Príkaz SELECT

Príkaz SELECT prikazuje databázovému nástroju Microsoft Accessu vrátiť informácie z databázy ako množinu záznamov.

Syntax

SELECT [predikát] { * | tabuľka.* | [tabuľka.]pole1 [AS alias1] [, [tabuľka.]pole2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM tabuľkovývýraz [, ...] [IN externádatabáza]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Príkaz SELECT pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

predikát

Jeden z týchto predikátov: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW alebo TOP. Predikát použite na obmedzenie počtu vrátených záznamov. Ak nezadáte žiaden predikát, predvolený bude ALL.

*

Určuje, že budú vybraté všetky polia zadanej tabuľky alebo tabuliek.

tabuľka

Názov tabuľky obsahujúcej polia, z ktorých sa vyberajú záznamy.

pole1, pole2

Názvy polí obsahujúcich údaje, ktoré chcete načítať. Ak uvediete viac polí, načítajú sa v uvedenom poradí.

alias1, alias2

Názvy, ktoré budú použité ako hlavičky stĺpcov namiesto pôvodných názvov stĺpcov v časti tabuľka.

tabuľkovývýraz

Názov tabuľky alebo tabuliek s údajmi, ktoré chcete načítať.

externádatabáza

Názov databázy obsahujúcej tabuľky v časti tabuľkovývýraz, ak sa nenachádzajú v aktuálnej databáze.

Poznámky

Pri tejto operácii databázový mechanizmus Microsoft Accessu prehľadá určenú tabuľku alebo tabuľky, extrahuje vybraté stĺpce, vyberie riadky spĺňajúce dané kritérium a zoradí či zoskupí výsledné riadky v určenom poradí.

Príkazmi SELECT sa údaje v databázach nezmenia.

SELECT je zvyčajne prvým slovom, ktoré obsahuje príkaz SQL. Väčšinu príkazov SQL tvoria príkazy SELECT alebo SELECT...INTO.

Minimálna syntax príkazu SELECT je:

SELECT polia FROM tabuľka

Všetky polia v tabuľke vyberiete pomocou hviezdičky (*). V nasledujúcom príklade sú vybraté všetky polia v tabuľke Zamestnanci:

SELECT * FROM Employees;

Ak je názov poľa zahrnutý v klauzule FROM vo viac ako jednej tabuľke, dajte pred neho názov tabuľky a operátor . (bodku). V nasledujúcom príklade je pole Oddelenie zahrnuté v tabuľke Zamestnanci aj v tabuľke Nadriadení. Príkaz SQL vyberie oddelenia z tabuľky Zamestnanci a mená nadriadených z tabuľky Nadriadení:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Po vytvorení objektu Skupina záznamov používa databázový mechanizmus Microsoft Accessu názov poľa tabuľky ako názov objektu Pole v objekte Skupina záznamov. Ak chcete použiť iný názov tohto poľa alebo jeho názov nie je obsiahnutý vo výraze použitom na generovanie daného poľa, použite vyhradené slovo AS. V nasledujúcom príklade je na pomenovanie vráteného objektu Pole vo výslednom objekte Skupina záznamov použitý názov Narodenie:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Vždy, keď používate agregačné funkcie alebo dotazy, ktoré vracajú viacvýznamové alebo duplicitné názvy objektov Pole, musíte pri zadávaní alternatívneho názvu objektu Pole použiť klauzulu AS. V nasledujúcom príklade je na pomenovanie vráteného objektu Pole vo výslednom objekte Skupina záznamov použitý názov PočetOsôb:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Ďalej obmedzovať alebo usporadúvať vrátené údaje môžete pomocou ostatných klauzúl príkazu SELECT. Ďalšie informácie o konkrétnych klauzulách nájdete v témach Pomocníka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×