Kritériá dotazu umožňujú vyhľadávať konkrétne položky v accessovej databáze. Ak položka zodpovedá všetkým zadaným kritériám, zobrazí sa vo výsledkoch dotazu.

Na pridanie kritérií do dotazu Accesu otvorte daný dotaz v návrhovom zobrazení a identifikujte polia (stĺpce), pre ktoré chcete určiť kritériá. Ak sa dané pole nenachádza v mriežke návrhu, dvakrát kliknite na dané pole, čím ho pridáte do mriežky návrhu, a potom zadajte kritérium do riadku Kritériá riadka pre dané pole. Ak neviete, ako vykonať tento postup, pozrite si tému Úvodné informácie o dotazoch.

Kritérium dotazu je výraz, ktorý Access porovnáva s hodnotami polí dotazu a určuje tak, či sa má do výsledkov zahrnúť záznam obsahujúci danú hodnotu. Napríklad = "Chicago" je výraz, ktorý Access môže porovnať s hodnotami v textovom poli v dotaze. Ak je hodnota poľa v danom zázname "Chicago", Access zahrnie záznam do výsledkov dotazu.

Uvádzame niekoľko príkladov bežne používaných kritérií, ktoré môžete používať ako východiskový bod pri tvorbe vlastných kritérií. Príklady sú zoskupené podľa typov údajov.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o kritériách dotazu

Kritérium je podobné ako vzorec, ide o reťazec, ktorý môže obsahovať odkazy na polia, operátory a konštanty. Kritériá dotazu sa v programe Access označujú aj ako výrazy.

Nasledujúca tabuľka uvádza niekoľko ukážkových kritérií a vysvetľuje, ako fungujú.

Kritérium

Popis

>25 and <50

Toto kritérium sa používa pre pole typu Číslo, ako je napríklad Cena alebo JednotkyNaSklade. Do výsledku zahrnie iba tie záznamy, v ktorých pole Cena alebo JednotkyNaSklade obsahuje hodnotu väčšiu ako 25 a menšiu ako 50.

DateDiff ("rrrr"; [DátumNarodenia], Dátum()) > 30

Toto kritérium sa používa na pole typu Dátum a čas, ako je napríklad DátumNarodenia. Do výsledkov dotazu sa zahrnú len záznamy, v ktorých je počet rokov medzi dátumom narodenia osoby a dnešným dátumom väčší ako 30.

Is Null

Toto kritérium možno použiť na ľubovoľný typ poľa na zobrazenie záznamov, v ktorých hodnota poľa je null.

Ako vidíte, kritériá sa môžu navzájom líšiť v závislosti od typu údajov poľa, na ktoré sa vzťahujú, a vašich konkrétnych požiadaviek. Niektoré kritériá sú jednoduché a používajú základné operátory a konštanty. Iné sú zložité, používajú funkcie, špeciálne operátory a zahŕňajú odkazy na polia.

Táto téma obsahuje zoznam niekoľkých bežne používaných kritérií podľa typu údajov. Ak príklady uvedené v tejto téme neriešia vaše špecifické potreby, pravdepodobne budete musieť vytvoriť vlastné kritériá. Ak to chcete urobiť, musíte sa najprv oboznámiť s celým zoznamom funkcií, operátorov, špeciálnych znakov a syntaxou výrazov, ktoré odkazujú na polia a explicitné hodnoty premennej.

Tu uvidíte, kde a ako môžete pridať kritériá. Ak chcete pridať do dotazu kritérium, musíte otvoriť dotaz v návrhovom zobrazení. Potom určite polia, pre ktoré chcete zadať kritériá. Ak sa pole ešte nenachádza v mriežke návrhu, pridajte ho buď presunutím myšou z okna návrhu dotazu do mriežky polí, alebo dvojitým kliknutím na pole (dvojitým kliknutím na pole ho automaticky pridáte do nasledujúceho prázdneho stĺpca v mriežke polí). Nakoniec zadajte kritérium do riadka Kritériá.

Kritériá zadané pre rôzne polia v riadku Kritériá sa skombinujú pomocou operátora AND. Inými slovami, kritériá zadané v poliach Mesto a DátumNarodenia sa interpretujú takto:

Mesto = "Chicago" AND DátumNarodenia < DateAdd (" rrrr ", -40, Dátum())

Kritériá pre polia Mesto a DátumNarodenia

1. Polia Mesto a DátumNarodenia obsahujú kritériá.

2. Tomuto kritériu vyhovujú len záznamy, kde sa hodnota poľa Mesto rovná Chicago.

3. Tomuto kritériu vyhovujú len záznamy tých, ktorých vek je minimálne 40 rokov.

4. Do výsledku sa zahrnú iba záznamy, ktoré spĺňajú obidve kritériá.

Čo robiť, ak má byť splnená len jedna z týchto podmienok? Inými slovami, ak máte alternatívne kritériá, ako ich zadáte?

Ak máte alternatívne kritériá, alebo dve skupiny nezávislých kritérií a stačí splniť jednu skupinu, použijete v mriežke návrhu riadky Kritériá aj Alebo.

Alternatívne kritériá

1. Kritérium pre pole Mesto je zadané v riadku Kritériá.

2. Kritérium pre pole DátumNarodenia je zadané v riadku Alebo.

Kritériá zadané v riadkoch Kritériá a Alebo sa skombinujú pomocou operátora OR tak, ako je zobrazené nižšie:

Mesto = "Chicago" OR DátumNarodenia < DateAdd("yyyy"; -40; Date())

Ak potrebujete zadať viac alternatív, použite riadky nachádzajúce sa pod riadkom Alebo.

Skôr, než budete pokračovať s príkladmi, vezmite do úvahy nasledujúce:

 • Ak je kritérium dočasné alebo sa často mení, môžete výsledok dotazu filtrovať namiesto častých úprav kritérií dotazu. Filter je dočasné kritérium, ktoré mení výsledok dotazu bez toho, aby došlo k zmene návrhu dotazu. Ďalšie informácie o filtroch nájdete v článku Použitie filtra na zobrazenie vybratých záznamov v databáze programu Access.

 • Ak sa polia kritérií nemenia, ale často sa menia hodnoty, ktoré vás zaujímajú, môžete vytvoriť parametrický dotaz. Parametrický dotaz zobrazí výzvu na zadanie hodnôt polí a potom tieto hodnoty použije na vytvorenie kritérií dotazu. Ďalšie informácie o parametrických dotazoch nájdete v článku Použitie parametrov v dotazoch a zostavách.

Kritériá pre polia typu Text, Memo a Prepojenie

Poznámka: Ak začínate pracovať s Accessom 2013, textové polia sa teraz volajú Krátky text a polia typu Memo sa teraz volajú Dlhý text.

Nasledujúce príklady sa týkajú poľa KrajinaOblasť v dotaze založenom na tabuľke, ktorá uchováva informácie o kontaktoch. Kritérium je zadané v riadku Kritériá poľa v mriežke návrhu.

Kritérium KrajinaOblasť

Kritérium, ktoré zadáte pre pole typu Prepojenie, sa predvolene použije na časť hodnoty so zobrazovaným textom. Ak chcete zadať kritériá pre časť hodnoty s URL adresou, použite výraz HyperlinkPart. Syntax pre tento výraz je takáto: HyperlinkPart ([Tabuľka1].[ Pole1]; 1) = "http://www.microsoft.com/", kde Tabuľka1 je názov tabuľky obsahujúcej pole s hypertextovým prepojením, Pole1 je pole s hypertextovým prepojením a http://www.microsoft.com je URL adresa, ktorú chcete porovnať.

Ak chcete zahrnúť záznamy...

Použite toto kritérium

Výsledok dotazu

Položky, ktoré sa presne zhodujú s určitou hodnotou (napríklad s hodnotou Čína).

"Čína"

Vráti záznamy, v ktorých je pre pole KrajinaOblasť nastavená hodnota Čína.

Položky, ktoré sa nezhodujú s určitou hodnotou (napríklad s hodnotou Mexiko).

Not "Mexiko"

Vráti záznamy, v ktorých je pre pole KrajinaOblasť nastavená krajina alebo oblasť iná než Mexiko.

Záznamy začínajúce konkrétnym reťazcom, ako je napríklad písmeno U.

Like U*

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktorých názov začína písmenom U, ako napríklad Ukrajina, USA atď.

Poznámka: Keď sa vo výraze použije hviezdička (*), predstavuje ľubovoľný reťazec znakov a nazýva sa aj zástupný znak. Zoznam znakov tohto typu nájdete v článku Zástupné znaky v programe Access.

Položky, ktoré nezačínajú konkrétnym reťazcom, ako je napríklad písmeno U.

Not Like U*

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktorých názov začína znakom iným ako U.

Položky, ktoré obsahujú zadaný reťazec, ako napríklad Kórea.

Like "*Kórea*"

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktoré obsahujú reťazec „Kórea“.

Položky, ktoré neobsahujú zadaný reťazec, ako napríklad Kórea.

Not Like "*Kórea*"

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktoré neobsahujú reťazec „Kórea“.

Položky, ktoré končia zadaným reťazcom, ako je napríklad „ína“.

Like "*ína"

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktorých názov končí reťazcom „ína“, ako je napríklad Čína alebo Argentína.

Položky, ktoré nekončia zadaným reťazcom, ako je napríklad „ína“.

Not Like "*ína"

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktorých názov nekončí reťazcom „ína“, ako napríklad Čína alebo Argentína.

Položky obsahujúce hodnoty null (alebo chýbajúce hodnoty).

Is Null

Vráti záznamy neobsahujúce v poli žiadnu hodnotu.

Položky neobsahujúce hodnoty null.

Is Not Null

Vráti záznamy, ktorým v poli nechýba hodnota.

Položky obsahujúce reťazce s nulovou dĺžkou.

"" (dvojica úvodzoviek)

Vráti záznamy, v ktorých je pre pole nastavená prázdna hodnota (ale nie hodnota null). Napríklad záznamy o predaji pre iné oddelenie môžu obsahovať v poli KrajinaOblasť prázdnu hodnotu.

Položky neobsahujúce reťazce s nulovou dĺžkou.

Not ""

Vráti záznamy, v ktorých hodnota poľa KrajinaOblasť nie je prázdna.

Položky obsahujúce hodnoty null alebo reťazce s nulovou dĺžkou.

"" Or Is Null

Vráti záznamy, v ktorých sa v poli nenachádza žiadna hodnota, alebo je pre pole nastavená prázdna hodnota.

Položky, ktoré nie sú prázdne alebo nezadané.

Is Not Null And Not ""

Vráti záznamy, v ktorých pole KrajinaOblasť neobsahuje prázdnu hodnotu ani nie je bez hodnoty.

Položky nasledujúce v abecednom poradí po určitej hodnote, ako je napríklad Mexiko.

>= "Mexiko"

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktoré sa v abecede nachádzajú za hodnotou Mexiko.

Položky patriace do určitého rozsahu, ako napríklad od A po D.

Like [A-D]*

Vráti záznamy pre krajiny alebo oblasti s názvami, ktoré začínajú písmenami A až D.

Položky zhodné s niektorou z dvoch zadaných hodnôt, ako napríklad USA alebo Ukrajina.

"USA" Or "Ukrajina"

Vráti záznamy pre USA a Ukrajinu.

Položky obsahujúce jednu z hodnôt v zozname hodnôt.

In("Francúzsko"; "Čína"; "Nemecko"; "Japonsko").

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti zadané v zozname.

Položky obsahujúce určité znaky na zadanej pozícii v hodnote poľa.

Right([KrajinaOblasť]; 1) = "y"

Vráti záznamy pre všetky krajiny alebo oblasti, ktorých názov končí písmenom y.

Položky zodpovedajúce požiadavkám na dĺžku.

Len([KrajinaOblasť]) > 10

Vráti záznamy pre krajiny alebo oblasti s názvom dlhším ako 10 znakov.

Položky zhodné so zadanou vzorkou.

Like "Ma??????"

Vráti záznamy pre krajiny alebo oblasti, ako je napríklad Maďarsko a Malajzia, ktorých názov pozostáva z ôsmich znakov a začína reťazcom Ma.

Poznámka: Keď sú znaky ? a _ použité vo výraze, predstavujú jeden znak – označujú sa aj zástupné znaky. Znak _ nemôže byť použitý v rovnakom výraze so znakom ? a nemôže byť použitý ani vo výraze so zástupným znakom *. Zástupný znak _ môžete použiť vo výraze, ktorý obsahuje aj zástupný znak %.

Kritériá pre polia typu Číslo, Mena a Automatické číslovanie

Nasledujúce príklady sa týkajú poľa JednotkováCena v dotaze založenom na tabuľke, ktorá uchováva informácie o produktoch. Kritérium je zadané v riadku Kritériá poľa v mriežke návrhu dotazu.

Kritérium JednotkováCena

Ak chcete zahrnúť záznamy...

Použite toto krit érium

Výsledok dotazu

Položky, ktoré sa presne zhodujú s určitou hodnotou, ako je napríklad hodnota 100.

100

Vráti záznamy, v ktorých jednotková cena produktu je 100 EUR.

Položky, ktoré sa nezhodujú s určitou hodnotou, ako je napríklad hodnota 1000.

Not 1 000

Vráti záznamy, v ktorých jednotková cena produktu nie je 1 000 EUR.

Položky obsahujúce hodnotu menšiu ako je zadaná hodnota, napríklad 100.

< 100
<= 100

Vráti záznamy, v ktorých je jednotková cena menšia ako 100 EUR (<100). Druhý výraz (<=100) zobrazí záznamy, v ktorých je jednotková cena menšia alebo sa rovná 100 EUR.

Položky obsahujúce hodnotu väčšiu ako je zadaná hodnota, napríklad 99,99.

>99,99
>=99,99

Vráti záznamy, v ktorých je jednotková cena väčšia ako 99,99 EUR (>99,99). Druhý výraz zobrazí záznamy, v ktorých je jednotková cena väčšia alebo sa rovná 99,99 EUR.

Položky obsahujúce jednu z dvoch zadaných hodnôt, napríklad 20 alebo 25.

20 or 25

Vráti záznamy, v ktorých je jednotková cena buď 20 EUR, alebo 25 EUR.

Položky obsahujúce hodnotu patriacu do rozsahu hodnôt.

>49,99 and <99,99
-or-
Between 50 and 100

Vráti záznamy, v ktorých je jednotková cena medzi (ale nie vrátane) 49,99 EUR a 99,99 EUR.

Položky obsahujúce hodnotu, ktorá nepatrí do rozsahu hodnôt.

<50 or >100

Vráti záznamy, v ktorých jednotková cena nie je medzi 50 EUR a 100 EUR.

Položky obsahujúce jednu z mnohých zadaných hodnôt.

In(20, 25, 30)

Vráti záznamy, v ktorých je jednotková cena buď 20 EUR, 25 EUR alebo 30 EUR.

Položky obsahujúce hodnotu končiacu zadanými číslicami.

Like "*4,99"

Vráti záznamy, v ktorých sa jednotková cena končí číslicami 4,99, napríklad 4,99 EUR, 14,99 EUR, 24,99 EUR atď.

Poznámka: Keď sú znaky * a % použité vo výraze, predstavujú ľubovoľný počet znakov – tiež sa označujú ako zástupné znaky. Znak % nemôže byť použitý v rovnakom výraze so znakom * a nemôže byť použitý ani vo výraze so zástupným znakom ?. Zástupný znak % môžete použiť vo výraze, ktorý obsahuje aj zástupný znak _.

Položky obsahujúce hodnoty null (alebo chýbajúce hodnoty).

Is Null

Vráti záznamy, ktoré nemajú v poli JednotkováCena zadanú žiadnu hodnotu.

Položky obsahujúce iné hodnoty než null.

Is Not Null

Vráti záznamy, ktorým v poli JednotkováCena nechýba hodnota.

Kritériá pre polia typu Dátum a čas

Nasledujúce príklady sa týkajú poľa DátumObjednávky v dotaze založenom na tabuľke, ktorá uchováva informácie o objednávkach. Kritérium je zadané v riadku Kritériá poľa v mriežke návrhu dotazu.

Kritérium OrderDate

Ak chcete zahrnúť záznamy...

Použite toto kritérium

Výsledok dotazu

Položky, ktoré sa presne zhodujú s určitou hodnotou, napríklad 2. 2. 2006.

#2.2.2006#

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili 2. februára 2006. Nezabudnite dátumové hodnoty ohraničiť znakmi #, aby Access vedel rozlíšiť medzi dátumovými hodnotami a textovými reťazcami.

Položky, ktoré sa nezhodujú s určitou hodnotou, napríklad 2. 2. 2006.

Not #2.2.2006#

Vráti záznamy transakcií, ktoré boli uskutočnené v iný deň ako 2. februára 2006.

Položky obsahujúce hodnoty pred určitým dátumom, napríklad pred 2. 2. 2006.

< #2.2.2006#

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili skôr ako 2. februára 2006.

Ak chcete zobraziť transakcie, ktoré sa uskutočnili v tento deň alebo skôr, použite operátor < = namiesto operátora < .

Položky obsahujúce hodnoty po určitom dátume, napríklad po 2. 2. 2006.

> #2.2.2006#

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili neskôr ako 2. februára 2006.

Ak chcete zobraziť transakcie, ktoré sa uskutočnili v tento deň alebo po ňom, použite operátor >= namiesto operátora >.

Položky obsahujúce hodnoty v určitom rozsahu dátumov.

>#2.2.2006# and <#4.2.2006#

Vráti záznamy, v ktorých sa transakcie uskutočnili medzi 2. februárom 2006 a 4. februárom 2006.

Na filtrovanie rozsahu hodnôt vrátane koncových bodov môžete použiť aj operátor Between. Reťazec Between #2.2.2006# and #4.2.2006# vyjadruje to isté ako reťazec >=#2.2.2006# and <=#4.2.2006#.

Položky obsahujúce hodnoty mimo určitého rozsahu.

<#2.2.2006# or >#4.2.2006#

Vráti záznamy, v ktorých sa transakcie uskutočnili pred 2. februárom 2006 alebo po 4. februári 2006.

Položky obsahujúce jednu z dvoch zadaných hodnôt, napríklad 2. 2. 2006 alebo 3. 2. 2006.

#2.2.2006# or #3.2.2006#

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili buď 2. februára 2006, alebo 3. februára 2006.

Záznamy obsahujúce jednu z mnohých hodnôt

In (#1.2.2006#, #1.3.2006#, #1.4.2006#)

Vráti záznamy, v ktorých sa transakcie uskutočnili 1. februára 2006, 1. marca 2006 alebo 1. apríla 2006.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do určitého mesiaca, napríklad decembra (bez ohľadu na rok).

DatePart("m"; [DatumPredaja]) = 12

Vráti záznamy, v ktorých sa transakcie uskutočnili v decembri ľubovoľného roka.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do určitého štvrťroka, napríklad prvého štvrťroka (bez ohľadu na rok).

DatePart("q"; [DátumPredaja]) = 1

Vráti záznamy, v ktorých sa transakcie uskutočnili v prvom štvrťroku ľubovoľného roka.

Záznamy obsahujúce dnešný dátum.

Dátum()

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili v aktuálny deň. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy, v ktorých je pole DátumObjednávky nastavené na 2. februára 2006.

Záznamy obsahujúce včerajší dátum

Dátum()-1

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili deň pred aktuálnym dňom. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre 1. február 2006.

Záznamy obsahujúce zajtrajší dátum

Dátum() + 1

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili deň po aktuálnom dni. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre 3. február 2006.

Položky obsahujúce dátumy, ktoré patria do aktuálneho týždňa.

DatePart("ww"; [DátumPredaja]) = DatePart("ww"; Dátum()) and Rok( [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili v aktuálnom týždni. Týždeň začína nedeľou a končí sobotou.

Položky obsahujúce dátumy patriace do predchádzajúceho týždňa.

Rok([DátumPredaja])* 53 + DatePart("ww"; [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())* 53 + DatePart("ww"; Dátum()) - 1

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili počas minulého týždňa. Týždeň začína nedeľou a končí sobotou.

Položky obsahujúce dátumy patriace do budúceho týždňa.

Rok([DátumPredaja])* 53 + DatePart("ww"; [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())* 53 + DatePart("ww"; Dátum()) + 1

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnia budúci týždeň. Týždeň začína nedeľou a končí sobotou.

Položky obsahujúce dátumy patriace do obdobia posledných 7 dní.

Between Dátum() and Dátum()-6

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili počas uplynulých 7 dní. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre obdobie od 24. januára 2006 do 2. februára 2006.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do aktuálneho mesiaca.

Rok([DátumPredaja]) = Rok(Teraz()) And Mesiac([DátumPredaja]) = Mesiac(Teraz())

Vráti záznamy za aktuálny mesiac. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre február 2006.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do predchádzajúceho mesiaca.

Rok([DátumPredaja])* 12 + DatePart("m"; [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())* 12 + DatePart("m"; Dátum()) - 1

Vráti záznamy za predchádzajúci mesiac. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre január 2006.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do nasledujúceho mesiaca.

Rok([DátumPredaja])* 12 + DatePart("m"; [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())* 12 + DatePart("m"; Dátum()) + 1

Vráti záznamy za nasledujúci mesiac. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre marec 2006.

Položky obsahujúce dátumy patriace do obdobia posledných 30 alebo 31 dní.

Between Dátum() And DateAdd("M"; -1; Dátum())

Záznamy o predaji za posledný mesiac. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy za obdobie od 2. januára 2006 do 2. februára 2006.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do aktuálneho štvrťroka.

Rok([DátumPredaja]) = Rok(Teraz()) And DatePart("q"; Dátum()) = DatePart("q"; Teraz())

Vráti záznamy za aktuálny štvrťrok. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy za prvý štvrťrok roka 2006

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do predchádzajúceho štvrťroka.

Rok([DátumPredaja])*4+DatePart("q"; [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())*4+DatePart("q"; Dátum())- 1

Vráti záznamy za predchádzajúci štvrťrok. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy za posledný štvrťrok roka 2005

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do nasledujúceho štvrťroka.

Rok([DátumPredaja])*4+DatePart("q"; [DátumPredaja]) = Rok(Dátum())*4+DatePart("q"; Dátum())+1

Vráti záznamy za nasledujúci štvrťrok. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy za druhý štvrťrok roka 2006

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí aktuálneho roka.

Rok([DátumPredaja]) = Rok(Dátum())

Vráti záznamy za aktuálny rok. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre rok 2006.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do predchádzajúceho roka.

Rok([DátumPredaja]) = Rok(Dátum()) - 1

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili počas predchádzajúceho roka. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre rok 2005.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí do nasledujúceho roka.

Rok([DátumPredaja]) = Rok(Dátum()) + 1

Vráti záznamy transakcií s dátumom v nasledujúcom roku. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy pre rok 2007.

Položky obsahujúce dátum, ktorý patrí medzi 1. január a dnešný deň (ročné záznamy po aktuálny deň).

Rok([DátumPredaja]) = Rok(Dátum()) and Mesiac([DátumPredaja]) <= Mesiac(Dátum()) and Deň([DátumPredaja]) <= Day (Dátum())

Vráti záznamy transakcií, ktorých dátumy patria medzi 1. január aktuálneho roka a dnešok. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2006, zobrazia sa záznamy za obdobie od 1. januára 2006 do 2. februára 2006.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý sa vyskytol v minulosti

< Dátum()

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnili skôr ako dnes.

Položky obsahujúce dátum, ktorý sa vyskytne v budúcnosti.

> Dátum()

Vráti záznamy transakcií, ktoré sa uskutočnia až po dnešnom dni.

Záznamy filtrujúce hodnoty null (alebo chýbajúce hodnoty)

Is Null

Vráti záznamy, v ktorých chýba dátum transakcie.

Záznamy filtrujúce iné hodnoty než null

Is Not Null

Vráti záznamy, v ktorých je dátum transakcie známy.

Kritérií pre polia Áno/Nie

Povedzme, že tabuľka Zákazníci obsahuje pole typu Yes/No s názvom Aktívny, ktoré indikuje, či je konto daného zákazníka momentálne aktívne. V nasledujúcej tabuľke je uvedený spôsob vyhodnotenia hodnôt zadaných v riadku Kritérium pre pole typu Yes/No.

Hodnota poľa

Výsledok

Yes, True, 1 alebo -1

Testované na hodnotu Yes (Áno). Hodnota 1 alebo -1 sa v riadku Kritérium po zadaní skonvertuje na hodnotu True.

No, False alebo 0

Testované na hodnotu No (Nie). Hodnota 0 sa v riadku Kritérium po zadaní skonvertuje na hodnotu False.

No value (null)

Netestované

Ľubovoľné číslo okrem čísel 1, -1 a 0

Žiadne výsledky v prípade, že je to jediná hodnota kritéria v danom poli

Ľubovoľný reťazec znakov neobsahujúci hodnoty Yes, No, True a False

Spustenie dotazu zlyhá pre chybu Typy údajov sa nezhodujú

Kritériá pre ostatné polia

Prílohy    Ak chcete zahrnúť záznamy, ktoré neobsahujú žiadne prílohy, do riadka Kritériá zadajte hodnotu Is Null. Ak chcete zahrnúť záznamy, ktoré obsahujú prílohy, zadajte hodnotu Is Not Null.

Vyhľadávacie polia    Existujú dva typy vyhľadávacích polí: tie, ktoré vyhľadávajú hodnoty v existujúcom zdroji údajov (pomocou cudzieho kľúča), a tie, ktoré sú založené na zozname hodnôt uvedených pri vytvorení vyhľadávacieho poľa.

Vyhľadávacie polia, ktoré sú založené na zozname zadaných hodnôt, majú typ údajov Text a platné kritériá sú rovnaké ako pre ostatné textové polia.

Kritériá, ktoré môžete použiť vo vyhľadávacom poli založenom na hodnotách z existujúceho zdroja údajov, závisia od typu údajov cudzieho kľúča a nie od typu vyhľadávaných údajov. Môžete mať napríklad vyhľadávacie pole, ktoré zobrazuje meno zamestnanca, ale používa cudzí kľúč, ktorého typ údajov je Number. Keďže pole uchováva číslo a nie text, môžete použiť kritériá vhodné pre čísla; t. j. > 2.

Ak nepoznáte typ údajov cudzieho kľúča, môžete skontrolovať zdrojovú tabuľku v návrhovom zobrazení a tak určiť typy údajov poľa. Postupujte takto:

 1. Vyhľadajte zdrojovú tabuľku na navigačnej table.

 2. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • kliknutím na tabuľku a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER,

  • kliknutím pravým tlačidlom myši na tabuľku a potom kliknutím na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Typ údajov pre každé pole sa nachádza v stĺpci Typ údajov v mriežke návrhu tabuľky.

Polia s viacerými hodnotami    Údaje v poli s viacerými hodnotami sa uložia ako riadky v skrytej tabuľke, ktoré Access vytvorí a vyplní, aby predstavovala pole. V návrhovom zobrazení dotazu je to zobrazené v Zozname polí pomocou rozbaľovacieho poľa. Ak chcete použiť kritériá pre pole s viacerými hodnotami, zadáte kritériá pre jeden riadok skrytej tabuľky. Postupujte takto:

 1. Vytvorte dotaz, ktorý obsahuje pole s viacerými hodnotami, a otvorte ho v návrhovom zobrazení.

 2. Rozbaľte pole s viacerými hodnotami kliknutím na znamienko plus (+) vedľa neho – ak je už pole rozbalené, namiesto neho sa zobrazuje znamienko mínus (-). Priamo pod názvom poľa sa zobrazí pole predstavujúce jednu hodnotu poľa s viacerými hodnotami. Toto pole bude mať rovnaký názov ako pole s viacerými hodnotami s pripojeným reťazcom .Hodnota.

 3. Presuňte pole s viacerými hodnotami a jeho pole s jednou hodnotou , aby ste oddelili stĺpce v mriežke návrhu. Ak chcete vo výsledkoch zobraziť iba úplné pole s viacerými hodnotami, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť pre pole s jednou hodnotou.

 4. Zadajte kritériá do riadka Kritériá pre pole s jednou hodnotou pomocou kritérií vhodných pre typ údajov, ktoré predstavujú hodnoty.

 5. Každá hodnota v poli s viacerými hodnotami sa individuálne vyhodnotí pomocou zadaných kritérií. Môžete mať napríklad pole s viacerými hodnotami, ktoré uchováva zoznam čísel. Ak zadáte kritérium > 5 AND < 3, budú mu vyhovovať všetky záznamy, v ktorých je aspoň jedna hodnota väčšia ako 5 a jedna hodnota menšia ako 3.

Pozrite tiež

Úvodné informácie o dotazoch

Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×