Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Príklady použitia dátumov ako kritérií v dotazoch v Accesse

Príklady použitia dátumov ako kritérií v dotazoch v Accesse

Informácie o vytváraní dotazov nájdete v téme Úvodné informácie o dotazoch.

Uvádzame niekoľko bežných príkladov kritérií s dátumom, od jednoduchých filtrov dátumu po zložitejšie výpočty rozsahu dátumov. V niektorých zložitejších príkladoch sú použité funkcie Accessu s dátumom na extrahovanie rôznych častí dátumu, aby sa vrátili len požadované výsledky .

Príklady používajúce aktuálny dátum vo svojich kritériách

Príklady pracujúce s iným dátumom alebo rozsahom dátumov ako aktuálny dátum

Dotazy, ktoré filtrujú dátumy s hodnotou null (chýbajúce) alebo nenulové dátumy

Príklady používajúce aktuálny dátum vo svojich kritériách

Zobrazenie položiek, ktoré...

Použite toto kritérium

Výsledok dotazu

Záznamy obsahujúce dnešný dátum.

Date()

Vráti položky s dnešným dátumom. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky, v ktorých je pole s dátumom nastavené na 2. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce včerajší dátum

Date()-1

Vráti položky so včerajším dátumom. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky z 1. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce zajtrajší dátum

Date() + 1

Vráti položky so zajtrajším dátumom. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky z 3. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce dátumy, ktoré spadajú do aktuálneho týždňa

DatePart("ww"; [DatumPredaja]) = DatePart("ww"; Date()) and Year( [DatumPredaja]) = Year(Date())

Vráti položky s dátumami spadajúcimi do aktuálneho týždňa. Týždeň v Accesse sa začína nedeľou a končí sobotou.

Záznamy obsahujúce dátumy, ktoré spadajú do predchádzajúceho týždňa

Year([DatumPredaja])* 53 + DatePart("ww"; [DatumPredaja]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) - 1

Vráti položky spadajúce do predchádzajúceho týždňa. Týždeň v Accesse sa začína nedeľou a končí sobotou.

Záznamy obsahujúce dátumy, ktoré spadajú do nasledujúceho týždňa

Year([DatumPredaja])* 53 + DatePart("ww"; [DatumPredaja]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) + 1

Vráti položky spadajúce do nasledujúceho týždňa. Týždeň v Accesse sa začína nedeľou a končí sobotou.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do obdobia posledných 7 dní

Between Date() and Date()-6

Vráti položky s dátumom spadajúcim do obdobia posledných 7 dní. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky z obdobia od 24. 1. 2012 do 2. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do aktuálneho mesiaca

Year([DatumPredaja]) = Year(Now()) And Month([DatumPredaja]) = Month(Now())

Vráti položky s dátumom spadajúcim do aktuálneho mesiaca. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky z februára 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do predchádzajúceho mesiaca

Year([DatumPredaja])* 12 + DatePart("m"; [DatumPredaja]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) - 1

Vráti položky s dátumami spadajúcimi do predchádzajúceho mesiaca. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky z januára 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do nasledujúceho mesiaca

Year([DatumPredaja])* 12 + DatePart("m"; [DatumPredaja]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) + 1

Vráti položky s dátumami spadajúcimi do nasledujúceho mesiaca. Ak by bol dnešný dátum 2. 2. 2012, zobrazili by sa položky z marca 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do obdobia predchádzajúcich 30 alebo 31 dní

Between Date() And DateAdd("M"; -1; Date())

Vráti položky za predchádzajúcich 30 alebo 31 dní. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za obdobie od 2. januára 2012 do 2. februára 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do aktuálneho štvrťroku

Year([DatumPredaja]) = Year(Now()) And DatePart("q", [DatumPredaja]) = DatePart("q", Now())

Vráti položky za aktuálny štvrťrok. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za prvý štvrťrok 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do predchádzajúceho štvrťroku

Year([DatumPredaja])*4+DatePart("q"; [DatumPredaja]) = Year(Date())*4+DatePart("q"; Date())- 1

Vráti položky za predchádzajúci štvrťrok. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za posledný štvrťrok roku 2011.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do nasledujúceho štvrťroku

Year([DatumPredaja])*4+DatePart("q"; [DatumPredaja]) = Year(Date())*4+DatePart("q"; Date())+1

Vráti položky za nasledujúci štvrťrok. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za druhý štvrťrok roku 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do aktuálneho roku

Year([DatumPredaja]) = Year(Date())

Vráti položky za aktuálny rok. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za rok 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do predchádzajúceho roku

Year([DatumPredaja]) = Year(Date()) - 1

Vráti položky za predchádzajúci rok. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za rok 2011.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do nasledujúceho roku

Year([DatumPredaja]) = Year(Date()) + 1

Vráti položky s dátumom spadajúcim do nasledujúceho roku. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za rok 2013.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do obdobia od 1. januára do dnešného dňa

Year([DatumPredaja]) = Year(Date()) and Month([DatumPredaja]) <= Month(Date()) and Day([DatumPredaja]) <= Day (Date())

Vráti položky s dátumami spadajúcimi do obdobia od 1. januára aktuálneho roku do dnešného dňa. Ak by bol dnešný dátum 02. 02. 2012, zobrazili by sa položky za obdobie od 1. januára 2012 do 2. februára 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý sa vyskytol v minulosti

< Date()

Vráti položky s dátumami staršími ako je dnešný dátum.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý sa vyskytne v budúcnosti

> Date()

Vráti položky s dátumami novšími ako je dnešný dátum.

Príklady pracujúce s iným dátumom alebo rozsahom dátumov ako aktuálny dátum

Zahrnutie položiek, ktoré...

Použite toto kritérium

Výsledok dotazu

Záznamy, ktoré sa presne zhodujú s určitým dátumom, ako napríklad 2. 2. 2012

#02. 02. 2012#

Vráti len položky s dátumom 2. 2. 2012.

Záznamy, ktoré sa nezhodujú s určitým dátumom, ako napríklad 2. 2. 2012

Not #02. 02. 2012#

Vráti len položky s dátumom iným ako 2. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce hodnoty pred určitým dátumom, napríklad pred 2. 2. 2012

< #02. 02. 2012#

Vráti položky s dátumom pred 2. 2. 2012.

Položky, na ktoré sa vzťahuje určitý dátum alebo obdobie pred týmto dátumom, zobrazíte pomocou operátora <= namiesto operátora < .

Záznamy obsahujúce hodnoty po určitom dátume, napríklad po 2. 2. 2012

> #02. 02. 2012#

Vráti položky s dátumom po 2. 2. 2012.

Položky, na ktoré sa vzťahuje dátum 2. 2. 2012 alebo obdobie po tomto dátume, zobrazíte pomocou operátora >= namiesto operátora >.

Záznamy obsahujúce hodnoty v určitom rozsahu dátumov (medzi dvoma dátumami)

>#02. 02. 2012# and <#04. 02. 2012#

Vráti položky s dátumom medzi 2. 2. 2012 a 4. 2. 2012.

Poznámka: Na filtrovanie rozsahu hodnôt vrátane koncových bodov môžete použiť aj operátor Between. Reťazec Between #02. 02. 2012# and #02. 04. 2012# vyjadruje to isté ako reťazec >=#02. 02. 2012# and <=#02. 04. 2012#.

Záznamy obsahujúce dátumy mimo určitého rozsahu

<#02. 02. 2012# or >#04. 02. 2012#

Vráti položky s dátumom pred 2. 2. 2012 alebo po 4. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce jeden z dvoch zadaných dátumov, napríklad 2. 2. 2012 alebo 3. 2. 2012

#02. 02. 2012# or #02. 03. 2012#

Vráti položky s dátumom 2. 2. 2012 alebo 3. 2. 2012.

Záznamy obsahujúce jeden alebo viaceré dátumy z mnohých dátumov

In (#01. 02. 2012#, #01. 03. 2012#, #01. 04. 2012#)

Vráti položky s dátumom 1. 2. 2012, 1. 3. 2012 alebo 1. 4. 2012.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do určitého mesiaca (bez ohľadu na rok), napríklad do decembra

DatePart("m"; [DatumPredaja]) = 12

Vráti položky s decembrovým dátumom v ľubovoľnom roku.

Záznamy obsahujúce dátum, ktorý spadá do určitého štvrťroku (bez ohľadu na rok), napríklad do prvého štvrťroku

DatePart("q"; [DatumPredaja]) = 1

Vráti položky s dátumom spadajúcim do prvého štvrťroku bez ohľadu na rok.

Záznamy filtrujúce hodnoty null (alebo chýbajúce hodnoty)

Is Null

Vráti položky, ktoré nemajú zadaný dátum.

Záznamy filtrujúce iné hodnoty než null

Is Not Null

Vráti položky, ktoré majú zadaný dátum.

Dotazy, ktoré filtrujú dátumy s hodnotou null (chýbajúce) alebo nenulové dátumy

Zahrnutie položiek, ktoré...

Použite toto kritérium

Výsledok dotazu

Záznamy filtrujúce hodnoty null (alebo chýbajúce hodnoty)

Is Null

Vráti položky, ktoré nemajú zadaný dátum.

Záznamy filtrujúce iné hodnoty než null

Is Not Null

Vráti položky, ktoré majú zadaný dátum.

Máte problémy s kritériami s dátumom, napríklad neprinášajú výsledky, ktoré očakávate? Pozrite si tému Kritériá s dátumom nefungujú v mojom dotaze.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×