v inom priečinku, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete vytvoriť.

  Umiestnenie priečinka môžete neskôr zmeniť. Pokyny nájdete v článku Premiestnenie priečinka.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + N. Ozzve sa: "Folder, untitled folder" (Priečinok, priečinok bez názvu). Zameranie sa nachádza v textovom poli pre názov priečinka.

 4. Zadajte názov nového priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Ozzve sa: "Choose folder" (Vybrať priečinok).

 3. Začnite písať názov priečinka, ktorý chcete. Počas písania sa zoznam priečinkov aktualizuje.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, a potom stlačte kláves Enter.

Premenovanie priečinka

 1. V hlavnom Outlook stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Table" (Tabuľka), za tým aktuálne vybratý priečinok a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete premenovať, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie priečinka

 1. Ak chcete prejsť na priečinok, ktorý chcete premiestniť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov vybratého priečinka.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Move folder" (Premiestniť priečinok), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Type the name of the destination folder in the Search box" (Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov cieľového priečinka).

 4. Začnite písať názov cieľového priečinka. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov cieľového priečinka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Po odstránení sa priečinok najskôr premiestni do priečinka Kôš v Outlook. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, môžete vyprázdniť priečinok Kôš alebo odstrániť len jeden priečinok z priečinka Kôš samostatne.

Keď odstránite priečinok, odstránite tiež všetko, čo sa v ňom nachádza.

Premiestnenie priečinka do priečinka Kôš

Po presunutí priečinka do priečinka Kôš ho môžete aj naďalej obnoviť jeho presunutím do iného priečinka. Pokyny nájdete v článku Premiestnenie priečinka.

 1. V hlavnom Outlook stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Table" (Tabuľka), za tým aktuálne vybratý priečinok a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kombináciu klávesov Command + Delete. Ozzve sa: "Delete" (Odstrániť). Priečinok sa premiestni do priečinka Kôš. Zameranie sa presunie na zoznam správ.

Vyprázdnenie priečinka Kôš

Keď vyprázdnite priečinok Kôš, všetky jeho položky sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Kôš, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Trash" (Kôš).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Empty folder" (Vyprázdniť priečinok), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Are you sure you want to delete all messages in this folder" (Naozaj chcete odstrániť všetky správy v tomto priečinku).

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť obsah priečinka Kôš, stlačte kláves Tab. Ozzve sa: "Delete" (Odstrániť). Stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Kôš

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Kôš, môžete odstrániť jeden priečinok samostatne.

 1. Ak chcete prejsť na priečinok, ktorý chcete natrvalo odstrániť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov vybratého priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + Delete. Ozzve sa: "Are you sure you want to permanently delete the selected folder" (Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý priečinok).

 3. Ak chcete priečinok odstrániť natrvalo, stlačte kláves Tab. Ozzve sa: "Delete" (Odstrániť). Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Pomocou Outlook 2016 VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Prejdite na ľubovoľný e-mail a potom ho otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. V e-maili ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "More conversation actions, button" (Ďalšie akcie konverzácie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke možností ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move button" (Tlačidlo Premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Create new folder" (Vytvoriť nový priečinok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Create, alert, text field, is editing" (Vytvoriť, upozornenie, textové pole, upravuje sa).

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového priečinka.

 6. Po vytvorení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Create button" (Tlačidlo Vytvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí sa priečinok a zameranie sa presunie na dialógové okno Premiestnenie konverzácie.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka, a potom ho otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. V e-maili ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "More conversation actions, button" (Ďalšie akcie konverzácie, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke možností ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move button" (Tlačidlo Premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. E-mail sa premiestni do vybratého priečinka.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

V Outlook 2016 môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Prejdite na ľubovoľný e-mail a potom ho otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. V e-maili ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "More options button" (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke možností ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move to folder" (Premiestniť do priečinka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Move conversation" (Premiestniť konverzáciu).

 4. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Create new folder" (Vytvoriť nový priečinok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "New folder name, edit box" (Názov nového priečinka, pole na úpravy).

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov priečinka.

 6. Keď skončíte, ťahajte jedným prstom cez obrazovku, kým sa neozve "Done button" (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačidlo Hotovo sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

  Priečinok sa vytvorí a vyberie v dialógovom okne Premiestniť konverzáciu.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka, a potom ho otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. V e-maili ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "More options button" (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke možností ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move to folder" (Premiestniť do priečinka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Move conversation" (Premiestniť konverzáciu).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Priečinok je vybratý.

 5. Ak chcete e-mail premiestniť do priečinka, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Conversation moved" (Konverzácia bola premiestnená).

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Pomocou Outlook na webe klávesnice a čítačky obrazovky môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Priečinky môžete aj premenovať alebo odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Zobrazenie navigačnej tably priečinka

Ak chcete začať pracovať s priečinkami v Outlook na webe, najprv sa uistite, že sa zobrazuje navigačná tabla Priečinka.

V hlavnom Outlook na webe karty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Toggle left pane" (Prepnúť ľavú tablu), a potom stlačením klávesu Enter prepnite navigačnú tablu doľava alebo vypnite. Ak sa po stlačení klávesu Enter ozzve "Inbox" (Doručená pošta), navigačná tabla bola preplaná.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Navigation pane" (Navigačná tabla), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nový priečinok, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "New folder" (Nový priečinok), a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vytvoriť podpriečinok do existujúceho priečinka, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov priečinka, do ktorého chcete podpriečinok pridať, a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Create a new subfolder" (Vytvoriť nový podpriečinok), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte názov nového priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Command toolbar" (Panel s nástrojmi s príkazmi), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Move to" (Premiestniť do), a stlačte kláves Enter.

 3. Vo vedľajšej ponuka stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak sa priečinok v zozname nachádza, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Open all folders" (Otvoriť všetky priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete vybrať, a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter.

Premenovanie priečinka

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Navigation pane" (Navigačná tabla), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premenovať.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Rename, menu item" (Premenovať, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Po odstránení sa priečinok najskôr premiestni do priečinka Odstránené položky vOutlook. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete buď vyprázdniť priečinok Odstránené položky, alebo odstrániť len jeden priečinok z priečinka Odstránené položky samostatne.

Keď odstránite priečinok, odstránite tiež všetko, čo sa v ňom nachádza.

Premiestnenie priečinka do priečinka Odstránené položky

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Navigation pane" (Navigačná tabla), potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete, menu item" (Odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Delete folder dialog" (Dialógové okno Odstrániť priečinok).

 4. Ak chcete presunúť priečinok a jeho obsah do priečinka Odstránené položky, stlačte kláves Enter.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, všetky jeho položky sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Odstránené položky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Navigation pane" (Navigačná tabla), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Deleted items" (Odstránené položky).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Empty folder" (Vyprázdniť priečinok), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Delete <number> items" (Odstrániť> počet položiek).

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky v priečinku, stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky, môžete odstrániť jeden priečinok samostatne.

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Navigation pane" (Navigačná tabla), potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratého priečinka, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Deleted items, collapsed" (Odstránené položky, zbalené).

 2. Priečinok rozbalíte stlačením klávesu so šípkou doprava.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť.

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 5. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete, menu item" (Odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Delete folder dialog" (Dialógové okno Odstrániť priečinok).

 6. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok a jeho obsah, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×